ДокументыТошкент ахборот технологиялар университети icon

Тошкент ахборот технологиялар университети

НазваниеТошкент ахборот технологиялар университети
Дата07.06.2013
Размер115.27 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН АЛОҚА ВА АХБОРОТЛАШТИРИШ АГЕНТЛИГИ

ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТИ
«ТАСДИҚЛАЙМАН»


«Ахборот технологиялари» факультети декани

_______________ Доц. Бугибаев Э.Н.

«_____» _________ 2010 й.ТФРМОК ОПЕРАЦИОН ТИЗИМЛАРИ

­­­­____________________________________________

фанидан


ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУРИ5A521901 “Компьютер тизимлари ва тармоклари”

5А521902 “Бошқариш ва ахборотларни қайта ишлашни автоматлаштирилган тизимлари”

5А521904 “Компютер тизимлари ва тармоқларининг дастурий таъминоти“

5А521907 “Амалий информатика“

5А521909 “Биотехника тизимларининг техник ва дастурий таъминоти“

5А521911 “ Касб-хунар фанларини ўқитиш методикаси“

5А523504 “Криптография ва криптоанализ“

5А523509 “Ахборот хавфсизлиги“

5А521601 “Электрон тижорат“

______________ ________________________________________________

коди йўналиш (мутахассислик)лар номи


_________________________________________________ ______________


_________________________________________________ ______________

^

Тошкент – 2010
Ишчи ўқув дастур Ўзбекистон Республикаси ОЎМТ вазирлиги томонидан 20___йил «___»____________да тасдиқланган (руйхат т/р________________) фаннинг намунавий дастури асосида тузилган.


Тузувчи(лар):_ Кувнаков А.Э., катта укитувчи________

Ф.И.Ш. илмий даражаси ва унвони


________________________ ______________________________


Ишчи ўқув дастур __Ахборот технологиялари________кафедрасида


муҳокама этилган (2010йил «_26__»_август 1-сонли баённома).


Кафедра мудири___________ т.ф.н., доцент Когай В.Н.___________

имзо илмий даражаси ва унвони, Ф.И.Ш.


Ахборот технологиялари________________________ факултети кенгашида тасдиқланган (20__ йил «__»____________ ________ сонли баённома).


Келишилди _______________________________________________________

йўналиш (мутахассислик ) учун масъул кафедра


_____________________________ _________________________ ______________

Ф.И.Ш. илмий даражаси ва унвони имзо


1. СЎЗ БОШИ

  1. Фанни ўқитишдан мақсад ва унинг вазифаси;


ФАННИНГ МАКСАДИ – тармок операцион системаларида (ОС) ечиладиган асосий масалаларни, асосий тармок махсулотлари афзалликлари ва характеристикаларини ўрганиш.

ФАННИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАСИ – тармок ресурсларининг асосий функцияларини бошкариш ва тармок аник махсулотларининг характеристикаларини ўрганиш.

Бу фанни ўрганиш натижасида талаба куйидагиларни билиши шарт:

 • Локал ресурсларни таксимлашни бошкаришнинг асосий функциялари;

 • Таксимланган ресурсларни бошкариш хусусиятлари;

 • ОС нинг замонавий концепциялари ва лойихалаштириш технологиялари;

 • Асосий тармок махсулотларининг хусусиятлари ва характеристикалари.

Куйидагилар талабанинг кўлидан келиши керак:

 • Аник ОС ни ўрнатишни билиш;

 • Аник ОС да администраторлик вазифаларини ечиш;

 • Internet мухитида ва электрон почта билан ишлашни билиш.
  1. Фан бўйича талабаларнинг билимига, ўқувига ва кўникмасига талаблар;


Талабалар ушбу фанни ўкиш жараёнида хисоблаш тармогида ишлаш ва унда ечиладиган муаммоларни, тармок ОС ларининг ишлаши ва турларини бахолашда кўникмалар хосил килиш лозим.


1.3.Ўқув режасидаги бошқа фанлар билан боғлиқлиги;


Фанни ўзлаштириш «Ахборт технологиялари»фанларидан олинган билимларга таянган.


1.4. Фанни ўқитишдаги фойдаланиладиган янги педагогик технологиялар;

Ушбу курсни ўтишда компьютер синфлардан, замонавий стендлардан, ҳамда электрон маҳсулотлардан фойдаланиш кўзда тутилган.

Фанни ўзлаштиришда, дарслик, ўқув қўлланмалари ва маърузалар матнларининг электрон версияларидан, электрон плакатлар ва виртуал лаборатория ишларидан фойдаланилади, мустақил равишда анъанавий маҳсулотлар ва уларнинг урнатиш ва бошкариш соҳасида иш олиб борадилар


  1. Фанни ўқитиш семестрлари;


Ушбу фанни ўқитиш 10 семестрга мўлжалланган ва маърузалар матни келтирилиши кўзда тутилган.Амалий машуғулотларни бажариш бўйича амалий-услубий қўлланма тузиш назарда тутилади..


2. ЎҚУВ МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ МАЗМУНИ


  1. Маърузалар мавзуси ва машғулот турларига ажратилган соатлар;


2.1-жадвал

Т/Р

Мавзу номи

Маърузасоат

Лабора

тория иши, соат

Амалиёт (семинар), соат

Мустақил таълим, соат

1

2

3

4

5

6

1

1. Кириш. Тармок ОС. Асосий тушунчалар. Тармок ОС нинг тузилиши. Бир турдаги ва сервер ОС лар. Ишчи гурухга ва корхона микёсидаги тармокларга мўлжалланган ОС лар

2


2

Локал ресурслар оркали бошкариш. Жараёнларнинг холати. Жараёнларни режалаштириш алгоритми. Сикиб чикарувчи ва сиқиб чикармайдиган алгоритмлар. Жараёнларнинг ўзаро алокаси ва синхронлигининг воситалари

22

3

Хотирани бошкариш. Адрес турлари. Дискдаги мухитдан фойдаланмаган холда хотирани таксимлаш методлари. Дискдаги мухитдан фойдаланган холда хотирани таксимлаш методлари. Бетли, сегментли, аралаш хотирани таксимлаш. Свопинг.

2
2

2

4

Киритиш-чикариш оркали бошкариш. Киритиш-чикаришнинг дастурий таъминотини ташкил килиш. Узилишларни кайта ишлаш. Курилмалар драйвери. Курилмаларга боглик бўлмаган ОС катлами, фойдаланувчилар катлами.

2
2

2

5

Файл тизими. Файлларнинг номлари. Файлларнинг турлари. Файлни мантикий ташкил этиш. Файлни физик ташкил этиш. Файлга мурожаат хукуки. Файл системасининг умумий тузилиши.


2
2

2

6

Таксимланган ресурсларни бошкариш. Таксимланган тизимларда маълумотларни юборишнинг бошлангич базаси.

2
4

2

7

Узок масофадаги процедурани чакириш (RPC). Таксимланган тизимларда жараёнлар ва богланишлар. Таксимланган файл системалари.

2
2

4

8

Thin Client Технологияси, афзаллиги, ташкил этиш

2
2

2

9

UNIX операцион тизими оиласи. Жараёнларни бошкариш. Файл тизимлари VFS, NFS. Хотирани бошкариш

UNIX: System 5 Release 4, s5, Драйверлар. Rpm .

2
2

2

10

Тармок ОТ ларнинг ривожланишининг асосий йўналишлари. Microsoft/Unix тармок махсулотлари, асосий концепциялари.2
2

4
ЖАМИ

20
18

26
  1. Амалий (семинар) машғулотларининг мавзуси (ажратилган соати);


^ Мавзу номи ва қисқача мазмуни.

Соатлар хажми.

1

Тармок ОС Linux ва тармок хизматларини ўрнатиш.

2

2.

Тармокда фойдаланувчиларни бошкариш (Active Directory).

2

3.

Тармок, Linux OT ларни бошкариш

2

4.

Тармок ОС ларида Маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш вазифаларини ечиш.

4

5.

Тармок ОС ларнинг ишончлилигини таъминлаш усуллари

2

6.

Тармок хизматлари DHCP, WINS, DNS

2

7.

Тармок ОС ларнинг узъаро мулокоти

2

8.

Почта Серверларини ташкил этиш

2
Жами

18
  1. Мустақил иш мазмуни, хисобот шакли (ажратилган соати);

^ Мустакил иш мазмуни.


Талабаларнинг мустакил ишлари илмий-техник адабиётларни ўрганишга, Интернет материаллари билан ишлашга, ёзма ишларга тайёрланишга, реферат, курс лойихаси ёки диссертация изланишларини олиб боришга каратилган ишлардан иборат бўлади.
Номи

Соатлар сони

1

Windows OТ да хотирани бошкариш

2

2

Unix OТ да хотирани бошкариш

2

3

Windows ОТ да жараёнларни бошкариш

2

4

Unix ОТ да жараёнларни бошкариш

2

5

Windows ОТ да Файлларни бошкариш

2

6

Unix ОТ да Файлларни бошкариш

4

7

Windows ОТ да киритиш-чикариш курилмаларини бошкариш

2

8

Unix ОТ да киритиш-чикариш курилмаларини бошкариш

2

9

Гетероген тизимларни бошкариш

4

10

ОТ да курилмаларни номлаш хизмати

2
Жами

26
  1. Фан учун ажратилган умумий рейтинг баллари тақсимоти (2.2-жадвал);


Умумий рейтинг баллари тақсимоти

2.2-жадвал

Фанга ажратилган соатларга нисбатан фоиз ҳисобида

ЖБ1

ОБ1

ЖБ2

ОБ2

ЯН

%

15

20

15

20

30
  1. Фан учун машғулот турларига ажратилган рейтинг баллари тақсимоти (2.3-жадвал).Машғулот турларига ажратилган рейтинг баллари тақсимоти

2.3-жадвал
ЖБ1

ОБ1

ЖБ2

ОБ2

ЯН

Маъруза
20
20

30

1

15
15Лаборатория машғулоти
Курс иши
Мустақил иш


26 1. ^ ИНФОРМАЦИОН-УСЛУБИЙ ТАЪМИНОТАсосий адабиётлар


 1. И.А. Олифер, В.Г. Олифер «Сетевые ОС», Центр информационных технологий.

 2. Нанс Бери. «Компьютерные сети», М., 1996. 3. Олифер В.Г. , Олифер Н.А. Компьютерные сети.- принципы, технологии, протоколы.-М. Питер, 2003

 4. Золотов С. Протоколы Интернет- BHV- Санкт-Петербург, 1998

 5. Современная прикладная криптография –М. Гелиос АРВ , 2002

 6. Петраков А.В. Введение в электронную почту. М.: Финансы и статистика, 1993.Кўшимча адабиётлар


1. Кокоров Н. «Сетевые средства Windows NT», М., 1997.

2.Спортак, Папа сидр. «Высокопроизводительные сети», энциклопедия пользователя, М.,1998.


  1. Ахборот-ресурс манбалар.


Интернет маълумотларПохожие:

Тошкент ахборот технологиялар университети iconМаълумотнома яковлева Юлия Алексеевна у 01. 01. 2009 йилдан буён: Тошкент ахборот технологиялари университети «Ахборот технологиялари»
Тошкент ахборот технологиялари университети «Ахборот технологиялари» кафедраси ассистенти
Тошкент ахборот технологиялар университети iconТошкент ахборот технологиялар университети
Ишчи ўқув дастур Ўзбекистон Республикаси ОЎмт вазирлиги томонидан 20 йил да тасдиқланган (руйхат т/р ) фаннинг намунавий дастури...
Тошкент ахборот технологиялар университети icon22. 12. 2004 й. N 598 тошкент ахборот технологиялари университетининг 50 йиллиги юбилейини нишонлаш тўЈрисида
Тошкент ахборот технологиялари университети ташкил этилганининг 50 йиллиги муносабати билан Вазирлар Маікамаси єарор єилади
Тошкент ахборот технологиялар университети iconТошкент ислом университети профессор-ўқитувчилари учун махсус тайёрланган «Инновацион технологиялар» курси дарс жадвали

Тошкент ахборот технологиялар университети iconМаълумотном а каримова Венера Аркиновна
Тошкент Ахборот Технологиялари Университети Ахборот технологиялари кафедраси катта укитувчиси
Тошкент ахборот технологиялар университети iconМаълумотнома кувнаков Аваз Эргашевич
Тошкент ахборот технологиялари университети “Ахборот технологиялари” кафедраси катта ўқитувчиси
Тошкент ахборот технологиялар университети iconМаълумотнома мирзаев Аваз Эгамбердиевич
Тошкент ахборот технологиялари университети Ахборот технологиялари кафедраси ассистенти
Тошкент ахборот технологиялар университети iconПресс-релиз 2012 йилнинг 19 январь куни Тошкент ахборот технологиялари университети мажлислар залида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасидаги Ўзбекистон “Адолат” сдп фракцияси,
Сизни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасидаги “Адолат” сдп фракцияси томонидан Ўзбекистон Олий ва ўрта махсус...
Тошкент ахборот технологиялар университети icon07. 11. 2002 й. N 385 тошкент ахборот технологиялари университети фаолиятини ташкил этиш тўЈрисида
Мазкур Єарорга Ўзр вм 28. 02. 2003 й. 112-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган
Тошкент ахборот технологиялар университети iconФарғона водийсидаги олий таълим муассасалари учун темпус лойиҳаси семинари дастури
Фарғона ш. Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона Филиали, Конференц-зал
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации