ДокументыУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й icon

Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти "Экология ва сув ресурслари" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й

НазваниеУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти "Экология ва сув ресурслари" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й
страница1/7
Дата17.05.2013
Размер1.48 Mb.
ТипДокументы
скачать
  1   2   3   4   5   6   7

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КИШЛОК ВА СУВ ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ


ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ ИНСТИТУТИ


"Экология ва сув ресурслари" кафедраси.


СУВ РЕСУРСЛАРИНИ БОШКАРИШ

ФАНИДАН

МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ


Т О Ш К Е Н Т - 2005 й.


Ушбу маърузалар туплами институт илмий-услубий кенгашининг …

2005 йилда булиб утган мажлисида (… сонли баённома) куриб чикилган ва чоп этишга рухсат берилган.


Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами бакалавриату-ранинг В 540 900 йуналишида тахсил олаётган талабалар учун мулжалланган.

Талабалар маърузалар тупламида планетамизда сувнинг пайдо булиши, ерни сувли кобигини шаклланиши, ундаги сувнинг турлари, захиралари ва ресурслари, уларни таксимланиши ва жойлашиши, сув объектлари, уни таксимлашни йулга куйиш йул-йуриклари хакида тулик маълумотлар оладилар.


Тузувчи: Х.И. ВАЛИЕВ, доцент


Такризчилар: Р. Эшонкулов - г-м. ф д.,проф., Жиззах Политехника институ

тининг “Сув, газ таъминоти ва экология” кафедраси мудири,

Г.У. Юсупов - г-м. ф.н.,доц., Гидрология ва гидрогеология”

кафедраси мудири.


^

(С) Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш инженерлари институти
Аннотация: “Сув ресурларини бошкариш” фанидан намунавий дастур 540900 “Сув хужалиги ва мелиорация” йуналиши буйича бакалавр тайерлаш укув режасига биноан Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг “Укув фанларининг намунавий дастурини тузиш” буйича услубий курсатмалари асосида тузилган.

Дастурда “Сув ресурларини бошкариш” фанининг максади, вазифалари, булажак кишлок ва сув хужалиги мутахассисини тайерлашдаги урни ва ахамияти, гидросфера сувларнининг турлари, захиралари, ресурслари, уларни худудий таксимланиши ва жойланиши, мавжуд сув хужалик муаммолари, уларни келиб чекиб сабалари ва хал килиш йуллари, сув ресурсларини бошкариш зарурияти, принципи, услублари. Сув ресурларини бошкаришда сув хавзасида ёкки объектида сув хужалик ва мелиоратик объектларини куриш ва ишлатишни ахамияти, сув хавзасида сув хужалик мажмуасини барпо килиш зарурияти, принципи ва ахамияти. Ер усти сув ресурларини бошкариш заурияти, принципи ва услублари. ер ости сувларини бошкариш зарурияти, принципи ва услублари. Атмосфера егин сувларини бошкариш зарурияти ва услублари. Сув ресурларини бошкаришни атроф-мухитга таъсирлари, уларни бартараф килиш услублари ва йуллари ва бошка сув ресурларидан фойдаланиш билан боглик масалалар тулик хажмда еритилиши кузда тутилган.


^ Тузувчи: ТИКХМИИнинг “Экология ва сув ресурлари” кафедрасининг доценти, г-м ф.н., Х.И.ВАЛИЕВ

Такризчилар: ТИКХМИИнинг “Гидротехник иншоатлар курилиши” кафедраси мудири т.ф.д., проф. М.Р.БОКИЕВ

Карши мухандислик-иктисодиети институти биринчи проректори, УзР мухандислар академиясининг мухбир аъзоси т.ф.н., доцент^ МУРОДОВ Ш.О.


Дастур “Экология ва сув ресурлари” кафедраси мажлисида куриб чикилган ва тасдиклаш учун тавсия этилган.


Баённома № 21

“ 10_” апрел_ _ 2005 й.


Дастур Гидромелиорация факультети илмий-услубий кенгашида куриб чикилган ва тасдиклаш учун тавсия этилган.

Баённома № 80

“___15__”_апрел___ 2005 й.

Дастур ТИКХМИИ илмий кенгашида куриб чикилган ва тасдикланган.

Баённома №

“_____”_____________ 2005 й.

Дастур Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг Илмий-услубий кенгашида куриб чикилган ва тасдиклаш учун тавсия этилган.

Баённома №

“_____”_____________ 2005 й.


^

1 - МАЪРУЗА

СУВ РЕСУРСЛАРИНИ БОШКАРИШ фанни

Режа: Сув ресурсларини бошкариш фанини максади ва вазифалари;


Сув ресурсларини бошкариш фанини бошка фанлар билан богликлиги;
^

Сув ресурсларини бошкариш фанини сув ва кишлок хужалиги мутахассисларни тайёрлашдаги урни ва ахамияти.


Сув ресурсларини бошкариш фанини максади булажак сув хужалиги ва мелиоратор мухандисларига мутахассислик фаолиятида жуда зарур улган фандан керак билимни беришдир. Табиий ресурслардан фойдаланиш тинмай усиб бораетган шароитда халк хужалигини ривожланиши табиий ресурслардан тежамли ва окилона фойдаланганда амалга ошиши мумкин. Бундай фойдаланиг нафавкат тежамли илмий асосланган фойдаланиш, балки у табиий ресурсларни кайта тикланишини, купайишиги ва уларни мухофаза килишни хам кузда тутади. Бундай табиий ресурслардан фойдаланиш сув ресурсларидан фойдаланиш жараенида амалган ошириладиган сув ресурсларини бошкаришга хам таълуклийдир.

Хозирги замон сув хужалик тадбирлари халк хужалигини кандайдир бир тармоги рамкасидан ташкарига чикувчи масалаларни хал килади. Улар турли сохаларни кизиктирувчи масалаларни уз ичига олади ва табиий комплексларга сезиларли таъсир этадилар. Шунинг учун сув хужалик ва гидромелиоратив ишларни амалга оширишда сув ресурсларини бошкариш ана шу фандан етарли билими бор мутахассислар амалга оширишлари мумкин.

«Сув ресурсларини бошкариш» фанининг асосий вазифалари булажак мухандис мелиораторлар сув хужалик балансини тузиш ва турли сохалдар билан боглик услубини билиши, асосий сув истемолчиларини ишлаб чикариш функциялари тузилишини, иктисодий ва экологик асосланган сув хужалиги комплексларини структураларини ташкиллаштириш, сув хужалик тизимларини режимини оператив бошкариш карорини кабул килишни, «Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва мухофаза килишини шаклий лойихасини» тузишни ва тахлил килишни, хамда сув хужалик лойихаларида «Табиат мухофазаси» булимларини тузишни билиши керак.

Бунинг учун булажак мухандис мелиоратор сув ресурсларини хусусиятларини узига хослиги, улардан фойдаланишни режалаштириш принципларини, уларни микдорини ва сифатини бошкариш услубларини, иктисодиетни турли тармокларини сув объектига ва сувни сифатига талабларини, бу талабларни башоратлаш услубини, сув хужалик тизимларини узига хос хусусиятларини, уларни фаолиятини ва ривожланишини математик моделлаштириш принципларини, сув ва бошка табиий ресурсларни ифлосланиши ва микдорини камайиб кетиши сабабларини, сувни тежашни йулларини, сув хужалик тизимларини атроф мухитга салбий таъсирини камайтириш йулларини билиши зарур.

Сув ресурсларини бошкариш фанини урганиш натижасида талабалар сув хужалигини илмий услубий асосларини ривожланган сугорма дехкончилик шароитларида сув ресурсларини бошкариш асосида окилона ва мукаммал фойдаланишни, сув ресурсларини мухофаза килиш ва кайта тиклаш усулларини ва услубларини, изова сув ва кайтарилган сувларни тозалашни хозирги замон усулларини, кайта фойдаланиш усулларини, сув танкислиги мушкуллашиб бораетган шароитда халк хужалигини ривожланаетган асосий тармокларида сув ресурсларидан фойдаланишни окилоналаштириш принципларини урганадилар ва билим оладилар.

Сув ресурсларини бошкариш фанини урганишдан олдин иалабалар маълум даражада мустахкам равишда олий математикани, физикани, химияни, хисоблаш техникасини, компьютерларда программалаштиришни, гидравликани, гидрогеологияни, гидрологияни, кишлок хужалик гидротехник мелиорацияни, кишлок сув таъминотини, сув энергияси ва насос станциялари, сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш фанларини асосларини билишлари керак.

Сув ресурсларини бошкариш фанини урганишда маърузалар, амалий машгулотлар билан бир каторда тажриба дастурларини олиб борилиши, сув ресурсларини турли омиллар таъсирида ифлосланиши ва захарланиш даражасини тула тушинишга ердам беради ва талабаларга уз устиларида изланиш ишларини олиб боришга ургатади.

Сув ресурсларини бошкариш фанини урганиш жараенида – даре хавзасини сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва мухофаза килиш шаклий лойихасини ишлаб чикиш услуби билан таништирилади.


2 – МАЪРУЗА

^ ПЛАНЕТАНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИ, УЛАРНИ ХУДУДИЙ ТАКСИМЛАНИШИ ВА ЖОЙЛАШИШИ

Режа: Планетанинг чучук сув ресурслари;

Планетанинг сув ресурсларини худудий таксимланиши ва жойлашиши

Орол денгизи ва Узбекистон республикасининг сув ресурслари, уларни худудий таксимланиши ва жойлашиши.

^ Дунёни чучук сув ресурслари

1. Чучук сув микдори.

1200 км3 га тенг булган бир вактдаги даврлар суви хажми табиатда сувнинг айланиши турайли йилига 40000 км3 га якин хажмда янгиланади ёки дарёлар узанидаги сувлар микдорига нисбатан 33 марта ортик сув хажмида. Бу чучук сувлар планета ахолисини, хайвонот ва усимлик дунёсини хамда тупрок нам-лигини таъминловчи манбадир.

Китъалар буйича чучук сувлар микдорининг тавсифи куйидаги жадвалда келтирилади.

Китъаларни ва яхлит курикликни чучук сув ресурсларининг баланси бахоси.

5-жадвал
Сув балансининг элементлари

Европа

Осиё

Афри-ка

Шимол. Америка

Жануб. Аме-рика

Австра-лия

Бутун куруклик х)

Мм

Майдон, млн. км2

9.8

45.0

30.3

20.7

18.4

8.7

132.3

Мм

Ёгинлар, Е

734

726

686

670

1684

736

834

Мм

Дарё окими: О

- тулик, О

- ер ости Е ер усти319

109

210


293

76

217


139

48

91


287

84

203


583

210

373


226

54

172


294

90

204

Мм

Худудни умумий намланиши, Н

524

509

595

497

1275

564

630

Мм

Бугланиш, Б

415

433

547

383

1065

510

540

Км3

Ёгинлар, Е

7165

32690

20780

13910

29355

6405

110305

Км3

Дарё окими: О

- тулик, О

- ер ости Е

- ер усти Е


3110

1065

2045


13190

3410

9780


4225

1465

2760


5960

1740

3720


10380

3740

7140


1965

465

1500


38830

11885

26945

Км3

Худудни умумий намланиши, Н


5120


22910


18020


9690


22715


4905


83360

Км3

Бугланиш, Б

4055

19500

16555

7950

18975

4440

71475

Нисбий микдорлари

Дарёларга окиб келаётган ер ости сув окими %да тулик микдоридан


34


26


35


32


36


24


31

Дарёни ер ости сувлари билан таъминланиш коэффициент


0.21


0.15


0.08


0.18


0.20


0.10


0.14


Сув оким коэффициенти Ко


0.43


0.43


0.23


0.31


0.35


0.31


0.36


х) - Кутб музликларидан (О = 3000 км3) ва дарёларни четлаб утувчи ер ости сув окими (Еости = 2400 км3)дан ташкари.Жадвалдан куриниб турибдики майдон бирлигига тугри келадиган (оким калинлиги буйича) сув ресурсларига бой китъа - Жанубий Америкадир. Унинг тулик ва ер ости суви окимлари Европа китъасининг сув окимига нисбатан 2 марта катта булиб сув ресурслари буйича 2нчи уринчи эгаллайди. Ундан кейин тартиб буйича Осиё, Шимолий Америка ва Африка туради. Дарё окимининг энг кичик таъминланганлик микдори Австралиядадир. Дунёнинг кайси кисмида ва худуднинг майдонига боглик холда. Сув оким каноли буйича (тулик ва ер ости) Осиё китъасининг сув ресурслари биринчи уринни эгаллайди. Колган китъалар сув ресурслари микдори буйича куйидаги тартибда жойлашганлар: Шимолий Америка, Африка, Европа ва Австралия океан фоллари билан.

Курукликни сув баланси тугрисида тулик тасаввурга эга булиш учун юкоридаги жадвалда келтирилган маълумотларга Гренландия, Канада архипелаги ва Антарктида кутб коплама музликларидан (курукликни 16 млн.км2 еки 11% майдонини эгонлаган) океанга окиб тушаётган сув оким микдорини кушиш керак. Курукликдан дунё океанига окиб келаётган дарё окими микдори хакида. Тулик тасаввурга эта булиш учун кутб музликларидан окиб келаётган сув окимини хам хисобга олиш зарур. В.М.Котляков океанга окиб келаётган муз ва сув окимларини микдорини 3000 км3/й эканлигини хисобланган. Бундан ташкари дарёларни четлаб утиб окиб келадиган ер ости сув окимларини микдорини Зексер И. ва бошк. 2400 км3/й тенг эканлигини хисоблаганлар.

Шундай килиб, дунё океанига келиб тушаётган 38830 км3/йилга тенг дарёлар сув окими яна 5400 км3/йилга оширилиши керак, ана шунда дунё океанига окиб тушаётган умумий сув оким микдори 44230 км3/йилни тенг булади, хамда куруклик ичкарисидаги ёпик вилоятлар сув окими билан бирга умумий сув окими 45060 км3/йилни ташкил килади.

Планетани чучук сув ресурслар 6-жадвалКитъалар

Майдон минг. км2

Ахоли млн.одам


Дарё сув кими, км3

Ахоли бошига тугри келадиган дарё сув окими минг м3/стал


Тулик (О)

ер ости

Тулик

ер ости

Европа

10500

693

3110

1065

4488

1537

Осиё

44400

2946

13190

3410

4478

1157

Африка

30300

572

4225

1465

7386

2561

Ш.Америка

24300

406

5060

1740

14680

4285

Ж.Америка

17800

275

10380

3740

37745

13600

Австралия

8500

25

1965

465

78600

18600

Дунё

135800

4917

38830

11885

7897

2417

Гидросферанинг хилма-хил турли хусусиятлари ва узига кослилиги орасида унинг харакатдалигини алохида таъкидлаш зарурдир. Гидросфера ута харакатчан ва жушкиндир. Бу табиатдаги сувларни айланма харакатининг асоси улкан жараён булиб у билан сув ресурсларини табиий чучукланиши, курукликда сувларни таксимланиши ва жойлашиши хамда ахолини, хайвонот ва усимлик дунёсини сув билан таъминланиши богликдир. Табиатдаги сувларни айланма харакати билан емирилиш жараёнлари ва Ерни рельефини шаклланиши богликдир табиатда сувни айланма харакати куйидаги руй беради. Куруклик ва дунё океанидан Куёш иссикмоги таъсирида бугланиб атмомферани намлик билан тулдиради. Мутахассисларни хисоблари буйича Куёшдан келаётган иссикликни 55% сувни буглатишга сарф булар экан. Атмосфера хавосидаги сув буглари хароратни пасайиши хисобига конденсацияланиб (суюк холатга утиб) Ерга (куруклик ва дунё океани юзасига) ёмгир ва кор сифатида ёгади. Кор ва ёмгир сувларини бир кисми тупрокка шимилади ва колган кисми ер усти окимини шакллантиради. Бу сувлар кияликлардан окиб тушиб ларда сойларни пайдо килади ва кенг таркалган сойлар буйича улар дарёларга келиб куйилади. Бу факат дарё окимининг бир кисми яъни ер усти тошкин сувларидир. Дарёлар тупрок катламидан чукурокдаги катламларга шимилиб утиб шаклланган ер ости сувлари хисобига хам таъминланадилар. Ер ости сувининг энг фаол харакат килувчи кисми булоклар куринишда ер юзасига сизиб чикади ёки дарёларга окиб тушади. Куп холларда дарёлар ер ости сувлари билан доимий таъминланадилар. Денгизлари куллар худди океанлар каби факатгина атмосфера ёгинлари хисобигагина эмас балки окиб келаётган дарё сувлари хисобига хам таъминланадилар. Шундай килиб океанлардан ва куруклик ичкарисидаги хавзалардан доимий бугланадиган сувлар узлуксиз тулдирилиб турилиши юз беради. Тупрок катламидаги сувлар асосан бугланиб ва усимликлар оркали трансперацияга сарфланиб атмосфера хавосини сув буглари билан бойитади хамда бир кисми ер ости сувларини таъминлайди.

Табиатдаги сувларни айланма каракати схемаси ана шундай. Сувни айланма харакатини энг мухим хоссаси уни литосфера, атмосфера ва биосфера билан узаро богланиб гидросферани барча кисмиларини: океан, дарёлар, тупрок намлиги, ер ости сувларини ва атмосфера бугларини бир килиб боглашидир. Айланма харакат туфайли гидросферани узулувчанлик (дискретлик) карактуш уз кучини йукотади. Ернинг барча сувлари нафакат пайдо булиши жихатидан балки доимий айланма харакат таъсирида ягонадир. Алохида таъкидлаш зарурки сув ресурсларидан турли хил хужалик ва маданий максадларда фойдаланишлар хам сувларни айланма харакат жараёнида амалга оширилади. Табиатдаги сувни айланма харакати иккита мустакил жараёнлар таъсирида булади: улардан биринчиси - гидросферани сувини тулдирувчи манба - мантия сувини дегазацияси. Бу жараён жуда секин юз бериб миллиард йиллардан бери давом этмокда. Бу жараённи интенсивлиги хакидаги маълумотлар етарли эмас. Сувни айланма харакатини иккинчи жараёни биринчисига нисбатан бир неча баробар жадалрок булиб уни цикли фаелларни алмашиниш яъни бир йил билан чегараланади. Хозирги замон табиатдаги сувни жадал айланма харакати билан деярли хамма гидрологик жараёнлар богликдир, шу жумладан сув ресурсларини табиий янгиланиб туриши ва чучукланиши учун ута мухим

булган жараёнлар хам. Сув - барча тирик мавжудадларни энг мухим элементи эканлигини алохида таъкидлаш зарур.

Дунёни, унинг кисмларини ва китъаларни хар киши бошига дарё сув ресурслари билан таъминланганлиги 7-жадвал

Дунё китъалари

Майдони минг.км3

Ахолиси млн. киши

(1986й)

Дарё стоки км3

Хар киши бошига дарё сув ресурси минг м3/йил


Умумий

Ер ости суви

Умумий

Ер ости суви

Европа

10500

693

3110

1065

4,76

1,63

Осиё

44400

2946

13190

3410

5,16

1,34

Африка

30300

572

4225

1465

9,30

3,22

Шим.Америка

24300

406

5960

1740

16,60

4,85

Жан.Америка

18010

275

10380

3740

44,60

16,00

Австралия океания билан

8500

25

1965

465

93,50

22,70

Дунё

135810

4917

38830

11885

9,10

2,70МДХ ва Болтик буйи мамлакатларини сув ресурслари ва улар ахолисини сув билан таъминланганлиги 8-жадвал

Мамлакатлар

Майдони минг км2

Ахолиси млн. киши


Махаллий сток


Кушни майдонлардан окиб келаётган оким

Умумийси

км3/ йил

Бир киши хисобига, минг м3/йил


Км3/ йил

Умумий ресурсдан % да

Россия Федерацияси

17075,4

145,311

4043

91,6

227

4270

27,82

29,38

Украина

603,7

51,201

52,4

1,19

157,4

209,8

1,02

4,10

Белорусия

207,6

10,078

34,1

0,77

21,7

55,8

3,38

5,54

Узбекистон

447,4

19,026

9,5

0,22

98,1

107,6

0,50

5,56

Козогстон

2717,3

16,244

69,4

1,57

56

125,4

4,27

7,72

Грузия

69,7

5,266

53,3

1,21

7,87

61,2

10,12

11,62

Озарбайжон

86,6

6,811

7,78

0,19

20,2

28

1,14

4,11

Литва

65,2

3,641

12,8

0,29

10,4

23,2

3,52

6,37

Молдова

33,7

4,185

1,31

0,03

11,4

12,7

0,31

3,03

Латвия

63,7

2,647

15,2

0,34

16,8

31,9

5,74

12,05

Киргизистон

198,5

4,143

48,7

1,1

0

48,7

11,75

11,75

Тожикстон

143,1

4,807

47,4

1,07

47,9

95,3

9,86

10,82

Арманистон

29,8

3,412

6,19

0,14

2,08

8,26

1,81

2,42

Туркманистон

488,1

3,361

1,13

0,03

68,9

70,9

0,33

21,09

Эстония

45,1

1,556

10,9

0,25

4,68

15,6

7,0

10,02


МДХ ва Болтик буйи мамлакатлари худудидаги уртача куп йиллик сув баланси.

9-жадвал

Мамлакат

Лар

Майдо

ни минг км2

Атмосфера ёгинлари,

Махаллий сток

Парланишкм3

Мм

км3

мм

Км3

Мм

Россия Фе- дерацияси

17075,4

9348,7

548

4027,0

236

5320,3

312

Украина

603,7

377,0

625

52,4

86,8

325

538

Белорусия

207,6

154,0

743

34,1

16,4

120

579

Узбекистон

447,4

74,1

166

9,5

21,3

64,6

144

Козогистон

2717,3

836

,0

308

69,5

25,6

766

Грузия

69,7

93,3

1138

53,7

770

39,6

568

Озарбайжон

86,6

35,1

405

7,78

90

27,3

315

Литва

65,2

47,9

735

12,77

195,6

35,1

539

Молдова

33,7

18,0

534

1,31

38,9

16,7

485

Латвия

63,7

47,3

743

15,2

238,4

32,1

504

Киргизистон

198,5

76,1

383

48,7

245

27,4

138

Тожикистон

143,1

65,1

455

47,4

331

17,7

124

Арманистон

29,8

17,4

583

6,19

207

11,2

376

Туркманис-тон

488,1

78,3

160

1,13

2,32

77,1

158

Эстония

45,1

32,6

722

10,88

241

21,7

480


Юкоридаги жадвалларда келтирилган маълумотлардан куриниб турибдики сув ресурслари худудий ута нотекис таксимланган ва жойлашган.


Сув баланси - бу табиатдаги сувларни айланма харакатини ва уни алохида исмларини микдорий ифодасидир. Ерни сув балансини умуман ва уни алохида катта кисмларини таърифлаш учун тенгламалар тизими кулланилади. Ернинг йиллик сув балансини тенгламалар тизими асосида микдорий курсатгичларини хисолаш натижалари куйидаги жадвалда келтирилган.

Ернинг йиллик сув баланси

2-жадвал

Сув балансини элементлари (майдон)

W, к м3

Мм

Курукликни этак кисми (116800 минг кв.км)

Ёгинлар

Дарё сув окими

Бугланиш


106000

44230*)

61770


910

380*)

530

Курукликни ёпик кисми (32100 минг кв.км)

Ёгинлар

Бугланиш


7500**)

7500


238**)

238

Дунё океани (361100 минг кв.км)

Ёгинлар

Дарё сув окими

Бугланиш


411600

44230*)

455830


1140

120

1260

Ер шари (510000 минг кв.км)

Ёгинлар

Бугланиш


525100

525100


1030

1030
  1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й
Ушбу маърузалар туплами тикхмии илмий-услубий кенгашида куриб чи-килган ва чоп этишга тавсия килинган
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедрасисув сифатининг инженерлик химояси фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й
Ушбу маърузалар туплами институт илмий-услубий кенгашининг мажлисида куриб чикилган ва чоп этишга рухсат берилган
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш инженерлари институти (тикхмии) Экология ва сув ресурслари кафедраси. Табиат ресурсларидан окилона фойдаланиш ва уни химоя килиш
Ушбу маърузалар туплами институт илмий-услубий кенгашининг мажлисида куриб чикилган ва чоп этишга рухсат берилган
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти «Экология ва Сув ресурсларини бошқариш»
Ушбу методик кўрсатма «Экология ва Атроф муҳит муҳофазаси» йўналиши бўйича таълим олаётган талабаларга мўлжалланган бўлиб унда саноат...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й icon"сув ресурслари ва экология" кафедраси. "Сув таъминоти ва канализация тизимларини ишлатиш" фанидан маърузалар туплами. Тошкент-2001 Мундарижа
Пдкга караб корхонани локал тозалаш иншоотлари тавсия этилиши мумкин. Окова сувлар айланма техникавий сув таъминоти системаларда...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу методик қўлланма институт Илмий – услубий кенгашининг 13 инюь 2007 йилда бўлиб ўтган 8 – сонли мажлисида кўриб чиқилди ва чоп...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconҚишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги
«Сув хўжалигини бошқариш ва унинг иқтисодиёти» ва «Ахборот технологиялари» кафедралари
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон Республикаси кема қатнайдиган сув йўлларидан фойдаланиш
Ушбу Қоидалар сув йўлларини кема қатнайдиган сув йўллари қаторига киритиш, кема қатнайдиган сув йўллари габаритларига, кемаларни,...
Узбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти \"Экология ва сув ресурслари\" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Фаннинг ўқув дастури Тошкент ирригация ва мелиорация институтида ишлаб чиқилди
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации