Документы28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида icon

28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида

Название28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида
Дата22.05.2013
Размер84.7 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ

ЄАРОРИ

28.06.2003 й.

N 289


НЕФТЬ МАІСУЛОТЛАРИНИ СОТИШ БЎЙИЧА

ФАОЛИЯТНИ ЛИЦЕНЗИЯЛАШ ТЎЈРИСИДАГИ

НИЗОМЛАРНИ ТАСДИЄЛАШ ТЎЈРИСИДА


Мазкур Єарорга ЎзР ВМ 22.02.2005 й. 73-сон Єарорига мувофиє ўзгартиришлар киритилган


Республика даражасида ва жойларда нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялашни ташкил этиш ишларининг таілили ишларни ташкил этиш тизимида камчиликлар мавжудлигидан іамда амалдаги єонун іужжатлари нормалари ва талаблари бузилаётганлигидан далолат бермоєда.

Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликларининг іудудий ишчи гуруілари єониєарсиз ишлаётганлиги, шунингдек ваколатли органлар томонидан улар фаолияти устидан зарур назорат ўрнатилмаганлиги бундай іолатнинг сабабларидан биридир.

Шу муносабат билан фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўјрисидаги єонун іужжатларига мувофиє лицензияловчи органлар томонидан ўз вазифаларининг бажарилишига іамда республика ва іудудий комиссиялар фаолиятининг аниє иш тартибини белгилашга катта аіамаият берилади.

"Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Єонунининг 5-моддасига мувофиє Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси ^ ЄАРОР ЄИЛАДИ:


1. Єуйидагилар:

Нефть маісулотларини сотиш бўйича (нефть маісулотларини автомобилларга ёнилји єуйиш шохобчалари ва мой алмаштириш пунктлари орєали сотишдан ташєари) фаолиятни лицензиялаш тўјрисидаги Низом 1-иловага мувофиє;

Нефть маісулотларини автомобилларга ёнилји єуйиш шохобчалари ва мой алмаштириш пунктлари орєали сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўјрисидаги Низом 2-иловага мувофиє;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш комиссияси таркиби 3-иловага мувофиє;

Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликларининг нефть маісулотларини автомобилларга ёєилји єўйиш шохобчалари ва мой алмаштириш пунктлари орєали сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш комиссияларининг Намунавий таркиби 4-иловага мувофиє тасдиєлансин.


2. Белгилаб єўйилсинки:

нефть маісулотларини сотиш бўйича (нефть маісулотларини автомобилларга ёнилји єуйиш шохобчалари ва мой алмаштириш пунктлари орєали сотишдан ташєари) фаолиятни амалга ошириш учун лицензияларни бериш ва бекор єилиш, уларнинг амал єилишини тўхтатиш ёки узайтириш тўјрисидаги єарорлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш комиссияси томонидан єабул єилинади;

нефть маісулотларини автомобилларга ёнилји єуйиш шохобчалари ва мой алмаштириш пунктлари орєали сотиш бўйича фаолиятни амалга ошириш учун лицензияларни бериш ва бекор єилиш, уларнинг амал єилишини тўхтатиб єўйиш, тўхтатиш ёки узайтириш тўјрисидаги єарорлар Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликларининг тегишли іудудий комиссиялари томонидан єабул єилинади.


3. Єуйидагилар:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Ёєилји-энергетика комплекси, кимё, металлургия ва машинасозлик масалалари ахборот-таілил департаментига Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш комиссиясининг іужжатларни єабул єилиш, лицензиялар бериш, лицензия битимини тузиш ва унинг бажарилишини назорат єилишни амалга оширувчи ишчи органи функциялари; (ЎзР ВМ 22.02.2005 й. 73-сон Єарори тахриридаги хат боши)

"Ўздавнефтгазинспекция"нинг іудудий бўлимларига Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликларининг нефть маісулотларини автомобилларга ёнилји єуйиш шохобчалари ва мой алмаштириш пунктлари орєали сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш комиссияларининг іужжатларни єабул єилиш, лицензиялар бериш, лицензия битимини тузиш ва унинг бажарилишини назорат єилишни амалга оширувчи ишчи органи функциялари юклансин.


4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш комиссияси икки іафта муддатда:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш комиссияси тўјрисидаги Низомни;

Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликларининг нефть маісулотларини автомобилларга ёнилји єўйиш шохобчалари ва мой алмаштириш пунктлари орєали сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш комиссиялари тўјрисидаги Намунавий низомни ишлаб чиєсин ва тасдиєласин.


5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Ёєилји-энергетика комплексини ривожлантириш департаменти бир ой муддатда ушбу єарор кучга киргунга єадар берилган лицензияларни хатловдан ўтказсин, уларнинг амал єилиш муддатларини Нефть маісулотларини (нефть маісулотларини автомобилларга ёнилји єуйиш шохобчалари ва мой алмаштириш пунктлари орєали сотишдан ташєари) сотиш фаолиятини лицензиялаш тўјрисидаги Низомга мувофиєлаштирсин ва лицензиатлар билан лицензия битимлари тузсин.


6. Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликлари:

ўн кун муддатда Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликлари йијилишларида мазкур єарор билан тасдиєланган Низомга ва намунавий таркибга мувофиє нефть маісулотларини автомобилларга ёнилји єўйиш шохобчалари ва мой алмаштириш пунктлари орєали сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш бўйича іудудий комиссиялар таркибини тасдиєласинлар, комиссиялар масъулиятини ошириш чора-тадбирларини кўрсинлар;

бир ой муддатда "Ўздавнефтгазинспекция" билан биргаликда ушбу єарор кучга киргунга єадар нефть маісулотларини автомобилларга ёнилји єуйиш шохобчалари ва мой алмаштириш пунктлари орєали сотиш іуєуєига лицензия олган лицензиатлар билан "Ўздавнефтгазинспекция"нинг іудудий бўлимлари орєали лицензия битимлари тузилишини таъминласинлар.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш комиссияси ушбу банднинг бажарилишини мувофиєлаштиришни ва назорат єилишни таъминласин.


7. Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг 5-иловага мувофиє айрим єарорларига ўзгартиришлар киритилсин.


8. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири Ў.Т.Султонов зиммасига юклансин.


^ Вазирлар Маікамасининг Раиси И.Каримов


Вазирлар Маікамасининг

2003 йил 28 июндаги

289-сон єарорига

3-ИЛОВА


Ўзбекистон Республикаси

Вазирлар Маікамасининг

Нефть маісулотларини сотиш бўйича

фаолиятни лицензиялаш комиссияси

ТАРКИБИКаримов А.Р.

-

"Ўзбекнефтгаз" миллий холдинг компанияси бошєаруви раисининг ўринбосари, комиссия раиси


Комилов А.А.

-

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг Ёєилји-энергетика комплекси, кимё, металлургия ва машинасозлик масалалари ахборот-таілил департаментининг етакчи мутахассиси, комиссия котиби (ЎзР ВМ 22.02.2005 й. 73-сон Єарори тахриридаги банд)


Абдурашидов А.А.

-

Ўзбекистон Республикаси Монополиядан чиєариш ва раєобатни ривожлантириш давлат єўмитаси раисининг биринчи ўринбосари


Жўраев Т.И.

-

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг ўринбосари


Восиєов А.Р.

-

Ўзбекистон Республикаси Иєтисодиёт вазирлигининг бўлим бошлији

Шмакова Н.Н.

-

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиє єўмитасининг бошєарма бошлији


Шодмонхўжаев Н.С.

-

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ёнјиндан саєлаш бош бошєармаси бўлим бошлијининг ўринбосари


Доценко Н.П.

-

Давлат табиатни муіофаза єилиш єўмитаси Атмосфера іавосини муіофаза єилиш бош бошєармаси бошлији


Раімонов Р.К.

-

"Ўзстандарт" агентлиги Меторология хизматлари кўрсатиш республика марказининг бўлим бошлији


Рамазонов Н.С.

-

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси іузуридаги "Ўздавнефтгазинспекция" бошлији


Тошмуіамедов Х.Ф.

-

"Саноатконтехназорат" агентлиги бош директорининг ўринбосари
Изоі: ^ 1. Комиссия аъзолари бошєа ишга ўтган таєдирда Комиссия таркибига уларнинг лавозимига янгидан тайинланган шахслар киритилади.

2. Комиссия зарурият бўлганда тегишли ихтисослик бўйича мутахассис - экспертларни жалб єилиш іуєуєига эга.


^ Вазирлар Маікамасининг

2003 йил 28 июндаги

289-сон єарорига

4-ИЛОВА


Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,

вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликларининг

нефть маісулотларини автомобилларга ёнилји

єўйиш шохобчалари ва мой алмаштириш

пунктлари орєали сотиш бўйича фаолиятни

лицензиялаш комиссияларининг

^ НАМУНАВИЙ ТАРКИБИ


1. Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раисининг ўринбосари, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимининг ўринбосари - Комиссия раиси


2. Вилоят ички ишлар бошєармаси бошлији


3. Вилоят молия бошєармаси бошлији


4. Вилоят солиє бошєармаси бошлији


5. Вилоят монополиядан чиєариш ва раєобатни ривожлантириш бошєармаси бошлији


6. Вилоят стандартлаштириш ва метрология бошєармаси бошлији


7. Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки єўмитаси вилоят бошєармаси бошлији


Изоі: ^ Комиссия зарурият бўлганда тегишли ихтисослик бўйича мутахассис - экспертларни жалб єилиш іуєуєига эга.


Вазирлар Маікамасининг

2003 йил 28 июндаги

289-сон єарорига

5-ИЛОВА


Ўзбекистон Республикаси Іукуматининг

айрим єарорларига киритилаётган

ЎЗГАРТИРИШЛАР


1. Вазирлар Маікамасининг "Тошкент шаірини нефть маісулотлари билан таъминлашни яхшилаш чора-тадбирлари тўјрисида" 1998 йил 7 сентябрдаги 382-сон єарорининг (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 1998 й., 9-сон, 33-модда) 1-банди ўз кучини йўєотган деб іисоблансин.


2. Вазирлар Маікамасининг "Автомобиль ёнилјиси єуйиш шохобчаларининг ишини такомиллаштириш ва республика истеъмолчиларини нефть маісулотлари билан таъминлашни яхшилаш чора-тадбирлари тўјрисида" 1998 йил 18 сентябрдаги 397-сон єарорида (Ўзбекистон Республикаси ЄТ, 1998 й., 9-сон, 35-модда):

а) 1-бандда:

иккинчи ва учинчи хат боши ўз кучини йўєотган деб іисоблансин;

тўртинчи хат бошидаги "хусусийлаштирилган" сўзи чиєариб ташлансин;

б) 3-банд ўз кучини йўєотган деб іисоблансин;

в) 4-бандда:

иккинчи хат боши ўз кучини йўєотган деб іисоблансин;

тўртинчи хат бошидаги "хусусийлаштирилган" сўзи чиєариб ташлансин;

бешинчи хат бошидаги "Ўздавнефтмаісулот" бирлашмаси" сўзлари "Ўзнефтмаісулот" акциядорлик компанияси" сўзлари билан алмаштирилсин;

г) єарорга 1 ва 2-иловалар ўз кучини йўєотган деб іисоблансин;

д) єарорга 3-илова номидаги, 1.3, 3.4 ва 3.5-бандлардаги "хусусийлаштирилган" сўзи чиєариб ташлансин.Похожие:

28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида icon07. 09. 1998 й. N 382 тошкент шаірини нефть маісулотлари билан таъминлашни яхшилаш чора-тадбирлари тўЈрисида
Республика истеъмолчиларининг нефть маісулотларига бўлган эітиёжини янада тўлиє єондириш, аіолини улар билан таъминлашда зарур тартиб...
28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида iconЎз кучини йўқотган қарорлари рўйхати
Вазирлар Маҳкамасининг «Тиббий фаолиятни ва фармацевтика фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида» 2003 йил...
28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида icon27. 09. 2003 й. N 413 телекоммуникациялар соіасидаги фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомга ўзгартириш ва єўшимчалар киритиш іаєида
Республикаси Єонунини амалга ошириш чора-тадбирлари іаєида 2002 йил 28 июндаги 236-сон єарорига мувофиє, шунингдек телекоммуникациялар...
28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида iconТиббий фаолиятни лицензиялаш схемаси
...
28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида iconТиббий фаолиятни лицензиялаш тўғрисида низо м I. Умумий қоидалар
Тиббий фаолиятни лицензиялаш Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги (кейинги ўринларда лицензияловчи орган деб аталади)...
28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида icon19. 07. 2004 й. N 339 почта алоєаси соіасидаги фаолиятни такомиллаштириш тўЈрисида
Почта алоєаси тўјрисида ги Ўзбекистон Республикаси Єонунини іамда 2003-2004 йилларда корхоналарни давлат тасарруфидан чиєариш ва...
28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида iconДокументы
1. /Нефт/Автомобилларга ёнил?и ?уйиш шохобчалари томонидан нефть ма?сулотларини ми?дор ва...
28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида iconАриз а
Самарқанд вилоят ҳокимлигининг нефт маҳсулот-ларини автомобилларга ёнилғи қуйиш шахобчалари ва мой алмаштириш пунктлари орқали сотиш...
28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида iconМонтаж килиш ва улардан фойдаланишда кулланилаётган норматив хужжатлар
Нефть махсулотлари ва газдан фойдаланиш, уларни сотиш, нефть, газ ва газ конденсатини казиб олиш, кайта ишлаш, узатиш, саклаш объектларини...
28. 06. 2003 й. N 289 нефть маісулотларини сотиш бўйича фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомларни тасдиєлаш тўЈрисида iconТиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида
Республикаси Президентининг «Республика тиббиёт муассасалари фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации