ДокументыI.­ Умумий іоидалар icon

I.­ Умумий іоидалар

НазваниеI.­ Умумий іоидалар
Дата09.07.2013
Размер66.32 Kb.
ТипДокументы
скачать


Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 2-илова

Вилоят болалар кґп тармоіли тиббиёт маркази тґІрисида НИЗОМ

I.­ Умумий іоидалар

1. Ушбу Низом вилоят болалар кґп тармоіли тиббиёт маркази фаолиятини ташкил этиш ва молиялаштириш тартибини белгилайди.

Вилоят болалар кґп тармоіли тиббиёт маркази (кейинги ґринларда Марказ деб аталади) ¤збекистон Республикаси Президентининг “СоІлиіни саілаш тизимини ислоµ іилишни янада чуіурлаштириш ва уни ривожлантириш Давлат дастурини амалга оширишнинг асосий йґналишлари тґІрисида” 2007 йил 19 сентябрдаги ПФ-3923-сон Фармонига мувофиі фаолият кґрсатиб турган вилоят болалар касалхоналари базасида ташкил этилади µамда болаларга юіори малакали ихтисослаштирилган стационар, амбулатория консультатив-диагностика хизмати кґрсатувчи даволаш-профилактика муассасаси µисобланади.

2. Марказ давлат муассасаси шаклида ташкил этилади, мустаіил юридик шахс µисобланади, мустаіил баланс­га, банкларда µисоб раіамларига, ґз номи ёзилган муµрга, шунингдек ґзининг фаолияти учун зарур бґлган бошіа атрибутларга эга бґлади.

Марказ тиббиёт ва фармацевтика кадрларини іайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш учун клиник, ґіув базаси µисобланади.

3. Марказ ґз фаолиятида ¤збекистон Республикаси іонунларига, ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг іарорлари ва бошіа іарорларига, ¤збекистон Республикаси Президентининг фармонлари, іарорлари ва фармойишларига, ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг іарорлари ва фармойишларига, ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигининг буйруілари ва фармойишларига, бошіа іонун µужжатларига, шунингдек ушбу Низомга амал іилади.

4. Марказ фаолиятнинг барча соµаларидаги ґз муносабатларини Марказнинг маісади ва фаолиятига мувофиі юридик ва жисмоний шахслар билан іонун µужжатларида белгиланган тартибда тузилган шартномалар асосида амалга оширади.

5. Ушбу Низом Јора­іалпоІис­тон Республикаси болалар кґп тармоіли тиббиёт марказига µам татбиі этилади.

^ II. Марказнинг маісади

ва вазифалари

6. Јуйидагилар марказни ташкил этиш ва унинг фаолияти маісади µисобланади:

болаларнинг касалликларнинг асосий йґналишлари (режали хирургия, педиатрия, кардиоревматология, отоларингология ва бошіалар) бґйича ихтисослаштирилган, юіори технологияли диагностика, даволаш ва профилактика тиббий ёрдами кґрсатишга бґлган эµтиёжини іондириш;

вилоят болалар тиббиёт муассасаларида тиббий хизматлар кґрсатишнинг замонавий методлари ва технологиялари жорий этилишини методик таъминлаш.

7. Јуйидагилар Марказнинг асосий вазифалари µисобланади:

болаларни текшириш, уларга юіори малакали тиббий-консультатив ёрдам кґрсатиш;

болаларга ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлиги томонидан тасдиіланган стандартларга мувофиі юіори малакали ихтисослаштирилган стационар ёрдам кґрсатиш;

туман (шаµар) тиббиёт бирлашмалари мутахассисларига консультатив ва ташкилий-методик ёрдам кґрсатиш;

маъмурий µудуд даволаш-профилактика муассасалари амалиё­тига замонавий тиббий технологияларни ва бошіаришнинг иітисодий методларини жорий этиш;

тиббиёт ходимларини тайёрлаш, іайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишда іатнашиш;

тиббиёт муассасаларида даволаш-профилактика жараёни сифатини экспертизадан ґтказиш;

аµолининг умумий касалланиши ва ґлимини, меµнатга іобилиятини йґіотган µолда касалланишини, ногиронлигини ґрганиш;

тиббий ёрдамни ривожлантириш маісадли дастурларини шартнома асосида ишлаб чиіиш ва бажариш.

^ III. Марказнинг µуіуі

ва мажбуриятлари

8. Белгиланган маісадларга эришиш ва юкланган вазифаларни бажариш учун Марказ іонун µужжатларида белгиланган тартибда іуйидаги µуіуіларга эга:

ґзининг балансига берилган давлат мулкидан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш;

асосий воситаларни ижарага олиш ёки ижарага бериш, кредитларни, іарз маблаІларни, грантларни ва бошіа молиявий ёрдамни жалб іилиш;

бюджет маблаІлари ва пуллик тиббий хизматлар кґрсатишдан олинган даромадлар доирасида Марказ ходимлари меµнатига µаі тґлаш ва уларни моддий раІбатлантириш миідорларини іонун µужжатларига мувофиі мустаіил равишда белгилаш;

болалар касалликлари бґйича илмий тадіиіотлар ґтказишга Давлат бюджетидан грантлар олиш учун танловларда іатнашиш;

хґжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида яратилган интеллектуал мулк объектларига муаллифлик µуіуіларини олиш ва улардан фойдаланиш;

іонун µужжатларига ва ¤збекистон Республикасининг хал­іаро шартномаларига мувофиі хорижий юридик шахслар билан илмий ва илмий-техникавий µамкорликни амалга ошириш;

іонун µужжатларига, Марказ маісадларига ва фаолияти предметига зид бґлмаган фаолиятнинг бошіа турларини амалга ошириш.

9. Марказ кґрсатиладиган пуллик тиббий хизматларнинг, амалга ошириладиган ишларнинг барча турларига тарифлар ва нархларни мустаіил равишда, СоІлиіни саілаш вазирлиги ва тегишли молия органлари билан келишган µолда белгилашга µаіли.

10. Марказ:

текин асосда – болаларга юіори малакали ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кґрсатиши;

пуллик асосда (іонунда белгиланган µолларда – текин асосда) – хорижий фуіаролар ва фуіаролиги бґлмаган шахсларга юіори малакали ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кґрсатиши;

диагностика ва даволашнинг тасдиіланган стандартларига мувофиі тиббий ёрдам кґрсатилишини таъминлаши;

Марказ ходимларини µамда вилоят даволаш-профилактика муассасалари тиббиёт ходимларини мунтазам равишда іайта тайёрлаши ва уларнинг малакасини ошириши;

илІор тиббиёт муассасаларининг иш тажрибасини ґрганиши, умумлаштириши ва оммалаштириши;

Марказ ходимларига іонун µужжатларида назарда тутилган меµнатни ташкил этиш ва унга µаі тґлаш, техника хавфсизлиги, ижтимоий таъминот ва муайян ижтимоий муµофаза шартларини кафолатлаши;

Марказнинг моддий-техник базасини замонавий тиббиёт техникаси ва технологиялари билан мустаµкамлаши ва ривожлантириши;

мол-мулкдан белгиланган маісадларда фойдаланиши, уларнинг саіланишини таъминлаши;

іонун µужжатларига мувофиі бухгалтерия ва статистика µисобини, µисоботни юритиши шарт.

^ IV. Марказ тузилмаси

ва унинг фаолиятини

бошіариш

11. Марказнинг тузилмаси илова іилинади.*

12. Марказга раµбарликни тегишли маъмурий µудуд µокимининг таідимномасига кґра ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазири томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод іилинадиган бош врач амалга оширади.

13. Бош врач ґринбосарларга эга бґлади. Марказ бош врачининг ґринбосарлари ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазири билан келишган µолда Марказ бош врачи томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод іилинади.

14. Марказ бош врачи белгиланган тартибда Марказ фаолия­тига умумий раµбарликни амалга оширади, ишларни ташкиллаштиради, Марказ номидан ишончномасиз иш кґради, барча ташкилотларда унинг манфаатларини ифодалайди, Марказ мол-мулкини тасарруф этади, шартномалар, шу жумладан меµнат шартномалари тузади, ишончномалар беради, банкларда µисоб раіамлари очади, молиявий маблаІларни тасарруф этиш µуіуіидан фойдаланади, штатларни тасдиілайди, буйруілар чиіаради ва Марказ фаолия­тининг натижалари учун шахсан жавоб беради.

15. Марказ бош врачи бґлмаган µолларда унинг вазифаларини соІлиіни саілашни бошіариш µудудий органи билан келишган µолда унинг ґринбосарларидан бири бажаради.

^ V. Марказнинг молия-хґжалик фаолияти

16. Марказнинг молия-хґжалик фаолияти іонун µужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

17. Марказ фаолиятининг маісадларига мувофиі ґз мол-мулкига эгалик іилади, улардан фойдаланади ва уларни тасарруф этади, бунда бюджет маблаІлари ва бюджетдан ташіари маблаІлардан самарали фойдаланилишини таъминлайди.

18. Марказнинг мол-мулки асосий воситалар, шунингдек бошіа моддий бойликлар ва молиявий ресурслардан иборат бґлади.

19. Марказ ваітинча фойдаланилмаётган биноларни шартнома асосида, тушган маблаІлардан Марказни ривожлантириш учун фойдаланган µолда ижарага бериш, шунингдек, асбоб-ускуналарни ва мол-мулкни іонун µужжатларида назарда тутилган тартибда балансдан чиіариш µуіуіига эга.

20. Давлат бюджети маблаІлари, бюджетдан ташіари маблаІлар ва іонун µужжатларида таіиіланмаган бошіа манбалар Марказни молиялаштириш манбалари µисобланади.

21. Марказни молиялаштириш тасдиіланган харажатлар сметасига мувофиі іонун µужжатларида белгиланган тартибда Давлат бюджети маблаІлари µисобига, унинг харажатларига µаі тґлаш эса ўазначиликнинг µудудий бґлинмалари оріали амалга оширилади.

^ VI. Ґисоб ва µисобот

22. Марказ іонун µужжатларида белгиланган тартибда бухгалтерия µисоби ва µисоботини юритади, уларни ¤збекистон Республикаси СоІ­лиіни саілаш вазирлигига µамда Давлат статистика іґмитасига таідим этади, µужжатларнинг саіланиши ва келишилган рґйхат бґйича уларнинг давлат томонидан саілашга берилиши учун жавоб беради.

23. Марказнинг молия-хґжалик фаолиятини назорат іилиш ва текшириш соІлиіни саілаш, солиі ва молия органлари, ґз ваколатлари дои­расида бошіа давлат органлари, шунингдек, аудиторлик ташкилотлари томонидан, улар билан тузилган шартномалар асосида іонун µужжатларида назарда тутилган тартибда амалга оширилади.

VII. Якунловчи іоидалар

24. Марказ давлат тасарруфидан чиіарилмайди ва хусусийлаштирилмайди.

25. Марказни іайта ташкил этиш ва тугатиш іонун µужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

* Зарурият бґлганда Марказ раµбари ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигига тасдиілаш учун Марказнинг тузилмасига ґзгартириш ва іґшимчалар бґйича белгиланган тартибда таклифлар киритиш µуіуіига эга.

Похожие:

I.­ Умумий іоидалар icon1-боб. Умумий іоидалар 1-модда. Ушбу Јонуннинг маісади
...
I.­ Умумий іоидалар iconДиплом буйича мутахасис
Косонсой тхтмфмттэб-га карашли 7-умумий урта таълим мактаби укитувчилари хакида 2012-2013 укув йили умумий
I.­ Умумий іоидалар iconДокументы
1. /узбекистон республикасида умумий урта таълимни ташкил килиш ва умумий урта таълим мактабларида...
I.­ Умумий іоидалар iconРуководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003
Барбитуратлар. Токсикологик ва наркологик аҳамияти, умумий характеристикалари. Барбитуратларни умумий, юпқа қатлам хроматографик...
I.­ Умумий іоидалар iconУмумий ўрта таълим мактаб ўҚитувчи ва ўҚувчиларининг одоб ахлоқ Қоидалари I боб. Умумий қоидалар «Умумий ўрта таълим мактаб ўқитувчилари ва ўқувчиларининг одоб-ахлоқ қоидалари»
Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 21 майдаги 139-сон «Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларида мобил телефонлардан фойдаланишни...
I.­ Умумий іоидалар iconСаноат фармацияси факультети 3 курс талабалари учун
Барбитуратлар. Уларни умумий характеристикаси, токсикологик ва наркологик аҳамияти. Барбитуратлар сақловчи дори воситаларига майиллик....
I.­ Умумий іоидалар iconТалабаларга умумий, ички ва ташқи ёнбош артерияларининг тармоқларини ва қон билан таъминлаш соҳаларини тушинтириш
Умумий, ички ва ташқи ёнбош артерияларининг тармоқларининг ўзбекча ва лотинча номларини ўргатиш
I.­ Умумий іоидалар iconУмумий остеология. Скелет ҳақида умумий тушунча. Сатҳлар ҳақида тушунча. Суякларларнинг тузилиши. Бошланғич терминология. Кўкрак умуртқалари. Уларнинг болалардаги хусусиятлари. Машғулотнинг мақсади
Мавзу: умумий остеология. Скелет ҳАҚида умумий тушунча. Сатҳлар ҳАҚида тушунча. Суякларларнинг тузилиши. Бошланғич терминология....
I.­ Умумий іоидалар icon«Мустақил ватан фарзадиман!» Умумий ўрта таълим мактабларида «Сўнгги қўнғироқ»
Умумий ўрта таълим мактабларида «Сўнгги қўнғироқ» тадбирини ўтказиш бўйича тавсия
I.­ Умумий іоидалар iconБошланғич ташкилотнинг умумий йиғилиши (конференцияси) Бошланғич ташкилот касаба уюшмаси қўмитаси, касаба уюшмаси ташкилотчиси
Бошланғич ташкилот умумий йиғилиши (конференцияси), сайлаб қўйиладиган органлари мажлисларининг ҳуқуқли бўлиши, уларда қарорлар қабул...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации