ДокументыУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й icon

Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти "Экология ва сув ресурслари" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й

НазваниеУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти "Экология ва сув ресурслари" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й
страница2/7
Дата17.05.2013
Размер1.48 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4   5   6   7


*) - И.Зекцер ва бошк. (1984й), хисоблаган 2400 км3 микдордаги ер ости сувлари окими ва В.Котляков (1977й) хисоблаган 3000 км3 микдордаги кутб муз копламаларидан океанга окиб келаётган сув ва муз окимларини хисобга олган холда.

**) - Шу жумладан 830 км3 еки 26 мм каменликдаги дарё сув окими.

Жадвални биринчи кисмида дарёлари океанга куйиладиган Ерни этак кисмининг сув балансини натижавий микдорий кийматлари келтирилган; кейин дарёлари епик сув хавзалари Каспий, Орол денгизи ва бошкаларга куйиладиган курукликни ёпик кисмининг сувларини алмашиш маълумотлари келтирилган; курукликни ёпик кисми унинг этак кисмига нисбатан ёгинлар микдори буйича 3.5 баробар ва сув оким микдори буйича 14 баробар кам таъминланган. Курукликни бу кисмини 32 млн. кв. км майдонини деярлик ярмини мутлако дарёлари булмаган сахролар эгаллаган.

Дунё океанига сувни окиб келиш микдори атмосфера ёгинларидан ташкари курукликнинг этак кисмидан окиб келаётган даре сув окимлари билан богликдир, унинг юзасидан бугланиш 1260 мм ни ташкил килиб уни йиллик хажми 455.2 минг км3 га тенгдир. Бутун Ер шари учун сув окимининг ягона манбаси атмосфера ёгинлари булиб ва унинг сарфланиши - бугланиш булиб, уларнинг микдори 1030 мм ёки 525.1 минг км3 дир. Табиатдаги сувни айланма харакати жараёнидаги сувларни янгланиш фаолиги (А) гидросферани бир кисмини сув хажмини (W) сувни айланма харакати жараёнида шаклланадиган унинг балансини кирим ёки чиким элементига () муносабати буйича аникланади, яъни: А= W/ , хамда (W) хажмдаги сувни тулик янгиланиши учун зарур булган йиллар сони билан белгиланади.


Сув янгиланишининг фаоллиги

3-жадвал

Гидросферанинг кисми

Хажми (йириклаштириган) минг.км3

Баланс элементи минг км3/йил

Янгиланиш фаоллиги, йил

Океан

1370000

452

3000

Ер ости сувлари

60000

12

5000*)

Шу жумладан фаол янгиланига зонаси


4000


12


300**)

Курукликни ер усти сувлари

280

40

7

Кутб музликлари

24000

3

8000

Дарёлар суви

1.2

40

0.03

Тупрок намлиги

80

80

1

Атмосферадаги сув буглари

14

525

0.027

^ Жами гидросфера

1454000

525

2800


Дарёларни четлаб утиб океанга куйладиган ер ости суви окимини хисобга олиб: *) - 4200 йил; **) - 280 йил;

Жадвалдан куриниб турибдики океан сувларини янгиланиш фаоллиги 3000 йилда. Ер ости сувларини янгиланиш бир мунча секин булиб, бу ернинг чукур катламларидаги намокоб сувларни ута секин фаолиги хисобигадир, лекин ернинг фаол янгиланиш зонасидаги ер ости сувлари хар 300 йилда янгиланиб туради. Кутб коплама музликларини ва музликларини ва музларни янгиланиши ута секин юз беради. Дарё сув ресурслари атмосферадаги сув бугларини янгиланиш тезлигидан кейин юкори янгиланиш фаоллигига эгардир. Дарё сувлари уртача хар 11 суткада янгиланиб туради шунинг учун у табиий холда амалий жихатдан доимо чучук булиб сув ресурсларини асосий манбаи булиб хизмат килади.

Янгиланиши канчалик секин булса бундай сувларни таркибидаги тузлар микдори шунчалик юкоридир ва бунга карамакариш янгиланиш фаоллиги юкори булса бундай сувлар чучукдир. Суви окиб чикиб кетмайдиган шур куллар хакида алохида гапириш зарурдир, улар океан ва чукур катламлардаги ер ости сувлари каби сувни айланма харакатини курукликни суви окиб чикиб кетмайдиган кисмини боши берк звеносидир.

Юкорида сувни айланма харакати хакида айтилганларга якун ясаб куйидаги энг мухим кизиктирувчи конуниятларни такидланиши:

  • чучук сувларни асосий манбаларини ута юкори янгиланиши;

  • айланма харакат жараёнидасув ресурсларини чучукланиши юз бериди;

  • сувни айланма харакати;

  • бу уз мохияти билан сувни глобал чучуклаштирувчи манбадир.

Бу конуниятлар куплаб бошка гидрологик жараенларни ривожланиши учун заминдир хамда гидрологик узгартиришларни ва сувларни ифлосланишдан мухофаза килишни илмий асосланган самарадор йулларини танлашни назарий асоси булиб хам хизмат килади. Амалий максадлар учун сув ресурсларидан фойдаланиш ва мухофаза килиш масалаларини ечим хамда кишлок хужалигини, саноатни ва транспортни сувга булган талабларини таъминлаш максадлари учун ахоли яшаш жойлари якинидаги сув ресурсларини билиш зарурдир. Гидрология фанини ривожланиши асосида 300 йил мобайнида сув балансини уч компонентли тенглама ёрдамида ифода этилган:

Е = О + Б (ёгинлар тенг сув окими плюс бугланиш). Уни биринчи булиб фанцуз олими Пьер Перо (ишлатган) таклиф этган.

Кейинчалик М.И.Львович уз тадкикотлари натижасида сув балансини олти компонентли тенгламасини таклиф этди:

Е = О + Ер ОСТИ + Б; О + Ер ОСТИ = Д; W = Е - О = Ер ОСТИ + Б;


КТ = Ер ости Кб = 1 - Кт = Б ;

W W

Бу ерда:

W - худудни умумий намланиши;

Б - бугланиш;

Е - атмосфера ёгинлари;

О - ер усти тошкин сув окими;

Д - тулик дарё суви окими;

Ер ости - дарёга окиб келаётган ер ости суви окими.

Ер шарини сув баланси (М.И.Львович буйича)

4-жадвал

Ер шарини кисмлари

Майдо-ни минг км2

Ёгинлар

Парланиш

ОкимМинг км3

Мм

Минг км3

Мм

Минг км3

Мм

Дунё океани

361

411

1140

453

1254

41

114

Курукликни этак кисми

107

106

910

65

560

41

350

Курукликни кисми

42

75

238

75

238

-

-

Куруклики хаммаси

149

181

1148

140

798

41

350

Ер шари

510

525

1030

525

1030

-

-


^ Урта Осиё ёки Орол денгизи хавзасининг ва Узбекистон республикасининг сув ресурслари

Урта Осиё ёки Орол денгизи хавзасининг сув ресурслари;

Узбекистон республикасининг сув ресурслари;

Сув ресурсларини худудий таксимланиши ва жойлашиши:

Республикада сув ресурсларидан фойдаланиш холати ва келажаги.

Орол денгизи хавзасининг сув ресурслари табиий холда шаклланадиган ва кайта тикланиб турадиган ер усти ва ер ости сув ресурслари хамда кайтариладиган сувлардан ташкил топган. Барча сув ресурслари Сирдарё ва Амударё хавзаларига тегишлидир. Мустакил сув хавзаларни (яъни суви окиб чикиб кетмайдиган, лекин Амударёга якин). Кашкадарё, Зарафшон, Мургоб, Теджен дарёлари ташкил килади. Амударёни ва Сирдарёни умумий уртача йиллик сув окими 115.6 км3ни ташкил­­ этади, шу жумладан Амударё буйича - 78.5 км3 ва Сирдарё буйича - 37.1 км3га тенг. Бу дарёларни уртача куп йиллик сув оким микдори катта диапозонда узгариб турибди.

Орол денгизи хавзасининг сув ресурслари.

10-жадвал

Орол денгизи хавзаси

Турли фоизларда таъминланган утача куштиллик сув окими, км3/й.
Уртача

75% ли

90%ли

95%ли

Амударё хавзаси, шу жумладан: Мургаб ва Теджен дарёлар


79,5


68,5


60,0


56,5

Сирдарё хавзаси

37,2

31,2

26,8

24,6

Сув хавзаларига етиб бормайдиган дарёлар хавзалари, шу жумла-дан Чу дарёси


5,85,24,8


4,5

Бошка кичик дарёлар, сойлар

4,4

3,8

3,4

3,1

^ Хавза буйича жами

126,9

108,7

95,0

88,7


Узбекистон Республикасини сув ресурслари, уларни худудий таксимланиши ва жойлашиши


Узбекистон Республикасининг сув ресурслари асосан ер усти ва ер ости сувларидан ташкил топган булиб, уларни микдорий курсатгичлари куйидаги жадвалларда келтирилган.

Планетамиз сув кобигининг пайдо булиши, шаклланиши, уни сув балансини урганиб, ундаги сув захиралари, ресурслари, уларни худудий таксимланиши ва таркалиши билан танишиб куйидаги хулосаларга келдик:

1.Сув кобигини чучук сув захиралари жуда чегараланган булиб, у умумий сув захирасини 2 % га якин микдорини ташкил килиб, шундан 94 % кутблардаги коплама музликларда ва китъалардаги тогли минтакалардаги музликларда мужасамлашган..Чучук сув ресурсларини планети китъалари ва китъалар худуди буйича ута нотекис таксимланган ва таркалган, яъни бошкача айтганда, одамлар зич жойлашган ва халк хужалиги тармоклари яхши ривожланган худудларда чучук сув ресурси жуда оз таркалган булиб, ахоли кам жойлашган ва халк хужалиги тармоклари унчалик ривожланмаган худудларла чучук сув ресурси катта микдорда таркалган. Юкоридаги хулосалар хозирги замон дуне микесидаги ва алохида минтакалардаги сув хужалик муаммоларини пайдо булишига сабаб булди.


Узбекистон Республикасининг уз ер усти сув ресурслари. 11-жадвалСув окимининг номи

Уртача

Турли таъминланганлик фоизларидаQ м3

W мл. м3

10%

50%

75%

85%

95%

Q

W

Q

W

Q

W

Q

W

Q

W

1

^ Сурхондарё хавзаси

Шу жумладан:

Тожикистон

Узбекистон

130,3


33,0

97,3

4108


1041

3069

177,2


41,6

135,6

5589


1311

4278

126,4


32,7

93,7

3987


1031

2956

104,2


28,1

76,1

3288


886

2402

91,5


26,1

69,0

3000


823

2177

78,2


23,4

54,8

2466


738

1728

2

Шеробод дарё хавзаси

7,24

0228

10,6

333

7,1

224

5,45

172

4,71

148

4,57

144

3

ЗарафзЗарафшон дарё хавзаси

Шу жумладан:

Тожикистон

Узбекистон

188,1


164

24,1

5910


5150

0760

228,6


191,0

37,6

7201


6015

1186

186,7


164

22,7

5865


5150

715

166,6


150

16,6

5232


4728

524

156


142

14

4911


4470

441

142,4


132

10,4

4474


4147

327

4

Кашкадарё дарё хавзаси

Бутун Амударё хавзаси буйича

50,9

179,5

1606

5563

72

225,8

2270

8067

49,3

172,8

1554

5449

39,6

137,8

1248

4346

35,2

122,9

1110

3876

28,5

98,3

899

3098

5

Чирчик дарёси хавзаси

45

1419

65,5

2067

43,2

1364

33,7

1064

29,8

932

23,0

727

6

Ангрен дарёси хавзаси

143

4511

185

5825

140

4420

121

3809

107

3380

93,1

2952

7

Сангзор дарёси хавзаси, Зомин-дарё ва Туркистондаги сойлар тог тизмаси

11,7

0368

15,9

502

11,6

367

9,0

284

7,99

252

6,94

219

8

Фаргона водийси дарёлари хавзалари

54,1

1706

76,9

2427

52,2

1644

41,7

1316

36,5

1151

29,5

931

9

Бутун Сирдарё хавзаси буйича

253,8

8004

34,33

10821

247

7795

205,4

6473

181,3

5715

152,5

4829
^ Узбекистон буйича жами

433,3

13667

599,1

18888

419,8

13244

343,2

10819

304,2

9591

250,8

7927Орол денгизи хавзасини ва Узбекистонни ер ости сувларини башоратланган ресурслари ва эксплуатацион захиралари, км3/й (ГИДРОИНГЕО институти маълумотлари 01.01.1990й)

12-жадвалМаърурий булимлари (вилоятлар)Ер ости сувларини башоратланган ресурслари

Урганилган, эксплуата-атацион захираси бахоланиб тасдик-ланган ер ости сувлари

Ер ости сувни эксплуатаци-он захираси-дан тулик фойдаланиш


Хаммаси

Шу жумладан турли минерализацияли г/л1,0гача

1-3

3-5

5дан катта

ГКЗда

ТКЗда
1

Орол денгизи хавзаси

61,59

22,73

7,97

3,57

27,72

10,32

-

8,78

2

Шу жумл. Узбекистонда

19,06

13,53

2,21

1,95

1,37

6,57

-

4,92

3

Сурхандарё вилояти

0,99

0,73

0,23

-

0,03

-

0,18

0,13

4

Кашкадарё вилояти

0,46

0,32

0,14

-

-

-

0,22

0,17

5

Самарканд вилояти

2,14

2,08

0,06

-

-

-

0,50

0,33

6

Бухоро вилояти

0,66

0,001

0,26

0,34

0,06

-

0,32

0,13

7

Хоразм вилояти

0,82

-

-

0,82

-

-

0,12

0,12

8

Коракалпокистон Респуб.

2,95

-

0,88

0,79

1,28

-

0,14

0,07

9

Амударё хавзаси буйича

8,02

3,13

1,57

1,95

1,37

-

1,48

0,95

10

Андижон вилоята

1,40

1,40

-

-

-

-

0,54

0,15

11

Наманган вилояти

3,71

3,71

-

-

-

-

1,08

0,86

12

Фаргона вилояти

1,72

1,72

-

-

-

-

1,86

1,65

13

Тошкент вилояти

2,65

2,32

0,33

-

-

-

1,25

1,09

14

Сирдарё ва Жиззах вил-ти

1,56

1,27

0,29

-

-

-

0,36

0,22

15

Сирдарё хавзаси буйича

11,04

10,4

0,64

-

-

-

5,09

0,15

^ Орол денгизи хавзаси сув ресурсларини сифатини тавсифи


Экологический сдвиг в бассейне Аральского моря привел к определенным изменениям количественных и качественных показателей вод естественных водных объектов региона. В условиях Средней Азии наиболее часто загрязняющими инградиентами вод являются: БПК5, ХПК, снижение содержания кислорода, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, фекали, нефтепродукты, СПАВ, взвещанные вещества, фтор, хром, железо, медь, цинк, мышьяк, ДДТ, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ и др. Сказанное подтверждают результаты анализа данных о минерализации и химического состава воды в среднем течении р. Сырдарьи по створам Кызилкишлак, Бекабад и п. Надеждинский см.таблицу.

Инградиенты

Кызилкишлак

Бекабад

П.Надеждинский

1987г

1990г

1987г

1990г

1987г

1990г

Кислород, мг/л

9.56

9.50

9.75

9.90

10.63

9.22

Б П К5, мг/л

2.14

1.20

2.06

1.53

1.49

1.75

Х П К, мг/л

14.2

14.3

13.6

14.6

13.44

12.7

Азот аммонийный, мг/л

0.07

0.09

0.02

0.07

0.06

0.06

Азот нитратный , мг/л

2.43

2.27

2.58

2.22

2.33

2.00

Азот нитритный, мг/л

0.020

0.021

0.033

0.029

0.040

0.017

Железо, мг/л

0.04

0.04

0.03

0.04

0.02

0.04

Медь , мг/л

2.1

3.9

2.0

3.6

2.6

3 8

Цинк, мг/л

14.0

22.7

6.8

14.4

2.4

24.0

Фенолы , мг/л

0.003

0.003

0.002

0.003

0.003

0.002

Нефтепродукты, мг/л

0.08

0.07

0.07

0.007

0.018

0.05

С П А В, мг/л

0.0 1

0.01

0.03

0.01

0.007

0.07

Альфа – Г Х Ц Г, мг/л

0.041

0.024

0.030

0.056

0.039

0.001

Гамма – Г Х Ц Г, мг/л

0.040

0.014

0.018

0.061

0.017

0.002

Хром , мг/л

3.1

2.5

2.5

1.4

2.5

1.5

Взвешенные в-ва, мг/л

23.5

8.9

42.2

6.6

21.1

18.3

Фтор , мг/л

0.82

0.74

0.94

0.78

0.73

0.81

Мышьяк, мг/л

3.4

-

4.4

1.9

5.0

-

Минерализация, мг/л

1061.0

976.7

1199.0

1067.4

1345.0

1119.0
1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й
Ушбу маърузалар туплами тикхмии илмий-услубий кенгашида куриб чи-килган ва чоп этишга тавсия килинган
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедрасисув сифатининг инженерлик химояси фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й
Ушбу маърузалар туплами институт илмий-услубий кенгашининг мажлисида куриб чикилган ва чоп этишга рухсат берилган
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш инженерлари институти (тикхмии) Экология ва сув ресурслари кафедраси. Табиат ресурсларидан окилона фойдаланиш ва уни химоя килиш
Ушбу маърузалар туплами институт илмий-услубий кенгашининг мажлисида куриб чикилган ва чоп этишга рухсат берилган
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти «Экология ва Сув ресурсларини бошқариш»
Ушбу методик кўрсатма «Экология ва Атроф муҳит муҳофазаси» йўналиши бўйича таълим олаётган талабаларга мўлжалланган бўлиб унда саноат...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й icon"сув ресурслари ва экология" кафедраси. "Сув таъминоти ва канализация тизимларини ишлатиш" фанидан маърузалар туплами. Тошкент-2001 Мундарижа
Пдкга караб корхонани локал тозалаш иншоотлари тавсия этилиши мумкин. Окова сувлар айланма техникавий сув таъминоти системаларда...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconҚишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги
«Сув хўжалигини бошқариш ва унинг иқтисодиёти» ва «Ахборот технологиялари» кафедралари
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон Республикаси кема қатнайдиган сув йўлларидан фойдаланиш
Ушбу Қоидалар сув йўлларини кема қатнайдиган сув йўллари қаторига киритиш, кема қатнайдиган сув йўллари габаритларига, кемаларни,...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Фаннинг ўқув дастури Тошкент ирригация ва мелиорация институтида ишлаб чиқилди
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации