ДокументыҚўлланма тошкент 2010 мундарижа icon

Қўлланма тошкент 2010 мундарижа

НазваниеҚўлланма тошкент 2010 мундарижа
страница3/7
Дата18.05.2013
Размер0.96 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4   5   6   7

^ VI. Муҳандислик жиҳозларининг носозликлари ва уларнинг олдини олиш, ҳамда уларни

бартараф этиш усуллари.
Носозлик

Носозлик белгилари

^ Носозлик сабаблари

Носозликнинг олдини олиш ёки

бартараф этиш усуллари

1

2

3

4

5

^ Марказлашган иситиш тизими

қозонлар ва қозонхона ускуналари

М1

Чўян қозонлар бўлинмаларидаги дарзлар

Сув сизади,сув сизи-шидан чийиллаган товуш чиқади

а) тизим қозон орқали сув билан тез тўлган

а) тизимга сув фақат орқага қайтиш магистрали орқали берилади, қозон- лардан келувчи бўшатиш қувурига тескари клапан ўрнатилади


б) қозонларнинг пастки қисмида кир тўпланиб қолган

б) қозонлар ҳар йили рўпара бўлинма- даги пастки тешиклар оркали сув чи- қарган ҳолда ювиб тозаланади


в) бўлинмаларнинг ички юзасида қасмоқ ҳосил бўлган

в) қозонлар ишқор билан ёки хлорид кислотанинг ингибирлаганган эритма- си билан тозаланади. Тизимдан сув сизиш сабаблари бартараф этилади ва зарур бўлмаса, у бўшатилмайди


г) форсункалар ёки газ го-релкали қурилмалар тури ва тизимига кўра қозон-ларга тўғри келмайдиг) қурилмалар алмаштирилади (улар ўтхона бўшлиғи узунлиги ва ҳажми бўйича бир текис қизишини таъмин-ламоғи лозим)
2

3

4

5
Чўян қозонларнинг ниппелли бирикиш жойларидан сув сизи-ши

қозон ўтхонасига сув томади (юқориги нип-пелдан сув сизади, дуд-буроннинг қозон ўтхонаси билан туташувчи қисмида сув тўпланиб қолгани туфайли тортиш ёмонлашади (пастки ниппелдан сув сизади)

а) ниппеллар бўғизларга мосланмаган

а) қозонлар қисмларга ажратилади ва қайта йиғилиб, аниқланган нуқсонлари бартараф этилади


б) ниппелли бирикиш жойлари асбест чилвир билан ҳаддан ташқари зичланган

б) шунинг ўзи


в) ниппеллар занглаган

в) шунинг ўзи
қозон бўлинмалари ўртасида 2мм дан катта тирқишлар бор

қозон ўтхонасининг пастки қисмида аланга тиллари четга оғади; чиқаётган газларнинг ҳарорати баланд бўлади

а) қозонлар сифатсиз йиғилган

қозонлар қисмларга ажратилиб, қайта-дан йиғилади, қишда эса тирқишлар ўтга чидамли тупроқ ва майдаланган асбестдан тайёрланган мастика билан беркитилади (вақтинчалик чора сифатида)


б) ниппелли бирикиш жойларини зичлаш учун керагидан кўп миқдорда асбестчилвир ишлатилган
Пўлат қозонлардан сув сизиши

ўтхона ёки кулхонага сув томади (ички бара-бандан сув сизади); қоплама намиққанлиги сабабли тортиш ёмон-лашади (ташқи бара-бандан сув сизади)

а) деворлар занглаган

а) ғиштин таянч билан қозон ўртасига асбест чилвир тиқилади. қопламадаги ёриқлар дарҳол беркитилади, чунки чиқиб кетаётган газларга ана шу ёриқлар орқали совуқ ҳаво аралашади. қо-зонларга сув келиши камайтирилади, бунинг учун эса тизимдан сув сизиш сабаблари бартараф қилиниши керак


б) тизим қозонлар орқали сув билан тез тўлаётган-лигидан парчин михлар ва чоклардан сув сизмоқда


б) тизимларга сув фақат орқага қай- тиш магистрали орқали берилади; қо-зонлардан келувчи бўшатиш қувурига тескари клапанлар ўрнатилади
Пўлат қозонларнинг девори букилиб кўта-рилган

металл қипқизил бў-либ қолади (носозлик пайдо бўлишининг бо-шида), девор носоз жойининг шакли ўзга-ради


а) қасмоқ қатлами бор

а) қозонлар ҳар йили зубило ёки қат- тиқ сим-чўтка билан қасмоқдан тоза- ланади


б) сув мойлар билан иф-лосланган

б) қозонга сув сувўтказгичдан келма- ётган бўлсагина, сувдан намуналар олиниб текширилади. Букилган жой 70 мм дан катта бўлмаганда деворни қиздирган ҳолда тўғриланади, 70 мм дан катта бўлганда эса шикастланган жой кесиб олинади ва ямоқ солиб пайвандланади

2

3

4

5
Ҳароратнингетарли-гача кўтарилмаслиги

а) сувнинг ҳарорати ҳаддан ташқари паст бўлади

а) қозонларнинг исиш сирти етарли эмас

а) ҳаво бериш ўтхоналари қурилади ёки қозонларнинг иситиш сирти кат-талаштирилади


б) ёқилғининг сифати ёмон

б) лойиҳада кўрсатилган ёқилғи ишла-тилади ёки ўтхона фойдаланилаётган ёқилғига мослаб ўзгартирилади


в) ҳаво бериш қурилмала-ри носоз

в) ҳаво кириш йўлидаги нозичликлар (қозонхона полига брандспойтдан сув қуйилганда унинг тепасида ҳаво пу-факчалари пайдо бўлишидан аниқланади) ҳамда ҳаво йўли ва ҳаво бериш қутиси шамоллатиш қурилмасига уланган жойлардаги нозичликлар бартараф этилади, шамоллатиш қурилма-си кирдан тозаланади, узатманинг бў-шашиб қолган тасмаси таранглашти-рилади ёки ясси тасмали узатма понасимон тасмали узатма билан алмашти-рилади)


г) дудбурон яхши тортма-япти

г) дудбурон лойихага биноан узайти -рилади


д) қасмоқ ва қурум бор

д) қозон қасмоқ, қурум ва кулдан то­- заланадиб) қайтаётган сувнинг ҳарорати жуда паст бўлади

а) орқага қайтиш магист­рали изоляцияси ёмон аҳ-волда ёки йўқ


а) изоляция тузатилади
2

3

4

5


б) орқага қайтиш магист-ралининг каналдаги қис-мини сизот сувлар босган

б) каналда нам ўтказмайдиган қатлам ҳосил қилинади ёхуд орқага қайтиш магистрали асбест-цемент қувурлар ғилофлар ичида ўтказиладив) қозондаги буғ боси-ми ниҳоятда паст бўла-ди

в) чиқариб ташловчи сақ-лаш қурилмасининг ба-ландлиги етарли эмас ёки юкли сақлаш клапани соз-ланмаган

в) чиқариб ташловчи қурилманинг ба-ландлиги талаб этилган ўлчамгача оширилади ёки сақлаш клапани созланади
Узатиш ва қайтиш магистралларидаги сув ҳароратлари ўр-тасидаги фарқ катта

иссиқ сув ҳарорати меъёрида, қайтаётган сувники эса ҳаддан ташқари паст бўлади

а) тизимда ҳисоблаб аниқ-ланганидан кам сув айланмоқда. Насоснинг иш унуми керагидан оз

а) корпус кирдан тозаланиб, узатма тасмаси таранглаштирилади (ёки ясси тасмали узатма понасимон тасмали узатма билан алмаштирилади), насос­нинг иш унуми керагича оширилади ёки унинг ўрнига унумлироқ насоc ўр- натилади


б) сифатсиз монтаж қилинганлиги ёки қувур-ларда кир ва туз йиғилганлиги туфайли тизимнинг қаршилиги лойиҳадагидан каттароқ

б) насоснинг айланиш сони керагича оширилади ёки ўрнига қувватлироғи қўйилади


в) қозонхонадаги ёки ис-сиқлик хонасидаги бирор-та сурма қопқоқ охирига-ча очилмаган

в) ишлаётган қозонлар ва насоснинг ҳамма задвижкалари охиригача очиб қўйилади ёки бузилган сурма қопқоқ тузатилади (агар у охиригача очилмаётган бўлса)

2

3

4

5


г)қувурларнинг изоляция-си ёмон аҳволда ёки йўқ

г) изоляция тузаталадид) ертўладаги каналга ёки ер остига ётқизилган қу-вурларни сизот сувлар босган

д) каналда нам ўтказмайдиган қатлам ҳосил қилинади ёки орқага қайтиш магистрали асбест-цемент қувурлар-ғилофлар ичида ўтказилади
Узатиш ва қайтиш магистралларидаги сув ҳароратлари ўр-тасидаги фарқ кичик

иссиқ сув ҳарорати меъёрида, кайтаётган сувники эса жуда ба­ланд бўлади

насосларнинг иш унуми ҳаддан ташқари юқори

насосларнинг айланишлар сони камай-тирилади ёки улардаги сурма қопқоқ бир оз беркитиб қўйилади
қозонлар қопламаси-нинг газбуронлари емирилган

тортиш ёмонлашади ва қозондан қозонхонага газ чиқади

қопламанинг сифати ёмон, қопламаси қуримас-дан туриб қозон жадал ишлатилган; пойдевори сифатсиз терилгани сабабли қозон чўккан

пойдевор ва қопламасининг сифатли бўлиши таъминланади; дастлабки бир неча кун мобайнида қозон кичик жа-далликда ишлатилади
Тортиш етарли эмас

сув ҳарорати ёки буғ босими керагича кўта-рилмайди

а) дудбуроннинг ўтхона билан туташган қисми нам тортган (чиқаётган газларнинг ҳарорати паст-лигидан билинади) б) дудбуроннинг ўтхона билан туташган қисми зич эмаса) дудбуроннинг ўтхона билан туташ­ган қисми нам ўтказмайдиган қатлам билан қопланади ёки сизот сувлар дренажи қурилади

дудбуроннинг ўтхона билан туташган қисмидаги зичлиги бузилган жойлар лой билан беркитилиб, унинг ўзи су-валади ва бўялади
2

3

4

5


в) бўлинмалар оралиғида-ги газбуронларга нарса тиқилиб қолган

в) бўлинмалар оралиғидаги газбуронлар иситиш мавсуми давомида камида 2-3 марта кул, майда ёқилғи ва қурумдан тозаланадиг) кожух чўян қозонга зич тегиб турмаяпти

г) кожух қозонга, унинг тозалаш қопқоқлари эса жойига яхшилаб мосланади, кожух билан қозон оралиғига ас­бест картон қўйилади, кожух четларидаги ҳамма тирқишлар майда асбест қўшилган ўтга чидамли лой билан беркитилади


д) дудбуроннинг ўтхона билан туташган қисми ва дудбуроннинг оғзига нарса тиқилиб қолган

д) тиқилиб қолган нарсалар олиб ташланиб, дудбуроннинг ўтхона билан ту­ташган қисмининг бузилган жойи таъмирланади, унинг ичида қолиб кетган қолип тахтаси ёндирилади, бурилиш жойлари яқинида тозалаш тешиклари очилади


е) дудбурон кесимининг юзаси етарли эмас ж) ишламаётган қозон ор-тидаги шибер очиқ

з) қозонхонага ташқари-дан кам ҳаво келмоқда (қозонхонага кириш эши-ги очилганда тортиш да-ражаси яхшиланишидан билинади)

е) дудбурон кесимининг юзаси керагича оширилади

ж) ўтёқарларга бундай хатога йўл қўйиш мумкин эмаслиги тушунтирилади

з) янги ҳаво киритадиган ва қозонлар ортидаги исимаган ҳавони чиқариб юборадиган шамоллатиш қурилмаси ўрнатилади
2

3

4

5

11

қўлда ишлатилади-ган насослар носоз

сув бермай қўяди

а) клапанлар зич тегиб турмайди («Алвейлер» на-сосида)

а) клапанлар тагидаги қистирмалар янгиланади


б) паррак билан корпус ўртасидаги тирқиш жуда катта («Алвейлер» насо-сида)

б) насос алмаштирилади


в) қопқоқ корпусга зич тегиб турмайди («Алвей­лер» насосида)

в) ҳаддан ташқари қалин қистирма ўрнига
3 мм дан қалин бўлмаган янгиси қўйилади
1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconУқув услубий қулланма тошкент 2006 78. 157 А24
Мазкур ўкув қулланма “Ахборотлаштириш ва ктубхонашунослик” таьлим йуналиши бўйича тахсил олиётган тингловчилар учун мўлжалланган....
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси соҒлиҚни саҚлаш вазирлиги тошкент педиатрия тиббиёт институти Ротовирусли инфекция мавзусидан амалий машғулотлар учун услубий қўлланма
Услубий қўлланмани Тошкент Педиатрия тиббиёт институти болалар юқумликасалликлари кафедраси томонидан тузилган
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconТошкент педиатрия медицина институти ҳомила ичи ривожланишидан орқада қолган чақалоқлар
Услубий қўлланма Тошпми марказий услубий кенгашида № баённома 2008 й тасдиқланган
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси соҒлиҚни саҚлаш вазирлиги Тиббий таълимни ривожлантириш маркази тошкент педиатрия тиббиёт институти
Тиббиёт олий ўқувюртлари VI-VII курс талабалари учун амалий машғулотлардан услубий қўлланма
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconКафедра: "Математика, информатика ва физика"
Сизни 2010 йил 14 апрел куни Тошкент шаҳри Тошкент шаҳар педагогларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институтининг 416 – хонасига...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconФарғона политехника институти
Микропроцессор техникаси фанидан мавжуд ўқув дастурига киритилган янгиликларни, замонавий рақобатбардош техника ва технологияларни...
Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconТошкент Тиббиёт Академияси 2010-2011 йил қабул режаси

Қўлланма тошкент 2010 мундарижа iconТошкент Фарматсевтика Институти 2010-2011 йил қабул режаси

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации