Документы1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари icon

1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари

Название1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари
Дата21.05.2013
Размер73.73 Kb.
ТипДокументы
скачать

Узбекистон Республикасида менежмент тизимини шакллантириш ва ривожлантириш хусусиятлари


Режа:

1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида

2. Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари

3. Бозор иктисодиетига утиш принциплари ва унда менежментнинг урни

«Бозор иктисодиёти – эркинлик ва унинг чегаралари уртасидаги хамкорликдир»


Мустакил Узбекистон уз халки танлаб олган йул – очик, эркин бозор иктисодиётига асосланган одил жамият, кучли демократик хукукий давлат куриш йулидан боскичма-боскич олга бормокда. Биз барпо этаётган давлат, аввало умумжахон цивилизациясига, давлат курилиши сохасида тараккий этган бошка халклар эришган тажрибаларга ва узимизга хос миллий анъаналарга, ижтимоий кадриятларга асосланмокда. Республика Президенти И.Каримов ушбу масалани куйидагича ифодалаганлар : «Пировард максадимиз ижтимоий йуналтирилган баркарор бозор иктисодиётига, очик ташки сиёсатга эга булган кучли демократик хукукий давлатни ва фукаролик жамиятини барпо этишдан иборатдир» [2, 9 б]

Мустахкам моддий негиз яратиш манфаатларини кузлаб куйидагилар иктисодиётни ислох килиш сохасида стратегик максадлар килиб белгиланди :

 1. Ижтимоий йуналтирлган бозор иктисодиётини боскичма-боскич шакллантириш, кудратли ва тинимсиз ривожланиб борадиган, миллий бойликнинг ортишини, кишилар хаёти ва фаолияти учун зарур шарт-шароитларни таъминлайдиган иктисодий тизимни барпо этиш.

 2. Куп укладли иктисодиётни яратиш, инсоннинг мулкдан махрум булишига бархам, ташаббускорлик ва уддабуронликни бутун чоралар билан ривожлантириш негизи булган хусусий мулкнинг давлат томонидан химоя килинишини таъминлаш.

 3. Корхоналар ва фукароларга кенг иктисодий эркинликлар бериш, уларнинг хужалик фаолиятига давлатнинг бевосита аралашувидан вос кечиш, иктисодиётни бошкаришнинг маъмурий – буйрукбозлик усулларини бартараф этиш, иктисодий омиллар ва рагбатлантириш воситаларидан кенг фойдаланиш.

 4. Иктисодиётда моддий, табиий ва мехнат ресурсларидан самарали фойдаланишни таъминлайдиган чукур структуравий узгаришлар килиш, рагбатбардош махсулотларни ишлаб чикариш, жахон иткисодий тизимига кушилиб бориш.

 5. Кишиларда янгича иктисодий фикрлашни шакллантириш, уларнинг дунёкарашини узгартириш, хар бир кишига уз мехнатини сарфлаш сохаси ва шаклларини мустакил белгилаш имконини беради.

Бунда ислохатлар инсон манфаатларига мос келган, унинг талаб ва эхтиёжларини кондиришга ёрдам берган, турмуш даражасини оширишга каратилган такдирдагина ахамиятли булишни Узбекистон бозор моделида куриш мумкин.

4-расмда бозор иктисодиётини белгиловчи ва тавсифловчи омиллар келтирилган ва улар бир тизимни (система) ифода этган.

^ Система (тизим) – узаро боглик бир-бирига таъсир курсатувчи элементлар тупламига айтилади. Тизимнинг мохияти маълум бир максадга йуналтирилганлик билан белгиланади. Агарда тизимдаги элементлар узаро мувофикликни йукотса унда тизим тубдан узгаришини ёки алокаларни бошкатдан куриб чикилишини такозо этади. Масалан, собик иттифок шароитидаги юкоридан мажбурий режалаштириш нафакат баркарорликни келтириб чикишни, балки маъмуриятчилик, бюрократизмни ва кишилар томонидан локайдлик, масъулиятсизликни келтириб чикарар эди. Бозор муносабатлари аксинча – нобаркарорлик холатни мавжуд этса, у уз йулига кишилардан ишбилармонлик, тадбиркорликни намоён этишни такозо этади.

Баъзи олимлар тизими куйидагича таърифлашади : тизим (система) – бу умумий максад йуналишда тушунган холда узаро муносабатлар урнатиб маълум муддат давомида биргаликда фаолият курсатувчи турли элементларнинг (таркибий кисмларнинг) тупламидир [11, 17 б.]

Тизимлар одатда техник, биологик, социал-иктисодий турларга булинади.

Менталитет – халкнинг куп йиллик кадриятлари, урф-одати, маданияти, дунё карашива бошка намоён булувчи хусусиятлар тупламига айтилади. Узбек халки ёки унинг худудий элатланиши буйича вилоятлар вакилларида хар хил хусусиятларини куриш мумкин. Масалан, узбек халкига монанд булган мехмондустлик, итоаткорлик, каттани хурмат килиш ва шу кабилар хислатлари унинг менталитетини белгилайди. Афсуски, менежмент учун зид булган таниш билишчилик, кариндош-уругчилик кадрлар сиёсатига акс таъсир курсатса, берилган вазифани уз вактида доимий равишда бажарилмаслик, маълум холатда кенгчилик курсатиш ишнинг самарасига салбий таъсир этади.

Бозор иктисодиётига утиш даврида нафакат ушбу хусусиятларни балки бозорга хос булган конуният ва талабларни инобатга олиш керак.

5 – расмда бозор иктисодиётининг белгилари келтирилган. Унда бозор механизмини шаклланишдаги таъсир курсатувчи омиллар ва керакли шарт-шароитлар келтирлган.

Ташки мухитни мухофаза этиш Демократия химояси

Инсон-хукукини таъминлаш

- Хужалик фаолияти эркинлиги

- Касб танлаш эркинлиги

- Келишув эркинлиги

- Бирлашув эркинлиги

- Ракобат эркинлиги

- Хусусий мулк эркинлиги

Умумий химоя Истеъмолчини химояси


Ахборотни куриклаш Иктисодий тизимни мухофаза этиш


5 –расм. Бозор иктисодиёти белгилари.


Узбекистон Республикасининг бозор иктисодиётига утишда узига хусусиятлари бор:

 • ижтимоий йуналтирилган бозор иктисодиетини моделини яратиш;

 • ахоли таркибида нафакахур, ешлар купчилигини ташкил этиш;

 • малакали мутахассислар етишмаслиги;

 • ишлаб чикариш тузилмаси ривожланмаганлиги;

 • агродавлат булиб ихтисослашганлиги;

 • дунё бозорига чикиш муаммолари ва бошкалар.

Бошкарув тизимини такомиллашув муаммолари:

1. Рахбар ва ходимларда англай олмайдиган омилларни борлиги(укиш учун пул туланиши; малака оширишга ишонч йуклиги; хорижий укув тизимига мойилиги ва бошкалар)

2. Хужалик мухит холати замонавий менежментни жорий этишга маълум холатда тусиклик килиши;

3. Узбекистон Республикаси Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурини тугри англамаслик ва уни амалга оширишдаги камчиликлар;

4. Менежмент тизимини ривожлантириш рагбатини йуклиги (солик имтиези йуклиги, хомийлик булмаслиги, мини кредит имконияти кийинлиги ва бошкалар)

5. Корхоналар ривожланиши стратегиясидаги менежментни инобатга олмаслик (инкирозга учраш механизми, узаро хисоб китобларни олиб бориш кийинчиликлари ва бошкаларнинг самарасиз олиб борилиши);

6. Рахбарларнинг махсус бошкарув билимга эга булмаганлиги;

7. Корхоналардаги ходимлар билан шугулланадиган булимлар ва хизматларнинг замонавий менежмент талабларига жавоб бермаслиги;

8. Менежерларни тайёрлаш ва кайта тайёрлаш, малака ошириш курсларининг коникарли эмаслиги;

9. Олий укув юртлари ва корхоналар уртасидаги узилишлар ва максадлар мувофиклашмаганлиги.


Узбекистн Республикаси Президенти И.А.Каримов томонидан ишлаб чикилган бозор иктисодиетига утиш принциплари куйидагилардан иборат :

1. Иктисодиетнинг сиесатдан устиворлиги;

2. Давлат асосий ислохотчи;

3. Конун устиворлиги;

4. Бозор иктисодиетига боскичма-боскич утиши;

5. Кучли ижтимоий сиесат.

Ушбу принципларга амал килиниши бозор иктисодиётини шаклланишининг мухим томонларидан хисобланади. Менежмент эса уз йулига ушбу принципларга амал килиш услубларини ургатади.

Конкрет-тарихий, холатий мазмунга эга булган бошкарув ривожланиши маълум мантикий йуналиш асосида олиб борилади ва куйидаги принципларга булинади :

 1. Бошкарувнинг ривожланиш умумий принципи : бошкарув ривожланишига таъсир курсатувчи конкрет сабабларнинг мазмунидан каттъий назар, бошкарув тизими асосдан бошланиб узгариши керак.

 2. Ташкилот олдида куйиладиган янги вазифларнинг мазмунидан келиб чиккан холда бошкарувнинг ривожланишини шу йуналишда олиб борилиши керак.

 3. Бошкарув тизимини такомиллаштириш тусикларидан бири булиб кадрлар хисобланади. Кишилар нафакат янгилик яратиб, олдинга интилиш харакатини келтиради, балки ушбу ривожланишига узлари туганок булишлари мумкин. Чунки инсонларнинг имконияти, билими, кизикиши, манфаати ва охши мос келмаслиги жуда куп муаммоларни келтириб чикаради.

Менежмент тизимини шаклланиши ва ривожланиши турт боскичдан иборат булиши мумкин.

^ Биринчи кадам – хар бир бошкарувнинг такомиллашуви учун янги вазифаларни пайдо булиши зарурлигидир.

Иккинчи боскич – бошкарув тизимида янгиликга булган муносабатни ишлаб чикишдан иборат.

Муносабат уч русумда булиши мумкин :

 • биринчи русум – бошкарувда узгаришлар утказмаслик, янгилик киритилса хам кисман, маълум ва шаклни узгартирмаган холда амалга ошириш;

 • иккинчи русум – пайдо булаётган вазифаларга стереотип ёндашиш, яъни олдинги тажриба ёки ухшаш холатни инобатга олиб амалга ошириш.Масалан, янги бошкарув органларини ташкил этиш :

 • учинчи русум – янги вазифаларнинг мазмуни ва мохиятига караб бошкарув тизимини комплекс равишда куриш.

^ Учинчи боскич - бошкарув тизими асосида ётган заминни тубдан узгартириш. Бошкарув тизими олдида турган вазифа асосида принципларга узгартириш киритиш максадга мувофик булар эди.

^ Якуний боскич – узгариш жараёнидаги бошкарувнинг янги сифат ва хусусиятлари мустахкамлаш. Бу холат зарурий ахборотий хулкий тизимни барпо этилиши кузда тутади. Барча утказиладиган тадбирларни тахлили ва ривожланиш йулларини белгилаш мухим урин эгаллайди.


Таянч иборалар :

Тизим (система), менталитет, социал-иктисодий мухит, бозор иктисодиёти шакллари, бозор иктисодиётига утиш принциплари, ривожланувчи тизим

Назорат саволлар :

 1. Узбекистон Республикасида бозор модели хусусиятлари нимадан иборат?

 2. Менежмент тизими ва унинг шакллантириш муаммолар асоси нималарни уз ичига камрайди?

 3. Бозор моделлар турлари канака?

 4. Тизим деганда нимани тушунасиз?Похожие:

1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари iconБозор ва ракобат кичик бизнес тизимида
Бозор иктисодиёти ва бозор тушунчалари узаро боглик булсада, улар айнан бир нарса эмас. Агар бозор иктисодиёти яхлит бир организм...
1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари iconДокументы
1. /Замонамий бозор иктисодиёти назария ва амалиёти.doc
1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари iconЎзбекистон республикаси вазирлар маҳкамасининг қарори 11. 03. 1997 й. N 130
Республикасида солиқ тизимини янада такомиллаштииш ва мустаҳкамлаш, солиқ тўловчиларни ҳисобга олишни тартибга солиш мақсадида Вазирлар...
1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари iconОрганик кимё фани ва унинг ривожланиш тарихи. Режа
Узбекистонда органик кимё фанининг ривожланишида узбек олимларининг роли. Республикада кимё саноати ва атроф мухитни мухофаза килиш...
1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари iconТуризм бозори ва уни сегментлашни ўрганиш туризм бозори ва унинг тузилиши Туристларнинг кўргазма объектларига ташрифи
Туризм иқтисоди ривожланишининг бозор модели қуйидаги фаолиятлар асосида шаклланади
1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари iconҲЎжалик фаолияти таҳлили. Режа: Бозор иктисодиёти шароитида тахлилнинг тутган урни ва ахамияти
Табиат ва жамиятдаги ходисалар сингари иктисодий ходисаларнинг хам таркибий кисмларини урганмай туриб, яъни анализ килмай туриб уларни...
1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари iconМахсулот ишлаб чикариш ва уни реализация килишнинг тахлили. Меҳнатдан фойдаланиш ва иш ҳАҚи таҳлили
Бозор иктисодиёти шароитида махсулот ишлаб чикариш, унинг реализациясини тахлил килишнинг ахамияти, вазифаси ва унда фойдаланадиган...
1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2004 йил 7 апрелда 1335-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг
БҲМС) Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 1996...
1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари iconЎзбекистон республикаси адлия вазирлиги томонидан рўйхатга олинган 23. 10. 2002 й. №1181
Мазкур Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (БҲМС) Ўзбекистон Республикаси "Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида"ги...
1. Узбекистон Республикасида бозор иктисодиети модели хакида Республикада менежмент тизимини шаклланиш муаммолари iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2003 йил 20 мартда 1226-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
БҲМС) Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации