ДокументыФакультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С. icon

Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С.

НазваниеФакультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С.
Дата09.08.2013
Размер196.88 Kb.
ТипДокументы
скачать
1. /moliya_huquqi/Молия тест 36та 3 вар.doc
2. /moliya_huquqi/молия адабиёт.doc
3. /moliya_huquqi/молия маър.doc
4. /moliya_huquqi/молия наз савол.doc
5. /moliya_huquqi/молия сем иш.doc
6. /moliya_huquqi/молия таянч.doc
7. /moliya_huquqi/молия тест.doc
8. /moliya_huquqi/молия умум адабиёт.doc
9. /moliya_huquqi/якуний ёз иш вариант.doc
10. /moliya_huquqi/ёзма иш вариант.doc
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С.
Ызбекистон Республикасининг Конституцияси. Т., «Адолат», 2003 й. Ызбекистон Республикаси Соли= кодекс
Ызбекистон республикаси олий ва ырта махсус таълим вазирлиги наманган давлат университети щу+У+шунослик факультети молия щу=у=и
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С.
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С.
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С.
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С.
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С.
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С.
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С.ЫЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ


ОЛИЙ ВА ЫРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ


НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ЩУ+У+ШУНОСЛИК ФАКУЛЬТЕТИ


Молия щу=у=и

фанидан

(Юриспруденция йыналиши учун)


Наманган 2006


Факультет: - Щу=у=шунослик

Кафедра: - Жиноят щу=у=и ва процесси

Таълим йыналиши: - 5380100 - юриспруденция

Бос=ич: - __

Семестр: - __

Жами: - __

Маъруза: - __

Семинар: - __


Тузувчи: ы=итувчи С.Тыйчибоев

Та=ризчи: ю.ф.н. М.Жиянов


Щу=у=шунослик факулpтети декани,

юридик фанлари номзоди, доцент: М.Жиянов


Жиноят щу=у=и ва процесси

кафедраси мудири, ю.ф.н., доцент: М.Жиянов


1-Вариант

1. Молиянинг характерли белгиларига нималар киради?

А) Таксимлаш ва киймат

*В) Таксимлаш, киймат, фондларни ташкил этиш ва кайтиб бермаслик шарти билан бериладиган маблаглар.

С) Фондларни ташкил этиш

D) Кайтиб бермаслик шарти билан берилоадиган маблаглар.

Е) Бахо.

2. Бозор и=тисодиёти шароитида молиянинг объектив зарурлиги нима?

А) Давлатнинг мавжудлиги В) И=тисодий конунларни амал килиши

*С) Товар ва пул муносабатлари, иктисодий конунларни амалга килиши ва давлатнинг вазифалари. D) Товар ва пул муносабатларининг амал килиши

Е) Иктисодий конунларни амал килиши

3. Молия кандай функцияларни бажаради?

А) Назорат ва рагбатлантириш В) Ра\батлантириш

*С) Таксимлаш ва назорат D) Аудит ва рагбатлантириш

Е) Таксимлаш

4. Молия бозори субъеклари нима?

А) Пул эгалари ва уни саклаб турувчилар

*В) Пул эгалари ва уни саклаб турувчилар, пулга мухтож былган субъектлар

С) пулга мухтож былган субъектлар

D) Пул эгалари Е) Пулга мухтожлар

5. Молия сиёсати нима?

*А) Давлатнинг иктисодий сиёсатини амалга ошириш, молия муносабатларини ташкил килишдаги чора тадбирлар йигиндиси былиб, у максадга эришиш вазифаларини билдиради.

В) Давлат сиёсатидир С) Давлат бюджетини тулгазишдир

D) Давлат даромадларидир Е) И=тисодий сиёсатнинг ибр кисми

6. Узбекистон Республикасида молия бошкариш кимлар томонидан олиб борилади?

А) Президент девони

В) Президент девони, Вазирлар махкамаси, олий мажлис ва хукумат.

С) Вазирлар махкамаси *D) Молия вазирлиги Е) Олий мажлис

7. Молиянинг оператив бошкарувини кимлар олиб боради?

А) Молия былими В) Солик инспекцияси *С) молия вазирлиги

D) Молия аппарати Е) Солик

8. Тижорат асосида фаолият курсатаётган давлат корхоналариннинг молия режаси кандай булади?

А) Харажатлар сметаси *В) Даромад ва харажатлар баланси тартиби

С) Молия режаси D) Смета харажатлари

Е) Ишлаб чикариш режаси

9. Иш режа, кооператив ташкилотлар молия режаси кандай куринишга эга?

А) Смета тартибида *В) Молия режаси

С) Даромад ва харажатлар баланси D) Режа

Е) Ишлаб чикариш режаси

10. Бюджет ташкилотлари молия режаси нима деб аталади?

А) Молия режаси *В) Смета С) Режа D) Сметалар харажати

Е) Ишлаб чикариш харажатлари

11. Молиявий назорат кандай олиб борилади?

А) Тафтиш *В) Дастлабки, жорий ва сунгги С) Назорат

D) Тахлил Е) Текширув

12. Молиявий назорат кимлар томонидан орлиб борилади?

А) Давлат В) Давлат ва хужалик ичида

С) Давлат, хужаликлари, умумий ташкилотлар, аудиторлик компаниялари ва молия органлари.

*D) Назорат-тафтиш булими томонидан

Е) Аудиторлик компанияси

13. Тижорат асосида фаолият курсатаётган корхоналар молиясига кайси сохалар киради?

А) Саноат корхоналари ва савдо ташкитлотлари

*В) Барча турдаги ишлаб чикариш ва хизмат курсатиш сохалари

С) Савдо ташкилотлари

D) Тижорат ва воситачилик ташкилотлари

Е) Хусусий корхоналар молияси

14. Тижорат асосида фаолият курсатаётган сохаларда фойдани кандай таксимланади?

А) Норматив асосида

*В) Соликлар банк фоизи, банк кредити ва соф фойдани мустакил тартибда таксимлайди. С) Банк, фоиз, соликлар

D) Мустакил равишда Е) Соликлар тулайди

15. Корхоналар молия ресурслари кандай маблаглар хисобига ташкил этилади?

А) Бюджет маблаги

*В) Акция капитали, кооператив ташкилотларни пай взнослари, тармок молия ресурслари, узок муддатли кредит ва бюджет маблаги

С) Акция капитали, тармок молия ресурслари

D) Узок муддатли кредит эвазига

Е) Уз маблаги ва банк кредити

16. Давлат саноат корхоналари кандай соликлар тулайди?

А) Акциз солиги, кушилган киймат солиги

В) Кушилган киймат солиги

*С) Фойда солиги, кушилган киймат солиги, мулк солиги, акциз солиги, ер солиги, экалогия солиги

D)Ер солиги

Е) Экология солиги

17. Нотижорат асосида фаолият курсатаётган сохалар молиясининг таркибига кайси сохалар киради?

А) Болалар богчаси ва мактаблар

*В) Харбий бошкарув, болалар богчаси, халк таълими, илмий тадкикот институтлари, санъат ва бошкалар С) Халк таълими

D) Бошкарув ва харбий харажатлар Е) Болалар богчаси, халк таълими

18. Нотижорат асосида фаолият курсатаётган сохаларнинг рахбарларига кандай хукуклар берилган?

А) Смета харажатлари асосида харажатларни олиб бориш

*В) Мустакил иш хаки окладлари, мукофотларни белгилаш

С) Мустакил иш хаки белгилаш D) Мукофотлар бериб бориш

Е) Мукофотни белгилаш

19. Сметалар таркибига кандай харажатлар киради?

А) Даромад ва харажатлар

*В) Даромад ва харажатлар, ишлаб чикариш курсаткичлари ва даромад, харажатлар хисоботи

С) Иш хаки D) Моддий рагбатлантириш фонди Е) Харажатлар хисоботи

20. Узбекистон давлат молия системаси кандай тартибда тузилган?

А) Республика молияси ва давлат кредити

*В) Республика молияси, бюджет, бюджетдан ташкари фондлар, давлат кредити ва давлат молияси

С) Бюджетдан ташкри фондлар D) Давлат кредити Е) Давлат молияси

21. Бюджетдан ташкари фондлар таркибига кайси фондлар киради?

*А) Давлат ижтимоий сугурта фонди В) Ахолининг бандлик фонди

С) Ахоли банлиги, пенсия фондлари

D) Давлатни ижтимоий сугурта фонди, пенсия фонди, ахолининг бандлилик фонди

Е) Пенсия фонди

22. Бюджет даромадлари кандай маблаглар хисобига ташкил этилади?

А) Даромад солиги, акциз солиги *В) Тугри , эгри соликлар ва йигимлар хисобига

С) Фойда солиги D) Давлат даромадлари

Е) Соликлар

23. Бюджет харажатлари таркибига кандай харажатлар киради?

А) Социал маданий тадбирлар учун килинадиган харажатлар

*В) Харбий, бошкарув, ижтимоий химоялаш, инвестиция ва бошка харажатлар учун

С) Ижтимоий химоялаш учун D) Бошкарув учун

Е) Инвестиция харажатлари

24. давлат кредити деганда нимани тушунасиз?

А) Давлатдан фукаролар карз олиши

*В) Давлат ахоли ва юридик шахслардан заёмлар чикариб карз олишидир

С) Бошка фукароларга кредит беришдир D) Банк ташкилотларига кредит беришдир

Е) Бошка давлатлардан карзи

25 Сугурта деганда нима тушунасиз?

*А) Инсон фаолиятининг турли сохаларида содир булган табийи офатлар, фавкулодда ходисалар натижасида етказилган зарарни пулда тулашдир.

В) Сугурта тахалил килинган ходисадир

С) Сугурта-бу карз демакдир

D) Молиявий муносабатлар йигиндисидир

Е) Фавкулодда ходисаларни олдини олиш

26. Ижтимоий сугурта кандай кисмларга булинади?

*А) Мулкий нафака В) Нафака ва пенсия С) Пенсия ва шахсий

D) Шахсий ва мулкий Е) Мулкий ва пенсия

27. Молия бозори нима?

А) Молия бозори пул бозори

*В) Молия бозори миллий ва халкаро хужалик доирасида пул маблагларини эркин харажатларни махсус шакли С) Молия бозори икки гурухдан иборат булади

D) Молия бозори бу валюта бозоридир Е) Пулни эркин харакати

28. Молия механизми нима?

А) Молия механизми хужалик механизмининг таркибий кисмидир

*В) Молия механизми молиявий дастгохлар ситемасининг йигиндиси булиб, у уз ичига молия ресурслари, режалаштириш ва рагбатлантиришни ифода этади.

С) Молия механизми-бу дастгох

D) Молия механизми кредит

Е) Молия механизми бу узок муддатли кредит

29. Молиявий бошкарув органлари нима?

*А) Олий мажлис В) Презитдент девони С) Вазирлар махкамаси

D) Нотугри жавоб йук Е) Молия вазирлиги

30. сугуртани неча тури мавжуд?

А) Мулкий-ижтимоий В) Шахсий ва жавобгарлик

С) Тадбиркорлик, ходисани сугурталаш D) Нотугри жавоб йук

*Е) Тадбиркорлик

31. Мулкий сугуртанинг асосий объекти нима?

А) Фукаролар хаётининг сугуртаси *В) Моддий киймат

С) Тадбиркорлик фаолияти D) Хом ашё ва материаллар

Е) Инсон хаёти

32. Эгри соликлар таркибига кайси соликлар киради?

А) Акциз солиги ва фойда солиги *В) Акциз ва кушилган киймат солиги

С) Ер солиги, табиат ресурслардан фойдаланганлик учун солик

D) Мол-мулк солиги, ер солиги Е) Экология солиги

33. Кайси соликлар тугри соликлар таркибига киради?

А) Ер солиги, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги

В) Мол-мулк солиги, юридик шахслардан олинадиган фойда солиги

С) Экологик солик, реклама солиги

*D) Инфрасктура солиги

Е) Ер солиги

34. Бюджет харажатлари кайси максадларга сарфланади?

А) Ижтимоий химоялар

*В) Ижтимоий химоялаш, инвестиция, харбий ва бошкарув харажатларига

С) Харбий ва бошкарув харажатларига.

D) Инвестиция учун сарфланади

Е) Инвестиция харажатлари

35. Хусусий корхона кандай маблаглар хисобига ташкил этилади?

А) Давлат маблаги, корхона маблаги

В) Фукаролар маблаги, ва банк кредити хисобига

С) Банк кредити D) Инвестиция маблаги хисобига

*Е) Фукаронинг ыз маблаги хисобига

36. Молия тизими сохаларидан нотугрисини курсатинг?

А) Молия Вазирлиги молияси В) Хужалик субъектлар молияси

С) Сугурта органлари молияси *D) Умум давлат молияси

Е) Кимматли когозлар молияси.


Вариант-2

1. Болалар богчаси молия режаларини кандай таркибда тузадилар?

А) Даромад ва харажатлар баланси таркибида

В) Харажат ва маблагларни тушиши *С) Смета харажатлари

D) Молия плани Е) Молия режаси

2. Нотижорат асосида фаолият курсатаётган корхоналар бюджетдан ташкари тушган маблаглар кандай таксимланади?

А) Белгиланган смета асосида

*В) Мустакил тарзда ходимларни рагбатлаштириш ва сохани ривожлантириш учун

С) Юкори ташкилотнинг курсатмаси асосида

D) Режа асосида

Е) Юкори ташкилотни курсатмаси асосида.

3. Давлат бююджети лойихасини ким тасдиклайди?

А) Вазирлар махкамаси В) Молия вазирлиги *С) Олий мажлис

D) Солик кумитаси Е) Молия бошкармаси

4. Давлат бюджет лойихасини ким тузади?

А) Солик кумитаси В) Вазирлар махкамаси *С) Молия вазирлиги

D) Солик кумитаси ва Вазирлар махкамаси Е) Марказий банк

5. Ахолининг бандлик фонди кайси максдаларга ишлатилди?

А) Ахолига иш хаки тулаш учун

*В) Ишсизлар учун нафака, касбини узгартириш ва укитиш учун

С) Нафака D) Ишсизларни касбини узгартириш учун укитиш

Е) Пенсия бериш максадида

6. Пенсия фонди кайси маблаглар хисобига ташкил этилади?

А) Корхона маблаги хисобига В) Бюджет маблаги хисобига

*С) Корхона ва ташкилотларни иш хаки фондига нисбатан ажратилган маблаг, фукараларнинг иш хакидан ажратма

D) Иш хаки фондидан Е) Банк кредити

7. Пенсия фондидан кайси максадларда фойдаланилади?

А) Нафакалар бериш учун *В) Пенсиялар тулаш учун

С) Мукофотлар бериш учун D) Нафака ва пенсия

Е) Нафака бериш максадида

8. Ижтимоий сугурта фондининг манбаалари?

А) Бюджет маблаги *В) Иш хаки фондидан ажратилган маблаг

С) Иш хаки фондидан ажратилган маблаг ва бюджет маблаги

D) Ташкилот маблаги хисобига Е) Банк кредити

9. Давлат кредитининг турлари?

А) Давлат заёмлари *В) Давлат заёмлари ва векселлари

С) Векселлар

D) Давлат карзлари Е) Узок муддатли кредит

10. Бюджет йили нима?

А) Бир квартални ыз ичига олади

*В) 1 январдан 31 декабргача булган даврни уз ичига олади

С) 6 ойни уз ичига олади D) 180 кунни уз ичига олади

Е) 270 кунни уз ичига олади

11. Бюджет кандай тамойиллар асосида тузилади?

А) Ягоналик *В) Ягоналик, реаллик ва овозга эга эканлилик

С) Реалик D) Овозга эга эканлик Е) Овозга эга эканлик.

12. Бюджет йили нима?

*А) 12 ойга мулжалланган булади. В) 6 ойга мулжалланган булади.

С) 9 ойга мулжалланган булади. D) 18 ойга мулжалланган булади.

Е) 7 ойга мулжалланган булади.

13. Давлат карзи нима?

А) Чикарилган заёмларни ва уларни фоизларини тулалигича кайтара олмаганлик

В) Бошка давлатлардан карздор С) Карзни уз вактида кайтара олмаган

D) Иш хакини кайтара олмаган *Е) Банкдан олинган карз хисобига

14. Давлат карзларининг иктисодий мохиятига кандай кисмларга буламиз?

*А) Ички ва ташки карзлар В) Ички карзлар С) Ташки карзлар

D) Иш хакини бера олмаслик Е) Банкдан олинган карзлар хисобига

15. Давлат заёмларини кайтариш муддатига караб кандай кисмларга буламиз?

*А) Киска, урта ва узок муддатли В) Киска муддатли С) Узок муддатли

D) Урта муддатли Е) Бир йил муддатга

16. Узбекистон давлат бюджетини ким томонидан тасдикланади?

А) Молия вазирлиги В) Солик кумитаси *С) Олий мажлис

D) Вазирлар махкамаси Е) Марказий банк

17. Махаллий бюджет ким томонидан тасдикланган?

*А) Махаллий хокимлик кенгаши В) Молия вазирлиги С) Солик кумитаси

D) Вазирлар махкамаси Е) Олий мажлис

18. Давлат бюджет даромадлари кандай соликлар хисобига ташкил этилади?

А) Юридик шахсларни фойда солиги, жисмоний шахсларнинг даромад солиги

В) Акциз ва кушилган киймат соликлари

С) Экология, сув ресурслари ва табиий ресурслардан фойдаланганлик учун солик.

D) Ифрастура солиги

*Е) Тугри ва эгри соликлар

19. Давлат молияси кандай сохаларни уз ичига олади?

А) Давлат бюджети В) Давлат кредити С) Бюджетдан ташкари фондлар

D) Мулкий ва шахсий сугурта

*Е) Давлат бюджети бюджетдан ташкри фондлар давлат кредити, мулкий ва шахсий сугурта

20. Марказлашган пул фондлари кимни кулида тупланади?

*А)Давлат кулида В) Фирмалар кулида С) Ташкилотлар кулида

D) Давлат корхоналари кулида Е) Ахоли кулида.

21. Таксимланиш объекти нима?

А) Давлат В) Давлат ва юридик шахслар С) Юридик шахслар

*D) Миллий бойлик, Ташкилот ижтимоий махсулот Е) Корхона фойдаси

22. Таксимланишнинг субъекти нима?

А) Жами ижтимоий махсулот, миллий бойлик, корхона тушуми

В) Хукукий шахслар С) Миллий бойлик D) Корхона тушуми

*Е) Давлат ёки юридик шахс

23. Узбекистонда эркин нарх качон жорий этилган?

*А) 1994 йил 1 феврал В) 1993 йил 1 феврал С) 1994 йил 1 январ

D) 1995 йил 1 январ Е) 1997 йил 1 апрель

24. Солик кодекси качон кабул килинган?

А) 1994 1 январ В) 1995 йил 15 март С) 1996 йил 25 апрел

*D) 1997 йил 24 апрел Е) 1998 йил 24 ноябр

25. Бюджет тизими тугрисидаги конун качон кабул этилган?

А) 1998 йил 25 январ *В) 2000 йил 14 декабр С) 2001 йил 10 январ

D) 2001 йил 5 декабр Е) 2002 йил 10 феврал

26. Асосий воситаларнинг янгиланиш манбаасини курсатинг?

А) Давлат бюджети В) Тижорат банкларининг кредитлари

*С) Амортизация ажратмалари D) Корхона фойдаси

Е) Давлат кредити

27. Кандай фонд марказлашган фонд хисобланади?

А) Амортизация фонди В) Иш хаки фонди

*С) Бандлик фонди йул жамгарма фонди D) Рагбатлантириш фонди

Е) Йул жамгарма фонди

28. Кандай фонд марказлашмаган фонд хисобланади?

А) Давлат бюджети В) Пенсия фонди С) Бандлик фонди

*D) Стипендия фонди Е) Йул курилиш фонди

29. Давлат бюджетининг камомади кандай курсаткичга нисбатан аникланади?

А) Бюджет харажатларига нисбатан В) Миллий даромадга нисбатан

С) ЯИМ-га нисбатан *D) Бюджет даромадларига нисбатан

Е) Соликларни тушумига караб.

30. Бюджет камомади кандай манбалардан копланиши режалаштирилган

А) Марказий банк кредити *В) Пул эмиссияси

С) Давлат мулкини хусусийлаштириш D) Корхона маблаги

Е) Тижорат кредити

31. Тафтиш неча кундан ошмаслиги керак?

А) 90 кун *В) 30 кун С) 15 кун D) 60 кун Е) 75 кун

32. Сугурта шартномасида ёки конунда назарда тутилган хадиса юз берилганлиги кандай ходиса хисобланади?

*А) Сугурта В) Солик С) Молия D) Бюджет Е) Банк

33. Аудиторлик фаолияти тугрисидаги Узбекситон Республикаси конуни качон кабул килинган

А) 1996 йил 19 декабрда *В) 1998 йил 29 декабрда С) 1992 йил 9 декабрда

D) 1999 йил 18 декабрда Е) 2000 йил 20 октябрда

34. Молия предмети илк бор умум иктисодий категория сифатида нечанчи асрларда кулланган?

А) 12-14 асрларда бошлаб Америкада

В) 11-12 асрлардан бошлаб Германияда

*С) 13-15 асрлардан бошлаб Италияда

D) 16-19 асрларда бошлаб Инглияда

Е) 12-14 асрлардан бошлаб Марказий Осиёда

35. Узбекистон Республикаси давлат бюджетининг камомади 2000 йилдан неча фоиз булган?

*А) Бюджет даромадларига нисбатан 2,7%

В) Бюджет харажатларига нисбатан 2,7 %

С) ЯИМ нисбатан 2,7 %

D) Ялпи ижтимоий махсулотга нисбатан 2,7 %

Е) ЯИМ нисбатан 4%

36. Бюджет ташкилотлар молия режасини курсатинг?

А) Бизнес режа

В) Йигма молия режа

С) Даромад ва харажатлар баланси

*D) Смета харажатлари

Е) Молиявий режа


3-Вариант

1. Иктисодий сиёсат кандай сохаларни уз ичига олади?

А) Бахо сиёсати

В) Пул сиёсати ва кредит сиёсати

*С) Бахо сиёсати, пул сиёсати, кредит сиёсати, амортизация сиёсати, молия сиёсати.

D) Молия сиёсати

Е) Амортизация сиёсати

2. Молиявий стратегия нимани ифода этади?

*А) Молиявий стратегия бу корхона молиявий ресурслар билан таъминланиш учун ва ушбу маблаглардан самарали фойдаланиш учун тузилган узок муддатли режа

В) Молиявий стратегия корхоналарини молиявий имкониятлари

С) Молиявий стратегия бу корхоан фаолияти

D) молиявий стратегия бу корхонани объектив бошкариш шакли

Е) Молиявий стратегия бу киска муддатли режа.

3.Молиявий тактика нима?

А) Молиявий тактика бу узок муддатли ривожланиш истикболи

*В) Молиявий тактика бу стратегия белгилаб берган вазифаларни жамият ривожланишнинг конкрет боскичида молиявий муносабатларни ташкил этиш усуллари оркали амалга оширилади

С) Молиявий тактика бу солик тизимининг такомиллаштириш масалалари

D) Молиявий тактика бу бюджетдан ташкри маблагларни такомиллаштириш

Е) Молиявий тактика бу миллий иктисодиётда туб узгаришлар киритиш

4. Хыжалик механизмини таркибига нималар киради?

А) Бахо ва молия механизми

В) Кредит механизми

С) Режалаштириш ва прогнозлаш механизми

*D) Бахо, молия, кредит, режалаштириш ва прогнозлаш, хамда таъминот механизмлари киради

Е) Таъминотмеханизми

5. Молия механизмини таркибига нималар киради?

А) Молиявий режалаштириш

В) Молиявий прогнозлаштириш

*С) Молиявий дастаклар ва рагбатлантириш воситалари.

D) Молиявий бошкариш

Е) Юкоридагиларни барчаси тугри.

6. Корхона молия механизми оркали кандай ишлар бажарилади?

А) Корхона пул жамгармалари шаклланади.

В) Фойда ва даромадлар таксимланади

С) Молия ресруслари таксимланади.

*D)Турли максадли фондлар тузилади ва улардан фойдаланиш таъминланади

Е) Юкоридагиларни барчаси тугри.

7. Бюджет режалаштириш деганда нима тушунасиз?

*А) Бюджетни режалаштириш деб маълум бир режа вакт ичида молиявий ресурсларни микдори, умумдавлат максадларини амалга ошириш учун давлат бюджетига келиб тушушини ва сарфланишини аниклайдиган жараён.

В) Корхона фаолиятини режалаштириш

С) Мамлакат пул окимларини бошкариш

D) Давлат махаллий хокимият органларини бошкариш

Е) Фирма фаолиятини режалаштириш.

8. Бюджет жараёни деганда нима тушунасиз?

*А) Бюджет лойихаси тузиб чикиш, куриб чикиш, мухокама этиш ва тасдиклаш хамда уни ижросини таъминлаш.

В) Бюджет лойихасини тузиб чикиш

С) Бюджет лойихасини куриб чикиш

D) Бюджет лойихасини тасдиклаш

Е) Бюджет лойихасини назорат этиш

9. Узбекистон Республикаси Марказий банк тугрисидаги конун качон кабул этилган?

А) 21 декабр 1995 йил В) 21 март 1995 йил С) 10 январ 1994 йил

D) 1 сентябр 1991 йил *Е) 21 май 1996 йил

10. Узбекситон Республикасида эмиссияни кайси ташкилот амалага оширилади?

А) Тижорат банки *В) Марказий банки С) Молия вазирлиги

D) Вазирлар Махкамаси Е) Солик кумитаси

11. Бизнес режа-бу?

*А) Корхона (фирма) нинг ривожланиш стратегиясини белгилаб берувчи асосий хужжатдир

В) Асосий ишлаб чикариш булимининг режасидир.

С) Асосан маркетинг булимининг режасидир

D) Асосан молиявий режасидир

Е) Ташкилий ва хукукий хужатдир.

12. Корхонанинг даромадлари ва харажатлар баланси нечта булимдан иборат?

А) 2-булим В) 3 булим *С) 4 булим D) 5-булим

Е) 6-та булим

13. Корхона молия режаси нечта кисмдан иборат булади?

А) 3-та кисм *В) 2 та кисм С) 3 та кисм D) 4 та кисм Е) 6 та кисм

14. Назорат ракамлари уз ичига нималарни олади?

А) Муасса томонидан хизмат килувчи ахолининг сони ва таркиби.

В) Килинадиган хизматларни хажми

С) Техника билан таъминланганлик даражаси.

*D) Муассанинг ижтимоий ривожланишини белгиловчи курсаткичлар

Е) Юкоридагиларни барчаси тугри

15. Смета харажатларида нималар ифода этилган?

А) Даромад ва харажатлар. В) Килинадиган барча харажатлар

*С) Бюджет ташкилотлари килинадиган харажатлар

D) Ташкилотни олинадиган даромади Е) Ишлаб чикариш харажатлари

16. Режалаштиришни кандай усуллари мавжуд?

*А) Баланс, норматив, иктисодий ва дастурий максадли В) Баланс

С) Норматив D) Иктисодий Е) Дастурий максадли

17. Балансларни кандай тури мавжуд?

*А) Йтгма ва хусусий В) Йигма тури. С) Ижтимоий

D) Иктисодий Е) Хужалик ташкилий

18 Ишлаб чикариш корхоналари махсулот таннархини кандай тартибда белгилайди?

*А) Мустакил В) Юкори ташкилотни курсатмаси асосида

С) Белгиланган нормативлар асосида. D) Иктисодий нормативлар асосида

Е) Корхона рахабарининг курсатмаси асосида

19. Нотижорат ташкилотларнинг рахбарларига кандай хукуклар берилган?

А) Бюджетдан ташкари тушган пулларни мустакил таксимлаш.

В) Тушган пулларни белгиланган нормада таксимлаш

*С) Бюджетдан ташкари пул тушираётган шахсларга чекланмаган хамда иш хакисини белгилаш.

D) Стипендия ва иш хакини белгиланган нормада белгилаш

Е) Тушган пуллар вазирликга утказиб бериш.

20. Йигма харажатларини таркибига нималар киради?

*А) Бюджетдан ташкари молиялаштириш

В) Ахолига пуллик хизматлар килиш

С) Юридик шахсларга шартнома асосида хизмат курсатиш.

D) Ижарадан келадиган даромадлар.

Е) Юкоридагиларни барчаси тугри

21. Давлат даромадлари кандай маблаглар оркали ташкил этилади?

*А) Ички ва ташки даромадлар хисобига В) Ички даромадлар хисобига

С) Ташки даромадлар хисобига D) ЯИМ хисобига

Е) Миллий бойлик хисобига.

22.Узбекистон Республикаси бюджет тизими неча бугимли?

*А) Икки бугинли В) Уч бугинли С) Уч бугинли

D) Турт бугинли Е) Олти бугинли

23. Давлат бюджети кандай тартибда тузилган?

А) Даромад *В) Даромад ва харажатлар баланси

С) Харажат кисми D) Икки бугинли Е) Харажат

24. Болалар богчаси молия режаларини кандай таркибда тузадилар?

А) Даромад ва харажатлар баланси таркибида

В) Харажат ва маблагларни тушиши *С) Смета харажатлари

D) Молия плани Е) Молия режаси

25. Нотижорат асосида фаолият курсатаётган корхоналар бюджетдан ташкари тушган маблаглар кандай таксимланади?

А) Белгиланган смета асосида

*В) Мустакил тарзда ходимларни рагбатлаштириш ва сохани ривожлантириш учун

С) Юкори ташкилотнинг курсатмаси асосида

D) Режа асосида

Е) Юкори ташкилотни курсатмаси асосида.

26. Давлат бююджети лойихасини ким тасдиклайди?

А) Вазирлар махкамаси В) Молия вазирлиги *С) Олий мажлис

D) Солик кумитаси Е) Молия бошкармаси

27. Давлат бюджет лойихасини ким тузади?

А) Солик кумитаси В) Вазирлар махкамаси *С) Молия вазирлиги

D) Солик кумитаси ва Вазирлар махкамаси Е) Марказий банк

28. Ахолининг бандлик фонди кайси максдаларга ишлатилди?

А) Ахолига иш хаки тулаш учун

*В) Ишсизлар учун нафака, касбини узгартириш ва укитиш учун

С) Нафака D) Ишсизларни касбини узгартириш учун укитиш

Е) Пенсия бериш максадида

29. Пенсия фонди кайси маблаглар хисобига ташкил этилади?

А) Корхона маблаги хисобига В) Бюджет маблаги хисобига

*С) Корхона ва ташкилотларни иш хаки фондига нисбатан ажратилган маблаг, фукараларнинг иш хакидан ажратма D) Иш хаки фондидан

Е) Банк кредити

30. Пенсия фондидан кайси максадларда фойдаланилади?

А) Нафакалар бериш учун *В) Пенсиялар тулаш учун

С) Мукофотлар бериш учун D) Нафака ва пенсия

Е) Нафака бериш максадида

31. Ижтимоий сугурта фондининг манбаалари?

А) Бюджет маблаги В) Иш хаки фондидан ажратилган маблаг

*С) Иш хаки фондидан ажратилган маблаг ва бюджет маблаги

D) Ташкилот маблаги хисобига Е) Банк кредити

32. Давлат кредитининг турлари?

А) Давлат заёмлари *В) Давлат заёмлари ва векселлари

С) Векселлар D) Давлат карзлари Е) Узок муддатли кредит

33. Бюджет йили нима?

А) Бир квартални ыз ичига олади

*В) 1 январдан 31 декабргача булган даврни уз ичига олади

С) 6 ойни уз ичига олади

D) 180 кунни уз ичига олади

Е) 270 кунни уз ичига олади

34. Бюджет кандай тамойиллар асосида тузилади?

А) Ягоналик *В) Ягоналик, реаллик ва овозга эга эканлилик

С) Реалик D) Овозга эга эканлик Е) Овозга эга эканлик.

35. Бюджет йили нима?

*А) 12 ойга мулжалланган булади. В) 6 ойга мулжалланган булади.

С) 9 ойга мулжалланган булади. D) 18 ойга мулжалланган булади.

Е) 7 ойга мулжалланган булади.

36. Давлат карзи нима?

*А) Чикарилган заёмларни ва уларни фоизларини тулалигича кайтара олмаганлик

В) Бошка давлатлардан карздор С) Карзни уз вактида кайтара олмаган

D) Иш хакини кайтара олмаган Е) Банкдан олинган карз хисобигаПохожие:

Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С. iconДокументы
1. /Жиноят процесси иштирокчилари.doc
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С. iconДокументы
1. /+ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИ ИШТИРОКЧИЛАРИ 2.08.2006.doc
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С. iconДокументы
1. /+ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИ МУАММОЛАРИ 05. 09. 2006.doc
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С. iconФакультет терапия кафедраси миокард инфаркти
Даволаш ва педиатрия факультетининг 4 курс талабалари учун факультет терапия фанидан маъруза
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С. iconФакультет терапия кафедраси мавзу юик. Стенокардия
Даволаш ва педиатрия факультетининг 4 курс талабалари учун факультет терапия фанидан маъруза
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С. icon«Таълим ва бошқарув жараёнига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш» мавзусидаги семинар
Семинар-тренинг Халқ таълими вазирлиги томонидан Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги ҳамда “UzInfoСom” маркази билан ҳамкорликда...
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С. iconДокументы
1. /Таълим технологиясида ч?итувчи билан ч?увчининг муносабати.doc
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С. iconМаъруза максади: Юрак ритмининг бузилиши сабаблари, таснифи, клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари ва профилактикасини талабаларга етказиш. Тарбиявий максадлар
Даволаш факультетининг 4 курс талабалари учун факультет терапия фанидан маъруза мавзуси
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С. iconМаъруза максади: Уткир ревматик иситма (ури) сабаблари, таснифи, клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари ва профилактикасини талабаларга етказиш. Тарбиявий максадлар
Даволаш ва педиатрия факультетининг 4 курс талабалари учун факультет терапия фанидан маъруза мавзуси
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С. iconУрганч- 2006 Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб (баённома № ) ва филиал илмий Кенгаши томонидан тасдикланди (баённома № ) мух раиси, Профессор Киличев И.
Даволаш факультетининг 4 курс талабалари учун факультет терапия фанидан маъруза мавзуси
Факультет: Щу=у=шунослик Кафедра: Жиноят щу=у=и ва процесси Таълим йыналиши: 5380100 юриспруденция Бос=ич: Семестр: Жами: Маъруза: Семинар: Тузувчи: ы=итувчи С. iconСурункали колитлар
Даволаш факультетининг 4 курс талабалари учун факультет терапия фанидан маъруза мавзуси
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации