Документы¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили icon

¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили

Название¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили
страница1/25
Дата31.08.2013
Размер3.67 Mb.
ТипДокументы
скачать
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
1. /?ОЗИРГИ эЗБЕК АДАБИЙ ТИЛИ кулланма.doc¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили¥. А. Жамолхонов


¥ОЗИРГИ ¤ЗБЕК АДАБИЙ ТИЛИ


1-³исм


Кириш.Фонетика ва фонология. Графика ва орфография.

Орфоэпия.


I
ТОШКЕНТ -- 2004
АННОТАЦИЯ«Ґозирги ´збек адабий тили» ´іув услубий і´лланмаси ´збек тили ва адабиёти й´налиши б´йича таълим олаётган талабаларга м´лжаллангандир. У шу й´налиш дастурига мос равишда ёзилди.

£´лланма «Ґозирги ´збек адабий тили» курсининг «Кириш», «Фонетика ва фонология», «Графика ва орфография», «Орфоэпия» б´лимларини ´з ичига олган.

Ґар бир б´лим баёнида ´збек тилшунослигининг ,хусусан, фонология, графика ва орфография соµаларининг с´нгги юту³ларидан, шунингдек, жаµон ва рус тилшунослигидаги муµим маълумотлардан унумли фойдаланилди.

£´лланма Низомий номидаги ТДПУ Илмий Кенгашининг 2004 йил февралдаги -сонли ³арори билан нашрга тавсия ³илинган.


Та³ризчилар: ШАМСИДДИНОВ ¥АКИМЖОН, Мирзо Улу²бек номидаги ¤збекистон Миллий университети профессори, филология фанлари доктори.

РАСУЛОВ РАВШАНХ¤ЖА, Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети профессори, филология фанлари доктори.

Масъул маµаррир:

Муµаррир:


Шартли ³ис³артмалар

А. Н.- А. Навоий С.Аµм.- Саид Аµмад

А. Раµм.- А. Раµмат С. З.- Саида Зуннунова

А. £.- А. £аµµор С.Н.- Саид Назир

А. £од.- А.£одирий сн³.- сано³ сонлар

ар.- арабча су²д.- су²дча

В. Саъд.- Восит Саъдулла сфт.- сифат

ДЛТ.- Девону лу²отит турк Т.М.- Тоµир Малик

Ж.А.- Ж. Абдуллахонов турк.- туркча

Ж.Ш.- Жуманиёз Шарипов туркм.- туркманча

З.Ш.- З. Шарофиддинов Уй².- Уй²ун

М. Исм.- М. Исмоилий ф.-т. – форсча-тожикча

М.Ос.- М.Осим Ш.- Шуµрат

М.Ш.- М. Шайхзода Ш.Р.- Шароф Рашидов

Мирм.- Мирмуµсин ¤.¥.- ¤ткир ¥ошимов

Му³.- Му³имий ¤ТИЛ.- ¤збек тилининг

мґ².- мґ²улча изоµли лу²ати

О. -Ойбек. £.М.- £уддус Муµаммадий.

О.Ё.- Одил Ё³убов ³ир².- ³ир²изча

О.£.- Олим £ґч³орбеков ³оз.- ³о²о³ча

П.Т.- Парда Турсун ³ора³.- ³ора³алпо³ча

П.£.- Пирим³ул £одиров ¢.¢.- ¢афур ¢улом

р.-б.- русча-байналмилал ¥.Деµ.-¥исрав Деµлавий

Р.Ф.- Раµмат Файзий ¥.Н.- ¥аким Назир

Руд.- Рудакий ¥.О.- ¥амид Олимжон

С. А.- С. Айний ¥.Ш.- ¥усайн Шамс

С. Ан.- С. Анорбоев ¥аб.-¥абибий


КИРИШ

"¥озирги ґзбек адабий тили" курсининг объекти, ма³сади ва вазифалари


Адабиётлар: 3[41-46], 10[3-5],19[4-5],20[3-11].


1-§. - Курснинг объекти - µозирги ґзбек адабий тили, унинг ґзбек миллий тили таркибидаги ґрни.

Курснинг ма³сади - талабаларни "тил структураси–норма (меъёр)-узус" масалаларига, адабий тил ва миллий тил, адабий тил ва диалектлар, адабий тил ва жаргон-арголар, адабий тил ва функционал стиллар (вазифавий услублар) муносабатига оид назарий билимлар билан ³уроллантириш, шу билимларга таянган µолда уларга µозирги ґзбек адабий тилининг структуравий, мазмуний ва вазифавий хусусиятлари, о²заки ва ёзма шакллари µа³ида маълумот бериш.

Курснинг вазифалари: а) соµага оид адабиётлар устида ишлаш, асосий тушунчалар, терминлар ва назарий умумлашмалар билан танишиш; б) тил иерархиясидаги фонетик-фонологик, лексик, семантик ва грамматик сатµларга мансуб бирликларнинг адабий тил учун меъёр (норма) бґлган ва меъёр бґлмаган белги-хусусиятларини ³иёсан ґрганиш, таµлил ³илиш, бу соµадаги мунозарали ну³таларни ани³лаш; в) µозирги ґзбек адабий тилининг тарихий илдизлари ва диалектал асослари, адабий тил тара³³иётини белгиловчи ички (лингвистик) ва таш³и (экстралингвистик) омиллар µа³ида талабаларга маълумот бериш, уларда µозирги ґзбек адабий тилининг системавий ва структуравий хусусиятларини муста³ил таµлил ³ила олиш кґникмаларини шакллантириш.


2-§. ¥озирги ґзбек адабий тили ґзбек миллий тилининг олий формаси-ишлов берилган, меъёрлаштирилган, миллат вакилларининг барчаси учун умумий бґлган бар³арор шаклидир. Демак, у миллий тилга зид ³ґйилмайди, ундан бош³а тизим µам эмас, балки шу миллий тилнинг ю³ориро³ бос³ичи, тартибга солинган бош кґриниши, холос.
Диалект ва шевалар адабий тилнинг шаклланишида иштирок этади, аммо адабий тилдан ³уйидаги белгилари билан фар³ланади: а) адабий тил миллатнинг барча вакиллари учун умумийдир, диалект ва шевалар эса миллат таркибидаги этник гуруµларнинг µар бири учун алоµида-алоµида бґлади, бир-биридан фонетик, лексик, грамматик жиµатдан фар³ланади; б)адабий тилнинг ёзма шакли мавжуд: у маълум меъёрларга бґйсундирилган ёзув системасига асосланади. Диалект ва шевалар учун алоµида адабий-орфографик ёзув йґ³; в) адабий тилнинг ³ґлланиши µудудий (территориал) жиµатдан чегараланмайди, диалект ва шеваларнинг ³ґлланиши эса бу жиµатдан чегаралангандир; г) адабий тилда давлат ишлари - хал³ таълими, матбуот, радио-телевидение, илм-фан, маъмурий-идоравий µужжатлаштириш ишлари олиб борилади; ³онун, фармон ва ³арорлар шу тилда эълон ³илинади. Диалект ва шевалар бу функцияда ³ґлланмайди.
Жаргон ва арголар - маълум ижтимоий гуруµларга, масалан, ґ²риларга, спортчиларга ёки талабаларга хизмат ³иладиган ясама тил. Бундай "тил" элементлари (жаргонизм ва арготизмлар) адабий тилда ишлатилмайди.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25Похожие:

¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили iconДокументы
1. /?озирги чзбек адабий тили.doc
¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили iconДокументы
1. /?озирги чзбек адабий тили-синтаксис.doc
¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили iconДокументы
1. /цЗБЕК АДАБИЙ ТИЛИ ТАРИХИ.doc
¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили iconДокументы
1. /Китоб (Хозирги узбек адабий тили).pdf
¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили iconДокументы
1. /Узбек адабий тили тарихи (маъруза матни.doc
¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили iconДаре тахлилииипг балл оркали ифодаланиш намунаси
Она тили ва адабиёт, узбек тили, рус тили, козок тили, киргиз тили, тожик тили, коракалпок тили, бошлангич таълим, тарих, хукук,...
¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили iconДарс тахлилииипг балл оркали ифодаланиш намунаси
Она тили ва адабиёт, узбек тили, рус тили, козок тили, киргиз тили, тожик тили, коракалпок тили, бошлангич таълим, тарих, хукук,...
¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили iconДокументы
1. /БМИ лотин озирги.pdf
¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили iconДокументы
1. /?ОЗИРГИ ЗАМОННИНГ АСОСИЙ ?У?У?ИЙ ТИЗИМЛАРИ.docx
¥. А. Жамолхонов ¥озирги ¤збек адабий тили icon“Тил-миллатимиз қалби” мавзусида адабий-маърифий кеча сценарийси

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации