ДокументыХусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати * icon

Хусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати *

НазваниеХусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати *
Дата09.07.2013
Размер49.97 Kb.
ТипДокументы
скачать

¤збекистон Республикаси

СоІлиіни саілаш вазирлигининг

2008 йил “ 10 ” апрель 150-сонли

буйруІига 7-иловаХусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган

тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати *

I. Врач мутахассисликлари


1.

Умумий врачлик амалиёти
1.1. Тез тиббий ёрдам

2.

Акушерлик ва гинекология (физиологик ва патологик туІруілардан ташіари)
2.1. Болалар ва ґсмирлар гинекологияси

3.

Эндокринология
3.1. Болалар эндокринологияси

4.

Ички касалликлар (терапия)
4.1. Аллергология ва иммунология
4.2. Врачлик-меµнат экспертизаси
4.3. Гастроэнтерология
4.4. Гериатрия
4.5. Диетология
4.6. Клиник фармакология
4.7. Курортология, физиотерапия
4.8. Даволаш физкультураси ва спорт тиббиёти
4.9. Нефрология
4.10. Пульмонология
4.11. Ревматология
4.12. Функционал диагностика

5.

Оториноларингология
5.1. Сурдология-оториноларингология

6.

Кардиология

7.

Офтальмология
7.1. Болалар офтальмологияси

8.

Дерматовенерология (фаіат дерматология бґйича хизматлар)
8.1. Тиббий косметология

9.

Неврология

10.

Наркология

11.

Психотерапия

12.

Умумий хирургия
12.1. Кардиохирургия (маслаµат-диагностика ёрдами)
12.2. Колопроктология
12.3. Микрохирургия ва пластик хирургия
12.4. Томир хирургияси (маслаµат-диагностика ёрдами, консерватив даволаш, периферик іон томирларидаги операциялар)
12.5. ЖаІ-юз хирургияси
12.6. Экстракорпорал детоксикация
12.7. Диагностик ва даволаш-операцияли эндоскопия

13.

Нейрохирургия (маслаµат-диагностика ёрдами)

14.

Гематология

15.

Урология
15.1. Болалар урологияси
15.2. Сексопатология

16.

Тиббий радиология
16.1. Рентгенология
16.2. Ультратовуш диагностикаси
16.3. Интервенцион радиология

17.

Реабилитология
17.1. Курортология
17.2. Физиотерапия
17.3. Даволаш физкультураси
17.4. Спорт тиббиёти

18.

Анестезиология ва реаниматология

19.

Травматология ва ортопедия
19.1. Болалар травматологияси ва ортопедияси

20.

Оилавий тиббиёт

21.

Тиббий генетика

22.

Умумий педиатрия

23.

Педиатрия
23.1. Болалар кардиологияси ва ревматологияси
23.2. Болалар гастроэнтерологияси
23.3. Болалар нефрологияси
23.4. Болалар пульмонологияси

24.

Болалар хирургияси

25.

Болалар анестезиологияси и реаниматологияси

26.

Болалар неврологияси

27.

Неонатология

28.

Лаборатория иши
28.1. Клиник лаборатория диагностикаси

29.

Умумий стоматология

30.

Терапевтик стоматология

31.

Хирургик стоматология

32.

Ортопедик стоматология
32.1. Ортодонтия

33.

Болалар стоматологиясиII. ¤рта тиббиёт ходимлари мутахассисликлари

34.

Олий µамширалик иши

35.

Акушерлик иши

36.

Даволаш иши

37.

Ортопедик стоматология

38.

Ґамширалик иши

39.

Лаборатория иши


* Рухсат этилган тиббий хизматлар µажми, шу жумладан рухсат этилган операциялар рґйхати лицензия бериш ваітида, лицензиатнинг моддий-техник жиµатдан таъминланганлик холати, диагностика-даволаш имкониятлари ва тиббий кадрлар малакасини µисобга олган холда лицензияловчи орган томонидан белгиланади.

** Лицензиялаш Кенгаши іарорига асосан айрим холларда лицензиат имкониятларини µисобга олиб ушбу рґйхатга киритилмаган ихтисослик турлари бґйича тиббий фаолиятга лицензия берилиши мумкин.
Похожие:

Хусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати * iconХусусий тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рўйхати
Акушерлик ва гинекология (маслаҳат-диагностика ёрдами, консерватив даволаш, кичик оператив гинекология)
Хусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати * icon¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигига тиббий фаолиятни амалга ошириш учун лицензия талабгори томонидан топширилиши керак бґлган хужжатлар
Лицензиялаш ва нодавлат тиббиёт муассасалари томонидан кґрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат іилиш бошіармасида лицензия...
Хусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати * iconЛицензиялаш ва нодавлат тиббиёт муассасалари томонидан
Лицензиялаш ва нодавлат тиббиёт муассасалари томонидан кґрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат іилиш бошіармасида (кейинги...
Хусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати * iconЛицензиялаш ва нодавлат тиббиёт муассасалари томонидан кўрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат қилиш бошқармаси тўғрисида низом
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Лицензиялаш ва нодавлат тиббиёт муассасалари томонидан кўрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат...
Хусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати * icon¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигининг Тиббий фаолиятни амалга ошириш учун лицензия бериш тґІрисидаги хужжатларни кґриб чиіиш ва улар юзасидан хулосалар тайёрлаш бґйича экспертлар гуруµи таркиби *
Лицензиялаш ва нодавлат муассасалари томонидан кґрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат іилиш бошіармасининг (ЛванмтктхснјБ)...
Хусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати * iconФормат Хужжат
Нодавлат секторига қарашли тиббиёт муассасаларида ва якка тартибда фаолият кўрсатувчи врачлар томонидан юритилиши зарур бўлган
Хусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати * iconЎзбекистон республикаси соҒлиҚни саҚлаш вазирлиги Тиббий таълимни ривожлантириш маркази тошкент педиатрия тиббиёт институти
Тиббиёт олий ўқувюртлари VI-VII курс талабалари учун амалий машғулотлардан услубий қўлланма
Хусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати * iconРеспублика тиббиёт муассасалари фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида
Ини ислоµ іилишни янада чуіурлаштириш ва уни ривожлантириш Давлат дастурини амалга оширишнинг асосий йґналишлари тґІрисида 2007 йил...
Хусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати * icon¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлиги томонидан тиббий фаолият билан шуІулланаётган хґжалик юритувчи субъектларнинг лицензия талаб ва шартларига
Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлиги томонидан тиббий фаолият билан шуІулланаётган хґжалик юритувчи субъектларнинг лицензия талаб...
Хусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати * iconЎзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тиббий фаолият билан шуғулланаётган хўжалик юритувчи субъектларнинг лицензия талаб ва шартларига
Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тиббий фаолият билан шуғулланаётган хўжалик юритувчи субъектларнинг лицензия талаб...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации