Документы28. 12. 2005 й. N 282 \"ziyonet\" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида icon

28. 12. 2005 й. N 282 "ziyonet" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида

Название28. 12. 2005 й. N 282 "ziyonet" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида
Дата04.06.2013
Размер303.58 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ

ЄАРОРИ

28.12.2005 й.

N 282


"ZIYONET" АХБОРОТ ТАРМОЈИНИ

ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ ТЎЈРИСИДА


1-илова. "ZiyoNET" тармоји ахборот ресурсларини яратиш,

ривожлантириш ва жамлаш Дастури

2-илова. Мамлакат мактаблари, академик лицейлари, коллежлари,

олий ўєув юртлари, ёшлар ташкилотлари, кутубхоналар,

музейлар ва бошєа таълим, илмий ва маданий-маърифий

муассасаларни "ZiyoNET" тармојига улаш Режа-жадвали

3-илова. Ахборот ресурсларини яратиш, экспертизадан ўтказиш ва

"ZiyoNET" тармојининг технологик майдончасида жойлаштириш

тартиби тўјрисида Низом


Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўјрисида" 2005 йил 28 сентябрдаги ПЄ-191-сон єарорини бажариш юзасидан Вазирлар Маікамаси ^ ЄАРОР ЄИЛАДИ:


1. Єуйидагилар:

"ZiyoNET" тармоји ахборот ресурсларини яратиш, ривожлантириш ва жамлаш дастури 1-иловага мувофиє;

Мамлакат мактаблари, академик лицейлари, коллежлари, олий ўєув юртлари, ёшлар ташкилотлари, кутубхоналар, музейлар ва бошєа таълим, илмий ва маданий-маърифий муассасаларни "ZiyoNET" тармојига улаш режа-жадвали 2-иловага мувофиє;

Ахборот ресурсларини яратиш, экспертизадан ўтказиш ва "ZiyoNET" тармојининг технологик майдончасида жойлаштириш тартиби тўјрисидаги Низом 3-иловага мувофиє тасдиєлансин.


2. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халє таълими вазирлиги, Маданият ишлари ва спорт вазирлиги, Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги "Камолот" ёшлар ижтимоий іаракати билан биргаликда ушбу єарор билан тасдиєланаётган Дастур ва Режа-жадвалнинг ўз ваєтида бажарилишини таъминласинлар.


3. Бюджет ташкилотларини Режа-жадвалга мувофиє "ZiyoNET" тармојига улаш ва алоєа хизматлари іаєини тўлаш билан бојлиє харажатларнинг 2006 йилда ушбу маєсадлар учун Ўзбекистон Республикаси Халє таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги іамда Маданият ва спорт ишлари вазирлигига ажратиладиган Давлат бюджетининг тасдиєланган параметрлари доирасида амалга оширилиши маълумот учун єабул єилинсин.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 2007-2010 йилларда Давлат бюджети параметрларида бюджет муассасаларини Режа-жадвалга мувофиє "ZiyoNET" тармојига улаш ва алоєа хизматлари іаєини тўлаш учун зарур маблајларни белгиланган тартибда назарда тутсин.


4. Белгилаб єўйилсинки, "ZiyoNET" тармојига улаш учун провайдерларни танлаш єонун іужжатларида белгиланган тартибда танлов асосида амалга оширилади.


5. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосарлари А.Н.Арипов ва Р.С.Єосимов зиммасига юклансин.


Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири Ш.Мирзиёев


Вазирлар Маікамасининг

^ 2005 йил 28 декабрдаги

282-сон єарорига

1-ИЛОВА


"ZiyoNET" тармоји ахборот ресурсларини яратиш,

ривожлантириш ва жамлаш

ДАСТУРИТ/р

Ахборот ресурсларининг характери

Ахборот ресурсларининг мазмуни

^ Бажариш муддати

Ахборот ресурсларини шакллантириш ва ривожлантириш учун масъуллар

Ахборот ресурсларини жойлаштириш учун масъуллар

1.

Ижтимоий - сиёсий

Давлат бошєаруви, єонунчилик, ахборот агентликлари, ижтимоий-сиёсий нашрлар ва ташкилотлар, сиёсий партиялар ва іаракатлар, халєаро муносабатлар, хорижий оммавий ахборот воситалари тўјрисидаги ахборотлар.


Янгиликлар, дайжестлар, эълонлар тахталари, маєолалар, публикациялар, консультациялар, конференциялар ва анжуманлар.


Маєолалар туркумлари ва іаволалар каталоглари.


2006 йил

II чорак

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халє таълими вазирлиги "Камолот" ёшлар ижтимоий іаракати билан биргаликда

"ZiyoNET" Ресурс марказининг

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги іузуридаги бўлими

2.

Илмий - таълим

Илмий ишлар лойиіалари, рефератлар, лекциялар конспектлари, дипломлар, гуманитар ва табиий-илмий йўналишлар бўйича диссертациялар.


Янгиликлар, дайжестлар, эълонлар тахталари, маєолалар, публикациялар, консультациялар, конференциялар ва анжуманлар.


Маєолалар туркумлари ва іаволалар каталоглари.


2006 йил

III чорак

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халє таълими вазирлиги

"ZiyoNET" Ресурс марказининг

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги іузуридаги бўлими

3.

Ижтимоий - иєтисодий

Ёшлар учун ижтимоий-иєтисодий ахборотлар.


Янгиликлар, дайжестлар, эълонлар тахталари, маєолалар, публикациялар, консультациялар, конференциялар ва анжуманлар.


Маєолалар туркумлари ва іаволалар каталоглари.


2006 йил

IV чорак

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халє таълими вазирлиги "Камолот" ёшлар ижтимоий іаракати билан биргаликда

"ZiyoNET" Ресурс марказининг

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги іузуридаги бўлими

4.

Болалар ва ёшлар учун ўрганиш - таълим ахборотлари

Болалар ва ўсмирлар учун ўрганиш ахборотлари.


Янгиликлар, дайжестлар, эълонлар тахталари, маєолалар, публикациялар, консультациялар, конференциялар ва анжуманлар.


Маєолалар туркумлари ва іаволалар каталоглари.


2006 йил

II чорак

Халє таълими вазирлиги "Камолот" ёшлар ижтимоий іаракати билан биргаликда

"ZiyoNET" Ресурс марказининг Халє таълими вазирлиги іузуридаги бўлими

5.

Маданий - маърифий

Маданият, спорт ва санъат соіасида Ўзбекистон Республикаси маданий-маърифий муассасалари тўјрисидаги ахборотлар.


Янгиликлар, дайжестлар, эълонлар тахталари, маєолалар, публикациялар, консультациялар, конференциялар ва анжуманлар.


Маєолалар туркумлари ва іаволалар каталоглари.


2006 йил

III чорак

Халє таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги "Камолот" ёшлар ижтимоий іаракати билан биргаликда


"ZiyoNET" Ресурс марказининг

Халє таълими вазирлиги іузуридаги бўлими

6.

Спорт - сојломлаштириш

Спорт, спартакиадалар ва универсиадалар ўтказиш, сојлом турмуш тарзини тарјиб єилиш тўјрисидаги ахборотлар.


Янгиликлар, дайжестлар, эълонлар тахталари, маєолалар, публикациялар, консультациялар, конференциялар ва анжуманлар.


Маєолалар туркумлари ва іаволалар каталоглари.

2006 йил

IV чорак

Халє таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Сојлиєни саєлаш вазирлиги "Камолот" ёшлар ижтимоий іаракати билан биргаликда


"ZiyoNET" Ресурс марказининг Халє таълими вазирлиги іузуридаги бўлими

7.

Маълумотнома - таілилий ахборотлар

Ижтимоий-сиёсий, илмий-таълим, маданий-маърифий ва спорт-сојломлаштириш йўналишлари бўйича ахборот материаллари (маълумотлар базалари).


Маєолалар туркумлари ва іаволалар каталоглари.

2006 йил

IV чорак

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халє таълими вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги "Камолот" ёшлар ижтимоий іаракати билан биргаликда


"ZiyoNET" Ресурс марказининг Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги іамда

Халє таълими вазирлиги іузуридаги бўлимлари^ Вазирлар Маікамасининг

2005 йил 28 декабрдаги

282-сон єарорига

2-ИЛОВА


Мамлакат мактаблари, академик лицейлари, коллежлари,

олий ўєув юртлари, ёшлар ташкилотлари, кутубхоналар,

музейлар ва бошєа таълим, илмий ва маданий-маърифий

муассасаларни "ZiyoNET" тармојига улаш

РЕЖА-ЖАДВАЛИ

1-жадвал

Т/р

Минтаєалар

Мактаблар

Академик лицейлар

Коллежлар

^ Олий ўєув юртлари

2006 й.

2007 й.

2008 й.

2009-

2010 й.

2006 й.

2007 й.

2008 й.

2009-

2010 й.

2006 й.

2007 й.

2008 й.

2009-

2010 й.

2006 й.

2007 й.

2008 й.

2009-

2010 й.

1.

Єораєалпојистон

Республикаси

151

143

202

258

3

2

2

3

25

26

27

48

2

0

0

0

2.

Андижон

вилояти

139

153

185

269

2

3

3

6

21

22

27

49

5

0

0

0

3.

Бухоро

вилояти

91

94

130

221

4

2

1

2

21

22

23

38

3

0

0

0

4.

Жиззах

вилояти

106

118

138

182

1

1

1

1

13

15

15

25

2

0

0

0

5.

Єашєадарё

вилояти

202

208

247

437

2

2

2

5

15

27

31

73

2

0

0

0

6.

Навоий

вилояти

86

81

81

127

2

1

1

1

10

12

13

19

2

0

0

0

7.

Наманган

вилояти

132

128

168

250

3

2

2

6

17

20

21

33

3

0

0

0

8.

Самарєанд

вилояти

216

221

318

450

6

3

5

6

21

27

33

95

6

0

0

0

9.

Сурхондарё

вилояти

230

135

184

286

2

1

1

1

15

18

21

76

1

0

0

0

10.

Сирдарё

вилояти

62

56

88

99

2

0

0

1

13

15

10

19

1

0

0

0

11.

Тошкент

вилояти

184

178

218

309

2

2

1

2

20

24

30

75

1

0

0

0

12.

Фарјона

вилояти

173

154

222

364

3

2

2

8

21

26

35

77

3

0

0

0

13.

Хоразм

вилояти

108

102

126

203

2

1

1

1

19

23

24

35

1

0

0

0

14.

Тошкент

шаіри

66

58

83

128

20

7

9

4

25

27

30

45

28

0

0

0Жами:

1946

1829

2390

3583

54

29

31

47

256

304

340

707

60

0

0

0Іаммаси:

9748

161

1607

602-жадвал

Т/р

Минтаєалар

Ёшлар ташкилотлари

Кутубхоналар

Музейлар

Бошєа таълим, илмий ва маданий-маърифий муассасалар

2006 й.

2007 й.

2008 й.

2009-

2010 й.

2006 й.

2007 й.

2008 й.

2009-

2010 й.

2006 й.

2007 й.

2008 й.

2009-

2010 й.

2006 й.

2007 й.

2008 й.

2009-

2010 й.

1.

Єораєалпојистон

Республикаси

1

6

10

0

0

1

0

0

0

0

1

1

6

0

0

0

2.

Андижон

вилояти

2

8

8

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

3.

Бухоро

вилояти

2

5

7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

4.

Жиззах

вилояти

2

7

5

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5.

Єашєадарё

вилояти

1

5

9

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

6.

Навоий

вилояти

1

4

6

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

7.

Наманган

вилояти

1

6

6

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

8.

Самарєанд

вилояти

2

7

8

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

9.

Сурхондарё

вилояти

1

5

10

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

10.

Сирдарё

вилояти

1

5

6

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

11.

Тошкент

вилояти

4

6

12

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

12.

Фарјона

вилояти

6

8

6

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

13.

Хоразм

вилояти

1

4

7

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

14.

Тошкент

шаіри

13

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

2

36

0

0

0Жами:

38

76

100

0

5

8

4

6

2

7

9

6

50

0

0

0Іаммаси:

214

23

24

50"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2005 йил, 52-сон, 389-модда.Похожие:

28. 12. 2005 й. N 282 \"ziyonet\" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида iconСеминар иштирокчиларига эслатма
Вазирлар Махкамасининг 2005 йил 28 декабрдаги "Ziyonet" ахборот тармогини янада ривожлантириш тугрисида"ги 282-сонли карорларига...
28. 12. 2005 й. N 282 \"ziyonet\" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида icon28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида
Пф-3080-сонли Фармонига мувофиє Ўзбекистон вазирликлари ва идоралари, жамоат бирлашмалари томонидан таълим ва ёшларни маънавий-ахлоєий...
28. 12. 2005 й. N 282 \"ziyonet\" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси президентининг фармони 30. 05. 2002 й. Пф-3080 компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тўЈрисида
Компьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш бўйича Мувофиєлаштирувчи Кенгаш тузилсин
28. 12. 2005 й. N 282 \"ziyonet\" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида icon«Ziyonet» таълим тармоғи портали ахборот ресурсларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари
«Ziyonet» порталида жойлаштириш учун маъсул идоралар томонидан тақдим қилинаётган материаллар бўйича автоматлаштирилган ҳисобот тизимини...
28. 12. 2005 й. N 282 \"ziyonet\" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида icon08. 07. 2005 й. N пқ-117 ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантиришга оид қЎшимча чора-тадбирлар тўЈрисида
Пф-3080-сонли Фармонини ижро этиш юзасидан ҳамда Ўзбекистон Республикасининг "Ахборотлаштириш тўјрисида"ги ва "Электрон рақамли имзо...
28. 12. 2005 й. N 282 \"ziyonet\" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 17. 12. 2007 й. N 259 интернет тармојида
Ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантиришга оид єўшимча чора-тадбирлар тўјрисида 2005 йил 8 июлдаги пє-117-сон єарорини...
28. 12. 2005 й. N 282 \"ziyonet\" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 16. 08. 2005 й. N 200
Телерадиоэшиттириш соіасида радиочастота спектридан самарали фойдаланишни таъминлаш чора-тадбирлари тўјрисида 2004 йил 20 декабрдаги...
28. 12. 2005 й. N 282 \"ziyonet\" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида icon02. 06. 2005 й. N пє-91 ахборот технологиялари соіасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўЈрисида
Ахборот ва компьютер технологиялар бўйича мутахассислар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, ахборот-коммуникация іамда инновация технологияларини...
28. 12. 2005 й. N 282 \"ziyonet\" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида icon26. 09. 2005 й. N 215 электрон раєамли имзодан фойдаланиш соіасида норматив-іуєуєий базани такомиллаштириш тўЈрисида
Ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантиришга оид єўшимча чора-тадбирлар тўјрисида 2005 йил 8 июлдаги пє-117-сон єарорини...
28. 12. 2005 й. N 282 \"ziyonet\" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида iconИнтернет тармоғида ўзбекистон республикасининг ҳукумат порталини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўҒрисида «Ахборотлаштириш тўғрисида»
Езидентининг «Ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2005 йил 8 июлдаги...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации