Документы



09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида icon

09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида

Название09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида
Дата28.06.2013
Размер86.52 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ПРЕЗИДЕНТИНИНГ

ЄАРОРИ

09.11.2007 й.

N ПЄ-727


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

БОШ ПРОКУРАТУРАСИНИНГ ОЛИЙ ЎЄУВ

КУРСЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТЎЈРИСИДА


Ўзбекистон Республикаси прокуратураси органлари раібар кадрларини єайта тайёрлаш ва ходимларининг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш маєсадида, шунингдек, Кадрлар тайёрлаш миллий дастурига мувофиє:


1. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Єонунчиликни мустаікамлаш муаммолари ва прокурор-тергов ходимлари малакасини ошириш маркази тугатилсин ва унинг негизида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўєув курслари ташкил этилсин.


2. Олий ўєув курсларининг асосий вазифалари этиб єуйидагилар белгилансин:

юридик фани, прокурор-тергов амалиёти, меінат ва бошєарувни илмий ташкил этишнинг энг янги ютуєларини ўргатиш маєсадида прокуратура органларининг раібар кадрларини єайта тайёрлаш ва ходимларининг малакасини ошириш;

мунтазам равишда тингловчиларнинг назарий билимлари ва амалий кўникмаларини ошириш, ишчанлик ва касбий фазилатларини такомиллаштириш;

ахборот-таілил ишлари кўникмаларини ривожлантириш, Ўзбекистон Республикаси ташєи ва ички сиёсатининг асосий йўналишларига доир билимларни чуєурлаштириш;

профессионал вазифаларни іал этишда замонавий компьютер технологияларидан, глобал ахборот тармоєлари ресурслари имкониятларидан фойдаланиш борасидаги билимларни чуєурлаштириш ва амалий кўникмаларни такомиллаштириш;

демократик іуєуєий давлат барпо этиш, фуєаролик жамиятини шакллантириш ва єонунчиликни мустаікамлаш соіасида тингловчиларнинг іукуєий билимларини ошириш;

тингловчиларда ташкилотчилик єобилияти ва раібарлик маіоратини такомиллаштириш;

тингловчиларни ватанпарварлик, Ватанига ва хизмат бурчига садоєат руіида тарбиялаш, уларда ахлоєий-иродалик фазилатларни шакллантириш;

прокурор-тергов ва суд амалиётини ўрганиш іамда таілил єилиш;

єонунийликни таъминлаш, іуєує-тартиботни мустаікамлаш ва жиноятчиликка єарши кураш муаммолари бўйича тадєиєотларни амалга ошириш іамда амалий таклифлар, тавсиялар ва єўлланмаларни ишлаб чиєиш.


3. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўєув курсларини бошєарув ходимларининг чекланган сони 11 кишидан иборат ташкилий-штат тузилмаси иловага мувофиє тасдиєлансин.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорига Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўєув курслари тузилмасига белгиланган умумий штатлар сони доирасида ўзгартиришлар киритиш іуєуєи берилсин.


4. Раібар кадрларни єайта тайёрлаш дастури бўйича ўєиш муддати - 6 ой ва малака ошириш дастури бўйича - 1 ой этиб белгилансин.


5. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори икки іафталик муддатда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўєув курслари тўјрисидаги низомни ишлаб чиєсин ва тасдиєласин.


6. Бош прокуратуранинг Олий ўєув курслари ходимларига прокуратура органлари ходимлари учун белгиланган меінатга іає тўлаш ва моддий таъминлаш шартлари татбиє этилсин.


7. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги іар йили Давлат бюджети параметрларини шакллантиришда ушбу єарорга мувофиє Олий ўєув курсларига зарур маблај ажратилишини назарда тутсин.


8. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси билан биргаликда бир ой муддатда єонун іужжатларига мазкур єарордан келиб чиєадиган ўзгартириш ва єўшимчалар киритиш тўјрисида таклифлар тайёрласин.


9. Ушбу єарор ижросини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат маслаіатчиси И. Абдуллаев зиммасига юклатилсин.


Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримов


Ўзбекистон Республикаси

Президентининг

2007 йил 7 ноябрдаги

ПЄ-727-сонли єарорига

ИЛОВА


Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг

Олий ўєув курсларини ташкилий-штат

ТУЗИЛМАСИ





















Бошлиє

1










































































































Ўєув ишлари бўйича бошлиє ўринбосари

1













Маъмурий-хўжалик ишлари бўйича бошлиє ўринбосари

1

























































































































































Єонунлар ижроси устидан назорат кафедраси





Судларда прокурор ваколатларини таъминлаш кафедраси





Ўєув жараёнини методик таъминлаш бўлими

4





Молия-хўжалик бўлими

3

































































































































Жиноятчиликка єарши курашиш іаєидаги єонунлар устидан назорат кафедраси









Кадрлар бўйича катта инспектор

1





Канцелярия




























































































































































Жами бошєарув ходимларининг штат бирликлари - 11





















Изоі: Профессор-ўєитувчилар ва ёрдамчи ходимларнинг сони

амалдаги меъёрларга мувофиє белгиланади.


"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2007 йил, 46-47-сон, 464-модда.



Похожие:

09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Республикасининг Ўрє-102-сон Єонунига іамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасида ахборотнинг криптографик...
09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида icon28. 12. 2005 й. N 282 "ziyonet" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида
Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўјрисида" 2005 йил 28 сентябрдаги...
09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида iconА. А. Хайдаров 2012 йил
Республикаси қонунлари, Президент фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, ҳукумат қарорлари. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта...
09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204
Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси Ахборот тизимлари ва телекоммуникациялар масалалари ахборот-таілил...
09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида
Республикаси Президентининг "Иєтисодиётнинг реал сектори корхоналарини єўллаб-єувватлаш, уларнинг барєарор ишлашини таъминлаш ва...
09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида iconN 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида
Республикаси Єонунини іамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Табиий газ етказиб бериш ва унинг учун іисоб-китоб`єилиш...
09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш
Талабаларга I, II, III, IV, VI жуфт бош мия нервларининг тузилиши ва иннервация соҳаларини тушунтириш
09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида iconБунёдкор” ёшлар меҳнат ҳаракатини ташкил этиш тўғрисида
Республикаси Олий ва Ўрта махсус таълим вазирлигининг 2013 йил 17-январдаги 18-сонли буйруғига асосан тта да ёшлар меҳнат ҳаракати...
09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2011 йил 19 октябрда 2279-сон билан рўйхатга олинган
Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 5-сон, 230-модда) іамда "Баіолаш фаолияти тўјрисида"ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг...
09. 11. 2007 й. N пє-727 Ўзбекистон республикаси бош прокуратурасининг олий ўєув курсларини ташкил этиш тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш
Талабаларга XI, XI ва XII жуфт бош мия нервларининг тузилишини ва уларнинг шохларини иннервация соҳаларини тушунтириш
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации