ДокументыМирзо Улу\\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети icon

Мирзо Улу\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети

НазваниеМирзо Улу\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети
Дата31.08.2013
Размер135.83 Kb.
ТипДокументы
скачать
1. /Антик адабиёт_.docМирзо Улу\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети

Ызбекистон Республикаси олий ва ырта махсус таълим вазирлиги

Мирзо Улу\бек номидаги Ызбекистон Миллий университетиХорижий филология факультети


Антик адабиёт тарихи быйича амалий маш\улотлар


(услубий =ылланма)


Тошкент - 2003
Мазкур услубий =ылланма М.Улу\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети Ы=ув-услубий Кенгашининг 2003 йил __ июндаги мажлисида мущокама =илиниб, нашрга тавсия этилган.


Тузувчилар: филология фанлари номзоди, доцент Б.С.Эрматов,

катта ы=итувчи Х.М.Жалилова


Та=ризчилар: филология фанлари номзоди, доцент М.Н.Низамова,

филология фанлари номзоди У.А.Саидов


Маъсул мущаррир: филология фанлари доктори,проф.А.А.Абдуазизов


@ «Университет» нашриёти, 2003


Маълумки, Мирзо Улу\бек номидаги Ызбекистон Миллий университетининг Хорижий филология факультетида талабалар нафа=ат хорижий (инглиз, немис, француз, рус ва бош=а) тилларни, балки шу тилларда сызлашадиган хал=лар адабиётларини щам чу=ур ырганадилар. Былажак филологларнинг маънавий-ахло=ий, эстетик шаклланишида чет эл адабиёти тарихи фанининг ырни каттадир. Талабалар биринчи бос=ичда ырганадиган антик адабиёт тарихи эса «Чет эл адабиёти тарихи» курсининг энг дастлабки ва мущим =исмидир.

Ушбу =ылланмада ХФФ I-курс талабаларининг антик адабиёт тарихи быйича амалий маш\улотлари учун дастур ва режалар берилган.

Антик (=адимги Юнон ва Рим) адабиёти тарихини чу=ур ырганмай туриб, замонавий Оврупа мамлакатлари адабиётини англаб етиш мушкул, зеро Оврупа маданияти антик маданият асосида яратилган. Оврупа хал=лари ызларининг кып асрлик тара==иётлари давомида =адимги юнонлар ва римликлар яратган санъат ва адабиёт намуналарига =айта-=айта мурожат этганлар, улардан ырганиб, улардан илщомланиб янги асарлар яратганлар. Антик адабиётда шаклланган жанрлар, услубий йыналишлар, сюжет ва композицион унсурлар, образлар, фалсафий ва эстетик назариялар Оврупа адабиётида ызининг кейинги ривожини топди.

Биро= ы=ув режасида бу фан быйича амалий маш\улотлар учун ажратилган соатларнинг щажми кам (16 соат) былиб, уларнинг мавзуларини танлашда =адимги Юнон ва Рим адабиётидан ызбек тилига таржима =илинган бадиий матнларнинг етарли эмаслиги, шунингдек миллий гурущ талабалари ырта мактабда антик адабиётни деярли ырганмаганлиги, щамда ушбу курс быйича мавжуд адабиётлар мураккаб фалсафий ва адабий-назарий масалаларга ба\ишланганлигини щисобга олмо= лозим.

Ю=оридагиларни инобатга олиб антик адабиёт тарихи быйича 8 та (щар бири 2 соатдан) амалий маш\улот ытказиш назарда тутилади.


I – маш\улот: +адимги юнон мифологияси

Антик адабиёт асотириёт (мифология)га асосланганлиги сабабли, талабалар =адимги Юнон ва Рим асотир (миф)ларини ырганишга алощида эътибор беришлари керак. Барча хал=лар адабиёти каби, юнон адабиёти щам хал= о\заки ижоди заминида яратилган. Ибтидоий жамият хал= о\заки адабиётида шу жамият кишиларининг табиат ща=идаги тушунчалари ифода этилган. Ча=мо=, момо=алдиро=, ён\ин, зилзила каби табиат щодисаларига ибтидоий одам илощий маъно бериб, улар ща=ида кыплаб афсоналар яратган. Ибтидоий одам тафаккурининг анимизм, зооморфизм, фетишизм каби кыринишлари афсоналарда ыз аксини топган. +адимги юнонлар учун мифология щам илм, щам санъат, щам дин, щам фалсафа эди. Юнон мифологиясини чу=ур ыргангандан кейингина талабалар антик ёзма адабиётни тушуна оладилар. Мифологияни чу=ур ырганишнинг яна бир мущим томони шундаки, сюжетлари юнон мифологияси асосига =урилган кыщна адабиёт намуналари нафа=ат /арбий Оврупа мамлакатлари адабиётлари, балки умумжащон адабиёти ривожланишининг барча даврларига ыз таъсирини ытказган, щозирги замонавий адабиёт щам бундан мустасно эмас. Бу эса ю=оридаги талабларни яна бир бор тасди=лайди.

Режа:

 1. Мифларнинг мазмуни ва мощияти.

 2. +адимги юнонларнинг дунёни идрок этиш ва ижод =илиш усуллари (анимизм, фетишизм, зооморфизм).

 3. Крит-микена маданияти – юнон ривоятларининг тарихий асоси сифатида. Мифларнинг асосий туркумлари.

 4. +адим юнон мифларининг асосий маъбудлари ва =ащрамонлари.

 5. Мифларнинг бадиий ва эстетик ащамияти, адабиёт ривожидаги ырни.


II – маш\улот: Щомер достонлари

Юнон ёзма адбиётининг бизга етиб келган энг =адимги ёдгорликлари – «Илиада» ва «Одиссея» достонларидир. «Илиада» ва «Одиссея» эпосларининг муаллифи Щомер деб тан олинган былса-да, ушбу масала быйича адабиётшунос олимлар ыртасида =арама-=арши фикрлар щам мавжуд. Ща=и=атан бу асарларга узо= даврни ыз ичига олган адабий щаракат мащсули сифатида =араш мумкин. Бу борада аэд ва рапсодларнинг ырини алощида таъкидлаш лозим. «Илиада» ва «Одиссея» достонларининг мавзуси Троя жанги ва аргонавтлар ща=идаги мифлардан олинган. Троя жанги ща=идаги мифлар реал тарихий во=еаларга асосланган. «Илиада» поэмасида Троя (Илион) шащри быса\асида юнонлар билан трояликлар ыртасида былган ын йиллик урушнинг охирги ынинчи йили (эрамиздан аввалги XIII-XII асрларнинг охирги йили) тасвирланган. «Одиссея» поэмасида эса Троя жанги =ащрамони, Итака подшощи Одиссейнинг саргузаштлари щикоя =илинган. «Илиада» ва «Одиссея» достонлари мощир таржимон +одир Мирмущамедов томонидан ызбек тилига таржима =илинган. Бу таржималар талабаларга асарларни чу=ур бадиий тащлил =илиш имкониятини яратади.

Маълумки, тарихий ытмишдаги мущим во=еалар ты\рисидаги =ащрамонлик достонлари щамма хал=ларда, жумладан ызбек хал=ида щам бор. Улар орасида ыхшашликлар кып. +адим юнон достонларининг ижрочилари щам минглаб, ын минглаб ноёб санъаткорлар былишган. Щомер эса шундай санъаткорлардан энг сынггиси ва энг буюги былиб, катта поэтик меросни са=лабгина =олмай, жащон маънавий дунёсининг бош манбаларидан щисобланган икки ылмас достон ижод этди.

Режа:

 1. Троя жанги ща=идаги ривоят, унинг тарихий ащамияти ва бадиий адабиётда акс эттирилиши.

 2. «Илиада» - =ащрамонлик достони

 3. «Одиссея»- саргузашт достони.

 4. Достонларнинг бош =ащрамонлари ва образлар тизими.

 5. Достонларнинг яратилиш даври, макони, муаллиф позицияси.

 6. Поэмаларнинг бадиий хусусиятлари, услубининг ызига хослиги.


III- маш\улот: Юнон драмаси

Аттика драмаси ызининг уч кыриниши – трагедия, комедия, сатир драмаси, Дионис маъбудига ба\ишланган маросимлар асосида шаклланган. Шунинг учун драма тарихини ырганишдан олдин талабалар юнон фолклори ща=идаги маълумотларни эслаб ытишлари керак. Барча хал=лар сингари юнон хал= о\заки ижоди щам ов, дех=ончилик ва бош=а мещнат жараёнида айтиладиган =ыши=лар, маросимий уйинлар ва урф-одатлар асосида яратилган. Ибтидоий хал=ларга хос миллий щаракат ва ыйинлар кыриниши щозирги кунда щам баъзи хал=лар фолклорларида са=ланиб =олган. Юнонча «драма» сызи эса «щаракат» деган маънони англатади. Драма, маълумки, щаракат ва диалоглардан иборат. Драманинг келиб чи=иши ща=ида Арасту (Аристотел) ызининг «Поэтика» асарида батафсил тыхталган. Трагедия сызининг «траго» ва «ода» (эчки =ыши\и) мазмуни щам ушбу жанрнинг Дионис маросимидан келиб чи==анлигини исботлайди, зеро Дионисни юнонлар эчки =иёфасида тасаввур этар эдилар. Аристотел ушбу асарида комедиянинг келиб чи=ишини щам буюк Дионисийлар билан бо\лайди. Дионисга ба\ишланган =асидалар элликта кишидан иборат хор иштирокида ижро этилар эди. Кейинчалик бу хорга Феспид биринчи актёрни киритган. Актёр пешталкин ва хор ыртасида диалоглар олиб борган. Актёр ыйини оз былса-да, во=еани щаракатга келтирувчи кучга айланган. Хор кейинчалик фа=ат лирик =исмларни ижро этган. Кейинчалик трагедия жиддийлашди. Шундан кейин драманинг «сатирлар драмаси» тури пайдо былди. Сатирлар драмаси асосан уч =исмдан иборат трагик асарнинг тыртинчи =исми сифатида сащнага =ыйилган.

Режа:

 1. +адимги Юнонистонда драманинг яратилишидаги ижтимоий-тарихий омиллар.

 2. Драманинг турлари, келиб чи=иши, тузилиши.

 3. +адимги Юнонистонда театр (актер, хор, декорация, ни=облар)

 4. Аристотел драма ща=ида.


IV – маш\улот: Юнон трагедияси

Эрамиздан олдинги V асрда яратилган юнон трагедия ёдгорликларидан Эсхил, Сафокл ва Европид асарларигина тыли= щолда са=ланган. Ушбу адибларнинг ижоди Афина демократияси тарихини акс эттирувчи Аттика трагедияси тара==иётининг уч даврини ызида акс эттиради.

Афина давлатчилигининг шаклланиш даври адиби Эсхил – антик трагедия асосчисидир. Эсхил ыз асарларида афсонафий образлар ор=али ыз замонаси тарихини, яъни юнон-форс уруши, демократик давлат барпо этилишини бадиий мащорат ила реал тасвирлаб беради. Эсхилнинг «Эронийлар», «Фиванинг етти душмани», «Илтижогуйлар», «Занжирбанд Прометей» ва «Орестея» трилогияси тыли= щолда бизгача етиб келган. «Орестея» трилогияси «Агамемнон», «Хоэфоралар» ва «Эвменидалар» трагедияларидан иборат.

Амалий маш\улотларда талабалар Эсхилнинг «Занжирбанд Прометей» ёки «Орестея» трилогиясини тащлил =илишлари мумкин. Талабалар Эсхилнинг «Занжирбанд Прометей» асарини катта =изи=иш билан ы=ишади ва тащлил =илишади. Чунки Прометей озодлик ва инсонпарварлик рамзи булиб =олган машщур образ. Шунингдек ушбу асар ызбек тилига таржима =илинган. Прометей ща=идаги ривоят асосида мультипликация ва муси=ий асарлар щам яратилган. Прометей образи санъат ва хайкалтарошликда щам нодир асарлар яратилишига сабаб былган. Оврупа адабиётида Прометей ща=ида жуда кып бадиий асарлар яратилган. Гётенинг «Прометей», Байроннинг «Прометей», Шеллининг «Озод =илинган Прометей» асарлари микримизнинг далилидир.

Режа:

 1. «Занжирбанд Прометей» асарининг яратилиш тарихи, сюжетининг ызига хослиги ва тузилиши.

 2. Прометей образи (=ащрамонлик, олийжаноблик, буюклик).

 3. Эсхилнинг «Орестея» трагедиясининг яратилиш тарихи. Сюжетнинг ызига хослиги, мифологик асоси. Трагедия структураси. Диалог, монолог ва хорнинг ырни. Трагедиянинг бош =ащрамонлари.

 4. Эдип ща=идаги ривоят ва унинг Софокл трагедиясида акс эттирилиши.

 5. «Шощ Эдип» трагедиясидаги асосий муаммо.

 6. Юнон трагедияларининг бадиий хусусиятлари.

 7. Аристотел юнон трагедияси ща=ида.


V – маш\улот: +адимги Аттика комедияси.

Аристофан ижоди.

Аристофан –=адимги юнон комедиянависи. Унинг асарлари юнон комедиясининг бизга =адар етиб келган ягона намуналаридир. Аристофаннинг =ир==а я=ин асарларидан ын биттаси са=ланиб =олинган. Аристофан ыз комедияларида уруш ва тинчлик («Ахарнликлар», «Суворийлар» ва «Лисистрата») муаммосини кытаради. «Ахарнликлар» комедиясида муаллиф Пелопоннес уруши тарафдорлари былган радикал демократларга, жумладан щукмдор Клеон сиёсатига =арши муносабат билдиради. Аристофан ызининг тинчликсевар \ояларини бош =ащрамони образи ор=али ифода этади. Клеонга =арши ёзилган асарлардан яна бири «Суворийлар» сиёсий комедияси былиб, бош =ащрамон –Клеондир. «Лилистрата» комедиясини Аристофан Пелопоннес урушининг йигирманчи йилида ёзади. Бу даврда юнон хал=и щалокат ё=асига бориб =олган бир пайтда, Лисистрата исмли аёлнинг урушни тыхтатиш учун олиб борган щаракатлари кырсатилган. Адиб «+ушлар», «Хал= мажлисидаги аёлар», «Давлат» комедияларининг афсонавий сюжетида янгича идора усулларини жорий =илиш ща=идаги турли утопик таълимотлар устидан кулади. Аристофан таълим-тарбия, одоб-ахло= масалаларига щам катта эътибор берган. Унинг «Булутлар» ва «+урба=алар» каби комедиялари айнан шу мавзуга ба\ишланган. Амалий маш\улотларда талабалар ана шу масалаларга эътибор беришлари керак.

Режа:

 1. +адимги Юнонистонда комедия жанрининг шаклланишига туртки берган асосий омиллар.

 2. Комедия структураси (пролог, парад, агон, порабаса, эписод, эксар).

 3. Аристофан комедияларида уруш ва тинчлик муаммоларининг акс эттирилиши.

 4. Аристофан комедияларида ота ва бола, таълим-тарбия, одоб ва ахло= масаллалари («Булутлар»).

 5. Аристофаннинг бадиий-эстетик =арашлари («+урба=алар»).

 6. Аристофан комедияларида тарихий реал шахсларнинг хажвий тасвирланиши (Су=рот, Еврипид, Клеон)

 7. Комедиядаги реал ва фантастик унсурлар.

 8. +адимги Аттика комедиясининг антик ва Оврупа адабиётига таъсири.


Рим адабиёти.

Юнон адабиётининг намуналари э.а. VIII асрга мансуб былса, Рим адабиётининг биринчи ёдгорликлари э.а. III асрда яратилган. Рим адабиётининг шаклланиши ва ривожланиши эллинизм даврига ты\ри келади. Бу даврга келиб юнон адабиёти ин=ирозга учрайди. Рим адабиёти юнон адабиёти намуналари асосида яратилган. Шунинг учун Рим адабиёти юнон адабиётига нисбатан анча етук. Лекин римликлар юнон маданий меъросини =абул =илар эканлар, уни уз миллий эхтиёжларига, \оявий талабларига, тарихий шароитларига мослаштирадилар. Гарчи Рим адабиётида та=лидчилик катта ырин тутган былса-да, у ызига хос муста=ил адабиёт щисобланади.

Талабалар Рим адабиётини чу=ур ызлаштиришлари лозим, зеро Уйгониш даври адабиётида ва XVII аср классицизм адабиётида Оврупа адиблари айнан Рим адабиёти наъмуналарига мурожаат =иладилар.


VI – маш\улот: Республика даври Рим адабиёти.

Плавт комедиялари.

Тит Макс Плавт комедиялари Рим адабиётида алощида ырин эгаллайди. Плавт йигирмага я=ин комедиялар муаллифидир. Плавт щам бош=а Рим ёзувчилари сингари ыз ижодида юнон адабиётига, хусусан Аттика комедиясига мурожаат =илади, Менандр, Дефил каби адибларнинг асарларига та=лид =илиб, Рим щаётига мослаштирилган янги асарлар яратади. Плавт юнон комедиясини Рим сащнасига олиб чи=ар экан, асарларнинг асл нусхаларидаги шащарларнинг номларини, =ащрамонларнинг исмларини, уларнинг либосларини ызгартирмайди, лекин асарга Рим щаётига оид во=еалар ва долзарб муаммоларни киритади. Плавт контаменация усулидан кенг фойдаланган. Амалий маш\улотда Плавтнинг «Ма=танчок жангчи», «Хумча», «Псевдол» каби комедияларини тащлил =илиш жараёнида асосий эътиборни унинг «Хумча» комедиясига =аратмо= лозим, чунки бу асар янги замон жащон адабиётига алощида таъсир ытказган. Жумладан, XVII аср француз адиби Мольернинг «Хасис» комедиясидаги Хасис образи «Хумча»нинг бош =ащрамони Эвклион образига айнан я=ин. Э.Вощидовнинг «Олтин девор» асарида эса щам Плавтнинг, щам Мольернинг таъсири сезилади.

Режа:

 1. Плавт комедиялари, уларнинг асосий мавзулари ва кытарилган асосий муаммолар.

 2. Плавтнинг «Хумча» комедиясининг яратилиши тарихи, композицияси.

 3. Комедиядаги образлар тизими (Эвклион, Мегадор, Федра, Ликамид)

 4. Комедияда =ул образи, унинг роли.

 5. Асарнинг бадиий хусусиятлари.

 6. Комедиядаги асосий муаммо.

 7. Плавт ижодининг жащон адабиётидаги ырни.


VII – маш\улот: Август асри Рим адабиёти.

Август даври Рим адабиётининг охирги улу\ шоири Публий Овидий Назондир. Овидийнинг «Иш=ий элегиялар», «+ащрамон аёллар» ёки «Мактублар», «Севги санъати» каби асарлари орасида «Метаморфозалар» («Турланиш») поэмасиалощида ырин тутади. Асарни яратишда Овидий нафа=ат юнон адабиёти анъаналаридан, турланиш ща=идаги асарлар синтезидан фойдаланди, балки ызига хос янги поэма яратди. Амалий маш\улот учун айнан Овидийнинг «Метаморфозалар» поэмасини танлаш, асар сюжетининг ранг-баранглиги, уларда кытарилган муаммоларнинг инсоният тара==иётининг барча даврлари учун щам долзарблиги билан белгиланади. Асар дунёнинг яратилиши ща=идаги ривоят билан бошланади. Асар 15 бобдан иборат. Асарни тащлил =илишда талабалар маъбудлар =ахри, уларга хос бахиллик, ма\рурлик, беращмлик, маккорлик ва инсонлардаги очкызлик, шущратпарастлик, хасадгуйлик, =аллоблик каби иллатларни щам очиб беришлари лозим. Биро= маъбудлар =обил бандаларига нисбатан марщаматларини аямасликларини (Пигмалион) алощида кырсатиб бериш керак. «Метаморфозалар»да тасвирланган =онли фожиа ва кулфатлар Овидий замонаси учун оддий щолат эди.

Режа:

 1. «Метаморфозалар» жанрининг келиб чи=иши.

 2. Асарда афсона ва ривоятларнинг ырни.

 3. Асарда кытарилган асосий мавзулар ва муаммолар.

 4. Асарнинг бадиий хусусиятлари:

  • Асарнинг тузилиши

  • Шеърий вазни ва ылчови

  • Асарда щикоячининг ырни

  • Асар =ащрамонлари

 5. Овидийнинг доимий ызгарувчан дунё концепцияси, асарда замон рущининг акс эттирилиши.


VIII – маш\улот: Еврипид ва Сенека трагедиялари.

Сенека асарлари - бизнинг давримизгача тыли= щолда етиб келган Рим трагедияларининг ягона ёдгорликларидир. Сенека трагедияларини тащлил =илишда уларни юнон трагедиянависи Еврипид асарлари билан =иёсий ырганиш ма=садга мувофи= былади. Сенека асарлари сюжетлари щам асосан юнон афсоналарига асосланган. Рим трагедия шаклан щам юнон трагедиясига ыхшашдир, жумладан, монолог ва диалоглар шеърий кыринишда былиб, лирик хор партияси билан кетма-кетликида берилади, диалогларда ындан орти= персонаж иштирок этмайди. Хор партияси трагедияни 5 пардага былади.

Сенека ижодида щам машщур «Медея», «Федра», «Эдип», «Телба Геркулес» каби трагедиялар мавжуд. Амалий маш\улотда Сенеканинг «Медея» трагедиясини Еврипиднинг шу номли трагедияси билан =иёсий тащлил =илиш мумкин. Бунда Сенеканинг асари декламацион услубда ёзилганлигига, Еврипиднинг трагедиясида эса драматик щолат устунлик =илишига эътиборбермо= лозим.

Режа:

 1. Еврипид ва Сенеканинг «Медея» асарларининг яратилиш тарихи.

 2. Еврипид ва Сенека асарларининг образлар тизимлари.

 3. Еврипид ва Сенека асарларида Медея образи тал=инининг ызига хослиги.

 4. Асарларнинг бадиий хусусиятлари:

  • Асарлар сюжетларининг ызига хослиги, уларнинг афсонавий асослари.

  • Трагедияларнинг тузилиши. Диалог, монолог ва хорнинг ырни.

  • Асарларда конфликтнинг ырни.

  • Еврипид ва Сенеканинг асар яратишдаги асосий концепцияси.

  • Асарлардаги муштаракликлар ва ызига хосликлар.

 5. Рим трагедиясининг умумий хусусиятлари.


Адабиётлар рыйхати:


 1. Antik adabijotdan xrestomatija. Tuzuci prof. N.F.Devatani. t. I, Junon adabijoti. T., 1939.

 2. Antik adabijotdan xrestomatija. Tuzuci prof. N.F.Devatani. t. II, Rim adabijoti. T., 1939.

 3. Алимухамедов А. Антик адабиёт тарихи.Т.,1975.

 4. Арасту. Давлатнинг таркиби. «Жащон адабиёти»,1998,№ 6.

 5. Афлотун. Оила-неъматдир. «Жащон адабиёти»,1998,№ 6.

 6. Еврипид. Медея. А.+осимов тарж. Т., 1985.

 7. Плутарх. Искандар Ма=идунли. З.Аълам тарж. «Жащон адабиёти»,1998,№ 7.

 8. Софокл. Шощ Эдип. А.Мухтор тарж. Т., 1979.

 9. Эллада =ащрамонлари Ыз.Дав.бадиий нашр. 1957.

 10. Эсхил. Занжрбанд Прометей. А.+осимов тарж. Т., 1978.

 11. Щомер. Иллиада. +.Мирмущамедов тарж. Т., 1988.

 12. Щомер. Одиссея. +.Мирмущамедов тарж. «Жащон адабиёти», 2001,№ 8.

 13. Щорижий театр тарихи. Антик даврдан Маърифатпарварлик давригача /арбий Оврупа театри тарихи. Г.Н.Бояджиев ва А.Г.Образцова тащрири остида. Т., «Ы=итувчи», 1997.

Похожие:

Мирзо Улу\\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети iconМухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети “Миллий ғоя ва ҳуқуқ таълими” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди
Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳуқуқшунослик факультети "Миллий ғоя ва...
Мирзо Улу\\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги олий таълим муассасалари кафедраларида иш юритиш тизимини такомиллаштириш юзасидан й ў р и қ нома тошкент 2011
Йўриқнома Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ўқув-услубий Кенгашининг 2010 йилдаги мажлисида муҳокама қилинган...
Мирзо Улу\\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги олий таълим муассасалари деканатларида иш юритиш тизимини такомиллаштириш юзасидан й ў р и қ нома тошкент 2011
Йўриқнома Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ўқув-услубий Кенгашининг 2010 йилдаги мажлисида муҳокама қилинган...
Мирзо Улу\\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети iconДокументы
1. /Улу?бек Мамат?улов.pdf
Мирзо Улу\\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети iconТасдиқлайман” А. Авлоний номидаги хтхқтмоми ректори М. Юлдашев 2013 йил
...
Мирзо Улу\\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети iconДокументы
1. /Инсон омили ?амма нарсадан улу?.doc
Мирзо Улу\\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети iconМавзу: Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий маърифий ишлар самарадорлигини оширишда Касаба уюшмаларининг роли режа
Миллий ғоя, миллий мафкура, мафкуравий хавфсизлик ва маънавият тушунчаларининг мазмун-моҳияти
Мирзо Улу\\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети iconМиллий валюта Режа: Миллий валюта Инфляциянинг иктисодиётга таъсири
Миллий валюта курсининг келиб чиқиши мамлакат иқтисодий фаолияти муҳим ва ажралмас таркибий қисми бўлган савдони ривожлантириш билан...
Мирзо Улу\\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети iconА. Авлоний номидаги халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш марказий институти
А. Авлоний номидаги хтхқтмомининг 2013 йилда Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳар ва вилоятлар халқ таълими муассасалари раҳбар...
Мирзо Улу\\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети iconДокументы
1. /Миллий ?оя ва ёшлар. Миллий ?урур ва ор-номус..docx
Мирзо Улу\\бек номидаги Ызбекистон Миллий университети iconДокументы
1. /МИЛЛИЙ FОЯ ВА МИЛЛИЙ МАЪНАВИЙ ?АДРИЯТЛАР.docx
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации