ДокументыЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети icon

Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети

НазваниеЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети
страница1/2
Дата11.07.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
скачать
  1   2
1. /Хорижий инвестициялар Ишчи дастур.docЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ


ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

Халқаро иқтисодий муносабатлар” факультети


Рўйхатга олинди


_____________


«____» ___________ 2009й

«Тасдиқланди»

Халқаро иқтисодий муносабатлар” факультети

илмий кенгашида муҳокама қилинган ва тасдиқланган

Кенгаш раиси Д.Ҳ.Набиев

___________________

«___» ______________ 2009 й.Ташқи иқтисодий фаолият” кафедраси


ОЛИЙ ТАЪЛИМНИНГ


Билим соҳаси: 300000 – Ижтимоий фанлар, бизнес ва ҳуқуқ

Таълим соҳаси: 340000 – Бизнес ва бошқарув

5340200 – “Менежмент”

5340300 – “Маркетинг”

5340400 – “Бизнесни бошқариш”

5340500 – “Божхона иши”

5340700 – “Банк иши”

5340800 – “Солиқлар ва солиққа тортиш”

5340900 – “Бухгалтерия ҳисоби ва аудит”

5341100 – “Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар”

5340100 – “Иқтисодиёт”

140000 – “Ўқитувчилар тайёрлаш ва педагогика” таълим соҳасидаги

5140900 – “Касб таълими”

810000 – “Хизмат кўрсатиш” таълим соҳасидаги

5810100 – “Туризм”

5811300 – “Сервис”

таълим йўналишлари учун.

«ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР»


фанидан


ИшЧи ЎҚув дастурИ


Тошкент - 2009

Ишчи ўқув дастури “Халқаро иқтисодий муносабатлар” факультет илмий кенгашида муҳокама қилиниб, 2009 йил «____» __________даги -сонли мажлис баённомаси билан маъқулланган.


ТАВСИЯ ЭТИЛГАН”

“Ташқи иқтисодий фаолият” кафедраси

мажлисида муҳокама қилинган ва тавсия этилган

Кафедра мудири __________ проф. Ё.Қориева

(мажлиснинг 1-сонли баённомаси 29 август 2009 йил)


Тақризчилар:

 1. Набиев Д.Ҳ. и.ф.н. – ТДИУ, “Халқаро иқтисодий муносабатлар” факультети декани

 2. Акромов Т.А. и.ф.н. – “Ташқи иқтисодий фаолият” кафедраси доцентиТузувчилар:

© Ё.К.Қориева, И.У. Нематов,Ғ.А.Абдилакимов - «Хорижий инвестициялар» фанидан ишчи ўқув дастури. - Т.: ТДИУ, 2009. 32 бет


1.К и р и ш

Ўзбекистоннинг халқаро иқтисодий майдондаги нуфузи ва мавқеи сезиларли даражада ва мунтазам ошиб бормоқда. Бунда мамлакатимиз раҳбари Ислом Каримов томонидан ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегиясининг пухта ишлаб чиқилганлиги, иқтисодий ислоҳотлар мақсади ва вазифалари, амалга ошириш йўлларининг аниқ ва тўғри кўрсатиб берилганлиги бош мақсад йўлидаги ютуқ ва марраларнинг салмоқли бўлишига имкон яратди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовни Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 14 февралдаги мажлисида сўзлаган маърузасидан келиб чиққан ҳолда таълим ва кадрлар тайёрлаш сифатини тубдан ошириш, мустақил фикрлайдиган, ўзининг қатъий хаётий эътиқод ва қарашларига эга бўлган ёшларни тарбиялашга ҳисса қўшиш мақсадида ушбу фан дастури тузилди.

Талабаларга мазкур фан хусусиятлари доирасида Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этиш йўллари ва чоралари” номли асарида келтирилган материаллар, қоидалари ва хулосаларни пухта ўзлаштиришлари, келгуси фаолиятида самарали фойдаланишлари ҳамда ижодий ёндошишларини таъминлаш фанни ўрганиш олдида турган асосий вазифалардан биридир.

Президентимиз жаҳон молиявий инқирoзи мамлакатимизнинг 2008 йилдaги ижтимоий-иқтисодий ривожланишига салбий таъсир кўрсатганлигини таъкидлаб ўтдилар. «Бундaй тaъсир, – деб ёзадилар Президентимиз ўз асарларида, – aввaлaмбoр, умумaн дунё бoзoридaги тaлaб вa нaрxлaрнинг кeскин тушиб кeтишидa вa тaбиийки, мaмлaкaтимиз экспoрт қилaдигaн мaҳсулoтлaрнинг муҳим турлaригa нисбaтaн ҳaмдa экспoртгa йўнaлтирилгaн eтaкчи тaрмoқлaр вa улaр билaн бoғлиқ турдoш кoрxoнaлaр фaoлиятидa нaмoён бўлмoқдa. Бу эсa, ўз нaвбaтидa, бутун иқтисoдиётимизнинг мутaнoсиб вa сaмaрaли ривoжлaнишигa сaлбий тaъсир кўрсaтмoқдa, кўздa тутилгaн лoйиҳaлaрни aмaлгa oшириш, ўз oлдимизгa қўйгaн мaқсaдлaргa эришиш йўлидa кўплaб муaммoлaрни туғдирмoқдa. Мухтасар айтганда, 2008 йил биз учун, биринчи навбатда мамлакатимиз меҳнаткашлари учун ғоят мураккаб ва оғир бўлди. Лекин, юзага келган барча муаммо ва қийинчиликларга қарамай, халқимизнинг фидокорона меҳнати ва амалга оширилган тадбирлар эвазига 2008 йилда иқтисодиётимизнинг нафақат барқарор фаолият кўрсатишига, балки унинг юқори ўсиш суръатларини изчил таъминлашга эришдик»1.

Ўзбекистон ва жаҳон иқтисодиётининг келгуси тараққиёти, асосан, инвестицияларга боғлиқлигини бугунги кунда деярли ҳар бир мутахассис ва хўжалик юритувчи субъект англаб етганлигини назарда тутсак, ҳозирги кунда республикамиз иқтисодиётига инвестицияларни, хусусан, хорижий инвестицияларини кенгроқ жалб этиш уларнинг мамлакатимизда ўтказилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг самарали ижросини таъминлашнинг муҳим асосига айланганлиги билан боғлиқлигини тушуниб олиш қийин эмас. Мамлакатни ижтимоий, иктисодий ва сиёсий ривожланишида инвестицияларининг жумладан, хорижий инвестицияларнинг аҳамияти каттадир. Маълумки, хар қандай давлат дунёдан ажралган ҳолда жаҳон тажрибаларини ўрганмасдан, дунёнинг етакчи давлатлари илм, фан ва техника соҳасида эришган ютуқларини қабул қилмасдан ривожланиши мумкин эмас.

Мамлакат иқтисодиётини юксалтириш, замонавий техника ва технологиялар билан жиҳозланган янги корхоналарни барпо этиш ва реконструкция қилиш учун хорижий инвестицияларни жалб қилиш нечоғлик катта ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу авваломбор, аҳоли бандлиги, унинг иш ҳақи ва даромадларини ошириш каби энг муҳим ижтимоий муаммоларни ечиш имкониятини беради. Шу боисдан ҳам ватанимизга хорижий инвестициялар жалб этаётган корхоналарни иқтисодий рағбатлантириш ва зарурий шароитларни яратиб бериш ўта муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Хорижий инвестицияларни жалб этмай, айниқса, етакчи тармоқларда чет эл инвестициялари иштирокини кенгайтирмай туриб, иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва модернизациялаш, корхоналарни замонавий техника билан қайта жиҳозлаш ҳамда рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мумкин эмас Мамлакат иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб этилиши унинг иқтисодий имкониятларининг кенгайишини тезлаштириб, барча соҳаларда ички имкониятлар ва резервларни ишга солиш, янги техника ва технологияни, экспортбоп товарларни ўзлаштиришга, уларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш орқали давлатимиз иқтисодий қудратини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Фанни ўқитишдан мақсад - талабаларда инвестиция фаолияти, хорижий инвестициялар, унинг турлари, инвестиция сиёсати ва уни бошқариш, хорижий инвестициялар ҳақида тушунча ва унинг моҳияти, хорижий инвестицияларнинг шакл ва турлари, инвестиция жараёнлари, хорижий инвесторлар хуқуқий ҳолати, хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг илмий - услубий асослари, хорижий инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантиришнинг замонавий шакл ва усуллари, Ўзбекистон Республикасида ташқи иқтисодий фаолиятни хорижий инвестициялар ёрдамида ривожлантиришнинг аҳамияти, хорижий инвестицияларнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш усуллари, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка хорижий инвестицияларни жалб этиш йўналишларини аниқлаш бўйича йўналиш профилига мос билим, кўникма ва малака шакллантиришдир.

Фаннинг вазифаси - Инвестиция жараёнининг асосий категориялари унинг моҳияти, жаҳон бозорининг инвестиция жараёнига таъсирини аниқлаш, хорижий инвестицияларни жалб қилиш тамойиллари, асосий босқичлари, хорижий инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантириш, инвестиция фаолиятини ахборот билан таъминлаш, хорижий инвестицияларни жалб этиш механизми ва асосий йўналишлари, хорижий инвестицияларни суғурталаш, лизинг ва франчайзинг, хорижий инвестицияларнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш кабиларни ўргатишдан иборат.

Ушбу ўқув фани «Пул муомаласи, кредит ва молия», «Ташқи иқтисодий фаолият асослари», «Макроиқтисодиёт», «Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар», «Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш» ва бошқа фанлар билан ўзаро алоқадорликда ўрганилади.

Фанни ўкитишда проф. Ё.Қориева, катта ўкитувчилар И.Нематов ва А.Машариповлар томонидан «Хорижий инвестициялар» фанидан ўкув услубий мажмуа ва ўкув услубий таълим технологияси бўйича Услубий кўлланмада келтирилган илғор педагогик ҳамда ахборот технологияларининг (ақлий ҳужум, бумеранг, инсерт, веер, презентация, слайдлар тайёрлаш ва улардан самарали фойдаланиш; тестлар тайёрлаш, интернет тизимидан) усулларидан фойдаланилади.


Фанга ажратилган ўқув соатларининг ўқув турлари бўйича тақсимоти
Мавзу

Аудитория соатлари

Мустақил иш

Жами

Жами

Шу жумладан:

Маъ

руза

Амалий

(семинар)

Тажриба

1.

Хорижий инвестициялар ҳақида тушунча ва унинг моҳияти.

4

2

2
4

8

2.

Хорижий инвестицияларнинг шакл ва турлари.

4

2

2
4

8

3.

Глобаллашув ҳамда иқтисодий интеграцияллашувнинг кучайиб боришида инвестиция жараёнлари.

4

2

2
4

8

4.

Хорижий инвесторлар хуқуқий ҳолатининг ўзига хос хусусиятлари.

4

2

2
4

8

5.

Хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг илмий - услубий асослари.

4

2

2
4

8

6.


Хорижий нвестицияларни жалб қилишни рағбатлантиришнинг замонавий шакл ва усуллари. Хорижий инвесторлар учун Ўзбекистон иқтисодиётини жалб қилувчанлигини оширишнинг асосий йўналишлари.

6


2


4

6


12


7.

Ўзбекистон Республикасида ташқи иқтисодий фаолиятни хорижий инвестициялар ёрдамида ривожлантириш масалалари

4

2

2
3

7

8.

Хорижий инвестицияларни суғурталаш ва таваккалчилик

4

2

2
3

7

9.

Хорижий инвестицияларнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш

4

2

2
3

7

10.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка хорижий инвестицияларни жалб этиш

4

2

2
3

7
Жами

42

20

22
38

802.Асосий қисм

2.1. Маъруза машғулотлари

1-Мавзу. Хорижий инвестициялар ҳақида тушунча ва унинг моҳияти. (2 соат)

Режа:

Инвестиция тушунчаси. Хорижий инвестицияларнинг моҳияти ва мазмуни. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида хорижий инвестицияларни фойдаланиш истиқболлари. Хорижий инвестицияларнинг ички инвестициялардан фарки. Хорижий шериклар. Хорижий инвестицияларга таъсир этувчи омиллар. Ишлаб чикаришнинг ривожланиши ва иқтисодий ўсиш. Ишлаб чикаришни халкаро ихтисослашуви ва кооперациялашувининг чуқурлашуви. Жаҳон иқтисодиётини трансмиллийлаштирилиши. Интеграция жараёнларининг чуқурлашиб бориши. Ишлаб чиқаришни байналминаллашуви. Капитал экспорти (импорти)ни эркинлаштириш. Корхоналарни замонавий техника ва технология билан қайта жиҳозлаш ҳамда рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш. Мулкий ҳуқуқлар. Инвестиция фаолиятини маблағ билан таъминлаш.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 6. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.

 7. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2007. 1028 с.


2-Мавзу.Хорижий инвестицияларнинг шакл ва турлари. (2 соат)

Режа:

Хорижий инвестицияларни шакллари. Хорижий инвестицияларни турлари. Инвестиция фааолиятига тегишли хуқуқий муносабатларнинг объекти ва субъекти. Мулкчилик шакллари. Кўчмас ва интеллектуал мулк. Акция ва облигациялар. Давлат инвестициялари ва хусусий инвестициялар. Молиявий инвестициялар. Реал инвестициялар. Капитал, инновация, ижтимоий инвестициялар. Бевосита инвестициялар. Портфель инвестициялар. Қўшма корхоналар. Хорижий корхоналар. Маҳсулотларни бўлишиш бўйича келишув. Концессия шартномалари.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Инвестиции: учеб./А.Ю. Андрианов,СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби,Изд-во Проспект, 2008.- 584 с.

 6. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2007. 1028 с.


3-Мавзу. Глобаллашув ҳамда иқтисодий интеграцияллашувнинг кучайиб боришида инвестиция жараёнлари. (2 соат)

Режа:

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида инвестиция жараёнлари. Инвестиция жараёнининг асосий категорияларининг таснифи ва иқтисодий моҳияти. Глобаллашув ва иқтисодий интеграциялашув жараёнлари. Турли иқтисодий тизимларда инвестиция жараёнларининг ўзига хос хусусиятлари. Очиқ иқтисодиёт модели. Халқаро ва миллий молия тизимлари. Жаҳон бозорининг инвестиция жараёнига таъсири. Миллий инвестиция ресурслари. Протекционизм сиёсати билан ҳимоя қилинган иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида инвестиция жарёнлари: ижобий ва салбий томонлари. Инвестиция жараёнларини ривожлантириш моделлари.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 6. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.

 7. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2007. 1028 с.


4-Мавзу. Хорижий инвесторлар хуқуқий ҳолатининг ўзига хос хусусиятлари. (2 соат)

Режа:

Хорижий инвестор хуқуқи. Хуқуқий мақом. Хорижий юридик ва жисмоний шахслар. Хлқаро хуқуқ. Давлат иммунитети. Инвестиция муносабатлари қатнашчиларининг хуқуқий ҳолати. Ўзбекистон Республикасида хорижий инвесторларнинг хуқуқлари. Ўзбекистон Республикасида хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича ишлаб чиқилган меъёрий-хуқуқий асослар. Кўп томонлама халқаро конвенциялар ва келишувлар. Хорижий инвесторларни хуқуқий ҳимоя қилиш. Хорижий инвесторларга давлат томонидан кафолатларнинг берилиши. Хорижий инвестицияларга доир Ўзбекистон Республикаси ва МДҲ давлатларининг қонунчилиги.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 6. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.


5-Мавзу. Хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг илмий - услубий асослари. (2 соат)

Режа:

Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг зарурлиги ва шарт-шароитлари. Ўзбекистон Республикасининг инвестиция сиёсати. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида хорижий инвестицияларни жалб қилиш масалалари. Хорижий инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантириш концепцияси. Эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этиш. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш тамойиллари. Хорижий инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантириш стратегияси. Ташқи инвестиция оқими. Инвестиция дастурлари. Режалаштирилган ва ўзлаштирилган хорижий инвестициялар. Хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг чет эл тажрибаси. Хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг стратегик ва тактик усуллари. Қулай инвестиция муҳити. Лизинг ва франчайзинг. Хорижий инвестицияларни жалб этиш механизми ва асосий йўналишлари.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 6. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.


6-Мавзу. Хорижий инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантиришнинг замонавий шакл ва усуллари. Хорижий инвесторлар учун Ўзбекистон иқтисодиётини жалб қилувчанлигини оширишнинг асосий йўналишлари. ( 2 соат)

Режа:

Хорижий инвестицияларни жалб қилиш ҳолатини таҳлил қилиш. Жалб қилинган хорижий инвестицияларнинг таркибий тузилиши. Бевосита ва портфель инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида хорижий инвесторларнинг ишончини мустаҳкамлаш. Хорижий инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантиришда банкларнинг роли. Жадаллаштирилган амортизация ажратмалари. Қимматбаҳо қоғозларнинг ликвидлиги. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва ўзлаштириш мақсадида инвесторларга бериладиган имтиёзлар. Ташқи капитал. Ўзбекистон иқтисодий сиёсатининг стратегияси. Экспортга йўналтирилган иқтисодиётни ривожлантириш. Ташқи иқтисодий фаолиятнинг муҳим стратегик йўналишлари. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида хорижий инвесторлар учун қулай ва содда солиқ, молия-кредит тизимларини ташкил этиш. Хорижий валюталарни айирбошлаш. Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш масалалари. Маҳаллийлаштириш дастури. Халқаро миқёсда мамлакат нуфузини ошириш. Хорижий инвестицияларни жалб этишга ҳудудий жиҳатдан ёндашув. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида Ўзбекистоннинг инвестиция имкониятлари ва муҳити тўғрисида хорижий ишбилармон доираларга батафсил маълумот етказиб бериш.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшлар йили” Давлат Дастури тўғрисидаги ПҚ 805-сонли Қарори 2008 йил 29 февралда қабул қилинган.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2007 йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2008 йилда иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси. // Халқ сўзи газетаси 2008 йил 9 феврал.

 3. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 5. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.

 6. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2007. 1028 с.

 7. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. /[Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелов.С. В. Карпова и др.]; под ред. Б. М. Смитиенко, В. К. Поспе­лова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: «Академия», 2007. - 304 с.


7-Мавзу. Ўзбекистон Республикасида ташқи иқтисодий фаолиятни хорижий инвестициялар ёрдамида ривожлантириш масалалари. (2 соат)

Режа:

Ташқи иқтисодий фаолиятни давлат томонидан бошқарилиши. Ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантириш йўналишлари. Миллий иқтисодиёт манфаатлари. Ташқи савдо. Халқаро транспорт йўлаклари. Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий муносабатларини такомиллаштиришда инвестициялардан фойдаланиш. Халқаро меҳнат тақсимоти. Бутунжаҳон савдо ташкилоти. Ўзбекистон Республикасида ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантириш концепцияси. Жаҳон иқтисодиётининг ривожланиш тенденциялари. Мамлакат ва корхона экспорт имкониятлари. Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни ташкил этиш ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантиришнинг асосий йўналиши сифатида. Ташқи иқтисодий фаолиятда маркетинг.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 6. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.

 7. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2007. 1028 с.

 8. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. /[Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелов.С. В. Карпова и др.]; под ред. Б. М. Смитиенко, В. К. Поспе­лова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: «Академия», 2007. - 304 с.


8-Мавзу. Хорижий инвестицияларни суғурталаш ва таваккалчилик. (2 соат)

Режа:

Хорижий инвестицияларни суғурталашнинг моҳияти. Суғурта ҳимояси ва хуқуқи. Хорижий инвестицияларни сиёсий ва бошқа хавф-хатарлардан суғурталаш. Хорижий инвестицияларни суғурталаш билан шуғулланувчи ташкилотлар. Капитал экспортини суғурталашнинг асосий турлари. Хорижий инвестицияларни йўналтиришда таваккалчилик. Ноаниқлик шароити ва унинг натижалари. Сиёсий ва валюта айирбошлаш таваккалчилиги. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш, йўналтириш ҳамда ўзлаштиришда таваккалчиликни камайтириш ёки олдини олиш. Ички ва ташқи таваккалчилик. Таваккалчиликни ҳисоблаш усуллари. Хорижий инвестицияларга доир келишмовчиликлар. Халқаро тижорат арбитражи.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 5. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.


9-Мавзу. Хорижий инвестицияларнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш. (2 соат)

Режа:

Капитал қўилмаларни иқтисодий самарадорлиги. Умумий иқтисодий самарадорлик. Хорижий инвестицияларни самарадорлигини аниқлашнинг асосий йўналишлари: ижтимоий ва иқтисодий. Хорижий инвестицияларни самарадорлигини аниқлашда фойдаланиладиган умумий кўрсаткичлар. Инвестиция фаолиятига тегишли бўлмаган омиллар таъсирида юзага келадиган самара. Хорижий инвестицияларни ижтимоий натижаларини баҳолаш. Инвестицияларнинг асосий ижтимоий натижаларининг турлари. Хорижий инвестицияларни самарадорлигини аниқлаш усуллари. Ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантиришга йўналтирилган инвестициялар самарадорлигини ҳисоблаш усуллари. Хорижий инвестициялар келтирадиган даромадларнинг турлари. Ички ва ташқи даромадлар, уларни ҳисоблаш усуллари. Хорижий инвестициялардан кутилаётган даромадни аниқлаш.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 5. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.


10-Мавзу. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка хорижий инвестицияларни жалб этиш. (2 соат)

Режа:

Мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг аҳамияти. Кичик ва хусусий бизнесни ривожлантиришда халқаро молиявий муассасалар билан ҳамкорлик. Тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини химоя қилиш механизми. Кичик ва хусусий бизнес субъектларини моддий-техника ресурслари билан таъминлаш. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш учун яратилган шарт-шароит ва имкониятлар. Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда хорижий кредит линияларидан фойдаланиш. Минтақа ва ҳудуд даражасида инвестиция лойиҳалари ишлаб чиқилиши. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда инвестициявий муҳитни шакллантириш. Кичик бизнес нуқтаи назаридан инвестиция муҳитининг жозибадорлик даражасини аниқлаш. Кичик ва хусусий бизнес маҳсулотларининг экспорти. Кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш Давлат кафолат фонди.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 6. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.


2.2. Семинар (амалий ва лаборатория) машғулотлари.

1-Мавзу. Хорижий инвестициялар ҳақида тушунча ва унинг моҳияти.

(2 соат)

Режа:

Инвестиция тушунчаси. Хорижий инвестицияларнинг моҳияти ва мазмуни. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида хорижий инвестицияларни фойдаланиш истиқболлари. Хорижий инвестицияларнинг ички инвестициялардан фарки. Хорижий шериклар. Хорижий инвестицияларга таъсир этувчи омиллар. Ишлаб чикаришнинг ривожланиши ва иқтисодий ўсиш. Ишлаб чикаришни халкаро ихтисослашуви ва кооперациялашувининг чуқурлашуви. Жаҳон иқтисодиётини трансмиллийлаштирилиши. Интеграция жараёнларининг чуқурлашиб бориши. Ишлаб чиқаришни байналминаллашуви. Капитал экспорти (импорти)ни эркинлаштириш. Корхоналарни замонавий техника ва технология билан қайта жиҳозлаш ҳамда рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш. Мулкий ҳуқуқлар. Инвестиция фаолиятини маблағ билан таъминлаш.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 6. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.

 7. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2007. 1028 с.

 8. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. /[Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелов.С. В. Карпова и др.]; под ред. Б. М. Смитиенко, В. К. Поспе­лова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: «Академия», 2007. - 304 с.


2-Мавзу.Хорижий инвестицияларнинг шакл ва турлари. (2 соат)

Режа:

Хорижий инвестицияларни шакллари. Хорижий инвестицияларни турлари. Инвестиция фааолиятига тегишли хуқуқий муносабатларнинг объекти ва субъекти. Мулкчилик шакллари. Кўчмас ва интеллектуал мулк. Акция ва облигациялар. Давлат инвестициялари ва хусусий инвестициялар. Молиявий инвестициялар. Реал инвестициялар. Капитал, инновация, ижтимоий инвестициялар. Бевосита инвестициялар. Портфель инвестициялар. Қўшма корхоналар. Хорижий корхоналар. Маҳсулотларни бўлишиш бўйича келишув. Концессия шартномалари.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Инвестиции: учеб./А.Ю. Андрианов,СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби,Изд-во Проспект, 2008.- 584 с.

 6. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2007. 1028 с.


3-Мавзу. Глобаллашув ҳамда иқтисодий интеграцияллашувнинг кучайиб боришида инвестиция жараёнлари. (2 соат)

Режа:

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида инвестиция жараёнлари. Инвестиция жараёнининг асосий категорияларининг таснифи ва иқтисодий моҳияти. Глобаллашув ва иқтисодий интеграциялашув жараёнлари. Турли иқтисодий тизимларда инвестиция жараёнларининг ўзига хос хусусиятлари. Очиқ иқтисодиёт модели. Халқаро ва миллий молия тизимлари. Жаҳон бозорининг инвестиция жараёнига таъсири. Миллий инвестиция ресурслари. Протекционизм сиёсати билан ҳимоя қилинган иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида инвестиция жарёнлари: ижобий ва салбий томонлари. Инвестиция жараёнларини ривожлантириш моделлари.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.


4-Мавзу. Хорижий инвесторлар хуқуқий ҳолатининг ўзига хос хусусиятлари. (2 соат)

Хорижий инвестор хуқуқи. Хуқуқий мақом. Хорижий юридик ва жисмоний шахслар. Хлқаро хуқуқ. Давлат иммунитети. Инвестиция муносабатлари қатнашчиларининг хуқуқий ҳолати. Ўзбекистон Республикасида хорижий инвесторларнинг хуқуқлари. Ўзбекистон Республикасида хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича ишлаб чиқилган меъёрий-хуқуқий асослар. Кўп томонлама халқаро конвенциялар ва келишувлар. Хорижий инвесторларни хуқуқий ҳимоя қилиш. Хорижий инвесторларга давлат томонидан кафолатларнинг берилиши. Хорижий инвестицияларга доир Ўзбекистон Республикаси ва МДҲ давлатларининг қонунчилиги.


Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 6. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.


5-Мавзу. Хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг илмий - услубий асослари. (2 соат)

Режа:

Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг зарурлиги ва шарт-шароитлари. Ўзбекистон Республикасининг инвестиция сиёсати. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида хорижий инвестицияларни жалб қилиш масалалари. Хорижий инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантириш концепцияси. Эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этиш. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш тамойиллари. Хорижий инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантириш стратегияси. Ташқи инвестиция оқими. Инвестиция дастурлари. Режалаштирилган ва ўзлаштирилган хорижий инвестициялар. Хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг чет эл тажрибаси. Хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг стратегик ва тактик усуллари. Қулай инвестиция муҳити. Лизинг ва франчайзинг. Хорижий инвестицияларни жалб этиш механизми ва асосий йўналишлари.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 6. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.


6-Мавзу. Хорижий инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантиришнинг замонавий шакл ва усуллари.(2 соат)

Режа:

Хорижий инвестицияларни жалб қилиш ҳолатини таҳлил қилиш. Жалб қилинган хорижий инвестицияларнинг таркибий тузилиши. Бевосита ва портфель инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида хорижий инвесторларнинг ишончини мустаҳкамлаш. Хорижий инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантиришда банкларнинг роли. Жадаллаштирилган амортизация ажратмалари. Қимматбаҳо қоғозларнинг ликвидлиги. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва ўзлаштириш мақсадида инвесторларга бериладиган имтиёзлар. Ташқи капитал. Ўзбекистон иқтисодий сиёсатининг стратегияси.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшлар йили” Давлат Дастури тўғрисидаги ПҚ 805-сонли Қарори 2008 йил 29 февралда қабул қилинган.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2007 йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2008 йилда иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси. // Халқ сўзи газетаси 2008 йил 9 феврал.

 3. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 5. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.

 6. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2007. 1028 с.


7-Мавзу. Хорижий инвесторлар учун Ўзбекистон иқтисодиётини жалб қилувчанлигини оширишнинг асосий йўналишлари. ( 2 соат)

Режа:

Экспортга йўналтирилган иқтисодиётни ривожлантириш. Ташқи иқтисодий фаолиятнинг муҳим стратегик йўналишлари. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида хорижий инвесторлар учун қулай ва содда солиқ, молия-кредит тизимларини ташкил этиш. Хорижий валюталарни айирбошлаш. Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш масалалари. Маҳаллийлаштириш дастури. Халқаро миқёсда мамлакат нуфузини ошириш. Хорижий инвестицияларни жалб этишга ҳудудий жиҳатдан ёндашув. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида Ўзбекистоннинг инвестиция имкониятлари ва муҳити тўғрисида хорижий ишбилармон доираларга батафсил маълумот етказиб бериш.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшлар йили” Давлат Дастури тўғрисидаги ПҚ 805-сонли Қарори 2008 йил 29 февралда қабул қилинган.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2007 йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2008 йилда иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси. // Халқ сўзи газетаси 2008 йил 9 феврал.

 3. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 5. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.

 6. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2007. 1028 с.


8-Мавзу. Ўзбекистон Республикасида ташқи иқтисодий фаолиятни хорижий инвестициялар ёрдамида ривожлантириш масалалари. (2 соат)

Режа:

Ташқи иқтисодий фаолиятни давлат томонидан бошқарилиши. Ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантириш йўналишлари. Миллий иқтисодиёт манфаатлари. Ташқи савдо. Халқаро транспорт йўлаклари. Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий муносабатларини такомиллаштиришда инвестициялардан фойдаланиш. Халқаро меҳнат тақсимоти. Бутунжаҳон савдо ташкилоти. Ўзбекистон Республикасида ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантириш концепцияси. Жаҳон иқтисодиётининг ривожланиш тенденциялари. Мамлакат ва корхона экспорт имкониятлари. Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни ташкил этиш ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантиришнинг асосий йўналиши сифатида. Ташқи иқтисодий фаолиятда маркетинг.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 6. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.

 7. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2007. 1028 с.

 8. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. /[Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелов.С. В. Карпова и др.]; под ред. Б. М. Смитиенко, В. К. Поспе­лова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: «Академия», 2007. - 304 с.


9-Мавзу. Хорижий инвестицияларни суғурталаш ва таваккалчилик. (2 соат)

Режа:

Хорижий инвестицияларни суғурталашнинг моҳияти. Суғурта ҳимояси ва хуқуқи. Хорижий инвестицияларни сиёсий ва бошқа хавф-хатарлардан суғурталаш. Хорижий инвестицияларни суғурталаш билан шуғулланувчи ташкилотлар. Капитал экспортини суғурталашнинг асосий турлари. Хорижий инвестицияларни йўналтиришда таваккалчилик. Ноаниқлик шароити ва унинг натижалари. Сиёсий ва валюта айирбошлаш таваккалчилиги. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш, йўналтириш ҳамда ўзлаштиришда таваккалчиликни камайтириш ёки олдини олиш. Ички ва ташқи таваккалчилик. Таваккалчиликни ҳисоблаш усуллари. Хорижий инвестицияларга доир келишмовчиликлар. Халқаро тижорат арбитражи.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 5. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.


10-Мавзу. Хорижий инвестицияларнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш. (2 соат)

Режа:

Капитал қўилмаларни иқтисодий самарадорлиги. Умумий иқтисодий самарадорлик. Хорижий инвестицияларни самарадорлигини аниқлашнинг асосий йўналишлари: ижтимоий ва иқтисодий. Хорижий инвестицияларни самарадорлигини аниқлашда фойдаланиладиган умумий кўрсаткичлар. Инвестиция фаолиятига тегишли бўлмаган омиллар таъсирида юзага келадиган самара. Хорижий инвестицияларни ижтимоий натижаларини баҳолаш. Инвестицияларнинг асосий ижтимоий натижаларининг турлари. Хорижий инвестицияларни самарадорлигини аниқлаш усуллари. Ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантиришга йўналтирилган инвестициялар самарадорлигини ҳисоблаш усуллари. Хорижий инвестициялар келтирадиган даромадларнинг турлари. Ички ва ташқи даромадлар, уларни ҳисоблаш усуллари. Хорижий инвестициялардан кутилаётган даромадни аниқлаш.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 6. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.

 7. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2007. 1028 с.


11-Мавзу. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка хорижий инвестицияларни жалб этиш. (2 соат)

Режа:

Мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг аҳамияти. Кичик ва хусусий бизнесни ривожлантиришда халқаро молиявий муассасалар билан ҳамкорлик. Тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини химоя қилиш механизми. Кичик ва хусусий бизнес субъектларини моддий-техника ресурслари билан таъминлаш. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш учун яратилган шарт-шароит ва имкониятлар. Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда хорижий кредит линияларидан фойдаланиш. Минтақа ва ҳудуд даражасида инвестиция лойиҳалари ишлаб чиқилиши. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда инвестициявий муҳитни шакллантириш. Кичик бизнес нуқтаи назаридан инвестиция муҳитининг жозибадорлик даражасини аниқлаш. Кичик ва хусусий бизнес маҳсулотларининг экспорти. Кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш Давлат кафолат фонди.

Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари / И.А.Каримов. – Т: Ўзбекистон, 2009. – 56 б.

 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Тузувчилар: Б.Ю.Ходиев, А.Ш.Бекмуродов, У.В.Ғофуров, Б.К.Тухлиев – Т.: Иқтисодиёт, 2009. – 120 б.

 3. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

 4. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с англ. "Вильямс", 2008. — 984 с .

 5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов:Пер.с англ.- 4-е изд.-М.:Альпина Бизнес Букс,2007.1340 с.

 6. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 584 с.


2.3. Мустақил иш учун мавзулар ва топшириқлар.

“Хорижий инвестициялар” фанини кенгроқ ва батафсил ўрганишда корхоналар маълумотларидан мустақил фойдаланилса хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг асосий мазмунини чуқурроқ ўрганишга ёрдам беради. Мустақил ишнинг асосий мақсади- талабалар томонидан мазкур фанни чуқурроқ ўзлаштиришлари учун зарур бўлган билим ва кўникмаларни шакллантириш ҳамда ривожлантиришдан иборатдир. Бунда талабалар қуйидагиларни бажаришлари лозим: янги замонавий усуллар асосида билимга эга бўлиши учун мустақил равишда кўшимча мавзуларни ўзлаштира олиш, зарурий маълумотларни излаб топишнинг қулай ва самарали усулларидан фойдаланила билиш ҳамда топшириқларни бажаришда тизимли ва ижодий ёдошишлар. Ушбу фандан мустақил иш учун 38 соат ажратилган. Мустақил ишнинг ташкилий шакллари бўлиб, айрим назарий мавзуларни ўқув адабиётлар ёрдамида мустақил ўзлаштириш, берилган мавзу бўйича ахборот (реферат) тайёрлаш, назарий билимларни амалиётда қўллаш ва илмий мақола, анжуманга маъруза тезислар тайёрлаш кабилар ҳисобланади. Талаба томонидан тайёрланган мустақил ишнинг ҳажми 10-15 бетгача бўлиши тавсия этилади. Талабанинг мустақил ишини қабул қилиш маъруза ёки амалий машғулот олиб борувчи ўкитувчи томонидан кафедра ишлаб чиқилган маслаҳатлар бериш жадвали асосида амалга оширилади ва улар гуруҳ журналида қайд этилади.

ТДИУ ректори томонидан тасдиқланган “Талаба мустақил ишини ташкил этиш, назорат қилиш ва баҳолаш тўғрисидаги Низом”и асосида фан бўйича (“Ташқи иқтисодий фаолият” кафедраси мажлисининг 2009 йил 29 августдаги 1-сонли баённомаси билан маъқулланган.) «Мустақил ишни ташкил этиш шакли, назорат қилиш ва баҳолаш бўйича Услубий кўрсатма» ишлаб чиқилган ва чоп этилган, ундан фойдаланиш мумкин.


3. Курс ишлари (лойиҳалари) бўйича кўрсатмалар.

“Хорижий инвестициялар” фанидан бакалаврлар учун курс ишини бажариш бўйича услубий кўрсатма ишлаб чиқилган ва чоп этилган, ундан фойдаланишингиз мумкин. (2009 йил 29 август 1-сонли кафедра мажлисида тасдиқланган).


4. “Хорижий инвестициялар” фани бўйича талабалар билимини баҳолашнинг рейтинг мезонлари.
  1   2Похожие:

Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети iconИқтисодиёт” Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети
«Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари»
Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети iconБажарди: Эрматов н текширди: Мирзахаджаев А
Узбекистон Республикаси Олий ва Урта-Махсус Таълим Вазирлиги Самарканд Давлат Университети
Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги олий таълим муассасалари кафедраларида иш юритиш тизимини такомиллаштириш юзасидан й ў р и қ нома тошкент 2011
Йўриқнома Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ўқув-услубий Кенгашининг 2010 йилдаги мажлисида муҳокама қилинган...
Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги олий таълим муассасалари деканатларида иш юритиш тизимини такомиллаштириш юзасидан й ў р и қ нома тошкент 2011
Йўриқнома Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ўқув-услубий Кенгашининг 2010 йилдаги мажлисида муҳокама қилинган...
Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ўзбекистон республикаси соғликни сақлаш вазирлиги олий ва ўрта тиббиёт бўйича ўҚув-услуб идораси
Бухоро Давлат Тиббиет Институтининг “факультет ва госпитал хирургия” кафедраси томонидан тузилган
Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
Француз тили грамматикаси ва тарихи кафедрасида муҳокама қилинди ва ҳимояга тавсия қилинди
Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети iconПресс-релиз 2012 йилнинг 19 январь куни Тошкент ахборот технологиялари университети мажлислар залида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасидаги Ўзбекистон “Адолат” сдп фракцияси,
Сизни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасидаги “Адолат” сдп фракцияси томонидан Ўзбекистон Олий ва ўрта махсус...
Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари президент Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози,
Президент Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли...
Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари президент Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози,
Президент Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли...
Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети iconЎзбекистон олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Француз филологияси факултети малакавий битирув иши

Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 201 йил “ ” даги “ ”-сонли буйруғи билан тасдиқланган
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации