ДокументыЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган icon

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган

НазваниеЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган
Дата19.05.2013
Размер325.87 Kb.
ТипДокументы
скачать

Ўзбекистон Республикаси

Адлия вазирлигида

2011 йил 19 октябрда 2279-сон

билан рўйхатга олинган

Ўзбекистон Республикаси

Давлат мулкини бошєариш

давлат єўмитасининг

2011 йил 19 сентябрдаги

01/19-18/06-сонли єарорига

ИЛОВА


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ

МУЛКНИ БАІОЛАШ МИЛЛИЙ СТАНДАРТИ


(11-СОН МБМС)


ХУСУСИЙЛАШТИРИШ МАЄСАДИДА

ДАВЛАТ УЙ-ЖОЙ ФОНДИНИНГ

ЄИЙМАТИНИ БАІОЛАШ


Муєаддима

I боб. Умумий єоидалар

II боб. Атамалар ва тушунчалар

III боб. Єўлланиш соіаси

IV боб. Бухгалтерия іисоби стандартлари билан алоєадорлик

V боб. Стандартнинг талаблари

VI боб. Ахборотни ошкор этишга єўйиладиган талаблар

VII боб. Стандартдан четга чиєиш шартлари


Мазкур Мулкни баіолаш миллий стандарти (11-сон МБМС) "Хусусийлаштириш маєсадида давлат уй-жой фондининг єийматини баіолаш" (кейинги ўринларда 11-сон МБМС деб юритилади) Ўзбекистон Республикасининг "Давлат уй-жой фондини хусусийлаштириш тўјрисида"ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 5-сон, 230-модда) іамда "Баіолаш фаолияти тўјрисида"ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й., 9-сон, 208-модда) єонунларига мувофиє Ўзбекистон Республикасида баіолаш фаолиятининг норматив жиіатдан тартибга солинишини белгилайди.


^ I БОБ. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР


1. 11-сон МБМСнинг маєсади хусусийлаштирилиши лозим бўлган давлат уй-жой фондининг єийматини аниєлашнинг ва баіолаш натижаларини акс эттиришнинг нормалари ва єоидаларини белгилашдан иборатдир.


2. Єуйидагилар 11-сон МБМСнинг асосий вазифалари іисобланади:

хусусийлаштирилиши лозим бўлган турар жой биносини баіолашнинг стандарт тушунчалари ва єоидаларидан фойдаланиш йўли билан баіоловчилар іаракатларининг мувофиєлаштирилишини таъминлаш;

баіолашнинг холислиги ва сифатини оширишга кўмаклашишга єаратилган тартиботларни белгилаш;

бошланјич ахборотга, баіолаш тўјрисидаги іисобот мазмунига ва материални баён этишга єўйиладиган баіолаш тўјрисидаги іисоботлар іар хил талєин єилинишини истисно этадиган талабларни белгилаш;

мулкни баіолашнинг самарали миллий тизимини шакллантиришга кўмаклашиш.


^ II БОБ. АТАМАЛАР ВА ТУШУНЧАЛАР


3. 11-сон МБМСда єуйидаги атамалар ва тушунчалар єўлланилади:


амортизация - фойдали хизмат муддати мобайнида активнинг амортизация єийматини асосий воситаларнинг вазифасидан келиб чиєєан іолда маісулот (ишлар, хизматлар) таннархига ёки давр харажатларига мунтазам таєсимлаш ва ўтказиш кўринишида амортизациянинг єиймат ифодаси;


бошланјич єиймат - активни ундан мўлжал бўйича фойдаланиш учун ишлаш іолатига келтириш билан бевосита бојлиє бўлган етказиб бериш ва монтаж єилиш, ўрнатиш, ишга тушириш ва бошєа іар єандай харажатларни инобатга олган іолда, асосий воситаларни тиклаш (єуриш ва єуриб битказиш) бўйича іаєиєатда єилинган харажатларнинг єиймати;


давлат уй-жой фондини хусусийлаштириш - фуєароларга уларнинг ихтиёрига асосан давлат уй-жой фондининг улар эгаллаб турган ёки янги єурилган квартираларини, уйларини (уйларининг бир єисмини) сотиш, шу жумладан, имтиёзли асосда сотиш ёки текинга мулк єилиб бериш тушунилади;


давлат уй-жой фонди - маіаллий давлат іокимияти органларининг уй-жой фонди іамда давлат органлари, корхоналари, муассасалари ва ташкилотларининг тўлиє хўжалик тасарруфида ёки оператив бошєарувидаги уй-жой фондидир;


квартира - кўп квартирали уйдаги тузилмавий-ажралиб турувчи, бундай уйдаги умумий фойдаланиш биноларига тўјридан-тўјри кириш имкониятини таъминлайдиган іамда бир ёки бир нечта хоналар, шунингдек фуєароларнинг уларнинг бундай ажралиб турувчи жойда доимий яшаши билан бојлиє бўлган маиший ва бошєа эітиёжларини єондириш учун ёрдамчи фойдаланиш биноларидан иборат бўлган турар жой;


турар жой - фуєароларнинг доимий яшашига мўлжалланган, белгиланган санитария, ёнјинга єарши, техник талабларга жавоб берадиган, шунингдек белгиланган тартибда махсус уйлар (ётоєхоналар, ваєтинчалик уй-жой фонди уйлари, ногиронлар, фахрийлар, ёлјиз єариялар учун интернат-уйлар, шунингдек болалар уйлари ва бошєа махсус маєсадли уйлар) сифатида фойдаланишга мўлжалланган жойлар;


фаразлар - баіоловчининг іаєєоний деб іисобланадиган тахминлари. Фаразлар текшириш ва тасдиєлаш мумкин бўлмаган баіолаш объектига ёки баіолаш ёндашувларига таъсир этадиган фактлар, шартлар ёки вазиятларни ўз ичига олади;


чекловчи шартлар - єонунчилик, буюртмачи ёки баіоловчи томонидан баіолашга єўйиладиган чекловлар;


якка тартибдаги уй-жой - доимий яшаш, дам олиш ва шахсий хўжалик юритиш учун мўлжалланган, битта ер участкасида жойлашган, ўзига єарашли бўлган ёрдамчи-хўжалик иморатлари ва іовли иншоотлари билан биргаликдаги бир ёки бир нечта уй-жой иморатлари (турар жойлар) (кейинги ўринларда уй-жой деб юритилади);


єолдиє (баланс) єиймат - асосий воситаларнинг йијилган амортизация суммаси чегириб ташланган бошланјич (тиклаш) єиймати.


^ III БОБ. ЄЎЛЛАНИШ СОІАСИ


4. Хусусийлаштириш маєсадида давлат уй-жой фондининг баіолаш объектлари (кейинги ўринларда баіолаш объекти деб юритилади) єуйидагилар іисобланади:

ижара шартномаси шартлари асосида фуєаролар фойдаланаётган кўп квартирали уйлардаги квартиралар ва бир квартирали уйлар (уйларнинг єисмлари);

єайта єурилиши, таъмирланиши тугаллангандан кейин аіоли кўчиб кирмаган іамда бўшатилган квартиралар, бир квартирали уйлар (уйларнинг єисмлари);

янги єурилган уйлардаги квартиралар.


5. 11-сон МБМС баіоловчи ташкилотлар, баіоловчилар іамда баіолаш хизматларининг буюртмачилари учун мўлжалланган ва хусусийлаштириш маєсадидаги давлат уй-жой фонди объектлари єийматини баіолаш бўйича хизматлар кўрсатишда ва ушбу баіолаш объектлари єийматини баіолаш тўјрисидаги іисоботларнинг ишончлилигини текширишда єўлланилиши мажбурийдир.


6. 11-сон МБМСни єўллашда ушбу 11-сон МБМСнинг иловасида келтирилган Услубий кўрсатмалардан фойдаланиш лозим.


^ IV БОБ. БУХГАЛТЕРИЯ ІИСОБИ СТАНДАРТЛАРИ

БИЛАН АЛОЄАДОРЛИК


7. "Бошланјич єиймат", "єолдиє баланс єиймати", "амортизация" атамаларининг таърифларини улардан бухгалтерия іисобида єандай фойдаланилса, шундай тушуниш лозим.


8. 11-сон МБМСнинг молиявий іисобот іужжатларидан асосий фарєи баіолаш объектини баіолашда єўлланадиган єийматнинг пул ифодаси тарихий факт эмас, балки объектнинг ваєтнинг аниє пайтидаги фойдалилигининг баіосидан иборат. Бу баіолаш єиймати молиявий іисоботда акс эттирилган єийматдан фарє єилиши мумкин.


^ V БОБ. СТАНДАРТНИНГ ТАЛАБЛАРИ


1-§. Баіолашга оид вазифани белгилаш ва баіолаш

объектини баіолаш тўјрисидаги шартномани тузиш

2-§. Баіолаш объектини идентификация єилиш

3-§. Ахборот йијиш ва уни таілил єилиш

4-§. Баіолаш усулларини танлаш, асослаш ва єўллаш

5-§. Баіолаш тўјрисидаги іисоботни тузиш


9. Хусусийлаштириш маєсадидаги баіолаш объектининг єийматини баіолаш єуйидаги босєичлардан иборат:

баіолашга оид вазифани белгилаш ва баіолаш объектини баіолаш тўјрисидаги шартномани тузиш;

баіолаш объектини идентификация єилиш;

ахборот йијиш ва уни таілил єилиш;

якуний єийматни іисоблаш;

баіолаш тўјрисидаги іисоботни тузиш.


^ 1-§. Баіолашга оид вазифани белгилаш ва баіолаш

объектини баіолаш тўјрисидаги шартномани тузиш


10. Баіолашга оид вазифа буюртмачи томонидан баіоловчи ташкилот билан биргаликда тузилади ва баіолаш объектини баіолаш тўјрисидаги шартномага илова сифатида расмийлаштирилади. Баіолашга оид вазифа єуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

баіолаш объектининг номи ва тавсифи;

баіолаш объектининг манзили;

баіолаш санаси;

баіолаш маєсади ва баіолаш натижаларидан фойдаланиш мўлжали;

баіолаш маєсадига мувофиє бўлган єиймат тури;

чекловчи шартлар;

буюртмачи ёки унинг вакили таєдим этиши лозим бўлган дастлабки маълумотлар рўйхати;

баіолаш ишларини ўтказиш муддатлари.

Баіолаш маєсадига ва баіолаш объектининг хусусиятларига єараб баіолаш тўјрисидаги вазифа єўшимча шартларни ўз ичига олиши мумкин.


11. Давлат уй-жой фондини хусусийлаштиришда єолдиє баланс єиймати аниєланади.


^ 2-§. Баіолаш объектини идентификация єилиш


12. Баіолаш объектини идентификация єилишда баіоловчи таєдим єилинган іужжатларнинг баіолаш объектининг іаєиєий іолатига іамда унга бўлган мулкий іуєуєларига мувофиєлигини белгилайди. Шунингдек, баіолаш жараёнида вужудга келиши мумкин бўлган эітимолий фаразлар ва чекловчи шартларнинг таілили ўтказилади.


13. Баіолаш объектини идентификация єилиш баіоловчи томонидан буюртмачи ва (ёки) у вакил єилган шахс таєдим єилган іужжатлар - уй-жой ёки турар жойга доир инвентарь іужжатлар йијмажилди асосида баіолаш объектини кўздан кечириш, ўлчаб кўриш, фотосуратга олиш, унинг амалда мавжудлиги ва іаєиєий іолатини ўрганиш, объектнинг номини, жойлашган ерини, миєдор ва сифат таркибини, техник тавсифларини іамда баіолаш объектининг ўзига хос хусусиятларини акс эттирувчи бошєа маълумотларни ўз ичига олган тавсифлаш йўли билан амалга оширилади.


14. Турар жойнинг умумий майдони єонунчиликка мувофиє тасдиєланадиган шаіарсозлик нормалари ва єоидаларига мувофиє аниєланади.


15. Баіоловчининг маълумотлари балансда саєловчи томонидан таєдим єилинган инвентарь йијмажилди маълумотларига мос келмаслиги фактлари аниєланганда, балансда саєловчи вакиллари іамда квартирада яшовчининг баіоловчи томонидан киритиладиган тузатишларга уларнинг розиликларини тасдиєловчи имзолари єўйиладиган, баіоловчи томонидан турар жой ва ёрдамчи хоналарнинг техник тавсифи карточкаси тузилади.


16. Буюртмачи ва (ёки) іужжатларни таєдим єилган шахс баіоловчининг талабларига мувофиє ёки зарур тузатишлар киритиш иложсиз бўлганда ушбу іужжатларни мувофиєлаштиришни рад этган таєдирда, баіоловчи баіолаш ўтказишни рад єилиши ёки буюртмачи билан келишган іолда баіолаш объектининг іаєиєий іолатидан келиб чиєиб, баіолаш тўјрисидаги іисоботда таєдим єилинган іужжатлардаги номувофиєликлар фактлари іамда баіолаш объектининг іолатини акс эттирган іолда баіолашни амалга ошириши мумкин.


^ 3-§. Ахборот йијиш ва уни таілил єилиш


17. Ахборот йијиш ва уни таілил єилиш:

баіолаш объектига бўлган іуєуєни белгиловчи іужжатларни;

баіолаш объектига доир бухгалтерия іисоби ва іисобот маълумотларини;

баіолаш объектидан фойдаланишнинг чекловларини;

баіолаш объекти ва унинг таркибий єисмларининг техник тавсифини;

бошєа ахборотни олиш ва ўрганишни ўз ичига олади.


18. Баіолаш объектларини баіолашда буюртмачи ёки у вакил єилган шахс томонидан таєдим єилинган дастлабки ахборот, шунингдек баіоловчи томонидан бухгалтерия, бирламчи ва статистика іисобларидан олинган маълумотлардан фойдаланилади.


19. Єуйидагилар буюртмачи ёки у вакил єилган шахс томонидан таєдим єилинадиган дастлабки ахборот іисобланади:

турар жойга кўчиб кириш учун асос бўладиган ордер;

балансда саєловчининг баіолаш объекти тўјрисидаги маълумотномаси;

уй-жой ва/ёки турар жой инвентарь іужжатлари йијмажилдининг нусхаси.

Баіоловчи томонидан баіолаш объектининг хусусиятларига єараб балансда саєловчидан бошєа єўшимча ахборот іам сўраб олиниши мумкин.


20. Баіолаш жараёнида фойдаланиладиган ахборот хусусийлаштирилиши лозим бўлган давлат уй-жой фонди объектининг єийматини баіоловчи томонидан аниєлаш учун ишончли ва етарли бўлиши лозим. Буюртмачи ёки у вакил єилган шахс таєдим єилган ахборот, шунингдек бевосита баіоловчининг ўзи томонидан йијилган ахборот ахборотни таєдим єилган ташкилотнинг раібари томонидан имзоланган ва муіри билан тасдиєланган таєдирда ишончли іисобланади.


21. Баіоловчи ташкилот, агарда таєдим єилинган ахборот іажми ва сифати 11-сон МБМС талабларига мувофиє баіолашни ўтказиш ва баіолаш тўјрисидаги іисоботни тайёрлаш учун етарли бўлмаса, баіолаш бўйича ишларни бажаришдан бош тортишга іаєлидир.


^ 4-§. Баіолаш усулларини танлаш, асослаш ва єўллаш


22. Хусусийлаштириш маєсадида баіолаш объектининг єийматини баіолаш баіоловчи томонидан єолдиє баланс єиймати усулидан фойдаланган іолда амалга оширилади.


23. Єолдиє баланс єиймати усули билан хусусийлаштирилиши лозим бўлган турар жойни іисоблашда квартираларнинг умумий майдони 1 кв. м нинг єиймати уй-жой єолдиє баланс єийматининг уйнинг барча квартиралари умумий майдони йијиндисига нисбати сифатида аниєланади. Уй-жойда нотурар жойлар мавжуд бўлган таєдирда уларнинг єиймати ва умумий майдони іисобдан чиєариб ташланади.


24. Агар баіолаш объектининг йијилган амортизацияси 90 ва ундан юєори фоизни ташкил єилса, єолдиє єиймати сифатида бошланјич баланс єийматининг 10 фоизи єабул єилинади.


25. Турар жойнинг истеъмолчилик сифатлари жамланган коэффициенти баіоловчи томонидан истеъмолчилик сифатлари коэффициентларининг йијиндисини чиєариш йўли билан іисобланади.


26. Баіоловчи баіолаш тўјрисидаги іисоботда хусусийлаштирилиши лозим бўлган турар жойнинг іисобланган єолдиє єийматини іамда турар жойнинг истеъмолчилик сифатлари коэффициентларининг йијиндисини кўрсатади.


^ 5-§. Баіолаш тўјрисидаги іисоботни тузиш


27. Баіоловчи ташкилот томонидан баіолаш объекти єийматини аниєлаш бўйича ўз мажбуриятларини бажарганлигини тасдиєловчи іужжат бўлиб, ёзма шаклда тузилган баіолаш тўјрисидаги іисобот іисобланади.


28. Баіолаш тўјрисидаги іисоботда баіолаш объектига тавсиф берилади, йијилган ахборот, іисоб-китоблар, баіолаш объектининг якуний єиймати, баіолаш базасининг тасдији, баіолаш маєсади, шунингдек баіолаш натижаларини тўлиє ва бир хилда талєин єилишни таъминловчи барча фаразлар ва чекловчи шартлар баён этилади.


29. Баіолаш тўјрисидаги іисоботда акс эттирилган дастлабки маълумотлар таркиби ва ўтказилган баіолаш жараёнини баён этишнинг кетма-кетлиги баіолаш объектининг єийматини іисоблашни тўлиє акс эттириш имконини бериши ва ўхшаш натижаларга олиб келиши лозим.


30. Іисобот фаєат баіолаш жараёнида іисоблаш ва таілил єилишда фойдаланилган ахборот ва маълумотлардан иборат бўлиши лозим.


31. Баіолаш тўјрисидаги іисоботда келтирилган, баіолашни амалга ошириш ваєтида фойдаланилган ёки іисоблашлар натижасида олинган ахборотга унинг ахборот манбаи іавола єилиниши лозим.


32. Баіолаш тўјрисидаги іисобот єуйидаги таркибий єисмлардан иборат бўлиши лозим:

титул вараји;

мундарижа;

илова хат (умумлаштирувчи єисм);

кириш;

асосий єисм;

хулоса;

фойдаланилган манбалар рўйхати;

иловалар.


33. Баіолаш тўјрисидаги іисобот раєамланган ва баіоловчи (баіоловчилар) томонидан бетма-бет имзоланган, тикилган, шунингдек баіолаш буюртмачиси шартнома тузган баіоловчи ташкилот раібарининг имзоси ва муіри билан тасдиєланиши лозим.


34. Баіолаш тўјрисидаги іисоботга иловада баіоловчи фойдаланган ва баіолаш объектининг миєдор ва сифат тавсифларини белгиловчи іужжатларнинг нусхалари, шу жумладан, іуєуєни белгиловчи іужжатлар, шунингдек техник инвентаризация іужжатлари ва бошєа зарур іужжатлар келтирилиши лозим. Агарда бу баіолаш тўјрисидаги вазифада белгиланган бўлса, баіолаш объектининг унинг баіолаш санасидаги жорий іолатини акс эттирувчи фотосуратлар мавжуд бўлиши мажбурийдир.

Иловада баіоловчи ташкилот лицензияси, баіоловчиларнинг малака сертификатлари ва фуєаролик жавобгарлиги сујурта полисининг нусхалари іам келтирилиши лозим.


35. Баіоловчи ташкилот баіолашнинг баіолаш тўјрисидаги іисоботда акс эттирилган натижалари учун єонунчиликка мувофиє жавобгар бўлади.


36. Баіоловчи ташкилот кўрилган зарарлар ёки баіолаш объектининг суд томонидан баіолаш тўјрисидаги іисоботда акс эттирилган єиймати іаєєоний эмас деб топилганлиги учун, агар улар баіолаш буюртмачиси ёки учинчи шахслар томонидан ишончсиз ахборот берилиши оєибатида вужудга келган бўлса, жавобгар бўлмайди.


^ VI БОБ. АХБОРОТНИ ОШКОР ЭТИШГА

ЄЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР


37. Баіолаш жараёнида фойдаланилган ахборотни баіолаш тўјрисидаги іисоботда ошкор этиш баіолаш тўјрисидаги іисоботдан фойдаланувчилар баіолаш жараёни мантијини ва баіолаш объектининг єийматини аниєлаш учун баіоловчи кўрган чораларни тушуна оладиган тарзда амалга оширилиши лозим.


38. Баіолаш жараёнида єўлланилган барча ахборот ошкор этилиши лозим, маіфий хусусиятга эга бўлган ахборот бундан мустасно. Маіфий ахборотни баіоловчи фаєат буюртмачи ва (ёки) мазкур ахборотни таєдим єилган шахслар билан келишган іолда ёки суднинг тегишли єарорига биноан ошкор этади. Фойдаланилаётган ахборотнинг маіфийлик даражаси буюртмачи ва (ёки) мазкур ахборотни таєдим єилувчи ёки унга бевосита алоєадор бўлган шахслар томонидан белгиланади.


39. Баіолаш тўјрисидаги іисоботда унинг асосида ётган барча фаразлар ва чекловчи шартлар, шунингдек ахборотни ошкор этишга тегишли бўлган іар єандай талаблар очиб берилади.


40. Баіолаш тўјрисидаги іисоботга 11-сон МБМСга ва бошєа єабул єилинган мулкни баіолаш стандартларига риоя єилинганлиги тўјрисидаги баёнот киритилиши, стандартларнинг талабларидан іар єандай четга чиєиш кўрсатилиши ва бундай четга чиєишга тушунтириш берилиши лозим.


41. Баіолаш объектининг 11-сон МБМС талабларига мувофиє тузилган баіолаш тўјрисидаги іисоботда кўрсатилган якуний єийматидан, агар баіолаш тўјрисидаги іисобот тузилган санадан 6 ойдан ортиє ваєт ўтмаган бўлса, давлат уй-жой фондини хусусийлаштириш маєсадида фойдаланилиши мумкин.


42. Баіолаш ўтган санага (баіолашни амалга ошириш санасига мос келмайдиган) єадар бўлган іолатга кўра амалга оширилган таєдирда, баіолаш объектининг єиймати тўјрисидаги хулоса фаєат баіолаш амалга оширилган ўтган сана учун іаєиєий бўлади.


^ VII БОБ. СТАНДАРТДАН ЧЕТГА ЧИЄИШ ШАРТЛАРИ


43. Норматив-іуєуєий іужжат баіоловчига 11-сон МБМС талабларига тўлиє ёки єисман риоя єилиш имкониятини бермаган іолатларда, баіоловчи єийматни аниєлаш бўйича тегишли іисоб-китобларни ва тегишли баіолаш тартиботларини єўллаши лозим. Бунда, баіолаш тўјрисидаги іисоботда аниєланиши лозим бўлган єийматни кўрсатиш билан бир єаторда 11-сон МБМС талабларидан четга чиєиш сабаблари далиллар билан асосланиши лозим.


Ўзбекистон Республикаси

Адлия вазирлигида

^ 2011 йил 19 октябрда 2279-сон

билан рўйхатга олинган

Ўзбекистон Республикасининг

Мулкни баіолаш миллий стандарти

(11-сон МБМС) "Хусусийлаштириш

маєсадида давлат уй-жой фондининг

єийматини баіолаш"га

ИЛОВА


Ўзбекистон Республикасининг

Мулкни баіолаш миллий стандарти (11-сон МБМС)

"Хусусийлаштириш маєсадида давлат уй-жой

фондининг єийматини баіолаш"ни єўллаш бўйича

^ УСЛУБИЙ КЎРСАТМАЛАР


I боб. Баіолашга оид вазифани белгилаш ва баіолаш

объектини баіолаш тўјрисидаги шартномани тузиш

II боб. Баіолаш объектини идентификация єилиш

III боб. Ахборот йијиш ва уни таілил єилиш

IV боб. Баіолаш усулларини танлаш, асослаш ва єўллаш

V боб. Баіолаш тўјрисидаги іисоботни тузиш

VI боб. Стандартдан четга чиєиш шартлари

1-илова. Квартиранинг (уйнинг) турар жой

ва ёрдамчи хоналари техник тавсифи

2-илова. Уй-жойнинг истеъмолчилик сифатлари

коэффициентларини іисоблаш


11-сон МБМСни єўллаш бўйича услубий кўрсатмалар 11-сон МБМСни амалда єўллаш маєсадида ишлаб чиєилган.


^ I БОБ. БАІОЛАШГА ОИД ВАЗИФАНИ БЕЛГИЛАШ

ВА БАІОЛАШ ОБЪЕКТИНИ БАІОЛАШ ТЎЈРИСИДАГИ

ШАРТНОМАНИ ТУЗИШ


1. Баіолашга оид вазифани аниєлаш буюртмачи томонидан баіоловчи ташкилот билан биргаликда амалга оширилади. Баіолашга оид вазифада баіолаш объектини баіолашнинг асосий шартлари, шунингдек баіолаш ўтказишнинг чекловчи шартлари аниєланади ва ифодаланади.


2. Баіолашга оид вазифа єуйидаги шаклда тузилади:Баіолаш объекти (номи ва єисєача таърифи)

Балансда саєловчи (номи, реквизитлари)

Баіолаш объектининг жойлашган ери
Баіолаш буюртмачиси ва унинг реквизитлари
Баіоловчи ташкилот ва унинг реквизитлари
Баіолашни ўтказиш учун асос
Баіолаш маєсади ва вазифаси (баіолашни белгилаш)
Аниєланадиган єиймат тури
Чекловчи шартлар
Баіолаш санаси
Дастлабки маълумотлар рўйхати

Баіолашни ўтказиш жадвали (муддатлари)


Баіолаш маєсадига ва баіолаш объектининг хусусиятларига єараб баіолашга оид вазифа єўшимча шартларни ўз ичига олиши мумкин.


3. Баіолашга оид вазифа баіолаш объектини баіолаш тўјрисидаги шартномага илова сифатида расмийлаштирилади.


^ II БОБ. БАІОЛАШ ОБЪЕКТИНИ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЄИЛИШ


4. Йијилган (буюртмачидан ёки унинг вакилларидан олинган) бирламчи іужжатларга эга бўлган іолда, баіоловчи буюртмачининг вакили ёки баіолаш объектининг балансда саєловчиси вакили билан биргаликда баіолаш объектини кўздан кечириш, унинг амалдаги іолатини ўрганиш, уни тавсифлаш, ўлчаш ва баіолаш объектини индентификация єилиш учун зарур бўлган бошєа іаракатларни бажаради.


5. Баіолаш объектини идентификация єилишда баіолаш объектининг амалдаги іолатидан келиб чиєиб, унинг сифат ва миєдор кўрсаткичларининг буюртмачи ва (ёки) унинг вакили таєдим этган іужжатларда кўрсатилган маълумотларга мувофиєлиги аниєланади іамда баіоловчи томонидан мазкур Услубий кўрсатмаларнинг 1-иловасига мувофиє шаклдаги квартиранинг (уйнинг) турар жой ва ёрдамчи хоналари техник тавсифи тўлдирилади.

Шунингдек, баіолаш объектига бўлган мулкий іуєуєларнинг мулкка бўлган іуєуєни тасдиєловчи іужжатларга мувофиєлиги ўрганилади.

Зарурат бўлганда баіоловчининг сўровига биноан іужжатларни таєдим єилган шахс томонидан тегишли іужжатларга аниєликлар (изоілар) єўшимча маълумотномалар кўринишида расмийлаштирилади.

Баіолаш объектини идентификация єилиш бўйича бажарилган барча ишларни баіоловчи баіолаш тўјрисидаги іисоботда акс эттиради.


6. Баіолаш объектини баіолашда єуйидагиларни тавсифлаш ва идентификация єилиш лозим:

номи, функционал вазифаси ва жорий фойдаланиш;

баіолаш объекти (уй-жой иморатлари зонасини кўрсатган іолда) жойлашган ер, унинг физик ва іуєуєий тавсифи;

баіолаш объектининг умумий майдони;

баіолаш объектига алоєадор бўлган чеклашлар ва єўшимча юкламалар.


^ III БОБ. АХБОРОТ ЙИЈИШ ВА УНИ ТАІЛИЛ ЄИЛИШ


7. Баіолаш объектларини баіолаш учун ахборот йијиш тартиби:

зарур маълумотлар таркибини аниєлаш;

зарур ахборотни йијиш;

маълумотларни тизимга солиш, уларга ишлов бериш ва таілил єилиш;

ахборотни баіолаш тўјрисидаги іисоботда баён этишни ўз ичига олади.


8. Баіоловчи баіолашни ўтказиш учун зарур бўлган ахборотни йијишни амалга оширади, баіолаш объектининг миєдор ва сифат кўрсаткичларини ўрганади, баіолаш объектининг єийматини аниєлаш учун муіим бўлган ахборотни таілил єилади.


9. Баіолаш буюртмачиси томонидан єуйидаги іужжатлар таєдим єилиниши лозим:

турар жойга кўчиб кириш учун асос бўладиган ордер;

балансда саєловчи томонидан бериладиган баіолаш объекти тўјрисидаги маълумотнома, жумладан уй-жойнинг єурилган йили, уй-жойнинг жойлашувининг зоналлиги, унинг бошланјич баланс єиймати (ўтказилаётган єайта баіолашни кўрсатган іолда), йијилган амортизацияси, єолдиє баланс єиймати тўјрисидаги маълумотлар, уй-жойнинг нотурар жойлар майдони ажратилган іолдаги умумий майдони тўјрисидаги маълумотлар;

уй-жой жойлашувининг зоналлигини іамда квартиранинг єайта планлаштиришдан ўтказилганлиги іаєидаги маълумотлар мажбурий кўрсатилган баіолаш объектининг инвентарь іужжатлар йијмажилди нусхаси.


10. Йијилган ахборотни, агарда єўшимча ахборотдан фойдаланиш баіолаш объекти баіолаш єиймати якуний миєдорининг жиддий ўзгаришига олиб келмаса, ишончли іисобланади. Агарда ахборотнинг етарли эмаслиги баіолаш объектини баіолаш єийматининг якуний натижасига таъсир єилса, бу іолат баіолаш тўјрисидаги іисоботда акс эттирилиши лозим.


^ IV БОБ. БАІОЛАШ УСУЛЛАРИНИ

ТАНЛАШ, АСОСЛАШ ВА ЄЎЛЛАШ


11. Давлат уй-жой фонди єийматини хусусийлаштириш маєсадида баіолаш объектининг єийматини баіолашда фаєат єолдиє баланс єийматини аниєлаш усулидан фойдаланилади.


12. Хусусийлаштириш маєсадида давлат уй-жой фонди єийматини баіолаш єуйидаги тартибда амалга оширилади:

балансда саєловчининг бухгалтерия маълумотлари бўйича уй-жойнинг бошланјич єиймати, уй-жой таркибига кирадиган нотурар жойларнинг (мавжуд бўлганда) бошланјич єиймати, шунингдек йијилган амортизация аниєланади;

инвентарь іужжатлар йијмажилди маълумотлари бўйича уй-жойнинг майдони іамда уй-жой таркибига кирадиган нотурар жойлар (мавжуд бўлганда) майдони аниєланади;

1 кв.м. турар жойнинг єиймати уйнинг барча квартиралари умумий майдонининг йијиндисига нисбатан уй-жой єолдиє баланс єийматининг нисбати сифатида іисобланади. Уй-жойда нотурар жойлар мавжуд бўлган таєдирда, єуйидаги формула бўйича уларнинг єиймати іамда умумий майдони іисобдан чиєариб ташланади:


(Cб - Снт) -

Q х (Cб - Снт)

, бу ерда:

Ц =

100
(Fум - Fнт)^ Ц - умумий майдон 1 кв. метрининг єолдиє баланс єиймати;

Сб - уйнинг баланс єиймати;

Снт - нотурар жойларнинг баланс єиймати;

Q - йијилган амортизация меъёри;

Fум - уйнинг умумий майдони;

Fнт - нотурар жойларнинг майдони;

баіоланаётган турар жойнинг єиймати єуйидаги формула бўйича 1 кв. метрнинг єолдиє баланс єийматини квартиранинг умумий майдонига кўпайтириш йўли билан іисобланади:


Цф = Ц х Fкв, бу ерда:


Цф - баіоланаётган турар жойнинг єолдиє баланс єиймати;

^ Ц - умумий майдон 1 кв. метрининг єолдиє баланс єиймати;

Fкв - квартиранинг умумий майдони.


13. Йијилган амортизация 90 ва ундан юєори фоизни ташкил єилган таєдирда, єолдиє баланс єиймати сифатида бошланјич єийматнинг 10 фоизи єабул єилинади.


14. Баіоловчи томонидан турар жойнинг истеъмолчилик сифатлари коэффициенти ушбу Услубий кўрсатмаларнинг 2-иловасига мувофиє Уй-жойнинг истеъмолчилик сифатлари коэффициентларини іисоблашда келтирилган коэффициентларни єўшиш йўли билан іисобланади.


15. Баіолаш тўјрисидаги іисоботда баіоловчи баіолаш объектининг єолдиє баланс єийматини іамда истеъмолчилик сифатлари коэффициентларининг йијиндисини кўрсатади.


^ V БОБ. БАІОЛАШ ТЎЈРИСИДАГИ ІИСОБОТНИ ТУЗИШ


16. Баіоловчи ташкилот томонидан баіолаш объекти єийматини аниєлаш бўйича ўз мажбуриятларини бажарганлигини тасдиєловчи іужжат бўлиб, ёзма тарзда тузилган баіолаш тўјрисидаги іисобот іисобланади.


17. Баіолаш тўјрисидаги іисоботда баіолаш объектига тавсиф берилади, йијилган ахборот, іисоб-китоблар, баіолаш объектининг якуний єиймати, баіолаш базасининг тасдији, баіолаш маєсади, шунингдек баіолаш натижаларини тўлиє ва бир хилда талєин єилишни таъминловчи барча фаразлар ва чекловчи шартлар баён этилади.


18. Баіолаш тўјрисидаги іисоботда акс эттирилган дастлабки маълумотлар таркиби ва ўтказилган баіолаш жараёнини баён этишнинг кетма-кетлиги баіолаш объекти єийматини іисоблашни тўлиє акс эттириш имконини бериши ва ўхшаш натижаларга олиб келиши лозим.


19. Іисобот фаєат баіолаш жараёнида іисоблаш ва таілил єилишда фойдаланилган ахборот ва маълумотлардан иборат бўлиши лозим.


20. Баіолаш тўјрисидаги іисоботда келтирилган, баіолашни амалга ошириш ваєтида фойдаланилган ёки іисоблашлар натижасида олинган ахборотнинг манбаига іавола єилиниши лозим.


21. Баіолаш тўјрисидаги іисобот єуйидагилардан иборат бўлиши лозим:N

NN

НОМИ


1.

1.

Титул вараји


2.

2.

Мундарижа


3.

3.

Умумлаштирувчи єисм (илова хат)


4.

4.

Баіолашга оид вазифани белгилаш


5.

5.

Кириш

5.1.

Объектнинг тавсифи

5.2.

Квартиранинг (уйнинг) турар жой ва ёрдамчи хоналарининг техник тавсифи


6.

6.

Хусусийлаштириш маєсадида давлат уй-жой фонди єийматини аниєлаш

6.1.

Єолдиє баланс єийматини аниєлаш

6.2.

Истеъмолчилик сифатлари коэффициентларини іисоблаш


7.

7.

Хулоса
Иловалар
22. Баіолаш тўјрисидаги іисобот раєамланган ва баіоловчи (баіоловчилар) томонидан бетма-бет имзоланган, тикилган, шунингдек баіолаш буюртмачиси шартнома тузган баіоловчи ташкилот раібарининг муіри ва имзоси билан тасдиєланган бўлиши лозим.


23. Баіолаш тўјрисидаги іисоботга иловада баіоловчи фойдаланган ва баіолаш объектининг миєдор ва сифат тавсифларини белгиловчи іужжатларнинг нусхалари, шу жумладан, іуєуєни белгиловчи іужжатлар, шунингдек техник инвентаризация іужжатлари ва бошєа зарур іужжатлар келтирилиши лозим. Агарда бу баіолаш тўјрисидаги вазифада белгиланган бўлса, баіолаш объектининг унинг баіолаш санасидаги жорий іолатини акс эттирувчи фотосуратлар мавжуд бўлиши мажбурийдир.

Иловада баіоловчи ташкилот лицензияси, баіоловчиларнинг малака сертификатлари ва фуєаролик жавобгарлиги сујурта полисининг нусхалари іам келтирилиши лозим.


24. Баіоловчи ташкилот кўрилган зарарлар ёки баіолаш объектининг суд томонидан баіолаш тўјрисидаги іисоботда акс эттирилган єиймати іаєєоний эмас деб топилганлиги учун, агар улар баіолаш буюртмачиси ёки учинчи шахслар томонидан ишончсиз ахборот берилиши оєибатида вужудга келган бўлса, жавобгар бўлмайди.


^ VI БОБ. СТАНДАРТДАН ЧЕТГА ЧИЄИШ ШАРТЛАРИ


25. Норматив-іуєуєий іужжат баіоловчига 11-сон МБМС талабларига тўлиє ёки єисман риоя єилиш имкониятини бермаган іолатларда баіоловчи єийматни аниєлаш бўйича тегишли іисоб-китобларни ва тегишли баіолаш тартиботларини єўллаши лозим. Бунда, баіолаш тўјрисидаги іисоботда аниєланиши лозим бўлган єийматни кўрсатиш билан бир єаторда 11-сон МБМС талабларидан четга чиєиш сабаблари далиллар билан асосланиши лозим.


Услубий кўрсатмаларга

1-ИЛОВА


_________________________ манзилидаги квартиранинг

(уйнинг) турар жой ва ёрдамчи хоналари

^ ТЕХНИК ТАВСИФИ

(Ер тузиш, рўйхатга олиш ва кўчмас мулк кадастри хизматининг маълумотлари

іамда балансда саєловчининг маълумотлари асосида тўлдирилади)


1.1. Квартиранинг турар жой ва ёрдамчи хоналари _________ єаватда жойлашган ва єуйидагилардан иборат алоіида (умумий) квартирадир (уйнинг четки єисмида ёки четки єисмида эмаслиги кўрсатилади):

а) яшаш хоналари, майдони билан


N 1


кв. м

N 2


кв. м

N 3


кв. м

N 4


кв. м

^ Бутун квартиранинг яшаш майдони


кв. м

б) ошхона (умумий майдони)


кв. м

в) ваннахона


кв. м

г) туалет


кв. м

д) йўлак


кв. м

е) жойлаштирилган шкафлар


кв. м

ж) балконлар


кв. м

з) лоджиялар (пешайвонлар)


кв. м

^ Нотурар жой майдони

Квартиранинг умумий майдони


кв. м

1.2. Хоналарнинг баландлиги


м

1.3. Квартира/домнинг баланс бўйича єиймати


сўм

1.4. Єолдиє баланс єиймати


сўм2. Уйга доир умумий маълумотлар:Лойиіа серияси


Ташєи деворлар материали


Том ёпєич материали


Єаватлар сони


Жиіозланган:


сув ўтказгичлар тизими


канализация тизими


иситиш тизими


телефон алоєаси


электр ёриткичлар тизими


ахлат ташлаш єувури


лифтлар
Тузди: _______________________________________________

Келишилди:

Балансда саєловчи ____________________________________

Квартирани ижарага олувчи ___________________________


^ Услубий кўрсатмаларга

2-ИЛОВА


Уй-жойнинг истеъмолчилик

сифатлари коэффициентларини

ІИСОБЛАШ^ I. Іудудий жойлаштирилганлик коэффициентлари


К1д. Уй-жой иморатининг зоналар бўйича жойлашуви

Іар йили тасдиєланадиган фуєаролардан якка тартибда уй-жой єуришга таєдим єилинганлиги учун ундириладиган ер солији ставкалари


Іар бир зона учун солиштирма улушлари


1-зона
2-зона
3-зона
4-зона
5-зона
6-зона
7-зона
8-зона
9-зона
10-зона
11-зона
12-зона
13-зона
14-зона
К1д. Іар йили тасдиєланадиган фуєаролардан якка тартибда уй-жой єуришга таєдим єилинганлиги учун ундириладиган ер солији ставкалари базасидан келиб чиєєан іолда іисобланади.


Коэффициентни іисоблаш іар бир зона учун солиштирма улушларини бериш йўли билан ўтказилади, яъни барча зоналар бўйича солиє ставкаси єўшилади ва іар бир зона учун солиштирма улуш чиєарилади.

Олинган солиштирма улушлар уй-жой иморатининг іар бир зонаси учун іудудий жойлаштирилганлик кўрсаткичи іисобланади.


Изоі: бунда уй-жой иморати зоналари бўйича уй-жойнинг жойлашуви коэффициенти тасдиєланадиган фуєаролардан якка тартибда уй-жой єуришга таєдим єилинганлиги учун ундириладиган ер солији ставкалари базасидан келиб чиєєан іолда іар йили єайтадан іисоблаб чиєилади.


Кўрсаткичлар


Тавсифи


Єийматнинг

ўзгариши фоизда


ошиши


камайиши


К2д. Уй-жойнинг квартал ичида жойлашганлиги


Шовєин даражаси пасайган, микроиєлим яхшиланиши


6.0
К3д. Уй-жойнинг магистрал кўчалар бўйлаб жойлашганлиги


Транспорт іаракатидан чиєадиган шовєин, газланганлик (асосий олд томони билан (магистрал кўчаларнинг) єизил чизијидан чиєиб кетган уй-жойлар учун )

6.0

К4д. Уй-жойнинг жамоат транспорти бекатидан 500 м нарида жойлашганлиги


Жамоат транспортидан фойдаланишнинг єулайлиги


6.0
К5д. Уй-жойнинг савдо ва маиший хизмат кўрсатиш шохобчаларидан 500 м нарида жойлашганлиги


Товарлар сотиб олиш ва маиший хизматлардан фойдаланишнинг єулайлиги


6.0
К6д. Уй-жойнинг йирик ишлаб чиєариш объектлари, аэродромлар, темир йўллардан узоєлашиш зоналарига яєин жойлашганлиги


Атмосферанинг самолётлар парвози ва темир йўллар таркиби іаракатидан, зарарли чиєиндилардан газлар билан тўлганлиги

10.0

^ II. К7д. Уйнинг истеъмолчилик хусусиятлари


5 єаватдан ортиє єаватли уйларда лифтнинг йўєлиги
3

Галерея туридаги уй
1

Оилавий ётоєхона туридаги уй
Ишлайдиган ахлат ташлаш єувури мавжудлиги

2
Уй деворларининг конструктив тавсифларидарахт
10

јишт

10
^ III. Квартираларнинг сифат кўрсаткичлари


К1к. Квартираларнинг уйнинг охирги єаватида жойлашганлиги


Йил фасллари бўйича хона ички іароратининг бир меъёрда бўлмаслиги


Сифат кўрсаткичига таъсир єилувчи фоизларни іисоблаш єуйида келтирилган


К2к. Квартираларда марказлаштирилган иссиєлик таъминотининг йўєлиги


Сувни иситиш ва хоналарни иситишдаги ноєулайликлар

5.0

К3к. Санузелларнинг (ванна ва іожатхонанинг) бир хонага жойлашганлиги
3

К4к. 7 кв.м. дан катта ошхона майдони

4 ва іар бир 3 кв.м. га ошишда 0,2 дан єўшиб борилади

К5к. Йирик панелли уйлар учун квартираларнинг четки єисмларда жойлашганлиги


Хоналардаги іарорат-намлик режимининг етарли эмаслиги

4.0^ IV. Квартирани истеъмолчилик хусусиятларининг єаватларга

бојлиє іолдаги коэффициентлари (фоизларда)


1. 4 єаватгача бўлган квартиралар учун

К1 - (+3) - 1-єаватга ва (-3) охирги єават учун;

К2 - 0 - барча оралиєдаги єаватлар учун.


^ 2. Єават (5 єаватли уй):

К1 - (+3) - 1, 2, 3-єаватлардаги ва (-3) 5-єаватдаги квартиралар учун;

К2 - 0 - 4-єаватдаги квартиралар учун.


3. Єават (9 єаватли уй):

К1 - (+3) - 1 дан бошлаб 4-єаватлардаги ва (-3) 9-єаватдаги квартиралар учун;

К2 - 0 - 7, 8-єаватлардаги квартиралар учун;

К3 - (+1) - 5, 6-єаватлардаги квартиралар учун.


^ 4. Єават (12 єаватли уй):

К1 - (+3) - 1 дан бошлаб 4-єаватлардаги ва (-3) 12-єаватдаги квартиралар учун;

К2 - (-2) - 9 дан бошлаб 11-єаватлардаги квартиралар учун;

К3 - 0 - 7, 8-єаватлардаги квартиралар учун;

К4 - (+1) - 5, 6-єаватлардаги квартиралар учун.


^ 5. Єават (16 єаватли уй)

К1 - (+3) - 1 дан бошлаб 5-єаватлардаги ва (-) 16-єаватдаги квартиралар учун;

К2 - (-2) - 12 дан бошлаб 15-єаватлардаги квартиралар учун;

К3 - 0 - 9 дан бошлаб 11-єаватлардаги квартиралар учун;

К4 - (+1) - 6 дан бошлаб 8-єаватлардаги квартиралар учун.


6. Хоналарнинг баландлиги:

К1 - (-4) - баландлиги 2,5 м дан кам бўлган квартиралар учун;

К2 - 0 - баландлиги 2,5 м дан 2,7 м гача бўлган квартиралар учун;

К3 - (+2) - баландлиги 2,7 м дан 3 м гача бўлган квартиралар учун;

К4 - (+5) - баландлиги 3 м дан ортиє квартиралар учун.Похожие:

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2008 йил 16 апрелда 1793-сон билан рўйхатга олинган Давлат патент идораси директорининг
...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2009 йил 7 апрелда 1937-сон билан рўйхатга олинган Давлат патент идораси директорининг
...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2007 йил 5 майда 1678-сон билан рўйхатга олинган Давлат патент идораси директорининг
...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2004 йил 14 январда 1297-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
Мазкур Низом “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси,...
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2013 йил 22 мартда 2439-сон билан рўйхатга олинган

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2013 йил 22 мартда 2439-сон билан рўйхатга олинган

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2013 йил 22 мартда 2439-сон билан рўйхатга олинган

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2013 йил 22 мартда 2439-сон билан рўйхатга олинган

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2013 йил 22 мартда 2439-сон билан рўйхатга олинган

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2013 йил 22 мартда 2439-сон билан рўйхатга олинган

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации