ДокументыФанидан маърузалар матни термиз 2008 icon

Фанидан маърузалар матни термиз 2008

НазваниеФанидан маърузалар матни термиз 2008
страница1/27
Дата11.08.2013
Размер1.62 Mb.
ТипДокументы
скачать
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
1. /Агросаноат мажмуаси иктисоди.docФанидан маърузалар матни термиз 2008

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ«АГРОСАНОАТ МАЖМУАСИ ИҚТИСОДИ»

Фанидан


МАЪРУЗАЛАР МАТНИ


ТЕРМИЗ - 2008

Термиз давлат университети

Касбий таълим факльтети

“Ижтимоий-иқтисодий таълим”

кафедрасининг доценти: А.Қ.

Мирзаевнинг Агросаноат мажмуаси

иқтисоди фанидан ёзган маъруза

матнига и.ф.н., Умиров А.Т. томонидан


Т а қ р и з


Мустақилликнинг дастлабки йилларидаёқ мамлакатимизда туб иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишнинг ўзига хос йўли танланди. Бу йўл Ўзбекистон Республикаси Президенти И. А. Каримов томонидан ишлаб чиқилган бешта асосий тамойилида ўз аксини топган бўлиб унда бозор иқтисодиётига ўтишнинг сиёсий ва ижтимоий ларзаларсиз босқичма-босқич тараққиётини таъминлаб боришни назарда тутади.

Бозор иқтисодиётига ўтиш муносабати билан Республикамизда вужудга келган иқтисодий муаммоларни ҳал этишнинг асосий шартларидан бири Агросаноат мажмуасида ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини йилдан-йилга ошириб боришидир. Бу эса мамлакат агросаноат тизими таркибига кирувчи тармоқлар саноат, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини бирламчи ишлаш ва қайта ишлаш тармоқларини тубдан юксалишига олиб келади.

Мазкур маъруза матни 5140901: Касбий таълим: Ижтимоий-иқтисодий соҳа таълим йўналиши 3-курс талабалари учун мўлжалланган бўлиб у ДТС, намунавий ва ишчи ўқув дастурларга мувофиқ келади.

Унда ҳозирги вақтда Республикада агросаноат мажмуасида олиб борилаётган барча иқтисодий ислоҳотлар ўз ифодасини топган. Талабалар ундан мустақил равишда фойдаланиб фанни ўзлаштириши мумкин.


Тақризчи: доц. Умиров А. Т.


Annotatsiya


Agrosanoat majmuasi iqtisodi fanidan tuzilgan ma'ruza matni 5140901: Kasbiy ta'lim: “Ijtimoiy-iqtisodiy sona” ta'lim yо`nalishi o`quv dasturi asosida yozilgan.


Аннотация


Агросаноат мажмуаси иқтисоди фанидан тузилган маъруза матни.

5140901: Касбий таълим: “Ижтимоий-иқтисодий соҳа” таълим йўналиши ўқув дастури асосида ёзилган.Ижтимоий – иқтисодий таьлим» кафедраси мажлисида куриб чикилди. Баён № 1

26 август 2008 й.


Касбий таьлим факультети илмий-услубий кенгаши мажлисида тасдикланди.

Баён № 1 30 август 2008 й.

Тузувчи: доц. Мирзаев А.Қ.


Такризчи: доц.Умиров А.Т..Ушбу маърузалар матни курс дастури асосида тузилган. Маърузалар матнида Узбекистон республикаси иктисодийтига доир карор ва конунлар курсатилган. Бундан ташкари дарсликда агросаноат комплекси иктисодининг ривожланишига таъсир килувчи барча омиллар ёритилган. Агросаноат комлпексидаги корхоналар, уларнинг асосий фондлари, айланма активлари, махсулот таннархи таркиби тузилиши курсатилган.

Ушбу маърузалар матнидан Касбий таьлим: «Ижтимоий-иқтисодий соҳа» йуналиши буйича таълим олаётган бакалаврлар, «Иқтисодиёт» йуналиши буйича таълим олаётган лицей ва коллеж талабалари фойдаланиши мумкин.


Мундарижа:К И Р И Ш 7

1-Мавзу . «Агросаноат комплекси иктисоди» фани предмети ва унинг вазифалари. 8

1. Фаннинг мазмуни ва вазифалари 8

2. Агросаноат комплекси иктисоди фанининг объекти. 9

3. Агросаноат комплекси иктисоди фанининг предмети. 10

2-Мавзу. Агросаноатнинг Узбекистон миллий хужалигидаги ахамияти ва унинг тутган урни. 12

1. Агросаноат – комплекс тармок сифатида. 13

2. Агросаноат комплекси озик-овкат саноати хом-ашё базаси. 15

3. Озик - овкат саноатининг махсулоти. 17

3-Мавзу. АСК корхоналарини давлат тасарруфидан чикариш ва хусусийлаштириш. 23

1. Хусусийлаштириш, унинг мохияти ва ахамияти 23

2. Бозор иктисодиетига утиш даврида хусусийлаштиришнинг объектив зарурлиги. 24

3. Хусусийлаштириш ва мулкни давлат тасарруфидан чикаришда жахон тажрибаси. 26

4. Узбекистоннинг хусусийлаштириш жараёнини боскичма-боскич утиши. 27

5. Хусусийлаштириш жараёнларини чукурлаштиришда кабул килинган Хукумат карорлари. 29

4-Мавзу. Ишлаб чикаришни концентрациялаштириш, ихтисослаштириш ва кооперация асосида бирлаштириш. 30

1.Ишлаб чикаришда концентрация. 31

2.Ишлаб чикаришни ихтисослаштириш. 34

3.Ишлаб чикаришни кооперативлаштириш. 39

4.Ихтисослаштириш ва кооперативлаштиришнинг иктисодий самарадорлиги. 40

5-Мавзу: Ишлаб чикаришни комбинациялаштириш. 43

1.Ишлаб чикаришни комбинациялаштириш, мохияти, шакллари ва даража курсаткичлари. 43

2.Комбинациялаштиришнинг иктисодий самарадорлиги. 45

6-мавзу: Озик-овкат саноатида инвестицион жараен. 48

1. Инвестициялар таркиби. 48

2.Корхоналар курилиши техник-иктисодий лойихалаштириш 51

3.Сармояларнинг иктисодий самарадорлигини аниклаш. 54

7-мавзу: Асосий ишлаб-чикариш фондлари. 58

1.Асосий фондларнинг синфланиши ва таркиби. 58

2.Асосий воситаларни бахолаш. 61

3.Асосий воситаларнинг эскириши ва кайта ишлаб чикариш. 63

4.Асосий фондлардан фойдаланиш курсаткичлари. 66

5. Асосий ишлаб чикариш фондлардан фойдаланишни яхшилаш йуллари. 67

8-мавзу: Озик - овкат саноатида мехнат. 69

1. Кадрларнинг функционал таркиби. 70

2. Мехнат унумдорлигининг мохияти ва уни хисобаш усуллари. 72

3. Мехнатга хак тулаш. 74

9-мавзу: Фан-техника тараккиети ва иктисодий самарадорлиги. 78

1. Фан техника тараккиети мазмуни ва ишлаб чикариш самарадорлигини оширишда унинг ахамияти. 79

2.Бозор иктисодиетида илмий техника тараккиетнинг асосий йуналишлари ва уларнинг АСК даги хусусиятлари. 84

3. Илмий техника тараккиётни бошкариш. 85

4.Илмий техника тараккиетнинг самарадорлиги. 87

5.Янги техника вариантларининг солиштирма иктисодий самарадорлигини аниклаш. 89

97

6.Янги техника иктисодий самарадорлиги хисобарининг кулланиш сохалари. 97

10-Мавзу. Айланма активларнинг мохияти турлари ва улардан самарали фойдаланиш йуллари. 99

1.Айланма активларнинг мохияти ва таркиби. 99

2. Корхоналарда айланма активлар элементларидан самарали фойдаланиш йуллари. 102

3.Айланма маблаглар ва уларнинг айанишини тезлаштириш. 104

11- мавзу: Ишлаб-чикариш харажатлари ва махсулот таннархи. 108

1. Махсулот таннархининг мохияти ва уни камайтишнинг ахамияти. 108

2. Таннарх курсаткичлари ва уларни синфлаш 110

12-мавзу: Фойда ва рентабеллик. 115

1.Фойданинг мохияти ва турлари. 115

2. Рентабелликнинг иктисодий мохияти ва турлари. 116

Х У Л О С А. 119

А Д А Б И Ё Т Л А Р. 120
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27Похожие:

Фанидан маърузалар матни термиз 2008 iconДокументы
1. /Генетика фанидан маърузалар матни.doc
Фанидан маърузалар матни термиз 2008 iconДокументы
1. /Валеология фанидан маърузалар матни.doc
Фанидан маърузалар матни термиз 2008 iconДокументы
1. /Валеология фанидан маърузалар матни.doc
Фанидан маърузалар матни термиз 2008 iconДокументы
1. /Математика фанидан маърузалар матни.doc
Фанидан маърузалар матни термиз 2008 iconДокументы
1. /Маънавият асослари фанидан маърузалар матни.doc
Фанидан маърузалар матни термиз 2008 iconДокументы
1. /Биотехнология асослари фанидан маърузалар матни.doc
Фанидан маърузалар матни термиз 2008 iconДокументы
1. /Менежмент асослари фанидан маърузалар матни.doc
Фанидан маърузалар матни термиз 2008 iconДокументы
1. /Сервисдаги технологик жараёнлар фанидан Маърузалар матни.doc
Фанидан маърузалар матни термиз 2008 iconДокументы
1. /Сервисдаги технологик жараёнлар фанидан Маърузалар матни.doc
Фанидан маърузалар матни термиз 2008 iconДокументы
1. /Озик -овкат кимёси фанидан маърузалар матни .doc
Фанидан маърузалар матни термиз 2008 iconДокументы
1. /O'zb tarix-LEKSIA(УЗБЕКИСТОН ТАРИХИ ФАНИДАН МАЪРУЗАЛАР МАТНИ).rtf
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации