ДокументыЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида icon

Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида

НазваниеЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида
Дата26.06.2013
Размер342.01 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ВАЗИРЛАР МАІКАМАСИНИНГ ЄАРОРИ 04.07.2009 й. N 186


ХУСУСИЙ ОПЕРАТОРЛАР ФАОЛИЯТИНИ

ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ

УЧУН ЎЗ ВАЄТИДА ІАЄ ТЎЛАШ

ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎЈРИСИДА


Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Иєтисодиётнинг реал сектори корхоналарини єўллаб-єувватлаш, уларнинг барєарор ишлашини таъминлаш ва экспорт салоіиятини кўпайтириш чора-тадбирлари дастури тўјрисида" 2008 йил 28 ноябрдаги ПФ-4058-сон Фармонини бажариш юзасидан Вазирлар Маікамаси ^ ЄАРОР ЄИЛАДИ:


1. Єуйидагилар:

Электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функцияларини бажарадиган хусусий операторларни ташкил этиш учун инвесторларни танлов бўйича танлашни ўтказиш тўјрисидаги низом 1-иловага мувофиє;

Электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функцияларини бажарадиган хусусий операторлар фаолиятини амалга ошириш тартиби тўјрисидаги низом 2-иловага мувофиє тасдиєлансин.


2. "Ўзбекэнерго" ДАК фаолият кўрсатаётган, электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функцияларини бажараётган хусусий операторлар билан биргаликда 2009 йил 1 сентябргача бўлган муддатда уларнинг фаолияти ушбу єарорда белгиланган талабларга мувофиєлаштирилишини іамда зарур даражада бажарилишини таъминласин.


3. "Ўзбекэнерго" ДАК Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликлари, Ўзбекистон Республикаси Иєтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Монополиядан чиєариш, раєобат ва тадбиркорликни єўллаб-єувватлаш давлат єўмитаси іамда "Ўздавэнергоназорат" инспекцияси билан биргаликда:

2010 йил 1 январгача хусусий операторларни ташкил этиш учун инвесторлар ўртасида танлов бўйича танлашнинг ўтказилишини, уларга электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функциялари берилишини 3-иловадаги жадвалга мувофиє таъминласин;

іудудида электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функциялари хусусий операторларга берилиши таклиф єилинаётган єолган туманлар (шаіарлар) рўйхатини, шунингдек тегишли танлов бўйича танлашларни ўтказиш жадвалларини уч ой муддатда тайёрласин ва тасдиєлаш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасига киритсин.


4. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари Э.Р. Шоисматов зиммасига юклансин.


Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири Ш. Мирзиёев


Вазирлар Маікамасининг

^ 2009 йил 4 июлдаги

186-сон єарорига

1-ИЛОВА


Электр энергияси учун истеъмолчилардан

тўловни йијиш функцияларини бажарадиган

хусусий операторларни ташкил этиш учун

инвесторларни танлов бўйича танлашни

ўтказиш тартиби тўјрисида

НИЗОМ


I. Умумий єоидалар

II. Танлов бўйича танлашга тайёрланиш

III. Танлов комиссияси ишини ташкил этиш

IV. Танлашни ўтказиш бўйича танлов іужжатларини ишлаб чиєиш

V. Танлов бўйича танлашни ўтказиш ва јолибни аниєлаш тартиби

VI. Якуний єоидалар


^ I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР


1. Ушбу Низом инвесторларни танлов бўйича танлаш, кейинчалик улар томонидан электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функциялари бериладиган хусусий операторларни ташкил этиш тартибини белгилайди.


2. Электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функцияларини хусусий операторларга бериш:

электр энергияси учун ўзаро іисоб-китобларни бошєариш ва іисобга олишнинг замонавий усулларини жорий этиш;

электр энергияси беришда унинг нотехнологик нобудгарчиликларини камайтириш;

берилган электр энергияси учун тўловни самарали йијиш маєсадида амалга оширилади.


3. 110 кВ ва ундан юєори кучланишли тармоєларга бевосита уланган истеъмолчилардан электр энергияси учун тўловни йијиш функциялари хусусий операторларга берилмайди.


4. Ушбу Низомда єуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

іудудий электр тармоєлари корхонаси - электр таъминоти шартномаси бўйича электр энергиясини сотиш ва таєсимлаш іуєуєига эга бўлган юридик шахс;

электр энергияси истеъмолчиси (истеъмолчи) - электр таъминоти шартномасига мувофиє электр энергиясидан ишлаб чиєариш ва (ёки) маиший эітиёжлар учун фойдаланадиган юридик ёки жисмоний шахс;

фаолият іудуди - іудудий электр тармоєлари корхонаси ва истеъмолчиларнинг тармоєлари билан аниє белгиланган бўлиниш чегараларига эга бўлган тегишли іудуддаги таєсимловчи электр тармоєлари участкаси;

инвестор - хусусий операторни ташкил этиш ва хусусий операторга юкланадиган вазифалар ва мажбуриятларга мувофиє унинг фаолиятини таъминлаш учун техник ва молиявий имкониятга эга бўлган юридик шахс - Ўзбекистон Республикаси резиденти ёки норезиденти;

хусусий оператор - инвестор томонидан ташкил этиладиган ва электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функцияларни бажарадиган юридик шахс - Ўзбекистон Республикаси резиденти.


^ II. ТАНЛОВ БЎЙИЧА

ТАНЛАШГА ТАЙЁРЛАНИШ


5. "Ўзбекэнерго" ДАК инвесторларни танлов бўйича танлаш ўтказилгунга єадар іудудида электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функциялари іудудий электр тармоєлари корхоналаридан хусусий операторларга берилишини амалга ошириш мўлжалланаётган туманлар (шаіарлар) рўйхатини тузади.

Рўйхатга биринчи навбатда улар бўйича электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијишнинг паст даражаси шаклланган туманлар (шаіарлар) киритилади.


6. Инвесторлар томонидан электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функциялари бериладиган хусусий операторлар ташкил этилиши учун инвесторлар ўртасида танлов бўйича танлашни ўтказиш рўйхати ва жадвали Ўзбекистон Республикаси Иєтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Монополиядан чиєариш, раєобат ва тадбиркорликни єўллаб-єувватлаш давлат єўмитаси іамда "Ўздавэнергоназорат" инспекцияси билан келишилади ва тасдиєлаш учун белгиланган тартибда Вазирлар Маікамасига киритилади.


^ III. ТАНЛОВ КОМИССИЯСИ

ИШИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ


7. Танлов бўйича танлашнинг тасдиєланган жадвалига мувофиє Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликларининг єарори билан тегишли минтаєаларда танлов комиссиялари тузилади.

Танлов комиссиясининг таркиби Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимликларининг єарори билан тасдиєланади.

Танлов комиссияси таркибига маіаллий давлат іокимияти органлари, "Ўздавэнергоназорат" инспекцияси, "Ўзбекэнерго" ДАК ва унинг корхоналари, Ўзбекистон Республикаси Иєтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Давлат солиє єўмитаси, Монополиядан чиєариш, раєобат ва тадбиркорликни єўллаб-єувватлаш давлат єўмитаси вакиллари киритилади.

Танлов комиссияси аъзолари сони тоє бўлиши ва камида 9 кишидан иборат бўлиши керак.

Танлов комиссиясига тегишли равишда Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимлари бошчилик єилади.


8. Танлов комиссияси єуйидаги функцияларни бажаради:

а) танлов комиссиясининг иш регламентини тасдиєлайди;

б) инвесторларнинг танлов таклифлари таркибини (форматини), танлов бўйича танлаш єатнашчиларига єўйиладиган малака талабларини ва бошєа талабларни тасдиєлайди;

в) танлов бўйича танлашни эълон єилиш санасини, танлов іужжатларини олиш жойини, инвесторлар томонидан танлов таклифлари бериш муддатини, танлов таклифларини очиш жойи, санаси ва ваєтини белгилайди;

г) белгиланган муддатда инвесторларнинг танлов таклифлари билдирилган конвертларни очади, уларнинг танлов іужжатларида назарда тутилган талабларга мувофиєлигини (іужжатларнинг тўлиє таєдим этилиши, расмийлаштирилиши ва іоказоларни) текширади ва буюртманомалар конвертларини очиш протоколини тасдиєлайди;

д) зарурият бўлганда танлов таклифларини баіолаш учун мустаєил экспертларни (маслаіатчиларни) жалб єилади;

е) танлов іужжатларида кўрсатилган мезонларга мувофиє танлов таклифларини кўриб чиєади ва танлов бўйича танлаш јолибини эълон єилади ёки танловни бўлиб ўтмаган деб эътироф этиш тўјрисида єарор єабул єилади;

ж) танлов комиссияси олдига єўйилган вазифаларни іал этиш учун зарур бўлган бошєа функцияларни амалга оширади.


9. Агар танлов комиссияси мажлисида унинг аъзоларидан камида тўртдан уч єисми єатнашса танлов комиссияси єарорлари ваколатли бўлади. Єарор танлов комиссиясининг мажлисда єатнашган аъзоларининг кўпчилик овози билан єабул єилинади. Овозлар тенг бўлган таєдирда танлов комиссияси раисининг овози іал єилувчи іисобланади.


10. Танлов комиссиясининг єарори протоколлар шаклида, ёзма равишда расмийлаштирилади ва беш иш куни мобайнида єатнашчиларга етказилади.


11. Іудудий электр тармоєлари корхонаси танлов бўйича танлашнинг ташкилотчиси іисобланади.


12. Танлов бўйича танлаш ташкилотчиси:

а) танлов комиссияси аъзолари чаєирилишини, уларга иш хоналари, мажлисларни ўтказиш учун ташкилий-техника ва сарфлаш материаллари берилишини ташкил этади іамда танлов бўйича танлашни ўтказиш бўйича бошєа сарф-харажатларни єоплайди;

б) таклифномаларни жўнатади ва танлов комиссиясининг топширији бўйича ёзишмалар олиб боради;

в) єатнашчиларнинг танлов таклифларини єабул єилади ва конвертлар очилгунга єадар танлов комиссияси белгилаган тартибда танлов таклифларининг іисобга олиниши, саєланиши ва махфийлигини таъминлайди;

г) танлов комиссияси томонидан жалб єилинадиган экспертлар ва маслаіатчилар фаолиятини мувофиєлаштиради, шунингдек уларга іає тўлаш харажатларини єоплайди.


^ IV. ТАНЛАШНИ ЎТКАЗИШ БЎЙИЧА

ТАНЛОВ ІУЖЖАТЛАРИНИ

ИШЛАБ ЧИЄИШ


13. "Ўзбекэнерго" ДАК инвесторларга єўйиладиган тасдиєланган малака талабларини іисобга олган іолда хусусий операторларни ташкил этиш учун инвесторларни танлов бўйича танлашга доир танлов іужжатларини ишлаб чиєади.

"Ўзбекэнерго" ДАК танлов іужжатларини улар Ўзбекистон Республикаси Иєтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Монополиядан чиєариш, раєобат ва тадбиркорликни єўллаб-єувватлаш давлат єўмитаси ва "Ўздавэнергоназорат" инспекцияси билан келишилгандан кейин тасдиєлайди.


14. Танлов іужжатларида єуйидаги асосий маълумотлар бўлиши керак:

а) бўлажак хусусий операторнинг фаолияти доираси, шу жумладан іудудий доирасида электр энергияси учун истеъмолчилардан тўлов йијиш функциялари хусусий операторга бериладиган электр тармоєлари жойлашган участка (туман, шаіар) жойининг тавсифи;

б) фаолият іудудида танлов бўйича танлаш эълон єилинган санада амал єиладиган ёки кейинги йилга тасдиєланган электр энергияси нобудгарчилиги нормативлари;

в) тариф гуруілари бўйича фаолият іудудида истеъмолчилар сони іамда электр энергиясининг ойлик ва йиллик истеъмол єилиш іажми;

г) танлов бўйича танлашни ўтказиш шартлари, танлов таклифларини бериш ва кўриб чиєиш муддати іамда потенциал талабгорнинг танлаш єатнашчиларига єўйиладиган малака талабларига мувофиєлигини тасдиєлайдиган бошєа іужжатлар (маълумотлар);

д) танлов таклифининг мазмунига єўйиладиган талаблар ва бизнес-режа;

е) банк кафолатини беришга єўйиладиган талаблар;

ж) єайд этилган ваєт даври мобайнида танлов бўйича танлаш єатнашчисининг таклифи єайтариб олинмаслигини таъминлайдиган танлов бўйича танлашда єатнашиш учун гаров суммаси миєдори ва уни тўлаш тартиби;

з) танлов бўйича танлаш јолиби билан тузиладиган шартноманинг шакли;

и) танлов бўйича танлашларни ўтказишга нисбатан "Ўзбекэнерго" ДАК вакилидан тушунтиришлар олиш учун манзил, телефонлар (факс) раєами ва электрон почта манзили;

к) танлов бўйича танлаш јолибини аниєлаш мезонлари ва тартиби.


^ V. ТАНЛОВ БЎЙИЧА ТАНЛАШНИ

ЎТКАЗИШ ВА ЈОЛИБНИ

АНИЄЛАШ ТАРТИБИ


15. "Ўзбекэнерго" ДАК хусусий операторларни ташкил этиш учун инвесторларни танлов бўйича танлашнинг тасдиєланган жадвалига мувофиє оммавий ахборот воситаларида танлов бўйича танлашни ўтказиш тўјрисида эълон беради. Эълонда єуйидаги маълумотлар бўлиши керак:

а) танлов бўйича танлашни ўтказишнинг асосий шартлари;

б) хусусий операторнинг таклиф этаётган фаолият іудуди;

в) инвесторга єўйиладиган асосий талаблар;

г) дастлабки малака аниєлашни ва танлов бўйича танлашни ўтказиш жойи ва муддатлари;

д) танлов іужжатларини олиш жойи ва шартлари;

е) танлов іужжатлари учун тўлов, шунингдек гаров суммаси миєдори ва уни тўлаш тартиби.


16. Єуйидаги:

а) танлов іужжатларига мувофиє барча зарур іужжатларни белгиланган муддатларда таєдим этмаган;

б) тугатиш ёки банкротлик босєичидаги;

в) танлов бўйича танлаш эълон єилинишидан бир йилдан кам бўлган муддатда таъсис этилган;

г) "Ўзбекэнерго" ДАК ва/ёки унинг корхоналари билан суд муіокамаси іолатида бўлган инвесторлар танлов бўйича танлашда єатнашишга єўйилмайди.


17. Танлов іужжатларини олиш учун инвесторлар ўтказиладиган танлов бўйича танлаш доирасида олинадиган махфий ахборотни ошкор єилмаслик тўјрисидаги шартномани имзолайдилар ва "Ўзбекэнерго" ДАКнинг іисоб раєамига танлов іужжатлари учун тўлов ва гаров суммасини ўтказадилар.

Танлов іужжатлари учун тўлов танлов бўйича танлаш эълон єилинган пайтдаги энг кам ойлик иш іаєининг ўн баравари миєдоридан ортиє бўлмаслиги керак.

Гаров суммаси танлов бўйича танлаш эълон єилинган пайтдаги энг кам ойлик иш іаєининг минг баравари миєдоридан ортиє бўлмаслиги керак.


18. Танлов бўйича танлаш єатнашчилари танлов іужжатларида кўрсатилган муддатдан кечикмай танлов комиссиясига ўз танлов таклифларини таєдим этишлари керак.


19. Єатнашчилар танлов таклифлари билдирилган конвертга єуйидагиларни жойлайдилар:

фаолияти маєсади электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш бўйича хусусий оператор функцияларини бажаришдан иборат бўлган юридик шахсни ташкил этиш ва унинг фаолият кўрсатиши бўйича бизнес-режа;

инвесторнинг охирги іисобот йили учун йиллик молиявий іисоботи ва у бўйича миллий ёки халєаро стандартларга мувофиє тузилган мустаєил аудиторнинг хулосаси;

инвесторнинг хусусий оператор штатини электр энергетикаси, иєтисодиёт ва молия соіасида иш тажрибасига эга бўлган малакали мутахассисларнинг зарур сони билан бутлаш мажбурияти;

инвесторнинг солиєлар ва бюджетга бошєа мажбурий тўловлар бўйича бюджетга ёки Ўзбекистон Республикасининг давлат маєсадли жамјармаларига тўловлар бўйича єарзлари йўєлигини тасдиєлайдиган іужжатлар;

танлов іужжатларида назарда тутилган бошєа зарур іужжатлар (маълумотлар).


20. Хусусий операторни ташкил этиш ва унинг фаолият кўрсатиши бўйича бизнес-режа камида уч йилга тузилиши ва єуйидаги асосий параметрларни назарда тутиши керак:

инвестор томонидан хусусий операторнинг фаолият іудудида электр энергияси учун пул маблајлари ўтказиш бўйича мажбуриятлар унинг томонидан танлов бўйича танлаш эълон єилинган пайтда амал єилинган тарифлар бўйича фаолият іудудида берилган электр энергияси ўртача ойлик іажмининг уч баравар єийматига тенг бўлган сумма доирасида бажарилиши юзасидан банк кафолати берилиши;

танлов іужжатларида белгиланган шартларга мувофиє электр энергияси истеъмолчиларига зарур даражада хизмат кўрсатилишини таъминлаш;

бир киловатт-соат іисобига сўмлардаги мутлає ифодада ёки хусусий оператор томонидан йијилган тўловдан іисоблаб чиєариладиган истеъмолчилар учун электр энергиясига ўртача тарифга нисбатан фоизларда хусусий операторни мукофотлашнинг чекланган миєдори.


21. Танлов комиссияси таєдим этилган таклифларни уларнинг барча белгиланган талабларга мувофиєлиги юзасидан кўриб чиєади іамда таклифи бошєа таклифларга таєєослаганда хусусий операторнинг мукофот суммаси чиєариб ташлангандан кейин электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни энг кўп ва самарали йијишга эришиш имконини берадиган инвесторни танлайди.


22. Инвестор томонидан танлов таклифи тўлиє бўлмаган іажмда ёки белгиланган талаблар бузилган іолда таєдим этилган таєдирда танлов таклифи танлов бўйича танлашда єатнашишга єўйилмайди ва инвесторга єайтарилади.


23. Фаєат битта єатнашчи иштирок этган танлов бўйича танлаш бўлиб ўтмаган деб іисобланади.


^ VI. ЯКУНИЙ ЄОИДАЛАР


24. "Ўзбекэнерго" ДАК корхоналарининг мулки бўлган электр энергиясини бериш ва таєсимлаш электр тармоєлари берилиши, сотилиши ва хусусий операторнинг мулки сифатида беришнинг шаклларига, гаров предмети ёки уларнинг ўзгага берилиши ёки йўєотилишига олиб келиши мумкин бўлмаган бошєа іаракатларнинг предмети бўлиши мумкин эмас.


25. Инвестор, танлов комиссияси, "Ўзбекэнерго" ДАК ва танлов бўйича танлашнинг ташкилотчиси ўртасида пайдо бўладиган барча низоли масалалар єонун іужжатларига мувофиє тартибга солинади.


26. Єуйидагилар:

тушаётган танлов таклифларининг зарур тарзда іисобга олиниши, уларнинг саєланиши ва махфийлиги таъминланиши учун - "Ўзбекэнерго" ДАК ва танлов бўйича танлаш ташкилотчисининг масъул шахслари;

ўтказиладиган танлов бўйича танлаш тўјрисидаги махфий ахборот ошкор єилинмаслиги, унинг єатнашчилари, комиссиянинг бошєа аъзолари билан олдиндан келишиб олишга йўл єўйилмаслиги учун - танлов комиссияси раиси ва аъзолари, "Ўзбекэнерго" ДАКнинг масъул шахслари єонун іужжатларида белгиланган тартибда жавоб берадилар.


27. Тузилган шартномалар бўйича ўз мажбуриятларини бажармаган танлов бўйича танлаш јолиби єонун іужжатларида ва тузилган шартномада назарда тутилган тартибда жавоб беради.


^ Вазирлар Маікамасининг

2009 йил 4 июлдаги

186-сон єарорига

2-ИЛОВА


Электр энергияси учун истеъмолчилардан

тўловни йијиш функцияларини бажарадиган

хусусий операторлар фаолиятини амалга

ошириш тартиби тўјрисида

НИЗОМ


I. Умумий єоидалар

II. Электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни

йијиш функцияларини іудудий электр тармоєлари

корхоналаридан хусусий операторга бериш тартиби

III. Хусусий операторнинг даромадларини шакллантириш

IV. Етказиб берилган электр энергияси учун хусусий

оператор билан іудудий электр тармоєлари корхонаси

ўртасидаги ўзаро іисоб-китоблар тартиби

V. Томонларнинг іуєує ва мажбуриятлари

VI. Электр энергиясини іисобга олиш

VII. Хусусий оператор фаолиятини тўхтатиш

VIII. Якуний єоидалар


^ I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР


1. Ушбу Низом электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функциялари бериладиган хусусий операторлар фаолиятини амалга ошириш тартибини белгилайди.


2. Ушбу Низомда єуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

іудудий электр тармоєлари корхонаси - электр таъминоти шартномаси бўйича электр энергиясини сотиш ва таєсимлаш іуєуєига эга бўлган юридик шахс;

электр энергияси истеъмолчиси (истеъмолчи) - электр таъминоти шартномасига мувофиє электр энергиясидан ишлаб чиєариш ва (ёки) маиший эітиёжлар учун фойдаланадиган юридик ёки жисмоний шахс;

фаолият іудуди - іудудий электр тармоєлари корхонаси ва истеъмолчиларнинг тармоєлари билан аниє белгиланган бўлиниш чегараларига эга бўлган тегишли іудуддаги таєсимловчи электр тармоєлари участкаси;

инвестор - хусусий операторни ташкил этиш ва хусусий операторга юкланадиган вазифалар ва мажбуриятларга мувофиє унинг фаолиятини таъминлаш учун техник ва молиявий имкониятга эга бўлган юридик шахс - Ўзбекистон Республикаси резиденти ёки норезиденти;

хусусий оператор - инвестор томонидан ташкил этиладиган ва электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функцияларни бажарадиган юридик шахс - Ўзбекистон Республикаси резиденти.


3. Хусусий оператор томонидан йијилиши керак бўлган, маєсадли іажми іисобланган норматив нобудгарчиликлар (электр энергиясини беришдаги физик жараёнлар билан белгиланадиган) чегириб ташланган іолда хусусий оператор фаолияти іудудининг іисобга олиш нуєталари тармојида бериладиган, пировард истеъмолчилар учун ўртача тарифга кўпайтирилган электр энергияси іажми сифатида іисоблаб чиєарилади. Тегишли равишда, тушумнинг йијилиши ушбу даражага зид равишда іисоблаб чиєарилади.


^ II. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ УЧУН

ИСТЕЪМОЛЧИЛАРДАН ТЎЛОВНИ

ЙИЈИШ ФУНКЦИЯЛАРИНИ ІУДУДИЙ

ЭЛЕКТР ТАРМОЄЛАРИ КОРХОНАЛАРИДАН

ХУСУСИЙ ОПЕРАТОРГА БЕРИШ ТАРТИБИ


4. Танлов комиссияси томонидан танлов бўйича танлаш јолиб инвестор аниєлангандан кейин бир ой муддатда, јолиб инвестор танлов комиссияси томонидан таєдим этилган бизнес-режа параметрларига мувофиє, белгиланган тартибда хусусий операторни ташкил этади ва рўйхатдан ўтказади.


5. Хусусий оператор давлат рўйхатидан ўтказилгандан кейин іудудий электр тармоєлари корхонаси хусусий операторга:

хусусий оператор фаолияти іудудидаги истеъмолчиларнинг хатловдан ўтказилиши бўйича материалларни ва энергия таъминотига оид тузилган шартномаларни;

хусусий операторнинг фаолият іудудидаги электр-тармоє хўжалиги объектларининг хатловдан ўтказилиши бўйича материалларни техник іолат тўјрисидаги маълумотлар билан бирга беради.

Іудудий электр тармоєлари корхонаси ва хусусий оператор хатловдан ўтказиш бўйича материаллар берилган кундан бошлаб уч кун муддатда топшириш-єабул єилиш далолатномасини имзолайдилар.


6. Іудудий электр тармоєлари корхонаси ва хусусий оператор фаолияти іудудидаги электр энергиясини іисобга олиш нуєталарини (етказиб бериш нуєталарини) биргаликда белгилайдилар.

Іудудий электр тармоєлари корхонаси электр энергиясини іисобга олишнинг замонавий электрон приборларининг электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функциялари хусусий операторга берилгунига єадар электр энергиясини іисобга олишнинг кўрсатилган нуєталарида ўрнатилишини таъминлайди.

Іисобга олишнинг келишилган нуєталарида ўрнатилган электр энергиясини іисобга олиш приборлари іудудий электр тармоєлари корхонаси ва хусусий операторнинг вакиллари томонидан пломбаланиши керак.


7. Хусусий оператор давлат рўйхатидан ўтказилгандан кейин уч кун муддатда ваколатли банкка:

хусусий операторнинг жорий фаолиятини молиялаштириш учун асосий талаб єилиб олинадиган депозит іисоб раєами (кейинги ўринларда жорий іисоб раєами деб аталади);

электр энергияси учун іисоб-китоб єилиш учун иккиламчи жамјариб бориладиган іисоб раєами очади.

Хусусий операторнинг банк іисоб раєамлари реквизитлари очилган пайтдан бошлаб уч кун муддатда іудудий электр тармоєлари корхонасига таєдим этилади.

Хусусий оператор іудудий электр тармоєлари корхонаси билан келишмасдан банк іисоб раєамлари реквизитларини ўзгартириш іуєуєига эга эмас.


8. Хусусий оператор давлат рўйхатидан ўтказилгандан кейин бир іафта муддатда іудудий электр тармоєлари корхонаси билан:

а) электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијишни таъминлаш бўйича шартномани;

б) бухгалтерия іужжатлари, электр энергияси учун истеъмолчиларнинг єарзлари тўјрисидаги маълумотларни ва бошєа зарур маълумотларни хусусий операторга бериш муддатлари, шартлари ва регламентини белгилайдиган протоколни имзолайди.


9. Электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијишни таъминлаш бўйича шартнома хусусий оператор билан икки йил муддатга тузилади. Томонлар шартнома шартларини бажарган таєдирда унинг амал єилиши іар бир навбатдаги йилга узайтирилади.

Электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијишни таъминлаш бўйича шартнома имзоланган пайтдан бошлаб ўн кундан кечикмай кучга киради.

Электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијишни таъминлаш бўйича шартнома кучга кириши билан бир ваєтда іудудий электр тармоєлари корхонаси хусусий операторга:

а) истеъмолчиларда ва хусусий оператор фаолияти іудудининг электр энергияси етказиб бериш нуєталарида ўрнатилган электр энергиясини іисобга олиш приборлари кўрсаткичлари ёзиб олинганлиги;

б) электр энергияси учун истеъмолчилардан тўлов йијилганлиги юзасидан ишончнома беради.


10. Электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијишни таъминлаш бўйича тузилган шартномага мувофиє хусусий операторнинг фаолияти іудудида электр энергияси учун истеъмолчилар ва іудудий электр тармоєлари корхонаси ўртасида іисоб-китоб єилиш єонун іужжатларида белгиланган тартибда хусусий оператор орєали амалга оширилади.


11. Электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијишни таъминлаш бўйича шартномада:

а) хусусий операторнинг фаолияти іудудидаги етказиб бериш нуєталарида, шунингдек іар бир истеъмолчи бўйича ва истеъмолчиларнинг тариф гуруілари бўйича электр энергиясини іисобга олиш тартиби натура ва пул ифодасида;

б) хусусий оператор бўйича тўлаш учун іисоб раєамларини таєдим этиш ва тушган тўловларни іисобга олиш тартиби;

в) электр энергиясининг іар бир истеъмолчиси бўйича тўлаш учун іисоб раєамларини таєдим этиш ва тушган тўловларни іисобга олиш тартиби;

г) истеъмолчиларга етказиб берилган электр энергияси учун іисоб-китоб єилиш ва хусусий операторга мукофот тўлаш тартиби;

д) эътироз-даъво ишлари юритилишида хусусий оператор ва іудудий электр тармоєлари корхонаси функциялари чегараланиши;

е) истеъмолчиларга етказиб бериладиган электр энергиясининг узлуксизлиги, ўз ваєтида етказиб берилиши ва сифати іамда унинг учун іисоб-китоб єилиш учун іудудий электр тармоєлари корхонаси ва хусусий операторнинг мажбуриятлари ва жавобгарлигини чегаралаш;

ж) электр энергиясини истеъмол єилувчиларда ва хусусий операторнинг фаолият іудудидаги электр энергиясини етказиб бериш нуєталарида ўрнатилган іисобга олиш приборларидан кўрсаткичларни ёзиб олиш тартиби;

з) истеъмолчиларда ўрнатилган электр энергиясини іисобга олиш приборларини пломбалаш тартиби;

и) іудудий электр тармоєлари корхонасига истеъмолчилар томонидан электр энергияси учун тўлов бўйича іисоботлар ва маълумотларни таєдим этиш тартиби (іисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин 10 кундан кечикмай);

к) хусусий операторнинг буюртмаси бўйича истеъмолчиларни электр тармоєларига улаш ва тармоєлардан узиш тартиби;

л) истеъмолчиларнинг ва/ёки хусусий операторларнинг буюртманомалари бўйича таъмирлаш ишларини амалга ошириш тартиби;

м) єонун іужжатларида белгиланган бошєа єоидалар.


12. Хусусий оператор электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијишни таъминлаш бўйича шартнома кучга киргандан кейин бир ой муддатда фаолият іудудидаги истеъмолчилар билан электр энергияси учун тўловни йијиш бўйича шартнома тузади.

Электр энергияси истеъмолчилари билан шартномалар тузилгандан кейин хусусий операторнинг фаолият іудуди электр энергияси учун барча тўловлар фаєат хусусий операторнинг транзит іисоб раєамига тушиши керак.


13. Электр энергияси учун тўлов йијиш бўйича хусусий оператор билан электр энергияси истеъмолчилари ўртасида шартномалар тузиш Ўзбекистон Республикасининг Фуєаролик кодексига ва бошєа єонун іужжатларига мувофиє амалга оширилади.


^ III. ХУСУСИЙ ОПЕРАТОРНИНГ

ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ


14. Хусусий операторнинг даромадлари іисобот даврида истеъмолчилар томонидан тўланиши керак бўлган сумманинг 90 фоизидан ортиє тўлов йијилишини таъминлаш шарти билан (яъни тушум 90 фоиздан ортиє йијилган таєдирда) истеъмолчиларга берилган электр энергияси учун йијилган тўловдан унга єолдириладиган мукофот пули іисобига шакллантирилади.


15. Оператор томонидан йијиш даражасининг 90 фоизидан ортиє йијилган электр энергияси учун тушум сифатида іисоблаб чиєариладиган, хусусий операторга мукофот пули сифатида берилиши керак бўлган сумма унинг тушуми іисобланади.

Хусусий операторнинг мукофот пули суммасини іисоблаб чиєариш тартиби танлов бўйича танлаш ўтказилгунга єадар "Ўзбекэнерго" ДАКнинг іисоб-китоблари асосида Иєтисодиёт вазирлиги ва Молия вазирлиги билан келишилган формула бўйича аниєланади. Бунда мукофот пули сифатида хусусий операторга берилиши керак бўлган маблајлар улуши тушум йијилиши кўрсаткичи ўсишига єараб ошиши мумкин.

Истеъмолчилар учун электр энергияси учун тарифлар ўзгарган таєдирда іудудий электр тармоєлари корхонаси фойдасига хусусий операторга тўланиши керак бўлган сумма, амалга оширилган аванс тўловларини іисобга олган іолда, белгиланган тартибда єайта іисоблаб чиєилади.


16. Хусусий оператор ташкил этилгунга єадар электр энергияси учун тушум йијилиши даражаси 80 фоиздан ортиє бўлмаган туманларда (шаіарларда) хусусий оператор фаолият кўрсатиши даврининг дастлабки ойларида (бироє 9 ойдан ортиє эмас) ундан бошлаб операторнинг даромадлари шаклланадиган, босєичма-босєич 90 фоизгача оширган іолда тушум йијилишининг пасайтирилган маєсадли энг кам даражаси белгиланишига йўл єўйилади. Ушбу іолатда хусусий оператор билан іудудий электр тармоєлари корхонаси ўртасидаги ўзаро іисоб-китоблар тушум йијилишининг белгиланган маєсадли энг кам даражасидан келиб чиєєан іолда амалга оширилади, операторга мукофот пули сифатида єолдириладиган ушбу даражадан ортиєча йијилган тушум улуши эса "Ўзбекэнерго" ДАКнинг іисоб-китоблари асосида Молия вазирлиги ва Иєтисодиёт вазирлиги билан келишилган формула бўйича аниєланади.

Тушум йијилишининг маєсадли энг кам даражасининг іар ойлик ошиши миєдори єуйидаги формула бўйича аниєланади:


П = (Ус1 - Ус2) / Т, бунда:


П - тушум йијилишининг маєсадли энг кам даражаси миєдори;

Т - тушум йијилишининг пасайтирилган маєсадли энг кам даражасини таєдим этиш даври;

Ус1 - тушум йијилишининг 90 фоизли даражаси;

Ус2 - электр энергияси учун тўловни йијиш функциялари хусусий операторга берилган пайтдан олдинги давр учун тушум йијилиши даражаси.

Оператор ишлаган биринчи ойда тушум йијилишининг маєсадли энг кам даражаси Ус2 + П сифатида аниєланади.

Туманлар (шаіарлар) бўйича тушум йијилишининг пасайтирилган маєсадли энг кам даражасини белгилаш муддатлари:

Ус2 іолатида камида 60% бўлганда - 9 ойдан;

Ус2 іолатида камида 70% бўлганда - 7 ойдан;

Ус2 іолатида камида 80% бўлганда - 5 ойдан ошмаслиги керак.


17. Агар хусусий оператор тушум йијилишининг маєсадли энг кам даражасига эришмаса, тегишли давр учун унга мукофот пули іисобланмайди.


18. Хусусий оператор электр энергияси учун тўлов йијиш функциялари хусусий операторга берилгунга єадар іосил бўлган истеъмолчиларнинг электр энергияси учун єарзларини юєорида кўрсатилган механизмга мувофиє хусусий операторнинг даромадини шакллантирган іолда ундириб олиши мумкин.


^ IV. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭЛЕКТР

ЭНЕРГИЯСИ УЧУН ХУСУСИЙ

ОПЕРАТОР БИЛАН ІУДУДИЙ ЭЛЕКТР

ТАРМОЄЛАРИ КОРХОНАСИ ЎРТАСИДАГИ

ЎЗАРО ІИСОБ-КИТОБЛАР ТАРТИБИ


19. Электр энергияси учун тўлов йијилишини таъминлаш бўйича шартнома кучга киргунга єадар ва ушбу шартноманинг амал єилиш муддати мобайнида инвестор єуйидаги іолларда тушум тушишини таъминлайдиган іудудий электр тармоєлари корхонаси фойдасига банк кафолатини єўяди:

хусусий оператор етказиб берилган электр энергияси учун маблајларнинг 90 фоизи даражасига эришмаганда;

ёки электр энергияси учун истеъмолчилардан тўлов йијишни таъминлаш бўйича шартномада кўрсатилган даражада іудудий электр тармоєлари корхонаси фойдасига тўловларни таъминламаса.

Банк кафолати амалдаги тарифлар бўйича хусусий операторнинг фаолият іудудида электр энергиясини сотиш ўртача ойлик іажмининг уч баравар єийматига тенг бўлган суммага єўйилади.

Инвестор єуйидаги іолларда банк кафолатини юєорида кўрсатиб ўтилган миєдорда єўйган іолда янгилаши шарт:

а) агар іудудий электр тармоєлари корхонаси пул маблајларини кафолат бўйича унинг чекланган суммасининг 50 фоизидан ортиє суммада ундириб олса;

б) электр энергиясига тарифлар ошган таєдирда.


20. Хусусий операторнинг фаолият іудудида электр энергияси учун истеъмолчилардан тушган барча пул маблајлари (пеня ва жарималар іам шу жумлага киради) тўлиє іажмда унинг транзит іисоб раєамига ўтказилади.

Пул маблајларини бошєа манбалардан транзит іисоб раєамига ўтказиш таєиєланади, іудудий электр тармоєлари корхонаси билан ўз ваєтида іисоб-китоб єилиш учун инвестор томонидан операторнинг айланма маблајларини тўлдириш учун ўтказиладиган маблајлар бундан мустасно.


21. Транзит іисоб раєамидан пул маблајлари:

а) электр энергияси учун истеъмолчилардан тўлов йијилишини таъминлаш бўйича шартномага мувофиє электр энергияси учун іудудий электр тармоєлари корхонасига;

б) хусусий операторни таєдирлаш учун жорий іисоб раєамига ўтказилади.


22. Истеъмолчилардан хусусий операторнинг транзит іисоб раєамига тушган тушумнинг камида 90 фоизи миєдоридаги пул маблајлари іар куни іудудий электр тармоєлари корхонасига ўтказилади.


23. Іисобот ойида электр энергияси учун истеъмолчилардан тўлов йијишни таъминлаш бўйича шартномада кўрсатилган тушум йијилишининг маєсадли энг кам даражаси оширилиши хусусий оператор томонидан таъминланган таєдирда транзит іисоб раєамида єолган суммада іудудий электр тармоєлари корхоналари билан келишув бўйича хусусий операторни таєдирлаш пули суммаси унинг жорий іисоб раєамига ўтказилади.


24. Электр энергияси учун истеъмолчилардан тўлов йијишни таъминлаш бўйича шартномада кўрсатилган тўловлар іисобот ойи учун тушум йијилишининг маєсадли энг кам даражасидан кам бўлган таєдирда хусусий оператор пул маблајлари єолдијини транзит іисоб раєамидан іисобот ойи учун электр энергияси бўйича єарзларни єайтариш учун зарур бўлган іудудий электр тармоєлари корхонаси іисоб раєамига ўтказади.

Іисобот ойи учун электр энергияси бўйича єарзларни тўлаш учун транзит іисоб раєамидан ўтказилган пул маблајлари етарли бўлмаган таєдирда іудудий электр тармоєлари корхонаси хусусий операторга єарзларни инвестор томонидан єўйилган банк кафолати іисобига тўлаш талабини єўяди. Кўрсатиб ўтилган єарзларни тўлаш акцептсиз тартибда амалга оширилади.


25. Электр энергияси учун истеъмолчилардан тушган тўловлар іисоби хусусий оператор томонидан истеъмолчилардаги электр энергиясини іисобга олиш приборлари кўрсаткичлари асосида амалга оширилади.

Бу іолда истеъмолчиларда ўрнатиладиган электр энергиясини іисобга олиш приборлари іудудий электр тармоєлари корхонаси вакиллари ва хусусий оператор томонидан биргаликда пломбаланиши керак.

Электр энергияси истеъмолчиларининг іисобга олиш приборларидан кўрсаткичларни ёзиб олиш мумкин бўлмаган таєдирда хусусий оператор, кейинчалик амалда истеъмол єилинган электр энергиясига єайта іисоблаган іолда, истеъмолнинг шартнома миєдори бўйича іисоб-китоб єилади, унинг миєдори белгиланган тартибда хусусий оператор ва/ёки іудудий электр тармоєлари корхонаси ва истеъмолчи томонидан белгиланади.


26. Мониторингни таъминлаш учун іудудий электр тармоєлари корхонаси хусусий оператор билан биргаликда іисобот ойи тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида хусусий оператор фаолияти іудудининг электр энергиясини іисобга олиш нуєталарида ўрнатилган іисобга олиш приборларидан кўрсаткичларни ёзиб олади.


^ V. ТОМОНЛАРНИНГ

ІУЄУЄ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ


27. Іудудий электр тармоєлари корхонаси электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функциялари хусусий операторга берилгандан кейин:

а) истеъмолчилар билан электр таъминоти шартномаларини белгиланган тартибда тузиши;

б) тузилган электр таъминоти шартномаларига мувофиє электр энергияси истеъмолчиларини таъминлаши;

в) ўзининг электр-тармоє хўжалиги объектларида электр энергияси сифатини давлат стандартлари томонидан белгиланган кўрсаткичлар даражасида саєлаши;

г) хусусий оператор фаолияти іудудида электр-тармоє хўжалиги объектларидан фойдаланилиши, шу жумладан ушбу объектларни таъмирлаши ва реконструкция єилиши;

д) электр энергиясини бериш ва таєсимлаш бўйича хизматлар кўрсатиши;

е) ўзининг электр-тармоє хўжалиги объектларида электр энергиясининг технологик нобудгарчиликларини єисєартиришга доир ташкилий-техник тадбирларни ишлаб чиєиши ва амалга ошириши;

ж) электр энергияси тармоєлари ажралиши чегарасида іисобга олинмаган истеъмолни аниєлаши;

з) истеъмолчилар томонидан буюртма берилган электр энергияси іажмини беришнинг техник имкониятларини ва уларнинг тижорат іисоби тизимлари єонун іужжатларига мувофиєлигини баіолаши;

и) истеъмолчиларнинг электр тармоєлари ва єурилмаларини ўзининг іудудий электр тармоєларига улаш юзасидан техник шартлар бериши;

к) электр энергияси истеъмолчиларига белгиланган тартибда ишлаб чиєаришнинг узлуксиз жараёни билан берилишини таъминлаши шарт.


28. Іудудий электр тармоєлари корхонаси ўзининг айби билан электр таъминотидаги узилишлар ва белгиланган давлат стандартларига ва электр энергияси сифати кўрсаткичларига мувофиє бўлмаган электр энергияси етказиб берилганлиги учун истеъмолчиларнинг эътирозлари бўйича єонун іужжатларида белгиланган тартибда (шу жумладан моддий) жавоб беради.


29. Хусусий оператор:

а) бизнес-режанинг, электр энергияси учун истеъмолчилардан тўлов йијилишини таъминлаш бўйича шартнома шартларининг бажарилишини таъминлаши;

б) электр таъминоти шартномаси асосида электр энергияси учун тўловни йијиш бўйича фаолиятнинг ўз іудуди истеъмолчилари билан белгиланган тартибда шартнома тузиши;

в) истеъмолчилар томонидан электр энергиясидан рухсат берилмаган фойдаланишларни аниєлаш ишларини олиб бориши;

г) ўз фаолияти іудудида истеъмолчиларнинг электр энергиясини іисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олиши;

д) іудудий электр тармоєлари корхонасига ўз фаолияти іудудида ўрнатилган электр энергиясини іисобга олиш приборларидан ёзиб олинган маълумотларни таєдим этиши шарт.

Хусусий оператор єонун іужжатларига мувофиє бошєа фаолиятни амалга ошириши мумкин.


30. Хусусий оператор ўзининг электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијишни таъминлаш бўйича шартнома мажбуриятларини бажармаган таєдирда:

а) инвестор єонун іужжатларига мувофиє хусусий операторнинг іудудий электр тармоєлари корхонасидан єарзларининг єайтарилишини амалга оширади;

б) хусусий операторнинг іудудий электр тармоєлари корхонасидан єарзлари инвестор томонидан тўланмаган таєдирда электр энергияси учун истеъмолчилардан тўлов йијишни таъминлаш бўйича шартноманинг амал єилиши іудудий электр тармоєлари корхонаси томонидан бир томонлама тартибда тўхтатилиши мумкин.

Бунда электр энергияси учун истеъмолчилардан тўлов йијиш функциялари бажарилиши даврида іудудий электр тармоєлари корхонасидан іосил бўлган єарзларни єайтариш бўйича мажбуриятлар хусусий оператор ва инвестор зиммасида саєланиб єолади.


31. Электр энергияси истеъмолчиларининг іудудий электр тармоєлари корхонаси ва хусусий оператор билан ўзаро муносабатлари ушбу Низом, Электр энергиясидан фойдаланиш єоидалари ва бошєа єонун іужжатлари билан тартибга солинади.


^ VI. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ

ІИСОБГА ОЛИШ


32. Хусусий операторнинг фаолияти іудудига етказиб бериладиган электр энергияси іажмини іисобга олиш іисобот даврида электр энергиясини іисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари асосида амалга оширилади.


33. Электр энергияси истеъмолчиларига етказиб бериладиган электр энергияси іажмини іисобга олиш іудудий электр тармоєлари корхоналари ва хусусий операторлар томонидан, іисоб-китоб даври учун истеъмолчиларнинг электр энергиясини іисобга олиш приборлари кўрсаткичлари асосида амалга оширилади.


34. Истеъмолчиларга етказиб берилган электр энергияси іажми іисобга олинишини таъминлаш учун хусусий оператор истеъмолчи билан биргаликда іар ойда іисобга олиш приборларидан кўрсаткичларни ёзиб олади ва іисоб-китоб даври учун электр энергияси истеъмоли іажмини єайд єилади.

Іисобга олиш приборларидан кўрсаткичлар ёзиб олинмаган ёки электр энергияси истеъмоли тўјрисидаги іисобот истеъмолчилар томонидан таєдим этилмаган іолларда хусусий оператор ўзи истеъмолчи билан биргаликда аниєлаган амалда истеъмол єилинган электр энергияси іажмини кейинчалик іисоб-китоб єилган іолда электр энергияси истеъмолининг шартномавий миєдори бўйича іисоб-китоб єилади.


35. Хусусий оператор іудудий электр тармоєлари корхонасига іисоб-китоб ойидан кейинги ойнинг 10-кунигача:

иєтисодиёт тармоєлари бўйича электр энергияси истеъмоли тўјрисидаги (9 ПС ва 23-Н шакл бўйича);

истеъмолчилар бўйича тарифлар єўлланилиши тўјрисидаги (46-Э шакл бўйича) маълумотларни ёзма шаклда таєдим этиши шарт.


36. Іудудий электр тармоєлари корхонаси электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијишни таъминлаш бўйича шартнома шартлари бажарилиши, шунингдек унинг шартлари бузилган таєдирда хусусий операторга моддий зарар ва бой берилган фойда єопланиши бўйича талаблар єўйиши шарт.

37. Іудудий электр тармоєлари корхонаси, хусусий оператор ва электр энергияси истеъмолчиси ўзларининг реквизитлари, юридик манзили ва жойлашган жойи ўзгарганлиги тўјрисида бир-бирларига ўз ваєтида маълум єилишлари шарт.


^ VII. ХУСУСИЙ ОПЕРАТОР

ФАОЛИЯТИНИ ТЎХТАТИШ


38. Ушбу Низомга ва электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш таъминланиши бўйича тузилган шартномага мувофиє инвестор ва/ёки хусусий оператор томонидан ўз зиммасига єабул єилинган мажбуриятлар зарур тарзда бажарилмаган таєдирда іудудий электр тармоєлари корхонаси шартномада кўрсатилган амал єилиш муддати тамом бўлишини кутмасдан шартноманинг амал єилишини тўхтатишга іаєлидир.

Билдиришнома шартноманинг амал єилиши тўхтатилиши санасидан 30 кун олдин хусусий операторга ёзма шаклда юборилади, у ушбу муддат мобайнида электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функцияларини єайтариб бериши керак.


39. Электр энергияси учун истеъмолчилардан тўлов йијиш функциялари єайтариб берилганда хусусий оператор іудудий электр тармоєлари корхонаси билан биргаликда ўз фаолияти іудуди доирасида электр энергияси истеъмолчиларини ва уларнинг єарзларини тўлиє хатловдан ўтказади.

Хусусий оператор (инвестор) ёки іудудий электр тармоєлари корхонаси єуйидаги формула бўйича аниєланадиган єарзларни тўлиє тўлаши шарт:


Зп = Дп + Спо - Со - Дпо, бунда:


Зп - єарзлар;

Дп - іудудий электр тармоєлари корхонаси томонидан хусусий операторга берилган дебиторлик єарз;

Спо - электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функциялари бажарилиши даври учун хусусий оператор томонидан іудудий электр тармоєлари корхонасига тўланиши керак бўлган сумма (электр энергияси учун истеъмолчилардан тўлов йијишни таъминлаш бўйича шартномада кўрсатилган тушум йијилишининг маєсадли энг кам даражаси);

Со - электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функциялари бажарилиши даври учун хусусий оператор томонидан іудудий электр тармоєлари корхонасига тўланган сумма;

Дпо - хусусий оператор томонидан іудудий электр тармоєлари корхонасига берилган дебиторлик єарз.


40. Хусусий оператор электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијишни таъминлаш бўйича шартнома амал єилиши тамом бўлиши муддатигача ушбу Низомда назарда тутилган талабларга, шартнома шартларига ва ўз зиммасига олган мажбуриятларга риоя єилган таєдирда ўз функцияларини амалга оширишни рад этиши мумкин.

Бунда хусусий оператор электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијиш функцияларини шартномага мувофиє ушбу функциялар белгиланган тартибда тўлиє єайтадан берилгунгача, бироє 2 календарь ойдан кўп бўлмаган муддатда амалга оширишни давом эттиради.


^ VIII. ЯКУНИЙ ЄОИДАЛАР


41. Хусусий оператор фаолияти іудудида Электр энергиясидан фойдаланиш єоидаларига риоя єилиш устидан назорат белгиланган тартибда іудудий электр тармоєлари корхонаси, "Ўздавэнергоназорат" инспекцияси, "Ўзбекэнерго" ДАК ва хусусий оператор томонидан амалга оширилади.


42. Хусусий оператор фаолияти іудудида норматив нобудгарчиликлар миєдори белгиланган тартибда "Ўздавэнергоназорат" инспекцияси томонидан тасдиєланади.


43. Электр энергиясини етказиб бериш ва тўловни амалга ошириш жараёнида истеъмолчи, хусусий оператор ва іудудий электр тармоєлари корхонаси ўртасида келиб чиєадиган барча низоли масалалар Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларига мувофиє тартибга солинади.


44. "Ўзбекэнерго" ДАК корхоналарининг мулки бўлган электр-тармоє хўжалиги объектлари берилиши, сотилиши ва ўзгага беришнинг бошєа шакллари бўйича хусусий операторга мулк єилиб берилиши мумкин эмас, гаров предмети бўлолмайди.


45. Транзит іисоб раєамидан маблајларни ушбу Низомда ва электр энергияси учун истеъмолчилардан тўловни йијишни таъминлаш бўйича шартномада назарда тутилмаган маєсадлар учун ўтказиш ва ваєтинча олиш таєиєланади. Хусусий операторнинг транзит іисоб раєамидаги маблајлардан єатъий равишда маєсадли фойдаланилиши юзасидан жавобгарлик ушбу Низомга ва шартномага мувофиє хусусий операторга ва хизмат кўрсатувчи банкка юкланади.


^ Вазирлар Маікамасининг

2009 йил 4 июлдаги

186-сон єарорига

3-ИЛОВА


Истеъмолчилардан электр энергияси учун тўловларни

йијиш функцияларини берган іолда хусусий

операторлар ташкил этиш учун инвесторларни

танлов бўйича танлашни ўтказиш

ЖАДВАЛИТ/р

Минтаєалар

Истеъмолчилар (сони)

^ Танлов савдоларини ўтказиш муддатлари

(2009 йил)

хўжалик юритувчи субъектлар

маиший истеъмолчилар

1.

Тошкент шаіар Шайхонтоіур тумани


624

52846

сентябрь

2.

Тошкент вилоятининг Янгийўл шаіри


339

18789

сентябрь

3.

Сирдарё вилоятининг Гулистон шаіри


1224

20661

сентябрь

4.

Фарјона вилоятининг Єўєон шаіри


2259

48386

октябрь

5.

Андижон вилоятининг Андижон шаіри (шаіарнинг эски єисми)


1493

39926

октябрь

6.

Жиззах вилоятининг Жиззах шаіри


1666

27511

ноябрь

7.

Самарєанд вилоятининг Каттаєўрјон шаіри


2251

24743

ноябрь

8.

Наманган вилоятининг Наманган шаіри


2621

52054

декабрь

9.

Єораєалпојистон Республикасининг Нукус шаіри


1338

32627

декабрь"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами", 2009 йил, 28-сон, 327-модда.Похожие:

Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Республикасининг Ўрє-102-сон Єонунига іамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасида ахборотнинг криптографик...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 07. 04. 2010 й. N 66
Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Электр ва иссиєлик энергиясидан фойдаланиш єоидаларини тасдиєлаш тўјрисида" 2009 йил 22 августдаги...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Президентининг "Лойиіа-тадєиєот ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида" 2008 йил 29 апрелдаги пє-847-сон...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида icon22. 11. 2005 й. N 256 ахборотлаштириш соіасида норматив-іуєуєий базани такомиллаштириш тўЈрисида
Вазирлар Маікамасининг "Ўзбекистон алоєа ва ахборотлаштириш агентлиги фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида" 2004...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 16. 08. 2005 й. N 200
Телерадиоэшиттириш соіасида радиочастота спектридан самарали фойдаланишни таъминлаш чора-тадбирлари тўјрисида 2004 йил 20 декабрдаги...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида icon24. 10. 2001 й. N 421 телекоммуникациялар соіасида фаолият кўрсатиш іуєуєи учун давлат божи миєдорларини тасдиєлаш тўЈрисида
Телекоммуникациялар тўјрисида"ги Ўзбекистон Республикаси єонунларига, шунингдек Вазирлар Маікамасининг "Телекоммуникациялар ва почта...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўјрисида ги Ўзбекистон Республикаси Єонунининг 5-моддасига мувофиє Вазирлар Маікамаси єарор...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида iconN 220 Ўзбекистон нефть маісулотлари ва газдан фойдаланишни назорат єилиш давлат инспекциясини ташкил этиш тўЈрисида
Республикаси Єонунини іамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг "Табиий газ етказиб бериш ва унинг учун іисоб-китоб`єилиш...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 10. 2001 й. N 429
Радиочастота спектри тўјрисида ги Ўзбекистон Республикаси Єонунининг 11-моддасига мувофиє ва республика радиочастота ресурсидан оєилона...
Ўзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 04. 07. 2009 й. N 186 хусусий операторлар фаолиятини ташкил этиш ва электр энергияси учун ўз ваєтида іає тўлаш чора-тадбирлари тўЈрисида iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори 26. 09. 2007 й. N 204
Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси Ахборот тизимлари ва телекоммуникациялар масалалари ахборот-таілил...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации