ДокументыN 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида icon

N 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида

НазваниеN 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида
Дата22.05.2013
Размер174.91 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ

ЄАРОРИ

08.06.2000 й.

N 220


ЎЗБЕКИСТОН НЕФТЬ МАІСУЛОТЛАРИ

ВА ГАЗДАН ФОЙДАЛАНИШНИ НАЗОРАТ

ЄИЛИШ ДАВЛАТ ИНСПЕКЦИЯСИНИ

ТАШКИЛ ЭТИШ ТЎЈРИСИДА


Мазкур Єарорга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган

ЎзР ВМ 26.12.2003 й. 573-сон Єарори,

ЎзР ВМ 08.01.2004 й. 9-сон Єарори,

ЎзР ВМ 13.07.2004 й. 328-сон Єарори


Иєтисодиёт тармоєларида нефть маісулотлари ва газдан оєилона іамда самарали фойдаланишни давлат томонидан назорат єилишнинг ягона тизимини такомиллаштириш, "Энергиядан оєилона фойдаланиш тўгрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Єонунини іамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Табиий газ етказиб бериш ва унинг учун іисоб-китоб єилиш тизимини такомиллаштириш тўгрисида" 1999 йўл 21 сентябрдаги 439-сон єарорини бажариш маєсадида Вазирлар Маікамаси ^ ЄАРОР ЄИЛАДИ:


1. "Ўзнефтгазинспекция" негизида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси іузуридаги Ўзбекистон нефть маісулотлари ва гаэдан, фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекцияси ("Ўдавнефтгазинспекция") ташкил этилсин, у "Ўзбекнефтгаз" миллий холдинг компаниями таркибидан чиєарилсин.


ЎзР ВМ 13.07.2004 й. 328-сон Єарорига мувофиє 2-банд ўз кучини йўєотган


2. Єуйидагилар "Ўздавнефтгазинспекция"нинг асосий вазифалари этиб белгилансин:

иєтисодиёт тармоєларида нефть маісулотлари ва газдан самарали фойдаланиш масалаларини мунтазам ўрганишни ташкил этиш ва амалга ошириш;

иєтисодиёт тармоєларида нефть маісулотлари ва газнинг сифати ва миєдори жиіатидан саєланиши норма ва єоидаларига, нефть-газ тармоги объектларидан фойдаланиш чогида белгиланган техвологик жараёнларга іамда технологик асбоб-ускуналар іолатига риоя этилишини, шунингдек нефть-газ тармоєлари объектларини єуриш ва асбоб-ускуналарини ўрнатишда нефть-газ тармоги объектларини барпо этувчи єурилиш-монтаж ташкилотлари томонидан норма ва єоидаларига риоя этилишини назорат єилиш;

нефть маісулотлари ва газдан оєилона фойдаланиш масалалари бўйича энергияни тежовчи тадбирлар, дастурлар ва лойиіаларни ишлаб чиєишда іамда амалга оширишда єатнашиш.


ЎзР ВМ 13.07.2004 й. 328-сон Єарорига мувофиє 3-банд ўз кучини йўєотган


3. "Ўдавнефтгазинспекция" тўгрисидаги Низом ва унинг ташкилий тузилмаси 1 ва 2-иловаларга мувофиє тасдиєлансин.

"Ўздавнефтгазинспекция" тизими ходимларининг чекланган сопи (хизмат кўрсатувчи ходимлардан ташєари) 164 киши, шу жумладан унинг Марказий апларати ходимлари сони 32 киши этиб белгилансин.


ЎзР ВМ 13.07.2004 й. 328-сон Єарорига мувофиє 4-банд ўз кучини йўєотган


4. Белгилансинки, "Ўздавнефтгазинспекция" фаолиятини маблаг билан таъминлаш:

"Ўзтрансгаз" акциядорлик комранияси, "Ўзнефтмаісулот" акциядорлик компаниясининг вилоят бўлинмалари, "Ўзбекнефтгаз" миллий холдинг комланиясининг "Ўзгеобурјунефтгазєазибчиєариш" акциядорлик компанияси "Шўртаннефтгаз" нефть-газ ишлаб чиєариш бошєармаси ва Муборак газни єайта ишлаш заводининг нефть маісулотлари ва газ сотиш бўйича даромадларидан 0,1 фоизгача миєдордаги мажбурий ажратмалари; (ЎзР ВМ 26.12.2003 й. 573-сон Єарори тахриридаги хат боши)

нефть маісулотлари ва газдан фойдаланиш єоидаларини бузганлик учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 1994 йил 9 мартдаги 124-сон єарори билан белгиланган тартибга мувофиє иєтисодий жазоларни єўллашдан тушадиган маблагларнинг бир єисми іисобига амалга оширилади.

"Ўдавнефтгазинспекция" таъминотининг харажатлар сметаси белгиланган тартибда іар йили Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан келишилган іолда тасдиєланади.


ЎзР ВМ 13.07.2004 й. 328-сон Єарорига мувофиє 5-банд ўз кучини йўєотган


5. Белгилаб єўйилсинки;

"Ўздавнефтгазинспекция" бошлиги ва унинг ўринбосарлари лавозимга Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонида" тайинланадилар;

"Ўдавнефтгазинспекция" іудудий бўлинмалари бошлиєлари лавозимга инспекция бошлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси билан келишилган іолда тайинланадилар.

"Ўдавнефтгазинспекция" бошлиги маєоми іамда моддий, ижтимоий-маиший ва транспорт хиэмати кўрсатиш - шароитлари "бўйича вазирнинг биринчи ўринбосарига, бошлик ўринбосарлари вазир ўринбосарларига тенглаштирилсин.


ЎзР ВМ 13.07.2004 й. 328-сон Єарорига мувофиє 6-банд ўз кучини йўєотган


6. "Ўзтрансгаз". акциядорлик компанияси "Ўзнефтмаісулот" акциядорлик компаниясининг вилоят бўлинмалари, "Ўзбекнефтгаз" миллий холдинг компаниясининг "Ўзгеонефтгазєазибчиєариш" акциядорлик компанияси "Шўртаннефтгаз" нефть-газ ишлаб чиєариш бошєармаси ва Муборак нефтни єайта ишлаш заводи "Ўдавнефтгазинспекция" таъминотига маблаг ажратишни назарда тутсинлар, ушбу маблагларни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сон єарори билан тасдиєланган "Маісулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиєариш ва сотиш харажатларининг таркиби іамда молиявий натижаларини шакллантириш тартиби тўгрисида Низом"нинг 1.1.4-бандига мувофиє ишлаб чиєариш билан боглиє моддий харажатларга киритсинлар.


7. "Ўзбекнефтгаз" миллий холдинг компанияси "Ўзнефтгазинспекция" балансидаги мавжуд асбоб-ускуналар, инвентарлар ва транспорт воситаларини "Ўздавнефтгазинспекция"га текин берсин.


8. Ўзбекистон почта ва телекоммуникациялар агентлиги бир ой муддатда "Ўдавнефтгазинспекция" Марказий аппаратини зарур алоєа воситалари, шу жумладан іуєумат алоєаси билан таъминласин.


9. Єораєалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, Вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликлари бир ой муддатда "Ўздавнефтгазинспекция"нинг Марказий аппарата ва іудудий бўлинмалари учун бинолар ажратсинлар.


10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси єарорларига 3-иловага мувофиє ўзгартириш ва єўшимчалар киритилсин.


11. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, тегишли вазирликлар ва идоралар бир ой муддатда амалдаги меъёрий іужжатларни ушбу єарорга мувофиєлаштирсинлар.


12. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Бош вазир ўринбосари В.Й.Атаев зиммасига юклансин.


Вазирлар Маікамасининг Раиси И. Каримов


Вазирлар Маікамасининг

2000 йил 8 июндаги

220-сон єарорига

1-ИЛОВА


Мазкур Низом ЎзР ВМ 13.07.2004 й. 328-сон Єарорига мувофиє ЎзР ВМ 08.06.2000 й. 220-сон Єарори 3-бандининг ўз кучини йўєотганлиги сабабли ўз кучини йўєотган


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси іузуридаги Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекцияси ("Ўдавнефтгазинспекция") тўгрисида

НИЗОМ


I. Умумий єоидалар

II. "Ўздавнефтгазинспекция"нинг асосий вазифалари

III. "Ўздавнефтгазинспекция"нинг функциялари

IV. "Ўздавнефтгазинспекция"нинг хуєуєлари

V. "Ўздавнефтгазинспекция" фаолиятини ташкил этиш


^ I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР


1. Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекцияси (кейинги ўринларда "Ўдавнефтгазинспекция" деб аталади) нефть маісулотлари ва газдан оєилона ва самарали фойдаланилиши, вазирликлар, давлат єўмиталари, идоралар, бирллшмаларда, идоравий бўйсуниши ва мулкчилик шаклларидан єатьи назар, Ўзбекистон Республикаси іудудида жойлашган корхоналар ва ташкилотларда (кейинги ўринларда назоратдаги объектлар деб аталади) нефть маісулотларининг сифат ва миєдор жиіатидан саєланишини таъминлаш, нефть, нефть маісулотлари, табиий, сиєилган ва суюлтирилган газ єазиб олиш, уларни єайта ишлаш, транспортда ташиш, саєлаш ва сотиш бўйича нефть-газ тармоги объектлари єуриш ва улардан фойдаланишда белгиланган технология жараёнларига риоя єилиниши устидан давлат назоратини амалга оширувчи орган іисобланади.

2. "Ўдавнефтгазинспекция" ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, Ўзбекистон Республикаси єонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг єарорлари ва бошєа іужжатларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, єарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг єарорлари ва фармойишларига, мазкур Низомга іамда Ўзбекистон Республикасининг бошєа єонун хужжатларига, Ўзбекистон Республикасининг халєаро шартномаларига амал єилади.

3. "Ўздавнефтгазинспекция"нинг тузилмаси ва ходимлари сони Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси томонидан тасдиєланади.

"Ўдавнефтгазинспекция" юридик шахс іисобланади, банк муассасаларида іисоб-китоб раєамлари ва бошєа іисоб раєамларига эгадир.

Штат жадвали "Ўдавнефтгазинспекция" бошлиги томонидан тасдиєланади.

4. "Ўдавнефтгазинспекция" юридик шахс іисобланади, банк муассасаларида іисоб-китоб ва бошєа іисоб раєамларига, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи ёзилган думалоє муірга эга бўлади.


^ II. "ЎЗДАВНЕФТГАЗИНСПЕКЦИЯ"НИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ


5. Єуйидагилар "Ўздавнефтгазинспекция"нинг асосий вазифалари іисобланади:

иєтисодиёт тармоєларида нефть маісулотлари ва газдан самарали фойдаланиш масалаларини мунтазам ўрганишни ташкил этиш ва амалга ошириш;

нефть маісулотлари ва газдан оєилона фойдаланиш масалалари бўйича энергияни тежовчи тадбирлар, дастурлар ва лойиіаларни ишлаб чиєишда іамда амалга оширишда єатнашиш;

назоратдаги объектларда нефть маісулотлари ва газдан оєилона ва самарали фойдаланилиши;

нефть омборлари ва автомобиль ёнилгиси єуйиш шохобчаларига эга бўлган корхоналар ва ташкилотларда нефть маісулотларининг сифат ва миєдор жиіатидан саєланиши;

нефть, нефть маісулотлари, табиий, сиєилган ва суюлтирилган газ єазиб олиш, уларни єайта ишлаш, транспортда ташиш, саєлаш ва сотиш бўйича нефть-газ тармоги объектларидан фойдаланишда белгиланган технология жараёнларига риоя єилиниши ва технология асбоб-ускуналарининг іолати;

нефть-газ тармоги объектларини єурувчи єурилиш-монтаж ташкилотлари томонидан белгиланган технология жараёнлари таъминланиши юзасидан нормалар ва єоидалар талабларига риоя єилиниши;

республика вазирликлари, идоралари, бирлашмалари, корхоналарида, нефть маісулотлари билан таъминлаш тизимида нефть маісулотлари єабул єилиниши, саєланиши, транспортда ташилиши, іисоби ва іисоботини тартибга солувчи амалдаги єоидалар ва йўриєномалар талабларига риоя этиш устидан идоравий назорат ташкил этилиши ва амалга оширилиши;

нефть маісулотлари билан таъминлаш корхоналари, автомобиль ёнилгиси єуйиш шохобчалари, автомобилларга суюлтирилган газ єуйиш шохобчалари, автомобилларга компрессор воситасида газ тўлдириш шохобчалари іамда нефть маісулотлари ва газ истеъмолчилари томонидан нефть маісулотлари ва газ билан таъминлаш іамда улардан фойдаланиш ишларини тартибга солувчи єонун іужжатлари, єоидалар, йўриєномалар, давлат стандартлари ва бошєа меъёрий іужжатлар талабларига амал єилинишини таъминлаш;

газ сотувчи ташкилотлар, газ ташиш ташкилотлари ва газ истеъмолчилари (аіолидан ташєари) томонидан газ билан таъминлаш ва ундан фойдаланиш ишларини тартибга солувчи єонун іужжатлари, єоидалар, йўриєномалар, давлат стандартлари ва бошєа меъёрий іужжатлар талабларига риоя єилиниши;

ёєилги истеъмол єилувчи назоратдаги объектларни єуриш, реконструкция єилиш ва техника билан єайта жиіозлаш лойиіаларининг газдан оєилона ва самарали фойдаланиш талабларига мувофиєлиги;

назоратдаги объектларда ёєилги истеъмол єилувчи єурилмаларда режим-созлаш ишларининг сифатли бажарилиши устидан давлат назоратини амалга ошириш.


^ III. "ЎЗДАВНЕФТГАЗИНСПЕКЦИЯ"НИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ


6. "Ўдавнефтгазинспекция" ўзига юкланган вазифаларга мувофиє єуйидаги функцияларни бажаради:

газдан белгиланган маєсаддан ташєари фойдаланилишига йўл єўймаслик іамда мулкчилик шаклларидан єатъи назар, газ истеъмолчилари (аіолидан ташєари) ўзбошимчалик билан ўрнатиб олган газдан фойдаланиш єурилмаларини аниєлаш юзасидан газ сотувчи ташкилотлар ва газ ташиш ташкилотлари ишларини белгиланган тартибда текширади;

манфаатдор вазирликлар, идоралар ва бошєа органлар билан биргаликда истеъмолчиларнинг нефть маісулотлари, табиий ва суюлтирилган газдан фойдаланиши єоидалари, газ истеъмол єилувчи єурилмалар, нефть-газ технологик объектлари, автомобиль ёнилгиси єуйиш шохобчалари, автомобилларга компрессор воситасида газ тўлдириш шохобчалари. автомобилларга газ єуйиш шохобчаларини лойиіалаштириш, єуриш, улардан фойдаланиш ва уларни созлаш масалалари бўйича нормалар ва єоидалар ишлаб чиєилишида єатнашади;

газдан самарали фойдаланилиши юзасидан лойиіалаштиришга техник шартларни беради;

ёєилги истеъмол єилувчи корхоналар (єурилмалар), нефть-газ технология объектлари, автомобиль ёнилгиси єуйиш шохобчалари, автомобилларга компрессор воситасида газ тўлдириш шохобчалари ва автомобилларга газ єуйиш шохобчаларини єуриш, реконструкция єилиш, техника билан єайта жиіозлаш ва газ таъминоти лойиіаларини рўйхатдан ўтказади;

мулкчилик шаклларидан єатъи назар, корхоналар ва ташкилотларга газдан фойдаланувчи асбоб-ускуналарда ишга тушириш ва режим-созлаш ишларини амалга ошириш іуєуєини берувчи рухсатнома беради;

газ сотувчи ва газ узатувчи ташкилотларнинг газ сарфини іисобга олиш приборларига эга бўлмаган газ истеъмолчиларини (аіолидан ташєари) газ тармоєларидан ўз ваєтида узиб єуйиш бўйича ишларини текширади;

ёниш жараёнларини автоматик равишда тартибга солиш воситалари ва иссиєлик-техника назорати приборлари, шунингдек газдан самарали фойдаланишни таъминловчи иссиєдан єайта фойдаланиш асбоб-ускуналари мавжудлигини, созлигини ва улардан фойдаланишни текширади,

ёєилгидан фойдаланувчи корхоналар (єурилмалар)нинг ёєилгининг улар учун белгиланган захира турларида ишлашга іозирлаб єўйилганлигини текширади;

газ сотувчи ва газ узатувчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиєилган саноат корхоналарини ва электр станцияларни куз-єиш даврида ёєилгининг захира турларидан фойдаланишга ўтказиш жадвалини келишиб олади;

вазирликлар, идоралар, ташкилотлар ва корхоналар билан биргаликда нефть маісулотлари сифати бузилиши ва сифатсиз нефть маісулотлари сотилишининг олдини олиш юзасидан профилактик чоралар кўради;

"Ўздавнефтгазинспекция"нинг ёзма кўрсатмалари бўйича нефть маісулотларини єабул єилиш тўхтатиб єўйилган автоёнилги єуйиш шохобчаларида, нефть базаларида нефть маісулотлари жўнатилиши (єабул єилиниши)ни єайтадан бошлаш маєсадида, такрорий назорат текширувларини ўтказади;

єурилиш, єурилиш-монтаж ташкилотларига ва бўлинмаларига, уларнинг єайси идораларга єарашлиликларидан єатьи назар, нефть-газ тармоги технологик объектлари єурилишини бошлаш учун іамда буюртмачиларга єурилиш устидан техник назоратни амалга ошириш іуєуєини берувчи рухсатнома беради;

єурилиш, реконструкция єилиш, мукаммал тузатиш тугалланганда ёєилгидан фойдаланувчи корхоналар (єурилмалар)га ва нефть-газ технологик объектларига асбоб-ускуналарни комплекс синаб єуриш, режим-созлаш ишлари ва табиий газ восита сифатида єўлланганда газ єувурларини тозалаш ишлари учун газ узатишга рухсатнома беради;

єурилиши тугалланган нефть-газ технологик объектлари, нефть базалари, автоёнилги єуйиш шохобчалари, автомобилларга компрессор воситасида газ тўлдириш шохобчалари ва автомобилларга газ тўлдириш шохобчаларини техник кўрикдан ўтказади ва уларни фойдаланишга єабул єилиш комиссиялари ишида иштирок этади;

автоёнилги єуйиш шохобчаларига, автомобилларга компрессор воситасида газ тўлдириш шохобчаларига ва автомобилларга газ тўлдириш шохобчаларига лицензиялар берувчи ишчи гуруілар ишида иштирок этади;

нефть-газ тармоги технологик объектларининг ишдан чиєиш сабабларини текшириш комиссияларининг ишида, кўрсатиб ўтилган объектлар ишдан чиєишининг олдини олиш ва уларнинг ишончлилигини ошириш тадбирларини ишлаб чиєишда єатнашади;

ёєилгидан фойдаланувчи корхоналар (єурилмалар)ни ва нефть-газ технологик объектларини лойиіалаш, єуриш, созлаш ва фойдаланишга топширишни амалга оширувчи назоратдаги объектлар муіандис-техник ходимларининг меъёрлар ва єоидаларга доир билимларини текширувчи комиссиялар ишида єатнашади;

етказиб берилаётган табиий газ сифатининг амалдаги стандартларга ва техник шартларга мувофиклигини текширувдан ўтказади.


^ IV. "ЎЗДАВНЕФТГАЗИНСПЕКЦИЯ"НИНГ ІУЄУЄЛАРИ


7. "Ўдавнефтгазинспекция" єуйидаги іуєуєларга эга:

назоратдаги объектларда ўз ваколати доирасида, єонун іужжатларида белгиланган тартибда, нефть маісулотлари, газдан оєилона ва самарали фойдаланилишини ва нефть-газ тармоги объектларида белгиланган технология жараёнларига риоя єилинишини хеч єандай тўсиєларсиз текшириш. Зарур іолларда кўрсатиб ўтилган текширувларга тегишли вазирликлар, идоралар, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг мутахассисларини жалб этиш;

назоратдаги объектлар бўйича аниєланган бузилишлар ва камчиликлар бўйича, нефть-газ объектларини лойиіалаш, єуриш, фойдаланишга

5 топширишда іамда нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишда меъёрлар ва єоидаларга риоя єилиниши масалалари юзасидан бажарилиши мажбурий бўлган ёзма кўрсатмалар бериш;

сифати бузилганлигини аниєлаш маєсадида тургун ва кўчма лабораторияларда нефть маісулотлари намуналарини мустаєил равишда текширувдан ўтказиш ва тегишли хулосалар бериш;

нефть маісулотларини єабул єилиш, саєлаш, бериш, іисобга олиш, нефть омборхонаси ускуналарининг техник ва метрологик іолати єоидаларини єўпол равишда бузиш іоллари аниєланганда нефть маісулотларини саєлаш ва бериш объектларини ёпиш ва муірлаб єўйиш;

автоёнилги єуйиш шохобчалари, автомобилларга компрессор воситасида газ тўлдириш шохобчалари ва автомобилларга газ тўлдириш шохобчалари оркали нефть маісулотлари ва газ билан савдо єилиш іуєуєини берувчи лицензияларни олиб єўйиш тўгрисида белгиланган тартибда таклифлар киритиш;

мулкчилик шаклларидан єатъи назар, корхоналар ва ташкилотларга берилган ишга тушириш ва режим-созлаш ишларини олиб бориш іуєуєини берувчи рухсатномаларнинг амал єилишини тўхтатиб єўйиш;

технологик объектлар єурилишини ва улардан фойдаланишни, уларни лойиіалаш, єуриш ва улардан фойдаланишнинг амалдаги нормалари ва єоидалари бузилган іолларда ва бу бузилишлар уларнинг ишончлилиги пасайишига олиб келса, шунингдек єурилиш буюртмачининг малакали техника назорати билан ва муаллифлик назорати билан таъминламаганда, тўхтатиб єўйиш;

назоратдаги объектларда, меъёрий-техник іужжатларнинг ушбу объектларнинг ишончлилигини ва нефть іамда газдан фойдаланишнинг самарадорлигини таъминлаш бўйича тегишли талабларига мос келмайдиган аппаратуралар, асбоб-ускуналар, материаллар ва буюмларни, шунингдек технологияларни єўллашни таєиєлаш. Уларни ишлаб чиєаришдан олиб ташлаш тўгрисида тегишли органларга таклифлар киритиш;

технологик объектларни лойиіалаш, єуриш ва фойдаланишнинг амалдаги нормалари ва єоидаларидан асосли четга чиєишларни, агар ушбу ўзгартиришлар мазкур объектлардан фойдаланишнинг ишончлилигини пасайтиришга олиб келмаса, розилик бериш;

ўз ваколати доирасида корхоналар ва ташкилотларда нефть маісулотлари ва газ сарфини іисобга олишнинг іолатини текшириш;

газ сотувчи, газ узатувчи ташкилотларга ва истеъмолчиларга (аіолидан ташєари) газдан фойдаланувчи єурилмаларда газ беришни тўхтатиш ва єуйидаги іолларда:

а) "Ўздавнефтгазинспекция"нинг рухсатисиз газ берилганда;

б) газ ажратилган лимитлар (шартномавий іажмлар)дан ортиє сарфланганда ва газдан фойдаланишнинг белгиланган режимига риоя єилинмаганда;

в) газ сарфини іисобга олиш приборлари бўлмаган газдан фойдаланиш єурилмаларидан фойдаланилганда ёхуд газдан фойдаланувчи єурилмаларда лойиіада назарда тутилган газ ёниши жараёнларини автоматик бошєариш воситалари ёки иссиєлик-техника назорати ёки газдан самарали фойдаланишни таъминловчи иссиєликдан єайта фойдаланиш асбоб-ускуналари бўлмаганда (бузилганда);

г) газдан фойдаланиш єурилмаларини ишга тушириш ва режим-созлаш ишларини ўтказиш муддатлари барбод бўлганда;

д) заіира ёєилги хўжалиги ишга ёки газдан фойдаланиш асбоб-ускунаси ёєилгининг заіира турида ишлашга тайёрлаб єўйилмаганда уларни газ тармоєларидан узиб єўйиш тўгрисида бажарилиши мажбурий бўлган ёзма кўрсатмалар бериш;

ёєилги-энергетика ресурсларидан фойдаланишда бузилишлар учун юридик шахсларга нисбатан, уларнинг єайси идорага єарашлилиги ва мулкчилик шаклларидан єатьи назар, Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари билан берилган ўз ваколатлари доирасида, иєтисодий санкциялар єўллаш;

"Ўдавнефтгазинспекция" ваколатига єирувчи масалалар бўйича назоратдаги объектлар раібарларининг ахборотларини, іисоботларини ва хабарларини тинглаш;

истеъмолчиларда (аіолидан ташєари) ностандарт, маънавий эскирган ва газдан тежамсиз фойдаланувчи асбоб-ускуналар мавжудлиги аниєланганда уларнинг (хатлов натижаларига кўра) алмаштирилишидан кутиладиган газнинг тежалиш миєдорида лимитларни єисєартириш ёки сотиш баіосини ошириш тўгрисида тегишли идораларга таклифлар тайёрлаш;

"Ўдавнефтгазинспекция" ваколатларига тааллуєли масалалар бўйича іокимликлар, вазирликлар, идоралар, ташкилотларга ва корхоналарга сўровномалар билан мурожаат єилиш ва улардан зарур бўлган маълумотлар ва материалларни олиш;

нефть маісулотлари ва газдан оєилона фойдаланиш масалаларида корхоналарга ва ташкилотларга услубий ва амалий ёрдам, хизматлар кўрсатиш;

зарурият бўлганда, текширилаётган корхоналарнинг молия-хўжалик фаолиятини тафтиш єилиш тўгрисида єонун іужжатларида белгиланган тартибда таклифлар киритиш;

газ билан таъминловчи, газ сотувчи ва газ узатувчи корхоналар томонидан тегишли шакллар бўйича тузиладиган статистика іисоботларини ўз ваколати доирасида текшириш.

8. "Ўдавнефтгазинспекция" ўз ваколати доирасида барча назоратдаги объектлар томонидан бажарилиши мажбурий бўлган меъёрий іужжатлар єабул єилишга іаєлидир.

9. Газ, нефть маісулотлари беришни тўхтатиш тўгрисидаги єарор, унинг єабул єилиниши учун асос бўлган бузилишларни бартараф этилгунга єадар амалда бўлади. Ушбу єурилмаларга газ бериш, нефть маісулотларини жўнатиш ёки уларда ишларни давом эттириш "Ўдавнефтгазинспекция" рухсати билан єайта тикланади.


^ V. "ЎЗДАВНЕФТГАЗИНСПЕКЦИЯ" ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ


10. "Ўдавнефтгазинспекция" Ўзбекистон Республикаси Вазирлар . Маікамасига бўйсунади.

11. "Ўдавнефтгазинспекция" бошлиги ва унинг ўриибосарлари лавозимга Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси томонидан тайинланадилар.

"Ўдавнефтгазинспекция" іудудий бўлинмалари бошлиєлари лавозимга инспекция бошлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси билан келишилган іолда тайинланади.

12. "Ўдавнефтгазинспекция" бошлиги:

"Ўздавнефтгазинспекция"га юкланган вазифалар ва функцияларнинг бажарилиши учун шахсан жавоб беради, бошлик ўринбосарлари ўртасида - вазифаларни таєсимлайди, таркибий бўлинмалар ходимларининг масъулият даражасини белгилайди;

зарурият бўлганда Ўзбекистон Республикасининг тегишли вазирликлари, идоралари билан биргаликда буйруєлар чиєаради.

13. "Ўдавнефтгазинспекция" бошлиги лавозимига кура айни бир ваєтда Нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш Бош давлат инспектори, унинг ўринбосарлари эса Бош давлат инсцектори ўринбосарлари іисобланади. Бош технологлар, бўлимлар бошлиєлари ва бош мутахассислар катта давлат инспекторлари іисобланадилар. Муіандислар давлат инспекторлари іисобланадилар.

14. "Ўдавнефтгазинспекция" ёєилги-энергетика ресурсларидан фойдаланишда бузилишлар учун, амалдаги єонун іжжатларига мувофиє иєтисодий жазолар єўллашдан тушадиган маблагларнинг бир єисмидан моддий-техника базасини ривожлантириш учун фойдаланади.

15. "Ўдавнефтгазинспекция" мансабдор шахсларининг хатти-іаракатлари устидан судга, юєори мансабдор шахсга ёки мансабдор шахснинг ўзига єонун іужжатларида белгиланган тартибда шикоят єилиниши мумкин. Барча іолларда шикоят єилиниши шикоят єилинаётган єарорнинг бажарилишини тўхтатиб єўймайди, єонун іужжатларида назарда тутилган іоллар бундан мустасно. "Ўдавнефтгазинспекция" мансабдор шахслари ўтказилган текширишлар натижаларининг іаєєонийлиги учун жавоб берадилар.

16. "Ўдавнефтгазинспекция" мансабдор шахслари белгиланган намунадаги гувоіномага эга бўладилар.

17. "Ўдавнефтгазинспекция" фаолияти амалдаги єонун іужжатларига мувофиє тўхтатилади.


^ Вазирлар Маікамасининг

2000 йил 8 июндаги

220-сон єарорига

3-ИЛОВА


Ўзбекистон Республикаси

Вазирлар Махкамаси

єарорларига киритиладиган

^ ЎЗГАРТИРИШ ВА ЄЎШИМЧАЛАР


1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1994 йил 9 мартдаги 124-сон єарори (Ўзбекистон Республикаси T, 1994 й., 3-сон, 15-модда) билан тасдиєланган "Ёєилги-энергетика ресурсларидан фойдаланиш єоидаларини бузганлик учун иєтисодий жазоларни єўллаш тўгрисида Низом"да

Низом матнидаги "Ўзбекнефтгаз" миллий корпорациясининг "Ўзнефтгазинспекция"сига берилган кўрсатмалар "Ўздавнефтгазинспекция"га кўрсатмалар билан алмаштирилсин;

III бўлимда:

3-банддаги "Ўзбекнефтгаз" миллий корпорациясига" сўзлари "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасига" сўзлари билан алмаштирилсин;

5-банддаги "сўзсиз" сўзи "акцептсиз" сўзи билан алмаштирилсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 15 декабрдаги 523-сон єарори билан тасдиєланган мазкур єарорга 11-иловадаги "Акцияларининг назорат ва давлат пакетлари, мол-мулки "Ўзбекнефтгаз" миллий холдинг компанияси устав фондига бериладиган акциядорлик компаниялари, корхоналар ва ташкилотлар рўйхати"дан хамда 12-иловадаги "Ўзбекнефтгаз" миллий холдинг компанияси тузилмаси"дан "Ўзнефтгазинспекция" Ўзбекистон нефть махсулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекцияси" хамда "Ўзнефтгазинспекция" сўзлари чиєариб ташлансин.Похожие:

N 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида iconN пє-614 Ўзбекистон республикасида ахборотни криптографик муіофаза єилишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўЈрисида
Давлат сирларини саєлаш тўјрисида ги єонунларига мувофиє, шунингдек ахборотни муіофаза єилишнинг криптографик воситалари іамда криптография...
N 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида icon24. 12. 1998 й. N 717-i хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат єилиш тўЈрисида
Ушбу Єонун хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат єилиш билан бојлиє муносабатларни тартибга солади
N 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида icon07. 09. 1998 й. N 382 тошкент шаірини нефть маісулотлари билан таъминлашни яхшилаш чора-тадбирлари тўЈрисида
Республика истеъмолчиларининг нефть маісулотларига бўлган эітиёжини янада тўлиє єондириш, аіолини улар билан таъминлашда зарур тартиб...
N 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 13. 07. 2004 й. N 328
Пф-3358-сон Фармонини бажариш юзасидан іамда нефть маісулотлари ва газни єазиб олиш, ишлаб чиєариш, сотиш ва улардан фойдаланишда...
N 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида icon05. 10. 2005 й. N пф-3665 тадбиркорлик субъектларини текширишни янада єисєартириш ва унинг тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўЈрисида
Республикаси Бош прокуратураси назорат ва іуєуєни муіофаза єилиш органларининг текширишларни тайинлаш ва ўтказиш борасида белгиланган...
N 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида iconЎздавнефтгазинспекция” томонидан ўтказилган текширишларда аниқланган нефть маҳсулотлари ва табиий газдан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун корхона ва ташкилотларга қўлланиладиган иқтисодий жазолар
Корхона ва ташкилотларда аниқланган нефть маҳсулотлари ва табиий газдан фойдаланиш қоидаларини бузиш ҳолатлари
N 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида icon23. 09. 2002 й. N 328 алоєа ва ахборотлаштириш соіасида бошєарувни ташкил этишни такомиллаштириш тўЈрисида
Президентининг "Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тўјрисида" 2002 йил 30...
N 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида icon28. 12. 2005 й. N 282 "ziyonet" ахборот тармојини янада ривожлантириш тўЈрисида
Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўјрисида" 2005 йил 28 сентябрдаги...
N 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида icon1. Ташкилий структура. Маркетингни ташкил этиш. Маркетингни татбиқ этиш. Маркетинг фаолиятини назорат қилиш. Ташкилий структура. Маркетингни ташкил этиш
Корхонада маркетингнинг ўсиб бориш аҳамияти унинг ташкилий тузилмасида ўз аксини топади. Ривожланиш босқичларини хам қўйидагича ажратиш...
N 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида iconЎзбекистон республикасининг єонуни 28. 12. 1993 й. Стандартлаштириш тўЈрисида
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации