ДокументыУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й icon

Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й

НазваниеУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й
страница1/13
Дата17.05.2013
Размер2 Mb.
ТипДокументы
скачать
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КИШЛОК ВА СУВ ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ


ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ ИНСТИТУТИ


Экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси.


Э К О Л О Г И Я


ФАНИДАН

МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ


Т О Ш К Е Н Т - 2005 й.


Ушбу маърузалар туплами ТИКХМИИ Илмий-услубий кенгашида куриб чи-килган ва чоп этишга тавсия килинган.

Баённома № 5 “ 30 “ май 2005 й


Э К О Л О Г И Я фанидан маърузалар туплами бакалавриатуранинг

В 165200 В 540100, В 540700, В 540800, В540900, В 541000, В 541100, В 621500 - йуналиши талабалари учун тайёрланган.

“Экология” фанидан маърузалар тупламида фаннинг максади, асосий вазифалари, мазмуни, кишлок ва сув хужалиги учун мутахассислар тайёрлашдаги ахамияти ёритилган.

Маърузалар тупламида фандаги асосий тушунчалар, табиатдаги мавжу биологик мувозанат, уни ахамияти, уни бузилиш сабаблари, окибатлари, табиат ресурслари, мухит, уни экологик омиллари, уларни таъсир килиш хусусиятлари, биосфера, уни элементлари, уларга экологи омилларни таъсирлари ва окибатлари, уларни мухофаза килиш асоси ва йуллари, экологиянинг хукукий асоси ва бошка масалалар батафсил ёритилган.

"Экология" фанидан маърузалар туплами кишлок хужалик олий укув юртлари талабалари хамда кишлок ва сув хужалиги мутахассислари учун мулжалланган. Маърузалар матнидаги камчиликлар хакида ва уни тулдириш буйича таклиф-мулохазаларингизни муаллифга куйидаги манзилга юборишингизни илтимос киламиз: ТОШКЕНТ, ГСП 700000, КОРИ НИЕЗИЙ кучаси, 39. ТИМИ, ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ факультети, “Экология ва сув ресурсарини бошкариш” кафедраси.


Тузувчи: Х.И. ВАЛИЕВ


Такризчилар: Ш.О. МУРОДОВ, Карши мухандислик-иктисодиёт институти

Ректорининг биринчи муовини, т.ф.н., доцент, Уз Р мухандислик

Академиясининг мухбир аъзоси.

Г.У. ЮСУПОВ, "Гидрологи ва гидрогеология" кафедрасини му-

дири, г.-м.ф.н., доцент.


©Тошкент ирригация ва мелиорация институти (2005 й)


1- МАЪРУЗА
^

Экология фани


Режа: Экология фани, максди, вазифалари;

Экология фанини сув ва кишлок хужалиги мутахассисларини таёрлашдаги урни ва ахамияти.

Экология фанини бошка фанлар билан богликлиги ва улар орасидаги урни.

Экология фанини кискача тарихи.


Бугунги кунда инсониятни хавф остида колдираётган ходисалардан бири экологик вазият хисобланади. Жамиятни атроф –мухит билан узаро бузилган алокаси кенг жамоатчилик уртасида каттта ташвиш уйготмокда. Инсонни табиий бойликлардан (сув, усимлик, хайвонот дунёси, тупрок ер ости бойликлари) хаддан ташкари ортикча фойдаланиш окибатида саёрамизни киёфаси узгариб бормокда. Урмонлар йук булиб, усимликлар ва хайвон итурлари камаймокда, фойдали казилмалар тугаб бормокда. Сув хавзалари ва атмосфера хавосининг ифлосланиши, чикинди моддаларнинг ортиб бориши натижасида ахолини озик-овкат билан таъминлаш, энергия ва чучук сув муаммолари борган саин мурак-каблашмокда.

Республикамизнинг , колаверса бутун Урта Осиё минтакаси доирасидаги куплаб экологик муаммолар хам мавжуд.

Экосистемаларни тургунлиги ва мувозанатини экологик ифода этиш ана шулар жумласидандир.

Урмонлар, утлоклар ва сув хавзалври, дашт, чул ва бошка табиий экосис-темаларда усимлик ва хайвон турдари озука занжирлари орасидаги муносабат-лар об-хаво шароитини, йирткичлар, паразит хашоратлар ва касаллик тугдирув-чи микроорганизимлар мувозанатини саклаб туради.

Хар кандай жамоада мутлоко зарарли ва ортикча турлар йук. Хамма тур-лар узига хос вазифани адо этади.

Экосистемада бирга яшайдиган турлар сони уз-узидан табиат томонидан бошкарилади. Турлар бир-бирига канча мослашган булса, система ушанча бар-карор булади. Демак, табиатдаги экосистемаларни уйгунлик, уз-узини бошка-риш жараёнларига иложи борича одамзод аралашувини чеклаш лозим.

Ф.Энгельс узини «Табиат диалектикаси» асарида бу хусусида шундай дейди: «Табиатда хеч кандай тасодиф йук, ортикча предмет ёки жонзод йук, хамма табиатдаги предмет ва ходисалар бир-бири билан боглик, доимо бири иккинчисига таъсир этиб узвий богланишдадир». Кйинги муаммо биоиндика-циялардан кенг фойдаланш булиб, у ер юзида таркалган организимларнинг яшаш шароитлари билан чамбарчас богланган.

Республикада экологик муаммолар ишлаб чикаришни ривожлантириш ва уни режалаштириш жараёнида унинг кетидан келадиган нохушликларни ол-диндан курмаслик окибатида келиб чикади.

Чунони 60-70 йилларда сув ресурсларидан хаддан ташкари куп микдорда сама-расиз ишлатилиши кандай окибатларга олиб келиши уйлаб хам курилмади. Су-гориладиган ерларда энг юкори микдорда турли захарли кимёвий моддалардан фойдаланиш, алмашлаб экишни бугиб куйиш, пахта яккахокимлигига кенг йул очиш, ерларни мелиоратив холатига эътибор бермаслик, чорва махсулдорлиги-ни ошириш тугрисида тегишли чора-тадбирларни амалга оширмаслик- жойлар-нинг табиий экологик мухитларига караб турли махаллий муаммоларнинг келиб чикишига сабаб булди.

Фан ва техника тараккиёти, ахоли сонини тез суратларда ортиб бориши, жами-ятни табиатга таъсирини кучайтириш экологик вазиятни мураккаблаштирмок-да, биологик мувозанатни бузилишига сабаб булмокда. Шунга кура, экологик мувозанатни баркарорлаштириш асримизнинг энг мухим муаммолардан бири-га айланди.

Экология – хозирги кунда маъноси аник булмай керакли ва кераксиз холларда хам куп ишлатилаётган суздир, аммо бу оддий суз булмай балкий махсус илмий атамадир. Хозирги кунда экология сузидан табиат мухофазаси, табиий ресурслардан тугри фойдаланиш, табиатдаги хар кандай салбий узгаришлар ва хатто кишилар фао-лияти натижасида содир булувчи турли ифлосланишлар каби тушунчаларни ифодалаш учун хам кулланилмокда. Аслида эса экология сузи кадимий юнон тилидан олинган булиб, яшаш жойи (уй) шароити хакидаги фан (илм) демак-дир. Бу атамани биринчи булиб немис биологи Эрнест Гекккель 1866 йили узининг «организмларни умумий морфологияси» ноли асарида хайвонот дунё-сини органик ва норганик мухит билан узаро муносабатини урганувчи биология туркумига оид фан сифатида таклиф килган эди.

Асримизнинг иккинчи ярмида одамлар, хайвонот ва усимлик дунёси билан табиий мухит орасидаги муносабат тоборо кескинлаша бошлади. Бунинг асосий сабаби одамлар фаолиятини табиатга нисбатан жиддий кучайишидир. Маълумки хайвонлар табиатдан факат фойдаланадилар (унда яшайдилар) ва факат шу сабабли у ёки бу узгаришлар содир булади. Одамлар эса турли – туман усуллар билан табиатни уз манфатлари учун хизмат килишга мажбур этиб, уни устидан хукумдорлик килишга уринадилар. Натижада табиий шароитда туб узгаришлар содир булиб, турли зидддиятларга олиб келади. Бу хол экология атамаси мазмунини тулдириш зарурлигини такоза килади. Чунки куп холларда хайвонот ва усиимлик дунёсини яшаш шароити кишилар фаолиятига тула боглик булиб колади. Шундай килиб экологияни кишиларнинг фаолиятини умумий хаётини белгиловчи табиий мухитга таъсири урганиб уни башорат ки-лувчи ва салбий окибатларини бартараф килиш чора – тадбирларини илмий асосини яратувчи сифатида талкин килиш максадга мувофикдир.

Экологиянинг назарий пойдевори дунё материядан иборатлиги уни киши онгиа боглик эмаслиги, барча мавжудотларнинг доимий харакатда эканлиги ва бир-бири билан узвий богланганлиги, харакат жараёнида улар мувозанатда эканли-гини тан олишдан иборат булиши керак.

Бу холда экологиянинг асосий вазифаси – табиий мувозанатни кишилар хаёт-фаолияти жараёнида бузилиш сабаблари ва окибатларини тугри башоратлаб ва бахолаб уни табиий холатга келтириш ёки янги холатда мувозанатлаштириш чора тадбирларини илмий асослашдан иборат булади.

Табиий фан булган экология, уз навбатида,бир-бири билан узвий богланган уч кисмга – факториал, популацион экология ва биогеоценологияга булинади. Факториал ёки аутоэкология ттур ёки жинс вакилларини ураб турган атроф мухит билан буладиган узаро муносабатларни урганувчи экология шахобчасидир. Аутоэкология гохо турлар экологияси деб хам аталади.

Факториал экология организм физологияси ва морфологияси билан чамбар час богланган. Тирик организмга таъсир курсатувчи мухим унсирлари экологик омиллар деб аталади. Популяцион экология тизимларининг шакилланиш шаро-итлари ва бир турнинг айрим гурухлари популяциясини динамикада урганади, яъни популяцион экология хар хил турлар микдоридаги узгаришини урганиб, унинг сабаб-ларини аниклайди. Турларнинг популяцион экологиясини билмай туриб, табиат ва унинг ресурсларидан илмий асосда фойдаланиб булмайди.

Биз идрок этадиган табиатда учраб турадиган табиий ходисаларни тахлил ки-лиш йули билан хар хил турларнинг микдор жихатдан купайишига ёки кама-йишига ташки мухитнинг абиотик ва биотик таъсирларини хисобга олиб, улар-ни бошкариш мумкин булади.

Популяция тугрисидаги таълимот асосида табиатдаги купгина мураккаб хаётий жараёнларни, яъни биогеценозларни урганишга имконият яратилади. Биогео-ценозларни урганишга биогеценология дейилади.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Похожие:

Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти "Экология ва сув ресурслари" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й
...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедрасисув сифатининг инженерлик химояси фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й
Ушбу маърузалар туплами институт илмий-услубий кенгашининг мажлисида куриб чикилган ва чоп этишга рухсат берилган
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш инженерлари институти (тикхмии) Экология ва сув ресурслари кафедраси. Табиат ресурсларидан окилона фойдаланиш ва уни химоя килиш
Ушбу маърузалар туплами институт илмий-услубий кенгашининг мажлисида куриб чикилган ва чоп этишга рухсат берилган
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти «Экология ва Сув ресурсларини бошқариш»
Ушбу методик кўрсатма «Экология ва Атроф муҳит муҳофазаси» йўналиши бўйича таълим олаётган талабаларга мўлжалланган бўлиб унда саноат...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й icon"сув ресурслари ва экология" кафедраси. "Сув таъминоти ва канализация тизимларини ишлатиш" фанидан маърузалар туплами. Тошкент-2001 Мундарижа
Пдкга караб корхонани локал тозалаш иншоотлари тавсия этилиши мумкин. Окова сувлар айланма техникавий сув таъминоти системаларда...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Фаннинг ўқув дастури Тошкент ирригация ва мелиорация институтида ишлаб чиқилди
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconФанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й
Ушбу маърузалар туплами тими илмий-услубий кенгашида куриб чикилган ва чоп этишга тавсия килинган
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти
Тошкент фарма­цевтика институти ҳузуридаги д 087. 12. 01 рақамли кенгашнинг 2009 йил соат да ўтадиган мажлисида бўлади. Манзил: 100015,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации