ДокументыМаруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация icon

Маруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация

НазваниеМаруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация
Дата26.06.2013
Размер111.34 Kb.
ТипДокументы
скачать

Маруза 2. Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси.


Аннотация


Маърузанинг асоси талабаларни бактерияларнинг шакллари, кимёвий таркиби билан таништириш, уларга бактерияларнинг структура тузилишини ва уларни урганиш усулларни тушинтириб бериш. Талабаларга микроорганизмлар хаётидаги физиологик процессини: озикланиш турларини, иафас олишини билан ажратадиган ферменлар пигметлар араматик моддалар антибиотиклар хосил килишини тушинтириш, микробларни устириш учуй йшлатиладиган озик мухидлари уларнинг турлари суюк ва куюк озик мухитларида микробларнинг усиши купайиши фазалари, культура, клон, диссоция тугрисида тушинча хисобланади.


^ Маруза максади:

Асосий максад талабаларни бактерияларнинг шакллари, кимёвий таркиби билан таништириш, уларга бактерияларнинг структура тузилишини ва уларни урганиш усулларни тушинтириб бериш. Талабаларга микроорганизмлар хаётидаги физиологик процессини: озикланиш турларини, иафас олишини билан ажратадиган ферменлар пигметлар араматик моддалар антибиотиклар хосил килишини тушинтириш, микробларни устириш учуй йшлатиладиган озик мухидлари уларнинг турлари суюк ва куюк озик мухитларида микробларнинг усиши купайиши фазалари, культура, клон, диссоция тугрисида тушинча бериш.

^ Маруза вазифаси:

Талабаларга микроорганизмларнинг морфологияси ва структурасини урганиш натижасида, шаклига караб кайси касалликни чакирувчи кузатунчи эканлигини билиш мумкинлигини тушинтириш. Улардаги мода алмашиниш жараёни, оксил синтези храмасомаларнинг жоилашган жойи структура тузилишидаги хар бир компонетнинг микроб хаётидаги роли, бактерияларнинг грамм усулида мусбат (сиёх ранг) ёки манфий (кизил пуш?и) буялиш сабалари тугрисида тушинча бериш.

Маруза режаси:

1. Микроорганизмларнинг морфологияси. Уларнинг урганиш усулари.

2. Бактерияларнинг структура тузилиши ва кимёвий таркиби. Уларнинг урганиш усуллари.

3. Микроорганизмларнинг физиологияси. Озикланиш ва иафас олиши.

4. Фермерларнинг микроорганизмлар физиологиясидаги роли.

5. Озик мухитлар, уларнинг классификацияси.

6. Бактериянинг усиши ва купайиши.


^ МИКРООРГАНИЗМЛАР ФИЗИАЛОГИЯСИ


Микроблар метаболизми


Хар кандай тирик мавжудот билан ташки мухит уртасида модда алмашиннш жараёни мавжуддир. Озикланиш ва купайиши учун айрим шарт шароитларнинг булиши керак, булардан энг мухим озука моддаси булиб, микроблар улардан 1ьз танасининг асосий кисмини синтез килишда ва моддаларнинг оксидланишидан косил булган энергиядан фойдаланади

Озикланиши буйича микроблар аутотрофларга ва гетеротрофларга булинади

Аутотрофлар (грекча autos - узим, trophe - озикланиш) хемосинтетик ва фотосинтетик микроблар бўлиб неорганик моддалардан органик моддаларии узлари синтез килиб оладилар ва углеродиинг органик бирикмаларига мухтож эмас. Улар уз хужайраси учун керак бўлган таркибий кисмни углекислота, сув, оддий азот бнрикмалардан (аммик ва уларнинг тузлари, азот кислотанинг тузлари) синтез килиб оладилар. Бу гурух микробларга нитрификация килувчи ва купгина серобактериялар киради. Улар мураккаб моддаларии - аммиакнн нитритларга, олтингугуртни, сульфитлар, тиосульфатларни - сульфат кислотасига оксидланиш натижасида хосил булган энергиялар ёрдамида синтез киладидар. Улар углероднинг мураккаб бирикмаларини узлаштириш кобилиятша эга эмаслар шунннг учун хам улар одам на хайвонлар учуй патоген буломайдилар

Гетеротрофлар (грекча heteros - ўзга, troph - озилланнш) нзларииинг озилланишн учун органик углеродларга (углеводлар, амино-, окси-, ва eh кислотлари), хархил азот бирикмаларига (нитратлар ва амиак), неорганик моддаларга, микро- элемент ва витамипларга мухтождирлар.

Гетеротроф микроблар сапрофитларга ва паразитларга булинади

а) Сапрофитлар (грекча sapras - гнилой. phyton - растения) ташки мухтда мавжуд булган органик моддалар хисобига яшайди Буларга планетамизда мавжуд булган жўда куп микроблар киради. Уларни бошкачасига атрофметлар хам дейилади.

б) паразитлар (грекча parasitos - узгалар хисобига яшовчи) узга организмларни устки ёки ички кисмига жойлашиб. уларнинг хисобидан овкатланадилар. Буларга, нисбатам унга куп булмаган микроблар кириб улар эволюция процессида паразитлик килиб ушанга мослашганлар. Уларни паратрофлар хам дейилади, чунки улар хайвон ёки одам организмида органик бирикмалар хисобига озикланадилар.

Амма микробларни бу икки гурухга булиш шартли хисобланади. чунки улар уртасига хамма вакт хам бундай кескин чегара килиб булмайди (симбиоз).

Айрим патоген микроблар ташкари мухитда сапрофит ходила яшаши мумкин. аксинча айрим сапрофитлар нокулай шароитларда одам ва хайвонларда турли касалликни чакиришлари мумкин

Мураккаб бирикмаларни синтез килиши буйича бактериялар 4 гурухга булинадилар

1. Углеродни СО2 дан, Nни неорганик бирикмалардан олувчи бактериялар Буларга фотосинтез л>илувчи, хемосинтез килувчи. нитрификация лоилувчи ауксатрофлар киради

2. Углеродни ва энергияни углеродиинг органик бирикмаларидан. Мни униш неорганик бирикмаларидан олувчи бактериялар (апрофитларнинг юьпчилнги).

3. Углерод ва энергияни углеродднинг органик бирикмаларидан, \ни аминокислоталардан олувчи бакгериялар (ичак таёльчаси ва бошка комменсаллар)

4. Углерод ва энергияни органик бирикмалардан, яни бирнеча аминокислоталар комплексидан олувчи бакгериялар (патоген бактериялар)

Гетеротрофларнинг ауксотрофлардан асосий фарки шундгки гетеротрофлар углеродларнинг ассимегрик атомннн тутувчи органик бирикмаларга мухтождир Лекин кейинги вактда шу нарса исбот килиндики, айрим гетеротроф бактериялар, содда жониворлар.

замбуруглар, ачиткилар, хатго хайвонлар углекислоталарни синтез килиш оркали истемол киларканлар.

Витаминлар. Бактериялар хаётида пептонлар, углеводлар, ёг кислоталари, неорганик элементлардан ташеари витаминлар ёки усиш факторлари мухим булиб, улар хужайрадаги биохимик жараёнларда катализаторлик ролини унпайдилар ва айрим ферметларни хосил булишида асосий структура бирлигини ташкил киладилар.

Айрим микроблар витаминларни у'зларн синтез киладилар бошкалари эса бундай хосага эга булмаганликлари учун озука мухитларига витаминлар кушилганда яхши усади.

Микробни усиши учун керак булган витаминларга биотин, вит В1, В2. В3, В4, В5, В6 В7, В89, В10, В11, В12 лар киради Витаминларга булган эхтиёг мкг да улчанади - 0,005 - 1,0 м кг/мл.

^ Неорганик моддаларнинг микробдарннт озикланишидаги роли

Бактерияларга неорганик моддалар хам керак Калий каталитнк тасир курсатиб. фермент системасини активлаиштиради Нитрификанияда иштирок этади Микроорганизмлар лаёгида Ф, S, Му, Ғе ни ахамияти капа - Ғе нафас олиш фермент и таркибида булиб. оксидланиш процесида катализаторлик вазифасини бажаради, у туберкулез таёкчасинииг, дизентерия, ичак таёкчаси ва бошка микробларни химиёвий таркиби киради

Ғе, Zn, Mg, Cu ва бошка микроэлементлар антибиотик хосил килишда мухим роль уйнайди

Mg, Мn ионлари гемолитик стрептококларнинг ДНК-аза ферментини акт ивлаш! иради

Ферментлар - юкори молекула тузилишига эта булган, тирик хужайралар ишлаб чикарадиган органик катализагорлардир. Улар олсиллардан иборат булиб, специфик хусусиятга эга, микроблардаги модда алмашинув ферментларнинг тасирн хилмахил ва юкори активликга эта. Фермеитлар саноатда хам катта ахамиятга эга. Микробларнинг ферментлари куйидаги группаларга булинди:

1 Гидролазалар (эстераза, глкжозидаза. прогеаза, нуклеаза ва бш.), углерод на N атоминннг уртасидаги богланишни парчалайдп ва Н20 молекула богланишига тасъир килади

Траннсферазалар (трансглюкозидлар, трансацилазалар) бир молекуладан иккипчисига раднкалларнинг утишида катализаторлик килади.

3 Оксидланиш ферментлари (оксирелуктаза, оксидаза, дегидроза, пероксида каталаза)оксидланиш-кайтарилиш реакцияларнда катализаторлик вазифасини бажаради

4 Изомераза ва рацемаза-углеводлар алмашинувида катта роль уйнайди Ьуларга фосфо! ексаметаза, глкжозофосфомегаза. галактовальденаза, фосфоглицеромутаза ва бошкалар киради.

5 Лиазалар 6. Лигазалар

Ферментларнинг активлиги ва ферменгатив реакиияларнингтезлиги мухит шаронтига, температурага

Микроблар хосил килган фермеитлар хужайра цнтоплазмасида еки протоплазматик бушликда жойлашгаь булиб, хужайра структураси билан бог лик Оксил ал машину ви. Микроорганизмлар узларининг усиши ва купайиши учун хар хил аминокислоталар гаълаб лилади. Барча микрооргназимлар битта, баъзилари бир нечта, баъзилари хатто 17-18 га аминокнелоталарни иштирок этишини таълаб этади. Айрим мвикрорганизмларда аминокнелотадарни синтез килиш кобилияти йуколган буладп. Оксил алмашинуви 2 фазада боради

1. Оксилни бирламчи парчаланиши, бунда оксил пептонларгача парчаланиб бу процесс бактерия хужайраси ташки мухитга ажратиб чикарадиган зкзопротеаза ферменти таъемрида булади

2. Иккиламчи парчаланиши-эндопротеаза ферменти ёрдамида булади

Оксилни пегаонга парчалаипши озик мучитида, мух+п шароити (рН) 7,0-8,0 га тент

булганда булади Эндопротеаза таъснрида хосил оулган аминокислоталар амиак ва кетокислота еки спирт, углекислота ва аминокнслоталарга парчалаиади. натижада мухит шароити хосил булган кучсиз кислота ва амиак хисобига ишкорий булади

Амиакнин! парчаланиши билан биргаликда карбоксил фуппасини парчалаипши хам кузатилади. Оксилларнинг парчаланиши билан бир каторда улар синтез кам килинади иаюериялардаги оксил учун уларга аминокислота керак Айрим микроолар уларни тайёр холда олади, айримлари азот бирикмаларидан синтез килиб олади. Оксилнинг сини» килинишида энг мухим генетик информации - ДНК матрнцасида ҒПКнинг ферментатив еннтези, яъни транскрипсиясидир. Оксил алмашунивн углевод алмашинуви билан боглйк булади.

Углевод алмашинуви. Углеводни парчаловчи ферментлар крахмални глюкоза ва мальтоза хосил килиб пщролнзлайди Аминаза ферменти куп микробларда булади, улар таъсирида дисахарндлар, моносахаридларга парчалаиади Фосфор кислотаси билан боглйк булган моносахаридлар ачиш процессига йуликиб парчалаиади. Углеводларни парчаланиши мухит шароитини кислоталик, оксил парчаланиши эса - ишкорий килиб узгарзиради ЩукинI учун хам микроолар эволюциясида ачиш процессини чакирувчи микроолар кислоталик шароитга, чириш процессини чакирувчи микроолар эса, ишкорий шароитга мослашганлар

Углеводларни сиитези 2 хил йул билан булади фотосинтез (цитоплазмасида хлорифилл пигментини тутувчи яшил ва пурпур бактериялар) ва хемосинтез (купчшшк гериялар).

Фотосинтез процессида пурпурлик серобакгерияларда углекислотанин] Н*3 кии Н: . ,,.., ^«штарилти рсакцияси кузатилади.

Хемосинтезда углекислотадан айрим минерал моддалариинг оксидлапиши натижасида углероднинг ассимиляция килинишп кузатилади, бунда хосил булган сувдаги молекуляр водород иштирок этади

' Липидлар алмашинуви. Липидлар микроолар озукасида асосий урпнни эгалламаса хам у микроб хаетида алохида урин тугади, яъни у микробни ташки мухит шароитига чидамли булишида мухим роль уйнайди

Купгина микроблар глидеринни яхши хазм килади туберкулез, мохов ва бошка купгнна кислотага чидамлик бактериялар глицериндан лииидларнн синтез кидадидар Липидлар микробларда купинчалнк запас.озука булиб хисобланади

Минерал алмашинуви. Бактерия хужайрасини синтезида N ва углероцдан ташкари 8, Ғ, К, Са ва микроэлементлар хам керак (В, Мо. /п. .1, Вг) Цитоплазма таркибига кирувчи мухим элементлардан бири 5 булиб, синтетик реакцияда суяьфгидриль группаси бирикмаси УОГ1ИПЯ катнашади Бу эса микроб хужайрасидаги оксидланиш кайтарилиш реакциясини бошкариб боради.

Айрим бакгериялар (серобактериялар) кайтарилган олтингутурт бирикмаларидан (Нг5 еки 8), айримлари эса (патоген микроблар) сульфгидриль группасидан (К - 8Н) олтижугуртни олиб фойдаланадилар.

Минерал элементлардан Фосфор-нуклеин кислотада, куп ферментлар таркибида. фосфолипидларда ва органик бирикма холида булиб, углерод ва кислород атоми оркали бириккан булади

Оксидланиш процессида энергия ажралиб чикади, шу процессда АТФ ва АДФ кислоталари иштирок этади. Бундан ташкари микроб хаетида катионлар, анион.шр ва микроэлсментлароиинг хам роли капа

Мнкробларниш нафас олиши

Микоробларниьг нафас олиши мураккаб процесс булиб, у микробларни чархил органик моддаларни синтез килишида зарур булган энергия ажралиши билан боради.

Купгина микроблар юкори усимликлар ва хайвонлар сингари молекуляр О ни истеъмол киладилар.

Нафас олиши буйича микроблар азроблар, анаэроблар ва оралик (факультатив) формаларга булинадилар.

1, Облигат аэроблар - ачмосферада 21% О булса яхши усадилар, шунин1 учуй хам улар бульонда парда косил кнлиб усадилар.

2. Микроаэрофиллар - оз микдордаги (1°о) О иштнрокида усади (сутни ачитувчи бактериялар).

3. Факультатив аэроблар, молекуляр О сиз хам усмаверади (купчилик патоген ва сапрофи'г микрорганизмлар)

4, Каплеик бактериялар - купрок углекислота ва кам микдорда О талаб килади (бруцеллалар)

5.Облигат анаэроблар - О сиз усади

Пигмент хосил к и лиши

Купгина бактериялар ва замбуругладар пигмент хосил килади Кислород куп булган шароитда, температура 20-25 градус булса пигмент яхши хосил булади Пигментлар - сувда зрувчи, спиртда зрувчи, сувда хам спиртда хам эримайдиган ва ташкарига ажралио чикувчи (хромофор), хамда цитоплазмада вокуолада ва кобикда буладиган хилларига будинадн

Пигментлар микроорганизмларни нафас олишида акцепторлик вазифасини бажаради, уларни ультрафиолет нурларидан химоя килади, антибиотиклар таъсиридан саклайди ва бошка вазифалдарни бажаради

Микробларнинг нур таркатнши

Айрим микроблар узларидан нур гаркатиш кобилиятига эгаднрлар - бу улардаги оксидланиш - кайтарилиш реакцияси давомида ажралган энергнянинг курнниш формасидир Бактерилар усаетгзн шароитда кислород канчалик куп булса, нурланиш хам шунчалик кучлик булади Нурланувчи бактерияларга фотобактериялар дейилади.

Микробларнинг аром и 1 и к хид гаркатиш хусусиятлари

Айрим микроблар уксус этил, уксусамнл эфирларини хосил килади ва бу хушбуй мм тарикасида таркалади.

Масалан - ЬеисопояЮс с)1гоУогит сут махсудотига ва сари г егга хушбуй хид беришда ишлатилади.

Микрооргаиизмларниш усиши ва кунайиши

Микроблар хужайраси булиниб купайиш хусусиятига эга ва бу жуда юкори гезликда утади. Купайиш гезднги микроблар ни турнга, озик мухитларининг таркибига. мухт шароитига (рН), темиературага, микробни ешига богликдир

Микробларни устиришда махсус озик мухитларидан фойдаланплади Асосан - суюк (бульон), катти к (агар) ва ярим суюк мухитлардан фойдалаиилаап Суюк мухитларда микроблар - парда, лейка, чукма хосил килиб усадилар Каттик мухитларда колониялар хосил килиб усади Колониялар хархил булади - силлик 8 колониялар ва гадир-будир, чеккалари нотекис булган К. колониялар.

Микробларнинг купайиш вактига, яъни битта хужайраниш булиниб 2 та ва \ к булйши учун хархил микробларда хархил вакг кетади, Масалан - Ғ.еоН, купайишига 20 мину), 8 гурЬу -24 минут, В.шЬегси1о5;5 - 14-15 соат вахт талаб килинадн ва х к

Микробларни купайишнда асосан 2 та процесс капа ахамиятга эга - купайиш ва улиш. Шу 2 та процесс бирнеча фазаларда утади

1 Бошлангич стационар фаза. Бунда бактерия купаймайди. у мухит шароитига. Бу хол 1-2 соат давом этади,

2 Лаг фаза - секин усиш (усишни бошланиш) фазасн Бактерияларнин! усиши интенсив холда булмайди, бактериялар хажм жихатидан катталашади на аста - секин усиш тезлиги ортаборади, 2 соат давом этади

Мана шу иккала фазани адаптация, яъни бактерияларнинг озик мухит шароитига мослашиш ва усишнинг бошланиш фазаси десак хам булади.

3 Лог- фаза - логорнфмик, макситмал чезликда булиниш ва купайиш фазаси. Бунда микроб хужайраси кичиклашади, 5-6 соат давом этади.

4. Манфий тезланиш фазаси - купайиш максимал холда булмайди, булинувчи хужайралар сони камаяди 2 соат давом этади

5 Стационар фазаси - янги хужайралар сони билан улаетган хужайралар сони тенглашади 3 соат давом этади

6. Улиш фазаси. Улаетган хужайралар сони ошади, 3 соат давом этади

7 Логарифмик улиш фазаси Улиш логарифмнк тарзда тезлашади 5 соат давом яади

8. Улиш тезлигининг пасайиш фазаси - тирик колган бактериялар тинчланнш (сокинлик)холатнга утади

Юкорида курсатилган фазаларнннг тезлиги шартли кабул килшпан, чунки шароитга караб бу тезликлар узгариши мумкин (тезлашиши еки секинлашнши мумкнн)

^ Микроорганизмларни устириш принцнплари

Лаборатория шароитида микроорганизмларии таркибида микробларни усиши учун зарур булган барча керакли моддаларии тутган озик мухитлари ишлатилади Устириш махсус термостатларда маълум бир (оптимал) темперагурада олиб борилади

Тсмпературага булган талабига караб микроорганнзмлар куйидаги гурухларга .....- исихрофиллар (паст температурада усувчилар), -10+30 градусла усади

■ мезофиллар, -10+45 градусда усади

■ термофиллар, +25 + + 85 градусда усади

■ микрорганизмларнинг яхши усиши учун озик мухитлари таркибида куйидагиларни гутиши керак

■ углерод манбаи

■ неорганик бнрнкмалар

■ усиш факторлари

■ хархил минерал бирикмалар ва х.к.

■ озик мухитларига куйидаги талаблар куйиладн

■ стерил булиши керак

■ теги шли тииикликга эга булиши керак

■ туйимликбулиши керак

■ маълум даражадаги епишкокликга зга булиши керакПохожие:

Маруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация iconМаруза Микроорганизмларнинг экалогияси. Сув, тупрок ва хаво микрофлораси
Тиббиётда ишлатиладиган асбобларни ва бошка нарсаларни стериллаш стерилизациянинг турлари тугрисида маълумот бериш ва уларни хайётда...
Маруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация iconМедицина микробиологиясининг тарихий ривожланиш даврлани Микроорганизмларнинг систематикаси ва
Талабаларнинг онгига медицина микробиологиясинииг юкумли касалликларнинг диогностикаси, махсус давоси ва профилактикаси учун ахамиятини...
Маруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация iconМаруза 25. Респератор вируслар. Грипп. Парагрипп. Эпидемик паротит Кизамик. Аннотация
Уларнинг хоссалари репрадукцияланиши, биологик хоссалари чакирадиган касалликларнинг юкуш йуллари ва патогенизининг тушинтириш
Маруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация iconМаруза Иммунопотология ва унинг турлари. Аннотация
Махаллий анафилакция Артиюс зардоб касаллигини тариклаб бериш. Безредко доулининг ахамияти Атоник реакциялар, бронхиал астма, полимоз...
Маруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация iconМаруза Вируслар структураси, кимёвий таркиби, систематикаси
Вирусларнинг бактерияларидан асосий фаркини, уларни купайиши ва купайиш усулларини шархлаб бериш. Вирусларнинг классификацияси, генетикаси,...
Маруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация icon' Маруза 24. Риккетсиозлар Тошмали тиф, Ку-иситмаси, Брилл Циснер касалликлариии кузгатувчилар. Аннотация
Риккецияларни вируслар сингари хужайра ичи паразити эканлиги касалликларнинг гитагенезия лаборатория диагностикасида кулланишини...
Маруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация iconМаруза 23. Патогент спирохеталар. Аннотация
Спирохеталарнинг морфологияси, структура тузилиши буйича бактериялардан фарки, устириладиган узига хос мухитлари, захм, кайталама...
Маруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация iconМаруза 15. Граммусбат кокклар, стафилококклар, срептококклар, пнсвмококклар. Аннотация
Уларнинг таксономик урни, экологияси, табиатда таркалганлиги асосий хоссалари морфологияси устирилиши улар чакирадиган касалликларнинг...
Маруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация iconМаруза 13. Шигеллезлар ва иерсиниозлар. Аннотация
Шигеллаларнинг турларини ташки мухитга булган чидамлилигидаги фарки, экиологик ахамияти, Шигеллез ва йерсиноз касалликлардаги касаллик...
Маруза Микроорганизмларнинг марфолигияси структураси ва физиологияси. Аннотация iconМаруза 14. Вабо кузгатувчилари. Аннотация
Классик вибреналарнинг Эль-Тор вибрионидан фарки, сероварлари, токсин ива унинг потегенездаги ахамияти. Касалликни диагностикасида...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации