ДокументыҚўлланма тошкент 2010 мундарижа icon

Қўлланма тошкент 2010 мундарижа

НазваниеҚўлланма тошкент 2010 мундарижа
страница6/7
Дата18.05.2013
Размер0.96 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4   5   6   7Ички оқава тармоғи

1

14

2


Оқова қувурларида нозичликлар мавжудлиги ва тик қувурнинг қониқарсиз ша-моллатилиши


Оқова тармоғи газлари бўлади


а) Тортувчи оқова қувур-ларининг учлари яхлаб ёки уларга қор тиқилиб қолганлиги туфайли қу-вурлар ишламай қолган.


б) Вақтинча бўш бўлган квартиралардаги ракови-налар, бет-қўл ювгичлар, ваннахоналар тагига ўрна-тилган сифонларни сув затворларида сув буғланади.

в) Сифонлар ёки уларда тиқинлар йўқ, унитазлар-даги манжетлар ёрилган, қопқоқ зич ёпилмайди ва қувурлар учма-уч бирик-тирилган жойларнинг зичлиги бузилган.

г) Санитария асбобларида ўтириб қолган ёғли мод-далар сасияпти.


а) Тортиш қувурларидаги айланиб турадиган темир паррак(флюгарка)лар тикланади. Тортиш қувурлари созланади.


б) Яшовчилар узоқ муддатга кетишдан олдин квартирадаги ҳамма сифонларга керосин ёки машина мойи қуйишлари лозим.


в) Кўрсатилган носозликлар бартараф этилади.


г) Тълим муассаса маъмурияти зиммасига санитария ас-бобларини ҳар куни паста ёки ювиш моддалари билан ёхуд кир ювиш содасининг эритмаси (икки ош қошиғидаги сода 1 л иссиқ сувда эритилади) билан ювиб, иссиқ сув билан чайиш вазифаси юкланади.

1

2

3

4

5

15

Санитария асбобларининг носозлиги

а) Сиртидаги сири кўч-ган

а)Яшовчилар асбоблардан эҳтиётсизлик билан фой-даланишган

а) Сири кўчган жой қуйидагича тикланади. Бу жойнинг сирти қумқоғоз билан тозаланиб, бензин билан ювилади. Кейин 4-5 қават БФ елими суртилади. Сўнг бир неча қават қуруқ белила суртилади. Бунда кейинги қатлам ол-динга қатлам қуригандан кейин суртилади. қатламларнинг умумий қалинлиги сир қатламига етиши лозим.б)Унитазнинг тешикла-ри синган

б) Шунинг ўзи

б) Унитаз полга икки ён томонидан ёғоч рейка қоқиб, цемент ёки кошинланган полга эса цемент қоришмаси ёрдамида маҳкамланади.в) Чинни асбобларнинг чиқиш жойлари синган

в) Асбоблар сифонлар ёки оқова қувурларига цемент қоришмаси ёрдамида уланган

в) Асбоблар сифонлар ёки қувурларга смолаланган ип ва сурик-бўр замазкаси ( 4 улуш бўр, 1 улуш қуруқ сурик ва 1 улуш алифмойдан тайёрланади) ёрдамида уланади.

16

Бино оқова тармоғидаги тик қувурнинг музлаши

Оқова тармоғи ишла-майди

Иситилмайдиган хоналар-дан ўтказилган оқова қу-вурларининг совуқ ўтказ-майдиган қатлами ёмон

Ертўла бўшлиғидан ўтказилган қувурлар икки қават минерал намат ёрда­мида совуқ ўтмайдиган қилинади;

деворлар бўйлаб ўтказилган қувурларга намат ўралади, ёғоч қути ичига олинади ва оҳак эритмасида ҳўллангани қиринди билан 5-8 см қалинликда кўмилади. Ҳовлидаги ҳожатхоналар ҳам совуқ ўтмайдиган ва пружинали қўшқават эшикка эга бўлиши лозим.

1

2

3

4

5

17

Бино оқова тормоғига нарса тиқилиб қоли-ши

Кўпинча сифонлар, узун ётиқ қувурлар ва бурилиш жойларида нарса тиқилиб қолади

а) Муалим ва талабалар оқова тар-моғидан фойдаланиш қои-даларини бузишган

а) Яшовчиларга қоидаларда келтирил- ган фойдаланиш қоидаларини бузиш мумкин эмаслигини тушунтириш зарур


б) Бино оқова тармоғи олди-ни олиш мақсадида тоза-лаб турилмаган

б) Бино оқова тармоғи олдини олиш мақсадида камида йилига икки марта симчўтка билан тозаланади. қувурлар диаметри 10 мм бўлган, бир учи ҳалқа шаклида букилган эгилувчан пўлат сим ёрдамида тозаланади. Сифонлар тиқинлари орқали тозаланади; улар зангламаслиги учун ўрнатишдан олдин сиртига тавот суртиш лозим

18

Бино ертўласидаги ас-бобларнинг носозли-ги

Бино оқова тармоғига нарса тиқилиб қолганда оқова суюқлик ана шу асбоблар орқали ертў-лага тушади

Асбоблар ортидан ўрна-тилган сурма қопқоқ узоқ вақт ишламаганлиги ту-файли зич ёпилмайдиган бўлиб қолган

Ҳар ойда бир марта оқова тармоғи-нинг сурма қопқоқ шпинделларини 2-3 марта чекка ҳолатларигача силжи- тиш, носоз сурма қопқоқни қисмларга ажратиб, дискларини тозалаш, йиғиш ва зичлигини текшириш (асбоблар то-монидан) зарур

19

Санитария техникаси блокларининг носоз-лиги

а) Блоклар деворлар ёки пардеворларга ёхуд бир-бирига зич тегиб турмайди

а) Блоклар сифатсиз ўр-натилган ёки бино қисм-лари чўккан

а) Панелларнинг пастки қисми цемент қоришмаси билан зичланади, юқориги қисми ва ён томонларидан эса зиғир чилвир билан беркитилади, кейин чоклар цемент қоришмаси билан сува - лади

1

2

3

4

5

-
б) Блок ичидаги қувур-лардан сув сизади

б) Блок сифатсиз тайёр-ланган ёки қувурлар занг-лаган

б) Сув сизаётган жойдаги бетон бузи- либ, бу жой газ билан пайвандлаб (агар пўлат қувурлар носоз бўлса) ёхуд чўян қувурнинг носоз қисмини алмаштириб (бириктириш муфталари ёрдамида) бартараф қилинади; кейин блокнинг шикастланган қисми бетонланиб, блокнинг сирти сувалади ва бўялади

^ Иссиқ сув таъминоти тизими

1

Ўт қувури бўлган сув иситиш қозони таш­ки барабани пастки қисмининг занглаши

Дудбуроннинг ўтхона билан туташган қисми намиқади ва тортиши ёмонлашади

Газлардан сув буғи кон­денсация ланган, кўмир ёқилганда эса қозон мета­ли сув буғи конденцасия-ланганда юзага келувчи кислота таъсирида қўйилган

Сув иситиш қозонларига сув уларнинг юқори қисмига пайвандланадиган (сурма қопқоқ ва тескари клапан ўрнатган ҳолда) штуцер орқали қуйилади.

2

Сув иситкичдаги ҳи-соблаб аниқланган босимнинг кўтарили-ши ва унинг ёрилиши

Сув иситкич сиртида сув пайдо бўлиб, у изо­ляция орқали сизиб чи-қади

а) Сақлаш клапани йўқ ёки носоз

а) Камида ҳар ойда бир марта клапаннинг аҳволи текширилади; у сув иситкичдаги босим рухсат этилган иш босимидан 10% дан ортиқ бўлмаслигини таъминламоғи даркор.

3

қозонлар ёки сув иситкичлар етарли миқдордаги сувнинг зарур ҳароратгача исишини таъминла-майди

«Марказлашган иситиш тизими»нинг ба-бандига қаранг

«Марказлашган иситиш тизими»нинг б-бандига қаранг

«Марказлашган иситиш тизими»нинг
б-бандига қаранг

1

2

3

4

5

4

Иссиқ сув таъминоти қозонларининг носоз-ликлари

«Марказлашган иситиш тизими»нинг 1-5, 9, 10-бандларига қаранг

«Марказлашган иситиш тизимишинг 1-5, 9, 10-бандларига қаранг

«Марказлашган иситиш тизимишинг 1-5, 9, 10-бандларига қаранг

5

Сурма қопқоқлар-нинг носозлиги

«Марказлашган иситиш тизимишинг 14-бандига қаранг

«Марказлашган иситиш тизимишинг 14-бандига қаранг

«Марказлашган иситиш тизими»нинг 14-бандига қаранг

6

Циркуляцион насос-ларнинг носозлиги

«Марказлашган иситиш тизими»нинг 12-бандига қаранг

«Марказлашган иситиш тизимишинг 12-бандига каранг

«Марказлашган иситиш тизими»нинг 12-бандига каранг

7

Турли тик қувурлар-нинг сув олиш асбоб-ларида сув ҳарорат-лари ўртасидаги фарқ катталиги

Баъзи тик қувурларнинг сув олиш асбобларида сувнинг ҳарорати ҳи-соблаб аниқланган ҳа-роратдан 5 градусдан зиёд паст бўлади

а) Орқада қолаётган тик қувурларнинг пастки қис-мига нарса тиқилиб қол-ган

а) қувурнинг пастки қисми қисмларга ажратилиб, тиқилган нарса олиб ташланади


б) Тармоқларининг боши берк бўлган тизимдаги тик қувурлар созланмаган


в) Орқада қолаётган вер­тикал қувурнинг сув айла-нувчи қувурига нарса ти-қилиб қолган (ушлаб ўриб аниқланади)

б) қувурларнинг сув сарфи созланади


в) Сув айланувчи қувур қисмларга аж-ратилиб, тиқилган нарса олиб ташланади

1

2

3

4

5


г) Иссиқ магистралнинг иссиқлик ўтказмайдиган қопламаси йўқ (бу ҳолда сувнинг ҳаракат йўнали-ши бўйича санаганда охирги тик қувур орқада қолаётган қувур ҳисобла-нади)

г) Иссиқлик ўтказмайдиган қоплама ўралади

8

қувурлар ва сочиқ қуриткичларнинг занглаганлиги

қувурлар ва сочиқ қу-риткичлар ичидан занг-лаб тешилади

а) Сувдаги кислород ва углекислота қувурларни емирган

а) Тизимни бўшатмасдан, кислородни ютадиган филтрлар ўрнатилади. қу-вурлардан регистрлар кўринишида пайвандлаб ясалган сочиқ қуриткичлар рухланган қувурлардан ишланган бурама найчалар билан ёки чўяндан тайёрланган сочиқ қуриткичлар билан алмаштирилади.


б) Рухланган қувурлар ўр-нига қора қувурлар ишла-тилган

б) қора қувурлар рухланган қувурлар билан алмаштирилади


в)Рухланган қувурларнинг сифати ёмон

в) қувурларнинг шикастланган қисм-лари янгиланади

9

Сувда занг аралаш-маси борлиги

Ранги қўнғир ва таъми ёқимсиз бўлади

Рухланган қувурлар ўрни-га қора қувурлар ишла-тилган

қора қувурлар рухланган қувурлар би­лан алмаштирилади

1

4

Арматуранинг носоз-лиги

Сув сизади

а) салникнинг зичлиги бу-зилган

а) Салник гайкаси бураб қотирилади ёки салник тиқмаси янгиланади

1

2

3

4

5


б) Зичловчи қистирма ре­зина ёки чармдан қилин-ган

б) Зичловчи қистирма фибрадан ясалади.


в) Арматуранинг бурилма тиқини билан тиқин кор-пуси уртаси зич эмас

в) Тиқин корпусга ишқалаб мосланади ва гайка билан сиқиб зичланади.

11

Ваннахоналардаги ҳаво ҳарорати паст-лиги

Сочиқ қуриткичлар етарлича исимайди

а) Тизимнинг қайтиш қу-вуридаги диафрагмада те-шик йўқ ёки тешикнинг диаметри катта


а) Тешигининг диаметри ҳисоблаб аниқланган катталикда бўлган диаф­рагма ўрнатилади


б) Тик қувурнинг юқориги қисмида ҳаво тиқини юзага келган

б) Тик қувурларнинг юқориги нуқталарида ҳаво чиқариб юбориладиган жўмраклар ўрнатилади ёки уларнинг юқориги қисмлари қайта ишланади, яъни энг юқори қаватдаги сув олиш жўмраги сув айланувчи вертикал қувурга сочиқ қуриткичдан олдин уланади
в) Кир тўпланган

в) Сув айланадиган тик қувурлар ҳар йили ювиб тозаланадиг) қувурлардаги узиб қў-ювчи арматура керагича очилмайди


г) Сабаблари бартараф этилади

1

2

3

4

5

^ Электр таъминоти тизими

1

Очиқ электр ўтказ-гичнинг узилиши

қисмнинг бошида куч-ланиш бўлгани ҳолда қисмнинг охирида сим-лар ўртасида кучланиш бўлмайди

а) Бир-бирига етарли узунликда ўраб уланмаган симлар бино чўкканда узилган

а) Узилган жой назорат чироғи ёрдамида аниқланади


б) жуда мўрт симлар иш-латилган

б) Каналга ётқизилган симни алмаштириш зарур бўлса, шикастланган симнинг учига керакли узунликдаги сим бўлаги маҳкамланади;

шикастлан­ган симни тортиб чиқариш билан бир вақтда соз сим тортиб киргизилади

2

Ёпиқ электр ўтказ-гичдаги қисқа тута-шув

Сақлагичлар куяди ёки автоматлар ўчади; бар-ча ток истеъмолчилари ўчирилган бўлишига қарамай, симлар ўрта-сидаги қаршилик кичик бўлади

а) Монтаж қилиш чоғида изоляция шикастланган (масалан, сим каналдан чиқадиган жойдаги ўткир чиқиқлар таъсирида)

1-банддагидек. Мураккаб ҳолларда қисқа туташув жойини қидиришда уланиш қутисидаги уламаларни ажратиб ва симларнинг алоҳида қисмларини тестер ёки назорат чироғи ёрдами-да бирма-бир текшириш керак


б) Баъзи маиший бинола-рида АППВ сими ораёпма плиталари оралиғига ётқизилганда механик босим таъсир этган.


1

2

3

4

5


в) Пол ёки сувоқ қатлами остидаги симнинг изо ля-циясини мих ва шу каби-лар шикастлаган
3

қандиллар, санита­рия узеллари ва ҳо-казолар учун мўл-жалланган айланма улагичларнинг носоз-лиги


Чироқлар керакли из-чилликда ёнмайди ёки ўчмайди

Айланма улагичларнинг сифати паст

Икки клавишли ёқиб-ўчиргичлар би- лан алмаштирилади

4

Йирик панелли бино-ларда розетка ва ёқиб-ўчиргичларнинг қониқарсиз маҳкам-ланганлиги


Розетка ва ёқиб-ўчир-гичлар қимирлайди; баъзи ҳолларда уясидан чиқиб кетади

а) Девор панелларининг конуссимон тешикларига розетка ва ёқиб-ўчиргич-ларни маҳкамлаш қийин

а) Паст сифатли электр қурилмалари алмаштирилади


б) Электр қурилмалари-нинг сифати паст

б) Электр қурилмаларининг маҳкам- лаш панжалари ишдан чиққан бўлса, панжалари олинади ва электр курил- малари керилма скоба ёрдамида маҳ-камланади


1-жадвал

1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconУқув услубий қулланма тошкент 2006 78. 157 А24
Мазкур ўкув қулланма “Ахборотлаштириш ва ктубхонашунослик” таьлим йуналиши бўйича тахсил олиётган тингловчилар учун мўлжалланган....
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси соҒлиҚни саҚлаш вазирлиги тошкент педиатрия тиббиёт институти Ротовирусли инфекция мавзусидан амалий машғулотлар учун услубий қўлланма
Услубий қўлланмани Тошкент Педиатрия тиббиёт институти болалар юқумликасалликлари кафедраси томонидан тузилган
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconТошкент педиатрия медицина институти ҳомила ичи ривожланишидан орқада қолган чақалоқлар
Услубий қўлланма Тошпми марказий услубий кенгашида № баённома 2008 й тасдиқланган
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси соҒлиҚни саҚлаш вазирлиги Тиббий таълимни ривожлантириш маркази тошкент педиатрия тиббиёт институти
Тиббиёт олий ўқувюртлари VI-VII курс талабалари учун амалий машғулотлардан услубий қўлланма
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconКафедра: "Математика, информатика ва физика"
Сизни 2010 йил 14 апрел куни Тошкент шаҳри Тошкент шаҳар педагогларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институтининг 416 – хонасига...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconФарғона политехника институти
Микропроцессор техникаси фанидан мавжуд ўқув дастурига киритилган янгиликларни, замонавий рақобатбардош техника ва технологияларни...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconТошкент Тиббиёт Академияси 2010-2011 йил қабул режаси

Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconТошкент Фарматсевтика Институти 2010-2011 йил қабул режаси

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации