ДокументыАхборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) icon

Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами)

НазваниеАхборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами)
страница1/6
Дата20.02.2014
Размер1.16 Mb.
ТипДокументы
скачать
  1   2   3   4   5   6


АХБОРОТ-КУТУБХОНА ВА АХБОРОТ-РЕСУРС МАРКАЗЛАРИ ИШИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ


(ҲУЖЖАТЛАР ТЎПЛАМИ)


Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини

Ушбу тўпламда ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари фаолиятини белгилаб берувчи меъёрий ҳужжатлар ҳамда ахборот, кутубхоначилик ва ноширлик иши стандартлари (СИБИД) ўзбек ва рус тилларида жамланди.

Тўплам ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ходимлари, кутубхоначилар ҳамда маданий-маърифий ва ахборот хизмати кўрсатувчиларга мўлжалланган.


Сўз боши


Ўзбекистон мустақилликни қўлга киритган дастлабки кунларданоқ эркин демократик давлат барпо этиш, халқнинг маънавий бой ва муносиб ҳаётини таъминлашдек эзгу мақсадни амалга оширишга киришди. Биз танлаган ривожланиш йўли жаҳон тажрибаларини, шунингдек асрларга тенгдош миллий анъаналар, урф-одатларни, анъанавий турмуш тарзини ҳар томонлама ҳисобга олиб, давлат ва жамиятни янгилаш ҳамда тараққий эттиришга йўналтирилган.

Мустақилликнинг 15 йили мобайнида мамлакатда ижтимоий, маданий ва халқаро ҳаётнинг деярли барча томонларига тааллуқли ижобий ўзгаришлар юз берди. Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятига қўшилиши бобида фаол ва самарали қадамлар қўйилдики, бу кўп жиҳатдан мамлакат фуқароларига ахборотдан эркин фойдаланиш имкониятларини яратиш даражаси билан боғлиқдир.

Ахборот ва коммуникация технологиялари шиддат билан ривож- ланаётган асрда ахборот сиёсати маданий сиёсатнинг бир бўлаги ҳисобланади. Аҳолининг ахборот-кутубхона ресурсларидан тўлиқ фойдаланишини таъминлаш, давлатимизнинг жаҳон ахборот оқими билан тўлақонли ҳамкорлиги ўтган асрнинг 80-йиллари охири 90-йиллари бошларида ахборот ва телекоммуникация технологияларини кенг жорий этиш масалалари республика даражасида ҳал қилина бош- ланган даврдан ривожлана борди. Бу жараёнга нафақат илмий техника ахбороти институтлари, балки республиканинг глобал ахборот тизимига киришининг долзарблигини тушуниб етган кутубхоналар, олий таълим муассасалари ҳам киришдилар. Бунинг натижаси қабул қилинган қуйидаги қонун ва меъёрий ҳужжатлар бўлди: “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги (1993), “Электрон ҳисоблаш машиналари ва маълумотлар базаси учун дастурларни ҳуқуқий ҳимоялаш тўғрисида”ги (1994) қонунлар ва “Ўзбекистон Республикаси ахборот­лаштириш концепцияси” (1994). Кейинроқ миллий ахборотлаштириш тизимини шакллантириш, ахборотдан фойдаланиш бўйича ўсиб бораётган талабларни қондириш мақсадида қуйидаги қонун ва ҳужжатлар ишлаб чиқилиб қабул қилинди: “Электрон тижорат тўғрисида” (2003), “Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида” (2003), “Электрон рақамли ёзувлар тўғрисида”ги (2004) қонунлар, “Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот коммуникация технологияларини жорий этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони ва “Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот коммуникация технологияларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори (2002).

Бутун ахборот имкониятлари асосан кутубхоналарда йиғилган бўлиб, фойдаланувчилар шу ерда кутубхонада йиғилган ёки узоқдаги ахборот­дан фойдаланиши мумкин. Ахборот ва Интернет технологияларининг ривожланиши, кутубхоналарга ўз ресурсларини тартибга келтириш, электрон маълумотлар базасини яратиш, ахборот ресурсларини кооперациялаш, уларга эркин кириб, фойдаланишни таъминлаш имконини берди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 20 июндаги “Республика аҳолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тўғрисида”ги қарори кутубхоначилик ишида ахборот ва телекоммуникация технологиясини ривожлантириш ва такомиллаш­тиришга қаратилган. Қарор, бундан ташқари, аҳолини ахборот кутубхона билан таъминлашни такомиллаштириш, энг муҳими кутубхоначилик ишини ривожлантириш учун зарур бўлган республика кутубхоначилик тизимини тубдан ислоҳ қилишга асос бўлди. Қарорда ўрганиб кетилган кутубхоначилик бирлашмалари (МКТ) ва оммавий кутубхоналар – шохобчаларсиз ахборот кутубхона тизимларига мутлақо янги нуқтаи назардан қарашлар белгилаб олинди. Қарорда Маданият ва спорт ишлари вазирлиги тасарруфидаги кутубхоналар тармоғини янгидан тузиш, уларни Олий ва ўрта махсус таълим ҳамда Халқ таълими вазирликлари, Ўрта махсус касб-ҳунар таълими маркази, Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги тасарруфига ўтказиш, замонавий талабларни ҳисобга олган ҳолда янги ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказларини ташкил этиш, аҳолини ахборот билан таъминлаш учун зарур шароит­ларни яратиш кўзда тутилади.

Республика кутубхоначилик соҳасини ислоҳ қилиш ахборот-ресурс ва ахборот-кутубхона фаолиятини белгилаб берувчи ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш, ахборот-кутубхона ишининг асосий методлари ва шаклларини қайта кўриб чиқиш, анъанавий иш шаклларидан ахборотлаштиришни ҳисобга олган янги, ўта такомиллашган ва самарали методларни жорий этиш ва фойдаланишга ўтиш заруратини келтириб чиқарди.

Ушбу тўпламга асосан ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари фаолиятини белгилаб берувчи ҳужжатлар киритилди.

Предисловие


С первых дней обретения независимости Узбекистан приступил к построению свободного демократического государства, обеспечению достойной и духовно насыщенной жизни народа. Избранный путь развития основан на учете мирового опыта, а также вековых национальных традиций, обычаев, традиционного уклада жизни и направлен на обновление и прогресс общества и государства. За 15 лет независимости в стране произошли позитивные изменения, которые затронули практически все стороны общественной, культурной и международной жизни. Предприняты активные и результативные шаги по вхождению страны в мировое сообщество, успешная реализация которого во многом зависит от уровня обеспечения свободного доступа к информации всех граждан Республики Узбекистан.

В век бурного развития информационных и коммуникационных технологий информационная политика рассматривается как часть культурной политики. Обеспечение всеобщего доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам, полноценное взаимо­дейст- вие нашей страны с мировым информационным потоком получило развитие в конце 80–х начале 90–х годов прошлого века, когда на государственном уровне стали решаться задачи широкого внедрения информационных и телекоммуникационных технологий. В данный процесс включились не только институты научно-технической инфор- мации, но и библиотеки, вузы, которые осознали актуальность вхождения республики в глобальную информационную систему. Результатом осмысления явились принятые законодательные и нормативные акты: законы «Об информатизации» (1993, 2003), «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (1994), и «Концепция информатизации Республики Узбекистан» (1994). Позже, в целях формирования национальной системы информатизации, удовлетворения растущих потребностей в доступе к информации, были разработаны и приняты следующие документы: законы «Об электронной коммерции» (2003), «Об электронном документообороте» (2003), «Об электронной цифровой подписи» (2004), Указ Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении информационно-коммуникационных технологий» (2002) и Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию компьютеризации и внедрению информационно-коммуникационных технологий» (2002).

В основном весь информационный потенциал собран в библиотеках и только в них пользователь может воспользоваться информацией как собранной в библиотеке, так и удаленной. Развитие информационных и Интернет технологий дали возможность библиотекам систематизировать свои ресурсы, создавать электронные базы данных, кооперировать информационные ресурсы, предоставлять к ним свободный доступ.

На развитие и совершенствование информационных и телекоммуникационных технологий в библиотечном деле направлено Постановление Президента Республики Узбекистан «Об организации информационно-библиотечного обеспечения населения республики» от 20 июня 2006 года. Постановление также направлено на совершенствование информационно-библиотечного обеспечения населения, но, что особенно важно для развития библиотечного дела - принято решение по кардинальному реформированию библиотечной системы республики. В Постановлении определены принципиально новые позиции и видение уже не библиотечной, а информационно-библиотечной системы, без привычных библиотечных объединений (ЦБС) и публичных библиотек – филиалов. Реорганизация библиотеч­ной сети, подведомственной Министерству по делам культуры и спорта, децентрализация массовых библиотек республики предусматривает создание новых информационно-библиотечных и информационно-ресурсных центров, которые будут находиться в ведении Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства народного образования, Центра среднего специального и профессионального образования, Узбекского агентства связи и информатизации, а также создание необходимых условий для более широкого и беспрепятственного информационного обеспечения населения.

Реформирование библиотечной сферы республики вызвало необходимость разработки и принятия нормативно-правовых докумен­тов, регламентирующих деятельность информационно-библиотечных и информационно-ресурсных центров, методических рекомендаций по пересмотру основных форм и методов библиотечной деятельности, переходу от традиционных форм работы к внедрению и использованию новых, более совершенных и эффективных методов с учетом информатизации.

В данном сборнике представлены документы, регламентирующие деятельность принципиально новых информационно-библиотечных и информационно-ресурсных центров.

^ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ҚАРОРИ


№ ПҚ-381 2006 йил 20 июнь
  1   2   3   4   5   6Похожие:

Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconЎрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти
Президентининг «Республика аҳолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тўғрисида» ги 2006 йил 20 июндаги ПҚ-381-сонли...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconАхборот ресурс марказининг низоми
Ахборот-ресурс маркази (кейинги ўринларда арм деб аталади) таълим муассасаси ҳузурида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Республика...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconНодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг
Наманганга бағишланган маълумотлар,ҳамда ахборот кутубхона ва ахборот ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconЎзбекистон Республикасининг Қонуни ахборот-кутубхона фаолияти
Ушбу Қонуннинг мақсади ахборот-кутубхона фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconЎзбекистон республикасининг қонуни 13. 04. 2011 й. N ўРҚ-280 ахборот-кутубхона фаолияти тўҒрисида
Ушбу Қонуннинг мақсади ахборот-кутубхона фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconСамарқанд вилояти ҳокимининг қарори ахборот-кутубхоналар ва архив фондларига тақдим этиш учун зарур бўлган ахборот материалларини саралаш ва инвентаризация қилиш соҳасидаги ишларни тартибга солиш чора-тадбирлари тўҒрисида
Йича ҳуқуқий эксперимент ўтказиш ҳақида”ги Фармойиши ижросини ҳамда ахборот-кутубхона ва архив фондларида бўлган Самарқанд вилояти...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconРеспублика болалар кутубхонаси Илмий-услубиёт ва мактаб ахборот ресурс марказлари мутахассисларини малакасини ошириш бўлими Буюк ва муқаддассан мустақил Ватан!
Збекистон Республикаси мустақиллигининг 20 йиллигига бағишланган услубий тавсиянома
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconМавзу: Ziyonet ахборот таълим тармоги базасидаги маълумотлардан таълим жараёнида фойдаланиш самарадорлигини ошириш
Жамоат ахборот таълим тармоғи 2005 йил 28 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти И. А. Каримовнинг “Ўзбекистон Республикасининг...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconМаъқулланган” Компьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи Кенгашнинг
Ахборот коммуникация технологияларини, давлат ахборот тизимлари ва ресурсларини ҳамда давлат интерактив хизматларини жорий қилиш...
Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами) iconЖиззах тиббиёт коллежи «Ахборот ресурс маркази ойлиги» ни утказиш
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации