ДокументыТошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз icon

Тошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз

НазваниеТошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз
Дата25.06.2013
Размер125.77 Kb.
ТипДокументы
скачать

ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ УРГАНЧ ФИЛИАЛИ


7ФАКУЛЬТЕТ ТЕРАПИЯ КАФЕДРАСИ


Мавзу


АТЕРОСКЛЕРОЗ


Даволаш ва педиатрия факултети 4-курс талабалари учун факультет терапия фанидан маъруза


Урганч- 2006


Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб (баённома №___) ва филиал илмий Кенгаши томонидан тасдикланди (баённома №__)


МУХ раиси,

Профессор Нуралиев Н.А.


МАЪРУЗА МАКСАДИ: Атеросклероз сабаблари, таснифи, клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари ва профилактикасини талабаларга етказиш.

^ Тарбиявий максадлар: Материални кенг ёритиб бериш йули билан талабаларни шу муаммога кизиктириш, шу касаллик диагностикаси ва даволашдаги охирги янгиликлар билан таништириш. Адабиётлар билан мустакил ишлашга кизикиш уйготиш.

^ Маърузани вазифалари: ´рганилаётган муаммонинг этиология, патогенез клиникаси, касалликнинг клиник кечиш хусусиятлари хамда диагностика ва даволашнин замонавий усулларини актуаллигини хозирги замон талаби ми±иёсида асослаб бериш.

^ Муаммони долзарблиги: Атеросклероз муаммоси ички касалликлар патологиясида асосий уринлардан бирини эгаллайди. Касалликнинг кенг тар±алганлиги, кечишининг °зига хослиги ва диагностикадаги кийинчиликлар муаммонинг ахамиятлилигини яна бир карра тасди±лаб туради.


^ Маъруза режаси:


Маърузани максади ва вазифаси - 5 минут

Этиологрия ва патогенези ёритиш - 15 минут

Классификация ва клиника - 25 минут

Танаффус - 5 минут

Беморни курсатиш - 10 минут

Лаборатор-инструментал диагностика - 10 минут

Та±±ослаш ташхиси - 5 минут

Даволаш ва профилактика - 15 минут

Хулоса . Саволларга жавоб - 5 минут


АТЕРОСКЛЕРОЗ

Таърифи. Атеросклероз – артерияларнинг сурункали тизим касаллиги, унинг негизини томирлар ички деворида липидлар ва кальций тузлари йи²илиши, ани±ро²и инфильтрацияси ташкил ±илиб, у бириктирувчи т°±има ривожланишига ва, бинобарин, томирлар деворлари ±атти±лашувига ва улар б°шли²ининг торайишига олиб келади. О±ибат натижада ±он о±имининг бузилиши содир б°лади, яъни аъзонинг ±он таъминоти ёмонлашиб, аввалига дистрофик, с°нгра некробиотик ва охирида склеротик жараёнлар ривожланади. Бу патологияни °рганишда Н.Н. Аничков ва С.С. Халатовнинг (1912) иши му³им а³амиятга эга, унда тажриба й°ли билан холестерин атеросклерози модели олинган эди. Гарчи Н.Н. Аничков «холестеринсиз атеросклероз б°лиши мумкин эмас» деган б°лсада кейинро± (1933) ±уйидагича ёзган эди: «Олинган бир маълумотларнинг ³аммаси атеросклероз генезида ±атнашадиган бир ±анча омиллар ³ам умумий, ³ам ма³аллий а³амиятга эга б°лган омиллар б°лиши мумкинлигини к°рсатади.» 20-йиллардаё± У.Ослер атеросклероз ривожланишида бир неча омиллар: нотинч ³аёт тарзи, норационал ов±атланиш, ирсиятнинг а³амияти т°²рисидаги гипотезани айтган эди.

Этиологияси. £озирги ва±тда атеросклероз этиологияси ва патогенези мураккаб ва ³ал ±илинмаган масала б°либ ±олмо±да. Унинг ривожланишида ±уйидагила му³им рол °йнайди:

 • алиментар омил

 • ов±атланиш шароитлари, ов±атда холестерин ва т°йинган ё² кислоталарига бой ³айвонот ё²и ва о±силларнинг к°п ми±дорда б°лган ов±ат истеъмол ±илиш

 • жисмоний фаолликнинг пастлиги

 • гиподинамия, кам³аракат ³аёт тарзи ва чекиш каби зарарли одатларнинг роли

 • асаб-эмоционал бузилишлар

 • стресс, з°ри±ишнинг роли, касб-корининг а³амияти ва б.

 • эндокрин ва метаболик бузилишларнинг роли

 • атеросклероз ривожланадиган фон

 • ё² босиш, подагра, гипотиреоз, ±андли диабет кабиларнинг а³амияти

 • ирсий

 • конституционал мойиллик


Патогенези.

 • асаб ва асаб-гуморал (жумладан гормонал) бузилишлар

 • липид ва липид-о±сил метаболизмининг °згариши, т°±ималар ва аъзоларда метаболизм бузилиши

 • ферментлар синтези бузилиши, фермент тизимининг шикастланиши, ±он ва т°±има липолитик фаоллигининг пасайиши

 • томир деворининг ³олати (томир омили), унинг °тказувчанлигининг бузилиши

 • мойил ±иладиган жи³атлар

Атеросклероз ривожланишини тушунтирадиган концепциялар (А.Н. Климов)


Концепция

´згаришлар

Таъсир характери

Плазма

Атероген липопротеидлар концентрациясининг к°пайиши (пребетта ва бетта липопротеидлар). Артериал босим ва ±он ивиш хусусиятининг ошиши

Артериал деворга липопротеидлар о±иб келишининг ошиши. Тромб ³осил б°лиши

Томирлар эндотелийси

Инфекция, токсинлар ва бош±а моддалар таъсирида эндотелиал ³ужайраларнинг шикастланиб ва ±ис±ариб, ³ужайралар аро б°шли±лар катталашувига олиб келади

Артериал девор °тказувчанлигининг ошиши

Интима

Интиманинг б°киши ва гиперплазияси

Артериал девор °тказувчанлигини ошиши ва липопротеидлар т°хталиб ±олиши


Эластик мембрана

Мембрана деструкцияси ва парчаланиши хамда узилиши

´шанинг узи

Медия

Силлик мушак хужайралари пролиферацияси. Мушак хжайралари метаболизми пасайган.

Липопротеидлар тухталиб колиши.Липопротеидлар ва липидлар метаболизми секинлашуви.


Адвентиция

Лимфатик дренаж ва функцияси бузилиши. Семиз хужайралар микдорининг камайиши

Липопротеидлар окиб кетишининг пасайиши


^ Патологик анатомияси.

Артериялар атеросклерози – хусусий, бирок артериялар склерозининг уз таркалиши ва клиник ахамиятига кура энг мухим формаси булиб, у липид алмашинувининг бузилиши ва куп аъзоларда органик узгаришларга олиб келадиган асосан эластик типдаги артерияларнинг зарарланиши билан характерланади. Куйидаги узгаришлар кузатилади:

 • жараённинг жойлашган урнига кура йирик томирларда дистрофик, склеротик узгаришлар

 • атероматоз пилакчалар

 • деформация, томирлар эластиклиги пасайиши, атероматоз яралар

 • тромбозлар, томирлар бушликининг торайиши ёки бекилиб колиши, некроз учоклари, кардиосклероз, бирламчи бужмайган буйраклар белгилари.

Атеросклерознинг клиник манзараси турли-туман ва ноаник ва шаклига – касаллик даврига (клиник белгиларигача булган давр, клиник давр), боскичига (ишемик, тромбонекротик, склеротик) ва жараённинг асосан каердалигига (тож томирла, аорта, бош мия томирлари, буйраклар, упка атеросклерози ва х.к.) боглик.


^ АТЕРОСКЛЕРОЗ ТАСНИФИ


Патогенетик шакли

Касаллик даврлари ва боскичлари

Жойлашган урни

Вазомотор бузилишларнинг устунлиги билан


Метаболик бузилишлар устунлиги билан


 1. Бошлангич, клиник давргача булган давр (липоидлар ва липопротеинлар таркибида вазомотор бузилишлар булади)

 2. Клиник давр:

I боскич – ишемик (аъзода атеросклеротик узгарган томирдан кон таъминоти бузилиши натижасида унда дистрофик белгилар борлиги).

II боскич – тромбонекротик (аъзода атеросклеротик °згарган томирлар тромбози натижасида инфаркт пайдо булиши

III боскич – склеротик (аъзода томирлар атеросклерози заминида чандикли узгаришлар булади)

Атеросклероз жойлашган жой аникланмайди


^ СУБЪЕКТИВ МАЪЛУМОТЛАР.

Шикоятлар:

 • юрак, кукрак, туш оркаси сохаларида огрик, баъзан стенокардия типи буйича иррадиация билан

 • бошда огрик ва огирлик хисси, бош айланиши, кулок шангиллаши

 • оёкларда огрик ва мадорсизлик

 • коринда ноаник огрик, корин дам булиши

 • юрак уриши, юрганда ёки тинч турганда нафас кисиши

 • эшитиш, хотира, куриш кобилиятларининг сусайиши

 • уйку бузилиши, иш кобилиятининг пасайиши


^ ОБЪЕКТИВ МАЪЛУМОТЛАР.

  1. Куздан кечириш: Беморнинг умумий ахволи, уриндаги вазияти, касаллик боскичи ва асоратлар борлигига боглик, беморлар ёшига нисбатан катта куринадилар, терисини ажин босган, курук, атрофик, сочлари барвакт тукилади ва окаради, майда веналари кенгаяди, айрим артериялари эгри-бугри ва ушлаб курилганда кулга каттик уннайди, кузларидаги ялтирок жозиба пасаяди, лабларида цианоз, тинч турганда нафас кисиши ва юрак декомпенсациясида шишлар булиши мумкин.

  2. Тож томирлари атеросклерози сурункали тож томирлар етишмовчилиги куринишида юзага чикади: юрак сохасида огрик, стенокардия, юрак уриши, нафас кисиши.

  3. Атеросклеротик кардиосклероз:

 • тож томирлар етишмовчилиги

 • миокард кискариш кобилиятининг бузилиши – юрак етишмовчилиги (чап ёки унг коринча ёки тотал юрак етишмовчилиги)

 • юрак мароми ва утказувчанлиги бузилиши (экстрасистолия, титрок аритмия, турли даражалардаги юрак блокадаси ва б.).

4. Аорта атеросклерози:

- кукрак атеросклерози: аорта катталашуви ва пульсацияси, аорта устида акцент ва систолик шовкин, у кулни юкорига кутаришда кучаяди – Сиротинин-Кукаверов симптоми, юрак чегараларининг чапга кенгайиши;

 • корин атеросклерози: коринда ноаник огриклар, метеоризм, диспепсия, корин аортаси зичлашуви ва пульсацияси, унинг устида систолик шовкин.

5. Бош мия томирлари атеросклерози: бош огриши бош айланиши, хотира сусайиши, акл пастлик, куллар тремори, нутк ва хатнинг, куз тубининг узгариши, тромбоэмболик асоратларнинг белгилари ва б.

6. Артериялар атеросклерози.

 • буйраклар артериялари атеросклерози: буйракларнинг зарарланиш симптомлари – протеинурия, микрогематурия, цлиндрурия, симптоматик гипертензия, нефроангиосклероз, буйрак декомпенсацияси белгилари

 • ичактуткич артериялари атеросклерози – корин дам булиши, ноаник огриклар, ичакдан кон кетиши, ичак тутилиши белгилари ва б.7. Оёк томирлари атеросклерози: оёк панжаси бармоклари, болдир мушакларида огрик, сезувчанликнинг пасайиши, пульс йуколиши, дамбадам оксокланиш симптоми, махаллий гипотермия, яралар хосил булиши ва б.


Тожсимон артериялар атеросклерозида патологоанатомик узгаришлар ва клиник белгилар


Даврлари ва боскичлари

Патологоанатомик узгаришлар

Клиник белгилари

Биринчи давр (яширин, клиник давргача булган давр)
Ангиоспазмлар. Липоидлар ва липопротеинлар таркибидаги узгаришлар

Иккинчи давр (клиник белгилари):

I боскичи – ишемик


II боскичи –тромбонекротик


III боскичи склеротик (фиброз)Миокард дистрофияси


Миокарднинг майда учокли некрозлари, уткир миокард инфаркти, сурункали миокард инфаркти

Атеросклеротик кардиосклероз


Зурикиш стенокардияси. Электрокардиографик узгаришлар (S–T ва T). Юрак етишмовчилиги I даражаси

Яхши маълум


Юрак етишмовчилиги I, II, III даражалари, титрок аритмия, утказувчанлик-нинг бузилиши ва бошка маълум симптомлар


^ III. ЛАБОРАТОРИЯ, ИНСТРУМЕНТАЛ ВА БИОКИМЁВИЙ ТЕКШИРИШЛАР МАЪЛУМОТЛАРИ

 • умумий сийдик тахлили - уртача протеинурия, микрогематурия, камрок цлиндрурия, гипоизостенурия ва буйрак артериялари атеросклерозидаги бошка белгилар;

 • липид алмашинуви – гиперхолестеринемия, фосфолипидлар микдори ошиши, фосфолипидлар ва холестерин, лецитин ва холестерин нисбатининг бузилиши ва б.

 • оксил алмашинуви – умумий оксил ва унинг фракциялари холати – альфа глобулинлар хисобига глобулинлар микдорининг ошиши, альбуминлар даражаси камайиши, альбумин-глобулин коэфициенти пасайиши ва б.

 • протромбинга кон тахлили – протромбин индекси ва вакти, протромбин микдори ошиши тромб хосил булишига мойиллик келтириб чикарадиган омил хисобланади;

 • коннинг ивиш системаси ва ивишга карши системаси омилларини текшириш;

 • текширишнинг инструментал методлари – реовазография, аортаграфия, буйрак артериялари ангиографияси, коронарография ва бошкалар;

 • жараённинг жойлашган урнига кура рентгенологик текшриш;

 • тож томирлар атеросклерозида ЭКГ текшириш – кардиосклероз, гипоксия, миокарддаги ишемия, тишчалар волтажи пасайиши, Р-Q ва QRS интерваллари узайиши, SТ сегменти силжиши, хар-хил даражадаги блокада, экстрасистолия, титрок аритмия.


АСОРАТЛАРИ: миокард инфаркти, кардиосклероз, ритм бузилиши, юрак етишмовчилиги, инсульт, психоз, шахс дегротацияси: нефроангиосклероз, буйрак етишмовчилиги; ичак инфаркти, кон кетиши, ичак тутилиб колиши, оёк бармоклари гангренаси ва бошка тромбоэмболик асоратлар.


^ КИЁСИЙ ТАШХИС: гипертония касаллиги билан, вегетатив – томирлар дистонияси, келиб чикши хар-хил миокардиодистрофиялар, тож томирларга алокадор булмаган кардиопатиялар, юракнинг ревматик зарарланиши, тугунчали переартериит ва бошка систем каллогенозлар, юрак ва йирик томирларнинг захмли зарарланиши, климакс, Базедов касаллиги, айрим буйрак касаллиги билан киёслаш керак.


ДАВОЛАШ:

 1. Чекиш ва алькоголни суистеъмол килмаслик.

 2. Фаол хаёт тарзи; жисмоний тарбия, сузиш, организмни чиниктириш, уйкуни тартибги солиш, рационал овкатланиш тартибига риоя килиш.

 3. Дори дармонлар билан даволаш;

 • гиполипидемик дори воситалари

 • йод препаратлари

 • эстрогенлар- фолликуллин, эстрадиол

 • калконсимон без гармонлари (тиреоидин)

 • витаминлар – РР, В1, В6, В12, В15, Е, С

 • томир кенгайтирувчилар – папаверин, платифиллин

 • нитро препаратлар: нитранол, сустак-форте, эринит

 • седатив дорилар (барбитуратлар)

 • диуретиклар

 • антикоагулянтлар


^ АМАЛИЁТДАН МИСОЛЛАР:


ДЕМОНСТРАЦИОН МАТЕРИАЛ:

Мавзу буйича мультимедияда слайдлар сурати курсатилади.

Мавзу буйича 1 та бемор тахлил килинди.


ХУЛОСА. Маъруза охирида утилган мавзу буйича киска хулоса килиниб,атеросклерозни клиникаси, кушимча текшириш усуллари, фаркли диагноз утказиш ва даволаш усуллари тугрисида маълумот берилади.


^ АУДИТОРИЯГА САВОЛЛАР. Маърузада касалликни тушунтириш пайтида талабаларни тулик тушуниши учун хар хил саволлар бериб, биргаликда жавоб топиш ва кушимча маълумотлар бериб мавзуни мустахкамлаш зарур.


АДАБИЁТЛАР:


 1. Внутренние болезни. Маколкин В.И., Овчаленко С.И., Москва, Мед-на, 1994

 2. Ички касалликлар, Камолов И.Н., Куйлиев М.У., Тошкент, 1994

 3. Ички касалликлар, Шарапов У.Б., Гаффарова Ф.И, Шодмонов У.И., Тошкент, 1994.

 4. Внутренние болезни. Камаров Ф.И., Сметиев А.С., Москва, 1996

 5. Справочник врача общей практики. Дж.Мерт, Нью-Йорк, 1996

 6. Терапия. Ален Р.Мейерс, М.Д. Москва, 1997

 7. http://www.meddean.luc.edu

Энциклопедия обследования больного со множеством иллюстраций, краткое описание болезней, тестирование.

8. http://www.embbs.com

Истории болезни, обучение, атлас по КТ, ЭКГ и др.Похожие:

Тошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз iconУрганч- 2006 Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб (баённома № ) ва Тошкент тибиёт Академияси Урганч филиали илмий Кенгаши томонидан тасдикланди (баённома № ) мух раиси,
Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб...
Тошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз iconФакультет терапия кафедраси сурункали гепатит
Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб...
Тошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз iconФакультет терапия кафедраси уткир ва сурункали холециститлар
Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб...
Тошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз iconУрганч- 2006 Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб (баённома № ) ва филиал илмий Кенгаши томонидан тасдикланди (баённома № ) мух раиси, Профессор Нуралиев Н.
Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб...
Тошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз iconУрганч- 2007 Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб (баённома № ) ва филиал илмий Кенгаши томонидан тасдикланди (баённома № ) мух раиси, доцент Худойберганов Р.
Даволаш факультетининг 4 курс талабалари учун факултет терапия фанидан маъруза мавзуси
Тошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз iconУрганч- 2006 Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб (баённома № ) ва филиал илмий Кенгаши томонидан тасдикланди (баённома № ) мух раиси, Профессор Киличев И.
Даволаш факультетининг 4 курс талабалари учун факультет терапия фанидан маъруза мавзуси
Тошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз iconТошкент тиббиёт академияси Урганч филиали 2010-2011 йил қабул режаси

Тошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз iconМаъруза максади: Бронхиал астма сабаблари, таснифи, клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари ва профилактикасини талабаларга етказиш. Тарбиявий максадлар
Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб...
Тошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз iconМаъруза максади: Юрак аортал иллатлари сабаблари, таснифи, клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари ва профилактикасини талабаларга етказиш. Тарбиявий максадлар
Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб...
Тошкент тиббиёт академияси урганч филиали 7факультет терапия кафедраси мавзу атеросклероз iconМаъруза максади: Тизимли кизил бурича сабаблари, таснифи, клиникаси, диагностикаси, даволаш усуллари ва профилактикасини талабаларга етказиш. Тарбиявий максадлар
Маруза матни факультет терапия фанидан Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали марказий услубий хайъати томонидан мухокама килиниб...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации