ДокументыЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг icon

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг

НазваниеЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
страница1/9
Дата05.07.2013
Размер1.72 Mb.
ТипДокументы
скачать
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ўзбекистон Республикаси

Адлия вазирлигида

2010 йил 22 декабрда 2169-сон

билан рўйхатга олинган

Ўзбекистон Республикаси

молия вазирининг

2010 йил 17 декабрдаги

105-сон буйрујига

ИЛОВА


Іужжатнинг рус тилидаги

матнига єаранг


Бюджет ташкилотларида

бухгалтерия іисоби тўјрисидаги

ЙЎРИЄНОМА


Муєаддима

I бўлим. Бухгалтерия іисобини ташкил єилиш

II бўлим. Бухгалтерия іисобининг счётлар режаси

III бўлим. Бухгалтерия іисобининг счётлар режасини єўллаш тартиби

1-илова. Іужжатларни топшириш бўйича реестр

2-илова. 1-мемориал ордер. Касса операциялари

бўйича жамланма єайднома

3-илова. 2-мемориал ордер. Бюджет маблајларининг

іаракатига доир жамланма єайднома

4-илова. 3-мемориал ордер. Бюджетдан ташєари

маблајлар іаракатига доир жамланма єайднома

5-илова. 5-мемориал ордер. Иш іаєи ва стипендиялар

бўйича іисоб-китоб вараєалари йијиндиси

6-илова. 6-мемориал ордер. Турли ташкилотлар

ва муассасалар билан олиб бориладиган

іисоб-китоблар бўйича жамланма єайднома

7-илова. 8-мемориал ордер. Іисобдор шахслар

билан іисоб-китоблар бўйича жамланма єайднома

8-илова. 9-мемориал ордер. Асосий воситаларнинг

іисобдан чиєарилиши ва жойдан-жойга кўчирилиши

бўйича жамланма єайднома

9-илова. 11-мемориал ордер. Озиє-овєат маісулотларининг

киримига доир жамланма єайднома

10-илова. 12-мемориал ордер. Озиє-овєат маісулотларининг

сарфига доир жамланма єайднома

11-илова. 13-мемориал ордер. Материаллар

сарфига доир жамланма єайднома

12-илова. 15-мемориал ордер. Таълим муассасаларида

болаларни саєлаганлик учун ота-оналар билан олиб

бориладиган іисоб-китоблар бўйича єайднома

13-илова. Мемориал ордер

14-илова. Бош журнал китоби

15-илова. Касса дафтари

16-илова. Карточкалар реестри

17-илова. Асосий воситалар іисоби

бўйича инвентарь карточкалар рўйхати

18-илова. Инвентарь карточка. Бюджет ташкилотларида

асосий воситалар іисоби бўйича

19-илова. Инвентарь карточка. Бюджет ташкилотларида

асосий воситалар іисоби бўйича (чорва моллари,

кўп йиллик дарахтлар ва бошєалар учун)

20-илова. Инвентарь карточка. Асосий воситалар

гуруіини іисобга олиш бўйича

21-илова. Бухгалтерия маълумотномаси

22-илова. Материал захиралар бўйича айланма єайднома

23-илова. Айланма єайднома

24-илова. Асосий воситалар бўйича айланма єайднома

25-илова. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия

іисобининг счётлар режаси

26-илова. Асосий воситаларнинг инвентарь рўйхати

27-илова. Бюджет ташкилотларида асосий воситаларни

єабул єилиш-топшириш тўјрисида далолатнома

28-илова. Асосий воситаларни ички

жойдан-жойга кўчириш бўйича юк хати

29-илова. Єўшимча єурилган, єўшимча асбоб-ускуналар билан

жиіозланган, реконструкция ёки модернизация єилинган асосий

воситаларни єабул єилиш-топшириш бўйича далолатнома

30-илова. Юк хати (талабнома)

31-илова. Бюджет ташкилотларида асосий

воситаларни іисобдан чиєариш тўјрисида далолатнома

32-илова. Бюджет ташкилотларида транспорт

воситаларини іисобдан чиєариш тўјрисида далолатнома

33-илова. Бюджет ташкилотлари кутубхонасида мавжуд

бўлган адабиётларни іисобдан чиєариш бўйича далолатнома

34-илова. Моддий єимматликларнинг

миєдор-єиймат іисоби дафтари (карточкаси)

35-илова. Материалларнинг омбор іисоби дафтари

36-илова. Озиє-овєат маісулотларини бериш учун меню-талабнома

37-илова. Берилган озуєа ва ем-хашак єайдномаси

38-илова. Ташкилот эітиёжи учун берилган материаллар єайдномаси

39-илова. Забор карта

40-илова. Озиє-овєат маісулотларининг

кирими бўйича жамланма єайднома

41-илова. Озиє-овєат маісулотлари сарфи бўйича жамланма єайднома

42-илова. Синган идишларни рўйхатга олиш бўйича китоб

43-илова. Чорва молларини іисобга олиш дафтари

44-илова. Жорий іисоблар ва іисоб-китоблар дафтари (карточкаси)

45-илова. Касса ва іаєиєий харажатларни іисобга олиш дафтари

46-илова. Касса кирим ордери

47-илова. Чиєим касса ордери

48-илова. Кирим ва чиєим касса ордерларини рўйхатга олиш журнали

49-илова. Иш іаєи, стипендия ва бошєа тўловларни бериш учун

тарєатувчиларга берилган пулларни іисобга олиш дафтари

50-илова. Кассадан іисобдор шахсларга пул бериш бўйича єайднома

51-илова. Єатъий іисобот бланклари бўйича дафтар

52-илова. Болаларнинг давомат іисоби бўйича табель

53-илова. Таълим муассасаларида болаларнинг саєланганлиги

учун уларнинг ота-оналари билан олиб бориладиган

іисоб-китоблар єайдномаси

54-илова. Аванс іисоботи

55-илова. Фойдаланилган иш ваєти іисоби ва иш іаєи іисоблаш табели

56-илова. Иш іаєи, аванс бериш учун тўлов єайдномаси

57-илова. Іисоб-китоб тўлов єайдномаси

58-илова. Таътил бериш (ишдан бўшаш) бўйича іисоб ёзуви

59-илова. Депонентланган суммалар реестри

60-илова. Карточка-маълумотнома

61-илова. Депонент єилинган иш іаєи ва стипендияларнинг

аналитик іисоби бўйича дафтар

62-илова. Марказлаштирилган таъминот бўйича

тўланган моддий єимматликлар дафтари


Мазкур Йўриєнома Ўзбекистон Республикасининг "Бухгалтерия іисоби тўјрисида"ги Єонунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 142-модда) мувофиє бюджет ташкилотларида бухгалтерия іисобини юритишни тартибга солади.


^ I БЎЛИМ. БУХГАЛТЕРИЯ ІИСОБИНИ ТАШКИЛ ЄИЛИШ


1. Бюджет ташкилотлари (кейинги ўринларда ташкилотлар деб юритилади) бюджет ва бюджетдан ташєари маблајлар бўйича бухгалтерия іисобини (кейинги ўринларда бухгалтерия іисоби деб юритилади) Ўзбекистон Республикасининг "Бухгалтерия іисоби тўјрисида"ги Єонунига, ушбу Йўриєномага ва бошєа норматив-іуєуєий іужжатларга мувофиє ташкил єиладилар.


2. Ташкилотларда бухгалтерия іисоби мазкур Йўриєномага мувофиє бухгалтерия іисоби юритишнинг мемориал ордер шаклида олиб борилади. Вазирликлар, давлат єўмиталари ва идоралари, шунингдек уларнинг тизимидаги ташкилотлар Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан келишган іолда бухгалтерия іисоби юритишни журнал-ордер шаклида олиб боришлари мумкин.


3. Ташкилотнинг раібари ташкилотда бухгалтерия іисобининг ташкил єилинишини іамда тўлиє ва аниє юритилишини, молия-хўжалик операцияларининг назорат єилиниш тартибини, іисоб-китоблар ўз ваєтида амалга оширилишини, шунингдек бухгалтерия іужжатларининг саєланишини таъминлаши шарт.

Ташкилотларнинг раібарлари ва бош іисобчилари, іисобчилари, бухгалтерия хизматининг раібарлари (кейинги ўринларда бош іисобчи деб юритилади) ўзларининг тизимидаги ташкилотларда бухгалтерия іисобининг юритилишини ва молиявий іисоботларнинг тўјри тузилишини мунтазам назорат єилиб турадилар (агар єонунчиликда бошєача єоидалар назарда тутилмаган бўлса).


4. Бош іисобчи бошчилик єиладиган ташкилотнинг бухгалтерияси мустаєил таркибий бўлинма іисобланади ва ташкилотнинг бошєа бирон-бир бўлинмаси таркибига киритилиши таєиєланади.


5. Ташкилот бош іисобчиси бевосита мазкур ташкилот раібарига, бухгалтерия іисобини юритиш, іисоботларни тузиш ва таєдим єилиш масалалари бўйича эса, агар єонунчиликда бошєача єоидалар назарда тутилмаган бўлса, юєори ташкилот бош іисобчисига іам бўйсунади іамда ташкилотда бухгалтерия іисобининг юритилишига, молиявий іисоботларнинг ўз ваєтида ва тўлиє топширилишига іамда ушбу Йўриєнома, шунингдек бошєа норматив-іуєуєий іужжатларда белгиланган вазифаларнинг бажарилишига жавобгар бўлади.


6. Бош іисобчи бухгалтерия ходимлари учун хизмат вазифаларини іар бир ходим учун алоіида белгилайди. Бухгалтерияда хизмат вазифалари функционал белгиларга єараб таєсимланади, яъни ходимларнинг іар бир гуруіига ёки алоіида бир ходимга ишнинг іажмига єараб, маълум бир соіа бириктирилади.


7. Ташкилот бош іисобчиси лавозимга тайинланишида ва ундан озод этилишида белгиланган тартибда ташкилот раібарининг буйрујига мувофиє тузилган комиссия томонидан єабул єилиш-топшириш кунида іисоб, іисобот ва архив іужжатларининг іолатини кўрсатган іолда бухгалтерия ишларини єабул єилиш-топшириш тўјрисидаги далолатнома тузилади.

Зарур іолларда, ушбу комиссия таркибига юєори ташкилот іамда тегишли молия органлари билан келишилган іолда уларнинг вакиллари іам киритилиши мумкин.


8. Бош іисобчининг асосий вазифалари єуйидагилардан иборат:

бухгалтерия іисобини мазкур Йўриєномага ва бошєа норматив-іуєуєий іужжатларга амал єилган іолда юритиш, шунингдек іисоб ишларини замонавий техник воситалар ва ахборот технологияларидан фойдаланган іолда ташкил этиш;

бухгалтерия іужжатларининг ўз ваєтида ва тўјри расмийлаштирилишини іамда амалга оширилаётган операцияларнинг єонунийлигини олдиндан назорат єилиш;

бюджет маблајларининг, шунингдек бюджетдан ташєари маблајларнинг харажатлар сметасида кўзда тутилган муайян маєсадларга тўјри сарфланиши, шунингдек, пул маблајлари ва моддий єимматликларнинг бутлиги устидан мунтазам назорат єилиш;

тизимига кирувчи ташкилотларда бухгалтерия іисобининг єонунчилик талабларига мувофиє юритилишини назорат єилиш;

ташкилотда ходимларнинг иш іаєларини ва унга тенглаштирилган тўловларини, шунингдек таълим муассасаларида талабаларнинг стипендияларини белгиланган тартибда іамда ўз ваєтида іисоблаб чиєиш;

смета ижроси жараёнида вужудга келадиган юридик ва жисмоний шахслар билан олиб бориладиган іисоб-китобларни ўз ваєтида амалга ошириш;

пул маблајлари, іисоб-китоблар ва моддий єимматликлар, шунингдек бошєа активларни ва мажбуриятларни инвентаризация єилишда єатнашиш, инвентаризация натижаларини ўз ваєтида ва тўјри расмийлаштириш іамда уларни бухгалтерия іисобида акс эттириш;

моддий жавобгар шахсларга уларнинг жавобгарлигида турган моддий єимматликларнинг бутлигини саєлаш ва іисобини олиб бориш юзасидан тушунтириш ишларини ўтказиш;

моддий єимматликларни олиш учун берилган ишончномаларнинг іисобини юритиш ва улардан тўјри фойдаланилишини назорат єилиш;

молиявий іисоботларни белгиланган муддатларда тузиш ва топшириш;

ташкилот раібари тасдиєлаши учун харажат сметаларини ва уларга илова єилинадиган іисоб-китобларни тузиш (агар режалаштириш бўлимлари ёки ушбу вазифани амалга оширувчи лавозим штатлар жадвалида назарда тутилмаган бўлса);

асосий воситалар іамда бошєа моддий єимматликларни уларнинг саєланиш ва фойдаланиш жойларида бутлигини мунтазам назорат єилиш;

бухгалтерия іужжатларининг, іисоб регистрларининг, шунингдек харажатлар сметаларининг (илова іисоб-китоблари билан бирга) саєланишини таъминлаш (агар режалаштириш бўлимлари ёки ушбу вазифани амалга оширувчи лавозим штатлар жадвалида назарда тутилмаган бўлса);

єонунчиликда назарда тутилган бошєа вазифаларнинг бажарилишини таъминлаш.


9. Бош іисобчи ташкилотнинг тегишли бўлинмалари ва хизматларининг раібарлари билан биргаликда єуйидагиларни мунтазам равишда назорат єилиши шарт:

товар-моддий єимматликларнинг єабул єилиниши ва топширилишини расмийлаштиришда белгиланган єоидаларга риоя этилишини;

меінатга іає тўлаш жамјармасининг тўјри сарфланиши, мансаб маошларининг тўјри белгиланиши, штат, молия ва касса интизомига єатъий риоя этилишини;

пул маблајлари, товар-моддий єимматликлар, асосий фондларни инвентаризация єилиш, іисоб-китоблар ва тўлов мажбуриятларини бажаришнинг белгиланган єоидаларига риоя этилишини;

белгиланган муддатларда дебиторлик єарзнинг ундириб олиниши ва кредиторлик єарзнинг єайтарилиши бўйича тегишли чора-тадбирларнинг кўрилишини, тўлов интизомига мунтазам риоя этишни;

єонунчиликда назарда тутилган бошєа вазифаларнинг бажарилишини таъминлаш.


10. Бош іисобчи єуйидаги іуєуєларга эга:

бухгалтерия іисоби ва назорат ишлари тўјри ташкил этилишини таъминлаш юзасидан тегишли чора-тадбирлар кўришни ташкилот раібаридан талаб єилиш;

таркибий бўлинмаларда пул маблајлари, товар-моддий ва бошєа єимматликларни єабул єилиш, саєлаш іамда сарфлаш юзасидан белгиланган тартибга амал єилинишини текшириб туриш;

мукофотлар іажмларини пасайтириш (агарда єонунчиликда белгиланган нормалардан ошиб кетган бўлса) тўјрисида ташкилот раібарига таклифлар киритиш;

ташкилотнинг барча бўлинмаларидан бухгалтерия іисобини юритиш учун талаб єилинадиган іужжатлар ва маълумотларни расмийлаштиришни іамда бухгалтерияга таєдим єилишни талаб єилиш;

єонунчиликда белгиланган бошєа іуєуєларни амалга ошириш.


11. Бош іисобчи єуйидагилар учун жавобгар іисобланади:

бухгалтерия іисоби нотўјри юритилиб, натижада тартибсиз іолатга келгани ва молиявий іисобот бузилганда (нотўјри тузилганда);

пул маблајлари, товар-моддий ва бошєа єимматликларни кирим єилиш, саєлаш ва сарфлаш юзасидан єонунчиликда белгиланган тартибга зид операциялар бўйича іужжатлар расмийлаштирилган ва ижрога єабул єилинган іолларда;

пул маблајлари бўйича операциялар, шунингдек дебиторлар ва кредиторлар билан іисоб-китоблар кечикиб іамда нотўјри амалга оширилганда;

камомадлар, дебиторлик єарзлари ва бошєа йўєотишларни бухгалтерия іисобидан чиєарилиш тартиби бузилганда;

бухгалтерия іисобини ташкил этишга доир бошєа норматив-іуєуєий іужжатлар талаблари бузилганда.


12. Мансабдор шахслар томонидан ноєонуний хатти-іаракатлар єилинаётгани маълум бўлиб єолган іолларда, бош іисобчи тегишли чора кўриши учун бу іаєда ташкилот раібарига ёзма ахборот беради.


13. Моддий жавобгар шахсларни (кассирлар, омбор мудирлари ва бошєалар) лавозимга тайинлаш, озод этиш ва бошєа лавозимга ўтказиш масаласи бош іисобчи билан келишиб іал єилинади.


14. Турли ташкилотлар билан тузиладиган шартномаларни, агар улар бевосита ташкилотнинг молия-хўжалик фаолиятига бојлиє бўлса, шунингдек ходимларга мансаб маошлари, иш іаєи устамалари іамда мукофотларни белгилаш тўјрисидаги буйруєлар ва фармойишларни дастлаб бош іисобчи кўриб чиєади ва уларга имзо чекади.


15. Ташкилот раібари бош іисобчига ушбу Йўриєномада, шунингдек бошєа норматив-іуєуєий іужжатларда назарда тутилган ўз мажбуриятларини бажариши іамда іуєуєларидан фойдаланишида ёрдам беришга мажбур.

Бош іисобчига ўз мажбуриятларини бажаргани іамда ўз іуєуєларидан фойдалангани учун тазйиє ўтказиш єатъиян таєиєланади.


16. Бош іисобчининг пул маблајлари, товар-моддий ва бошєа єимматликларни єабул єилиш, саєлаш ва сарфлаш бўйича єонунчиликка зид бўлган операциялар билан бојлиє іужжатларни ижрога єабул єилиши іамда расмийлаштириши таєиєланади.


17. Агарда, ташкилот раібари томонидан бош іисобчига ижро этиши учун берилган фармойиш (буйрує) юзасидан бош іисобчи ва ташкилот раібари ўртасида ушбу фармойишни (буйруєни) бухгалтерия іисоби ва іисоботини юритишнинг белгиланган тартибига ёки єонунчиликка мувофиєлиги борасида зиддият (келишмовчилик) юзага келса, бош іисобчи ушбу фармойиш (буйрує)ни ижро этмай туриб, зудлик билан ташкилот раібарига мазкур іолат юзасидан асосланган ёзма ахборот беради.

Бош іисобчи томонидан ёзма равишда ахборот берилишига єарамасдан ташкилот раібари єайта ёзма фармойиш (буйрує) берган іолларда, бош іисобчи ушбу фармойиш (буйрує)ни бажаради. Бунда ушбу іаракат содир бўлганлиги учун жавобгарлик тўлиє ташкилот раібарига юклатилади.

Ташкилот раібари ўзи єабул єилган єарор тўјрисида ёзма равишда уч кунлик муддат ичида юєори ташкилотга ёки тегишли молия органига хабар бериши шарт. Шундай хабарни олган юєори ташкилот ёки тегишли молия органи белгиланган тартибда уни кўриб чиєади ва тегишли чора-тадбирларни кўради.


18. Бухгалтерияга бошланјич іисоб іужжатларини топшириш муддатлари бош іисобчи томонидан тузилиб, ташкилот раібари томонидан тасдиєланган жадвал асосида белгиланади. Моддий жавобгар ва бошєа мансабдор шахсларга ушбу жадвалдаги іужжатларни ва маълумотларни бухгалтерияга топшириш муддатлари іаєида кўчирма таєдим этилади.


19. Ташкилотларнинг барча бўлимлари (ходимлари) бухгалтерияга бухгалтерия іисобини юритиш учун керак бўладиган барча зарурий іужжатларни (буйрує ва фармойишларнинг кўчирмаларини, шунингдек турли хил шартнома, тўлов іужжатлари ва бошєаларни) ўз ваєтида таєдим єилишлари шарт.

Бош іисобчининг бухгалтерия іисобини юритиши учун талаб єилинадиган іужжатлар ва маълумотларни расмийлаштириш ва бухгалтерияга таєдим єилишга доир талабларини ўз ваєтида бажаришга ташкилотнинг барча ходимлари мажбур.


20. Бош іисобчига унинг іисоб ва іисобот бўйича тўјридан-тўјри вазифаларини бажариш билан бојлиє бўлмаган топшириєларни бериш мумкин эмас. Шунингдек, бош іисобчига пул маблајлари ва моддий єимматликлар учун бевосита моддий жавобгарлик билан бојлиє бўлган вазифаларни юклаш мумкин эмас. Унга банклар ва бошєа ташкилотлардан бевосита пул маблајларини олиш таєиєланади.


21. Ташкилотларда пул, товар-моддий ва бошєа бойликларни єабул єилиш ва бериш учун асос бўлиб хизмат єиладиган іужжатлар, шунингдек харажатлар сметаси ижросига тааллуєли барча іужжатлар іамда молиявий іисоботлар ташкилот раібари ёки унинг ўринбосари ва бош іисобчи ёки унинг ўринбосари томонидан имзоланади. Єонунчиликка мувофиє вазирликлар, давлат єўмиталари ва идораларида биринчи имзо іуєуєи шу вазирлик, давлат єўмитаси ва идорасининг бошєарма ёки мустаєил бўлинмаларининг бошлиєларига берилиши мумкин.

Бош іисобчи ёки унинг ўринбосари томонидан имзоланмаган бошланјич іисоб іужжатлари ижро учун яроєсиз іисобланади ва ижрога єабул єилинмайди.

Касса кирим ордерлари бош іисобчи (ёки унинг ўринбосари) ва кассир томонидан имзолангандагина ижро учун яроєли іисобланади.


22. Іисоб регистрларида акс эттириладиган ёзувлар учун тўлиє расмийлаштирилган бошланјич іисоб іужжатлари асос бўлиб хизмат єилади.


23. Бошланјич іисоб іужжатлари айрим хўжалик операцияларини расмийлаштиришга мўлжалланган бир марталик ёки маълум бир даврдаги бир хил хўжалик операцияларини расмийлаштиришга мўлжалланган бир гуруі іужжатлар бўлиши мумкин.


24. Бошланјич іисоб іужжатлари хўжалик операциялари амалга оширилаётган ваєтда ёки операциялар амалга ошириб бўлинганидан кейин тузилади. Іисобот даврига тегишли бўлган хўжалик операциялари, агар улар амалга оширилганлигини тасдиєловчи іужжатлар олинмаган бўлса, тегишли бошланјич іисоб іужжати расмийлаштирилиб, бухгалтерия іисобида акс эттирилади.


25. Бошланјич іисоб іужжатларининг мажбурий реквизитлари єуйидагилардир: ташкилотнинг номи, іужжатнинг номи ва раєами, у тузилган сана ва жой, хўжалик операциясининг номи, мазмуни ва миєдор ўлчови (натура ва пулда ифодаланган іолда), масъул шахсларнинг шахсий имзолари.


26. Ташкилотларда бошланјич іисоб іужжатлари єонунчиликда белгиланган шаклда расмийлаштирилган электрон іужжатлар асосида тузилиши мумкин. Бунда, электрон іужжатлар єонунчилик талабларига тўлиє риоя єилинган іолда ва бошланјич іисоб іужжатларининг асл нусхасида белгиланган барча реквизитларга эга бўлиши шарт.


27. Бошланјич іисоб іужжатларини тузган іамда имзолаган шахслар уларнинг ўз ваєтида тўјри ва аниє тузилиши, шунингдек бухгалтерия іисобида акс эттириш учун уларнинг белгиланган муддатларда ташкилот бухгалтериясига топширилишига жавобгар.


28. Моддий єимматликларни харид єилишга доир іужжатларда моддий жавобгар шахснинг бу єимматликларни олганлиги тўјрисидаги имзоси, бажарилган ишларга доир іужжатларда эса, ишни єабул єилганлик тўјрисида тегишли шахсларнинг имзоси бўлиши керак.


29. Іужжатлардаги ёзувлар сиёі билан ёки шарикли ручка, кимёвий єалам билан ёки замонавий іисоблаш техникалари воситасида ёзилади.


30. Бошланјич іисоб іужжатларида ўчириш, єириш ва изоіланмаган тузатишларга йўл єўйилмайди.

Бошланјич іисоб іужжатларида йўл єўйилган хатоларни тузатиш нотўјри ёзилган матн ёки суммани устидан чизиб ўчириш ва унинг устига тўјри матн ёки суммани ёзиб єўйиш йўли билан бажарилади. Нотўјри ёзувни ўчиришда унинг устидан ингичка чизиє билан (кейинчалик уни ўєиш мумкин бўлиши учун) чизиб єўйиш керак. Бошланјич іисоб іужжатидаги барча хатоларни тузатишлар "Тузатилган" деган ёзув билан изоіланиши ва тузатиш киритилган сана кўрсатилган іолда іужжатни имзолаган шахсларнинг имзоси билан тасдиєланиши керак.

Банк ва касса-пул іужжатларида тузатишлар ва ўчириб ёзишларга йўл єўйилмайди.


31. Моддий жавобгар шахслар товар-моддий єимматликларнинг кирими ва чиєими бўйича бошланјич іисоб іужжатларини икки нусхада расмийлаштирилган 442-сон шаклдаги реестр (мазкур Йўриєноманинг 1-иловаси) билан бухгалтерияга топширадилар. Бу реестрнинг бир нусхаси моддий жавобгар шахс иштирокида таєдим єилинган бошланјич іисоб іужжатларининг расмийлаштирилишини текшириб, іисобчининг имзоси билан моддий жавобгар шахсга єайтарилади, иккинчи нусхаси эса, бухгалтерияда єолади.


32. Пул маблајлари ва товар-моддий єимматликларини саєлашга жавобгар бўлган шахслар билан белгиланган тартибда уларнинг шахсан тўлиє моддий жавобгарлиги іаєида шартнома тузилади.


33. Бухгалтерияга келиб тушган бошланјич іисоб іужжатларининг єонунчиликка мувофиєлиги (бошланјич іисоб іужжатларининг тўлиє ва тўјри расмийлаштирилиши, барча реквизитларининг мавжудлиги, айрим кўрсаткичларнинг бир-бири билан мантиєан бојланганлиги ва бошєалар) текширилиши шарт.


34. Касса кирим ва чиєим ордерларига илова єилинган барча іужжатлар, шунингдек, иш іаєини іисоблаб ёзиш учун асос бўлган іужжатлар штамп ёки єўлда ёзиш йўли билан "Олинди" ёки "Тўланди" деган белги ва унинг санаси (кун, ой, йил) кўрсатилган іолда ёпилиши керак.


35. Текширилган ва іисобга олиш учун єабул єилинган іужжатлар санаси бўйича тартиблаштирилиб, єуйидаги доимий раєамли мемориал ордер - жамланма єайдномалар билан расмийлаштирилади:

1-мемориал ордер - касса операциялари бўйича жамланма єайднома, 381-сон шакл (мазкур Йўриєноманинг 2-иловаси);

2-мемориал ордер - бюджет маблајларининг іаракатига доир жамланма єайднома, 381-сон шакл (мазкур Йўриєноманинг 3-иловаси);

3-мемориал ордер - бюджетдан ташєари маблајлар іаракатига доир жамланма єайднома, 381-сон шакл (мазкур Йўриєноманинг 4-иловаси);

5-мемориал ордер - иш іаєи ва стипендиялар бўйича іисоб-китоб вараєалари йијиндиси, 405-сон шакл (мазкур Йўриєноманинг 5-иловаси);

6-мемориал ордер - турли ташкилотлар ва муассасалар билан олиб бориладиган іисоб-китоблар бўйича жамланма єайднома, 408-сон шакл (мазкур Йўриєноманинг 6-иловаси);

8-мемориал ордер - іисобдор шахслар билан іисоб-китоблар бўйича жамланма єайднома, 386-сон шакл (мазкур Йўриєноманинг 7-иловаси);

9-мемориал ордер - асосий воситаларнинг іисобдан чиєарилиши ва жойдан жойга кўчирилиши бўйича жамланма єайднома, 438-сон шакл (мазкур Йўриєноманинг 8-иловаси);

11-мемориал ордер - озиє-овєат маісулотларининг киримига доир жамланма єайднома, 398-сон шакл (мазкур Йўриєноманинг 9-иловаси);

12-мемориал ордер - озиє-овєат маісулотларининг сарфига доир жамланма єайднома, 411-сон шакл (мазкур Йўриєноманинг 10-иловаси);

13-мемориал ордер - материаллар сарфига доир жамланма єайднома, 396-сон шакл (мазкур Йўриєноманинг 11-иловаси);

15-мемориал ордер - таълим муассасаларида болаларни саєлаганлик учун ота-оналар билан олиб бориладиган іисоб-китоблар бўйича єайднома, 406-сон шакл (мазкур Йўриєноманинг 12-иловаси).

Єолган операциялар (асосий воситаларга эскириш іисоблаш, асосий фондларни іар йилги єайта баіолаш, бюджетдан ташєари даромадлар іисоби, йилни якунлаш операциялари ва і.к.) ва "Сторно" операциялари бўйича алоіида мемориал ордерлар тузилади (274-сон шакл) (мазкур Йўриєноманинг 13-иловаси) ва улар іар ой учун алоіида 16 раєамдан бошлаб раєамланади.


36. Операциялар іажмига єараб жамланма єайдномаларни тузиш талаб єилинмайдиган ташкилотларда субсчётлар корреспонденцияси алоіида мемориал ордерларда (274-сон шакл) ушбу Йўриєноманинг 35-бандида келтирилган доимий раєамлар берилиб кўрсатилади.


37. Алоіида мемориал ордерлар операцияларнинг содир бўлишига єараб, аммо бошланјич іисоб іужжатлари олингандан кейинги кундан кечиктирмасдан айрим іужжатларга ёки бир хилдаги іужжатларнинг бир гуруіи асосида тузилади. Субсчётлар корреспонденцияси мемориал ордерларда икки ёєлама ёзув єоидасига мувофиє ёзиб борилади.


38. Мемориал ордерлар бош іисобчи (ёки унинг ўринбосари) ва ижрочи (іисобчи) томонидан имзоланади.


39. Барча мемориал ордерлар 308-сон шаклдаги "Бош-журнал китоби"да (мазкур Йўриєноманинг 14-иловаси) рўйхатга олинади. "Бош-журнал китоби" іар бир субсчёт бўйича юритилади.

"Бош-журнал китоби" ўтган йилдаги якунловчи балансга мувофиє йил бошига єолган єолдиє суммаларни кўчириб ёзиш билан очилади. Бу дафтарга ёзувлар мемориал ордерлар ва мемориал ордер - жамланма єайдномалар тузилгандан кейин ойига бир марта ёзилади.

Мемориал ордердаги сумма дастлаб "Ордер бўйича сумма" єаторига, кейин эса, тегишли субсчётларнинг дебети ва кредитига ёзилади. Барча субсчётлар бўйича ойлик айланмалар суммаси дебетда іам, кредитда іам "Ордер бўйича сумма" єаторининг жамига тенг бўлиши керак. Ойлик айланмалардан кейинги иккинчи єаторда іар бир субсчёт бўйича келгуси ойнинг бошига єолдиє чиєарилади.


40. Аналитик іисоб бухгалтерия іисоби регистрларида (бухгалтерия дафтарларида, карточкаларида, єайдномаларида ва бошєаларда) юритилади.

Іар бир бухгалтерия дафтарида унга ёзишдан олдин барча бетлари (вараєлари) раєамланади. Охирги бетнинг орєа томонига бош іисобчининг имзоси билан єуйидаги ёзув ёзиб єўйилади: "Ушбу дафтарда іаммаси бўлиб ____ бет (варає) раєамланган". Касса дафтари (440-сон шакл) (мазкур Йўриєноманинг 15-иловаси), ундан ташєари, шнур билан тикилган ва сурјучли муір билан муірланган, вараєлар сони эса, ташкилот раібари ва бош іисобчининг имзоси билан тасдиєланган бўлиши керак.

Іар бир дафтар устига ташкилотнинг номи ва дафтар очилган іисобот йили ёзиб єўйилади. Дафтарда унга очилган субсчётларнинг мундарижаси бўлиши керак. Ёзувлар дафтарнинг бошєа бетига ўтказилганда мундарижада шу субсчёт бўйича ёзувнинг ўтказилганлиги, янги бетларнинг раєами кўрсатилган іолда белгилаб єўйилади.

Бухгалтерия дафтарларида йил тугагандан кейин бўш вараєлар кўп бўлса, келгуси йил операцияларини ёзиш учун іам фойдаланилиши мумкин.


41. Карточкалар (асосий воситаларга доир карточкалардан ташєари) іар бир субсчёт учун алоіида юритиладиган 279-сон шаклдаги карточкалар реестрида (мазкур Йўриєноманинг 16-иловаси) рўйхатга олинади. Асосий воситалар карточкалари АВ-10-сон шаклдаги асосий воситалар іисоби бўйича инвентарь карточкалар рўйхатида (мазкур Йўриєноманинг 17-иловаси) рўйхатга олинади.

Карточкалар картотекаларда, субсчётларга, уларнинг ичида моддий жавобгар шахсларга бўлинган іолда саєланади.


42. Бухгалтерия іисоби регистрлари ва бошєа бухгалтерия іужжатларини архивга топшириш муддатлари ва тартиби єонунчиликка мувофиє амалга оширилади.


43. Бошланјич іисоб іужжатлари, іисоб регистрлари, молиявий іисоботларни саєлашни, уларни расмийлаштириб, архивга топширишни бош іисобчи таъминлайди.


44. Асосий воситалар іисоби юритиладиган инвентарь карточкаларнинг рўйхати АВ-10-сон шакл, унда АВ-6-сон шакл, АВ-8-сон шакл ва АВ-9-сон шакл инвентарь карточкалар (мазкур Йўриєноманинг 18, 19 ва 20-иловалари) бўйича охиргисининг іам іисобдан чиєєанлиги іаєида белги бўлгандагина архивга топширилади. Ушбу рўйхатсиз архивга топширилаётган инвентарь карточкалар, карточканинг раєами ва іисобдан чиєарилаётган инвентарнинг номи кўрсатилган іолда алоіида єайднома ёзилади.


45. Іисоб регистрларига ёзувлар сиёі билан, шарикли ручка билан ёки замонавий іисоблаш техникаси ёрдамида бошланјич іисоб іужжатларидан, улар олинганидан сўнг кейинги кундан кечиктирмасдан ёзилади.

Іар ой тугагандан кейин аналитик іисоб регистрларида айланмаларнинг жами іисобланади ва субсчётлар бўйича єолдиє чиєарилади.


46. Жорий йилда іисоб регистрларидаги бухгалтерия ёзувларида аниєланган хатолар єуйидаги тартибда тузатилади:

баланс топширгунга єадар шу іисобот даврида аниєланган, мемориал ордер маълумотларининг ўзгаришини талаб єилмайдиган хатолар ана шу хато ёзилган ёзув ёки матннинг устидан ингичка чизиє билан ўчирилади (ўчирилган ёзувни ўєиш мумкин єилиб) ва унинг устига янги, тўјри матн (ёзув) ёки суммани ёзиб єўйиш йўли билан тузатилади. Бир ваєтнинг ўзида тегишли єатор четидаги іошияга бош іисобчининг имзоси билан "Тузатилган" деб изоі берилади ва санаси кўрсатилади;

баланс топшириш ваєтига єадар мемориал ордерга ўтиб кетган хато ёзув унинг характерига єараб єўшимча мемориал ордер билан ёки "Сторно" усулида тузилади;

баланс топширилган іисобот давридаги іисоб регистрлари ёзувларида аниєланган хатолар іам мазкур банднинг учинчи хатбошисида кўрсатилган усулда тузатилади. Хатони тузатишга доир єўшимча ёзувлар, шунингдек "Сторно" усули билан єилинадиган тузатишлар мазкур хато аниєланган іисобот даврида тузилган мемориал ордерлар билан расмийлаштирилади. Бу мемориал ордерлар одатдаги реквизитлардан ташєари, мазкур мемориал ордер билан тузатиладиган мемориал ордернинг раєами ва санасига ишора єилинади. Мазкур мемориал ордерни тузиш учун 433-сон шаклдаги бухгалтерия маълумотномаси (мазкур Йўриєноманинг 21-иловаси) асос бўлиб хизмат єилади.


47. Синтетик ва аналитик субсчётлардаги бухгалтерия ёзувларининг тўјрилигини назорат єилиш учун тегишли аналитик субсчётларнинг іар бир гуруіи бўйича айланма єайдномалар (М-44-сон шаклдаги материал захиралар бўйича айланма єайднома, 285-сон шаклдаги айланма єайднома ва 326-сон шаклдаги асосий воситалар бўйича айланма єайднома) (мазкур Йўриєноманинг 22, 23 ва 24-иловалари) тузилади. Айланмалар жами ва айланма єайдномалардаги іар бир аналитик субсчёт єолдиєлари 308-сон шакл "Бош-журнал китоби"даги мазкур субсчётларнинг єолдиєлари ва айланмалари жами билан іар ой якуни бўйича таєєосланади.

Айланма єайдномалар іар ойда, асосий воситалар бўйича эса, іар чоракда тузилади. 326-сон шаклдаги айланма єайдномадаги ёзувлар керак бўлган іолларда бир неча йиллар давомида олиб борилиши іам мумкин.


48. Янги іисобот йилида синтетик ва аналитик іисоб регистрларида йил бошига єолдиє суммалари ўтган йилги якунловчи балансга ва тегишли іисоб регистрларига тўла мос равишда ёзилади.

Агар йиллик іисобот молия органи ёки юєори ташкилот томонидан єабул єилинаётганда якунловчи балансда тузатишлар єилинган бўлса, молия органи ёки юєори ташкилотнинг тегишли ёзма кўрсатмасига асосан бу тузатишлар ўтган йилги іисоб регистрларига іам, жорий йил регистрларига іам (кирим єолдиєларини ўзгартириш йўли билан) киритиб єўйилади.


49. Іар бир іисобот ойи тугагандан кейин барча мемориал ордерлар, мемориал ордер - жамланма єайдномалар уларга тегишли іужжатлар билан бирга раєамига єараб тартиб билан тахланиши ва китоб єилиниши керак. Іужжатлар унча кўп бўлмаган таєдирда, уларнинг уч ойлигини битта єилиб китоб єилиш мумкин. Муєовасига ташкилотнинг номи, китобнинг номи ва тартиб раєами, іисобот даври - йил ва ой, мемориал ордернинг бошланјич ва охирги раєами, китобдаги вараєлар сони ёзиб єўйилади.


50. Ташкилотлардан бошланјич іисоб іужжатлари, іисоб регистрлари, молиявий іисоботлар фаєатгина єонунчиликда белгиланган тартибда тегишли органлар томонидан олиниши мумкин.


51. Агар іали тўлиє расмийлаштирилмаган іужжатлар томи (тикилмаган, раєамланмаган ва і.к.) олинаётган бўлса, іужжатларни олаётган орган вакилининг иштирокида ташкилотнинг мансабдор шахслари бу томларни расмийлаштиришлари (рўйхат єилиши, вараєларни раєамлаши, шнурлаши, муірлаши ва ўз имзолари билан тасдиєлашлари) лозим ёки олинаётган іужжатларнинг рўйхатини тузиб (іар бир іужжатдаги вараєлар сонини кўрсатган іолда), уни ўзлари ва іужжатларни олаётган органнинг вакили имзолашлари лозим.


52. Бошланјич іисоб іужжатлари йўєолиб єолган іолларда ташкилот раібари буйрує билан йўєолиш сабабларини текшириш учун комиссия белгилайди.

Зарур бўлган іолларда комиссия ишида єатнашиш учун бошєа давлат органларининг вакиллари таклиф єилинади. Комиссия ишининг натижалари далолатнома билан расмийлаштирилади. Бу далолатнома ташкилот раібари томонидан тасдиєланади ва бир нусхаси юєори ташкилотга юборилади.


53. Моддий єимматликлар, пул маблајлари, шунингдек дебиторлар ва кредиторлар билан олиб бориладиган іисоб-китоблар іамда бошєа активлар ва мажбуриятларни инвентаризация єилиш, шунингдек инвентаризация натижаларини расмийлаштириш ва бухгалтерия іисобида акс эттириш єонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилади.


54. Ташкилотлар єонунчиликда белгиланган тартибда ва муддатларда даврий молиявий іисоботларни, шунингдек сет, штат ва контингентлар бўйича режанинг бажарилиши тўјрисида чораклик ва йиллик іисоботларни тузадилар ва топширадилар.


55. Ташкилотлар бухгалтерия іисобини ташкил єилишни іамда юритишни ушбу Йўриєнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг бошєа норматив-іуєуєий іужжатлари талабларига єатъий амал єилган іолда автоматлаштирилган іолда ташкил єилишлари мумкин.


56. Ўзбекистон Республикасида ташкилотлар томонидан бухгалтерия іисоби миллий валюта - сўмда юритилади.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9Похожие:

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2004 йил 14 январда 1297-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
Мазкур Низом “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси,...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2004 йил 20 январда 1299-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
БҲМС) “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси,...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2009 йил 18 августда 1996-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
БҲМС) "Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси,...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2005 йил 27 июнда 1484-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
БҲМС) "Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси,...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2006 йил 17 июлда 1595-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг
БҲМС) "Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси,...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2004 йил 21 майда 1364-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг
БҲМС) Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси,...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2004 йил 7 апрелда 1335-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг
БҲМС) Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 1996...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2009 йил 24 апрелда 1946-сон билан рўйхатга олинган Молия вазирининг
Республикасининг Солиқ кодексига (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 йил, 52-сон) мувофиқ ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2003 йил 20 мартда 1226-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
БҲМС) Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси,...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2012 йил 13 ноябрда 2400-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
Республикасининг Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан маблағ билан таъминланадиган ташкилотларнинг (кейинги ўринларда бюджет ташкилотлари...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации