ДокументыКорхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни icon

Корхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни

НазваниеКорхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни
страница1/4
Дата11.08.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
скачать
  1   2   3   4
1. /КОРХОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ФАНИ Маъруза матни.docКорхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ АВТОМОБИЛ - ЙУЛЛАР ИНСТИТУТИ

"АТИ ва менежменти" кафедраси


ДОЦЕНТ УСМАНОВА М.Н.

КОРХОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ


фанидан

МАЪРУЗАЛАР МАТНИ


Тошкент - 2006й.


Аннотация


«Корхоналар фаолиятини ташкил этиш» маъруза матни иктисодиёт, менежмент ва маркетинг мутахассислиги бакалавр йуналиши буйича мулжалланган.

«Корхоналар фаолиятини ташкил этиш» фанини чукур урганиш талабаларниниг тула кондириш максадида ушбу маърузалар матни тайёрланган.


Маърузалар матни «АТК иктисоди ва менежменти» кафедрасининг мажлисида мухокама килингин.

(Баённома №__ 200 й «________»)


Тузувчи: доц. Усманова М.Н.


Такризчилар: проф. Худойберганов К.Т.


ТАЙИ Илмий-Кенгаши томонидан тасдикланган. (Баённома № ___ 200 й. «______»).


Мавзу: КОРХОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ФАНИ МАЗМУНИ ВА МОХИЯТИ


Режа:


1. Автомобиль транспорти корхоналари (АТК) фаолиятини ташкил этишнинг объектив зарурати.

2. Корхоналар фаолиятини ташкил этиш.

3. АТКлар фаолиятини ташкил этиш фани мвзмуни ва тузилиши.


Автотранспорт корхоналари ишлаб чикариш фаолиятини ташкил этиш куйидагиларни уз ичига олади: транспорт жараёнини ташкил этиш, саклаш, техник хизмат курсатиш ва жорий, таъмирлаш буйича тадбирларни аниклаш билан боглик масалаларни ечиш керак.

Ташкил этиш корхонанинг паралел алохида участкаларида узлуксиз материал ресурслар билин шунингдек, ходимларни танлаш,тайёрлаш,жойига куйиш ва уларнинг малакасини ошириш,хайдовчилар мехнатини корхонада ва линияларда ташкил этиш, таъмирловчи ишчиларнинг иш жойларини жихозлаш, ТХК ва ЖТ ишларининг ривожланган усулларини танлаш, ишлаб чикариш эстетикаси, санитарияси, мехнатни мухофаза килиш ва техника хавфсизлиги талабларига жавоб берадиган шароитларини яратишдир. Шунинг учун автотранспорт корхоналари фаолиятини ташкил этиш объектив зарур хисобланади, чунки усиб бораётган миллий иктисодиёт ва ахолининг ташишга булган эхтиёжини кондиришдир.

Аввало, биз рус тилидан «организация» деб атовчи сузни бир канча маънода куллаш, тушиниш мумкин: ташкил этиш, уюштириш, тузиш, жалб этиш, ташкилий шахс, структура, ташкилий тузулиш, ташкилот, идора ва х.к. Булардан куриниб турибдики, корхонанинг рационал структура тузилишига эришиш ва уни нормал фаолиятини таъминлаш ута мураккаб муаммодир. Бунинг учун объектив тузилиши ва бошкариш структурасини тугри танлаш ва бунёд этиш, системасидаги элементларни тузилиши орасидаги мутаносибликни ва уларнинг узаро таъсирини аниклаш лозим.

Ташкил этиш- илмий техник тараккиёт режаларини, хамда режалар системасини амалга оширишда ишлаб чикариш муносабатларини барча шакллари билан камраб олганлиги учун маълум кафолат хамдир. Ташкил этиш пировард натижада иктисодий ечим фаолиятини, инсонни ишлаб чикаришга таъсирини аниклайди, яъни мехнаткашни ишлаб чикаришдаги манфатдорлигини курсатувчи хулкидир.

Ташкил этиш инсоннинг билими ва тажрибасидан, унинг онгидаги баъзи бир саёз томонларини тулдиришга таъсир курсатади, хамда жараёнларини бажарилиши керак булган малака ошириш учун шароит билан таъминлайди.

Автомобиль транспорта корхонаси фаолиятини ташкил билан боглик булган ишларни муваффакиятли бажарилиши учун иктисодий конунларни билиш ва куллаш, корхонанинг хар бир булимининг фаолиятидаги хусусиятларини урганиш билан эришиш мумкин.

«Корхоналар фаолиятини ташкил этиш» фани иктисодий фанлар таркибига киради. Бу фан корхона шароитларида иктисодий конунлар харакати давлат хужалик сиёсатининг корхонанинг ривожланишини белгилайдиган алохида томонлари, жамоаларнинг юкори ишлаб чикариши тажрибасини умумлаштиради, иктисодий конунлардан ишлаб чикиб, корхоналарнинг ривожланиш конуниятларини аниклайди, жамоаларнинг ишлаб чикариш умумлаштиради.

Шунинг учун хам мазкур фан предмети АТК ларда ишлаб чикариш жараёнларини ташкил этишдир.

«Корхоналар фаолиятини ташкил этиш» фани корхоналар олдида турган умумий келиб чикиб,АТКларда иктисодий конунлар харакатини урганади ва корхона хусусиятидан чикиб, ишлаб чикариш жараёнларини ташкил этиш услубини корхона иши барча иктисодий курсаткичларини яхшилиш, унинг фаолияти самаоадорлигини ошириш шунингдек АТЕ да самаорадорлигини ошириш, шунингдек фан буйича укиш учун матн режаси
Мавзулар номи


Соатлар сони


1.


«АТК фаолиятини ташкил этиш» фани мазмуни ва мохияти


2


2.


Автомобил траснпорти хизмати корхоналари турлари ва иктисодий курсаткичлари


2


3.


Автотранспорт корхоналарида фаолиятни ташкил этиш асослари


2


4.


Ишлаб чикаришни ташкил этиш


2


5.


Корхонада ишлаб чикариш жараёни ва уни ташкил этиш асослари


2


6.-


Корхонанинг ташкилий тузулишини аниклаш


2


'7.


Корхоналарда материал-техник таъминотни ташкил этиш


2


8.


Корхоналарда ёрдамчи хужалик ишини ташкил этиш


2


-9.


Автотранспорт корхоналарида эксплуатация хизматини ташкил этиш


2


10.


АТКларда техник хизмат курсатиш ва таъмирлашни ташкил этиш


2


11.


Корхонада мехнатни ташкил этиш


2


12.


АТКларда ишчилар хизматини ташкил этиш


4


13.


АТКда мехнатга хак тулашни ташкил этиш


2


14.


Корхона фаолиятини самарали ташкил этиш.


2

Жами


30МАВЗУ: АВТОТРАНСПОРТ КОРХОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИ

ТАШКИЛ ЭТИШ АСОСЛАРИ.

Режа:

1. Корхоналар тугрисидаги конуннинг мохияти ва тузилиши.

2. Корхона устави.

3. Корхоналарни ташкил этишдаги асосий хужжатлар.

Корхона- бу умумий максад ёки максадларга эришмок учун онгли уюшган одамлар гурухининг фаолияти ва у ишлаб чикариши муносабати асосига курилган. Корхонанинг максади маълум махсулот ишлаб чикаришидир, ёки хизмат курсатишдир. У уз таркибида бошка хукукий шахсга эга булмайди.

Узбекистон корхоналар тугрисидаги конун 1.03.92 йил кабул килинган. Ушбу конун мулкчиликнинг барча шаклидаги корхоналарни барпо этиш, улар фаолиятининг, уларни кайта ташкил этиш ва тугатишнинг умумий, хукукий, иктисодий ва ижтимоий асосларини белгилаб беради.

Конун фойда олишни кузлаб фаолият курсатувчи корхоналарнинг мустакиллигини таъминлашга каратилган булиб, уларнинг хукуклари ва маъсулиятини белгилайди, бошка корхоналар ва ташкилотлар, халк депутатлари, давлат бошкарувчи идоралари билан муносабатларини тартибга солади, Узбекистон Республикаси ва Коракалпогистон МР нинг биргаликда амал килади.

Корхона мулк шаклларига мувофик куйидаги турдаги корхоналар иш олиб бориши мумкин:

• Фукароларнинг, шунингдек ажнобий фукароларнинг хусусий ва шахсий мулкига асосланган корхона;

• Жамоа мулкига асосланган жамоасини, махалла корхонаси, и/ч кооперативи, кооперативга карашли корхона, жамиятига, маъсулиятичетланган жамиятига, узига хужалик жамиятигалари ёки ширпотларига карашли корхона, жамоат ташкилотининг корхонаси, диний ташкилотнинг корхонаси ва жамоа мулкнинг бошка шаклларига асосланган корхона;

• Давлат мукига асосланган давлат корхоналари;

• Тула ёки улуш кушиб иштирок этишга асосланган /холда мулкчиликнинг исталган шакли доирасидаги/ улар республика мулкига, мухтор републикалар, ажнабий хукукий шахслар, фирмалар ва давлатлар мулкига асосланган булади.

• Мулкчилик аралаш шаклларига асосланган корхоналар хамда мулкчиликнинг исталган доирасидаги аралаш корхоналар;

Мулкчилик шаклларидан катьий назар, ишловчилар сонига мувофик корхона кичик корхоналар жумласига киритилиши мумкин, бундай корхоналарни барпо этиш жихатлари, макомлари ва уларни руйхатга олиш шартлари мавжуд.

Узбекистон Республикаси корхоналар тугрисидаги конун У1П булимдан иборат. Корхона Устав асосида фаолият курсатади. У ставни корхонани таъсис этувчилари тасдиклайди. Уставда куйидагилар белгилаб куйилади корхонанинг исми, адреси, фаолият тури ва максадлари, унинг бошкарув ва назорат органлари, уларнинг ваколатлари, корхона мол-мулккини ташкил этиш ва фойда таксимлаш тартиби, корхонани кайтадан ташкил этиш ва унинг фаолиятини тухтатиш шартлари.

Уставга корхона фаолиятининг хусусиятлари билан боглик булган Узбекистон Республикаси конунларини хам киритиш мумкин.

Корхона фаолияти куйидаги конунлардан фойдаланиш асосида ташкил этилади: 1. Корхона тугрисида конун.

2. Давлат тассарруфидан чикариш ва хусусийлаштириш тугрисидаги конун.

3. Корхона, ташкил от ва бирлашмалардан олинадиган соликлар тугрисидаги конун бошкариш системасини урганиш, АТКда ишлаб чикариш жараёнларини рационал ташкил этиш, ташкил этиш усуллари, илгор техниками жорий этиш, мехнатни илмий ташкил этиш, АТК ишчи хизматчилари иш хаки тулашни ташкил этиш, АТК ишлаб чикариш структурасини, материал-техник таъминотни ташкил этишни урганади.

Бу фан мутахассислик фанлари билан узвий боглангандир. Агар бошка мутахассислик фанларида фаолиятнинг у ёки бу томонлари назарий ва технологик усулларини урганса, мазкур фан автотранспорт корхоналари фаолиятини умумий ташкил этишнинг алохида конуниятларини урганади.

ТАЯНЧ СУЗЛАРИ

1 .Ташкил этиш

2. Фан мазмуни

3. Фан предмета

4. Фанни урганиш зарурлиги

Назорат саволлари:

1. Фан мазмуни нимадан иборат?

2. Ташкил этиш деганда нимани тушунасиз?

3. Корхоналар фаолиятини ташкил этиш фани йуналишининг кандай фанлари билан боглик.


МАВЗУ. Автомобиль транспорти хизмати курсатиш корхоналари турлари.

РЕЖА:

1. Техник тараккиёт ва бозор иктисодининг корхоналарга ва улар фаолиятини ташкил этишга куйган тал аб лари.

2. Корхона тугрисида тушунча.

3. АТХКК турлари.

4. АТХХК л ар техник-иктисодий тавсифи.

Техник тараккиёт фан ва техника муваффакиятларини куллаган холда мехнат унумдорлигини оширувчи мехнат куролларини ривожлантириш тушунилади.

Илмий техник тарвккиёт бошкаришнинг устивор йуналиши куйидагиларни карайди:

Биринчидан, фан ва техника кенг ривожлантира бориб, кучни асосий йуналишларга йуналтиради.

Иккинчидан, тажрибадан утган, маънавий эскирмаган янгиликлардан фойдаланиш кулами кенгайтириш.

Учинчидан, мехнат унумдорлигини кутарувчи техника, технология конструктив янгиликларни тез ва максадга мувофик тарзда амалиётга тадбик этиш.

Миллий иктисодиётнинг бошка сохаларида булганидек, автотранспорт корхоналарида хам техник тараккиёт мехнат самарадорлигини оширишнинг зарур воситаси хисобланади.

П - техник тараккиёт жорий этилганидан кейинги мехнат унумдорлиги П - жорий вактдаги мехнат унумдорлиги.

Корхона -бу ишлаб чикариш муносабатлари асосида урнатилган мустакил ёки давлатга тегишли ташкилотдир.

Ишлаб чикариш максади маълум бир турдаги махсулотни ишлаб чикариш ёки хизмат курсатишдир.

Корхоналар узининг Уставига эга булишлари керак.

Корхоналарни ташкил этиш тамойиллари куйидаги шартларга риоя килишлари керак:

• Мехнаткашларни бошкаришдаги хамфикрлик.

• Ходимларни тугри танлаш ва тарбиялаш.

• Корхонанинг барча кисмларида режали ташкил этиш ва бошкариш.

• Эхтиёт килиш ва иктисод килишнинг каттик режими.

Автомобиль транспорти хизмати курсатиш корхоналари асосан автомобиль транспорти корхонаси, автомобилга хизмат курсатувчи ва автомобилни таъмирловчи корхоналар турига булинади.

3. Уз навбатда автомобиль транспорти корхонаси куйидаги турларга булинади: бажариладиган иш турига караб юк, пассажир, ташийдиган, аралаш, махсус, шахардаги, шахардан ташкаридаги, шахар атрофи, махаллий, шахарлараро, халкаро, автомобиль транспорти корхоналаридир.

Тавсия максадида ва ишлаб чикариш хужалик фаолияти характерига караб- умумий фойдалаш автомобилькорхонаси ва идоралар, вазирликлар, дехкончилик саноати жамланмасининг корхонаси.

Барча АТК нинг фаолиятини махсулот - пул муоммаласи асосида курилиб, ишлаб чикариш жараёнида ва транспорт махсулотини харид этишда воситаларнинг доимий айланиш конуниятига асосланган.

Керакли ва харакатдаги молиявий воситаларни тугри ва кулай аниклаш корхона дастурини узлуксиз, равон бажарилишига, хамда моддий техник таъминловчи корхоналар, АТКнинг ишчи-хизматчилари, давлат органлари билан уз вактида хисоб китоб килишда ёрдам беради. АТКнинг

5.Узбекистан Республикаси мехнат кодекси.

6.Тадбиркорлик тугрисидаги конун У.Банклар ва банк фаолияти тугрисидаги конун

8.Узбекистан Республикаси ташки иктисодиёт тугрисидаги конун

9.Корхона устави

Юкорида келтирилган хужжатлар асосида хар бир корхона фаолия йуналиши буйича уз холатини ишлаб чикади.

Корхона ички фаолиятини куйидаги асосий меъёрий хужжатлар асосида ташкил этади:

1. Мехнат интизомини бузиш холати хакида.

2. Маъмурий бошкарув алтарати холати.

3. Ёкилгимойлаш материаллари сарфи меъёри.

4. Эхтиёт кисмлар ва материаллардан фойдаланиш меъёри.

5. Автомобиль шиналари сарфи ва кайта тиклаш буйича меъёри.

6. Техник хизмат курсатиш ишлари режими.

7. Хайдовчилар томонидан сарфланадиган ёкилги-мойлаш материаллари сарфи буйича тадбирлар ва хоказо.

Корхона фаолияти давомида куйидаги асосий хужжатлардан фойдаланилади:

1. Касса китоби

2. Банк чеклари г

3. Касса кирим ордери

4. Касса чиким ордери

5. Тулов

6. Чипталар хисоб-китоби

7. Эхтиёт кисмлари хисоби журнали

8. Автомобиль шиналари хисоби журнали

9. Ёкилги-мой хисоби журнали

10. Харакат кисми хисоби журнали

Таянч сузлари:

1. Корхона тугрисидаги конун мохияти

2. Корхона тугрисидаги конун тузилиши

3. Корхона Устави

4. Корхона фаолиятидаги меъёрий хужжатлар

5. Корхона фаолиятидаги ички хужжатлар

Назорат саволлари

1. .Корхона деганда нимани тушунасиз ?

2. Узбекистонда Корхоналар тугрисидаги конун качон кабул килинган?

3. Корхона тугрисидаги конун неча булимдан иборат ва унда нималар кузда тутилган?

4. Корхона устави мазмунини сузлаб беринг?

5. Корхонада кандай меъёрий хужжатлар амал килади?

6. Корхона фаолиятидаги ички хужжатларни санаб беринг?

нормал молиявий холати уз навбатида ташиш режасини бажарилиши ; ташиш учун сарфланадиган харжатларни пасайтирилиши, фойда ва рентабилликни оширилишига боглик.

Юк ташийдиган АТКнинг молиявий курсаткичи унинг барча фаолиятидан, яъни ташиш ишидан Дп, транспортли экспедиция жараёнларидан Дп, юклаш-тушуриш ишларидан Дп-р ва бошка иш бажариш ва хизмат курсатишдан иборат булади.

Юк ташийдиган АТКсининг соф фойдаси куйидагича топилади:

Пб=(Дп-Дз-Дпр-Ддр)-(Рп-Рз-Рпр-Рдр)-Фитр-БК-0,02Др Транспорт-экспедицияси агентлигининг соф фойдаси аникланади:

Дпт-ташишдан

Дбу-билет сотишдан

Дкб-таъмирлаш ишларини кабул килиш

Рат-автомобиль транспортидан фойдаланишга харажат

Рн-маьмурият бошкариш харажати

Рво-умумкорхона харажатлари

Транспорт-экспедицияси хизмат курсатиш корхонасидан соф фойда топилади:

Енгил автомобиль-такси корхонасининг даромади туловчи масофани режадаги микдори, йуловчининг утириш сони, уртача руйхатдаги бир автомобиль -таксини клиент ихтиёрида туриши ва белгиланган тарифда хар бир хизмат курсатиш асосида аникланади.

Соатбай тарифда ишлайдиган автобус паркининг даромодини топиш учун автобуснинг йуловчилар жойлашувчанлигига мое келадиган бир соатдаги тариф буйича белгиланган нархи режалаштириладаган тегишли гурух автобусларни иш вактига /автобус-вактига/ купайтирилади.

Хар хил турдаги АТК сининг техник-иктисодий курсаткичларига транспортнинг уртача юрган йули, автопаркнинг тузилиши сезиларли таъсир этадилар.масалан, 100 автомобилли корхонада ишловчи ходимлар микдори 0,81 дан 1,87 коэффициентга купайтириб топилса, ишчи уринларини микдори 0,78-1,44 коэффициентга ишлаб чикариш майдонлари 0,78-1,77 коэффициентга купайтириб топилса, 800-1000 автомобилли корхоналарда коэффициентларни киймати 1,5-2 баравар кичраяди, автомобиль корхонаси канча кувватли булса шунча ишчилари сони автомобилга нисбатан ишчи постлари, уринлари, ишлаш ва омборхона камаяди.

Автомобилларни ёнилги билан таъминлаш, техник хизмат курсатиш, автомобилларни таъмирлаш каби корхоналарнинг техник-иктисодий курсаткичлари АТКларнинг курсаткичларига ухшаш.

Автомобиль транспортининг корхоналари мехнат моддий ва млиявий /ресурслардан/ мулклардан окилона фойдаланиш ташиш, таъмирлаш, техник хизмати курсатишда мехнат унумдорлигини ошириш, таннархни пасайтириш, рентабилликни ошириш, махсулот сифатини яхшилаш, ишлаб чикаришни доимий такомиллаштириш каби масалаларни доимий равишда бажариб боардилар.

Давлат корхона хукуклари ва конуний манфаатларига риоя этилишга кафолат беради. Корхона хужалик фаолиятини ва узга фаолиятини амалга ошориш чогида уз ташаббуси билан амалдаги конунларга зид келмайдиган хар кандай карорни кабул килишга халидир.

Давлат хамда жамоат органлари ва уларнинг мансабдор шахслари корхонага ва узларининг шу корхонага билан муносабатларига дахилли карорларни кабул килиш.

Таянч сузлари:

1. Корхона тугрисида .

2. Техник тараккиёт.

3. АТХКК тур лари.

4. АТХККлари техник-иктисодий тавсифи.
  1   2   3   4Похожие:

Корхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни iconТуристик корхоналар маркетингини ташкил этиш ва назорат қилиш маркетинг хизматларининг кучли тузилмасини ташкил этиш
Туристик корхонада маркетинг концепциясини амалга ошириш учун тегишли маркетинг хизмати амалга оширилади. Тур корхонанинг ташкилий...
Корхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /АКТ фаолиятини ташкил этиш фанидан услубий курсатма.doc
Корхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни iconЧилонзор тумани халқ таълими мусасасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими тасарруфидаги 90-мактабда иш юритиш ва ижро назоратини ташкил этиш бўйича
Мазкур йўриқнома Чилонзор тумани халқ таълими мусасасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими Регламентига мувофиқ...
Корхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни iconКичик бизнес фаолиятини ташкил этиш
Кичик бизнес корхоналарини тузиш, уларни кайта ташкил этиш ва тугатишнинг умумий, хукукий, иктисодий ва ижтимоий асослари
Корхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни icon1. Ташкилий структура. Маркетингни ташкил этиш. Маркетингни татбиқ этиш. Маркетинг фаолиятини назорат қилиш. Ташкилий структура. Маркетингни ташкил этиш
Корхонада маркетингнинг ўсиб бориш аҳамияти унинг ташкилий тузилмасида ўз аксини топади. Ривожланиш босқичларини хам қўйидагича ажратиш...
Корхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Генетика фанидан маърузалар матни.doc
Корхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Валеология фанидан маърузалар матни.doc
Корхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Математика фанидан маърузалар матни.doc
Корхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Валеология фанидан маърузалар матни.doc
Корхоналар фаолиятини ташкил этиш” фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Маънавият асослари фанидан маърузалар матни.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации