ДокументыЎзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ icon

Ўзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ

НазваниеЎзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ
страница42/42
Дата04.09.2013
Размер4.16 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
1. /++++ Шорахмедов.docЎзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ

МУНДАРИЖА


Муаллифдан 3

I. Суд ажрими тушунчаси ва уни єабул єилиш асослари 6

Судьяни четлаштиришни рад этиш тў¦рисида 8

Даъвогарнинг даъвосидан воз кечганлиги туфайли иш юритишни тугатиш тў¦рисида 11

Ишга тегишсиз тарафни алмаштириш ѕаєида 15

Даъвогар номидан иш юритишга ваколати бўлмаган шахснинг берган аризасини кўрмасдан єолдириш тў¦рисида 17

Ишда тараф бўлган фуєаронинг вафоти туфайли иш юритишни тўхтатиш тў¦рисида 19

Хусусий шикоят 22

Бир неча даъво талабларини бирлаштириш ѕаєида 23

II. Келтирилган зарарни ундириш тартибига оид ѕужжат намуналари

Ишни бир суддан бошєа судга ўтказиш тў¦рисида 25

Даъво ариза 27

Даъво аризани ѕаракатсиз єолдириш тў¦рисида 31

Келишув битими тузилганлиги сабабли иш юритишни тугатиш тў¦рисида 32

Узрсиз сабабларга кўра суд мажлисига келмаган гувоѕларга жарима солиш ѕаєида 35

Ёзувнинг кимга тегишлилигини аниєлайдиган (график) экспертизани тайинлаш тў¦рисида 38

III. Уй-жой муносабатларига доир айрим процессуал ѕужжатлар 42

Даъво аризаси (турар-жойни сув босиши натижасида келтирилган зарарни ундириш ѕаєида) 45

Ариза (иш юритишни тугатиш ва келишув битимини тасдиєлаш ѕаєида) 46

Ордерни ѕаєиєий эмас деб топиш тў¦рисида 47

Даъво ариза (ордерни ѕаєиєий эмас деб топиш, турар-жойдан кўчириш ва турар-жойга бўлган ѕуєуєни тан олиш ѕаєида) 48

Турар-жойдан кўчириш ѕаєида 49

Даъво ариза (турар-жойдан кўчириш ѕаєида) 50

Даъво ариза (хусусий уйнинг бузилиши сабабли уйдан кўчириш ѕаєида) 52

Ортиєча тўланган давлат божини єайтариш ѕаєида 53

Ариза (давлат божининг бир єисмини єайтариб бериш ѕаєида) 53

Турар-жойдан фойдаланиш ѕуєуєини йўєотганлик ѕаєида 54

Даъво ариза (турар-жойдан фойдаланиш ѕуєуєини йўєотган деб топиш ѕаєида) 54

Ўзбекистон Республикаси номидан ѕал єилув єарор 56

Протест (назорат тартибида) 57

IV. Никоѕ ва оила ѕуєуєий муносабатларидан келиб чиєадиган низолар бўйича ѕужжат намуналари никоѕдан ажратиш ишларини кўриш 60

Даъво ариза (никоѕнидан ажратиш тў¦рисида) 62

Никоѕдан ажратиш тў¦рисидаги ишларни судда кўришга тайёрлаш ѕаєида 63

Даъво ариза (никоѕдан ажратиш ѕаєида) 65

Даъво ариза (никоѕдан ажратиш ѕаєида) 66

Эр-хотиннинг ярашиши учун муѕлат бериш ѕаєида ажрим 67

Ярашиш учун берилган муѕлатни єисєартириш тў¦рисида ажрим 68

Эр-хотин ярашганликлари туфайли никоѕдан ажратиш бўйича иш юритишни тугатиш ѕаєида ажрим 69

Мустаєил талаб билан арз єилувчи учинчи шахсларнинг процессда иштирок этиш ѕуєуєи 70

Мустаєил талаб билан арз єилувчи учинчи шахс сифатида процессга кириш тў¦рисида 72

Даъво ариза 72

Тарафларнинг суд мажлисига келмаслик оєибатлари тў¦рисида 74

Никоѕдан ажратишда даъвогарни иккинчи марта ѕам судга келмаганлик оєибатлари тў¦рисида 75

Фуєаролик иши юзасидан экспертиза тайинлаш учун асослар 76

Даъвони таъминлашга єаратилган процессуал ѕаракатлар 79

Ариза (даъвони таъминлаш тў¦рисида) 80

Судьянинг даъвони таминлашга оид процессуал ѕаракатлари 81

Ишни ёпиє суд мажлисида кўриш тў¦рисида 82

Даъво ариза (мол-мулкни бўлиш ѕаєида) 84

Суд харажатлари ѕаєида 86

Ариза (суд харажатларини тўлашдан озод єилиш ѕаєида) 89

Суднинг ѕал єилув єарорлари тў¦рисида 91

Ўзбекистон Республикаси номидан ѕал єилув єарори 93

Никоѕдан ажратиш ѕаєида Ўзбекистон Республикаси номидан ѕал єилув єарори 96

Никоѕдан ажратиш ѕаєидаги даъво аризани рад этиш тў¦рисида 98

Суд мажлиси баённомаси 100

Никоѕдан ажратиш ѕаєидаги ѕал єилув єарорида баён єилиниши лозим бўлган масалалар 103

Никоѕдан ажратиш ѕаєидаги суднинг ѕал єилув єарорини эр-хотиннинг ярашганликлари туфайли ижро єилишни тугатиш ѕаєида 104

V. Алимент ундириш, оталикни белгилашга оид процессуал ѕужжатлар алиментни ихтиёрий тўлаш хусусида 109

Ариза (алимент ундириш ѕаєида) 110

Алиментларни суд тартибида ундириш ѕаєида 111

Даъво аризаси (алимент ундириш тў¦рисида) 113

Ишни судда мазмунан кўргунга єадар боланинг таъминоти учун ваєтинчалик алимент ундириш тў¦рисида 114

Алимент ундиришда судда даъвогарнинг иштироки ѕаєида 116

Алимент ундириш ишлари бўйича жавобгарни узрсиз сабабларга кўра судга келмаганлик оєибатлари ѕаєида 116

Алимент ундириш даъвоси бўйича жавобгарни єидириш тў¦рисида ажрим 118

Судловлилик єоидаларига риоя єилмаганлик сабабли даъво аризасини єабул єилишни рад этиш 119

Єарши даъво ѕаєида 121

Даъво ариза(єарши даъво) 122

Єарши даъво аризани єабул єилиш тў¦рисида 123

Суд топшириєлари ѕаєида 125

Жаримадан озод этиш ѕаєида 127

Жаримадан озод этиш тў¦рисида ажрим 130

Ариза (иш юритишни тўхтатиш тў¦рисида) 132

Суд тарафларнинг бирининг касаллиги туфайли иш юритишни тўхтатиш тў¦рисида ѕаракатлари 133

Оталикни белгилаш тў¦рисидаги ишларга оид умумий тушунчалар 134

Даъво ариза(оталикни белгилаш ва алимент ундириш ѕаєида) 136

Оталикни судда алоѕида тартибда кўриш асослари 138

Ариза (оталик фактини белгилаш ѕаєида) 139

Алимент ундириш ишлари бўйича суднинг ѕал єилув єарорлари 140

Ўзбекистон Республикаси номидан ѕал єилув єарори 141

Алимент миєдорини камайтириш ѕаєида 143

Даъво ариза (алимент миєдорини камайтириш ѕаєида) 144

Никоѕдан ажратишда болалар эр-хотиннинг єай бирида єолиши ва уларга єанча миєдорда алимент ундириши лозимлиги ѕаєида 146

Даъво аризаси(болани олиш тў¦рисида) 146

VI. Меѕнатга оид низоларни судда кўришнинг процессуал хусусиятлари 150

Даъво ариза (ишга тиклаш ва ноилождан бекор юрган ваєт учун иш ѕаєи ундириш тў¦рисида) 151

Меѕнат низолари юзасидан судга мурожаат єилиш тартиби 152

Даъво ариза (ишга тиклаш ва ноилождан бекор юрган ваєт учун иш ѕаєи ундириш тў¦рисида) 153

Ишни дастлаб судсиз ѕал єилиш тартибга риоя єилмаганлик сабабли аризани єабул єилишни рад этиш тў¦рисида 155

Жавобгарни єидириш тў¦рисида 157

Меѕнат ишлари бўйича даъво аризасини єабул єилиш ва ишни кўриш учун тайёрлаш тў¦рисида 158

Ишни судда кўришга тайёрлаш тў¦рисида 162

Судьянинг бир турдаги ишларни бирлаштиришга бўлган ѕуєуєи 164

Меѕнат низоларига оид суднинг ѕал єилув єарорлари 166

Ўзбекистон Республикаси номидан ѕал єилув єарори 167

Єўшимча ѕал єилув єарорини чиєариш асослари 170

Суд чиєарган хусусий ажримлар ѕаєида тушунча 173

Хусусий ажрим 174

Хусусий ажрим 175

Ўзбекистон Республикаси номидан ѕал єилув єарори 180

VII. давлат органлари ва бошєа органлар, шунингдек, мансабдор шахсларнинг хатти-ѕаракатлари (єарорлари) устидан берилган шикоят ва аризалар бўйича ишларни юритиш 184

Шикоят (жарима солиш тў¦рисидаги єарорни бекор єилиш) 186

Давлат органлари ва бошєа органлар, шунингдек мансабдор шахсларнинг хатти-ѕаракатлари (єарорлари) устидан берилган шикоят ва аризаларнинг судга тааллуєлилиги 187

Ўтказиб юборилган процессуал муддатни тиклашни рад этиш тартиби ѕаєида 190

Ариза (муддатни тиклаш ѕаєида) 191

Мансабдор шахсларнинг ножўя ѕаракатлари устидан шикоят бериш ѕуєуєи ѕаєида 193

Шикоят (мансабдор шахснинг ѕаракатлари устидан) 193

Шикоятни кўриш муддати ва тартиби 196

Сайлов комиссияларининг хатти-ѕаракатлари (єарорлари) устидан берилган шикоятларни судда кўриш тартиби ѕаєида 198

Шикоят (сайлов рўйхатидаги нотў¦риликлар хусусида) 200

Сайлов рўйхатидаги нотў¦риликлар устидан берилган шикоятларни судда кўриш тартиби тў¦рисида 201

VIII. Алоѕида тартибда кўриладиган ишлар 203

Юридик аѕамиятга эга бўлган фактларни белгилаш ѕаєида 204

Ариза (єариндошлик муносабати фактини белгилаш ѕаєида) 206

Ўзбекистон Республикаси номидан ѕал єилув єарори 208

Болаларнинг ту¦илганлик факти ва ту¦илган ваєтини судда белгилаш ѕаєида 209

Ажрим (иш юритишни тугатиш ѕаєида) 210

Эр-хотинлик фактини белгилаш ѕаєида 211

Ариза (никоѕни єайд єилганлик фактини белгилаш тў¦рисида) 212

Ѕуєуєни белгилайдган ѕужжатларнинг муайян шахсга тегишли бўлиш фактини белгилаш тў¦рисида 215

Паспортнинг шахсга тегишлилик фактини белгилаш ѕаєидаги аризани судга тегишли эмаслиги тў¦рисида ажрим 215

Фуєарони бедарак йўєолган деб топиш ва уни ўлган деб эълон єилиш 216

Ариза(бедарак йўєолган деб топиш) 217

Ариза (ўлган деб эълон єилган ѕал єилув єарорини бекор єилиш ѕаєида) 220

Фуєарони муомала лаёєати чекланган ёки муомалага лаёєатсиз деб топиш 223

Ариза (муомала лаёєатини чеклаш) 225

Ариза(муомалага лаёєатсиз деб топиш ѕаєида) 228

Ўзбекистон Республикаси ѕал єилув єарори номидан 231

Мол-мулкни (ашёни) эгасиз деб топиш ѕаєида 234

Нотариуслар ва нотариал ѕаракатларни бажарувчи идораларнинг хатти-ѕаракатлари устидан берилган шикоятларни кўриш 238

Шикоят (нотариуснинг ѕаракатлари устидан) 239

Ўзбекистон Республикаси ѕал єилув єарори номидан 240

Ариза (фамилияси нотў¦ри ёзилганлиги тў¦рисида) 242

Таєдим этувчига деб берилган ѕужжатлар йўєолган таєдирда, уларга бўлган ѕуєуєларни тиклаш ѕаєида 247

Маѕаллий рўзномада бериладиган эълоннинг намунаси 250

Ариза (оталикни белгилаш) 252

IX. апелляция судида иш юритиш 255

Протест (апелляция тартибида) 258

Протест(апелляция тартибида) 259

Апелляция протестини єайтариб олиш асослари 260

Биринчи инстания судининг ѕал єилув єарорини апелляция судида бекор єилиш, ўзгартириш ёки янги єарор чиєариш учун асослар 261

Апелляция инстанция судининг ваколатлари 263

Апелляция (иккинчи инстанция) судининг ажримлари 264

Биринчи инстанция судининг ажримлари устидан шикоят бериш ва протест келтириш 269

X. Ишни кассация тартибида кўриш асослари 273

Кассация шикояти 274

Протест(кассация тартибида) 276

Кассация шикояти бўйича суд ажрими ѕаєида 277

Биринчи инстанция судининг ажримига нисбатан шикоят, протест келтириш ѕаєида 281

XI. Суднинг єонуний кучга кирган ѕал єилув єарорлари, ажримлари ва єарорларини назорат тартибида єайта кўриш 287

Илтимоснома 289

Протест келтириш тартиби ѕаєида 290

Протест 291

Тошкент шаѕар фуєаролик ишлари бўйича судининг раёсатига 293

Протест келтиришни илтимос єилиш ѕаєида берилган шикоят ариза 294

Назорат тартибида суднинг ѕал єилув єарори, ажрим ва єарорларини бекор єилиш учун асослар 296

Назорат судларида хусусий ажрим (єарор) чиєариш учун асослар 300

XI. єонуний кучга кирган суднинг ѕал єилув єарори ва ажримларини янги очилган ѕолатлар бўйича єайта кўриш 303

Янгидан очилган ѕолатлар бўйича ишни єайта кўрувчи судлар 306

XII. суднинг ѕал єилув єарорини ижроси ѕаєида 309

Шикоят (ижро ѕаракатлари устидан) 310

Ѕужжатларни ижрога берган органларнинг айрим ѕаракатлари ѕаєида 311

Ариза (ижро ѕаракатларини тўхтатиш тў¦рисида) 312

Мулкни хатлаш ѕаєида 313

Даъво ариза(мол-мулкни хатлашдан чиєариш) 314

Єарздорни єидириш ѕаєида 316

Ѕал єилув єарорини ўзгартириш ёки бекор єилиш ѕаєида 318


ШО-АКБАР ШОРАХМЕТОВ


ФУҚАРОЛИК ИШЛАРИНИ СУДДА КЎРИШГА ОИД ПРОЦЕССУАЛ ҲУЖЖАТ НАМУНАЛАРИГА

ШАРҲ


Муѕаррир: М.Боллиева.

Техник муѕаррир: А.Боймаматов.

Мусаѕѕиѕ: Н.Мирзажонова.

Компьютерда саѕифаловчи: Ф.Нурлибаев

Компьютерда терувчи: С.Эргашев


Босишга рухсат этилди:

Ѕажми: б.т. Адади: Буюртма: №

ТДЮИ кичик босмахонасида босилди.

Ташкент шаѕри, Сайилгоѕ 35.


1 Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Олий суднинг 1998 йил 17 апрелдаги Пленум қарорлари – Т.,1998, 58 бет.

2 Ызбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик ты\рисидаги кодекси. Тошкент., «Адолат», 1995 йил.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42Похожие:

Ўзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ iconЎзбекистон республикаси адлия вазирлиги томонидан рҳйхатга олинган 04. 12. 2002 й. №1192
Асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар прогнози ва 2002 йилги Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг параметрлари тўғрисида” 490-сон...
Ўзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ iconЎзбекистон республикаси адлия вазирлиги томонидан рўйхатга олинган 05. 03. 2013 й. N 2435
Давлат бюджети параметрлари тўғрисида ги қарорига (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 52-сон, 587-модда)...
Ўзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ iconЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар
Тошкент фармацевтика институти талабалари “Фармацевтик кимё” фанидан курс ишларини бажаришда қўлланиладиган методик кўрсатма
Ўзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ iconЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти
Тошкент фарма­цевтика институти ҳузуридаги д 087. 12. 01 рақамли кенгашнинг 2009 йил соат да ўтадиган мажлисида бўлади. Манзил: 100015,...
Ўзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ўзбекистон республикаси ҳАЛҚ таълими вазирлиги жиззах давлат педагогика институти жиззах – 2013
Президентимиз ўзининг “Замонавий кадрлар тайёрлаш – ислоҳотлар муваффақиятининг асоси” номли маърузасида
Ўзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ iconЎзбекистон республикаси соҒлиҚни саҚлаш вазирлиги тошкент педиатрия тиббиёт институти Ротовирусли инфекция мавзусидан амалий машғулотлар учун услубий қўлланма
Услубий қўлланмани Тошкент Педиатрия тиббиёт институти болалар юқумликасалликлари кафедраси томонидан тузилган
Ўзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ iconЎзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги Навоий давлат педагогика институти амир темурнинг миллий давлатчилик сиёсати: тарих ва ҳозирги замон
Мазкур тўплам Навоий давлат педагогика институти Илмий кенгаши томонидан нашрга тавсия этилган
Ўзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ iconЎзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381
Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халє таълими вазирлиги, Ўзбекистон Алоєа ва...
Ўзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ iconЎзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 26 апрелдаги «Деҳқон бозорлари ва савдо комплекслари фаолиятини ташкил қилишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»
Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси, Молия вазирлиги,...
Ўзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ iconТошкент давлат юридик институти 2010-2011 йил қабул режаси

Ўзбекистон республикаси адлия вазирлиги тошкент давлат юридик институти шо-акбар шорахметов фуқаролик ишларини судда кўришга оид процессуал ҳужжат намуналарига шарҳ iconЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тиббий таълимни ривожлантириш маркази тошкент фармацевтика институти фармацевтика маҳсулотларини сертификатлаш- тиришнинг қонуний асослари
Фармацевтика институти магистратура талабалари ва малака ошириш курслари учун тасдиқланган намунавий дастур асосида тузилган
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации