ДокументыВазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги icon

Вазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги

НазваниеВазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги
Дата09.07.2013
Размер68.12 Kb.
ТипДокументы
скачать

Вазирлар Маікамасининг

2008 йил 18 мартдаги

48-сон іарорига

4-иловаТуман (шаіар) тиббиёт бирлашмаси тґІрисида

НИЗОМI. Умумий іоидалар


1. Ушбу Низом туман (шаіар) тиббиёт бирлашмаси фаолиятини ташкил этиш ва молиялаштириш тартибини белгилайди.


Туман (шаіар) тиббиёт бирлашмаси (кейинги ґринларда Бирлашма деб аталади) ¤збекистон Республикаси Президентининг «СоІлиіни саілаш тизимини ислоі іилишни янада чуіурлаштириш ва уни ривожлантириш Давлат дастурини амалга оширишнинг асосий йґналишлари тґІрисида» 2007 йил 19 сентябрдаги ПФ-3923-сон Фармонига мувофиі марказий туман (шаіар) касалхонаси, кґп тармоіли марказий туман поликлиникаси (Тошкент шаірида) негизида ташкил этилади.


2. Бирлашма ґз фаолиятида икки томонлама – тегишли іудуд іокимлигига ва соІлиіни саілашни бошіариш іудудий органига бґйсунади.


3. Бирлашма давлат муассасаси шаклида ташкил этилади, мустаіил юридик шахс іисобланади, мустаіил балансга, банкларда іисоб раіамларига, ґз номи ёзилган гербли муірга, шунингдек ґз фаолияти учун зарур бґлган бошіа атрибутларга эга бґлади.


Бирлашма тиббиёт кадрларини тайёрлаш, іайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш бґйича клиник ґіув базаси іисобланади.


4. Бирлашма ґз фаолиятида ¤збекистон Республикаси іонунларига, ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг іарорларига ва бошіа іарорларига, ¤збекистон Республикаси Президентининг фармонлари, іарорлари ва фармойишларига, ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг іарорлари ва фармойишларига, ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигининг буйруілари ва фармойишларига, бошіа іонун іужжатларига іамда ушбу Низомга амал іилади.


^ II. Бирлашманинг маісади ва асосий вазифалари


5. Јуйидагилар Бирлашмани ташкил этиш ва фаолиятининг маісади іисобланади:


ягона ташкилий-методик раібарликни ва аіолига кґрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат іилишни таъминлайдиган соІлиіни саілаш бирламчи бґІинининг замонавий ташкилий тузилмасини яратиш;

даволаш-профилактика, санитария-маърифий тадбирларни ва тиббий реабилитация хизматларини амалга оширишда іишлоі врачлик пунктларига, оилавий поликлиникаларга ва бошіа тиббиёт муассасаларига методологик ёрдам кґрсатишнинг сифат жиіатидан янги даражасини ташкил этиш.


6. Бирлашманинг асосий вазифалари:


аіолига сифатли дастлабки амбулатория-поликлиника ёрдами кґрсатиш;


дастлабки шошилинч, кечиктириб бґлмайдиган тиббий ёрдам кґрсатишни, беморларни стационар даволашни, шунингдек іишлоі врачлик пунктларига, оилавий поликлиникаларга, туман (шаіар)нинг бошіа тиббиёт муассасаларига ташкилий-методик раібарликни амалга ошириш;


касалликларнинг, энг аввало, юіумли ва вирусли касалликларнинг олдини олиш бґйича профилактика ишларини іамда таъсирчан чора-тадбирларни амалга ошириш;


самарали санитария-эпидемиология назоратини таъминлаш;


беморларга тиббий ёрдам кґрсатишда диагностика ва даволаш стандартларини жорий этиш, шунингдек туман (шаіар) тиббиёт муассасалари томонидан уларга риоя этилишини назорат іилиш;


аіоли ґртасида оилада тиббий маданиятни ошириш ва соІлом турмуш тарзини тарІиб іилиш ишларини ташкил этиш;


тиббиёт кадрларини жой-жойига іґйиш, улардан оіилона фойдаланиш, уларнинг малакасини ошириш іамда уларни тарбиялаш чора-тадбирларини ишлаб чиіиш ва амалга ошириш;


туман (шаіар) соІлиіни саілаш муассасаларини прогнозлаштириш, молиялаштириш ва уларнинг моддий-техника таъминотини ташкил іилиш.


^ III. Бирлашманинг іуіуі ва мажбуриятлари


7. Бирлашма белгиланган маісадларга эришиш ва зиммасига юкланган вазифаларни бажариш учун іонун іужжатларида белгиланган тартибда іуйидаги іуіуіларга эга:


ґзининг балансига берилган давлат мулкидан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш;


асосий воситаларни ижарага олиш ёки ижарага бериш, грантларни ва бошіа молиявий ёрдамни жалб этиш;


бюджетдан ажратиладиган маблаІлар доирасида Бирлашма ходимлари меінатига іаі тґлаш іамда уларни моддий раІбатлантириш миідорларини мустаіил равишда белгилаш;


іонун іужжатларига, Бирлашма фаолиятининг маісадлари ва предметига зид бґлмаган бошіа иш турларини амалга ошириш.


8. Бирлашма:


аіолига бепул асосда юіори малакали консультация ва даволаш-профилактик тиббий ёрдам кґрсатиши;


беморларни замонавий талаблардаги сифат ва стандартлар даражасида диагностика іилиши іамда даволашни таъминлаши ва ривожлантириши;


Бирлашма ходимларини мунтазам равишда іайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни амалга ошириши;


Бирлашма ходимлари учун меінатни ташкил этиш ва унга іаі тґлашнинг іонун іужжатларида белгиланган шартларини кафолатлаши, техника хавфсизлигини, ижтимоий таъминотни ва муайян ижтимоий іимоя іилишни таъминлаши;


Бирлашманинг моддий-техника базасини замонавий тиббиёт техникаси ва технологиялари билан мустаікамлаши ва ривожлантириши;


мол-мулкдан маісадли фойдаланиши, унинг саіланишини таъминлаши;


іонун іужжатларига мувофиі бухгалтерия іисобини ва статистик іисобни іамда іисоботларни юритиши шарт.


^ IV. Бирлашманинг тузилмаси ва уни бошіариш


9. Бирлашма тузилмаси илова іилинади.*


10. Јуйидагилар Бирлашманинг асосий таркибий бґлинмалари іисобланади:


туманлар (шаіарлар)да – шошилинч тиббий ёрдам бґлимига эга бґлган марказий туман (шаіар) касалхонаси, кґп тармоіли марказий туман (шаіар) поликлиникаси, іишлоі врачлик пунктлари, оилавий поликлиникалар (шаіарларда), диспансерлар, акушерлик комплекслари, ихтисослаштирилган касалхоналар, хусусий тиббиёт муассасалари;


Тошкент шаірида – кґп тармоіли марказий туман поликлиникаси, оилавий поликлиникалар, диспансерлар (бемор ґринлари фондисиз), чаіалоілар уйлари, хусусий тиббиёт муассасалари.


11. Бирлашмага раібарликни тегишли вилоят ёки Тошкент шаіар іокимининг таідимига биноан ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазири томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод іилинадиган Бирлашма бошлиІи – марказий туман (шаіар) касалхонаси бош врачи, Тошкент шаірида эса – Бирлашма бошлиІи – кґп тармоіли марказий туман поликлиникаси мудири амалга оширади.


12. Туманлар (шаіарлар)даги Бирлашма бошлиІи амбулатория-поликлиника ёрдами бґйича ґринбосарга – кґп тармоіли марказий туман (шаіар) поликлиникаси мудирига эга бґлади. Бирлашма бошлиІининг ґринбосари ЈораіалпоІистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазири, вилоятлар ва Тошкент шаіар соІлиіни саілаш бошіармалари бошлиілари билан келишган іолда Бирлашма бошлиІи томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод іилинади.


13. Бирлашма бошлиІи белгиланган тартибда Бирлашма фаолиятига умумий раібарликни амалга оширади, ишларни ташкил іилади, Бирлашма номидан ишончномасиз иш олиб боради, барча ташкилотларда унинг манфаатларини ифодалайди, Бирлашма мол-мулкини тасарруф этади, шартномалар, шу жумладан меінат шартномалари тузади, ишончномалар беради, банкларда іисоб раіамлари очади, молиявий маблаІларни тасарруф этиш іуіуіидан фойдаланади, штатларни тасдиілайди, буйруілар чиіаради іамда Бирлашма фаолияти натижалари учун шахсан жавоб беради.


14. Бирлашма бошлиІи бґлмаганда унинг вазифасини ґринбосари бажаради.


^ V. Бирлашманинг молия-хґжалик фаолияти


15. Бирлашманинг молия-хґжалик фаолияти іонун іужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.


16. Бирлашма ґз мол-мулкига эгалик іилади, ундан фаолияти маісадларига мувофиі фойдаланади ва уни тасарруф этади, шу билан бирга бюджет маблаІлари іамда бюджетдан ташіари маблаІлардан самарали фойдаланилишини таъминлайди.


17. Бирлашма мол-мулки асосий фондлардан, шунингдек бошіа моддий бойликлардан ва молиявий ресурслардан иборат бґлади.


18. Бирлашма ваітинча фойдаланилмаётган хоналарни, улардан аіолига тиббий ёрдам кґрсатиш учун фойдаланиш маісадида, шартнома асосида ижарага бериш, шунингдек асбоб-ускуналар ва мол-мулкни амалдаги іонун іужжатларида назарда тутилган тартибда балансдан чиіариш іуіуіига эга.


19. Давлат бюджети маблаІлари, хайрия эісонлари ва іонун іужжатларида таіиіланмаган бошіа манбалар Бирлашмани молиялаштириш манбалари іисобланади.


20. Бирлашма харажатларини молиялаштириш (тґлаш) белгиланган тартибда тасдиіланган харажатлар сметаларига мувофиі амалга оширилади.


21. Бирлашманинг молия-хґжалик фаолиятини назорат іилиш іонун іужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.


VI. Јайта ташкил этиш ва тугатиш


22. Бирлашмани іайта ташкил этиш ва тугатиш іонун іужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

* Зарурият бґлганда Бирлашма раібари ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигига тасдиілаш учун Бирлашманинг тузилмасига ґзгартириш ва іґшимчалар бґйича белгиланган тартибда таклифлар киритиш іуіуіига эга.
Похожие:

Вазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги iconВазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги
Умумий амалиёт ва кундузги стационар врачлари хоналарининг сони євп турига бојлиє бўлади
Вазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 07. 04. 2010 й. N 66
Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Электр ва иссиєлик энергиясидан фойдаланиш єоидаларини тасдиєлаш тўјрисида" 2009 йил 22 августдаги...
Вазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Вазирлар Маікамасининг 1998 йил 7 сентябрдаги 382-сон єарорига мувофиє республика халє хўжалигини ва аіолисини нефть маісулотлари...
Вазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 25. 08. 2003 й. N 367 вазирлар маікамасининг
Ахборот-комуникация технологияларини ривожлантириш жамјармаси маблајларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш маєсадида Вазирлар...
Вазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги iconВазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова
Ушбу Низом вилоят кґп тармоіли тиббиёт маркази фао­лиятини ташкил этиш ва молиялаштириш тартибини белгилайди
Вазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Президентининг "Лойиіа-тадєиєот ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида" 2008 йил 29 апрелдаги пє-847-сон...
Вазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги iconЎзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазирлигининг
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ҳудудий соғлиқни сақлаш муассасаларнинг ташкилий тузилмасини ва фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари...
Вазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги iconЎзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазирлигининг
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ҳудудий соғлиқни сақлаш муассасаларнинг ташкилий тузилмасини ва фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари...
Вазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги iconЎзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ҳудудий соғлиқни сақлаш муассасаларнинг ташкилий тузилмасини ва фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари...
Вазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги iconЎзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ҳудудий соғлиқни сақлаш муассасаларнинг ташкилий тузилмасини ва фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации