ДокументыҚўлланма тошкент 2010 мундарижа icon

Қўлланма тошкент 2010 мундарижа

НазваниеҚўлланма тошкент 2010 мундарижа
страница4/7
Дата18.05.2013
Размер0.96 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4   5   6   7


г) поршен манжети ейил-ган (БК насосида)


г) манжет янгиланади

12

Циркуляцион насос-ларнинг носозлиги

а) ишлаганда ҳаддан ташқари шовқин чиқа-ди

а) насос нотўғри йиғил-ган

б) насос ва двигател битта ўқда нотўғри марказлан-ган


а) носозлик бартараф этилади

б) насос двигателга қистирмали болт­лар ёрдамида бириктирилади


в) яриммуфталардаги болтлар бўш маҳкамлан-ган


в) носозлик бартараф қилинади


г) тасмали узатма металл ёрдамида уланган

г) улаш учун фақат хом теридан қи- линган тасма ишлатилади

2

3

4

5


д) насоснинг айланишлар сони ниҳоятда катта

д) бу насос кам айланишлар сонида керакли иш унуми ва бссимни таъ-минлайдиган (ҳисоблаб аниқланади) янги насос билан алмаштирилади


е) иситиш қувурлари де-вор ёки ораёпмаларга би-кир қилиб маҳкамланган

е) бу жойларда қувурлар товуш ўтказ-майдиган материал билан тўлдирилган гилза ичига олинади


ж) насоснинг босим ҳосил қиладиган қисмида ёки оралиқ патрубокда ғудур-лар, ғуддалар бор

ж) насос қисмларга ажратилиб, ғудур ёки ғуддалар кесиб олиб ташланади ёки кўчма чархтош билан йўқотилади


з) пойдевори сифатсизли-гидан насос титрайди ёки пойдевор бўйлаб силжий-ди

З) пойдевор алмаштирилиб, у билан насос ўртасига эгилувчан қистирмалар қўйилади. Насос пружина ва пўлат амортизаторли асосга ўрнатилса, нати- жа яхшироқ бўлади


и) қувурлар насосга бикир килиб бириктирилган

И) қувурлар арматураланган резина шлангдан қилинган улоқ ёрдамида би- риктириладиб) насоснинг иш унуми ва у ҳосил қиладиган босим камаяди

а) тасма кучли сирпан-мокда

А) тасма таранглаштирилади ёхуд ясси тасмали узатма понасимон тасмали узатма билан алмаштирилади


б) насос кураклари иф-лосланган


Б) ғилдирак тозаланади
2

3

4

5


в) сўрувчи қувурдаги сал-никлар ёки фланецлар ор-қали ҳаво сўрилаётир

В) салник бураб маҳкамланади ёки унинг тиқмаси янгиланади; фланецлар бураб маҳкамланади ёхуд улар ораси- даги қистирма алмаштирилади


г) насос ғилдираги теска-ри томонга айланади (двигател элктр тармоғига нотўғри уланган)

Г) носозлик бартараф этилади


д) насослар айланма ли-ниясининг сурма қопқоғи очиқ ёки зичлик бузилган

Д) сурма қопқоқ зич қилиб беркитила- ди ёки зарур бўлса, тузатиладив) насос ёки двигател ҳаддан ташқари қизий-ди

а) насос кир ёки қум би-лан ифлосланган

б) салник кучли бураб маҳкамланган (двигател ўчирилгандан кейин насос аста-секин эмас, балки дарҳол тўхтайди)

А) насос қисмларга ажратилади ва то-заланади

б) салник бўшаштирилади ёки алмаш­тирилади


в) мойловчи ҳалқа қиси-либ қолган ёки шикает -ланган

в) ҳалканинг қисилиб қолиш сабаби бартараф этилади ёки у алмаштирила­ди


г) мойда кир ва қум кўп

г) ифлос мой чиқариб олиниб, под-шипниклар керосин билан ювиб тозаланади ва мойлаш қутиларига сифатли мой тўлдирилади


1

2

3

4

5

13

Ҳаво берадиган вен-тиляторнинг носозлиги

а) ишлаганда ҳаддан ташқари шовқин чиқа-ди

а) айланишлар сони жуда катта

а) вентилятор кам айланишлар сонида керакли иш унуми ва босимни таъ-минлайдиган янгиси билан алмаштирилади


б)вентилатор кожухининг айрим жойлари шикаст-ланган

б) носозлик бартараф қилинади


в)ғилдиракнинг мувозана-ти бузилган

в) шунинг ўзи


г) тасма металл ёрдамида уланган


г) тасма фақат хом тери билан уланади


д) пойдевор титрайди

д) пойдевор янгиланиб, у билан вентилятор ўртасига эгилувчан (резина) қистирмалар қўйиладие) ҳаво йўллари вентила-торга тўғридан-тўғри би-риктирилган

е) ҳаво йўллари вентиляторга мой шимдирилган брезентдан тайёрланган юмшоқ улоқлар воситасида бириктириладиж) ҳаво йўли уй деворла-рига бевосита маҳкамлан-ган

ж) деворни кесиб ўтадиган жойда ҳаво йўли тунукадан ясалган гилза ичига олиниб, у билан гилза ўртасидаги айлана бўшлиқ товуш ўтказмайдиган материал билан тўлдирилади


2

3

4

5б) вентиляторнинг иш унуми камаяди (ҳаво бериш қурилмаси ишга туширилганда қозоннинг жадаллиги бир оз ўзгаришидан билинади)

а) вентилятор бегона нар-салар билан ифлосланган

а) сўриш тешигига металл тўр ўрнати- лади
Сурма қопқоқнинг носозлиги

сурма қопқоқ зич бер-китилганда ҳам сув ўт-казиб юборади

дискларда туз йиғилган

тузни йўқотиш учун ҳафтасига бир марта барча сурма қопқоқлар шпин-делларини бошидан охиригача бир не- ча бор айлантириш лозим. Носоз сур­ма қопқоқни қисмларга ажратиб, дисксимон ҳалқалари ва уяларини те- кислаш зарур

Қувурлар, иситиш асбоблари ва арматураси


15

Айрим тик қувурлар-нинг кам ва чала исиши

тик қувурдан чиқадиган сувнинг ҳарорати ниҳо- ятда паст бўлади

а) жўмрак охиригача очилмаган

а) жўмракнинг нуқсонлари бартараф этилади ёки у янгиланади


б) ҳаво тиқинлари бор

б) магистрал қувурларнинг қиялиги текширилади, фақат оқадиган ҳаво йиғгичлар ўрнатилади


в) тик қувурнинг юқори ёки пастки қисмига нарса тиқилиб қолган

в) тик қувурнинг носоз жойи қисмларга ажратилади ва тиқилиб қолган нарса олиб ташланади
2

3

4

5


г) тик қувурдаги тройник-ка бураб киргизилган жу-да узун резбали тиқин (ундаги сув ёки ҳавони чиқариб юбориш учун) қувурнинг ўтиш кесимини торайтириб қўйган

г) тиқин резбасининг узунлиги камай-тирилади


д) сув пастдан тармоқлан-тирилган тизимнинг ҳаво қувурлари орқали айланиб юради

д) ҳаво йиғгичлар яқинига илмоқлар ва тик қувурнинг ҳаво қувурларига вентиллар ўрнатилади, ҳаво найчаси орқали сув айланиши тўхтамагунча (шунда қувурнинг исиши тўхтайди) вентил бураб беркитилади


е) тизим созланмаган

е) тик қувурдаги жўмракларни шундай созлаш керакки, ҳамма тик қувурлар ҳамда тик қувурлардан чиқаётган сувнинг ҳарорати тахминан бир хил бўлсин. Уй-жойларни иситиш тизимлари созлашга доир кўрсатмалар илованинг охирида берилган
Айрим асбобларнинг кам ёки чала исиши

Асбобдан чиқаётган сувнинг ҳарорати ниҳоятда паст бўлади

а) иссиқлик келадиган қувурларнинг қиялиги тескари, уларда солқи-ланган ёки бўртиқ жойлар бор

а) қувурлар янгиланадиб) асбобнинг ичида сгонга сув кирадиган жойда тирқишлар бор

б) узун резбаси асбоб ичига бураб киргизиладиган сгонлар зенковкаланади ва ғудурлардан тозаланади
2

3

4

5


в) келиш қувурларини пайвандлашда қувур ичига металл кириб қолган

в) келиш қувури алмаштирилади


г) иссиқ-совуқ сув жўмра-гидаги узун резбанинг учи эзилган (бу жойда қувурнинг кесими кескин кичрайган)

г) келиш қувури қисмларга ажратилиб, резбанинг эзилган қисми қирқиб ташланади


д) тройник ёки крестовинага бураб киргизилган резба ҳаддан ташқари узун, шу боис асбобга сув киришига қаршилик катта

д) келиш қувури қисмларга ажратилади ва резбанинг узунлиги меъёрий қийматгача камайтирилади


е) тизим созланмаган


е) тизимни вертикал қувурлар ва барча асбоблардаги жўмраклар билан шундай созлаш зарурки, ҳамма асбоблардан чиқаётган сувнинг ҳарорати бир хил бўлсин

17

Иситиш асбобининг иссиқлик бериши етарли эмас

асбобдан чиқаётган сувнинг ҳарорати ниҳоятда баланд бўлади

а) радиатор нотўғри ўрна-тилган

а) радиатор аниқ тик қилиб ўрнатилиши ва полдан 60 мм, деразатокча тахтасидан 50 мм ва деворлардан 30 мм оралиқда бўлиши лозим


б) иситиш асбобини мебел ёки бошқа жиҳозлар тўсиб қўйган

б) асбоб билан мебел ўртасида камида 60 мм оралиқ бўлиши даркор
2

3

4

5


в) иситиш асбоби ифлосланган


в) асбоб яхшилаб (2-3 марта) ювиб то-заланади


г) иситиш асбобининг юзаси лойиҳхадагидан ки-чик

г) ўрнатилган асбобнинг юзаси лойи- ҳадаги катталиги билан солиштирилади ва агар зарур бўлса, катталаштирилади


д) қовурғали қувурнинг 10% дан ортиқ қовурғалари йўқ

д) янгиси билан алмаштирилади


е) плинтусли конвектор қовурғалари механик таъсирлар натижасида эзилган

е) конвектор жойидан олиниб, қовур- ғалари ёғоч андаза ва болға ёрдамида тўғриланади
Бетондан ишланган иситиш панелларининг носозлиги

а) панелларнинг атрофида тирқишлар бор

а) сифатсиз монтаж қи-линганлиги ёки ҳарорат ўзгаришлари натижасида шу ҳолга келган

а) панеллар ўртасидаги чокка пастдан цемент қоришмаси солинади, тепаси ва ён томонларидан эса зиғир толасидан қилинган чилвир билан беркитилади, кейин устидан цемент қоришма­си билан сувалади
б) панел ичидаги қувур-лардан сув сизади

б) панеллар нотўғри тай-ёрланган


б) сув сизган жойдаги бетонни бузиб, сув сизаётган жой газ билан пайванд- лаб беркитилади ва бетони бузилган жой яна бетонланади


в) қувур занглаган

в) панел қувурининг занглаш сабабла- ри аниқланиб, бартараф қилинади, зангланган қисми янгиланади

1

2

3

4

5в) панел кам ёки чала исийди

а) нарса тиқилиб қолган

а) панел уланган тик қувур ювиб тозаланади, кейин тик қувурнинг ҳамма панеллари (исимаётганидан ташқари) жўмраклар билан беркитилади ва тик қувур яна бир бор ювиб тозаланади


б) тизим созланмаган

б) тизим уй-жойларнинг иситиш ти-зимларини созлаш юзасидан кўрсатмаларга биноан созланади

19

Ҳаво билан иситиш тизимининг носозлиги

а) турар жой хоналарида ҳаво ҳарорати бир текис бўлмайди

тизим созланмаган

тизим хоналарга ҳаво кириб турган, ҳаво ҳарорати меъёрдан юқорилиги аниқланган каналлардаги шиберларни бир оз беркитиш йўли билан иситиш даври мобайнида ўртача бўлган ташқи ҳаво ҳароратида созланадиб) аксарият хоналарда ҳаво ҳарорати ҳаддан ташқари паст бўлади

а) калориферларнинг исиш юзаси етарли эмас

а) калориферларнинг исиш юзаси тегишли ҳисобга биноан катталаштирилади


б) калориферлар қовурға-лари чанг ва кир билан қопланган

б) калориферлар чангюткич билан то­заланади ёки шланг ёрдамида ювиб тозаланадив) зич ёпилмаган дераза ва эшиклар орқали бинонинг пастки қаватларига меъёрдан анча кўп миқдорда ташқи ҳаво киради

в) дераза ва эшикларнинг ёпилиш жойлари қистирмалар билан зичлана- ди ёки эшик ҳамда деразалар таъмир- ланади

1

2

3

4

5

20

Радиаторларнинг носозлиги

а) ниппелли бирикиш жойларидан сув сизади

а) нипелли бирикиш жойлари зиғир ип билан ёки қуруқ картон қистирмалар билан зичланган

а) носоз асбоблар олиниб, қисмларга ажратилади, мавжуд зичламалар олиб ташланади ва радиатор алифмойда қайнатилган картон қистирмалар би­лан, сув ортиқча исийдиган тизимларда эса паронит қистирма билан зичлаган ҳолда йиғиладиб)радиатор бўлинмала-ри ёрилади

б) ТЭЦ ёки туман қозон-хоналарининг иссиқлик тармоқларига уланган ти-зимда босим кўтарилган

б) носоз радиаторлар янгиланади. Ти-зимни ишга туширишда орқага қайтиш магистралидаги сурма қопқоқни очиш, тизимни узиб қўйишда эса иссиқ магистралдаги сурма қопқоқни беркитиш керак

1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconУқув услубий қулланма тошкент 2006 78. 157 А24
Мазкур ўкув қулланма “Ахборотлаштириш ва ктубхонашунослик” таьлим йуналиши бўйича тахсил олиётган тингловчилар учун мўлжалланган....
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси соҒлиҚни саҚлаш вазирлиги тошкент педиатрия тиббиёт институти Ротовирусли инфекция мавзусидан амалий машғулотлар учун услубий қўлланма
Услубий қўлланмани Тошкент Педиатрия тиббиёт институти болалар юқумликасалликлари кафедраси томонидан тузилган
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconТошкент педиатрия медицина институти ҳомила ичи ривожланишидан орқада қолган чақалоқлар
Услубий қўлланма Тошпми марказий услубий кенгашида № баённома 2008 й тасдиқланган
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси соҒлиҚни саҚлаш вазирлиги Тиббий таълимни ривожлантириш маркази тошкент педиатрия тиббиёт институти
Тиббиёт олий ўқувюртлари VI-VII курс талабалари учун амалий машғулотлардан услубий қўлланма
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconКафедра: "Математика, информатика ва физика"
Сизни 2010 йил 14 апрел куни Тошкент шаҳри Тошкент шаҳар педагогларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институтининг 416 – хонасига...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconФарғона политехника институти
Микропроцессор техникаси фанидан мавжуд ўқув дастурига киритилган янгиликларни, замонавий рақобатбардош техника ва технологияларни...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconТошкент Тиббиёт Академияси 2010-2011 йил қабул режаси

Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconТошкент Фарматсевтика Институти 2010-2011 йил қабул режаси

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации