ДокументыЎзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида icon

Ўзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида

НазваниеЎзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида
Дата22.05.2013
Размер162.53 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ

ЄОНУНИ

28.12.1993 й.

N 1004-XII


МЕТРОЛОГИЯ ТЎЈРИСИДА


Мазкур Єонунга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган

ЎзР 26.05.2000 й. 82-II-сон Єонуни,

ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни


I Бўлим. Умумий єоидалар (1-4-1 моддалар)

II Бўлим. Физик ўлчам бирликлари, уларни єайта хосил єилиш ва єўллаш (5-8 моддалар)

III Бўлим. Ўзбекистон Республикасининг метрология хизматлари (9-11 моддалар)

IV Бўлим. Давлат метрология текшируви ва назорати (12-19 моддалар)

V Бўлим. Метрология ишларини молиявий таъминлаш (20-21 моддалар)


^ I БЎЛИМ. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР


1 - модда. Асосий тушунчалар

2 - модда. Метрология тўгрисидаги єонун хужжатлари

3 - модда. Халєаро шартномалар ва битимлар

4 - модда. Метрологияга оид фаолиятни давлат томонидан бошєариш

4-1-модда. Ўлчовларнинг ягона бирликда бўлишини таъминлашга оид норматив іужжатлар


^ 1-модда. Асосий тушунчалар


Ушбу Єонунда єуйидаги асосий тушунчалар ишлатилмоєда:

"метрология" - ўлчовлар, уларнинг ягона бирликда бўлишини таъминлаш усуллари ва воситалари іамда талаб єилинадиган аниєликка эришиш йўллари іаєидаги фан;

"ягона ўлчов бирлиги" - ўлчовларнинг натижалари єонунлаштирилган бирликларда акс эттирилган ва ва хатоликлари берилган эітимолликда маълум бўлган ўлчов іолати;

"ўлчов воситаси" - ўлчовлар учун фойдаланиладиган ва нормаланган метрологик хусусиятга эга бўлган техника воситаси;

"бирлик эталони" - физик ўлчам бирилигни бошєа ўлчов воситаларига ўтказиш маєсадида уни єайта іосил єилиш ва саєлаш учун мўлжалланган ўлчов воситаси;

"давлат эталони" - ваколат берилган миллий органнинг єарори билан Ўзбекистон Республикаси іудудида ўлчов бирлигининг ўлчами сифатида эътироф этилган эталон;

"метрологик хизмати" - давлат органлари ва юридик шахсларнинг метрология хизматлари тармоји іамда уларнинг ўлчовлар ягона бирликда бўлишини таъминлашга єаратилган фаолияти;

"давлат метрология назорати" - метрология єоидаларига риоя этилишини текшириш маєсадида давлат метрология хизмати органлари амалга оширадиган фаолият;

"ўлчов воситаларини текширувдан ўтказиш" - ўлчов воситаларининг белгилаб єўйилган техник талабларга мувофиєлигини аниєлаш ва тасдиєлаш маєсадида давлат метрология хизмати органлари (ваколат берилган бошєа органлар, ташкилотлар) томонидан бажариладиган операциялар мажмуи;

"ўлчов воситаларини калибрлаш" - метрологик жиіатларнинг іаєиєий єийматларини ва ўлчов бирликларининг єўллашга яроєлилигини аниєлаш іамда тасдиєлаш маєсадида калибрлаш лабораторияси бажарадиган операциялар мажмуи;


ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонунига мувофиє ўн биринчи хат боши чиєариб ташланган


"ўлчов воситаларини ясаш (таъмирлаш, сотиш, ижарага бериш) учун лицензия" - давлат метрология хизмати томонидан юридик ва жисмоний шахсларга бериладиган, мазкур фаолият турлари билан шујулланиш іуєуєини гувоілантирувчи іужжат.


"ўлчов воситаларини метрологик аттестация єилиш" - ягона намуналарда ишлаб чиєриладиган (ёки Ўзбекистон іудудига ягона намуналарда олиб кириладиган) ўлчов воситаларининг хоссаларини синчиклаб тадєиє этиш асосида улар єўлланиш учун іаєєоний эканлигининг метрология хизмати томонидан эътироф этилиши;

"метрология хизматлари, марказлари, лабораторияларини аккредитация єилиш" - ўлчовларнинг ягона бирлигини таъминлаш ишларини аккредитация єилишни белгиланган соіада ўтказишга метрология хизматлари, марказлари, лабораторияларининг ваколатли эканлигининг расмий эътироф этилиши; (ЎзР 26.05.2000 й. 82-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши)

"ўлчов воситаларини калибрлаш іуєуєига эга бўлиши учун юридик шахслар метрология хизматини аккредитация єилиш" - юридик шахслар метрология хизматининг белгиланган соіада ўлчов воситаларини калибрлашдан ўтказишга ваколатли эканлигининг расмий эътироф этилиши; (ЎзР 26.05.2000 й. 82-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши)

"ўлчовларнинг бажарилиш услубиётларини метрологик аттестация єилиш" - ўлчовларни бажариш услубиётининг унга єўйилган метрология талабларига мослигини баіолаш іамда тасдиєлаш маєсадида тадєиєот ўтказиш; (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши), (Олдинги тахририга єаранг)

"ўлчовларнинг бажарилиш услубиёти" - операциялар ва єоидалар мажмуи бўлиб, уларнинг бажарилиши іатолари маълум бўлган ўлчов натижалари олишни таъминлайди; (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши), (Олдинги тахририга єаранг)


^ 2-модда. Метрология тўјрисидаги єонун іужжатлари


Метрология тўјрисидаги єонун іужжатлари ушбу Єонундан ва Ўзбекистон Республикасининг ўзга єонун іужжатларидан иборатдир.

Єораєалпојистон Республикасида метрология соіасидаги муносабатлар Єораєалпојистон Республикаси єонун іужжатлари билан іам тартибга солинади.


^ 3-модда. Халєаро шартномалар ва битимлар


Башарти халєаро шартномада ёки битимда Ўзбекистон Республикасининг метрология тўјрисидаги єонун іужжатларидагидан ўзгача єоидалар белгиланган бўлса, халєаро шартнома ёки битим єоидалари єўлланади.


^ 4-модда. Метрологияга оид фаолиятни

давлат томонидан бошєариш


Метрологияга оид фаолиятни давлат тонмонидан бошєаришни метрология бўйича миллий орган - Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги ("Ўзстандарт" агентлиги) амалга оширади. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги єисм)

"Ўзстандарт" ваколатига: (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши)

метрология соіасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш, метрологияга оид фаолиятни минтаєалараро ва тармоєлараро мувофиєлаштириш; (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши), (Олдинги тахририга єаранг)

миллий эталонларни яратиш, тасдиєлаш, саєлаш ва єўллаб-єувватлаш іамда уларнинг халєаро даражада солиштиршшшини таъминлаш єоидаларини белгилаш; (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши), (Олдинги тахририга єаранг)

ўлчов воситалари, усуллари ва натижаларига єўйиладиган умумий метрологик талабларни аниєлаш;

давлат метрология текшируви ва назоратини амалга ошириш;

метрология масалалари бўйича норматив хужжатларни, шу жумладан давлатнинг бошєа бошєарув органлари билан іамкорликда Ўзбекистон Республикасининг бутун іудудида мажбурий кучга эга бўлган норматив хужжатларни єабул єилиш;

метрология соіасида илмий ва муіандис-техник кадрлар тайёрлаш;

Ўзбекистон Республикасининг метрология соіасидаги халєаро шартномаларига риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш;

метрология масалалари бўйича халєаро ташкилотлар фаолиятида єатнашиш киради;

Ўзбекистон Республикасининг ўлчовларнинг ягона бирликда бўлишини таъминлаш тизими фаолият олиб бориши ва ривожланишини іамда унинг халєаро ўлчов тизими ва бошєа мамлакатларнинг ўлчовлар тизимлари билан уйјунлашувини таъминлаш; (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши)

истеъмолчилар іуєукларини, фуєароларнинг сојлији ва хавфсизлигини, атроф муіитни іамда давлат манфаатларини нотўјри ўлчов натижаларининг салбий оєибатларидан муіофаза єилишга доир чора-тадбирларни амалга ошириш. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши)


^ 4-1-модда. Ўлчовларнинг ягона бирлиєда

бўлишини таъминлашга оид норматив іужжатлар


Ўлчовларнинг ягона бирликда бўлишини таъминлашга оид, метрология нормалари ва єоидаларини белгиловчи іамда Ўзбекистон Республикаси іудудида мажбурий кучга эга бўлган норматив іужжатларни тасдиєлаш ва давлат рўйхатидан ўтказишни "Ўзстандарт" агентлиги амалга оширади.

Ўзбекистон Республикасининг корхоналари, ташкилотлари, давлат бошєарув органлари, юридик шахслар бирлашмалари метрология соіасидаги давлат метрология текшируви ва назорати татбиє этиладиган доирадан ташєаридаги нормалар ва єоидаларни белгилайдиган, ўлчовларнинг ягона бирликда бўлишини таъминлашга оид, "Ўзстандарт" агентлиги томонидан тасдиєланган норматив іужжатларни аниєлаштирадиган ва уларга зид бўлмаган норматив іужжатларни ўз ваколатлари доирасида ишлаб чиєишлари іамда тасдиєлашлари мумкин. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги модда)


^ II БЎЛИМ. ФИЗИК ЎЛЧАМ БИРЛИКЛАРИ,

УЛАРНИ ЄАЙТА ІОСИЛ ЄИЛИШ ВА ЄЎЛЛАШ


5 - модда. Физик ўлчам бирликлари

6 - модда. Физик ўлчамлар бирликларининг эталонлари

7 - модда. Ўлчов воситалари

8 - модда. Ўлчовларни бажариш услубиётлари


^ 5-модда. Физик ўлчам бирликлари


Ўзбекистон Республикасида Халєаро ўлчамлар тизими (СИ)нинг физик ўлчам бирликларини белгиланган тартибда єўллашга йўл єўйилади. Физик ўлчам бирликларининг номи, белгиси, уларни ёзиш ва єўллаш єоидалари "Ўзстандарт"нинг таєдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси томонидан тасдиєланади. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги єисм)

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси Халєаро ўлчамлар тизимига киритилмаган ўлчамларни єўллашга рухсат бериши мумкин.

Ташєи савдо фаолиятини амалга ошириш чојида контракт шартларига мувофиє физик ўлчамларнинг ўзга бирликлари іам ишлатилиши мумкин.


^ 6-модда. Физик ўлчамлар бирликларининг эталонлари


Физик ўлчамларнинг бирликлари эталонлар воситасида саєланади ва єайта тайёрланади.

Эталонларни яратиш, тасдиєлаш, саєлаш ва єўллаш тартибини "Ўзстандарт" белгилайди. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги єисм)


^ 7-модда. Ўлчов воситалари


Фойдаланишда бўлган ўлчов воситалари ўлчов натижаларининг єонунлаштирилган бирликларда белгилаб єўйилган аниєликда бўлишини таъминлаши ва єўллаш шартларига мос келиши лозим.

Техника воситаларини ўлчов воситаларига мансуб деб топиш мезонини "Ўзстандарт" белгилайди. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги єисм)


^ 8-модда. Ўлчовларни бажариш услубиётлари


Ўлчовларни бажариш услубиётлари ўлчов натижаларининг хатоликларини баіолашни ўз ичига олиши ва ўлчов ўтказишнинг мавжуд шароитларида белгилаб єўйилган аниєликни таъминлаши лозим. Ўлчовлар белгиланган тартибда аттестация єилинган ўлчовларнинг бажарилиш услубиётларига мувофиє іолда амалга оширилиши лозим. (ЎзР 26.05.2000 й. 82-II-сон Єонуни тахриридаги гап)

Ўлчовларни бажариш услубиётларини ишлаб чиєиш ва метрологик аттестация єилиш тартибини "Ўзстандарт" белгилайди. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги єисм), (Олдинги тахририга єаранг)


^ III БЎЛИМ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ

МЕТРОЛОГИЯ ХИЗМАТЛАРИ


9 - модда. Ўзбекистон Республикаси метрология хизматининг тузилиши

10 - модда. Давлат метрология хизмати

11 - модда. Юридик шахсларнинг метрология хизматлари


^ 9-модда. Ўзбекистон Республикаси

метрология хизматининг тузилиши


Ўзбекистон Республикаси метрология хизмати давлат метрология хизматидан ва юридик шахсларнинг метрология хизматларидан таркиб топади.


^ 10-модда. Давлат метрология хизмати


"Ўзстандарт" бошчилик єиладиган давлат метрология хизматига Єораєалпојистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаіридаги давлат метрология хизмати органлари киради. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги єисм)

Давлат метрология хизмати органлари давлат метрология текшируви ва назоратини, шунингдек фаолиятнинг бошєа турларини амалдаги єонун хужжатларига мувофиє амалга оширади.


^ 11-модда. Юридик шахсларнинг метрология хизматлари

Юридик шахсларнинг метрология хизматлари зарурат бўлган іолларда ўлчовларнинг ягона бирлигини таъминлаш бўйича ишларни бажариш ва метрология назоратини амалга ошириш учун тузилади.

Юридик шахслар метрология хизматларининг іуєує ва бурчлари давлат метрология хизмати органлари билан келишиб олинган низомлар билан белгиланади.


^ IV БЎЛИМ. ДАВЛАТ МЕТРОЛОГИЯ

ТЕКШИРУВИ ВА НАЗОРАТИ


12 - модда. Давлат метрология текшируви ва назоратини ўтказиш тартиби

13 - модда. Давлат метрология текшируви ва назорати объектлари

14 - модда. Давлат метрология текшируви ва назорати тадбиє этиладиган доиралар

15 - модда. Давлат метрология текшируви ва назорати турлари

16 модда. Ўлчов воситаларининг турларини тасдиєлаш

17 - модда. Ўлчов воситаларини текширувдан ўтказиш

18-модда. Ўлчов воситаларини тайёрлаш, реализация єилиш ва уларнинг ижараси билан шујулланиш учун юридик ва жисмоний шахсларнинг фаолиятига лицензия бериш

18-1-модда. Метрология ишлари ва хизматларини амалга ошириш іуєуєи билан таъминлаш учун юридик ва жисмоний шахсларни аккредитация єилиш

19 - модда. Метрология нормалари ва єоидаларини бузганлик учун жавобгарлик


^ 12-модда. Давлат метрология текшируви

ва назоратини ўтказиш тартиби.


Давлат метрология текшируви ва назорати давлат метрология хизмати органлари томонидан метрология нормалари ва єоидаларига риоя этилишини текшириш маєсадида амалга оширилади.

Давлат метрология текшируви ва назорати метрология соіасидаги єонун хужжатлари талабларига мувофиє амалга оширилади.


^ 13-модда. Давлат метрология текшируви

ва назорати объектлари


Єуйидагилар давлат метрология текшируви ва назоратининг объектлари іисобланади:

эталонлар;

ўлчов воситалари;

моддалар ва материаллар таркиби іамда хоссаларининг стандарт намуналари;

ахборот-ўлчов тизимлари;

ўлчовларни бажариш услубиётлари;

метрология нормалари ва єоидаларида назарда тутилган ўзга объектлар.


^ 14-модда. Давлат метрология текшируви

ва назорати татбиє этиладиган доиралар


Давлат метрология текшируви ва назорати:

сојлиєни саєлаш, ветеринария, атроф-муіитни муіофаза єилиш;

моддий бойликларни ва энергетика ресурсларини іисобга олиш;

савдо-тижорат, божхона, почта ва солиє операцияларини ўтказиш, телекоммуникация хизматларини кўрсатиш; (ЎзР 26.05.2000 й. 82-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши)

захарли, енгил алангаланувчан, портловчи ва радиоактив моддаларни саєлаш, ташиш іамда йўє єилиб ташлаш;

давлат мудофаасини таъминлаш;

меінат хавфсизлигини ва транспорт іаракати хавфсизлигини таъминлаш;

сертификатланадиган маісулотнинг хавфсизлиги ва сифатини аниєлаш;

геодезик ва гидрометеорологик ишлар;

ўлчов воситаларини давлат синовидан, текширувдан, калибрлашдан, таъмирлаш ва метрологик аттестациядан ўтказиш;

фойдали єазилмаларни єазиб олиш;

миллий ва халєаро спорт рекордларини рўйхатга олишга нисбатан татбиє этилади.

Ўзбекистон Республикасининг норматив іужжатларига биноан давлат метрология текшируви ва назорати фаолиятнинг ўзга доираларига нисбатан іам татбиє этилиши мумкин.


^ 15-модда. Давлат метрология текшируви ва назорати турлари


Давлат метрология текшируви єуйидаги тарзда амалга оширилади:

ўлчов воситаларининг турларини синаш ва тасдиєлаш;

ўлчов воситаларини іамда ўлчовларнинг бажарилиш услубиётларини метрологик аттестация єилиш; (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши), (Олдинги тахририга єаранг)

ўлчов воситаларини, шу жумладан эталонларни текширувдан ўтказиш, калибрлаш;

ўлчов воситаларини іамда ўлчовларнинг бажарилиш услубиётларини синаш, текширувдан ўтказиш, метрологик аттестация єилиш, ўлчов воситаларини ва метрология фаолиятнинг бошєа муайян турларини калибрлаш іуєуєига эга бўлиши учун метрология хизматлари, марказлари, лабораторияларини аккредитация єилиш;

юридик ва жисмоний шахсларнинг ўлчов воситаларини тайёрлаш, реализация єилиш, уларнинг ижараси билан шујулланишга доир фаолияти лицензияланаётганда мазкур шахсларнинг белгиланган метрология нормалари ва єоидаларига риоя этишларини баіолаш іамда тасдиєлаш; (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши), (Олдинги тахририга єаранг)

ўлчовларнинг бажарилиш сифатини ва метрология фаолиятининг бошєа турларини баіолаш. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши)

Давлат метрология назорати:

ўлчов воситаларини тайёрлаш, таъмирлаш, уларнинг ижараси билан шујулланиш, уларни реализация єилиш, уларнинг іолати ва єўлланилиши (физик ўлчамлар бирликлари эталонларини, моддалар ва материаллар таркиби іамда хоссаларининг стандарт намуналарини, ўлчов тизимларини єўшган іолда);

ўлчовларнинг бажарилиш услубиётларининг єўлланилиши;

белгаланган метрология нормалари ва єоидаларига риоя этилиши іамда аккредитация єилинган метрология хизматлари, марказлари, лабораториялари фаолияти устидан амалга оширилади. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги єисм), (Олдинги тахририга єаранг)

Зарур іолларда "Ўзстандарт" єарорига биноан метрология текшируви ва назоратнинг бошєа турлари ва шакллари хам белгиланиши мумкин. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги єисм), (Олдинги тахририга єаранг)


^ 16-модда. Ўлчов воситаларининг турларини тасдиєлаш


Ушбу Єонуннинг 14-моддасида кўрсатилган доираларда фойдаланиладиган, ишлаб чиєарилиши ва импорт бўйича четдан олиб келиниши лозим бўлган ўлчов воситалари давлат синовларидан (кейинчалик уларнинг турини тасдиєлаш шарти билан) ёки метрологик аттестациядан ўтказилиши лозим.

Ўлчов воситаларининг давлат синовларини ўтказиш, турини тасдиєлаш ва Давлат реестрига киритишни "Ўзстандарт" амалга оширади. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги єисм)

Тасдиєланган ўлчов воситаларига ёки уларнинг фойдаланиш хужжатларига ишлаб чиєарувчи Давлат реестри белгисини єўйиши шарт.

Бошєа давлатларнинг ўлчов воситаларини синаш ва метрологик аттестациялаш натижалари тузилагн шартномалар іамда битимларга мувофиє эътироф этилади.


^ 17-модда. Ўлчов воситаларини текширувдан ўтказиш


Текширувдан ўтказилиши лозим бўлган ўлчов воситалари туркумларининг рўйхати "Ўзстандарт" томонидан тасдиєланади. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги єисм)

Юридик шахсларнинг аккредитация єилинган метрологик хизматларига ўлчов восталарини текширувдан ўтказиш іуєуєи берилиши мумкин.

Бошєа давлатларда амалга оширилган ўлчов воситаларини текшириш натижалари халєаро шартномалар ва битимлар асосида эътироф этилади.


^ 17-1-модда. Ўлчов воситаларини калибрлаш

(ЎзР 26.05.2000 й. 82-II-сон Єонунига мувофиє киритилган модда)


Ушбу Єонуннинг 14-моддасида кўрсатиб ўтилганидан бўлак соіаларда єўлланиладиган ва мажбурий текширувдан ўтказилмайдиган ўлчов воситалари уларни ишлаб чиєариш, реализация єилиш, ишлатиш, ижарага бериш, таъмирлашда ва Ўзбекистон Республикаси іудудига олиб киришда калибрлашдан ўтказилиши мумкин.

Ўлчов воситаларини калибрлаш іуєуєи юридик шахсларнинг аккредитация єилинган метрология хизматларига берилиши мумкин.

Юридик шахсларнинг метрология хизматларини ўлчов воситаларини калибрлаш іуєуєига эга бўлиши учун аккредитация єилиш тартиби ва калибрлашни ўтказиш тартиби "Ўзстандарт" томонидан белгиланади". (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги єисм)


^ 18-модда. Ўлчов воситаларини тайёрлаш, реализация єилиш

ва уларнинг ижараси билан шујулланиш учун юридик

ва жисмоний шахсларнинг фаолиятига лицензия бериш


Ушбу єонуннинг 14-моддасида кўрсатилган доирада єўлланилиши мумкин бўлган ўлчов воситаларини тайёрлаш, реализация єилиш ва уларнинг ижараси билан шујулланиш єонун іужжатларига мувофиє бериладиган лицензия асосида юридик ва жисмоний шахслар томонидан амалга оширилади. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги модда), (Олдинги тахририга єаранг)


^ 18-1-модда. Метрология ишлари ва хизматларини амалга

ошириш іуєуєи билан таъминлаш учун юридик ва жисмоний

шахсларни аккредитация єилиш


Норматив ва техник іужжатларни метрологик экспертиза єилиш, ўлчовларнинг бажарилиш услубиётларини метрологик аттестация єилиш, ушбу єонуннинг 14-моддасида кўрсатилган доирада єўлланилиши ва фойдаланилиши мумкин бўлган ўлчов воситаларини текширувдан ўтказиш, калибрлаш, таъмирлаш, синаш, метрологик аттестация єилишни амалга ошириш іуєуєи билан таъминлаш учун юридик ва жисмоний шахсларни аккредитация єилиш "Ўзстандарт" агентлиги томонидан белгиланган тартибда амалга оширилади. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги модда)


^ 19-модда. Метрология нормалари ва єоидаларини

бузганлик учун жавобгарлик


Ушбу Єонуннинг єоидалари, шунингдек метрология нормалари ва єоидалари бузилишида айбдор бўлган Ўзбекистон Республикасининг юридик ва жисмоний шахслари, давлат бошєарув органлари амалдаги єонун іужжатларига мувофиє жавобгар бўладилар.


^ V БЎЛИМ. МЕТРОЛОГИЯ ИШЛАРИНИ

МОЛИЯВИЙ ТАЪМИНЛАШ


20 - модда. Давлат томонидан албатта молиявий таъминлаш

21 - модда. Метрологик ишлар ва хизматлар учун хає тўлаш


^ 20-модда. Давлат томонидан албатта молиявий таъминлаш


Давлат томонидан єуйидагилар:

метрологияни ривожлантириш истиєболларини ишлаб чиєиш;

метрология соіасида расмий ахборотлар билан таъминлаш;

метрология бўйича халєаро, минтаєавий ташкилотларнинг ишида єатнашиш ва метрология бўйича чет эл миллий хизматлари билан ишлар бажариш;

метрология бўйича халєаро, минтаєавий нормалар іамда єоидаларни ишлаб чиєиш ва ишлаб чиєишга єатнашиш;

метрология соіасидаги норматив іужжатларни ишлаб чиєиш;

метрология бўйича умумдавлат аіамиятига молик илмий-тадєиєот ва ўзга ишларни ўтказиш;

ўлчовларнинг ягона бирлигини таъминлашга доир "Ўзстандарт" агентлиги томонидан тасдиєланадиган норматив іужжатларни ишлаб чиєиш; (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши)

физик ўлчам бирликларининг этолонларини ва ўта аниє намунавий ўлчов воситаларини ишлаб чиєиш, такомиллаштириш, ясаш, саєлаш, єўллаш, сотиб олиш ва асраш, шунингдек уларнинг халєаро даражада солиштирилишини таъминлаш; (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши)

моддалар ва материаллар таркиби іамда іоссаларининг стандарт намуналарини, шунингдек моддалар ва материалларнинг физик константалари іамда іоссаларига оид стандарт справка маълумотлари ишлаб чиєиш ва жорий этиш давлат тизимларини ривожлантиришга доир ишлар;

давлат метрология текшируви ва назоратига доир ишлар албатта бюджетдан молиявий таъминланиши шарт. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги хат боши)


^ 21-модда. Метрология ишлари ва хизматлари учун іає тўлаш


Ўлчов воситаларини синаш, текширувдан ўтказиш, ўлчовларнинг бажарилиш услубиётларини аттестация єилиш, норматив ва техник іужжатларни метрологик экспертиза єилиш, техник жиіатдан асослилиги іамда белгиланган метрология нормалари ва єоидаларига мувофиєлигини баіолаш, ўлчовларнинг бажарилиш сифатини баіолаш бўйича юридик іамда жисмоний шахсларга кўрсатилаётган метрология ишлари ва хизматлари учун, шунингдек метрология фаолиятининг давлат томонидан молиялаштириш соіасига кирмайдиган турлари учун манфаатдор шахслар томонидан іає тузиладиган шартномаларнинг шартларига мувофиє тўланади. (ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонуни тахриридаги модда), (Олдинги тахририга єаранг)


Ўзбекистон Республикаси Президенти И.КаримовПохожие:

Ўзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида iconЎзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. Стандартлаштириш тўЈрисида
...
Ўзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида iconO‘zbekiston respublikasining qonuni 28. 12. 1993 y. N 1004-xii

Ўзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида iconЎзбекистон республикасининг єонуни 26. 04. 1996 й. Истеъмолчиларнинг іуєуєларини іимоя єилиш тўЈрисида
Ушбу Єонунда єўлланиладиган асосий тушунчалар 2 модда. Истеъмолчиларнинг хуєуєларини
Ўзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида iconЎзбекистон республикасининг єонуни 29. 04. 2004 й. N 613-ii электрон тижорат тўЈрисида
Ушбу Єонуннинг маєсади электрон тижорат соіасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат
Ўзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида iconЎзбекистон республикасининг єонуни 11. 12. 2003 й. N 562-ii электрон раєамли имзо тўЈрисида
Ушбу Єонуннинг маєсади электрон раєамли имзодан фойдаланиш соіасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат
Ўзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида iconЎзбекистон республикасининг єонуни 11. 12. 2003 й. 560-ii ахборотлаштириш тўЈрисида
Ушбу Єонуннинг маєсади ахборотлаштириш, ахборот ресурслари ва ахборот тизимларидан фойдаланиш соіасидаги муносабатларни тартибга...
Ўзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида iconЎзбекистон республикасининг єонуни 29. 04. 2004 й. N 611-ii электрон іужжат айланиши тўЈрисида
Ушбу Єонуннинг маєсади электрон іужжат айланиши соіасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат
Ўзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида iconЎзбекистон республикасининг қонуни 02. 09. 1993 й. N 913-xii маҳаллий давлат ҳокимияти тўҒрисида
Маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органларининг структураси ва улар фаолиятининг
Ўзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида iconЗакон республики узбекистан 28. 12. 1993 г. N 1004-xii см текст документа на узбекском языке о метрологии в настоящий Закон внесены изменения в соответствии с
Узбекистана единичными экземплярами) на основании тщательных исследований их свойств; (Абзац введен в соответствии с Законом руз...
Ўзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. N 1004-xii метрология тўЈрисида icon08. 07. 2005 й. N пқ-117 ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантиришга оид қЎшимча чора-тадбирлар тўЈрисида
Пф-3080-сонли Фармонини ижро этиш юзасидан ҳамда Ўзбекистон Республикасининг "Ахборотлаштириш тўјрисида"ги ва "Электрон рақамли имзо...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации