Документы14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида icon

14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида

Название14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида
Дата19.09.2013
Размер151.03 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ

ЄОНУНИ

14.06.1991 й.

N 289-XII


ВИЖДОН ЭРКИНЛИГИ ВА ДИНИЙ

ТАШКИЛОТЛАР ТЎЈРИСИДА

(янги таірири)


Єонуннинг янги таірири ЎзР 01.05.1998 й. 618-I-сон Єонуни билан тасдиєланган


1-модда. Ушбу єонуннинг маєсади

2-модда. Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўјрисидаги єонун іужжатлари

3-модда. Виждон эркинлиги іуєуєи

4-модда. Фуєароларнинг динга муносабатидан єатъи назар тенг іуєуєлилиги

5-модда. Диннинг давлатдан ажратилганлиги

6-модда. Давлат органларининг ва фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органларининг диний ташкилотлар билан ўзаро муносабат борасидаги ваколатлари

7-модда. Таълим тизими ва дин

8-модда. Диний ташкилотлар

9-модда. Диний ўєув юртлари

10-модда. Диний ташкилотнинг устави

11-модда. Диний ташкилотларни рўйхатга олиш

12-модда. Диний ташкилоти рўйхатга олишни рад этиш

13-модда. Диний ташкилотнинг фаолиятини тугатиш

14-модда. Диний урф-одатлар ва маросимлар

15-модда. Диний ташкилотларнинг мулки

16-модда. Давлат мулки бўлган мол-мулкдан фойдаланиш

17-модда. Ишлаб чиєариш ва хўжалик фаолияти

18-модда. Фаолиятини тугатган диний ташкилотларнинг мол-мулкини тасарруф этиш

19-модда. Диний адабиёт ва диний маєсадларга мўлжалланган буюмлар

20-модда. Диний ташкилотларнинг хайрия фаолияти

21-модда. Диний ташкилотларда меінатга оид іуєуєий муносабатлар

22-модда. Диний ташкилотларнинг халєаро алоєалари

23-модда. Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўјрисидаги єонун іужжатларини бузганлик учун жавобгарлик


^ 1-МОДДА. УШБУ ЄОНУННИНГ МАЄСАДИ


Ушбу єонунинг маєсади іар бир шахснинг виждон эркинлиги ва диний эътиєод іуєуєини, динга муносабатидан єатъи назар, фуєароларнинг тенглигини таъминлаш, шунингдек диний ташкилотларнинг фаолияти билан бојлиє муносабатларни тартибга солиб туришдан иборат.


^ 2-МОДДА. ВИЖДОН ЭРКИНЛИГИ ВА ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР

ТЎЈРИСИДАГИ ЄОНУН ІУЖЖАТЛАРИ


Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўјрисидаги єонун іужжатлари Ўзбекистон Республикаси Конституциясидан, ушбу єонун ва бошєа єонун іужжатларидан иборат.

Єораєалпојистон Республикасида виждон эркинлигини ва диний ташкилотлар фаолиятини таъминлашга оид муносабатлар, шунингдек Єораєалпојистон Республикасининг єонун іужжатлари билан іам тартибга солинади.

Агар Ўзбекистон Республикасининг халєаро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўјрисидаги єонун іужжатларидагидан бошєача єоидалар белгиланган бўлса, халєаро шартнома єоидалари єўлланилади.


^ 3-МОДДА. ВИЖДОН ЭРКИНЛИГИ ІУЄУЄИ


Виждон эркинлиги фуєароларнинг іар єандай динга эътиєод єилиш ёки іеч єандай динга эътиєод єилмасликдан иборат кафолатланган конституциявий іуєуєидир.

Фуєаро ўзининг динга, динга эътиєод єилишга ёки эътиєод этмасликка, ибодат єилишда, диний расм-русумлар ва маросимларда єатнашиш ёки єатнашмасликка, диний таълим олишга ўз муносабатини белгилаётган пайтда уни у ёки бу тарзда мажбур этишга йўл єўйилмайди.

Вояга етмаган болаларни диний ташкилотларга жалб этиш, шунингдек уларнинг ихтиёрига, ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар ихтиёрига зид тарзда динга ўєитишга йўл єўйилмайди.

Динга эътиєод єилиш ёки ўзга эътиєодлар эркинлиги миллий хавфсизликни ва жамоат тартибини, бошєа фуєароларнинг іаёти, саломатлиги, ахлоєи, іуєуєи ва эркинликларини таъминлаш учун зарур бўлган даражадагина чекланиши мумкин.

Чет эл фуєаролари ва фуєаролиги бўлмаган шахслар Ўзбекистон Республикаси фуєаролари билан тенг равишда виждон эркинлиги ва диний эътиєод эркинлиги іуєуєидан фойдаланадилар іамда виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўјрисидаги єонун іужжатларини бузганлик учун єонунда белгиланган тарзда жавобгар бўладилар.


^ 4-МОДДА. ФУЄАРОЛАРНИНГ ДИНГА МУНОСАБАТИДАН

ЄАТЪИ НАЗАР ТЕНГ ІУЄУЄЛИЛИГИ


Ўзбекистон Республикаси фуєаролари динга муносабатидан єатъи назар єонун олдида тенгдирлар. Расмий іужжатларда фуєаронинг динга муносабати кўрсатилишига йўл єўйилмайди. Фуєароларнинг динга муносабатига єараб уларнинг іуєуєларини іар єандай чеклаш ва уларга бевосита ёки билвосита имтиёзлар белгилаш, душманлик ва адоват уйјотиш ёхуд уларнинг диний ёки даірийлик эътиєоди билан бојлиє іис-туйјуларини іаєоратлаш, диний зиёратгоіларни оёє ости єилиш єонунда белгиланган жавобгарликни келтириб чиєаради.

Іеч ким диний эътиєодини рўкач єилиб єонунда белгиланган мажбуриятларни бажаришдан бош тортишга іаєли эмас. єонунга мувофиє бажарилиши мажбурий бўлган бир вазифани диний эътиєоди туфайли бошєаси билан алмаштиришга єонун іужжатларида назарда тутилган іоллардагина йўл єўйилади.


^ 5-МОДДА. ДИННИНГ ДАВЛАТДАН АЖРАТИЛГАНЛИГИ


Ўзбекистон Республикасида дин давлатдан ажратилган. Іеч бир динга ёки диний эътиєодга бошєаларига нисбатан бирон-бир имтиёз ёки чеклашлар белгиланишига йўл єўйилмайди.

Давлат турли динларга эътиєод єилувчи ва уларга эътиєод єилмайдиган фуєаролар, іар хил эътиєодларга мансуб диний ташкилотлар ўртасида ўзаро муроса ва іурмат ўрнатилишига кўмаклашади, диний ва ўзга мутаассибликка іамда экстремизмга, муносабатларни єарама-єарши єўйиш ва кескинлаштиришга, турли конфессиялар ўртасида адоватни авж олдиришга єаратилган хатти-іаракатларга йўл єўймайди.

Давлат диний конфессиялар ўртасидаги тинчлик ва тотувликни єўллаб-єувватлайди. Бир диний конфессиядаги диндорларни бошєасига киритишга єаратилган хатти-іаракатлар (прозелитизм), шунингдек бошєа іар єандай миссионерлик фаолияти ман этилади. Ушбу єоиданинг бузилишига айбдор бўлган шахслар єонун іужжатларида белгиланган жавобгарликка тортиладилар.

Давлат диний ташкилотлар зиммасига ўзининг іеч єандай вазифасини бажаришни юкламайди, уларнинг єонун іужжатларига зид бўлмаган фаолиятига аралашмайди. Диний ташкилотлар давлат вазифаларини бажармайди. Давлат диний ташкилотларнинг фаолиятини іамда даірийлик тарјиботига оид фаолиятини маблај билан таъминламайди.

Ўзбекистон Республикасида диний моіиятдаги сиёсий партия ва жамоат іаракати, шунингдек республикадан ташєарида тузилган диний партияларнинг филиаллари ва бўлимларини тузишга ва уларнинг фаолият юритишига йўл єўйилмайди.

Диний ташкилотлар амалдаги єонун іужжатлари талабларига риоя этишлари шарт. Диндан давлатга ва конституцияга єарши тарјибот олиб боришда, душманлик, нафрат, миллатлараро адоват уйјотиш, ахлоєий негизларни ва фуєаровий тотувликни бузишда, бўітон, вазиятни беєарорлаштирувчи уйдирмаларни тарєатишда, аіоли ўртасида ваіима чиєаришда іамда давлатга, жамият ва шахсга єарши єаратилган бошєа хатти-іаракатларда фойдаланишга йўл єўйилмайди. Терроризм, наркобизнес ва уюшган жиноятчиликка кўмаклашадиган, шунингдек бошєа јаразли маєсадларни кўзловчи диний ташкилотлар, оєимлар, секталар ва бошєаларнинг фаолияти ман этилади.

Давлат іокимияти ва бошєарув органларига, мансабдор шахсларга тазйиє ўтказишга єаратилган іар єандай уриниш, шунингдек яширин диний фаолият єонун билан таєиєланади.


^ 6-МОДДА. ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИНИНГ ВА ФУЄАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ

ЎЗИ БОШЄАРИШ ОРГАНЛАРИНИНГ ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР БИЛАН

ЎЗАРО МУНОСАБАТ БОРАСИДАГИ ВАКОЛАТЛАРИ


Давлат органлари билан диний ташкилотларнинг ўзаро муносабатларини мувофиєлаштириш іамда виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўјрисидаги єонун іужжатлари ижросини назорат єилиш вазифаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси іузуридаги Дин ишлари бўйича єўмита зиммасига юкланади. єўмитанинг іуєуєий маєоми Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси томонидан тасдиєланган Низом билан белгиланади.

Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят, туман ва шаіар іокимликлари ва фуєароларнинг ўзини ўзи бошєариш органлари тегишли іудудларда виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўјрисидаги єонун іужжатларга риоя этилиши учун єонун бўйича жавобгардирлар.


^ 7-МОДДА. ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ВА ДИН


Ўзбекистон Республикасида таълим тизими диндан ажратилган. Таълим тизимининг ўєув дастурларига диний фанлар киритилишига йўл єўйилмайди.

Ўзбекистон Республикаси фуєароларининг дунёвий таълим олиш іуєуєи уларнинг динга бўлган муносабатидан єатъи назар таъмин этилади.


^ 8-МОДДА. ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР


Ўзбекистон Республикаси фуєароларининг динга эътиєод єилиш, ибодат, расм-русумлар ва маросимларни биргаликда адо этиш маєсадида тузилган кўнгилли бирлашмалари (диний жамиятлар, диний ўєув юртлари, масжидлар, черковлар, синагогалар, монастирлар ва бошєалар) диний ташкилотлар деб эътироф этилади.

Диний ташкилот Ўзбекистон Республикасининг ўн саккиз ёшга тўлган ва Ўзбекистон Республикаси іудудида доимий яшаётган юз нафардан кам бўлмаган фуєаролари ташаббуси билан тузилади.

Тегишли конфессияга єарашли диний ташкилотларнинг фаолиятини мувофиєлаштириш ва йўналтириб бориш учун уларнинг Ўзбекистон Республикаси бўйича ягона марказий бошєарув органлари (бундан кейин марказий бошєарув органлари деб юритилади) тузилиши мумкин.

Марказий бошєарув органи Ўзбекистон Республикасининг камида саккизта іудудий тузилмасида (вилоят, Тошкент шаіри, Єораєалпојистон Республикаси) фаолият кўрсатаётган, тегишли конфессияларнинг рўйхатга олинган диний ташкилотлари вакиллари таъсис йијилиши (конференцияси) томонидан тузилади.

Диний ташкилотлар Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида ёки унинг жойлардаги органларида рўйхатдан ўтказилгандан кейин юридик шахс маєомига эга бўлади ва єонун іужжатларида назарда тутилган тартибда ўз фаолиятини амалга ошириши мумкин.

Тегишли диний маълумотга эга бўлган Ўзбекистон Республикаси фуєаролари диний ташкилотларнинг раібарлари бўлишлари мумкин. Диний ташкилотлар раібарлигига Ўзбекистон Республикасининг фуєароси бўлмаган шахсларнинг номзоди Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси іузуридаги Дин ишлари бўйича єўмита билан келишиб олинади.


^ 9-МОДДА. ДИНИЙ ЎЄУВ ЮРТЛАРИ


Диний ташкилотларнинг марказий бошєарув органлари руіонийлар ва ўзларига зарур бўлган диний ходимлар тайёрлаш учун диний ўєув юртлари тузишга іаєли. Диний ўєув юртлари Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида рўйхатдан ўтказилиб, тегишли лицензия органидан кейин фаолият кўрсатиш іуєуєига эга бўлади.

Олий ва ўрта диний ўєув юртларида таълим олиш учун фуєаролар Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўјрисидаги єонунига мувофиє умумий мажбурий ўрта таълим олганидан кейин єабул єилинади.

Диний ўєув юртларида диний фанларни ўєитаётган шахслар диний таълим олган бўлишлари ва ўз фаолиятларини тегишли марказий бошєарув органининг рухсати билан амалга оширишлари лозим.

Хусусий тартибда диний таълим бериш ман этилади.


^ 10-МОДДА. ДИНИЙ ТАШКИЛОТНИНГ УСТАВИ


Диний ташкилотнинг устави єуйидаги маълумотларни ўз ичига олган бўлиши керак:

диний ташкилотнинг номи, тури, жойлашган манзили, єайси динга мансублиги;

маєсади, вазифалари ва фаолиятининг асосий турлари;

фаолиятни ташкил этиш ва тугатиш тартиби;

тузилиши ва бошєарув органлари;

маблајлари манбаи іамда ушбу ташкилот ичидаги, шунингдек ундан ташєаридаги мулкий муносабатлар;

уставга ўзгартишлар ва єўшимчалар киритиш тартиби;

ушбу диний ташкилотга тааллуєли бошєа маълумотлар.

Марказий бошєарув органларига эга бўлган диний ташкилотларнинг уставлари мазкур бошєарув органлари билан келишилган бўлиши керак.


^ 11-МОДДА. ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАРНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ


Диний ташкилотларнинг марказий бошєарув органларини рўйхатга олиш Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан, бошєа диний ташкилотларни эса тегишли равишда Єораєалпојистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар, Тошкент шаіар адлия бошєармалари томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси іузуридаги Дин ишлари бўйича єўмита билан келишилган іолда амалга оширилади.

Диний ташкилотларни рўйхатга олиш учун єуйидаги іужжатлар таєдим этилади:

диний ташкилот тузиш ташаббускорлари бўлган, юз нафардан кам бўлмаган Ўзбекистон Республикаси фуєароси имзолаган ариза;

диний ташкилотнинг устави;

таъсис йијилишининг баёни;

тузилаётган диний ташкилот жойлашган манзилни тасдиєловчи іужжат;

рўйхатга олиш йијими тўлангани тўјрисидаги іужжат.

Диний ташкилотларнинг марказий бошєарув органини рўйхатга олиш учун єуйидаги іужжатлар таєдим этилади:

таъсис йијилиши (конференцияси)нинг раиси ва котиби имзо єўйган ариза;

диний ташкилотлар марказий бошєарув органининг устави;

таъсис йијилиши (конференцияси)нинг баёни;

таъсисчилар ваколатини тасдиєловчи іужжатлар;

раібар орган жойлашган манзилни тасдиєловчи іужжат;

рўйхатга олиш йијими тўлангани тўјрисидаги іужжат.

Диний ташкилотлар іамда уларнинг марказий бошєарув органларини рўйхатдан ўтказиш тўјрисидаги ариза берилган кундан эътиборан бир ойлик муддатда кўриб чиєилади.

Адлия органлари єўшимча материаллар талаб єилиш олишга іамда тегишли органларнинг эксперт хулосасини олишга іаєли. Бундай іолда єарор рўйхатдан ўтказиш тўјрисидаги ариза берилган кундан эътиборан уч ойлик муддатда єабул єилинади.

Диний ташкилотнинг уставига киритилган єўшимчалар ва ўзгартишлар диний ташкилотни рўйхатга олиш каби тартиб ва муддатларда рўйхатга олиниши лозим.

Диний ташкилотлар раібарларининг ташкилот уставини давлат органларидан рўйхатдан ўтказишдан бўйин товлаши єонун іужжатларига мувофиє жавобгарликка тортишга олиб келади.

Диний ташкилотнинг фаолияти ўз уставига мувофиєлигини назорат єилиш диний ташкилоти рўйхатга олган орган томонидан амалга оширилади.

Рўйхатдан ўтмаган диний ташкилотлар фаолият кўрсатишига йўл єўйган мансабдор шахслар єонун іужжатларига мувофиє жавобгар бўладилар.


^ 12-МОДДА. ДИНИЙ ТАШКИЛОТИ РЎЙХАТГА ОЛИШНИ РАД ЭТИШ


Агар диний ташкилот уставининг єоидалари ва бошєа іужжатлари ушбу єонун ёки Ўзбекистон Республикаси бошєа єонун іужжатларининг талабларига зид бўлса, уни рўйхатга олиш рад этилиши мумкин.

Диний ташкилотни рўйхатга олиш рад этилганда рад этиш асослари кўрсатилган єарор ёзма равишда аризачиларга юборилади. Диний ташкилот тузиш ташаббускорлари уставларини єонун іужжатларига мувофиє іолга келтирганларидан сўнг, уставни рўйхатдан ўтказиш тўјрисидаги ариза билан тегишли тарзда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига ёки унинг жойлардаги органларига єайтадан мурожаат этиш іуєуєига эга.

Диний ташкилотни рўйхатга олишни рад этилганлиги ёхуд адлия органлари томонидан ушбу єонун талаблари бузилганлиги устидан судга шикоят єилиш мумкин.


^ 13-МОДДА. ДИНИЙ ТАШКИЛОТНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТУГАТИШ


Диний ташкилотнинг фаолияти у ўзини ўзи тарєатиб юборганда ёки ушбу єонуннинг, шунингдек Ўзбекистон Республикаси бошєа єонун іужжатларининг єоидалари бузилган таєдирда тугатилиши мумкин.

Диний ташкилот фаолиятини тугатиш тўјрисидаги єарор уни рўйхатга олган орган томонидан єабул єилинади. Ушбу єарор устидан судга шикоят єилиниши мумкин.


^ 14-МОДДА. ДИНИЙ УРФ-ОДАТЛАР ВА МАРОСИМЛАР


Диний ташкилотлар ибодат єилиш ёки диний расм-русумлар ўтказиш учун єулай жойлар ташкил этиш ва уларни саєлаб туриш, шунингдек зиёратгоіларни саєлаб туриш іуєуєига эгадир.

Ибодат, диний расм-русумлар ва маросимлар диний ташкилотлар жойлашган манзилдаги ибодатхоналарда ва уларга тегишли іудудларда, зиёратгоіларда, єабристонларда, зарур іолларда фуєароларнинг ихтиёрига биноан уларнинг уйларида ўтказилади.

Касалхоналарда, госпиталларда, кексалар ва ногиронлар уйларида, дастлабки єамоє ва жазони ўташ жойларида ибодатлар ва диний расм-русумлар шу ердаги фуєароларнинг илтимосларига биноан ўтказилади.

Диний маросим ва ибодат биноларидан ташєарида ўтказиладиган оммавий ибодатлар, диний расм-русумлар ва маросимлар Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси фуєароларнинг (диний ташкилотларнинг хизматидагилар бундан мустасно) жамоат жойларида ибодат либосларида юришларига йўл єўйилмайди.

Диний ташкилотлар диндорлар мажбурий пул йијимлари ва тўловлар ундиришга, шунингдек уларга нисбатан шахснинг шаъни ва єадр-єимматини камситувчи чораларни єўллашга іаєли эмас.


^ 15-МОДДА. ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАРНИНГ МУЛКИ


Диний ташкилотларнинг ўз маблајлари іисобидан сотиб олинган ёки яратилган, фуєаролар, жамоат бирлашмалари эісон єилган (васият єилиб єолдирган) ёхуд давлат томонидан назарда тутилган бошєа асосларда олинган, ўз фаолиятларини таъминлаш учун зарур бўлган бинолар, иморатлар, ибодат єилиш анжомлари, ишлаб чиєариш, ижтимоий ва хайрия иншоотлари, пул маблајлари ва бошєа мол-мулклар уларнинг мулки бўлиши мумкин.

Диний ташкилотларнинг мулкий іуєуєлари єонун билан муіофаза єилинади.


^ 16-МОДДА. ДАВЛАТ МУЛКИ БЎЛГАН МОЛ-МУЛКДАН ФОЙДАЛАНИШ


Диний ташкилотлар ўз эітиёжлари учун давлат органлари томонидан шартнома асосида бериладиган бинолар ва мол-мулкдан фойдаланишга іаєлидир.

Тарихий ва маданий ёдгорликлар объектлари ва буюмларини диний ташкилотларга фойдаланиш учун бериш єонун іужжатларига мувофиє амалга оширилади.

Диний ташкилотлар учун ер ажратиш іамда ибодат бинолари єуриш тегишли равишда Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликлари, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг рухсати билан белгиланган тартибда амалга оширилади.


^ 17-МОДДА. ИШЛАБ ЧИЄАРИШ ВА ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИ


Диний ташкилотларнинг марказий бошєарув органлари уставдаги маєсадларидан келиб чиєиб, Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларига мувофиє, ноширлик, ишлаб чиєариш, таъмирлаш-єурилиш, єишлоє хўжалик корхоналари ва бошєа корхоналарни, шунингдек хайрия муассасаларини (етимхоналар, касалхоналар) таъсис этишга іаєлидир.


^ 18-МОДДА. ФАОЛИЯТИНИ ТУГАТГАН ДИНИЙ

ТАШКИЛОТЛАРНИНГ МОЛ-МУЛКИНИ ТАСАРРУФ ЭТИШ


Диний ташкилотларнинг фаолияти тугатилгандан кейин уларга фойдаланиб туриш берилган мол-мулк ўз эгаларига єайтарилади.

Диний ташкилотларнинг фаолияти тугатилган таєдирда, уларга єарашли мол-мулкка эгалик єилиш уларнинг устави ва єонун іужжатларига мувофиє амалга оширилади. Кредиторларнинг талабларини єондириш учун ундириш єаратилиши мумкин бўлмаган ибодатга оид мол-мулк рўйхати диний ташкилотларнинг таєдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси томонидан белгиланади.

Іуєуєий ворислари бўлмаган мол-мулк давлат мулки іисобига ўтади.


^ 19-МОДДА. ДИНИЙ АДАБИЁТ ВА ДИНИЙ МАЄСАДЛАРГА

МЎЛЖАЛЛАНГАН БУЮМЛАР


Диний ташкилотларнинг марказий бошєарув органлари диний маєсадларга мўлжалланган буюмлар, диний адабиётлар ва диний мазмундаги бошєа ахборот материалларини Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларида белгиланган тартибда ишлаб чиєаришга, экспорт ва импорт єилишга іамда тарєатишга іаєлидир.

Чет элда нашр этилган диний адабиётларни олиб келиш ва тарєатиш, уларнинг мазмуни єонун іужжатларида белгиланган тартибда экспертизадан ўтказилганидан кейин амалга оширилади.

Диний ташкилотларнинг марказий бошєарув органлари тегишли лицензия олгандан сўнг диний ибодат буюмларини ишлаб чиєариш ва тарєатиш іуєуєига фаєат улар эга бўладилар.

Диний экстремизм, сепаратизм ва аєидапарастлик јоялари билан йўјрилган матбаа нашрларини, кино, фото, аудио, видео маісулотларини ва шу каби бошєа маісулотларни тайёрлаш, саєлаш ва тарєатиш єонун іужжатларига мувофиє жавобгарликка тортишга олиб келади.


^ 20-МОДДА. ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ХАЙРИЯ ФАОЛИЯТИ


Диний ташкилотлар хайрия ва меір-мурувват фаолиятини амалга оширишга іаєлидир.


21-МОДДА. ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАРДА МЕІНАТГА

^ ОИД ІУЄУЄИЙ МУНОСАБАТЛАР


Диний ташкилотларда меінат шартномалари (контрактлари) бўйича ишлаётган фуєароларга Ўзбекистон Республикасининг меінат тўјрисидаги єонун іужжатлари татбиє этилади.


^ 22-МОДДА. ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ХАЛЄАРО АЛОЄАЛАРИ


Диний ташкилотлар муєаддас жойларни зиёрат єилиш ёки бошєа диний тадбирларда иштирок этиш маєсадида єонун іужжатларига мувофиє халєаро алоєалар ўрнатиш ва олиб боришга іаєлидир.


23-МОДДА. ВИЖДОН ЭРКИНЛИГИ ВА ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР

ТЎЈРИСИДАГИ ЄОНУН ІУЖЖАТЛАРИНИ БУЗГАНЛИК УЧУН

ЖАВОБГАРЛИК


Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўјрисидаги єонун іужжатларини бузишда айбдор бўлган мансабдор шахслар, диний ташкилотларнинг хизматдагилар ва фуєаролар Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.Похожие:

14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида iconДокументы
...
14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида icon12. 12. 2002 й. N 439-ii ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўЈрисида
Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўјрисидаги єонун іужжатлари ушбу Єонун ва бошєа єонун іужжатларидан иборатдир
14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида iconЎзбекистонда диний ташкилотлар
Бу ҳуқуқ ўз дини ёки эътиқодини ўзгартириш эркинлигини, ўз дини ёки эътиқодига ўзича, шунингдек, бошқалар билан биргаликда амал қилиш...
14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида iconДокументы
1. /цЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР.doc
14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида icon28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида
Мазкур Єарорга Ўзр вм 22. 02. 2005 й. 73-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган
14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида iconЎзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида
Р 25. 04. 2003 й. 482-ii-сон Єонунига мувофиє ўн биринчи хат боши чиєариб ташланган
14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида iconДиний экcтремизм жахолат чохи
Республикаси ҳукуматининг "Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашни кучайтиришга қаратилган тадбирлар "Дастури"нинг асосий мақсади...
14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида icon08. 07. 2005 й. N пқ-117 ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантиришга оид қЎшимча чора-тадбирлар тўЈрисида
Пф-3080-сонли Фармонини ижро этиш юзасидан ҳамда Ўзбекистон Республикасининг "Ахборотлаштириш тўјрисида"ги ва "Электрон рақамли имзо...
14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида iconМавзу: Ғоя ва мафкура тушунчалари, уларнинг моҳияти. Бунёдкор ва вайронкор ғоялар. Махаллийчилик, миллатчилик, диний экстремизм, диний фундаментализм, буюк давлатчилик шовинизми. Давлат талаблари
И. Каримов “Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида” хавфсизликка тахдид, барқарорлик шартлари, тараққиёт кафолотлари
14. 06. 1991 й. N 289-xii виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўЈрисида iconЗакон республики узбекистан 30. 04. 2013 г. N зру-352 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики узбекистан
Узбекистан от 18 ноября 1991 года n 422-xii "О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан" (в редакции Закона Республики...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации