ДокументыТошкент ахборот технологиялар университети icon

Тошкент ахборот технологиялар университети

НазваниеТошкент ахборот технологиялар университети
Дата07.06.2013
Размер149.38 Kb.
ТипДокументы
скачать


ЎЗБЕКИСТОН АЛОҚА ВА АХБОРОТЛАШТИРИШ АГЕНТЛИГИ

ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТИ
«ТАСДИҚЛАЙМАН»


«Ахборот технологиялари» факультети декани

_______________ доц. Ганиев А.А.

«_____» _________ 2011 й.АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИ ПРОТОКОЛЛАРИ

­­­­

фанидан


ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУРИ5А330204 Ахборот тизимлари
Тошкент – 2011Ишчи ўқув дастур Ўзбекистон Республикаси ОЎМТ вазирлиги томонидан 20___йил «___»____________да тасдиқланган (руйхат т/р________________) фаннинг намунавий дастури асосида тузилган.


Тузувчи(лар): Кувнаков А.Э., катта ўкитувчи


Ишчи ўқув дастур Ахборот технологиялари кафедрасида


муҳокама этилган (2011 йил «___» август -сонли баённома).


Кафедра мудири___________ проф. Зайнидинов Х.Н.


Ахборот технологиялари________________________ факултети кенгашида тасдиқланган (20__ йил «__»____________ ________ сонли баённома).


Келишилди _______________________________________________________

йўналиш (мутахассислик ) учун масъул кафедра


______________________ ______________________ ________________

Ф.И.Ш. илмий даражаси ва унвони имзо


1. СЎЗ БОШИ

  1. ^ ФАННИ ЎҚИТИШДАН МАҚСАД ВА УНИНГ ВАЗИФАСИ;


Фаннинг максади TCP/IP тармокларининг тузилиши ва ишлаш тартиби, хамда шу тармокда ишлатиладиган IP, ARP, RARP, DNS, UDP, TCP, ICMP протоколлари, маршрутлаш протоколлари ва ping, ipconfig, netstat, tracert каби дастур(утилиталарини) чукур урганишдан иборат. Шу фандан олинган маълумотлар Амалий кулланилиб тармокни, куриш, тахлил килиш, бошкариш ва тармокнинг заиф томонини аниклаш ва бартараф этиш усулларини қўллаш каби маълумотларни ўз ичига олган.


  1. ^ Фан бўйича талабаларнинг билимига, ўқувига ва кўникмасига талаблар;


Фани узлаштириш жараёнида талабалар TCP/IP протоколи стеки билан ишлаш куникмасини хосил киладилар хамда тармокларни ишлатиш ва тахлил килиш хакидаги асосий маълумотларни оладилар


^ 1.3.Ўқув режасидаги бошқа фанлар билан боғлиқлиги;


Ушбу фанни узлаштириш учун “Локал хисоблаш тармоклари”, “Tармок протоколлари” ва “Компьютер тармоклари ” фанларидан олинган билимлар, хамда Windows xxxx, Linux операцион тизимларида ишлаш куникмалари булиши лозим.


^ 1.4. Фанни ўқитишдаги фойдаланиладиган янги педагогик технологиялар;


Фанни ўзлаштиришда масофада ўқитиш, дарслик, ўқув қўлланмалари ва маърузалар матнларинг электрон версияларидан, электрон плакатлар ва виртуал лаборатория ишларидан фойдаланилади.


^ 1.5. Фанни ўқитиш семестрлари;


Ушбу фанни ўқитиш 9 семестрга мўлжалланган ва маърузалар матни келтирилиши кўзда тутилган. Лаборатория ва амалий машуғулотларни бажариш бўйича амалий-услубий қўлланма тузиш назарда тутилади. CISCO CCNA Discovery, Exploration хамда Packet Tracer 5.0 электрон укув дастурини хамда Wireshark дастурини урганиш режалаштирилган.


2. ЎҚУВ МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ МАЗМУНИ


2.1.Маърузалар мавзуси ва машғулот турларига ажратилган соатлар;

2.1-жадвал

Т/Р

Мавзу номи

Маъруза

соат

Лабора

тория иши, соат

Амалиёт (семинар) соат

Мустақил таълим, соат

1

2

3

4

5

6

1

Кириш. Протокол тушунчаси: тармок бошкарувининг декомпозицияси, турли погона протоколлари вазифалари, протоколлар инкапсуляцияси

22

2

Тармок курилмалари. Курилмаларнинг турли протоколлар билан ўъзаро муносабати. Маршрутизаторлар, коммутаторлар, шлюзлар.

2

4

4

4

3

TCP/IP протокллар стеки архитектураси.

Узатиш мухитидан мустакиллиги, IP-тармоклар, TCP/IP протоколининг функционал жихатидан декомпозицияси, IP протоколи

2
2

2

4

Тармокда адреслаш.

IP-адрес, қуйи тармок маскаси, адресларни боглаш и конфигурацияси, ARP/RARP, BOOTP (RFC951), DHCP (RFC2131, 2132) протоколлари

4

2

2

4

5

Тармокда маршрутлаш. Маршрутлаш масаласи, Статик ва динамик маршрутлаш, Интернет маршрутлаш архитектуралари (Interior routing protocols, Exterior routing protocols)

2
4

2

6

Хизмат ва диагностика протоколлари.

ICMP протоколи (Ping, Traceroute, echo-request, echo-reply”. Destination- unreachable, redirect, TTL, Time synchronization, Ipconfig, Netstat)

2

4

2

4

7

Транспорте протоколлари: Хизмат, Амалий дастурларни идентификациси, портлар, сокетлар, Транспорт протоколлари (UDP, ТСР)

4
2

2

8

ТСР протоколи хизматлари.

ТСР уланишни хосил килиш, маълумотларни узатиш. Маълумотлар окимини ойнали бошкариш.

4

2

2

4

9

Протоколларни ишлатиш.

Иш жойида, укишда, бизнесда, маданий хордикда ва мулокотда.

2
4

4

10

Тармоклараро погоналар пртоколлари.

IP пакетларни Ethernet, Tokeng-Ring, FDDI, GPRS, CDMA, кадрларига инкапсуляцияси, SLIP каналлар, РРР, PPPoE.

2

4

2

4

11

IP тармокларининг турли тармок технологиялари билан уъзаро муносабати.

Мобил тизимлар ва тармоклар, WAP, DVB протоколлари.

2
2

2

12

TCP/IP –IPng. Транспорт погона стекининг ривожланиши. Максади ва модернизацияси. Тармок курилмаларни янгича адреслаш. Маршрутизатор курилмасига юкламани камайтириш усуллари. Кафолатланган утказиш кобилияти. TCP/IP да хавфсизликни таъминлаш. IPng технологиясига ўтиш усуллари

4

2

4

4

13

Амалий погона протоколлари

DNS Хизмати, BIND, маълумотларнинг формати. FTP хизмати, Telnet, SMTP, MIME, электрон почта протоколлари. Интернетнинг ахборот хизматлари

2
4

4

14

Кейинги авлод тизим ва тармоклари протоколлари.

NGN, Таксимланган тизимлар, Грид тизимлари, Р2Р, Торрент тармоклари.

4

2

4

2

15

TCP/IP тармокларни бошкариш.

Бошкаришдан максад. Тармокларни бошкаришнинг SNMP протоколи. MIB, MIB I, MIB II маълумотлар базаси. RMON, SNMPv2.

2
2

2
ИТОГО

40

20

40

46


^ 2.2. Лаборатория машғулотларининг мавзуси (ажратилган соати);


Т.Р.

Машгулот

тури

Мавзу номи ва унинг кискача мазмуни

Ажратилган соат

1

2

3

4

1

лб

Packet Tracer 5.0 Интерфейси

4

2

лб

Packet Tracer 5.0 дастурида турли тармоклар ва топологияларни қуриш

2

3

лб

Амалий ва транспорт погона протоколлари тахлили

2

4

лб

E-mail хизмати ва протоколлари

2

5

лб

TCP/IP погона протоколлари, TCP ва UDP

2

6

лб

Wireshark™ дастурида ”Protocol Data Units” тахлили

2

7

лб

Gateway курилмаси тахлили

2

8

лб

Коммутаторларни созлаш

2

9

лб

Маршрутизатор ва қуйи тармокларни созлаш

2ЖАМИ

20


^ 2.3. Амалий машғулотларининг мавзуси (ажратилган соати);


Т.Р.

Машгулот

тури

Мавзу номи ва унинг кискача мазмуни

Ажратилган соат

1

2

3

4

1

пр

Амалий погона хизматлари ва протоколлари

4

2

пр

Тармокнинг хавфсизлик протоколлари

4

3

пр

Тармокда адреслаш

2

4

пр

Узокдан уланишни бошкариш протоколлари

2

5

пр

«Address Resolution Protocol» (ARP) протоколи тахлили

2

6

пр

Тармокларни бошкариш протоколлари

4

7

пр

Турли тармокларнинг ўъзаро муносабати

4

8

пр

Маршрутизатор протоколларининг ишлаш тахлили

4

9

пр

Коммутатор протоколларининг ишлаш тахлили

2

10

пр

Тармокнинг хужжатларини юритиш

4ИТОГО

40
  1. ^ Мустақил иш мазмуни, хисобот шакли (ажратилган соати);

Ушбу ўқув фани бўйича талабанинг мустақил иши маърузалар матни ва тавсия этилган адабиётлар ҳамда даврий журналлар ва Интернет материаллари билан ишлашни, лаборатория ишларини ўтишга тайёргарлик кўришни, рефератлар ёзишни, стандарт талабларига мос равишда ва ҳисоблаш техникасидан фойдаланиб мустақил иш бажаришни ўз ичига олади. Талаба мустақил ишни тайёрлашда муайян фаннинг ҳусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади:

 • дарслик ва ўқув қўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларини ўрганиш хамда намойиш этиш (презентация) куникмаларини хосил килиш;

 • тарқатма материаллар бўйича маърузалар қисмини ўзлаштириш;

 • автоматлаштирилган ўргатувчи ва назорат қилувчи тизимлар билан ишлаш;

 • махсус адабиётлар бўйича фан бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

 • янги курилмаларни, жараёнлар ва технологияларни ўрганиш;

 • талабанинг ўқув-илмий-тадқиқот ишларини бажариш билан боғлиқ бўлган фанлар бўлимлари ва мавзуларни чуқур ўрганиш;

 • фаол ва муаммоли ўқитиш услубидан фойдаланиладиган ўқув машғулотлари;

 • масофавий (дистанцион) таълим беришга оид услубларни ўрганиш.


^ Мустақил ишларни бажариш учун тавсия этилаётган мавзулар:
^ Мавзу номи ва қисқача мазмуни.

Соатлар хажми.

1

Тармокнинг хавфсизлик протоколлари

4

2.

ТСР/IP протоколлар стеки

8

3

Тармокда адреслаш

8

4

Маршрутлаш протоколлари

8

5

Узоклашган уланиш протоколлари

4

6

e-mail протоколлари

4

7

Тармокни бошкариш протоколлари

4

8

Турли тармокларнинг ўъзаро муносабати

8
Жами

46

^ 2.5. Курс лойихаси (иши) нинг мавзулари ва бажарилишига услубий кўрсатмалар;


Фан учун курс лойихаси ишлари режалаштирилмаган.  1. Фан учун ажратилган умумий рейтинг баллари тақсимоти (2.2-жадвал);

Умумий рейтинг баллари тақсимоти

2.2-жадвал

Фанга ажратилган соатларга нисбатан фоиз ҳисобида

ЖБ1

ОБ1

ЖБ2

ЯН

Жами

%

20

30

20

30

100
  1. Фан учун машғулот турларига ажратилган рейтинг баллари тақсимоти (2.3-жадвал).


Машғулот турларига ажратилган рейтинг баллари тақсимоти

2.3-жадвал
ЖБ1

ОБ1

ЖБ2

ЯН

Маъруза
30
30

Амалий машғулот

10
10
Лаборатория машғулоти

10
10
Курс иши

Мустақил иш
 1. ^ ИНФОРМАЦИОН-УСЛУБИЙ ТАЪМИНОТ
  1. Асосий адабиётлар;
 1. Леинванд, Аллан, Пински, Брюс. Конфигурирование маршрутизаторов Cisco, 2-е изд. : Пер. с англ. — М. : Издательский дом "Вильяме", 2001.

 2. Дж. Ф. Димарцио, Маршрутизаторы CISCO. Пособие для самостоятельного изучения, 2003.

 3. Вито Амато, Основы организации сетей Cisco. Том 1, CiscoPress, 2004

 4. Вито Амато, Основы организации сетей Cisco. Том 2, CiscoPress, 2004

 5. Олифер В.Г. , Олифер Н.А. Компьютерные сети.- принципы, технологии, протоколы.-М. Питер, 2003

 6. Бэрри Нанс. Компьютерные сети.-М.: БИНОМ, 1996.

 7. Назаров А.Н. , Симонов М.В. АТМ технология высокоскоростных сетей-М. ЭКО-ТРЕНДЗ, 1998

 8. Золотов С. Протоколы Интернет- BHV- Санкт-Петербург, 1998
  1. Қўшимча адабиётлар;
 1. Дж. Скотт Хогдал. Анализ и диагностика компьютерных сетей-Лори. 2001

 2. Современная прикладная криптография –М. Гелиос АРВ , 2002

 3. Петраков А.В. Защита информации. М.: Финансы и статистика, 1993.

 4. А.В. Гордеев Системное программное обеспечение Питер, 2003
  1. Ахборот-ресурс манбалар.
 1. Cisco укув кулланмалари. http://progbook.net/seti/cisco/

 2. Энциклопедия сетевых протоколов, www.protocols.ru/

 3. Сетевые протоколы и технологии, www.oszone.net/83/Похожие:

Тошкент ахборот технологиялар университети iconМаълумотнома яковлева Юлия Алексеевна у 01. 01. 2009 йилдан буён: Тошкент ахборот технологиялари университети «Ахборот технологиялари»
Тошкент ахборот технологиялари университети «Ахборот технологиялари» кафедраси ассистенти
Тошкент ахборот технологиялар университети iconТошкент ахборот технологиялар университети
Ишчи ўқув дастур Ўзбекистон Республикаси ОЎмт вазирлиги томонидан 20 йил да тасдиқланган (руйхат т/р ) фаннинг намунавий дастури...
Тошкент ахборот технологиялар университети icon22. 12. 2004 й. N 598 тошкент ахборот технологиялари университетининг 50 йиллиги юбилейини нишонлаш тўЈрисида
Тошкент ахборот технологиялари университети ташкил этилганининг 50 йиллиги муносабати билан Вазирлар Маікамаси єарор єилади
Тошкент ахборот технологиялар университети iconТошкент ислом университети профессор-ўқитувчилари учун махсус тайёрланган «Инновацион технологиялар» курси дарс жадвали

Тошкент ахборот технологиялар университети iconМаълумотном а каримова Венера Аркиновна
Тошкент Ахборот Технологиялари Университети Ахборот технологиялари кафедраси катта укитувчиси
Тошкент ахборот технологиялар университети iconМаълумотнома кувнаков Аваз Эргашевич
Тошкент ахборот технологиялари университети “Ахборот технологиялари” кафедраси катта ўқитувчиси
Тошкент ахборот технологиялар университети iconМаълумотнома мирзаев Аваз Эгамбердиевич
Тошкент ахборот технологиялари университети Ахборот технологиялари кафедраси ассистенти
Тошкент ахборот технологиялар университети iconПресс-релиз 2012 йилнинг 19 январь куни Тошкент ахборот технологиялари университети мажлислар залида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасидаги Ўзбекистон “Адолат” сдп фракцияси,
Сизни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасидаги “Адолат” сдп фракцияси томонидан Ўзбекистон Олий ва ўрта махсус...
Тошкент ахборот технологиялар университети icon07. 11. 2002 й. N 385 тошкент ахборот технологиялари университети фаолиятини ташкил этиш тўЈрисида
Мазкур Єарорга Ўзр вм 28. 02. 2003 й. 112-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган
Тошкент ахборот технологиялар университети iconФарғона водийсидаги олий таълим муассасалари учун темпус лойиҳаси семинари дастури
Фарғона ш. Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона Филиали, Конференц-зал
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации