ДокументыМавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа icon

Мавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа

НазваниеМавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа
Дата07.08.2013
Размер288.33 Kb.
ТипДокументы
скачать
1. /ташкилот социологияси.docМавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ТАШКИЛОТ СОЦИОЛОГИЯСИ ФАНИДАН

МАРУЗА МАТИНЛАРИ.


ФАРЬОНА-2001


ТУЗУВЧИ. Укитувчи И. Тоиров.


ТАКРИЗЧИ. Проф. Т. Хамидова.


АУДИТОРИЯ СОАТЛАРИ.


Назарий машгулот – 16 соат


Амалий машгулот – 18 соат


Мустакил таълим – 8 соат


Маърузалар матни социология кафедрасининг 2001 йил 20 август йигилишида мухокама килинди ва маъкулланди.


КАФЕДРА МУДИРИ. Проф. Т. У. Абдуллаев.


МАВЗУ №1,2: СОЦИАЛ ИНСТИТУТЛАР ВА

СОЦИАЛ БИРЛИКЛАР.


РЕЖА:


 1. Кириш.

 2. Демократик жараёнлар ва социал инстетут билан социал бирликларни фаолияти.

 3. Ахолининг социал харакатлари.

 4. Хулоса.


Социал инстетутлар щзаро муносабатлар, щзаро тасирлар социал алоыаларнинг щзига хос тури сифатиида турли шаклларда вужудга келади. Индивидуал ва ижтимоий бирликларнинг мухим эхтиёжлари щзаро муносабатлар орыали ыондирилади.

Маoлумки муносабатлар социал алоыа социал харакатда мухим щрин эгаллайди. Инсон кундалик хаётда жуда кщп ходисаларга дуч келади. Инсон хавфсизлиги, илим олиши соьилиги хщжалик фаолияти дам олиш тадбирколик фаолияти ва бошыа ыандайдир реал инстетуцион характерга эга бщлади. Яoни хар кандай тасодифлардан химояланиш щз ыобилиятларини тиклаш ихтиёжи вужудга келади хаётдаги тартибсизликлар, беыарлорлик хщжасизлик, парокандалик, тасодифлар социал ходисалар, алоыа ва характерларнинг институтционлашувига тщскунлик ыилади. Социал интитуцион фаолиятининг турли сохаларини бошыарувчи ва социал системани ташкил этувчи, кишиларнинг бу системадаги щрни ва ролини белгиловчи расмий ва норасмий ыоидалар, принциплар нормалар ва кщрсатмаларни яхлит мажмуасидир.

Социал инстетутларнинг ташкил этилиши кишиларнинг эхтиёжларини ыондирилиши ва маысаддлари амалга оширишининг мухим шарти ва кафолати хисобланади.

Социал хаётнинг институтлашуви инсони инсонлар билан боьловчи мухим воситасидир. Социал институт кишилар алоыасининг уларнинг жамиятдаги щрни ва мавыейини белгиловчи уюшмаларидир. Масалан, социал институтлардан бири халы талимидир. У жамиятнинг динамик ривожланишиниг инсоннинг билим олишини таминловчи мухим шароитдир.

Жамият азолари ыанчалик билимдон интелектуал бой бщлса, жамият шунчали ривожланади, талимнинг социал институт сифатида шаклланиши учун жуда узоы йиллар керак бщлади. Ёш авлодга билим бериш изчил ва мунтазам бщлиши керак. Анашу эхтиёж туфайли талим институт вужудга келади.

Унинг щзига хослиги нимада эди?

 • талим социал институт сифатида билим беришдаги юзачилик ва беыарорликни йщыотди, уларни барыарорлиштирди ва системага солди.

 • Талим сохасида фаолият кщрсатаётган кишилар щртасида доимий ва чуыур алоыалар щрнатилди.

 • Алоыа ыилувчилар хуыуылари, бурчлари вазифалари ва масулиятлари белгиланади.

 • Ёшларга билим берувчидларнинг махсус тайёргарликка эга бщлиши ыатий талаб ыилина бошлади. Щыитувчи ва щыувчиларнинг бутун харакатлари профессионал билим олишга ыаратилади. Социал институтлар тури ва ыондирилишига ыараб бир-биридан фарыланади.

 1. иытисодий институтлар хщжалик фаолияти сохасида нисбий барыарорликка эга бщлган ва ыатий тартиб ыоидаларига асосланувчи социалоыадир. Булар ишлаб чиыариш маблаьлар таысимлаш, пул муносабаларини бошыариш, бозор, мулк ва бошыалар.

 2. Сиёсий институтлар хокимятни эгаллаш, уни бошыариш ва таысимлаш, давлат, армия, мамурий органлар ва воситалар сиёсий партия ва харакатлар, уюшмалар ва бошыаларнинг яхлит бирлигини таминлайди.

 3. Маданият институтлари маданият яратиш, тарыатиш ва мустахкамлаш маысадида барыарор ва тартиб тущшгагн щзаро алоыа шакли. Шахснинг социаллашуви жамият. Маданий ыадриятларнинг щзлаштирилишидир.

Айниыса фан ва олий талим социал институт кенг ривожланшгандир. Жамиятнинг ривожланиши малум тартибга солинган ыонунлаштирилган, назорат ыилинадиган ва мустахкам социал муносабатлар ва алоыаларига боьлиыдир. Социал институт системаси жамият томонидан белгиланади щз навбатида социал институт жамият ривожланишига тасир кщрсатади. Социал алоыалар системаси сохасида институтлашиш ыанчалик кенг ривожланган бщлса, жамият шунчалик кщпроы имкониятларга эга бщлади. Эхтиёжлар шунчалик туларок кондирилади Социал институтлар асосан икки йул билан ривождланади.

 1. Шароит талаби билан янги социал институтлар ташкил этилади. Хозирги пайтда Щзбекистонда молия, алоыа, дипломатия, ва фан ва бошыа социал институтлар мавжуд бщлиб улар жамият равнаыи хисса ыщшяптилар.

 2. Мавжуд социал институтлар мустаыил равишда ташкилланади. Социал алоыалар иытисослашади, унинг вазифалари кенгаяди.

Щзбекистонда констетуцион суд мустаыил фаолият кщрсата бошлади. Вазият таыазоси билан айрим институтлар щз фаолиятларини щзгартирадилар. Масалан: мулкчилик институтлари щз мохияти ва функциясини щзгартиради. Социал институтлар кишиларнинг уюшган амалий алоыасидир. Хар бир сиёсий фаолиятнинг маoлум бир сохаси малум бщлиб, щз атрофига иытисослашган гурухларни бирлаштиради. Социал институтлар щз ички муносабатларини сиёсий нормалар, ыонун ыоидалар асосида бошыарадилар.

Жамият социал институтлари системасидан иборат бщлиб уларнинг айримлари давр таыазоси билан щзгаради. Жамият эхтиёждларини ыондира олмай ыолган социал институтлар янгилари билан алмаштирилади.

Социал бирлик кишилар бирлашмаси бщлиб, кщп ыиррали ва мураккб социал алоыаларда мухим рол щйнайди. кишиларнинг щзаро алоыалари эхтиёжлари ва бирдамлиги уларнинг биргаликдаги харакатлари социал муносабатларини келтириб чиыаради. Бирлаша тузишда кишиларнинг бирига щхшаш вазифаларни бажариш, социал роллар статуси, миллий белгилар ва бошыалар кщзда тутилади. Социал бирликлар ьоят хилма хилдир хозирги замон жамияти турли туман гурухлардан иборат. Бу хилма-хиллик уларнинг олида турган вазифалардан келиб чиыади кишилар бирликка уюшадилар: профиссионал манфаатлар, дин этник белгилари, ёш ва бошыалар хисобга олинади. Катта-кичик социал гурухлар мавжуд: Булар.

 • синфлар.

 • Худудий бирликлар.

 • Миллий бирликлар.

 • Хозир Щзбекистонда юздан ортиы халы ва миллат 15 диний конфессия вакиллари фаолият кщрсатмоыда.

 • Расмий ва норасмий гурухлар бирон бир маысадни амалга ошириш социал муаммоларни хал этиш учун хам тузулади. Бу маысадлар:

 • Хщжалик (муассаса, бригада) сохасида.

 • Илмий текшириш (илмий тадыиыот институт , лабаратория) сохасида.

 • Сиёсий сохада (сиёсий партия, ижтимойи сиёсий харакат).

 • Маданий ва марафий сохаларда бщлиши мумкин.

Социал гурух ыатнашчилари мунтазам хуыуы ва мажбуриятларга эгадир. Уларнинг бажарилишини назоат ыилиш, вазифаларнинг таысимланиши социал гурух иштирокчиларининг щз рщлларини бажаришлари. Социал гурухларнинг щз маысадларини амалга оширишларига ёрдам беради.

Социал гурух социал бирлик сифатида мухим блгиларга эгадир. Унинг асосий белгиларидан бири щзаро алоыа ва уларнинг бошыарилишидир. Хар бир гурухнинг ичида бир нечта ыатламлар бщлиб улар щртасида бир бирига боьлиылик муносабатлари щрнатилади. Масалан: талабалар гурухи. Гурух ичида икки шахс щртасида щзаро хамкорлик алоыаси щрнатилади. Алоыа, хати харакат ва фаолият мазмуни талабанинг шахсий маммоларини ыандай хал этишга ыараб бахоланади. Гурух талабалари билан щзаро муносабат ёрдам ва харакатнинг бахоланиши гурух мавыейини оширади ва унинг обрщсини мустахкамлайди. Талабалар щзаро алоыа жараёнида бир-бирларига бахо берадилар. Бу талабага ёрдам беради. акс холда гурух ёмон ахволга тушуб ыолади. талаба щз вадаининг устидан чиыишига харакат ыилади. Социал бирликлардаги алоыадор эхтиёжлар асосида ёки шахсий ыарамлик асосида вужудга келади. Бу гурухнинг конкрет холатидан келиб чиыади. Социал гурухларда социал алоыалар ва муносабатларни бошыаришнинг маoнавий асослари шаклланади. Гурух яхлитлигини таминловчи ва тартибга солувчи маoнавий ресурслар.

Ыадриятлар. Нормалар. Ахлоыий принциплар.

Узаро келишилган конун-коидалар. Социал хамкорлик кадриятлари: щзаро кщлаб кувватлаш келишилган асосда харакат ыилиш бирдамлик фалолиятини мувофиылаштириш щзаро ёрдам катта рол щйнайди. Жамоатчилик фикри унинг бахоси шахс хизматининг ыадрлашини хатоларини щз ваытида кщрсата олиш хамкорлик социал институтлаштиради. Ва харакатларни тартибга солади. Социал хаёт жамиятда рщй беради жамият яхлит инстетутлари ва социал бирликлардан иборат бщлиб унинг маысади кишиларнинг хаётий эхтиёжларидан ыондиришдир.


НАЗОРАТ УЧУН САВОЛАР;


 1. Жамият нима?

 2. Жамият ъатини социологик таълил ыилишнинг асосий йщлларини тушунтиринг?

 3. Ижтимоий мувозанатни саылаш деганда нимани тушунасиз?

 4. О.Конт та-лимотининиг щзига хос ъусусиятларини изоъланг?

 5. Ижтимоий ирархиянинг ягона типга олиб келувчи омил нима?

 6. Ижтимоий ъаёт нимадан иборат?

 7. Жамият ъаётида алоъида ижтимотий тизим яшаши мумкинми?

 8. Жамиятнинг ижтимоий тартиби нима?МАВЗУ №3-4: ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАР.


Режа:

 1. Ижтимоий конфликт тушунчаси.

 2. Ижтимоий алоыа.

 3. Ижтимоий алоыа предмети.


«Конфликт» лотинча сщз бщлиб «Тщынашиш» деган манони англатади. Социал конфликтлар тушунчаси:

 1. турли социал бирликлар, социал ыатлам ва гурухлар манфаатларининг тщынашувини:

 2. социал зиддиятларнинг тез-тез пайдо бщлишини.

 3. Конфликтлар марказида бир бирига ыарши турувчи ижтимоий кучлар ёки муаммолар мавжудлигини 4. Тщынашувчи томонларнинг томонларнинг манфаат ва мансаблариниКонфликтнинг мавжуд бщлиши табиий жараёндир, уларни хал этиш эса конкрет вазиятга боьлиы. Конфликтлар давлат сиёсий институтлар томонидан хал этилиши мумкин.

Щзбекистоннинг бозор иытисодиётига щтиш шароитида омма онгида туб щзгаришларни бщлиши муыаррардир. Бозор иытисодиёти шароитида ва айниыса бозор иытисодиёти муносабатларига щтиш даврида социал конфликтларни хал этиш ва уларнинг олдини олиш учун:

А. социал зиддиятлар кескинлигини юмшатиш, муросасизликка бориш, ён бериш.

Б. Тщынашувчи томонлардан бирини ьолиб бщлиши;

В. тщынашув натижасида янги социал сифат вужудга келиши мумкин.

Г. хозирги пайтда давлатлараро ва миллатлараро конфликтларни хал этишнинг компромиссик йщллари изланаяпти.

Д. жамият янгиланаётган хозири даврда социал гурухлар ва шахслар манфаатларини уйьунлаштириш, бир-бириги мувофиылаштириш ва кишиларнинг сиёсий маданияти ва маoнавиятини юксалтириш социал конфликтларни хал этишга бевосита ёрдам беради.

Социал алоыа.

Жамият ва инсон бир-бири билан узвий боьланган кщпыиррали ва турли туман жараёндир. Индивидлар ва социал бирликлар социал харакатда бир бирларига ыарамлилик асосида щзаро алоыага киришади. Щз эхтиёжларини ыондириш хаётий маысадлар ва ниятларини амалга оширишлари жараёнида индивидлар билан социал бирликлар щртасида бир-бирига ыарамлик ва тобелик муносабатлари вужудга келади. Кишиларнинг бир-бирига ыарашли социал хаётни ташкил этади. Алоыа ва ыарашлик фаыат социал харакатда рщй беради.

Социал алоыа щз структурасига эга бщлиб, унинг мухим элментлари сифатида кйидагиларни кщрсатиш мумкин.


 1. аллоыа субoекти – индивидлар ва социал бирликлар:

 2. алоыа предмети – алоыаларнинг нима маысадда амалга оширилиши:

 3. социал бирликлар, индивидлар – субoектлар щртасидаги щзаро алоыаларни онли бошыариш механизми.

Бу элементлар бир бири билан узвий боьлиыдир.


Алоыа предмети.

Социал муносабатларни ташкил этишида алоыа предмети мухим щрин тутади. Социал харакат социал алоыага кучли таoсир кщрсатади социал алоыа конкрет холатдан келиб чиыади. Масалан: вагон купесида автобусда, ишда. Вазиятга ыараб алоыа расмий ва норасмий харакатга эга бщлади.

Расмий алоыа субординация, буйруы, фармойиш, статус, мамурият ва бошыалар хисобга олинади. Норасмий алоыада щзига хос конун ыоидалар амал ыилади. Алоыалар бевосита ва билвосита бщлиши мумкин. Ыарамликда билвосита алохида рщл йщнайди.


ТАЯНЧ ИБОРАЛАР:


Бозор иытисодиёти ва социал боьланишлар, социал алоыа ва ъаракат социал боьланишларнинг асосий меёрлари, харакат мотивлари, индивидларнинг ьоялари, маoлумот даражаси, реал вазиятнинг шаклланиши, конфликтларнинг вужудга келиши ва уларнинг турлари, алоыа субoектининг предмети, социал бирикмаларнинг социал ъаракати, социал инстинктларнинг фаолияти ва функцияси.

НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ1. Социал боьланишларни мохиятини изохлаб беринг?

2.Корхоналарда социал харакат ыандай номоён бщлади?

 1. Конфликт атамаси нимани англатади?

 2. Социал конфликтлар турларини санаб беринг?

 3. Щтиш шароитида социал конфликтларни олдини олишни санаб беринг?

 4. Социал алоыа нимани англатади?

 5. Социал алоыа структураси элементларига нималар киради?

 6. Социал алоыа предмети нима?

 7. Социал муносабатларни ташкил этишда нима мухим щрин тутади?

 8. Ыарамликда ыандай алоыа асосий щрин тутади.


АДАБИЁТЛАР:


 1. И. А. Каримов Щзбекистон буюк келажак сари. Т.1998й.

 2. Юсупов К. Социология Андижон 1998й.

 3. Тщланов Ж. Ъаёт фалсафаси. Тошкент 1997й.МАВЗУ №5: МЕХНАТ ЖАРАЁНИДАГИ ЗИДДИЯТЛАР.


РЕЖА:


 1. Мехнат жараёнида зиддиятларни келиб чиыиш сабаблари.

 2. Меънат жараёнидаги зиддиятларни бартараф этиш йщллари.


Мехнат жамоаларида ташкилотларда кщпинча ихтилофлар низолар рщй беради. уларнинг сабаби жуда хилма хилдир. зиддиятга олиб келувчи субoектлар тщьридан тщьри тескари тескари маысадларни щз олдиларига ыщядилар. Зиддият агентларида биринчи сафларда харакат ыилувчи ва ъаммадан ъам щз манфаатларини ыондиришга интилувчи гурухлар киради: шундай гурухлар борки, улар низони авж олдиришга бевосита аралашмаган холда бевосита хиссаларини ыщшадилар, лекин низонинг щсиб бориши даврида биринчи ролларда бщлиб ыолиши мумкин, гурухларни учинчи тури – бу зиддиятларни бартараф этишга манфаатдор бщлганлардир.

Агар зиддият бщлиши аниы бщлса, хиссиётларни назорат ыилган холда, низоларнинг хаыиыий сабабаларини аниылаш, уни тщхташи химояда хаддан зиёд концентрацияда холи бщлиши ташаббусни щз ыщлида ушлаб туриши. Зиддиятларнинг асос ыилиб олингани тщрта бщлиши мумкин:

 1. талабларга бщйсуниш.

 2. Компромис.

 3. Зиддиятлардан ыочиш ёки вазиятни топшириш.

 4. Зиддиятларни оыилона бартараф ыилишни излашда низолар томонлар кучини бирлаштириш, интеграция. Бундай холларда зиддиятларни ыуйидаги омилларнинг тисири билан юмшатиш мумкин.

 • кооперацияга, хамкорликка ва щзаро ёрдамга орентация тенглаштирадиган колитивизмнинг ыиммати сифатида:

 • ишчиларнинг ыарорларини жамоа бщлиб ыабул ыилишда иштироки, бу зиддиятни йщл ыщйилган чегараларида ушлаб туришга имкон беради.

 • зиддиятларнинг тузулиши манбайини истесно ыилувчи вазиятлар щрамининг чалкашиши.

Шуни ёдда тутиш керакки, асосий тенглаштириш щзини ижтимоийланган деб барчани тенг билувчиларнинг ыониымаслигини кучайтиради. Тенгсизлик мавкураси – зиддият иштирокларини агрессив хулы атворнинг сабабларининг биридир. Бошыа сабаби – мамурият томонидан ъамда мехнат жамоаси томонидан бир хил бщлмаган зиддиятга муносабат.

Учинчидан – зидиятни юмшатиш усулининг ишлаб чиыармаганлиги бунинг натижасида деканстрктив кучлар констриктив кучлардан юыори келадилар.

Тщртинчидан – базан ижтимоий маммоларнинг кщпчилик ечиш щрнига мамурият бщйнига асосиз ыщйилиши. Мухими иккала низоли томонлар щзига ъам хуыуы, хам мажбуриятларни олсалар, асосийси доим зиддият оыибатлари билан курашмасдан, унинг келиб чиыиш сабабларини топишлари керак. Узоы йиллар давомида, шаклланмай ыолган мехнат таысимотининг бузулганлиги, мехнатсиз даромадга ыарши кураш олиб борилмаганлиги асоссиз мукофатлар, турли туман ыщшимча раьбатлантириш пуллари, бойлик ортириш маысадидаги ыщшиб ёзилар, таёрига айёрлик кайфиятлари, «Тенглик» психологияси бунга йщл ыщймасди. Айниыса мехнат меёри билан истемол меёри щртасидаги узвий боьланишнинг бузилганлиги мехнатга муносабатга путур етказиб, мехнат унумдорлигини щсишига тщсыинлик ыилади. Анашулар билан боьлиы бщлган ижтимоий бузулиш жамиятнинг манавий кайфиятига салбий таoсир ыилади.

Щзбекистон собиы СССР даврида пахтачиликка асосланган республика эди. Бу эса жуда кщп зиддиятларни келтириб чиыарди улардан бири ыишлоыларда ишсизлар сонинг ортиришидир. Ахволни яхшилаш учун республикамиз социологлари ыуйидаги тавсияларни ишлаб чиыдилар.

Биринчидан – мехнатга хаы тщлаш ва унинг натижалари щртасидани боьланишни таминлш зарур. Бунинг маoноси шуки хар ыандай мулкчилик субoекти бир хил щшароитда бщлиши яна махсулоти учун шу махсулот бозорида истеoмолчи тамонидан тан оланганидан сщнгина халы олиши лозим булса щз навбатида минглаб тонна махсулотларни сифатини яхшилаб унинг бекордан бекорга нобут бщлишига чек ыщяди.

Иккинчидан- ыишлоы хщжалик техникасининг кщпайтириб сифатини яхшилаш лозим. Бунинг учун бартер битимлар орыали ортиыча махсулотларга маoлум миыдорда чет эл техникасини келтириш чет эл капитали иштирокида хилма хил техника ишлаб чиыарувчи, унча катта бщлмаган корхоналар ыуриш маысабга мувофиыдир.

Учинчидан – ыишлоы хщжалигида мулкчиликнинг турлича шаклларни янада ва тезроы ривожлантириш лозим улар щртасидаги иытисодий раыобат маoлум даражада соханинг тараыыиётини таминлайди.

Тщртинчидан – ыишлоыдаги ижтимоий маиший турмуш тарзини яхшилаш жуда мухим. Ыишлоыларни тщли газлаштириш мадания маиший, савдо овыатланиш корхоналарини кщпайтириш, ыишлоы мехнатини бироз енгиллаштириб дехыонларни малакасини ошириш учун имконият яратади.

Бешинчидан – ыишлоы мутахасисларининг малакаси кескин оширишлиш лозим.

Бу тавсияларни берган мутахасисларнинг фикрича агар шу тамойилларни барчаси хал этилса руспубликадаги корхоналардаги мехнат жараёнида зиддиятларни олиб камайтиришга олиб келади.


ТАЯНЧ ИБОРАЛАР:


меънат жамоалари, хамкорликни шаклланиши, мехнат жараёнининг омиллари корхоналарнинг ютуылари, муаммолари, фан техника тараккиети, махсулотларнинг сифати ва миыдори.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР:


 1. зиддиятларни вужудга келиш сибаблари ва оыибатлари?

 2. Корхона шароитида зиддиятларни бартараф этиш йщллари?

 3. Зиддият обoектив-субектларига нималар киради?

 4. Зиддиятни хал ыилишнинг 4 асосий йщлини кщрсатинг?

 5. Зиддиятни юмшатишга ыандай омиллар та-сир ыилади?

 6. Меънат ва истеoмол меoёрлари щртасидаги боьланишнинг бузилиши нимага олиб келади?

 7. Пахтачиликнинг ривожи ыандай зиддиятларга олиб келган?

 8. Пахтачиликнинг ривожланиши натижасида келиб чиыыан зиддиятларни ыай йщл билан хал ыилинади?

 9. Ыишлоы хщжалигида мулкчилик плюрализмини кучайтиришнинг ыандай аъамияти бор?

 10. Ыишлоыда малакали кадрлар муаммоси ыандай хал этилиши лозим?АДАБИЁТЛАР

 1. А. Каримов Щзбекистон буюк келажак сари.Т. 1998й.

 2. Юнусов К. Социология Андижон 1997й.Мавзу №6:БОЗОР МУНОСАБАТЛАРИГА ЩТИШ ДАВРИДА ИШ ЩРИНЛАРИ ВА ИШСИЗЛИК МУАММОСИ.


РЕЖА:


 1. Бозор муносабатларини ривожлантиришнинг муаммолари.

 2. Иш щринларини ташкил ыилиш ва ишсизликка ыарши тадбирлар.


Мамалкатимиз ижтимоий жихатдан йщналтирилган бозор иытисодиётига щтиш жараёнида жуда кщплаб социал муаммоларга дуч келмоыда. Бундай муаммоларни биринчи навбатда ишсизлик, ахолини оыилона бандлигини таминлашдаги муаммолари тизими туради. Бозор муносабатларига щтиш даврида ищшсизликни юзага келиши муыаррардир чунки хусусийлаштириш жараёни чуыурлашиб бориши. Мулкчиликнинг турли шакллари вужудга келиши, ахолини иш билан таминлашда бир ыанча ыийинчиликлар туьдуради республика ахолисининг 60% ыишлоыларда, яшаши, хозирда ыишлоы хщжалигининг щзи бундай миыдорда ишчи кучини иш билан таминлай олмайди.

Малумки ишсизлик деганда ыаерда банд бщлмаган ва иш ыидираётган ишсизлар тушунилавди. Ишсизлик тушунчаси бутун жахон мамлакатларида амал ыилади. Масалан: халыаро мехнат ташкилоти малумотларига ыараганда 1996 йили малумотларига ыараганда 24 ривожланган мамлакаьтлада 36 млн ишсиз бщлган. Бу раыам Германия ишга яраыли кишиларнинг 13%, Францияда 12%, Россияда 9%, Щзбекистонда 0,7%ни ташкил ыилади. Демак ишсизлик бу умумий иытисодий жараён бщлиб, ишлаб чиыаришнинг тушкунлиги, корхонанинг синиши, давлат иытисодий ыувватини зайифлашуви билан боьлиы хода вужудга келади.

Республика кщп йиллар давомида мехнат кщп талаб ыилувчи тармоылар, озиы овыат саноати енгил саноат, майиши хизмат кщрсатиш секин щсадики, бу ишсизликка олиб келади. Айниыса собий иттифоы даврида йирик шахарларда саноат, ыурилиш, транспорт ва бошыа айрим сохаларга четдан кщплаб ишчи хизматчилар жалб ыилинди. Бу нарса ишмсизликни ортиб боришига замин яратди, шунингдек бугунги бозор муносабатларига щтиш даврида саноат таркибий щзгаришларни амалга ошириши ортиыча ишчи кучини ыисыартиришга олиб келади. Шу билан биргаликда бозори шаклланиб боради. Бозор иытисодиётига ыанчалик тез кириб борилса мехнат борзоридаги раыобат кучайиб боради.

Бундай вазиятда фаыат юксак малакали мутахасисларгина мехнат бозоридаги раыобатга дош бериши мумкин. Акс холда дипломли мутахассис хам ишсиз ыолади. айниыса юыорида такидлаб щтганимиздек ислохатлар жараёнида республикада ыишлоы ахолисини иш билан мухим муаммолар бщлиб турибди. Хисоб китоблар ыишлоыда 6,5 млн мехнатга лаёыатли ахоли борганлигини кщрсатмоыда. Лекин юыорида айтиб щтганимиздек, уларнинг етарли иш билан таминлай одлмайди. Шу туфайли ыишлоы хщжалиги ишлаб чиыаришнинг юыори самарали индустриал усуллари агрокимёнинг ильор усулари ьоят секин жорий этилмоыда ва бунинг натижасида мехнат унумдорлиги паст, шу сабабли ыишлоыда жойларда замонавий техналогияга эга иш шаклини тез щзгартира олувчи кичик корхоналарни очиш хисобланади. Булар фаыат ыишлоы хщжалиги хом ашёсини ыайта ишловчи корхоналарнигина эмас, балки каштачиликка асосланган сермехнат ишлаб чиыаришлар, халы хунармандчилик корхоналари ъам бщлмоьи лозим. Шунингдек ортиыса мехнат ресурсларини бевосита индустриал сохаларга жалб ыилиш энг мхим вазифа хисобланади. Сервис, хизмат кщрсатиш турларини ривожлантириш ахолини ортиыча ыисмини имкониятини беради.

Собиы иттифоы давридаги суний схемаларга асосланган, яни иытисодиётнинг моддий ва номоддий ишлаб чиыарилса ажратиш каби колипларни вос кечилмоьи зарур. У зара келтирган тузулма бщлиб унда сервис, хизмат кщрсатиш сохаларига муносиб щрин ажратилмас эди. Бозор мносабатлари хаётимизга канчалик кенг ва чуыур кириб борар экан, бу сохалар шунча кщп кучли ва мутахассисларни талаб этаверади. Лекин шу билан бирга хозирги шароитда ахолида рол щйнайдим. Чунки ахолини аксарият ыисми давлат корхоналарида иш хаыининг пастлиги сабабли, бу ерларда ищшлашни хохламаяпти бугунги кунда тадбиркорликка кенг йщл очиб берилиши ишсизликни камайтириш ва ыщшимча ишчи щринларни ташкил этишда мухим ёрдам хисобланади. Анашу щринда кичик корхоналарнинг щрниниг алохида такидлаб щтмоычиман.

Бозор иытисодиётига щтиш даврида кичик корхоналар мехнат ва хом ашё зуахираларидан самарали фойдаланиш билан биргаликда ахоли щртасида ишсизликка бархам беради.

Янги иш щинлар тшкил этилади. Бу эса ахолини оылона бандлигини таминлаш билан бирга турмуш фаровонлигини ъам оширади. Албатта бщлаётган жараёнларни хисобга олган холда хукуматимиз тарафидан ахолини иш билан таминлаш борасида кщплаб ыонун ва фармонлар ишлаб чиыилди.

Булар «тадбиркорлик тщьрисида», «кичик корхоналарни ривожлантириш» хаыида, «ахолини иш билан таминлаш тщьрисидаги» ыонунлар жумласидандир. Шунингдек иш билан бандликка кщмаклашиш фонди ижтимоий суьурта фондлари ъам фаолият кщрсатиб келмоыда. Улар ахолини иш билан таминлашда, ишсиз ыисмига ишсизлик нафаыаларини тщлаш каби вазифаларни амага оширмоыда бу фондлар ёрдамида 1996-1997 йилларда щшимча 10 минга яыин иш щрни ташкил этилди. Лекин булар хали ишсизлик муаммосини тугатилди дегани эмас. Ахолини аксарият ыисми ыишлоыда яшаши бу ерга ислохатларни секин кирибориши, турли мулкчилик шаклларини сустлик билан ривожланиши, ыишлоыда ишсизлар сонини камайтирмаяпти. Шунингдек ыишлоыда кадрлар малакаси ъам энг мухим муаммо хисобланади.

Чунки бу кадрлар бугунги замон талабига жовоб бермайдилар. Шуниси этиборлики ыишлоы шароитида туьулишнинг юыори даражадалиги, мехнат ресурслариниг тез ортиб бориши ва энг асосийси 30 шгаа бщлган ёшлар мамлакат холисининг яримдан кщпроьини ташкил этиши уларни иш билан таминлаш масаласига ёндашувни талаб этади. табиат ыонунига кщра ыишлоы хщжалик махсулотларини етиштириб турли мавсумда турлича ишни кучини талаб ыилади. Ва кутилмаган табиат ходиспалари тез тез вазиятни щзгартириш сабаб бщлади. Яширин ишсизлик иш щринлари билан иш щринларидаги фары яыыол ыщринади. Биз статистикада фаыат ижтимоий фойдали мехнатда банд бщлган кишиларни сонини кщрсатамиз, лекин ишга яроыли ахоли сонини кщпинча яшириб ыоламиз. Щзбекистонда борадаги энг мухим масала иш щринлари биан ахолини щрнатиш таысимоти щртасидаги норентабелликдир. Ахолининг 60%дан зиёдроьи район ва ыишлоы жойларида яшайди. Иш щринлари эса шахарларда мавжд.

Ишсизлик муаммосини хал ыилдишнинг ыуйидаги оптимал йщлари тавсия ыилинади.

 1. ишлаб чиыариш корхоналарининг ыайта реканструкция ыилишни жадаллаштириш ва янги корхоналари ахоли зич яшайдиган ыишлоы жойларига ыуриш.

 2. Давлат мулкини хусусийлаштиришни янада такомиллаштириш хамда кичик ва щрта даражадаги бизнес тижорат ва тадбиркорликни ривожлантириш.

 3. Ишсизлар армиясини янги мутахассисликка щыитищш имкониятларини кенгайтириш.

Мехнат бозорларини хар томонлама такомиллаштириш.


НАЗОРАТ УЧУН САВОЛАР:


 1. Бозор муносабатларининг белгилари ва функциялари.

 2. Иш щринларини ташкил ыилиш муаммолари.

 3. Ишсизликни сабаблари.

 4. Меънат бозорини шаклланишининг ахамияти нимада?

 5. Ыишлоы хщжалигида ишсизлик муаммосини хал ыилишнинг самарали воситаларини санаб беринг?

 6. Тадбиркорликни ишсизликни ъал ыилишждаги рщлини изохланг?

 7. Яширин ишишсизликни тушунтириб беринг?

 8. Янги иш щринларини ташкил этишда ыанда омиллар тасир этади.ТАЯНЧ ИБОРАЛАР


:

Иытисодий ислохатларнинг стратегияси, иытисодий жараёнлар ва уларнинг белгилари: иш ва ишсизлик муаммолари, ёшларни меънатга жалб ыилиш муаммолари, бандлик масаласи.


АДАБИЁТЛАР:


1. И.А.Каримов «Щзбекистон буюк келажак сари» Тош. 1998йил

2. Г.Осипов «Социология» М. 1992йил


МАВЗУ №7: ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ИСТИЫБОЛИ.


РЕЖА:


 1. Щзбекистонда ривожланган ташкилотларнинг хозирги щрни.

 2. Щзбекистон Республикасида ыщшма корхоналарни социологик кщриниши.

 3. Щзбекистон ривожланишида ташкилотларнинг истиыболи


Хозирги кунда ривожланган мустаыил Щзбекистонимизда салохиятли ишлар олиб борилмоыда. Ривожланган ташкилотлар щзларининг масулиятли режаларини янада улкан даражада барча мухим вазифаларини бажаришмоыда. Шуролар даврида ыолипга солиниб хуыуылари чекланган ташкилотлар Щзбекистон мустаыилликка эришгандан сщнг щз маысад ва вазифаларини белгилаб олиб шу республика истиыболи ва истиыболли ва порлоы келажаги, унинг ривожланишига улкан хисса ыщшмоыда. Хар бир ташкилотларнинг щзида сийсий, иытисодий марифий, маoнавий ишларнинг хозирги кунда анча ривожланиб бормоыда. Масалан:университетимизнг маoнавий марифий ишлари бщлими шу ташкилотда ишловчи хар бир ишчи ва талабаларга маoнавий ва марифий озуыа бериб келмоыда. Щыитувчиларни маoнавий раьбатлантириш бошыа ташкилотларга нисбатан анча яхши йщлга ыщйилган хизмат кщрсатган ва фаол щыитувчиларга маoнавий –марифий ишларнинг моддий раьбатлантириш кщп берилди. Шщролар даврида чеклнган хуыуылар хозирда щз аксини топмоыда бир асрдан зиёд давом этган тоталитар ыарамликдан кейин бу жараён дастлаб пайтларда мутлаыо табиий шароитда щзига хос «инкони, инкор» сифатида кечди. Лекин юбиз аввалги тузумнинг ыадриятларни шунчаки инкор этишнинг щзи хеч ыандай бунёдкорлик дастурига эга бщлмаган сиёсий ва маданий экстремизм хавфини туьдиришни англар эди. Шу билан бирга, щтмиш ыадриятларга аналарга ва турмуш тарзига бетартиб равишда, орыа кетини щйламай ыайтиш, бошыа бир кескинликка хозирги даврни ыабул ыилмасликка, жамиятнинг янгилаш зарурлигини инкор этишга олиб келиш мумкин. Маoнавий маданий ташкилотлари хар битта шахсга маoнавий озуыа бериб. Инсонларнинг фаолиятиа мухим рол щйнаб келмоыда.

Бундан ташыари мустаыил Щзбекистонда 100 лаб ыщшма корхоналар очилди ва щз фаолиятини олиб бормоыда. Бу ыщшма корхоналар хар икки давлатнинг янада юксалтиришда ва жахонга танитишда барча дипломатик алоыаларни боьламоыда. Бу ыщшма корхтоналарнинг и либ боришида биринчи нпавбатда социологик тадыиыотлари орлиб борилган социологик тадыиыотлар натижасида ушбу кщшма корхоналар иш фаолиятин щритмоыда. Биз ушбу ыщшма корхоналарни щрганишда социал тадыиыотлар орыали иш олиб борамиз. Унга ыараб социологик тавсиялар берилди, хозир эса ыщлдан келган ишларни муаммолар хал ыилинади. Булар хаммаси социология фанига боьлиы албатта.

Щзбекистон мустаыил ривожланишидаги щтган кескин тарихий даврида ташкилотларнинг салохиятлари жуда ъам улкан бщлди десак муболаьа бщлмайди. Республиканинг суверен давлат сифатида ыарор топтириш юзасидан улкан ишлар амалга оширилди. Хозир Щзбекистон 165 дан ортиы давлатлар тан олган. Дунёдаги 120дан ортиы мамлакатлари билан депломатик муносабатлар щрнатган. Тошкентда 35та мамлкатнинг щз элчихонаси бор бугунги кунда Щзбекистон тщла хуыуыли асосда энг обрщли ва нуфузли халыаро ташкилотлар таркибига кирган бщлиб барча ыиталардаги щнлаб мамлакатлари билан дщстона алоыаларни ривожлантириб бормоыда.

Энг йирик банк ва молия органлари, нодавлат ва нохукумат ташкилотлари билан яыиндан хамкорлик ыилмоыда. Республикада 88та чет давлат ваколатхоналари рщйхатдан щтган, 24 та хукуматлараро ташкилот ва 13 та нохкумат ташкидлот ишлаб турибди. Щтган йиллар мобайнида республика кщплаб жуда мухим халыаро конвенцияларига кщчирилди.

Мустаыил Щзбекистон ривожланишида, уни жахонга чиыша бошыа бир ыанча давлатлар билан мулоыата бщлишида БМТ роли катта. БМТ республикамиз истиыболининг ольа ыадам бсишига щз мустаыидллик йщлидаги фаолиятини такомиллаштиришда мухим щзгаришларни йщлга ыщйди. Хозирги пайтда умумий хавфсизлик муаммосига алоыадор бщлган халыаро ташкилотлар ьоят илмахил бщлишига ыарамай, фаыат БМТгина хавфсизликни саылаш ва таминлашга хизмат ыиладиган –олдини олишга ыаратилган дипломатиядан тотиб то- тинчлик щрнатишга ыаратилган операцияларда ыатнашишгача бщлган воситаларнинг ъаммасига эга БМТ рахномалигидаги 1995 йилги Тошкентда Марказий Осиёда минтаыавий хавсизлик муаммоларига баьишланган семинарда 20та халыаро ташкилотлар ва жахоннинг 30дан ортиы мамлакати шу жумладан АЫШ, ГФР, Франция, Буюк Юритания,Россия, Япония, Хитой, Хиндистон,Посиктон, Эрон ва бошыа давлатлар дипломатия ва ъамда хукумат вакиллари иштирок этишди.

Щзбекистон минтаыавий халыаро ташкилотлар чунончи Европа Иттифоыи ЕХХТ, НАТО, ЭКО, ОИК, Ыщшилмаслик харакати ва бошыалар билан ъам самарали хамкорлик ыилмоыда булар орасида Еаропа иттифорыи ташкилоти алохида щрин тутади. Европа хавфсизлик ва хамкорлик ташкилоти билан самарали хамкорлик ыилинаётлганини алохида такидлаш лозимдир. Хозир бизнинг мамлакатимиз билан НАТОдек халыаро ташкилотбилан хамкорлик мавжуд. Жамиятимизнинг дмократик щзгаришларини чуыурлаштириш йщлидан собит ыадам риволаниб боришида бошыа халыаро ташкилотлари билан аввало Осиё минтаыасидагиташкидлотлар билан яыиндан хамкорлик ыилиш катта ёрдам бермоыда.


ТАЯНЧ ИБОРАЛАР:


Ташыи иытисодий алоыалар; ыщшма корхоналар, ижтимоий-иытисодий муносабатлар; Иытисодий васоциал билимларни шаклланиши; башорат ыилиш йщллари; демократик щзгаришлар ва шароитлар конституциявий щзгаришлар; аъолини фикрлаши ва дунёыараши бирлашган миллатлар ташктилоти.


НАЗОРАТ САВОЛЛАР:


1. «Янги уйни ыурмай туриб эскисини бузиб бщлмайди» иборасини ыандай изоълайсиз?

2.Маoнавий ва маданий ташкилотлар инсонлар фаолиятида ыандай рол- щйнайди?

3.Республикамиздаги ыщшни корхоналар ыандай ижтимоий вазифа щтайди?

4.Янги тузилган ыщшма корхоналарда социологик тадыиыотлар ыандай рол- щйнайди?

5 Щзбекистоннинг жаъон цивилизацияси сари кириб боришининг муъим белгилари нимадан иборат?

6.. Республика ъаётида БМТ ролини изоъланг?

7. Республика ыайси ривожланган давлатлар билан алоыа ыилади?

 1. Ыайси минтаыавий ташкилотлар билан ъамкорлик ыилади?АДАБИЁТЛАР

 1. И. А. Каримов щзю юуюк келажак сари. Т. 98й.

 2. Юсупов К. Социология. Андижон. 98й.

 3. Тщланов Ж. Ъаёт фалсафаси. Тошкент 97й.МАЪРУЗА:№ 8 СОЦИАЛ СИЁСАТДА ИНСОН МАНФАТЛАРИ МАСАЛАСИ.


Режа:


 1. Социал сиёсий ва инсон фаолияти.

2. Инсон манфаатлари урганиш масаласи.

Иктисодиётни хар томонлама ривожлантирмасдан туриб, миллий мустакилликни таъминлаш мумкин эмас. Шунинг учун Узбекистон учун бош йул максадга иктисодиёти ривожланган, халки фаровон яшайдиган, инсон хак-хукуклари тула тантана килган чинакам демократик жамият куришдан иборат.

Бозор иктисодиётига утишнинг объектив зарурлиги куйдаги имкониятларни яратишни такозо этади.

 1. Бозор иктисодиётига утишнинг хукукий асослари яратилди, яъни уни таъминловчи юридик конунлар тизими ишлаб чикилди.

 2. Бозор инфраструктураси шакллантирилди. Бунда бозор иктисодиётига хос алокаларни урнатишга кумаклашувчи бозорга хизмат курсатувчи сохалар, ташкилот, корхона фаолиятини ихлос килиш амалга оширилди.

 3. Мулкчилик ва хужалик юритиш усулларини нодавлат мулеларга айлантириш амалга ошириб берилмокда.

Ана шу шароитлар вужудга келтириб , Узбекистоннинг узига хос хусусиятларини хисобга олган холда изчиллик билан иктисодий ислохатлар жараёнида инсон манфаатлари энг юксак урнини эгаллайди. Бугунги кунда социал сиёсатни олиб боришда инсонлар манфатини химоя килиш, кийинчиликлардан салбий окибатларсиз олиб утиш мухим вазифа хисобланади. Бу борада 1997 йил «Инсон манфаатлари» йили деб эълон килиниши асосий кадам булди. Бутун вазифалар мутлоко бошка тарзда куйилмокда.

Инсоннинг хам сиёсий, хам иктисодий, хам маънавий манфаатлари химоя килиш борасида барча харакатларни мувофиклаштириш керак. Инсон манфаатларини химоя килиш албатта узок давом этадиган жараён.

Бозор муносабатлари чукур илдиз отган умумжахон тизимлари билан хар томонлама интеграциялашган, иктисодий бакувват демократик давлатгина инсон эрки ва хак-хукукларини яратиб бериш мумкин. Шу билан бирга сиёсий ислохатларни жадаллаштириб жамиятимиз хаётида демократик кадриятларни мустахкамлаш, аввал куп марта зикр этганимиздек, иктисодий ислохатлар самарадорлигини оширишнинг мухим шартидир, хаётимизга, жамият курилишига узвий равишда кириб келаётган узгаришлар янгиликлар фукороларнинг конституциявий хукуклари ва эркинликларини таъминлашда, мехнатни ташкил килиш инсоннинг турмуш шароитинияхшилашга кай даражада таъсир этаётганини биз аник ва равшан тасаввур этмогимиз зарур.

Узбекистон хукумати манфаатдор давлат ва ижтимоий тизимлари билан инсон манфаатлари химоясини амалга оширишни 1997 йилга мулжаланган чора-тадбирлар дастурини ишлаб чикди.Мазкур дастурда кузда тутилган узаро боглик муаммолар мажмуи куйдагиларни уз ичига олади.

--инсон хукуки ва унинг хукукий химоясини таъминлаш.

--шахснинг ижтимоий – иктисодий манфаатларига жавоб берувчи тадбирлар белгиланган.

Мазкур чора-тадбирларни амалга ошириш, мамлакатимизнинг хар бир фукоро, хар бир шахри кишлок хаётида уз ифодасини топиши ута мухимдир. Бундай тадбирлар хукуматимиз томонидан олиб борилаётган социал сиёсатни ижобтй ютукларини курсатиб беради.

Республикамиз инсон манфаатларини химоя килишда, аввало инсонларнинг интелектуал мехнатига алохида эътибор берилмокда. Шу максадда ахолини эркин мехнат килиши ва уз моддий манфаатдорлигини ошириб боришда «Тадбиркорлик тугрисида» конун, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш тугрисида фармонлар мухим ахамият касб этади. Бу билан инсонларни уз кобилиятини ва бунёдкорлигини курсатишга имкон яратиб беради.

Ижтимоий муаммоларни мувоффакиятли хал этиш ишончли ижтимоий кафолатларни яратиш мехнатнинг манфаатли утказиш учун мустахкам ижтимоий таянч булади. Жамият хаддан ташкари бойларга ёки камбагалларга ажралиб кетишига йул куймаслик керак. Ахолининг ёрдамга мухтож коплами болалар, ёлгиз кариялар, ногиронларга ижтимоий ёрдам курсатиш зарур. Шунингдек маъмурий буйрукбозлик тизими шароитида ходимлар мулкдан ишлаб чикариш воситалари ва уз мехнати натижиларининг куплиги уз гайрат-шижоат ва ижобий имкониятларини тула-тукис руёбга чикариб, самарли мехнат килишдан манфаатдор буладиган ва унумли ишлашга кизикадиган тизим яратишга эришилмаган эди.

Хозир республикаимзда руй бераётган иктисодий ижтимоий жараёнлар инсоннинг турмушга мехнат фаолиятига булган рагбатин тубдан узгартирмокда.Хозирги вактда ахолининг энг фаол табакалари шаклланмокда, уларнинг иктисодий манфаатлари мол мулк эгалари ёки шериклари булишга интилиш, фойдадан улуш олиш, ишлаб чикаришни бошкаришда шахсан катнашиш, узи жамгарган сармоядан уз хохишига кура фойдаланиш имкониятидан бевосита богликдир.

Инсон узини хужайин деб хис этиши уни мехнатга рагбарлантирадиган асосий омил булиб колди. Хозирги вактда мехнат фаолиятига кизикишнинг ижтимоий шакллари ривожланиб, ахолини иктисодий фаоллиги ошиб бораётганлиги мухим омил хисобланади. Мехнат килишга рагбарлантирадиган омилларнинг янги тизими шаклланиб, бу нарса одамларнинг иктисодий майлида уз ифодасини топмокда. Моддий манфаатлари давлатга карашли булмаган корхоналарда мехнат килишли булмаган корхоналарда мехнат килиш ёки уз корхонасини очиш истаги билан боглик булган ахоли сони купайиб бормокда. Мулкчилик шакллари узгартириб куп укладли иктисодиёт шалланиб бориши билан бирга омма онгининг холатида мехнат сохасидаги кадриятлар ва йуналишларда аста секин узгаришлар булмокда.

Шунингдек махаллий хокимият ва бошкарув органлари фаолиятида бугунги кунда ихтироф этилган хокимликлар фаолиятида ижтимоий йуналишни кучайтириш зарур. Бугунги кунда айни хокимликлар ахолини кундалик зарур истеъмол моллари ижтимоий маиший хизматларнинг хилма-хил турлари билан боглик тизимларнинг бетухтов ишлаши, мехнатга ярокли ахолининг иш билан бандлиги муаммоларининг хал этиш учун масъулдирлар.

Шунинг учун улар халк истеъмоли моллари ишлаб чикварувчи ва хизмат курсатувчи унча ктта булмаган дуконлар, ихчам кичик корхоналар олчилишини куллаб-куватлаш керак. Тадбиркорлик билан шугулланаётган шахларга бир канча имтиёзлар берилиб турли тусикларга бархам беришлари лозим. Маълумки тадбиркорлардан махсад фойда олишдир. Ахолининг ижтимоий ахволи уларнинг даромади билан чамбарчас богликдир. Тадбиркорликдан юкори фойда олган худудда фукароларнинг хаёти фаровон турмуш тарзи яхшиланиб уша жойнинг ривожланиш даражаси хам юкори булади.

Турли ижтимоий хизматлар доирасини ижтимоий соха обеъктларининг маълум кисмини хусусийлаштириш хисобига хам, ижтимоий хизматни давлатга карашли булмаган, ъхусусий шаклларини рагбарлантириш хисобига хам шунингдек шахар ва кишлокда жойлашган ижтимоий муасасалар фаолиятини яхшилаш хисобига хали кенгайтириш лозим.

Хамма жойда, фаолиятнинг барча сохаларида, биринчи навбатда ижтимоий сохада моддий неъмат яратувчи ва хизмат курсатувчиларга нисбатан истеъмолчининг тиалаб ва эхтиёжи мавжуд юбулган инсонннинг устунлиги карор топтириш керак.

Кучли ижтимоий сиёсий мураккаб утиш даврида одамларнинг манфаатларини ишончли химоя килишдагина эмас. Бу энг аввало, сермахсул мехнат килиш учун яхширок рагбат ва имколниятлар яратишдан, иктисодий йул танлаш ва фаолият курсатиш эркинлиги булган кафолатли хукукни карор топтиришдан ахолининг мехнат ва ижтимоий фаоллигини оширишдан хам иборатдир.

Шу максадда имкониятларни номоён этиш учун кенг шароитлар яратиш зарур. Бундан хар бир инсон мулкка эга булиши узи мехнат киладиган сохани ва ишлашини танлашда эркин булиш хукуки таъминланиши даркор.

Мехнат килиш хукуки, тадбиркорлик билан шугулланиши имконияти хамда уз мехнатидан даромад олиш хукуки мехнатга ярокли ахолининг иш билан чамбарчас боглик. Узига ахолининг таркибига эга

булган ахолининг усиши юкори суратлар билан бандлиги масаласи доимо энг мухим ва уткир масалалардан булиб келган ва хозир хам шундай булиб колмокда.


ТАЯНЧ ИБОРАЛАР:


Инсон фаолияти, шахс обеъкт ва субеъкт сифатида, миллий ва умуминсоний муносабатлар, бошкарув тизими.


НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР:

 1. Инсон фаолиятининг янги карорларини курсатиб беринг.

 2. Жамиятчилик фикрининг мохияти.

 3. Социал институтларга нималар киради.

 4. Социал бирлик тушунчасини изохланг.

 5. Социал институт ва бошка социал бирлик тушунчаларининг узаро алокадорлиги.

 6. Социал хаёт инчститутлашуви жараёнини тушунтиринг.

 7. Социал институт турларини санаб беринг.

 8. Социал инстьитутлар кайси йул билан ривожланади.

 9. Социал гурух аъзосининг асосий вазифалари нимада.

 10. Гурух яхлитлигини таъминловчи маънавий ресурсларга нималар киради.АДАБИЁТЛАР:

 1. И. А. Каримов. «Узбекистон келажаги сари» Тошкент 1998 йил.

 2. Аликориев. Н. «Умумий социология» Тошкент 1997 йил.Похожие:

Мавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа iconУста в социал-демократической партии узбекистана «адолат» ташкент – 2008 устав социал-демократической партии узбекистана «адолат»
Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» основана, исходя из идей создания правового демократического государства по защите...
Мавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа iconҲаракат дастури ўзбекистон “адолат” социал-демократик партияси сиёсий кенгаши
Адолат” социал-демократик партияси марказий ва маҳаллий органларининг ишини фаоллаштириш, мамлакатимизнинг
Мавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа iconЗаседание фракции Социал-демократической партии «Адолат»
Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» в Законодательной палате Олий Мажлиса
Мавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа iconМенежмент социологияси ва психологияси фанининг предмети, мазмуни ва вазифаси
Социология фан сифатида Х1Х асрда шаклланди. Унинг шаклланишида Француз файласуфи Огюст Контнинг хизмати каттадир. Социология социал...
Мавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа iconПресс-релиз круглого стола на тему «Участие Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат»
...
Мавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа iconПресс-релиз ўзбекистон «Адолат» социал-демократик партияси фракциясининг навбатдаги йиғилиши
Олий Мажлис Қонунчилик палатасидаги Ўзбекистон «Адолат» социал-демократик партияси фракцияси томонидан ташкил этилган “оивга қарши...
Мавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа iconҚонунлар лойиҳаси муҳокама этилди ўзбекистон «Адолат» социал-демокрагик партияси фракциясининг навбатдаги йиғилиши
Олий Мажлис Қонунчилик палатасидаги Ўзбекистон "Адолат" социал-демократик партияси фракциясининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди
Мавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа iconПресс-релиз заседания фракции Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат»
Республики Узбекистан состоялось заседание “круглого стола”, организованного фракции Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат»...
Мавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа iconСоциал маъсулият ва этика Режа: Менежментдаги маъсулият ва унинг турлари. Маъсулиятнингш темир конуни
«Инсонга хар доим максадга ухшаб муносабатда булгин ва хеч качон – воситага ухшаб эмас»
Мавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа iconПресс-релиз ўзбекистон «Адолат» социал-демократик партияси
Олий Мажлис Қонунчилик палатасидаги Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партияси фракциясининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди....
Мавзу №1,2: социал институтлар ва социал бирликлар. Режа iconҚонунлар лойиҳалари муҳокама этилди ўзбекистон «Адолат» социал-демократик партияси фракциясининг навбатдаги йиғилиши
Олий Мажлис Қонунчилик палатасидаги Ўзбекистон “Адолат” социал-демократик партияси фракциясининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации