ДокументыБошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари icon

Бошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари

НазваниеБошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари
Дата24.06.2013
Размер147.35 Kb.
ТипДокументы
скачать

Бошкарув функциялари ва принциплари.

Режа:

1. Бошкарув умумий функциялари.

2. Бошкарув принциплари ва уларни амалга ошириш мухити.


Карор кабул

килишрежалаштириш
ташкил этиш

ахборотни туплаш, кайта ишлаш, тахлил ва саклаш
рагбатлантириш

назорат
хисоб

11 - расм. Бошкарув функциялари


^ БОШКАРИШНИНГ УМУМИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ


Бошкариш – ташкилотнинг максадларини шакллантириш ва уларга эришиш учун зарур булган РЕЖАЛАШТИРИШ, ТАШКИЛ ЭТИШ, РАГБАТЛАНТИРИШ, НАЗОРАТ ва ХИСОБ.

Режалаштириш - ташкилот учун максадларни танлаш ва уларга эришиш учун нималар килиш зарурлиги хакидаги бошкариш карорлари кабул килиш жараенидир.

Режалар куйидаги таркибий кисмлардан иборат буладилар: аник максадлар, уларга эришиш учун ечиладиган масалалар, масалаларни ечиш учун зарур булган ресурсларга нисбатан талабалар, масалаларни ечиш усуллари (технология). Режалаштириш ишлари ташкилотнинг миссиясини шакллантиришдан бошланади. МИССИЯ - ТАШКИЛОТНИНГ КЕЛАЖАККА ЙУНАЛТИРИЛГШАН, УМУМЛАШТИРИЛГАН, ЭНГ ОЛИЙ МАКСАДДИР. Миссия ташкилотнинг стратегик режаси таркибида шакллантирилади. Ташкилотларнинг бошкаришнинг энг мураккаб кисми стратегик режалаштириш ва уни амалга ошириш жараёнларидир.

Мураккаб ташкилотлар фаолиятини режалаштириш ишлари уларни бошкариш погоналари буйича куйидагича таксимланади :

 • юкори бошкариш погонасида – стратегик ва перспектив режалаштириш;

 • урта бошкариш погонасида – жорий режалаштириш;

 • куйи бошкариш погонасида – ишлаб чикаришни ташкил этиш (оператив бошкариш).

Стратегик режалаштириш – ташкилот максадларини белгилаш ва уларга эришиш учун тадбирлар (хатти-харакатлар)нинг умумий мантигини ишлаб чикишдир. Ташкилотнинг бутун фаолияти давомида кабул килинадиган бошкариш карорлари унинг стратегиясига асосланади. Стратегияси ноаник ташкилотнинг хатти-харакатлари тартибсиз, чунки, карорлар бир мантикий (аник максад) йуналишида булмайди. Адабиётда (4, 11) стратегик режалаштиришнинг куйидаги турт таркибий кисми таъкидланади :

 1. Ресурсларни таксимлаш – фондлар, бошкариш талантлари ва технологик тажриба каби чекланган ресурсларни таксимлаш;

 2. Ташки мухитга – ташкилотни ташки мухит билан узок муддатли муносабатини белгилаш. Ташки мухитнинг ташкилот учун ижобий ва хавфли томонлари, якин ва узок келажакда руй бериши мумкин булган узгаришларнинг куламини аниклаш : янги ва замонавий ишлаб чикариш системаларни яратиш, жамият ва хукумат билан ижобий муносабатлар урнатиш оркали зарурий (ижобий) шарт-шароитлар яратиш, ташкилотнинг келажаги учун мухим ахамият касб этади.

 3. Ички мувофиклаштириш – ташкилот ички мухити омилларини, ундаги турли хатти-харакатлар ва операцияларни бир-бирлари билан мустахкам боглаш. Бу жараён давомида ташкилот ички мухитининг кучли ва кучсиз томонлари аникланади, ички узгарувчилар максад йуналишида мувофиклаштирилади.

 4. Ташкилий стратегияларни тушуниш – менежерларнинг савия ва фикрлаш кобилиятларини утган давр тажрибалари ва замонавий стратегик карорлар асосида узлуксиз ривожлантириб бориш. Улар тушунишлари зарурки, хеч кайси ташкилот котиб колган ташкилий структурага эга эмас. Хамма нарсалар каби ташкилий структуралар ва стратегик карорлар узгариб туради. Рахбарларнинг бу узгаришларнинг мантигини тушунишлик даражалари ташкилот такдири учун мухим омил хисобланади. Чунки, бошкариш карорларини охир-окибатда рахбарлар ёки менежерлар кабул киладилар.

Демак, стратегия ташкилотнинг миссияси ва максадларини таъминловчи. Атрофлича ишлаб чикилган комплекс режа (4). Юкоридагилар асосида стратегик режалаштириш жараёнининг боскичларни куйидагича тасаввур килиш мумкин :

 1. Ташкилотнинг миссияни шакллантириш.

 2. Ташкилотнинг максадларини аниклаш.

 3. Ташки мухит омиллари (узгарувчилари)ни тахлил килиш ва бахолаш.

 4. Ташкилотнинг ички омиллари (узгарувчилари)ни тахлил килиш ва бахолаш. Ташкилотнинг кучли ва кучсиз томонларини аниклаш.

 5. Турли стратегик йуналишлар (имкониятлар)ни солиштирма тахлил килиш.

 6. Стратегияни танлаш.

 7. Стратегияни амалга ошириш

Ишлаб чикилган стратегик режани амалга ошириш рахбарлар ва мутахассислардан чукур илм ва юксак махорат талаб килади ва у куйидаги боскичларни уз ичига олади : 1) ташкилотнинг стратегияси асосида максадларни узатиш; 2) ташкилий структурани бахолаш, зарур булса узгартиришлар киритиш; 3) булимлар ва ички хужаликлар буйича ресурсларни таксимлаш; 4) асосий бошкариш масалаларни аниклаш; 5) ташкилотнинг алохида кисмларига масалалар куйиш, зарур булса структурага узгартиришлар киритиш; 6) ваколатларни узатиш ва мувофиклаштириш усулларни урнатиш; 7) хатти-харакатлар учун йуналиш сифатида сиёсатни аниклаш; 8) алохида рахбарларнинг максадларини аниклаш; 9) фаолият натижаларини улчаш усуллари ва чегараларни аниклаш; 10) бизнесни уз вактида ва зарурий маълумотлар билан таъминлаш учун информация системасини яратиш; 11) зарурий хатти-харакатларни таъминловчи рагбатлантириш системасини шакллантириш; 12) ташкилотнинг иш услуби ва кадриятлари асосида рахбарларни тарбиялаш ва шакллантириш; 13) натижаларни бахолаш, камчиликларни аниклаш, тескари алокани таъминлаш.

Режалаштириш ва ташкилотнинг мувоффакияти орасида мустахкам богланиш борлигини таъкидлаш лозим. Чунки, мувоффакиятнинг мезони режаларда акс эттирилади. Режасиз хатти-харакатлар тартибсиз фаолият ва ортикча харажатларга сабаб булиб ташкилотни инкирозга олиб келади. Пухта ишлаб чикилган режалар ташкилотнинг уз такдири учун хотиржамлигини ва мувоффакиятини таъминлайди.

ЖОРИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ одатда ташкилотнинг бир йиллий фаолиятини нисбатан аник белгилашга каратилган булади. У ташкилотнинг стратегияси еки перспектив режасига аниклик киритиш еки улар асосида ташкилотнинг бир йиллик фаолиятини аниклаш демакдир. Жорий режа ташкилотнинг йиллик фаолиятини оператив бошкаришга замин яратади.

ОПЕРАТИВ БОШКАРИШ бевосита ишлаб чикариш жараенини, янги ташкилотнинг кундалик хаётини бошкариш билан боглик чора-тадбирларни уз ичига олади. Бошкача килиб айтганда, оператив бошкариш жорий режани амалга ошириш (хаётга тадбик этиш) демакдир ва у асосан мехнат унумдрлигини оширишга каратилган булади. Оператив бошкаришда жорий режада белгиланган чора-тадбирлар жорий йил буйича таксимланади (ташкилотнинг хажми ва ишлаб чикаришнинг куламига караб квартал, ойлик ва хатто 10 кунлик ва хафталик режалар тузилади).

Жорий режалаштириш ва операти бошкаришнинг элементларига асосланиб куйидагилар киради :

 • бизнес режа;

 • менежерлар;

 • технология.

БИЗНЕС РЕЖА жорий режалаштириш ва ишлаб чикаришни оператив бошкариш жараёнларининг узагини ташкил этишдан ташкари янги бизнес режани бошлаш, бизнесни кенгайтириш, бизнесни сотиш ёки бошка шахсга бериш, ссудани олишда хам тузилади.

Бизнес режанинг асосий булимлари куйидагилардан иборат :

 1. Ишлаб чикаришни максади (ишлаб чикарилган махсулотлар ва курсатиладиган хизматларнинг таркиби);

 2. Ишлаб чикариш режаси (ишлаб чикариш кувватлари : хом-ашё, энергия ва бошка ресурслар; кадрлар);

 3. Маркетинг стратегияси – товарларни сотиш бозорларини бахолаш, яъни бозор коньюктураси хакидаги информацияни тахлил килиш (ишлаб чикариш ва сотиш хажми, махсулотни сифати, нархларнинг даражаси, кутилган фойда, ракобатчиларга нисбатан муносабатлар, таваккалчилик даражаси ва унинг меъёри, сугурта масалалари);

 4. Ташкилий принциплар (ишлаб чикариш булимлари, уларнинг узаро муносабатлари ва бошкариш, назорат системаси);

 5. Ташкилотнинг хукукий асослари (статуси)

 6. Молиявий режа (даромадлар ва харажатдар, пул ва бошка тушумлар, активлар ва пассивлар баланси, зарар курмасликни асословчи аник хисоб-китоблар, олинган кредитларни товар-моддий таъминоти масалалари)

Бошкаришнинг ушбу функцияси режалаштирилган масалаларида ваколатлар (ташкилотдаги ресурслардан фойдланишнинг чекланган хукуки)ни юкоридан куйига караб узатиш ва таксимлашни назарда тутади. Бу жараён том маъноси билан ташкилот доирасида амалга ошириладиган мехнат таксимотининг (учинчи булимга каранг) узгинасидир. Ташкил этиш функциясини амалга ошириш ташкилотнинг ички хужаликлари, бошкариш погоналари, рахбарлар ва буйсунувчилар орасидаги узаро муносабатларни белгилаш хамда ташкилот доирасида ечиладиган масалаларни таксимлашни назарда тутади. У куйидаги процедуралардан иборат :

 1. Масалаларни таксимлаш;

 2. Масалалар ва ваколатларни узаро мослаштириш

 3. Масалалар ва ваколатларни узатиш;

 4. Масалалар ва ваколатларни кабул килувчиларда маъсулиятни шакллантириш.

Агар юкоридаги процедцралар пухта ишлаб чикилган режа асосида мантикий кетма-кетликда амалга оширилса ташкилотнинг максадларига мос тушувчи унинг ташкилий структураси шаклланади. Акс холда, яъни максадлар ва структура узаро мос тушмасалар ташкилотдаги тартибсизлик хатти-харакатлар (максадсиз богланишлар)ни даражаси юкори булади. Бу эса уз навбатида чекланган ресурсларни максад йуналишида фойдаланмаслигига, мехнат унумдорлиги ва нисбий самарадорликнинг пасайиб кетишига олиб келади. Аслида эса мехнат таксимоти унумдорлик ва самарадорликни ошириш учун хизмат килади. Демак, ташкилотнинг мувоффакиятли фаолият курсатишига режалаштиришдан сунг ташкил этиш функциясини амалга ошириш чогида замин яратилади.

1. Масалаларни таксимлаш махсулот ишлаб чикариш, хизмат курсатиш ёки ташкилотнинг бошкариш билан боглик масалалар (функциялар)ни таркибий кисмларга ажратишнинг назарда тутади. Сабаби, хозирги даврда ишлаб чикарилаётган махсулотлар, курсатилаётган хизматлар муракаб ва уларга булган сифат ва микдорий талаблар юкори. Шунинг учун яхлит, йирик, мураккаб ишлар алохида кисмларга ажратилади. Бу ишчи ходимлардан бир хил турдаги, оддий хатти-харакатларни талаб килади. Бир-бирларидан тубдан еки куп жихатлари билан фарк килувчи ишларнинг бир киши томонидан бажарилиши юкори самара бермайди. Шунинг учун хам ишлар мутахасислаштирилади. Натижада ташкилотнинг турли ички хужаликлари булимлари шаклланадилар. Ташкилотни бошкариш билан боглик булган функцияларни таксимланишига асосий сабаб, социология ва психология фанларнинг ургатишича бир киши купи билан 10-12 кишидан иборат гурухга муваффакиятли рахбарлик кила олади. Улар орасидаги мунсабатларни шакллантириш ва мувофиклаштириш, гурухнинг фаолияти ташкилотнинг умумий максадлари сари йуналтириш ишлари самарали булиши мумкин. Агар ташкилотнинг хар кандай бошкариш погонасида ишловчи рахбар юкорида айтилган гурухгагина рахбарлик килса. Бу дегани ташкилотнинг бошкариш рахбари масалан, корхона директори уринбосарлари ва йирик булимларнинг рахбарларидан иборат ва тахминан 10-12 кишидан ортмаган гурухга рахбарлик килади. Ушбу гурухнинг хар бири уз навбатида шу микдордаги куйи гурухга (масалан, цех бошлиги мастерларга) рахбарлик килади ва х.к.

Юкорида айтиб утилган богланишлар ташкилотнинг бошкариш структурасини ва бошкариш погоналарини шакллантирилади.

2. Масалалар ва ваколатларни узаро мослаштириш. Унинг мохияти ташкилотдаги ресурслар ва имкониятларнинг чекланганлиги, улардан самарали фойдаланишга эхтиеж, ресурсларни максадлар йулига ишлатилишини таъминлаш ташкил этади. Масалалар ва ваколатларни бир-бирлари билан боглаш муаммосини хал килиш рахбарлар ва мутахасислардан хар бир масаланинг хажмини мукаммал билишликни талаб этади.

3. Масалалар ва ваколатларни узатиш - буйсунувчиларга рахбарлар томонидан масалаларни куйилишини назарда тутади.

4. Маъсулиятни шакллантириш асосида ташкилотда икки тарафлама муносабатлар урнатиш тугалланади. Бу рахбар буйсунувчи муносабатини келтириб чикаради. Буйсунувчи кимдан масала ва ваколат олган булса ана шу рахбаргина унинг учун бевосита рахбар хисобланади ва аксинча. Чизикли структуранинг мохияти хам ана шунда. Моддий бойликлар ишлаб чикариш ёки хизмат курсатиш корхоналарида ушбу богланишларни бузилиши тартибсиз хатти-харакатларига, унумдорлик ва самарадорлик даражаларининг пасайишига сабаб булади.

Албатта, ташкил этиш функциясини оширишда, ташкилотнинг структурасини шакллантиришда ташки мухит омилларини хисобга олиш зарур. Ташки мухитнинг узгарувчанлиги ташкилот структурасининг узгариб туришига асосий сабабдир. Ички ва ташки омиллар узаро мос тушмай колган холларда ташкилотнинг ташкилий структураси узгаради, яъни узгарувчан ташки мухит маълум муддат давомида хисобга олинмаса ташкилот инкирозга учраши мумкин. Структуравий узулушлар эса мураккаб муаммоларни келтириб чикаради.

Назорат – ташкилотнинг максадларига эришишини таъминловчи жараёндир. У тухтовсиз шаклланувчи муаммоларни мураккаблашиб кетишидан илгари аниклаш ва муваффакиятли фаолиятни рагбатлантириш максадида кулланилади. Назорат уч турга булинади : а) муддатидан илгариги назорат – режа курсатикчларини, масала ва ваколатларни узаро мослилигини иш бошланишидан илгари текшириш ; б) жорий назорат – иш бошлангандан сунг буйсунувчиларнинг мехнат фаолиятларини бевосита бошлик томонидан кузатилиши; в) хулосавий назорат – иш тугагандан сунг ёки унга ажратилган вакт тамомо булгандан кейин буйсунувчиларнинг бевосита бошликка хисобот беришлари. Назорат жараёни 3 боскичдан иборат : а) биринчи боскич – стандартларни, яъни режа курсаткичларини аниклаш; б) иккинчи боскич – эришилган натижаларни улчаш ва хисоб-китоб килиш; в) учинчи боскич – натижаларни стандартлар билан солиштириш ва менежерларнинг кейинги киладиган ишларини аниклаш.

Назорат жараёнини амалга оширувчи система, яъни НАЗОРАТ ТИЗИМИ куйидаги таркибий кисмлардан иборат :

- экспертлар (текширилаётган масалалар буйича юкори малакали мутахассислар)

- стандартлар(масалан: режа курсаткичлари)

- натижаларни улчаш усуллари ва воситалари

- назорат тизимининг максади.

Назорат тизими ташкилотнинг фаолиятига кучли таъсир курсатади. Масалан: унинг нотугри лойихалаштирилган максади ва хатти-харакатларининг йуналиши ташкилот ходимларини бевосита ишларидан чалгитиш ва назорат системасининг талабларини кондиришга каратилган хатти-харакатларга ундаш мумкин. Самарали назорат куйидагилар билан характерланади.:

- стратегик йуналиши

- аник натижаларга йуналиши

- уз вактидалиги

- оддий ва тушунарли булишлиги

- тежамлилиги.

Назоратнинг яна бир мухим томони шундаки, агар, эришилган натижалар стандартлар билан мос тушмаса (режадаги еки бошкариш карорларидаги курсаткичларидан четга олиш булса) биринчи навбатда стандартлар кайта куриб чикиш зарур. стандартлар тугри урнатилганлигига тула ишонч хосил килгандан сунгина четга огишларининг сабаблари аникланиб, уларни тугрилаш буйича чора - тадбирлар ишлаб чикишга киришилади. Агар, стандартлар нотугри урнатилган булса режа ва бошкариш карорларидаги курсаткичлар, уларни амалга ошириш механизм, ташкилотда амал килувчи турли меерлар кайта куриб чикиш зарурдир.

Рахбарликлар (менежерлар) бошкариш фаолияти билан шугулланувчи, яъни буйсундирувчиларнинг мехнатидан фойдаланилган холда ташкилотнинг олдига куйилган максадларга эриштира оладиган ва турли социал - ижтимоий гурухлар (мехнат коллективлар) орасидаги ижтимоий, социал ва иктисодий муносабатлари мувофиклаштира олади, уларнинг мехнат ташкилот максадлари сари йуналтира оладиган одамлар тоифасидир.

БОШКАРИШ ПРИНЦИПЛАРИ. Умумий максадлар йуналишида узаро муносабатлар урнатиб биргаликда хатти-харакатлар килувчи ташкилотнинг турли таркибий кисмлари (элементлари) муваффакиятли еки самарали фаолият курсатадилар, агар, муносабатлар умумий махраж асосида урнатилган булса. Умумий махражга келишнинг зарурийлиги нуктаи-назарларнинг турличалигидан келиб чикади. Турли нуктаи-назарларнинг сохиблари инсонлар-ташкилот таркибига кирувчи рахбарлар, мутахассислар, оддий ишчи-ходимлар. Уларнинг ташкилот таркибига кирувчи машиналар, станоклар, ишлаб чикариш бинолари, мехнат куроллари ва х.клардан форки одамларнинг кейинги куядиган кадамларини (хатти-харакатларини, муносабатларини) илгаритдан айта олиш (белгилаш, режалаштириш) эхтимоллик характерига эга, яъни анимк белгилаш имконияти йук. Шунинг учун, умумий максадларга эришиш учун ечиладиган масалаларни режалаштитирш, ташкил этиш, назорат килиш буйича барча учун умумий хисобланган хатти-харакатларнинг коидалари (умумий махражлар) ишлаб чикилиши зарур булади. Баъзида бу каби коидалар ташкилотнинг конунлари еки бошкариш принциплари деб хам номланади.

Коидалар одамлар орасидаги муносабатларни белгилаганлиги хамда одамлар орасидаги муносабатларнинг асосини социал муносабатлар ташкил этганлиги учун бу коидаларни социал бирикмаларни (структурасини) шакллантирувчи коидалар, конунлар еки принциплар деб аташ мумкин. Уларни умумий максадлар йуналишида муносабатлар урнатиш (еки хатти-харакатлар килиш) чегаралари деб аташ хам мумкин. Одатда, муносабатларда урнатилган чегаралардан четга чикиш тартибсизлик дейилади. Яъни, максад йуналишидан фаркли йуналиш буйича килинган хатти-харакатлар тартибсиз хатти-харакатлар дейилади. Демак, коида, конун еки принцип деб аталувчи чегаралар оркали хатти-харакатларнинг фаолиятларнинг тартибли еки тартибсиз эканлиги бахоланади. Фаолиятларнинг бахоланишининг зарурияти умумий максадларнинг борлиги, яъни зарурий натижаларга мухтожликдан келиб чикади.

Лекин, коида, конун, принцип тушунчалари орасида фарк борлигини таъкидлаш лозим. Ташкилотларнинг кундалик фаолиятида коида тушунчаси оддий ва аник масалаларни ечиш билан боглик хатти-харакатларнинг мантикий кетма-кетлигини, тартибини аниклашга нисбатан ишлатилади. Конун тушунчаси одатда, ташкилотлардан ташкарида амал килувчи муносабатларга нисбатан кулланилади. Принцип эса, ташкилотлар доирасида амалга ошириладиган бошкаришнинг умумий функциялари орасидаги муносабатларга, мехнат таксимоти натижаларига, богловчи жараенларни ташкил этиш ишларига нисбатан кулланилади. Шунинг учун хам ташкилотларнинг бошкариш(менежмент) принциплари турли ташкилотларда тахминан бир хил булиши мумкин. Хулоса килиш мумкинки, бошкариш принциплари ташкилотларнинг бошкариш жараенининг чегараларини аниклайди.

Биз юкорида коида, конун, принцип тушунчаларига ягона таърифлар беришга интилганимиз йук. Факат, уларни ташкилотларни бошкариш жараенидаги урнини тахлил килишга харакат килдик, холос.

Хозирги замон менежментининг принциплари хакида суз борганда А.Файольнинг “Общее и промўшленное управление”(5) китобида еритилган бошкариш принциплари тушунилади. Уларга куйидагилар киради:

 • мехнат таксимоти(разделение труда)

 • хокимият (власть)

 • интизом(дисциплина)

 • фармойиш беришнинг бирлиги (единство распорядительства)

 • рахбарликнинг бирлиги (единство руководство)

 • хусусий интилишларнинг умумий интилишларга буйсундириш (подчинение частнўх интересов общему)

 • рагбатлантириш (вознаграждение)

 • марказлаштириш(централизация)

 • бошкариш погоналари(иерархия)

 • тартиб(порядок)

 • хакконийлик (справедливость)

 • ходимларнинг тургунлиги (постоянство состава персонала)

 • (инициатива)

 • ходимларнинг бирлиги (единение персонала)

Адабиетда (6), менежментнинг асосий принциплари сифатида асосан куйидагилар такидланади:

 • бошкаришда марказлаштириш ва номарказлаштиришнинг оптималь бирлиги принципи.

 • хукуклар, мажбуриятлар ва масъулиятларнинг бирлиги принципи (принцип сочетания прав, обязанностей и оттветственности)

 • бошкаришни демократлаштириш : ходимларни бошкариш жараёнида катнашишлари (участие работников в процессе управления).

Г.Эмерсоннинг “Двенадцать принципов производительности” китобида бошкариш принциплари унумдорликни ошириш принциплари сифатида талкин килинган. Уларга куйидагилар киради :

 • максаднинг аник белгиланиши;

 • соглом фикр;

 • мутахассис маслахати;

 • интизом;

 • ходимларга хакконий муносабатда булиш;

 • тез, ишончли, тула, аник ва доимий хисоб;

 • диспетчирлик;

 • меъёрлар ва жадваллар;

 • шароитларни меъёрлаштириш;

 • операцияларни меъёрлаштириш;

 • ёзилган стандарт йурикномалари;

 • унумдорлик учун рагбатлантириш.

Биз юкорида бошкариш жараёнининг чегараларини аниклашга нисбатан факат уч хил ёндошиш такидладик. Аслида, бошкариш илми билан шугулланувчи турли олимлар, мураккб ташкилотларнинг тажрибали рахбарлари (бошкариш амалиёти мутахассислари) узларининг савияси, тажрибаси, нуктаи-назарлари, куллаётган бошкариш усуллари ва рахбарлик услубларидан хамда муаян ташкилотнинг фаолият курсатиш шароитлари ва вазиятларидан келиб чиккан холда бошкариш принципларининг турли таркибини таклиф килишлари ёки куллашлари мумкин.


Таянч иборалар:

Функция, режалаштириш, бош режа, умумий режа, бизнес режа, ташкил этиш, рагбатлантириш, мослаштирув, Назорат, хисоб, принцип, демократия, марказлашув, иштиёк (мотив), иерархия, аксалока.


Назорат саволлари :

 1. Бошкарув функциялари нима ва уларнинг богликлигини курсатинг?

 2. Бошкарув функциялари амалдаги фаолиятини мисолларда ифода этинг.

 3. Бошкарув принципларини ишлаб чикиш нимадан иборат?

 4. Режалаштириш ва назорат турларини курсатиб утинг.Похожие:

Бошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари iconБошкарув усуллари Режа: Бошкарув услублари ва улар турлари Бошкарув услублари куллаш самарадорлиги
Юкорида куриб утилган функция ва принцплар бошкарув услублари оркали амалга оширилади
Бошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари iconСамарадорликка комплекс ёндашув. Бизнес-режа ва самарадорлик. Бошкарувни ташкил этиш ва самарадорлик
Унумдорлик курсаткичи буйича бошкарув бу самарали бошкарув деганидир. Баркарор юкори унумдорликни таъминлаш барча бошкарув вазифалари...
Бошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари iconБошкарув карорлари режа
Бошкарув карорларини оптималлаштириш усуллари ва уларни бажарилишини ташкил этиш
Бошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари iconТашкилотлар, менежерлар ва муваффакиятли бошкарув Режа: Ташкилот тушунчаси ва уни маданияти. Бошкарув назариясини умумий тушунчалари
...
Бошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари iconУзлуксиз таълим. Таълим мазмунини шакллантириш. Таълимнинг принциплари, функциялари, методлари ва воситалари. (2 соат маъруза) Мавзуга қўйилган давлат талаблари; «Таълим тўғрисида»
Шарҳ: А. Авлоний номидаги Халқ таълими раҳбар ходимлар малакасини ошириш Марказий институти «Педагогика психология» кафедраси катта...
Бошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари iconТоварларни тақсимлаш каналларини бошқариш. Режа: Тақсимлаш каналлари тушунчаси ва мохияти. Тақсимлашнинг функциялари ва оқимлари
Маркетинг каналларини танлаш тўғрисидаги қарорларни қабул қилиш бевосита бутун маркетинг фаолиятига таъсир этувчи ва компания менежменти...
Бошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари iconМенежмент назария ва амалиЁтИнинг ривожланиши Режа: Бошкарув билимнинг ривожланиши. Бошкариш мактаблари
...
Бошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари iconДокументы
1. /МЕНЕЖМЕНТ ФУНКЦИЯЛАРИ.doc
Бошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари iconДокументы
1. /zДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИ маъруза матни.doc
Бошкарув функциялари ва принциплари. Режа: Бошкарув умумий функциялари iconДокументы
1. /Социология фанининг предмети ва функциялари.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации