ДокументыҚўлланма тошкент 2010 мундарижа icon

Қўлланма тошкент 2010 мундарижа

НазваниеҚўлланма тошкент 2010 мундарижа
страница5/7
Дата18.05.2013
Размер0.96 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4   5   6   7
Сув ўтказгич ва оқава тармоғи, қувурлардан сув сизиши
Ҳовлидаги сув ўтказ-гичдан сув сизиши

Сув сарфи анча ортади (сувўлчагич кўрсатиш-ларидан аниқланади); тупроқ ювилиб кетади ва чўкади; сув сизаёт-ган жой яқинида оқова қудуқларининг деворла-ри оркали сув сизади; ертўлада сув пайдо бу-лади

Ерга кўмилган қувурлар занглаб тешилган

Носозликнинг олдини олиш учун: пўлат қувур изоляцияланади; у ялтирагунча тозаланиб, грунтовка (бир ҳисса битумга тўрт ҳисса бензин қўшиб тайёрланади) билан қопланади, кейин қайноқ битум мастикаси суртилади ва унинг устидан гидроизол ёки крпмато спиралсимон қилиб ўралади. Охирида яна битум мастикаси суртилади. Бартараф этиш учун: қувурнинг шикаст-ланган қисми янгиланади (бу ишни шикастланган қувур балансида бўлган ташкилот бажаради)

2

3

4

5
Уй ичидаги сув ўт-казгичлардан сув си-зиши

а) Рухланган қувурлар-нинг шикастланган жойларидан сув сизади

а)Рухланган қувурларнинг сифати ёмон

а) Шикастланган қисмлари янгиси би­лан алмаштириладиб) қувурлар бетон ора-ёпмалардан бевосита ўтказилган жойлардан сув сизади

б) қувурлар жадал зангла­ган

б) қувурни бетон ораёпма орқали пўлат гилза ичида шундай ўтказиш керакки, унинг учи поддан 5-10 мм чи-қиб турадиган бўлсинв) Занглаган сгонлар орқали сув сизади

в) Асосан ҳаддан ташқари чуқур резба қирқилган сгонлар занглаган

в) Сгонлар алмаштиралади
Сув ўлчагичнинг но-созлиги

Сув сарфи сув ўлчагич бўйича ўлчанганда хона бўйича ишлатилаётган сув миқдори ўзгармагани ҳолда сув сарфи кескин ортади ёки камаяди

Сув ўлчагичдан узоқ вақт фойдаланилган

Сув ўлчагич жойида текширилади. Бунинг учун тунда қоп-қоқ беркитилиб, сув ўлчагичнинг кўр-сатишлари ёзиб қўйилади, сув ўлчагич ортидаги жўмракдан ўлчов челагига анча миқдорда сув оқизилади ва шу микдор сув ўлчагичдаги саноқлар айирмаси билан тўғри келиш-келмаслиги текширилади. Агар сув миқдори саноқлар айирмаси билан тўғри келмаса, сув ўлчагич алмаштирилади


^ Ювиш бачоклари
«Эврика» туридаги ювиш бачокнинг носозлиги

Бачок ва ювиш қувуридан сув унитазга тушади

а) Шарсимон жўмрак соз-ланмаган, бачоклар сув билан тўлиб тошади

а) Ричаги ичкарига бир оз эгиб қўйи-лади; золотникли бириктирувчи қалқо-вич бар вақтда ёпилади ва бачокдаги сув сатҳи сифон стаканининг тепа қисмидан юқори кўтарилмайди
2

3

4

5


б) Ниппелга кийдирилган зичловчи қистирма ейилган

б) қистирма янгиланадив) Уянинг резина кистирма остидаги юзаси ёки стаканнинг пастки учи занглаган ёхуд ўйилган; ана шу жойлардан сув сизмоқда

в) Бачокни қисмларга ажратмасдан ўйиқларни махсус мослама ёрдамида бартараф этиш мумкин. Бу мослама 70 мм диаметрли дойра шаклида чархланган йирик тишли эгов бўлаги маҳ-камланган дастали таёқчадан иборатдир. Мослама уядаги барча ўйиқлар ва ғадир-будирликлар йўқолгунча бачок уясида айлантирилади. Стаканнинг пастки учи эгов ва қумқоғоз билан то-заланади


г) Золотникнинг резина клапани ейилган ва зич тегиб турмайди

г) Клапан алмаштирилади


д) қалқовичга сув кираётганлиги учун у кўтарилмайди

д) қалқович янгиланади


е) Золотник уясининг ён ёки ички юзасида ўйиқлар ҳосил бўлган

е) Уя йўлига развёртка билан ишлов бериб текисланади. Кейин йўлга ташқи диаметри йўлнинг ички диаметрига тенг бўлган мис найча киргизилиб, найча уянинг ён сиртига кавшарланади, шундан сўнг бу сиртга фреза ҳамда чархтош билан ишлов берилади

2

3

4

5


ж) Сув ўтказгичдаги бо-сим ҳаддан ташқари ба­ланд ва тез-тез ўзгариб турганлиги учун клапан-нинг созланиши бузилган

ж) Тармокдаги босимни энг кам қийматга тушириб, бакчалар вентилларини шундай созлаш лозимки, уларга сув ана шу босим остида келадиган ва кам сарфланадиган (0.03-0.05 л-сония) бўлсин


з) Занжирни кескин тор-тиш натижасида қўнғироқ жойидан узилган ва сифон ричагининг ўқи корпус ариқчаларидан чиқиб кетган

з) Тутқичнинг тик йўли қисқартирилади. Бунинг учун деворга кронштейн ўрнатилиб, у орқали йўлни чеклаш мосламаси (шайба, таёқча) бўлган занжир ёки пўлат чивиқ ўтказилади. Занжир ёки пўлат чивиқни тортганда мое лама кронштейнга тақалади. Мослама жойига мослаб ўрнатилади
«Экономия» туридаги ювиш бакчасининг носозлиги

Бачокдан сув унитазга тушади

а) Пардеворда сифоннинг қабул камераси билан ҳаво камераси ўртасида дарз бор

а) Агар дарзни кавшарлаш йўли билан бартараф этиб бўлмаса, сифон янгиланади


б) Винипласт қалқович дарз кетган

б) қалқович алмаштириладив) Айлана четида ғудурлар ёки ўйиқлар мавжуд

в) Носозлик 4 в бандда баён этилган мослама ёрдамида бартараф қилинади


г) Занжирни кескин торт-ганда клапан уясидан чиқиб кетган ва сифоннинг бушатиш тешиги очилиб қолган

г) 4 в. бандда баён қилинган тутқич ўрнатилади
2

3

4

5


д) қалқович созланмаган, сифондан тўлиб тошган сув ювиш қувурига тушади

д) қалқович созланади. Бунинг учун созлаш винти чап томонга 0,5 айла- нишга бураб бўшатилади. Шунда ри- чаг қалқович билан бирга энг пастки ҳолатни эгаллайди. Шундан сўнг винт бўраб маҳкамланади. Агар нгунда ҳам сув сизиши тўхтамаса, золотникни узайтириш зарур. Бунинг учун сув тўхтатилади, гайка бураб олинади, диафрагма олинади, золотник чиқариб олинади ва каналнинг золотник жой-лашадиган тешигига қалинлиги 2-3 мм ҳамда диаметри 5-6 мм ли резина қис- тирма тиқилади. Кейин қалқович ва кўтариш ричаги ўрнатилиб, уларнинг тик текисликдаги ҳолати созланадие) Резина қистирма клапаннинг зич ўтиришини таъминламаяпти (нуқсон борлиги қопқоқни олиб қўйган ҳолда резина найчани бакчадаги сув сатҳидан баланд кўтариш йўли билан аниқланади)


е) Клапан бакчадан олиниб, резина қистирманинг юзаси текширилади. Ундаги майда нотекисликлар силлиқ металл ғўла ёрдамида текисланиши мумкин. Чуқур ўйиқлари бўлган қис- тирма алмаштирилади.
2

3

4

5
«Компакт» туридаги чинни бачокнинг но-созлиги

Бачокдан сув унитазга тушади

а) Резина груша билан уя ўртасидан сув сизади: узоқ вақт фойдаланиш на-тижасида груша эластик-лигини йўқотган; уянинг сирти занглаган; тортқи ёки ричаг қийшайган; шайба ричаг устига тушиб грушанинг охиригача тушишига тўсқинлик қилмоқда

а) Груша янгиланади; уя олиниб, юпқа қумқоғоз ёрдамида зангдан тозаланади; тортқи ва ричаг тўғриланади; ричагни тўғрилаб у билан шайба ўртасидаги оралиқ катталаштирилади


б) Сифоннинг қуйилиш жойидан сув сизмоқда: ре­зина диафрагма эскирган; бачокга сув қалқовичнинг юқори ҳолатида келади; пластмасса қалқович дарз кетган; қалқович ричаги созланмаган

б) Диафрагма янгиланади; қалқович янгиланади; ричагни нгундай созлаш керакки, бакчадаги сув сатҳи қуйилиш жойи сатҳидан 10 мм пастда бўлсин


в) Бачок сув билан секин тўлади

в) Клапан тешигига нарса тиқилиб қолган

Қувурлар ва арматуралар

7 6

Сув даврий равишда ва кам миқдорда иш-латилган
Рухланган қувурлар ўрнига қора қувурлар ўрнатилган

қора қувурлар рухланганлари билан алмаштирилади

1

2

3

4

5

8

Сув буғининг қувур-лар сиртида сувга айланиши (конденсаци-яланиши)

Ҳожатхона ва ваннахо-налардаги тик қувурлар, тармоқлаш қувурлари жадал терлайди

а) Ҳожатхона ёки ванна -хонадаги шамоллатиш қу-рилмаси ишламаяпти

а) Тортиш каналлари тозаланади ҳам-да чордоқдаги шамоллатиш қутилари-нинг тирқишлари ва нозичликлари бартараф этилади. Хонага ҳаво кириб туриши учун унинг поли билан эшик ўртасида 15-20 мм ли тирқиш бўлмоғи лозим; қудуқ тепасига дефлектор ўр-натилади


б) Терлаган тик қувурга уланган ювиш бакчалари ёки сув олиш жўмраклари орқали анча миқдорда сув сизади

б) Сув сизиши бартараф этилади. Агар иккала ҳолда ҳам терлаш бартараф этилган бўлмаса, қувурлар изоляцияла-нади. Ёзда бунинг учун улар яхшилаб артиб тозаланади, кейин уларга бир қават тол ўралиб, сим билан маҳкам-ланади. Кейин қувурга 40 мм қалин-ликда икки қават намат ёхуд минерал пахта ўралиб, сим ёрдамида маҳкамла-нади ва устидан бир қават қопмато ўраладида, мой ли бўёқ билан бўялади

9

Арматуранинг носоз-лиги

а) Сув олиш жўмраги-дан сув сизади

а) Салник зич эмас

а) Салник гайкаси бураб қотирилади ёки салник тиқмаси алмаштириладиб) Бурилма тумшуқли жўмраклардан сув сиза­ди

б) Зичловчи қистирмаси эскирган

б) қистирма янгиланади


в) Жўмрак охиригача ёпилмайди, жўмрак шпин­дели резбасининг пастки ўрамлари ейилган

в) Золотник ўзаги тагига мис симдан ясалган керакли қалинлиқдаги ҳалқа қўйилади, шунда жўмрак шпиндел-нинг баландроқ ҳолатида ёпилади

1

2

3

4

5


г) Узоқ вақт фойдаланиш натижасида тумшуқнинг бурилма тиқини билан корпуси ўртасидаги зич-лик бузилган

г) Тиқин корпусга ишқалаб мосланади ва гайка билан сиқиб зичланади

10

Ҳавосининг ҳарорати манфий бўлган хона-лардаги сув ўтказгич қувурларининг музла-ши

Сув келмай кўяди. қу-вурлар шикастланади

а) Хона ҳароратини оши-риши мумкин бўлган тад-бирлар амалга оширилма-ган

а) Сут ўтказгич қувурлари ўтказилган чордоқ-даги барча туйнуклар беркити-лади; бино цоколидаги ертўлага қувур-лар ўтказилган тешиклар беркитилади; эшикларга ойна солинади ва таъ-мирланади


б) қувурлар совуқ ўтмай-диган қилинмаган

б) Чордоқлар, ертўлалар ва совуқ хо-налардаги қувурлар икки қават намат ёки минерал пахта билан совуқ ўтмай- диган қилинади ва ёғоч кути ичига олиниб, қути оҳак эритмасида ҳўллан- ган қипиқ билан тўлдирилади. Совуқ хоналардаги қувурларни совуқ ўтмай- диган қилиш учун минерал намат би­лан ўралиб, устидан миткал ёпишти- рилади ва бўялади. Сув босими бакла- ри ҳамда уларнинг қувурлари совуқ ўтмайдиган қилинади. Совуқ кучли бўлганда тунда ертўладаги (масалан, қозонхонадаги) жўмракдан оз миқдор- да сув оқизиб қўйилади


1

2

3

4

5

11

Сув олиш нуқталари-га сув келмайди

а) Кундузи юқориги ка-ватлардаги сув олиш нуқталарига сув кел­майди

а) Кундузи уй сув ўтказгичи шаҳар тармоғига уланган жойларда босим етарли эмас. Сув ўлчагич тўри ифлосланган. Жуда катта қаршилик ҳосил қилувчи сув ўлчагич ўрнатилган. Узоқ вақт фойдаланиш оқибатида кир, туз ва бошқа ўтириндилар қувурлар кесимини анча кичрайтирган. Тузатиш чоғида қувур ичига қаттиқ нарсалар, ифлосликлар тушиб тиқилиб қолган (улар одатда линиянинг бурилиш, катта диаметр -дан ўтиш жойларида, шу-нингдек крестовиналар, тройниклар ва вентиллар-да тўпланади)

а) Чордоққа сув босими баки ўрнати- лади (Шаҳарсувўтказгич ва санитария назорати идораларининг рухсати би- лан) ёки уй тармоғи босимини ошира- диган насос ўрнатилади. Сув ўлчагич тўри ифлосликлар дан тозаланади. Ша-ҳарсувўтказгичнинг рухсати билан сув ўлчагич янгиланади. қувурлар янгила- нади (айниқса улар анча эскирган бўл-са). қувур қисмларга ажратилади ва тиқилиб қолган нарса олиб ташланадиб) Куннинг истаган вақтида юқориги қават сув олиш асбобларига сув келмайди

б) а-бандда келтирилган сабаблар туфайли

б) Иккита: иш насоси ва захира насос ўрнатилади;

б, в, д-бандлардаги носоз-ликларни бартараф этиш усуллари а-банддаги кабидир.

1

2

3

4

5

Iв) Насоснинг айлана ли-ниясидаги тескари клапан носоз (ишлаётган насос тўхтатилиб, эҳтиёт насос ишга туширилганда ишлаши яхшиланишига қараб аниқланади)

г) сув ўлчагич билан на-сослар ўртасига ёки на­соснинг айлана линиясига ўрнатилган тескари кла­пан носоз

г) Тескари клапанлар қисмларга ажратилади, тозаланади ва яна йиғилади (золотник сиртида нотекисликлар ҳамда ўйиқлар бўлганда у жойига ишқалаб мосланади)в) Битта тик қувурнинг сув олиш асбобларига сув келмайди

а) Шу қувурнинг бошида нарса тиқилиб қолган

а) Тиқилиб қолган нарса олиб ташланади


б) қувурдаги сув музлаб қолган

б) қувур магистралдан узиб қўйилиб, иссиқ сув ёрдамида пастидан бошлаб иситилади

12

Сув ўтказгич бакининг носозлиги

а) қуйиш қувурига сув узлуксиз келади

а) Шарсимон жўмрак бу-зилган (4 а, б, в, г, д, е, ж-бандларга қаранг)

а) 4а, б, в, г, д, е, ж-бандларга қарангб) Сув бак дан тўлиб то-шади

б) Сув бакка сарфлаш қу-вури орқали келади. Шар­симон жўмрак бузилган ва қуйиш қувурига нарса тиқилиб қолган

б) Сарфлаш қувуридаги тескари кла­пан қисмларга ажратилади, тозалана­ди, золотниги жойига ишқалаб мосла­нади ва клапан яна йиғилади. 4а, б, в, г, д, е, ж-бандларга қаранг. қуйиш қу-вури қисмларга ажратилади, тозаланади ва қайта йиғилади

1

2

3

4

5в) Деворлар занглаган

в) Деворлар ва тубидан сув томади

в) Бак йилига икки марта кирдан то- заланади ва ҳар йили бўялади. Зангла­ган жойи кесиб олинади ва ямоқ пайвандланадиг) Бакдаги сув ҳаддан ташқари совийди

г) Бак чордоқда очиқ ҳолда қўйилган

г) Ёпиладиган хонага жойлаштирилади ва хона қулфлаб қўйилади


13

қувурга гидравлик зарблар борлиги

қувурлардан шовқин чиқади

а) Сув сизаётганлиги ту-файли у ҳаддан ташкари тез ҳаракатланади


а) Ювиш бакчалари ва сув олиш жўм-ракларидан сув сизиши бартараф қилинади


б) қувурнинг ички кеси-ми торайган

б) қувурлар қисмларга ажратилиб, қу-вурнинг шикастланган қисми алмаш-тирилади


в) Вентиллардаги резина зичлама титрайди

в) Вентилларнинг зичловчи қистирма- лари чармдан қилинадиг) Насос пойдевори нотўғ-ри қурилган

г) Насоснинг пойдевори бино деворла- ри ва пойдеворларидан ажратилиши керак. Насос эгилувчан (резина ёки пружина) кистирмаларда ўрнатилмоғи лозимд) Насосдан ҳайдаш қуву-ри уй деворига бевосита маҳкамланган

д) қувур деворни кесиб ўтган жойда у гилза ичига олинади ва у билан гилза ўртасидаги айлана бўшлиққа товуш ўтказмайдиган материал тўлдирилади


1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconУқув услубий қулланма тошкент 2006 78. 157 А24
Мазкур ўкув қулланма “Ахборотлаштириш ва ктубхонашунослик” таьлим йуналиши бўйича тахсил олиётган тингловчилар учун мўлжалланган....
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси соҒлиҚни саҚлаш вазирлиги тошкент педиатрия тиббиёт институти Ротовирусли инфекция мавзусидан амалий машғулотлар учун услубий қўлланма
Услубий қўлланмани Тошкент Педиатрия тиббиёт институти болалар юқумликасалликлари кафедраси томонидан тузилган
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconТошкент педиатрия медицина институти ҳомила ичи ривожланишидан орқада қолган чақалоқлар
Услубий қўлланма Тошпми марказий услубий кенгашида № баённома 2008 й тасдиқланган
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси соҒлиҚни саҚлаш вазирлиги Тиббий таълимни ривожлантириш маркази тошкент педиатрия тиббиёт институти
Тиббиёт олий ўқувюртлари VI-VII курс талабалари учун амалий машғулотлардан услубий қўлланма
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconКафедра: "Математика, информатика ва физика"
Сизни 2010 йил 14 апрел куни Тошкент шаҳри Тошкент шаҳар педагогларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институтининг 416 – хонасига...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconФарғона политехника институти
Микропроцессор техникаси фанидан мавжуд ўқув дастурига киритилган янгиликларни, замонавий рақобатбардош техника ва технологияларни...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconТошкент Тиббиёт Академияси 2010-2011 йил қабул режаси

Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconТошкент Фарматсевтика Институти 2010-2011 йил қабул режаси

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации