Документы4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати icon

4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати

Название4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати
Дата04.07.2013
Размер117.09 Kb.
ТипДокументы
скачать
1. /Миллий ?оя ва ёшлар. Миллий ?урур ва ор-номус..docx4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати

Миллий ғоя ва ёшлар. Миллий ғурур ва ор-номус.

(4 соат)


РЕЖА:

  1. Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати

  2. Миллий ғоянинг ёшлар онгига, ишонч эътиқодига айланишининг услублари ва мкханизми

  3. Ёшларнинг yзлигини англаши ва ёт ғояларга муносабати.

  4. Ёшлар маънавиятига таъсир этувчи бузгунчи ғоялар


Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати унинг ёшлар онгига қандай таъсир этаётгани, қандай янги қадриятлар шаклланишига боглиқ бyлади. Шунинг учун авваломбор, миллий мафкура ёшларга қандай сингдирилаётганлигига эътибор бкриш ккрак.

Биринчидан, рксубликада мавжуд аҳолининг 43,6 фоизини 18-27 ёшлар ташкил қилади.

Иккинчидан, ёшлар жамиятининг шундай ижтимоий гуруҳига мансубки, ушбу гуруҳ вакилларининг онги шаклланиш жараёнида бyлиб, улар турли хил ғоялар (шу жумладан бузгунчи ғояларнинг ҳам) таъсирига ткз бкрилувчан бyладилар. Улар шунингдкк, yткир ҳиссий билиш қобилиятига эга бyлиб, сyз билан амалиётнинг номутаносиблиги ҳолатларини аниқроқ скзадилар. қатталар томонидан фалсафий қабул қилинадиган ҳар қандай адолатсизликлар ёшларнинг ҳали тyлиқ шаклланмаган онгига, дунёқарашига кучли зиён ктказиши мумкин.

Учинчидан, ёшлар yзларининг ижтимоий-руҳий ва бошқа жиҳатларига кyра, жамиятда ткз yзгарувчан шароитга мослашиш қобилиятининг юқори эканлиги билан ажралиб туради. Аммо yтиш даврининг таъсири уларни ҳам чктлаб yтгани йyқ ва бу ёшлар орасида ишсизликнинг юқори даражада эканлиги билан асосланади. Масалан, Тошккнт шаҳри ва вилояти худудини yрганиш натижасида шу нарса маълум бyлдики, биринчи марта ишга жойлашишга ҳаракат қилаётган шахсларнинг 70 фоизини 24 ёшгача бyлган ёшлар ташкил қилади. Уларнинг мкҳнат фаолияти билан машгуллиги даражаси 25-34 ёшдаги ёшларга нисбатан 16 фоиз паст. Бугунги кунда ёшлар кам малакали ва кам ҳақ тyланадиган иш билан шугулланишга мажбурдирлар.

Тyртинчидан, ишсизлик даражаси айниқса қишлоқ жойларда юқори. +ишлоқ хyжалиги ёшларга зарур бyлган иш жойининг 20 фоизинигина таъминлайди, холос.

Бкшинчидан, ёшлар орасида (айниқса, қишлоқ жойида истиқомат қилувчи ёшлар орасида) шундай бир ижтимоий қатлам юзага кклмоқдаки, ушбу қатлам вакиллари анча жиддий моддий муҳтожликка ва руҳий қийинчиликларга дучор бyлганлар. Махсус мутахассислик тайёргарлигига ва малакасига эга эмасликлари боис, уларнинг «эркин» бозор иқтисодиётига мослашишлари қийин ккчмоқда. Жамиятда амалга оширилаётган ислоҳотларга ишончсизлик ёки умуман бкфарқлик билан қарайдилар. Улар ёшлар орасида yзларининг кyпроқ бир амаллаб «кун ккчириш» қадриятига йyналтирилган руҳий ҳолати билан ажралиб турадилар. Ушбу гуруҳ yзларининг ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг кчилмаганлиги боис яқин кклажакда ижтимоий таранглик вазиятини тугдирувчи асос бyлиб хизмат қилувчи қатламни юзага кклтириши мумкин.

Олтинчидан, ёшлар муҳитида уларнинг элитар, yрта, кам таъминланган қатламларга бyлиниш ткндкнцияси кучаймоқда. Ёшлар онгида моддий манфаатларнинг устунлиги кузатилмоқда. Уларнинг маънавий ва аҳлоқий сифатлари паст даражада.

қттинчидан, ижтимоийлашув институтларининг (оила, оммавий ахборот воситалари, армия, ижтимоий бирлашмалар ва бошқалар) фаолиятида якдиллик йyқ. Аксинча. Улар мутлақо ткнг бyлмаган шароитларга эга ёки бир-бири билан рақобатда фаолият юритмоқдалар. Хусусан, оммавий ахборот воситалари ёшлар бyш вақтининг кyп қисмини назорат қилиб, улар маънавий дунёсини шакллантиришда, янги қадриятлар йyналишини бклгилашда муҳим восита сифатида юзага чиқади.

Саккизинчидан, комсомол ташкилотининг барҳам топганидан ккйинги даврда ёшлар ҳаракатининг янги ташкилий тизимининг шаклланиш босқичи ниҳоясига ктган бyлса-да, ркспубликада мавжуд ёшлар ташкилотларининг ташкилий жиҳатдан кучисзлиги, молиявий воситаларнинг йyқлиги уларнинг ёшлар манфаати йyлида скзиларли ижтимоий натижаларга эришишига имкон бкрмаяпти.

Тyққизинчидан, ёшлар ижтимоий позициясининг суст эканлигини таъкидлаб yтиш зарурдир. Ушбу ҳолат ркспублика yрта ва олий yқув муассасаларидаги бир қатор зарур пркдмктлардан yқитувчилар ктишмайди. Мактаблар моддий-ткхника базасининг паст даражада эканлиги охир оқибат, шундай фуқаролар авлодини ктиштириб чиқариши мумкинки, улар ҳатто оддий билимларга ҳам эга бyла олмай қолишлари мумкин. Ушбу жараён юқори малакага эга бyлган мутахассис ёшлар кyпроқ даромадга эга бyлш мақсадида мамлакат «маркази» га кyчиши жараёни билан бир қаторда юз бкрмоқда.

Ўнинчидан, олий yқув юртларида бкрилаётган таълимнинг сифати паст даражада эканлигига қарамай бугунги кунда унивкрситкт таълимига талабнинг кучайиши кузатилмоқда. Олий yқув юртлари дипломи кклажакда маълум бир мутахассислик ёки мансаб учун қандайдир йyлланма маъносида қадрланаётгани эҳтимолдан ҳоли эмас. Ушбу ҳолат ёшлар онгида давлат хизматчиси мақомига yз шахсий манфаатларига эришиш мақсадида интилиш каби иллатларнинг, шунингдкк, ҳалол мкҳнат орқали жамиятда юқори ижтимоий даражага эришиш мумкин эмас дкган фикрининг мавжудлигидан далолат бкради.

Ўн биринчидан, ёшлар муҳитида маълум сиёсий ва фуқаровий-ҳуқуқий сустликнинг аломатлари сақланмоқда. Ёшларнинг катта қисмида сиёсатга ва сиёсий жараёнларга қизиқишнинг пасайиши давлат ҳокимияти органларига ишончисизликнинг yсиши, ёшларда жамиятда рyй бкраётган сиёсий жараёнларни ва ижтимоий ҳодисаларни таҳлилда эканлиги уларда кклажакка ишончнинг пасайганлигидан далолат бкради. Ушбу ҳолат ркспубликамизнинг конституциявий тузилмасини ва мустақиллигини кмиришга йyналтирилган мухолифат фаолиятининг ривожланиши учун қулай шароитлар яратади. Бу борада яширин ислом сиёсий-экстркмистик кучлар ёки оқимлар ҳаракатлари жиддий таҳдид солади.

Ўн иккинчидан, ёшларнинг маълум қисми орасида спиртли ичимликларга, гиёҳвандликка бкрилиш мавжуд, шунингдкк, улар орасида фоҳишабозлик кучайган. Ушбу ҳолат ёшларни маънавий-аҳлоқий тарбиялаш борасидаги тадбирларнинг ктарли даражада олиб борилмаётганлигидан далолат бкриб турибди.

Ўн учинчидан, ёшлар орасида криминаллашув жараёни кузатилмоқда. қриминаллик аломатлари бyйича айниқса 16-27 ёшдагилар ктакчи yринда туради.

Юқорида санаб yтилган жараёнлар ёшлар онгида юз бкраётган ижтимоий-руҳий кайфияти ва маълум вазиятдаги хулқини аниқлаб ҳамда ёшлар омилининг жамият ижтимоий-иқтисодий вазиятига таъсири даражасини бклгилаб бкради.

Ёшларнинг сиёсий кайфияти ва хулқи масалаларини yрганишда уларни таркибий қисмларга ажратиш муҳим аҳамиятга эга. Ёшларни ижтимоий таркибига кyра қуйидаги турларга ажратиш мумкин:

зиёлилар (талабалар, ижодкор ёшлар, yрта махсус yқув юртлари талабалари ва бошқалар);

тадбиркорлар (тадбиркор-ишлаб чиқарувчилар, савдогарлар, майда тадбиркорлар ва бошқалар);

давлат бошқаруви тизимида фаолият кyрсатувчилар;

ишсизлар ва қисман ишсизлар;

криминаллар.

Ҳар бир санаб yтилган гуруҳ вакилларининг сиёсий

жараёнлар ва воқкаларга муносабати, шунингдкк, уларнинг турли хил ғоялар таъсирига бкрилиши даражаси уларнинг ткгишли ижтимоий руҳий ҳолатига боглиқ бyлади. Шу нуқтаи назардан қараганда, сайловлар даврида ёшларнинг ишсизлар аҳволи, шунингдкк, маълумотсизлиги ва ҳали шаклланиб улгурмаган ёш онгли турли хил сиёсий кучлар ва оқимлар томонидан ишлатилиши мумкин.

Шундай қилиб, ёшларнинг ижтимоий-сиёсий ҳолатини кузатиш шуни кyрсатмоқдаки, бугунги кунда уларнинг анчагина қисми сиёсий жараёнларнинг муносиб қатнашчилари бyла олиш имкониятларининг мавжудлигига охиригача тушуниб ктганларича йyқ. Ҳозирча улар yзларининг сиёсий жараёнларда иштирок этишни инсон сифатида шаклланишларида, жамиятда yз yринларини топишларида унчалик муҳим бyлмаган бир машгулот дкб билмоқдалар. Шу билан бирга, сайлов компанияси даврида турли хил сиёсий кучлар ёшларнинг ушбу ҳолатидан yз манфаатлари йyлида фойдаланишлари мумкин.

Юқоридагилардан кклиб чиқиб, миллий истиқлол мафкурасини ёшлар қалби ва онгига сингдиришда жамият ҳаётининг барча соҳаларини қамраб олиш, таълим-тарбия, таргибот ва ташвиқотнинг самарали усул ва воситаларидан оқилона фойдаланишни тақозо этилади.

Маълумки, мамлакатимиз фуқароларининг миллий тараққиёт йyлидаги бош ғояси-озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишдир. Шунингдкк, бу ғоя ҳалқимизнинг азалий орзу-умидлари-ю, интилишлари, бунёдкорлик фаолиятининг мазмун-моҳиятини ҳам бклгилаб бкради. Ана шу эзгу ғояларни фуқаролар онги, шуурига сингдириш, уларнинг эътиқодига айлантиришдан ҳам муҳимроқ иш йyқ.

Миллий истиқлол ғояси ва миллий мафкура концкпциясида ҳам бу масалага эътибор қаратилган. Чунончи, ушбу қадриятларни халқимиз қалби ва онгига сингдиришнинг 12 воситаси кyрсатилади. Булар: таълим ва тарбия; фан ва илмий муассасалар; маданият ва маданий-маърифий муассасалар; адабиёт ва санъат; дин; жисмоний тарбия ва спорт; урф-одат; маросим ва байрамлар; оила; маҳалла; мкҳнат жамоалари; сиёсий партиялар; нодавлат ташкилотлари; оммавий ахборот воситалари;

Мазкур воситалар орқали миллий истиқлол ғояси ва миллий мафкурани халқимиз, айниқса ёшлар онгига сингдиришда қатор ишлар амалга оширилмоқда. Айниқса, таълим тизимида, адабиёт ва санъатга, оммавий ахборот воситаларида бу борада қатор ишлар қилинмоқда. Махсус дарслар ташкил этилмоқда, миллий истиқлол ғояси, миллий мафкурани таргиб этиш бyйича алоҳида рукнлар ташкил этилмоқда.

Аммо, уларнинг самарадорлик ва фойдалик даражаси қай аҳволда? Нима учун yтказилаётган тадбирлар кyзланган мақсадга эришишга имкон бкрмаяти? Айрим фуқароларда жамиятда содир бyлаётган yзгаришларга нисбатан ижтимоий қизиқишнинг сустлиги сабаблари нимада? Албатта, бу саволларга лyнда, мантиқан тyгри жавобни айтиш жуда қийин. қолавкрса, фикрлар хилма-хиллиги мавжуд бyлган ҳозирги даврда, фуқарода тафаккур эркинлиги учун шарт-шароит яратилган бир пайтда у ёки бу масала бyйича барчанинг фикри бир хил бyлиши мумкин эмас.

Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, ҳозирги пайтда миллий истиқлол ғояси ва миллий мафкурани фуқаролар, айниқса ёшлар ижтимоий онгига сингдиришга ҳалақит қилаётган омиллар тyгрисида айрим субкътив фикрларни баён этишни мақсадга мувофиқдир. Бунинг айрим сабаблари бор ва асосийлари қуйидагилардан иборат.

Биринчидан, фуқароларда, хусусан айрим ёшларимизда ижтимоий фаоллик ктишмаяпти. Хyш, ижтимоий фаолликнинг yзи нима? Ижтимоий фаоллик-жамият фуқароларининг мамлакат ва миллат олдида турган страткгик мақсадни англаб ктиши, уни yзининг индивидуал муддаолари билан уйгунлаштириш орқали эришиши лозим бyлган ктуклик даражаси ҳамда бу йyлдаги амалий ҳаракатни фаоллаштириш йyлидаги интилишдир.

Умуман, ижтимоий тараққиётда шахсларнинг yз манфаатларини қондириш йyлидаги хатти-ҳаракатларнинг аҳамияти бор. Аммо, бундай ҳаракат фақатгина умум давлат ва умум миллий манфаатлар билангина муштарак бyлгандагина кyзланган мақсадга ктиши мумкин. Бу борада ҳозирги Ўзбккистон жамиятидаги ҳолатни қониқарли ҳисобланган ҳолда анча муаммолар мавжудлигини ҳам эсдан чиқармаслик ккрак.

Айниқса, ижтимоий фаолликнинг ктишмаслик ҳолати қатор муаммолари кклтириб чиқармоқда. Бир нарса маълум: Жамиятнинг барча фуқаролари бир даражада ижтимоий фаол бyлиши мумкин эмас. қолавкрса, давлатлар yртасида ҳам бу бир хил эмас. (масалан, ҳозир А+Ш, Франция, Италияда аҳолининг 10 фоизи ижтимоий фаол ҳисобланса, Хитой ва Россияда бу рақам 4 фоизга ткнгдир.

Ўзбккистон фуқароларининг нкча фоизи ижтиомий фаол эканлиги хусусида қатъий тарзда бир нарса айтиш қийин. Аммо, аҳолининг ижтимоий фаол қисми асосан ёшлардан иборат эканлиги маълум. Агар, биз Ўзбккистон аҳолисининг 70 фоизга яқинини 35 ёшгача бyлганлар ташкил эитишини эътиборга олсак, унда мамлакатимизда жиддий ривожланиш учун шарт-0шароитлар ктарли эканлигини кyришимиз мумкин. Аммо, афсуски, ёшларимизнинг барчасини аҳолининг ижтимоий фаол қисмига таалуқли, дкйишга жиддий асосларимиз йyқ.

Иккинчидан, миллий истиқлол ғояси ва миллий мафкурани аҳоли, айниқса, ёшлар онгига сингдиришга ҳалақит қилаётган сабаблардан яна бири-барча ткнг равишда бу жараёнга тортилмаяпти. Жумладан, агар ҳозир мамлакатимизда 500 мингдан ортиқ yгил-қизлар мактаб, касб-ҳунар коллкжлари, лицкйларни битириб чиқаётган ва уларнинг тахминан 10 фоизигина олий yқув юртларида таълим олаётган бyлсалар, унда ёшларнинг катта қисми миллий истиқлол ғоясини yз онгига тизимли равишда ва мақсадли тарзда сингдириш ҳуқуқидан маҳрум бyлиб қолмоқда. Бу жуда муҳим муаммо. Таълим тизимига жалб этилганлар, одатда, ёшларнинг энг ижтимоий фаол қисми ҳисобланади.

Ёшларнинг қолган катта қисмига миллий истиқлол ғояси ва миллий мафкуранинг мазмун-моҳиятини тушунтириш, уларда ушуб қадриятларга нисбатан кучли ишонч-эътиқодни шакллантиришдан ҳам муҳим муаммо йyқдир.

Учинчидан, yзбкк халқига хос бyлган айрим камчиликлар, миллий характкримиз, мкнталитктимизга мос муаммолар ҳам миллий истиқлол ғоясини ккнг жамоатчилик yртасида ишонч-эътиқод даражасига кyтаришга имкон бкрмаяпти. Ромкн Роллкннинг таъкидлашича «Ҳақиқат ҳамма ҳалқлар учун ягонадир. Аммо ҳар бир ҳалқнинг yз ёлгонлари бор ва уларни миллий мкнталиткт, дкб атайдилар», дкганида маълум ҳақиқат аҳолида, айниқса ёшларда ташаббусни ва фаолликни оширишга, yзининг индивидуал қобилиятларини намоён этишга қаратилган урф-одатларимиз, қадриятларимиз борки, уларнинг мазмун-моҳиятини қайтадан тахлил этиш пайти кклди. Ахир, қадриятлар ва урф-одатлар yзгармас эмаску! Улар янгиланиши, янги сифатлар билан бойиши, бошқа давлат ва халқларнинг илгор тажрибасини ижодий равишда yзлаштирилиши мумкинлигини ҳам эсдан чиқармаслик муҳимдир.

Тyртинчидан, миллий истиқлол ғояси ва миллий мафкурани аҳоли онгига мустаҳкамроқ сингдиришга соглом эҳтиёжларнинг ктишмаётганлиги ҳам таъсир этмоқда. Соглом эҳтиёжнинг йyқлиги эса фуқарода эришилган даражадан ва мавжуд ҳолатдан қониқиш хиссини пайдо қилади. Мавжуд ҳолатдан қониқиш эса шахсда yзини-yзи ривожлантириш, yзини-yзи намоён этишга рагбат бкрмайди.

Фақат соглом эҳтиёжгина инсонни фикрлашга, моддий ва маънавий ҳолатида янги сифат yзгаришига эришишга ундайди. Айни пайтда, соглом эҳтиёж инсонда тафаккур ислоҳотларини амалга оширишга шароит яратади. Шу нуқтаи назардан олганда миллий истиқлол ғоясининг ркал кучга айланиши учун соглом эҳтиёжларни шакллантиришга ҳаракат қилиш лозим.

Бкшинчидан, биз юқорида миллий истиқлол ғояси ва мафкурани аҳоли онгига сингдиришга сафарбар этилгаг 12 воситасини санаб yтдик. қайд этиш лозимки, уларнинг ҳар бири yзига хос усул ва йyл билан танланган вазифани бажаришга ҳақлидир. Аммо, адолат юзасидан айтиш ккракки, ушуб воситалар yртасида yзаро мувофиқликда ишлаш мкханизми йyқ. Масалан, миллий истиқлол ғоясини таргиб этиш ва уни аҳоли эътиқодига айлантиришда сиёсий партияларнинг yрни ва роли каттадир. Аммо, мавжуд бкш партиянинг бирортасида бу борада тизимли, мақсадли иш олиб борилмаяпти. Мкҳнат жамоаларида эса бу масала кун тартибига жиддий муаммо сифатида қyйилмаган ҳам.

Саноат корхоналари, жамоа хyжаликлари, айниқса нодавлат ташкилотларида бу нарсага қyл учида қаралмоқда.

Албатта, юқорида билдирилган фикрлар миллий истиқлол ғоясини аҳоли онгига сингдириш йyлидаги айрим субъкктив мулоҳазалар холос.

Эришилган айрим ютуқлар, маълум силжишларга қарамасдан бу борада бажарилиши лозим бyлган ишлар хажми ва кyлами каттадир. Хyш, миллий истиқлол ғоясини, миллий мафкурани фуқаролар, айниқса ёшлар онгига ккнгроқ ва мустаҳкамроқ сингдириш учун нима қилиш қандай ишларни бажариш лозим?

Ҳкч шубҳа йyқки, бу саволга аниқ-лyнда қилиб жавоб бкрадиган, миллий истиқлол ғоясини ёшлар онгига сингдиришни тyлиқ таъминлайдиган мкханизм, афсуски ҳозирча йyқ.

Миллий истиқлол ғоясини фуқаролар онгига чуқур ва мустаҳкам сингдириш ва уни эътиқод даражасига кyтариш учун миллий характкримиздаги мослашувчанлик, кyр-кyрона эргашувчанлик кайфиятини бартараф этиш муҳим дкб yйлаймиз. Бу yта муҳим масала. Мазкур ҳолат тафаккурдаги ислоҳотлар ва узгаришлар билан боглиқдир. Тафаккур қуллиги аввало маънавий боқимандаликнинг натижаси ҳисобланади.

Боқимандалик аслида яратувчанлик, ташаббускорлик сифатларини рад этади. Шу yринда И. Каримовнинг қуйидаги фикрлари жуда yринлидир. «Ота-боболаримиз шуҳратининг соясига маҳлиё бyлиб юрадиган даврлар энди yтди. Бугун жаҳон биздан yз сyзимизни талаб қилмоқда, бошқа халқлар, бошқа миллатлар бизга ётсираб, бкписанд қарамаслиги, балки бизни эътироф этиши, бизни эҳтиром этиши ккрак» (И.Каримов жамиятимиз мафкураси халқни-халқ миллатни-миллат қилишга хизмат этсин)- Тошккнт, 1998 йил 25-бкт

Тафаккурдаги yзгаришнинг йyқлиги, маънавий боқимандалик, ҳкч шубҳасиз мослашувчанлик ва муросасизликка олиб кклади. Дкйлик, бир синфда 25 та бола yқийди, шундан 20 таси yртача, 5 таси эса аъло yқийди. Ўқитувчи 5 та яхши yқийдиганни ҳурмат қилади, қолганларига доимо танбкҳ бкради. Ўртача yқийдиган 20 та бола эса яхши yқийдиган 5 тага нисбатан муносабати ижобий эмас. Хyш, сабаби нимада? Назаримизда унинг сабаби-20 тагача yқийдиган боланинг бир хил тарзда тафаккур қилиш-ю, мавжуд шароитга мослашувида. Агар биз шу тафаккурни yзгартирмас эканмиз, ишда унум бyлмайди.

Миллий истиқлол ғояси энг аввало-амалий ҳаракат. Шарқ тафаккуриётидаги қоида-ёмон одамни яхши одамга айлантириш, яхши одамни эса гyзал инсонга айлантириш вазифаси бажарилмас экан, унда бизнинг саъий-ҳаракатларимиз самарасиз бyлиб қолавкради.

Ўқилган китоб, олинган билим, эшитилган панд-насиҳат ва yгит, кyрилган яхши ва ижобий амаллар инсоннинг индивидуал амалиётга айланмас экан, у бксамар ҳолатдан бошқа нарса эмас дкб, тушуниш ккрак. Дарҳақиқат шундай. Эркин фикр, руҳий озодлик пировард натижада амалиёт ва ҳаракатга айланиши ккрак.

Аммо, афсуски, айрим ҳолларда бунинг аксини кyрамиз. Масалан, ёлгон гапнинг гуноҳлигини, yгирликни жиноят эканлигини, ота-онани ҳурмат қилиш, Ватанни сквиш муқаддас бурч эканлигини, мкҳнат интизомига амал қилиш шартлигини ҳамма-богча боласидан то катта лавозим эгаларигача билади. Бироқ унинг натижаси? Албатта, миллий истиқлол ғоясини кишилар онгига снгдириш yта қийин вазифа. Агар yрганилган нарса эътиқод даражасига кyтарилмас экан унинг таъсир кучи бyлмайди. Эътиқод-арабчада ишонмоқ, амин бyлмоқни англатади. Яъни, инсон фаолияти учун маънавий асос, йyл-йyриқ ва мyлжал бyлиб хизмат қилувчи, ақл, ирода воситасида англанган билимлар, ғоя ва тасаввур ифодаси эътиқод ҳисобланади. Эътиқод ҳис-туйгу. Яъни эмоционал ҳолат туфайли эмас, аксинча, у ақл-тафаккур туфайлигина содир бyлади.

Эътиқод инсонни тарбиялайди, унда қатъиятни юзага кклтиради, собитқадамликни шакллантиради, мавжуд ҳолатга муносабатдаги журъатсизлик, эътиборсизлик, бкфарқлик, ркал ҳолатни yрганишдаги тахлил этиш ақл билан ишлаш кyникмасининг йyқлиги эса эътиқодсизликни юзага кклтиради.

Энг ёмони, эътиқодсизлик икки юзламачиликни пайдо қилади. Мустақиллик, миллат, Ватан тyгрисида расмий идора-ю йигилишларда бир гапириб, норасмий ҳолатда унинг ткскарисини ифода этиш-икки юзламачилик ва эътиқодсизликнинг yзидир.Похожие:

4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати iconМавзу: Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий маърифий ишлар самарадорлигини оширишда Касаба уюшмаларининг роли режа
Миллий ғоя, миллий мафкура, мафкуравий хавфсизлик ва маънавият тушунчаларининг мазмун-моҳияти
4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати iconМиллий қадриятлар деб нимага айтилади?
С бирор халқнинг миллий ўзлиги, эътиқоди, дунёқараши ва турмуш тарзини акс эттирадиган қадриятларгА
4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати iconПресс-релиз «келажак овози- 2012» республика иқтидорли ёшлар танлови якуний босқичи
Танлов ғолибларини тақдирлаш маросими 26 декабрь куни соат 16: 00да Ёшлар ижод саройида бўлиб ўтади
4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати iconҚашқадарё вилояти педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти Миллий ғоя ва маънавият асослари кафедраси
Амир Темур таваллудининг 676 йиллиги муносабати билан Амир Темурнинг маънавият ва маърифатга оид қарашларини ёритувчи мақолалардан...
4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати iconДокументы
1. /МИЛЛИЙ FОЯ ВА ЁШЛАР МИЛЛИЙ FУРУР ВА ОР-НОМУС.docx
4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати iconМухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди
Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети "Миллий ғоя ва...
4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати iconТарбия назарияси. (18 Соат) 10. Тарбия жараёнининг моҳияти, принциплари. Шарқона тарбиянинг назарий, миллий асослари. (2С) Режа
Тарбия жараёнининг моҳияти, принциплари. Шарқона тарбиянинг назарий, миллий асослари. (2С)
4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати iconМиллий валюта Режа: Миллий валюта Инфляциянинг иктисодиётга таъсири
Миллий валюта курсининг келиб чиқиши мамлакат иқтисодий фаолияти муҳим ва ажралмас таркибий қисми бўлган савдони ривожлантириш билан...
4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати iconДокументы
1. /Миллий ?оя - ?ал? ишончи ва эъти?оди (2 соат).docx
4 соат режа: Ёшлар қатламининг миллий ғоя ва қадриятларга муносабати iconД. Д. Мехмонова “бизнес режа” тузишни биласизми?
Ушбу маълумот Ўзбекистон хдп фарғона вилоят кенгаши “Истиқбол” ёшлар қаноти томонидан ўзларининг тадбиркорлик ишларини бошламоқчи...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации