ДокументыВилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида icon

Вилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида

НазваниеВилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида
Дата09.07.2013
Размер62.5 Kb.
ТипДокументы
скачать


Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 3-илова

Вилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида

Н И З О МI. Умумий іоидалар

1. Ушбу Низом вилоят тиббий диагностика маркази фаолиятини ташкил этиш ва молиялаштириш тартибини белгилайди.

Вилоят тиббий диагностика маркази (кейинги ґринларда Марказ деб аталади) ¤збекистон Республикаси Президентининг “СоІлиіни саілаш тизимини ислоµ іилишни янада чуіурлаштириш ва уни ривожлантириш Давлат дастурини амалга оширишнинг асосий йґналишлари тґІрисида” 2007 йил 19 сентябрдаги ПФ-3923-сон Фармонига мувофиі, фаолият кґрсатиб турган вилоят диагнос­тика маркази базасида ташкил этилади µамда аµолига консультатив-диагностика хизмати кґрсатувчи даволаш-профилактика муассасаси µисобланади.

2. Марказ давлат муассасаси шаклида ташкил этилади, мустаіил юридик шахс µисобланади, мустаіил балансга, банкларда µисоб раіамларига, ґз номи ёзилган гербли муµрга, шунингдек ґзининг фаолия­ти учун зарур бґлган бошіа атрибутларга эга бґлади.

Марказ тиббиёт кадрларини іайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш учун клиник, ґіув базаси µисобланади.

3. Марказ ґз фаолиятида ¤збекистон Республикаси іонунларига, ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг іарорлари ва бошіа іарорларига, ¤збекистон Республикаси Президентининг фармонлари, іарорлари ва фармойишларига, ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг іарорлари ва фармойишларига, ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигининг буйруілари ва фармойишларига, бошіа іонун µужжатларига, шунингдек ушбу Низомга амал іилади.

4. Марказ фаолиятнинг барча соµаларидаги ґз муносабатларини Марказнинг маісадлари ва фаолияти вазифаларига мувофиі юридик ва жисмоний шахслар билан іонун µужжатларида белгиланган тартибда тузилган шартномалар асосида амалга оширади.

5. Ушбу Низом ЈораіалпоІистон Республикаси тиббий диагностика марказига µам татбиі этилади.

^ II. Марказнинг маісади

ва вазифалари

6. Јуйидагилар Марказни ташкил этиш ва унинг фаолия­ти маісади іисобланади:

касалликларни ґз ваітида аниілаш ва уларнинг олдини олиш;

замонавий юіори технологияли тиббий диагностика асбоб-ускуналаридан фойдаланган µолда аіолига іулай консультатив-диагностика хизмати кґрсатиш.

7. Јуйидагилар Марказнинг асосий вазифалари µисобланади:

касалларни тадіиіотларнинг замонавий, юіори технология­ли асбобли ва лаборатория методлари ёрдамида текшириш;

тадіиіотлар ва комплекс диагностика хулосалари натижаларини бериш;

даволаш-диагностика жараё­нининг узлуксизлигини таъминлаш маісадида вилоят даволаш-профилактика муассасалари билан ґзаро µамкорлик іилиш;

маъмурий µудуд диагностика хизматлари фаолиятига ташкилий-методик раµбарлик іилиш;

маµаллий шарт-шароитлардан келиб чиііан µолда диагностика тадіиіотлари соµасида замонавий методологияларни жорий этиш;

барча даражалардаги диагнос­тика хизматларининг моддий-техник салоµиятини ривожлантириш, уларга ґзлаштирилган ва диагностика марказида жорий этилган тиббиёт технологияларини бериш;

тиббиёт ходимларини тайёрлаш, іайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишда іатнашиш;

іонун µужжатларида таіиіланмаган µамда Марказ маісадларига ва фаолияти предметига жавоб берадиган фаолиятнинг бошіа турларини амалга ошириш.

^ III. Марказнинг µуіуі

ва мажбуриятлари

8. Марказ аµолига консультатив ва даволаш-диагностика хизматларини тґлов асосида кґрсатади.

9. Белгиланган маісадларга эришиш ва юкланган вазифаларни бажариш учун Марказ іонун µужжатларида белгиланган тартибда іуйидаги µуіуіларга эга:

ґзининг балансига берилган давлат мулкидан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш;

асосий воситаларни ижарага олиш ёки ижарага бериш, кредитларни, іарз маблаІларини, грантларни ва бошіа молиявий ёрдамни жалб іилиш;

бюджет маблаІлари ва пуллик тиббий хизматлар кґрсатишдан олинган даромадлар доирасида Марказ ходимлари меµнатига µаі тґлаш ва уларни моддий раІбатлантириш миідорларини мустаіил равишда белгилаш;

илмий тадіиіотлар ґтказишга давлат бюджетидан грантлар олиш учун танловларда іатнашиш;

хґжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида яратилган интеллектуал мулк объектларига муаллифлик µуіуіларини олиш ва улардан фойдаланиш;

іонун µужжатларига ва ¤збекистон Республикасининг хал­іаро шартномаларига мувофиі хорижий юридик шахслар билан илмий ва илмий-техникавий µамкорликни амалга ошириш;

іонун µужжатларига, Марказ маісадларига ва фаолияти предметига зид бґлмаган фаолиятнинг бошіа турларини амалга ошириш.

10. Марказ кґрсатиладиган пуллик тиббий хизматларнинг, амалга ошириладиган ишларнинг барча турларига тарифлар ва нархларни мустаіил равишда, СоІлиіни саілаш вазирлиги ва тегишли молия органлари билан келишган µолда белгилашга µаіли.

11. Марказ:

аµолига юіори малакали ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кґрсатиши;

аµолига диагностика ва даволашнинг тасдиіланган стандартларига мувофиі консультатив-диагностика ва даволаш ёрдами кґрсатилишини таъминлаши;

Марказ ходимларини мунтазам равишда іайта тайёрлаши ва уларнинг малакасини ошириши;

ґз фаолияти соµаси бґйича илІор иш тажрибани ґрганиши, умумлаштириши ва оммалаштириши;

Марказ ходимларига іонун µужжатларида назарда тутилган меµнатни ташкил этиш ва унга µаі тґлаш, техника хавфсизлиги, ижтимоий таъминот ва муайян ижтимоий муµофаза шартларини кафолатлаши;

Марказнинг моддий-техник базасини замонавий тиббиёт техникаси ва технологиялари билан мустаµкамлаши ва ривожлантириши;

мол-мулкдан белгиланган маісадларда фойдаланиши, уларнинг саіланишини таъминлаши;

іонун µужжатларига мувофиі бухгалтерия ва статистика µисобини, µисоботни юритиши шарт.

^ IV. Марказ тузилмаси

ва унинг фаолиятини

бошіариш

12. Марказнинг тузилмаси илова іилинади.*

13. Марказга раµбарликни тегишли маъмурий µудуд µокимининг таідимномасига кґра ¤збекистон Республикаси СоІ­лиіни саілаш вазири томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод іилинадиган директор амалга оширади.

14. Директор ґринбосарларга эга бґлади. Марказ директорининг ґринбосарлари соІлиіни саілаш µудудий органи билан келишган µолда Марказ директори томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод іилинади.

15. Марказ директори белгиланган тартибда Марказ фаолия­тига умумий раµбарликни амалга оширади, ишларни ташкил этади, Марказ номидан ишончномасиз иш кґради, барча ташкилотларда унинг манфаатларини ифодалайди, Марказ мол-мулкини тасарруф этади, шартномалар, шу жумладан, меµнат шартномалари тузади, ишончномалар беради, банкларда µисоб раіамлари очади, молиявий маблаІларни тасарруф этиш µуіуіидан фойдаланади, штатларни тасдиілайди, буйруілар чиіаради ва Марказ фаолиятининг натижалари учун шахсан жавоб беради.

16. Марказ директори бґлмаган µолларда унинг вазифаларини соІлиіни саілаш µудудий бошіармаси билан келишган µолда унинг ґринбосарларидан бири бажаради.

^ V. Марказнинг

молия-хґжалик фаолияти

17. Марказнинг молия-хґжалик фаолияти іонун µужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

18. Марказ фаолият маісадларига мувофиі ґз мол-мулкига эгалик іилади, улардан фойдаланади ва уларни тасарруф этади, бунда бюджет маблаІлари ва бюджетдан ташіари маблаІлардан самарали фойдаланилишини таъминлайди.

19. Марказнинг мол-мулки асосий воситалар, шунингдек бошіа моддий бойликлар ва молиявий ресурслардан иборат бґлади.

20. Марказ ваітинча фойдаланилмаётган биноларни шарт­нома асосида, тушган маблаІлардан Марказни ривожлантириш учун фойдаланган µолда ижарага бериш, шунингдек, асбоб-ускуналарни ва мол-мулк­ни іонун µужжатларида назарда тутилган тартибда балансдан чиіариш µуіуіига эга.

21. Пуллик консультация-диаг­ностика хизматлари кґрсатишдан олинадиган тушумлар, корхоналарнинг, нодавлат жамоат ташкилотларининг хайрия ва ихтиёрий бадаллари µамда іонун µужжатларида таіиіланмаган бошіа манбалар Марказнинг даромад манбалари µисобланади.

^ VI. Ґисоб ва µисобот

22. Марказ іонун µужжатларида белгиланган тартибда бухгалтерия µисоби ва µисоботини юритади, уларни ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигига ва Давлат статистика іґмитасига таідим этади, µужжатларнинг саіланиши ва келишилган рґйхат бґйича уларнинг давлат томонидан саілашга берилиши учун жавоб беради.

23. Марказнинг молия-хґжалик фаолиятини назорат іилиш ва текшириш соІлиіни саілаш, солиі ва молия органлари, ґз ваколатлари доирасида бошіа давлат органлари, шунингдек, аудиторлик ташкилотлари томонидан, улар билан тузилган шартномалар асосида іонун µужжатларида назарда тутилган тартибда амалга оширилади.

VII. Якунловчи іоидалар

24. Марказни іайта ташкил этиш ва тугатиш іонун µужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

* Зарурият бґлганда Марказ раµбари ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигида тасдиілаш учун Марказнинг тузилмасига ґзгартириш ва іґшимчалар бґйича белгиланган тартибда таклифлар киритиш µуіуіига эга.
Похожие:

Вилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида iconВилоят тиббий диагностика марказининг тузилмаси
Клиник-диагностик лаборатория (клиник, биокимёвий, бактериологик, цитологик гормонал, генетик)
Вилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида iconВилоят тиббий диагностика марказининг тузилиш структураси
Клиник-диагностик лаборатория (клиник, биокимёвий, бактериологик, цитологик гормонал, генетик)
Вилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида iconВилоят кґп тармоіли тиббиёт маркази тузилмаси
Функционал диагностика бґлими (экг, фвд, нагрузка пробалари, Холтер. Монитор, ээг, ЭхоЭГ, транскраниал доплер)
Вилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида icon¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида»
Рекламани жойлаштириш тґІрисидаги Низом”га мувофиі µамда дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасини нотґІри...
Вилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида iconВилоят (Республика) куп тамокли тиббиёт маркази ордерларнинг ишлатилиши буйича чораклик хисоботи
Вилоят (республика) куп тармокли тиббиёт маркази бош врачи имзоси
Вилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида icon¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги
Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008...
Вилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида iconЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тиббий таълимни ривожлантириш маркази тошкент тиббиёт академияси «тасдиқлайман»
Аюпова Ф. М. – Тта даволаш ва тиббий-профилактика факультетларнинг акушерлик ва гинекология кафедраси мудири профессор, т ф д
Вилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида iconЈґллаш учун яроісиз дори воситалари ва тиббий буюмларни йґі іилиш тартиби тґІрисидаги
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 4-5-сон, 120-модда) ва “Давлат санитария назорати тґІрисида”ги (¤збекистон Республикаси...
Вилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида iconХусусий тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рўйхати
Акушерлик ва гинекология (маслаҳат-диагностика ёрдами, консерватив даволаш, кичик оператив гинекология)
Вилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида iconУзбекистон Республикаси ссвнинг 2008 й даги сонли
Вилоят (Республика) куп тармокли тиббиёт маркази ордерларидан фойдаланиш буйича
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации