ДокументыЎзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381 icon

Ўзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381

НазваниеЎзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381
Дата04.06.2013
Размер103.72 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ПРЕЗИДЕНТИНИНГ

ЄАРОРИ

20.06.2006 й.

N ПЄ-381


Іужжатнинг рус тилидаги

матнига єаранг


РЕСПУБЛИКА АІОЛИСИНИ

АХБОРОТ-КУТУБХОНА БИЛАН

ТАЪМИНЛАШНИ ТАШКИЛ

ЭТИШ ТЎЈРИСИДА


Замонавий талабларни іисобга олган іолда кутубхона тармојини ташкил єилишни такомиллаштириш, ўсиб келаётган ёш авлоднинг интеллектуал эітиёжларини єондиришга, маданий, маънавий-ахлоєий єадриятларни саєлаб єолишга йўналтирилган принципиал янги ахборот марказларини барпо этиш, шунингдек аіолини янада кенгроє ва тизимли ахборот билан таъминлаш учун зарур шарт-шароитлар яратиш маєсадида:


1. Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халє таълими вазирлиги, Ўзбекистон Алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги, Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликларининг:

Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги кутубхоналарини Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, ОЎМТВнинг Ўрта махсус касб-іунар таълими маркази, Халє таълими вазирлиги ихтиёрига ўтказиш йўли билан олий ва ўрта махсус таълим муассасалари ва умумтаълим мактаблари іузурида ахборот-ресурс марказларини тузиш;

Єораєалпојистон Республикасининг Республика кутубхонаси, вилоятлар илмий-универсал кутубхоналари, шунингдек Тошкент шаіар марказий кутубхонаси негизида идоравий жиіатдан Ўзбекистон Алоєа ва ахборотлаштириш агентлигига бўйсунувчи Єораєалпојистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаіар ахборот-кутубхона марказларини ташкил этиш тўјрисидаги таклифлари єабул єилинсин.


2. Єуйидагилар ахборот-ресурс марказларининг асосий вазифалари этиб белгилансин:

таълим муассасалари ўєувчилари іамда аіолининг замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган іолда мунтазам таълим олиши ва мустаєил равишда таълим олишига кўмаклашиш;

миллий маънавий-ахлоєий єадриятларни кенг кўламда тарјиб єилиш, халєнинг маданий-тарихий меросидан баіраманд бўлишни таъминлаш, маънавий бой ва уйјун камол топган шахснинг ижодий ўсиши учун имконият яратиб бериш;

янги ахборот технологиялари (маълумотлар электрон базалари, интернет ресурслари) асосида аіолига ахборот хизмати кўрсатиш;

маданий, таълим, ахборот іамда бошєа дастур ва лойиіаларни биргаликда амалга ошириш учун таълим муассасалари, маіаллий ўзини ўзи бошєариш органлари, миллий маданият марказлари билан іамкорликни ривожлантириш.


3. Ахборот-кутубхона марказлари зиммасига:

аіолига ахборот-кутубхона хизмати кўрсатишни сифат жиіатидан янги даражага кўтариш, унинг илмий, таълим, ахборот ва маданият соіасидаги єизиєишларини замонавий ахборот технологиялари асосида тезкорлик билан єондириш;

китобхонларга анъанавий кутубхона хизмати кўрсатишдан ўз ахборот ресурсларини яратиш ва жаіон илмий-таълим ахборот ресурсларидан фойдаланиш имкониятини бериш йўли билан ахборот-кутубхона хизмати кўрсатишга ўтишни таъминлаш;

универсал ахборот ресурслари, миллий ва хорижий нашрлар (босма, аудиовизуал, электрон ва бошєа) фондларни шакллантириш, саєлаш ва фойдаланиш учун бериш;

йијма электрон каталог ёрдамида ахборот ресурсларини бирлаштирувчи электрон кутубхоналар ва маълумот базаларини яратиш;

жойларда ахборотлаштириш ва кутубхоначилик иши соіасидаги ахборот-ресурс марказлари фаолиятини мувофиєлаштириш іамда ташкилий-методик жиіатдан таъминлаш вазифаси юклансин.


4. Єуйидагилар:

ахборот-ресурс тармоји ва ахборот-кутубхона марказлари схемаси 1-иловага мувофиє;

ахборот-ресурс ва ахборот-кутубхона марказларини яратиш топширији 2-иловага* мувофиє;

республика ахборот-кутубхона тизими фаолиятини мувофиєлаштириш бўйича Идоралараро кенгаш таркиби 3-иловага* мувофиє тасдиєлансин.


5. Республика ахборот-кутубхона тизими фаолиятини мувофиєлаштириш бўйича Идоралараро кенгаш:

бир ой муддатда белгиланган тартибда кутубхоналарни, 4-иловага* мувофиє, Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги тизимидан Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, ОЎМТВнинг Ўрта махсус касб-іунар таълими маркази, Халє таълими вазирлиги іамда Ўзбекистон Алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги ихтиёрига бепул ўтказишни іамда улар оєилона єайта ташкил этилишини;

икки ой муддатда барча кутубхона фондларини замонавий талабларни іисобга олган іолда єайта рўйхатдан ўтказиш учун эксперт комиссиялари тузилишини;

икки ой муддатда ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини белгилаб берувчи тегишли норматив іужжатлар ишлаб чиєилишини;

ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари танлов асосида малакали кадрлар билан тўлдирилишини;

ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари юксак самара билан фаолият кўрсатишини іамда аіолининг барча єатламлари улардан бемалол фойдалана олишларини таъминласин.

Вазирлар Маікамаси бир ой муддатда Идоралараро кенгаш тўјрисидаги низомни ишлаб чиєсин ва тасдиєласин.

Амалга оширилган ишларнинг якунлари тўјрисида 2006 йилнинг 1 декабригача Ўзбекистон Республикаси Президенти девонига маълумот берилсин.


6. Белгилансинки, ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари фаолиятини молиялаштириш давлат бюджети маблајлари ва іомийларнинг маблајлари іисобидан амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Иєтисодиёт вазирлиги билан биргаликда 2007 йилнинг январидан бошлаб ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказларида электрон кутубхоналарни ташкил єилган іамда илјор ахборот технологияларини татбиє этган іолда ушбу марказларни компьютерлаштириш учун зарур маблајлар ажратилишини назарда тутсин.

Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликлари ахборот-ресурс марказларининг моддий-техника базасини мустаікамлашга кўмаклашишни таъминласин.


7. Ўзбекистон Алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги зиммасига:

ахборот-кутубхона марказларини белгиланган тартибда "ZiyoNET" ахборот тармојига босєичма-босєич улаш ва уларнинг ресурсларига аіоли кенг єатламларининг киришини таъминлаш;

электрон кутубхоналар тизимини ривожлантириш, кутубхона ахборот ресурсларини тизимлаштириш вазифаси юклансин.


8. 2006-2007 ўєув йилидан бошлаб Тошкент давлат маданият институти ва Тошкент ахборот технологиялари университетида "ахборотлаштириш ва кутубхонашунослик" таълим йўналиши бўйича бакалавриат кадрлари іамда магистратура тегишли мутахассисликлари бўйича кадрлар тайёрлаш назарда тутилганлиги маълумот учун єабул єилинсин.

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги іамда Ўзбекистон Алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги:

бир ой муддатда ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари кадрларини єайта тайёрлаш іамда малакасини оширишга нисбатан єўйиладиган талабларни ишлаб чиєсин ва тасдиєласин;

электрон дарсликлар ва кутубхоналар, мультимедиа тизимлари ва дастурлари яратилишини таъминласин.


9. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги тегишли вазирликлар ва идоралар билан биргаликда бир ой муддатда єонун іужжатларига ушбу єарордан келиб чиєадиган ўзгартиш ва єўшимчалар тўјрисида Вазирлар Маікамасига таклифлар киритсин.


10. Мазкур єарорнинг ижросини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Ш.М.Мирзиёев зиммасига юклансин.


Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримов


Ўзбекистон Республикаси

Президентининг

2006 йил 20 июндаги

ПЄ-381-сонли єарорига

1-ИЛОВА


Ахборот-ресурс ва ахборот-кутубхона марказлари тармоји

СХЕМАСИЎзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси іузуридаги республика ахборот-кутубхона тизими фаолиятини мувофиєлаштириш бўйича Идоралараро кенгаш

Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлигиЎзбекистон Республикаси Халє таълими вазирлигиОлий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, олий ва ўрта махсус, касб-іунар ўєув муассасаларига эга бўлган вазирликлар ва идоралар

Єораєалпојистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаіар ахборот-кутубхона марказлари (14)Єораєалпојистон Республикаси халє таълими вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаіар халє таълими бош бошєармалари

ЎМКХТ марказиОлий таълим муассасалари єошидаги ахборот-ресурс марказлариАкадемик лицейлар (58) ва касб-іунар коллежлари (856) єошидаги ахборот-ресурс марказлариМактаблар єошидаги ахборот-ресурс марказлари (201)Ахборот-ресурс ва ахборот-кутубхона

марказларининг умумий сони - 1187


------------------------------

*) 2-4-иловалар рус тилидаги матнда берилди.


"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2006 йил, 25-26-сон, 228-модда.Похожие:

Ўзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Республикасининг Ўрє-102-сон Єонунига іамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасида ахборотнинг криптографик...
Ўзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204
Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси Ахборот тизимлари ва телекоммуникациялар масалалари ахборот-таілил...
Ўзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381 iconЎзбекистон республикаси президентининг єарори 08. 08. 2005 й. N пє-149
Республикаси іудудида замонавий ахборот технологияларига бўлган талаб-эітиёжларини єондириш, акциядорлик компаниясини хусусийлаштириш...
Ўзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381 iconЎзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида (Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Олий малакали илмий
Пф-4456-сон Фармони ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари...
Ўзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381 iconЎзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 02. 2007 й. N пє-589
Республикаси Телекоммуникация ресурслари ва тармоєларини бошєариш тизими тўјрисидаги низом (бундан кейин матнда Телекоммуникациялар...
Ўзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381 iconЎзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигининг 2011 йил 4 июлдаги 144 -сонли буйруғига 1-илова
Узлуксиз методик хизмат Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарор, фармон...
Ўзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381 iconҚарори 20. 06. 2006 й. № ПҚ-381 республика аҳолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тўҒрисида
Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Ўзбекистон Алоқа ва...
Ўзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381 iconСамарқанд вилояти ҳокимининг қарори Ўзбекистон республикаси президентининг 2013 йил 20 мартдаги ф
Збекистон республикаси президентининг 2013 йил 20 мартдаги ф-3987-сонли “давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари фаолиятининг очиқлиги...
Ўзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381 iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўјрисида ги Ўзбекистон Республикаси Єонунининг 5-моддасига мувофиє Вазирлар Маікамаси єарор...
Ўзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381 iconЎзбекистон республикаси президентининг
Республикаси Давлат матбуот қўмитаси Ўзбекистон Республикаси матбуот ва ахборот агентлиги этиб қайта ташкил қилинсин
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации