Документы¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида» icon

¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида»

Название¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида»
Дата09.07.2013
Размер96.48 Kb.
ТипДокументы
скачать
¤ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОўЛИЈНИ САЈЛАШ ВАЗИРЛИГИ


БУЙРУЈ


2010 й. “___”__________ №______ Тошкент ш.


«Дори воситалари, тиббий буюмлар

ва тиббий хизматлар рекламасига

рухсат бериш тартиби тґІрисида»


¤збекистон Республикаси “Реклама тґІрисида”ги Јонуни ижроси таъминланиши юзасидан ва ¤збекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2001 йил 6 апрелда 1024-сон билан рґйхатга олинган “Рекламани жойлаштириш тґІрисидаги Низом”га мувофиі µамда дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасини нотґІри іґллаш натижасида аµоли саломатлигига зарар етиши ва ¤збекистон Республикаси фуіароларини іонуний хуіуіларини поймол этилишини олдини олиш маісадида


БУЮРАМАН:


1. Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисидаги Низом иловага мувофиі тасдиілансин.

2. Дори воситалари ва тиббий буюмлар сиёсати Маркази директорига (М.Я.Ибрагимова):

2.1. Тасдиіланган Низом асосида дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасининг экспертизаси амалга оширилсин.

2.2. Ушбу буйруі матни ва иловасини бир µафта муддатда оммавий ахборот воситалари мутасаддиларига етказилиши таъминлансин.

3. Ушбу буйруі іабул іилиниши муносабати билан СоІлиіни саілаш вазирлигининг 2007 йил 23 октябрдаги "Даволаш усуллари, витаминли, биологик жихатдан фаол озиі-овіат іґшимчалари, гигиена, дезинфекция ва дератизация воситаларини, шунингдек, дори воситалари, тиббий техника ва тиббий ашёлар рекламасини оммавий ахборот воситаларида жойлаштириш ва таріатишга рухсатнома бериш тґІрисида"ги 469-сонли буйруІи ґз кучини йґіотган деб µисоблансин.

4. Мазкур буйруінинг бажарилишини назорат іилиш вазирнинг биринчи ґринбосари А.В.Алимов зиммасига юклатилсин.


^ Вазир А.И.Икрамов

Киритилди:


Дори воситалари ва тиббий

буюмлар сиёсати Маркази директори М.Я.Ибрагимова


Келишилди:


Вазирнинг биринчи ґринбосари А.В.Алимов


Вазир ґринбосари А.И.Камилов


Вазир ґринбосари М.Х.Ходжибеков


Вазир ґринбосари Б.И.Ниязматов


Назорат инспекцияси бошлиІи У.С.Исмаилов


Даволаш-профилактика

ёрдами ташкиллаштириш

Бош бошіармаси бошлиІи Д.Б.Миразимов


Дори воситалари ва тиббий техника

сифатини назорат іилиш

Бош бошіармаси бошлиІи Х.К.Жалилов


Санитария-эпидемиология назорати

Бош бошіармаси бошлиІи С.С.Сайдалиев


Оналик ва болаликни мухофаза іилиш

Бош бошіармаси бошлиІи С.Х.Расулева


Лицензия бериш ва нодавлат муассасалари

томонидан кґрсатиладиган тиббий

хизматларнинг сифатини

назорат іилиш бошіармаси бошлиІи в.б. А.А.Агзамов


Хусусийлаштириш ва пуллик хизматни

ташкил этиш Маркази директори А.А.Агзамов


Юридик хизмати бошлиІи Б.Г.Хажиханов


¤збекистон Республикаси

СоІлиіни саілаш вазирлигининг

2010 йил “____” __________

____- сонли буйруІига илова


^ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ, ТИББИЙ БУЮМЛАР ВА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАР РЕКЛАМАСИГА РУХСАТ БЕРИШ ТАРТИБИ Т¤ўРИСИДАГИ

НИЗОМ


1. Умумий іоидалар.

1. Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисидаги ушбу Низом ¤збекистон Республикаси “Реклама тґІрисида”ги Јонунининг 22 моддаси асосида ишлаб чиіилган ва ¤збекистон Республикаси худудида вояга етмаганларга мґлжалланган дори воситалари, тиббий йґсиндаги буюмлар, тиббий техника, гигиена воситалари, дезинфекция воситалари, дезинсекция воситалари, дератизация воситалари, даволаш сеанслари, гипноздан ва рухий ёки биоэнергетик таъсирнинг бошіа усулларидан фойдаланиб амалга ошириладиган шунга ґхшаш тадбирлар, даволаб бґлмайдиган ёки даволаш іийин бґлган касалликларга нисбатан самарали терапевтик усуллар рекламасига (бундан кейин-реклама) рухсат бериш тартибини белгилайди.

2. Реклама фаолияти Дори воситалари ва тиббий буюмлар сиёсати Маркази (бундан кейин-Марказ) томонидан материаллари ва хужжатлари экспертизаси амалга оширилгандан сґнг ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигининг (бундан кейин-мутасадди ташкилот) рухсати асосида амалга оширилади.


^ 2. Рекламага бґлган махсус талаблар.

3. Дори воситалари рекламасига бґлган асосий талаблар Монополиядан чиіариш, раіобат ва тадбиркорликни іґллаб-іувватлаш Давлат іґмитасининг 2001 йил 26 мартдаги 4-сонли ва Адлия вазирлигида 2001 йил 6 апрелда 1024-сон билан рґйхатдан ґтган Јарорда кґрсатилган.

4. Тиббий хизматлар рекламаси учун іуйидагилар мумкин эмас:

а) манфаатлари ва (ёки) ґзларининг машµурликлари туфайли тиббий хизматларни іґллашни раІбатлантириши мумкин бґлган олимлар, соІлиіни саілаш ходимлари, шунингдек, СоІлиіни саілаш вазирлиги, турли ассоциациялар, давлат хизматчилари ва бошіа шахсларнинг тавсияларини далил іилиб келтириш;

б) тиббий хизматлар ва даволаш усулларини жуда хавфсиз восита сифатида ифодалаш;

в) касаллик белгиларини тафсивлаш ёки амалиётдан мисоллар келтириб хато ташхис ёки ґз-ґзига ташхис іґйилишига олиб келиш;

г) реклама іилинаётган тиббий хизматлар ва даволаш усулларини тайинланишида, уларнинг самараси кафолатланганлиги ва ножґя таъсирларини кузатилмаслиги тґІрисида фараз келтириб чиіариш;

д) тиббий хизматлар ва даволаш усулларини іґлламасликдан кишининг соІлиІи ёмонлашувини онгга сингдириш;

е) рекламанинг таъсирини кучайтириш маісадида бошіа тиббий хизматлар ва даволаш усуллари билан муболаІали таііослашга йґл іґйиш;

ж) тузалиш тґІрисидаги таіризларга хавола іилиш, хато ёки янглиштирувчи атамаларни бирга іґллаш.


^ 3. Реклама хужжатларини таідим этиш тартиби ва экспертизасини амалга ошириш жараёни.

5. Реклама іилишга рухсат олиш учун ариза берувчи Монополиядан чиіариш, раіобат ва тадбиркорликни іґллаб-іувватлаш Давлат іґмитасининг 2001 йил 26 мартдаги 4-сонли ва Адлия вазирлигида 2001 йил 6 апрелда 1024-сон билан рґйхатдан ґтган Јарори асосида хужжатлар тґпламини таідим этади.

6. Мутасадди ташкилот хужжатларни экспертиза іилиш учун Марказга таідим этади.

7. Хужжатларни кґриб чиіиш ва шу билан бирга экспертиза іилиш муддати ариза топширилган кундан бошлаб 10 иш куни µисобланади.

8. Марказ дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасининг экспертизаси учун ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигининг етакчи мутахассисларини жалб этиши мумкин.

9. Марказ барча хужжатларни ва эксперт хулосаларини келишиш учун мутасадди ташкилотнинг тегишли бошіармаларига юборади:

а) Дори воситалари ва тиббий техника сифатини назорат іилиш Бош бошіармаси;

б) Санитария-эпидемиология назорати Бош бошіармаси;

в) Даволаш-профилактика ёрдамини ташкил іилиш Бош бошіармаси;

г) Оналик ва болаликни мухофаза іилиш Бош бошіармаси.

10. Рекламага рухсат бериш ушбу Низомнинг 1 иловасига мувофиі махсус бланкларда расмийлаштирилади.

11. Рекламага рухсат берилган бланканинг биттаси реклама берувчига таідим этилади иккинчиси Марказда саіланади.

12. Рухсат берилган рекламанинг таркиби ґзгарган холда, реклама берувчи амал іилиш муддатидан іатъи назар рекламани іайтадан экспертиза жараёнидан ґтказиши керак.

13. Рекламанинг рухсат муддати тугагандан сґнг шунингдек лицензия ва ¤збекистон Республикасида іайд этилиши тґІрисидаги давлат гувохномасини фаолияти бекор іилиниши ёки тґхтатилгандан сґнг реклама берувчи реклама жараёнини тґхтатиши керак.

14. Рекламани жойлаштиришга рухсат бериш рад этилган µолларда мутасадди ташкилот рад этиш сабабларини далилий асослаб, ариза берувчини ёзма равишда хабардор іилади.

15. Рекламага рухсат олиш учун ариза берувчи томонидан таідим этилган µужжатлар ва материаллар іайтариб берилмайди.

16. Экспертиза ишлари учун реклама берувчи Марказ хисоб раіамига µисоб-китоб ва шартнома асосида тґлов тґлайди. Рекламага рухсат бериш далилий асослаб рад этилган холларда тґлов іайтарилмайди.

17. Рухсат берилган реклама рухсат олиш учун таідим этилган реклама материалларига мос келмаслик µолати аниіланса ёки унинг жиддий ножґя таъсирлари аниіланса мутасадди ташкилот рухсатномани іайтариб олиши мумкин.

18. Мутасадди ташкилот томонидан реклама фаолиятини амалга ошириш учун берилган рухсатнома ¤збекистон Республикаси худудида 1 йил давомида амалда бґлади. Реклама берувчи реклама фаолиятини давом эттириши учун реклама берувчи іайтадан хужжатлар тґпламини ариза билан мутасадди ташкилотга таідим этади.

19. Марказ мутасадди ташкилотнинг Ахборот хизматига оммавий ахборот воситаларида рухсат берилган реклама тґІрисида якуний хулосани ва реклама материалларини таідим этади.


^ 4. Рекламага рухсат беришни рад этиш.

20. Мутасадди ташкилот іуйидаги µолларда рекламага рухсат беришни рад этиш хуіуіига эга.

а) тґлиі хужжатлар тґплами таідим этмаслик;

б) ноаниі маълумотлар таідим этиш;

в) ґтказилган экспертиза ишлари учун тґлов тґламаслик;

г) реклама ушбу Низомнинг 2 бґлими талабларига жавоб бермаса.


^ 5. Рекламага рухсат беришни рад этиш бґйича шикоят таідим этиш.

21. Рекламага рухсат бериш жараёнида юзага келадиган низолар ¤збекистон Республикаси іонунчилигида ґрнатилган тартибда кґриб чиіилади.


Низомга

1 илова

^ Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига РУХСАТНОМА


№______

« ___» __________ 201__ й.


¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлиги _____________________________________________________________________

(ариза берувчининг номи ва ташкилий-хуіуіий шакли)

іуйидаги мазмундаги_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(рекламанинг іисіача мазмуни ва жойлаштирилиш шакли (матнли, аудио, видео ва бошіалар.)


_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(Реклама іилинаётган махсулотнинг тґлиі номи, ишлаб чиіарувчи ва ¤збекистон Республикасида іайд этилганлиги тґІрисида маълумот, Дори воситаси рекламасида унинг халіаро патентланмаган номи, савдо номи, дори шакли кґрсатилиши зарур)


рекламасига рухсат беради.

Рекламани жойлаштириш бир йил муддатга рухсат берилади*:
М.¤. Имзо Ф.И.Ш.


*- Рухсат берилган рекламанинг таркиби ґзгарган холда, реклама фаолияти тґхтатилади.Похожие:

¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида» icon¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј Даволаш – профилактика муассасаси дорихонасининг Низомини янги таµрирда тасдиілаш тґІрисида
Республика Вазирлар Махкамасининг даволаш-профилактика муассасаларининг дорихоналари ишини яхшилаш, µамда дорихонада дори тайёрлашни...
¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида» iconЈґллаш учун яроісиз дори воситалари ва тиббий буюмларни йґі іилиш тартиби тґІрисидаги
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 4-5-сон, 120-модда) ва “Давлат санитария назорати тґІрисида”ги (¤збекистон Республикаси...
¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида» icon¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигининг
Дори воситалари ва тиббий буюмларга имтиёзли асосда рецепт ёзиб бериш ва рецепт бланкларини расмийлаштириш тартиби
¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида» icon¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигининг Тиббий фаолиятни амалга ошириш учун лицензия бериш тґІрисидаги хужжатларни кґриб чиіиш ва улар юзасидан хулосалар тайёрлаш бґйича экспертлар гуруµи таркиби *
Лицензиялаш ва нодавлат муассасалари томонидан кґрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат іилиш бошіармасининг (ЛванмтктхснјБ)...
¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида» icon¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигига тиббий фаолиятни амалга ошириш учун лицензия талабгори томонидан топширилиши керак бґлган хужжатлар
Лицензиялаш ва нодавлат тиббиёт муассасалари томонидан кґрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат іилиш бошіармасида лицензия...
¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида» icon¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги
Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008...
¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида» icon¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлиги марказий аппаратининг тузилмаси
Лицензиялаш ва нодавлат муассасалар томонидан кґрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат іилиш бошіармаси (7 киши)
¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида» iconЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тиббий таълимни ривожлантириш маркази тошкент тиббиёт академияси «тасдиқлайман»
Аюпова Ф. М. – Тта даволаш ва тиббий-профилактика факультетларнинг акушерлик ва гинекология кафедраси мудири профессор, т ф д
¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида» icon¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигининг
ПЈ-700-сон іарори, µамда ¤збекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2008 йил 3 апрелдаги “Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини...
¤збекистон республикаси соўЛИЈни сајлаш вазирлиги буйруј 2010 й. “ ” № Тошкент ш. «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий хизматлар рекламасига рухсат бериш тартиби тґІрисида» icon¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлиги томонидан тиббий фаолият билан шуІулланаётган хґжалик юритувчи субъектларнинг лицензия талаб ва шартларига
Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлиги томонидан тиббий фаолият билан шуІулланаётган хґжалик юритувчи субъектларнинг лицензия талаб...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации