ДокументыВазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова icon

Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова

НазваниеВазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова
Дата09.07.2013
Размер78.4 Kb.
ТипДокументы
скачать


Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги

48-сон іарорига 1-илова


Вилоят кґп тармоіли тиббиёт маркази тґІрисида НИЗОМ


I. Умумий іоидалар

1. Ушбу Низом вилоят кґп тармоіли тиббиёт маркази фао­лиятини ташкил этиш ва молиялаштириш тартибини белгилайди.

Вилоят кґп тармоіли тиббиёт маркази (кейинги ґринларда Марказ деб аталади) ¤збекистон Республикаси Президентининг “СоІлиіни саілаш тизимини ислоµ іилишни янада чуіурлаштириш ва уни ривожлантириш Давлат дастурини амалга оширишнинг асосий йґналишлари тґІрисида”ги 2007 йил 19 сентябрдаги ПФ-3923-сон Фармонига мувофиі фаолият кґрсатиб турган вилоят касалхоналари ва айрим ихтисослаштирилган тиббиёт муассасалари базасида ташкил этилади µамда аµолига юіори малакали ихтисослаштирилган стационар, амбулатория консультатив-диагностика тиббиёт хизмати кґрсатувчи даволаш-профилактика муассасаси µисобланади.

2. Марказ давлат муассасаси шаклида ташкил этилади, мустаіил юридик шахс µисобланади, мустаіил балансга, банкларда µисоб раіамларига, ґз номи ёзилган муµрга, шунингдек, ґзининг фаолияти учун зарур бґлган бошіа атрибутларга эга бґлади.

Марказ тиббиёт ва фармацевтика кадрларини іайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш учун клиник, ґіув базаси µисобланади.

3. Марказ ґз фаолиятида ¤збекистон Республикаси іонунларига, ¤збекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг іарорларига ва бошіа іарорларига, ¤збекистон Республикаси Президентининг фармонлари, іарорлари ва фармо­йишларига, ¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг іарорлари ва фармойишларига, ¤збекистон Республикаси СоІ­лиіни саілаш вазирлигининг буйруілари ва фармойишларига, бошіа іонун µужжатларига, шунингдек ушбу Низомга амал іилади.

4. Марказ фаолиятнинг барча соµаларидаги ґз муносабатларини Марказнинг маісади ва фаолиятига мувофиі юридик ва жисмоний шахслар билан іонун µужжатларида белгиланган тартибда тузилган шартномалар асосида амалга оширади.

5. Ушбу Низом ЈораіалпоІис­тон Республикаси кґп тармоіли тиббиёт марказига µам татбиі этилади.

^ II. Марказнинг маісади

ва вазифалари

6. Јуйидагилар марказни ташкил этиш ва унинг фаолияти маісади µисобланади:

аµолини касалликларнинг асосий йґналишлари (режали хирургия, терапия, кардиология, оториноларингология ва бошіалар) бґйича ихтисослаштирилган, юіори технологияли диагностика, даволаш ва профилактика тиббий ёрдами кґрсатишга бґлган эµтиёжини іондириш;

вилоят тиббиёт муассасаларида тиббий хизматлар кґрсатишнинг замонавий методлари ва технологиялари жорий этилишини методик таъминлаш.

7. Јуйидагилар Марказнинг асосий вазифалари µисобланади:

беморларни текшириш, уларга юіори малакали тиббий-консультатив ёрдам кґрсатиш;

беморларга ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлиги томонидан тасдиіланган клиник стандартларга мувофиі юіори малакали ихтисослаштирилган стационар ёрдам кґрсатиш;


туман (шаµар) тиббиёт бирлашмалари мутахассисларига консультатив ва ташкилий-методик ёрдам кґрсатиш;

маъмурий µудуд даволаш-профилактика муассасалари амалиётига замонавий тиббий технологияларни ва бошіаришнинг иітисодий методларини жорий этиш;

тиббиёт ходимларини ва фармацевтика кадрларини тайёрлаш, іайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишда іатнашиш;

тиббиёт муассасаларида даволаш-профилактика жараё­ни сифатини экспертизадан ґтказиш;

аµолининг умумий касалланиши ва ґлимини меµнатга іобилиятини йґіотган µолда касалланишини, ногиронлигини ґрганиш;

тиббий ёрдамни ривожлантириш маісадли дастурларини шартнома асосида ишлаб чиіиш ва амалга ошириш.

^ III. Марказнинг µуіуі

ва мажбуриятлари

8. Белгиланган маісадларга эришиш ва юкланган вазифаларни бажариш учун Марказ іонун µужжатларида белгиланган тартибда іуйидаги µуіуіларга эга:

ґзининг балансига берилган давлат мулкидан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш;

асосий воситаларни ижарага олиш ёки ижарага бериш, кредитларни, іарз маблаІларни, грантларни ва бош­іа молиявий ёрдамни жалб іилиш;

бюджет маблаІлари ва пуллик тиббий хизматлар кґрсатишдан олинган даромадлар доирасида Марказ ходимлари меµнатига µаі тґлаш ва уларни моддий раІбатлантириш миідорларини мустаіил равишда белгилаш;

илмий тадіиіотлар ґтказишга Давлат бюджетидан грантлар олиш учун танловларда іатнашиш;

хґжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида яратилган интеллектуал мулк объектларига муаллифлик µуіуіларини олиш ва улардан фойдаланиш;

іонун µужжатларига ва ¤збекистон Республикасининг халіаро шартномаларига мувофиі хорижий юридик шахслар билан илмий ва илмий-техникавий µамкорликни амалга ошириш;

іонун µужжатларига, Марказ фаолияти маісадларига ва фаолияти предметига зид бґлмаган фаолиятнинг бошіа турларини амалга ошириш.

9. Марказ кґрсатиладиган пуллик тиббий хизматларнинг, амалга ошириладиган ишларнинг барча турларига тарифлар ва нархларни мустаіил равишда, СоІлиіни саілаш вазирлиги ва тегишли молия органлари билан келишган µолда белгилашга µаіли.

10. Марказ:

аµолига юіори малакали ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кґрсатиши:

текин асосда – давлат томонидан іґллаб-іувватлашга муµтож, имтиёзга эга бґлган шахсларга (ушбу Низомга илова), шунингдек амбулатория ёрдами кґрсатиши;

пуллик асосда (іонунда белгиланган µолларда – текин асосда) – ¤збекистон Республикаси фуіароларига (мазкур банднинг учинчи хат бошида кґрсатилган шахслардан таш­іари), шунингдек хорижий фуіаролар ва фуіаролиги бґлмаган шахсларга юіори малакали ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кґрсатиши;

диагностика ва даволашнинг тасдиіланган стандартларига мувофиі тиббий ёрдам кґрсатилишини таъминлаши;

мунтазам равишда Марказ ходимларини µамда вилоят даволаш-профилактика муассасалари тиббиёт ходимларини іайта тайёрлаши ва уларнинг малакасини ошириши;

илІор тиббиёт муассасаларининг иш тажрибасини ґрганиши, умумлаштириши ва оммалаштириши;

Марказ ходимларига іонун µужжатларида назарда тутилган меµнатни ташкил этиш ва унга µаі тґлаш, техника хавфсизлиги, ижтимоий таъминот ва муайян ижтимоий муµофаза шарт­ларини кафолатлаши;

Марказнинг моддий-техник базасини замонавий тиббиёт техникаси ва технологиялари билан мустаµкамлаши ва ривожлантириши;

мол-мулкдан белгиланган маісадларда фойдаланиши, уларнинг саіланишини таъминлаши;

іонун µужжатларига мувофиі бухгалтерия ва статистика µисобини, µисоботни юритиши шарт.

^ IV. Марказ тузилмаси

ва унинг фаолиятини

бошіариш

11. Марказнинг тузилмаси илова іилинади.*

12. Марказга раµбарликни тегишли маъмурий µудуд µокимининг таідимномасига кґра ¤збекистон Республикаси СоІ­лиіни саілаш вазири томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод іилинадиган бош врач амалга оширади.

13. Бош врач ґринбосарларга эга бґлади. Марказ бош врачининг ґринбосарлари ¤збекис­тон Республикаси СоІлиіни саілаш вазири билан келишган µолда Марказ бош врачи томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод іилинади.

14. Марказ бош врачи белгиланган тартибда Марказ фаолиятига умумий раµбарликни амалга оширади, ишларни ташкиллаштиради, Марказ номидан ишончномасиз иш кґради, барча ташкилотларда унинг манфаатларини ифодалайди, Марказ мол-мулкини тасарруф этади, шартномалар, шу жумладан меµнат шартномалари тузади, ишончномалар беради, банкларда µисоб раіамлари очади, молиявий маблаІларни тасарруф этиш µуіуіидан фойдаланади, штатларни тасдиілайди, буйруілар чиіаради ва Марказ фаолиятининг натижалари учун шахсан жавоб беради.

15. Марказ бош врачи бґлмаган µолларда унинг вазифаларини соІлиіни саілашни бошіариш µудудий органи билан келишган µолда унинг ґринбосарларидан бири бажаради.

^ V. Марказнинг

молиявий-хґжалик

фаолияти

16. Марказнинг молиявий-хґжалик фаолияти іонун µужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

17. Марказ фаолиятининг маісадларига мувофиі ґз мол-мулкига эгалик іилади, улардан фойдаланади ва уларни тасарруф этади, бунда бюджет маблаІлари ва бюджетдан ташіари маблаІлардан самарали фойдаланилишини таъминлайди.

18. Марказнинг мол-мулки асосий воситалар, шунингдек бошіа моддий бойликлар ва молиявий ресурслардан иборат бґлади.

19. Марказ ваітинча фойдаланилмаётган биноларни шарт­нома асосида, тушган маблаІлардан Марказни ривожлантириш учун фойдаланган µолда ижарага бериш, шунингдек асбоб-ускуналарни ва мол-мулк­ни іонун µужжатларида назарда тутилган тартибда балансдан чиіариш µуіуіига эга.

20. Давлат бюджети маблаІлари, бюджетдан ташіари маблаІлар ва іонун µужжатларида таіиіланмаган бошіа манбалар Марказни молиялаштириш манбалари µисобланади.

21. Марказни молиялаштириш аралаш тарзда – Давлат бюджети маблаІлари (тасдиіланган харажатлар сметасига мувофиі іонун µужжатларида белгиланган тартибда) Марказнинг ґз даромадлари ва жалб іилинадиган манбалар (грантлар, µомийлик маблаІлари ва бошіалар) µисобига амалга оширилади.

Бунда бюджет маблаІлари Марказга белгиланган тартибда ажратилади, аµолининг имтиёзга эга бґлган тоифаларига тиббий ёрдам кґрсатиш, марказларни асбоб-ускуналар ва техника билан жиµозлаш, шунингдек бюджет маблаІлари µисобига мукаммал таъмирлаш харажатларига µаі тґлаш эса ўазначиликнинг µудудий бґлинмалари оріали амалга оширилади.

^ VI. Ґисоб ва µисобот

22. Марказ іонун µужжатларида белгиланган тартибда бухгалтерия µисоби ва µисоботини юритади, уларни ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигига Давлат статистика іґмитасига таідим этади, µужжатларнинг саіланиши ва келишилган рґйхат бґйича уларнинг давлат томонидан саілашга берилиши учун жавоб беради.

23. Марказнинг молия-хґжалик фаолиятини назорат іилиш ва текшириш соІлиіни саілаш, солиі ва молия органлари, улар ваколатлари доирасида бошіа давлат органлари, шунингдек аудиторлик ташкилотлари томонидан, улар билан тузилган шартномалар асосида іонун µужжатларида назарда тутилган тартибда амалга оширилади.

^ VII. Якунловчи іоидалар

24. Марказ давлат тасарруфидан чиіарилмайди ва хусусийлаштирилмайди.

25. Марказни іайта ташкил этиш ва тугатиш іонун µужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

* Зарурият бґлганда Марказ раµбари ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигига тасдиілаш учун Марказнинг тузилмасига ґзгартириш ва іґшимчалар бґйича белгиланган тартибда таклифлар киритиш µуіуіига эга.


^ Вилоят кґп тармоіли тиббиёт маркази

тґІрисидаги Низомга

илова

Вилоят кґп тармоіли тиббиёт марказида Давлат бюджети маблаІлари µисобига тиббий ёрдам кґрсатиладиган имтиёзга эга бґлган шахслар рґйхати

1. ўирт етимлар.

2. I ва II гуруі ногиронлари.

3. Болаликдан ногиронлар.

4. 1941-1945 йиллардаги уруш ногиронлари ва іатнашчилари, шунингдек уларга тенглаштирилган шахслар.

5. 1941-1945 йиллардаги уруш даврида меµнат фронти іатнашчилари.

6. Ёшига кґра ишламаётган пенсионерлар.

7. Чернобиль АЭСдаги аварияни бартараф этишда ногирон бґлган шахслар.

8. Байналминал жангчилар.

9. Фуіароларнинг ґзини ґзи бошіариш органларидан нафаіа олувчи кам таъминланган оилалар аъзолари.

10. Ижтимоий аµамиятга эга касалликларга чалинган шахслар.

11. Чаіирув комиссиялари йґлланмалари бґйича 15-17 ёшдаги ґсмирлар ва чаіириі ёшидаги (18-27 яшар) шахслар.
Похожие:

Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова icon¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги
Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008...
Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова iconКомпьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг 2011 йил 28 ноярдаги 31-сон йиғилиши баёнига 4-илова
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 27 октябрдаги 289-сон қарори асосида
Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова iconВазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги
Умумий амалиёт ва кундузги стационар врачлари хоналарининг сони євп турига бојлиє бўлади
Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова iconВазирлар Маікамасининг 2008 йил 18 мартдаги
Ушбу Низом туман (шаіар) тиббиёт бирлашмаси фаолиятини ташкил этиш ва молиялаштириш тартибини белгилайди
Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова iconЎзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2013 йил 31 январдаги 195/2-сон қарорига илова фан доктори илмий даражасини бериш тартиби тўғрисидаги низом
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2013 йил 31 январдаги 195/2-сон қарорига илова
Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова iconВазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 11 мартдаги 133-сон қарорига
Корхона мулкчиликнинг барча шаклларидаги ташкилот, муассаса, шу жумладан, уларнинг алоҳида таркибий бўлинмалари
Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова iconКомпьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг 2012 йил мартдаги 33-сон йиғилиши баёнига 1-илова
Организационные меры по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий
Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова icon2008 йил 19 июндаги 22-сон йиғилиши баёнига 1-илова
Компьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг
Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова iconЎзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазирлигининг
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ҳудудий соғлиқни сақлаш муассасаларнинг ташкилий тузилмасини ва фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари...
Вазирлар Маµкамасининг 2008 йил 18 мартдаги 48-сон іарорига 1-илова iconЎзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазирлигининг
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ҳудудий соғлиқни сақлаш муассасаларнинг ташкилий тузилмасини ва фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации