Документы28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида icon

28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида

Название28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида
Дата04.06.2013
Размер74.56 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ПРЕЗИДЕНТИНИНГ

ЄАРОРИ

28.09.2005 й.

N ПЄ-191


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ

ЖАМОАТ ТАЪЛИМ АХБОРОТ ТАРМОЈИНИ

ТАШКИЛ ЭТИШ ТЎЈРИСИДА


Ўзбекистон Республикасининг "Ахборотлаштириш тўјрисида"ги Єонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тўјрисида" 2002 йил 30 майдаги ПФ-3080-сонли Фармонига мувофиє Ўзбекистон вазирликлари ва идоралари, жамоат бирлашмалари томонидан таълим ва ёшларни маънавий-ахлоєий тарбиялаш соіасида ахборот-коммуникация технологиялари іамда хизматларини ривожлантириш борасида аниє маєсадга йўналтирилган ишлар олиб борилмоєда.

Ўзбекистон Алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги томонидан Миллий ахборот-излаш тизимини яратиш, ижтимоий-маданий йўналишдаги ахборот ресурсларини шакллантириш чора-тадбирлари амалга оширилмоєда.

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан мамлакатнинг барча олий таълим муассасаларини ягона ахборот тизимига бирлаштирган корпоратив компьютер тармоји ташкил этилиб, ривожлантирилмоєда.

Халє таълими вазирлиги томонидан умумтаълим мактабларида ўєув компьютер синфларини ташкил єилиш Дастури амалга оширилмоєда.

Кейинги уч йил ичида умумтаълим мактабларидаги шахсий компьютерлар сони 1,11 баравар кўпайиб, 59,4 мингтага етди, коллежлар ва лицейларда уларнинг сони деярли икки баравар ошди. Таълим муассасаларини маълумотлар узатиш миллий тармојига, шу жумладан Интернетга улаш ишлари амалга оширилмоєда.

"Камолот" ёшлар ижтимоий іаракати томонидан республикада Интернет тармојига жамоа бўлиб уланиш пунктларини ташкил этиш дастури амалга оширилмоєда. Мамлакатда интернет-кафелар сони кейинги уч йил мобайнида 20 баравардан ортиєроє кўпайди ва 493 тага етди.

Шу билан бирга республикада таълим ва ёшлар йўналишидаги ахборот ресурсларини тизимга солувчи ягона ахборот тармоји мавжуд эмас.

Миллий ижтимоий-сиёсий, илмий-таълим ва маданий-маърифий ахборот ресурсларининг етарлича бойитилмаганлиги, уларнинг ишлашини таъминлашда тизимлиликнинг йўєлиги ёшлар ўртасида хорижий ахборот интернет-сайтлари тарєалишига имконият яратмоєда.

Мана шуларнинг іаммаси миллий телекоммуникация тизимида ўєув-таълим, илмий, ёшлар іамда болалар муассасалари ва ташкилотлари учун мўлжалланган ахборот материалларини бирлаштирувчи ягона ахборот-ресурс майдончага эга бўлган жамоат таълим ахборот тармојини шакллантириш заруратини юзага келтирмоєда.

Мамлакат мактаблари, лицейлари, коллежлари ўєувчиларининг, олий таълим муассасалари талабаларининг ахборотга бўлган талаб-эітиёжларини іар томонлама єондириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш, шунингдек Интернет тармојининг миллий сегментида таълим ва билим берадиган ахборот ресурсларини ривожлантириш маєсадида:


1. Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги, Олий ва ўрта махсус таълим, Халє таълими вазирликларининг іамда "Камолот" ёшлар ижтимоий іаракатининг республикадаги турли тузилмалар томонидан маълумотлар узатиш тармоєларида ташкил этилаётган таълим ва ёшларга мўлжалланган ахборот ресурсларини ягона "ZiyoNET" ахборот тармојига бирлаштириш ва тизимлаштириш тўјрисидаги таклифи маъєуллансин.


2. Єуйидагилар "ZiyoNET" тармојининг асосий вазифалари этиб белгилансин:

ёшлар учун: уларни ватанпарварлик руіида тарбиялаш самарадорлигини оширишга; ўсиб келаётган ёш авлоднинг Ватанга муіаббат туйјусини, Ўзбекистоннинг бой тарихи, халєнинг миллий анъаналари ва маънавий єадриятларини билишга асосланган юксак маънавий-ахлоєий фазилатларини мустаікамлашга; фаол іаётий мавєега эга бўлган баркамол шахсни вояга етказишга єаратилган миллий ахборот ресурсларини шакллантириш ва ривожлантириш;

Ўзбекистоннинг миллий манфаатларини іисобга олган іолда, ёшларнинг маънавий, аєлий жиіатдан камол топишига кўмаклашадиган ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-иєтисодий, таілилий, маънавий-маърифий, илмий-таълим іамда бошєа ахборотдан кенг кўламда фойдаланишни таъминлаш;

ёшлар ўртасида сојлом турмуш тарзини тарјиб этиш, іар хил спорт турларини оммалаштириш;

республика ўєувчилари ва ёшлари учун масофавий таълим усулларини, бошєа ахборот-коммуникация хизматларининг кенг комплексини таълим тизимига жорий этишда кўмаклашиш.


3. Ўзбекистон Алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги (А.Арипов), Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги (Р.Єосимов) ва Халє таълими вазирлиги (Т.Жўраев):

бир ой муддатда Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлигининг Компьютер іамда ахборот технологияларини ривожлантириш ва жорий єилиш "Ўзинфоком" маркази таркибида Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги іамда Халє таълими вазирлиги іузуридаги бўлимлари билан иловага* мувофиє "ZiyoNET" тармојининг Ресурс марказини ташкил этсинлар;

шу йилнинг охиригача "ZiyoNET" тармојининг Ресурс марказини тегишли ихтисосдаги юєори малакали ходимлар билан таъминласинлар;

"ZiyoNET" тармојини шакллантириш ва ривожлантиришни, шунингдек Ресурс маркази ва бўлимларининг тармоє ахборот ресурсларини мунтазам суратда жамлаш ва янгилаш борасида самарали фаолият кўрсатишини таъминласинлар.

Белгилансинки, "ZiyoNET"нинг коммуникация тармојини іамда техник базасини ривожлантириш учун жавобгарлик Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги зиммасига, "ZiyoNET" тармоји ахборот ресурсларининг мазмунини шакллантириш учун жавобгарлик Олий ва ўрта махсус таълим ва Халє таълими вазириликлари зиммаларига юкланади.


4. Єуйидагилар белгилансин:

мамлакат мактаблари, академик лицейлари, коллежлари, олий таълим муассасалари, ёшлар ташкилотлари, кутубхоналар, музейлар іамда бошєа илмий-таълим ва маданий-маърифий муассасаларини халєаро ахборот тармоєларига, шу жумладан Интернет тармојига улаш фаєат "ZiyoNET" тармоји орєали амалга оширилади;

"ZiyoNET" тармоји ахборот ресурсларини шакллантириш ЎзАААнинг Оммавий коммуникациялар соіасидаги мониторинг маркази билан іамкориликда амалга оширилади;

"ZiyoNET" тармојидан фойдаланувчиларнинг халєаро ахборот тармоєлари, шу жумладан Интернет тармојининг ахборот ресурсларига кириши уларнинг ЎзАААнинг Оммавий коммуникациялар соіасидаги мониторинги маркази томонидан белгиланадиган рейтинг кўрсаткичларини іисобга олган іолда амалга оширилади;

шахсий домен номларни рўйхатга олиш, ахборот ресурсларини "ZiyoNET" тармоји Ресурс марказининг технологик майдончасида жойлаштириш, саєлаш ва єўллаб-єувватлаш, электрон почта хизматлари мактаблар, академик лицейлар, коллежлар, олий ўєув юртлари, ёшлар ташкилотлари, кутубхоналар, музейлар іамда бошєа таълим, илмий ва маданий-маърифий муассасалардаги фойдаланувчиларга бепул кўрсатилади.


5. Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги (А.Арипов):

уч іафта муддатда Миллий ахборот-излаш тизимини шакллантириш ва ривожлантириш Дастурини іисобга олган іолда, агрессив интернет-контентдан муіофаза єилиш воситаларини ўз ичига олган зарур дастурий таъминот билан "ZiyoNET" тармоји Ресурс марказининг ягона технологик майдончасини яратиш чора-тадбирларининг комплекс режасини ишлаб чиєсин ва тасдиєласин;

бир ой муддатда "ZiyoNET" тармојининг Ресурс маркази тўјрисидаги Низомни, ахборот ресурсларини таснифлаш Миллий рейтинг тизими тўјрисидаги Низомни, жамоа ва якка тартибда фойдаланувчиларни "ZiyoNET" тармојига улаш бўйича операторлар іамда провайдерларга нисбатан техник талаблар ва шартларни, шунингдек балојатга етмаган фарзандлари бўлган якка тартибдаги фойдаланувчиларни тармоєєа улашнинг имтиёзли пакетини жорий этиш тартибини ишлаб чиєсин ва тасдиєласин;

икки ой муддатда илмий-таълим ва маданий-маърифий муассасаларга Интернет хизматлари кўрсатувчи юридик шахсларнинг лицензия битимларига халєаро ахборот тармоєлари, шу жумладан Интернет тармојига фаєат "ZiyoNET" тармоји орєали чиєиш ташкил этилишини назарда тутувчи єўшимча шартларни ишлаб чиєсин ва белгиланган тартибда киритсин.


6. Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги (А.Арипов) Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги (Р.Єосимов), Халє таълими вазирлиги (Т.Жўраев), Маданият ва спорт ишлари вазирлиги (А.Азизхўжаев), "Камолот" ёшлар ижтимоий іаракати (Б.Убайдуллаев), бошєа манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда икки ой муддатда:

"ZiyoNET" тармојининг ўзбек ва рус тилларида ёшларга мўлжалланган ижтимоий-сиёсий, илмий-таълим, маданий-маърифий ва маълумот-таілилий материаллардан иборат ахборот ресурсларини яратиш, ривожлантириш ва жамлаш дастурини;

мамлакат мактаблари, академик лицейлари, коллежлари, олий ўєув юртлари, ёшлар ташкилотлари, кутубхоналар, музейлар ва бошєа таълим, илмий ва маданий-маърифий муассасаларни "ZiyoNET" тармојига улаш режа-жадвалини;

ахборот ресурсларини яратиш, экспертизадан ўтказиш ва "ZiyoNET" тармојининг технологик майдончасида жойлаштириш тартибини ишлаб чиєсинлар ва белгиланган тартибда Вазирлар Маікамасига тасдиєлаш учун киритсинлар.


7. Єуйидагилар маълумот учун єабул єилинсин:

"ZiyoNET" тармоји ресурс марказининг фаолиятини молиялаштириш ва моддий-техника жиіатдан таъминлаш, шунингдек унинг технологик майдончасини яратиш ва ривожлантиришни, ахборот ресурслари шакллантирилишини молиялаштириш ЎзААА Ахборот коммуникация технологияларини ривожлантириш жамјармаси маблајлари іамда єонун іужжатларида таєиєланмаган бошєа манбалар іисобидан амалга оширилади;

"ZiyoNET" тармојининг Ресурс маркази ва унинг бўлимлари Компьютер іамда ахборот технологияларини ривожлантириш ва жорий єилиш "Ўзинфоком" маркази, шунингдек Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги ташкилотлари іамда корхоналари штатидаги ходимлар іисобига мутахассислар билан таъминланади.


8. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги (Р.Єосимов) ва Халє таълими вазирлиги (Т.Жўраев), Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги (А.Арипов) билан келишилган іолда "ZiyoNET" тармоји Ресурс маркази бўлимларини жойлаштириш, фойдаланаётган хоналар іамда кўрсатилаётган техник, коммунал ва бошєа хизматлар учун іає ундирмасдан уларни зарур ташкилий-техника, анжомлар, алоєа воситалари билан жиіозлашни таъминласинлар.


9. Ўзбекистон Телерадиокомпаниясига (А.Хаджаев), Ўзбекистон Миллий ахборот агентлигига (М.Іазратєулов) Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги (Б.Алимов) билан биргаликда "ZiyoNET" ахборот тармоји фаолиятини оммавий ахборот воситаларида кенг ёритиш тавсия этилсин.


10. Ушбу єарорнинг ижросини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосарлари А.Арипов ва Р.Єосимов зиммаларига юклансин.


Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримов


---------------------------------------

*) Илова рус тилидаги матнда берилган.


"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2005 йил, 40-сон, 305-модда.Похожие:

28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида icon28. 12. 2005 й. N 282 "ziyonet" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида
Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўјрисида" 2005 йил 28 сентябрдаги...
28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида iconМавзу: Ziyonet ахборот таълим тармоги базасидаги маълумотлардан таълим жараёнида фойдаланиш самарадорлигини ошириш
Жамоат ахборот таълим тармоғи 2005 йил 28 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти И. А. Каримовнинг “Ўзбекистон Республикасининг...
28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида icon08. 07. 2005 й. N пқ-117 ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантиришга оид қЎшимча чора-тадбирлар тўЈрисида
Пф-3080-сонли Фармонини ижро этиш юзасидан ҳамда Ўзбекистон Республикасининг "Ахборотлаштириш тўјрисида"ги ва "Электрон рақамли имзо...
28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида icon26. 09. 2005 й. N 215 электрон раєамли имзодан фойдаланиш соіасида норматив-іуєуєий базани такомиллаштириш тўЈрисида
Ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантиришга оид єўшимча чора-тадбирлар тўјрисида 2005 йил 8 июлдаги пє-117-сон єарорини...
28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида iconАхборот ресурс марказининг низоми
Ахборот-ресурс маркази (кейинги ўринларда арм деб аталади) таълим муассасаси ҳузурида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Республика...
28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида icon23. 09. 2002 й. N 328 алоєа ва ахборотлаштириш соіасида бошєарувни ташкил этишни такомиллаштириш тўЈрисида
Президентининг "Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тўјрисида" 2002 йил 30...
28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Республикасининг Ўрє-102-сон Єонунига іамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасида ахборотнинг криптографик...
28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида icon23. 07. 1997 й. N пф-1823 ахборот тизимлари соіасини єайта ташкил этиш ва бошєаришни такомиллаштиришга оид чора-тадбирлар тўЈрисида
Почта алоєасини, ахборот тизимлари ва телекоммуникацияларни бошєаришни янада такомиллаштириш, бозор муносабатларини ривожлантириш,...
28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида icon02. 06. 2005 й. N пє-91 ахборот технологиялари соіасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўЈрисида
Ахборот ва компьютер технологиялар бўйича мутахассислар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, ахборот-коммуникация іамда инновация технологияларини...
28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида iconЎзбекистон республикасининг єонуни 11. 12. 2003 й. 560-ii ахборотлаштириш тўЈрисида
Ушбу Єонуннинг маєсади ахборотлаштириш, ахборот ресурслари ва ахборот тизимларидан фойдаланиш соіасидаги муносабатларни тартибга...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации