ДокументыНавоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети icon

Навоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети

НазваниеНавоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети
Дата21.05.2013
Размер207.25 Kb.
ТипДокументы
скачать

Навоий давлат педагогика институти


«Табиатшунослик» факультети


«Иқтисодиёт назарияси» кафедраси


«География ва иқтисодий билим асослари»

5140500 йуналиши талабалари учун


«Иқтисодий билим ва иқтисодий таълим асосларини ўқитиш методикаси» фанидан


Услубий курсатма


Навоий -2006 й.


«Иқтисодий билим ва иқтисодий таълим асосларини ўқитиш методикаси» фанидан курс ишини бажариш бўйича Услубий курсатма.


НДПИ ўқув-услубий «Иқтисодиёт назарияси» кафедраси

кенгаши қарор билан йиғилиши қарор билан тавсия этилган.

«ТАСДИҚЛАНГАН»

2006 й «____» __________ 2006 й «_____» ______________

___- сонли баённома ___- сонли баённома


Ушбу услубий курсатмалар бакалавриатнинг «География ва иқтисодий билим асослари» йуналиши бўйича тахсил олаётган талабаларга «Иқтисодий билим ва иқтисодий таълим асосларини ўқитиш методикаси» фанидан курс ишини бажариш учун кумаклашади. Курс иши «Иқтисодий билим ва иқтисодий таълим асосларини ўқитиш методикаси» фанининг хотимаси бўлиб, талабаларнинг билимларини бир тизимга солиш, ушбу фанни ўрганишни чуқурлаштириш, олинган назарий билимларини мустаҳкамлаш ва кенгайтириш ишларини ниҳоясига етказади.


Тузувчи : иқтисод фанлари номзоди, доцент З.Зойиров


Тақризчилар : иқтисод фанлари номзоди, доцент С.Абдуллаев


1. Кириш


Бакалавриатнинг «География иқтисодий билим асослари» йўналиши 3-курс талабалари ўқув режаларига мувофиқ «Иқтисодий билим ва иқтисодий таълим асосларини ўқитиш методикаси » фанидан курс иши ёзишлари лозим. Мазкур услубий кўрсатма «Иқтисодий билим ва иқтисодий таълим асосларини ўқитиш методикаси» фани бўйича тайёрланадиган курс иши мақсадлари, умумий мазмуни, уни ишлаб чиқиш тартибини белгилаб беради. Курс иши талабаларнинг мустақил тадқиқот иши ҳисобланиб унга жиддий талаблар қўйилган. Курс ишини ёзиш талабанинг ушбу фан бўйича назарий тайёргарлигини аниқлашга ёрдам беради., адабиётлар билан моҳирона ишлаш, тўпланган маълумотларни таҳлил қилиш, танлаш, умумлаштириш ва натижалардан маълум хулосалар чиқариш имкониятларини вужудга келтиради.

Курс иши «Иқтисодий билим ва иқтисодий таълим асосларини ўқитиш методикаси» фанининг хотимаси бўлиб, талабаларнинг билимларини бир тизимга солиш, ушбу фанни ўрганишни чуқурлаштириш, олинган назарий билимларини мустаҳкамлаш ва кенгайтириш ишларини ниҳоясига етказади. Курс ишини ёзиш билан талабалар янги билим ва кўникмаларни ўзлаштирадилар, ҳамда ўз фикрларини ёзма тарзда ифодалай олиш кўникмаларини ҳосил қиладилар.

^ II. Курс ишлари мавзулари.

Курс ишининг тахминий мавзулари «Иқтисодиёт назарияси» кафедрасида ишлаб чиқилади ва тасдиқланади.Талабалар тавсия этилган курс ишлари мавзуларидан бирини ўз ҳоҳишлари билан танлайдилар. Айрим ҳолларда талабадаги курс иши ёзиш манбаларининг кўплиги ва унинг ушбу мавзуни ёзишга иштиёқидан келиб чиқиб мавзулар илмий раҳбар томонидан, кафедра мудири билан келишилган ҳолда ўзгартирилиши мумкин.

Курс ишига раҳбарлик қилувчи профессор-ўқитувчилар талабага илмий ва услубий маслаҳатлар беради (1-иловадаги курс ишлари тахминий мавзуларига қаранг).

Талаба курс ишига оид адабиётлар, картографик ва статистик материаллар тўплаши, уларнинг мазмуни билан пухта танишиб чиқиши лозим. Курс иши мавзусига қараб, раҳбар талабага кафедра мудири тасдиқланган, ишни тугатиш ва ҳимоя қилиш муддати кўрсатилган, белгиланган шаклдаги (2-иловага қаранг) топшириқни беради. Топшириқда календарь графикни бажариш шарт, чунки раҳбар график юзасидан курс иши қанчалик даражада тайёр эканлигини аниқлайди. Талаба курс иши режаси, адабиётлар ва уни бажариш учун зарур бўлган бошқа зарурий материалларни раҳбар билан келишиб олади.

^ III. Курс иши мазмуни ва ҳажми.

«Иқтисодий билим ва иқтисодий таълим асосларини ўқитиш методикаси» фанидан ёзиладиган курс ишлари профессор-ўқитувчилар-илмий раҳбар тонидан маъқулланган режа асосида қўлёзма ёки компьютер ёзуви (Times New Roman ёки Baltika Uzbek шрифти, А4 варақ, 14-ўлчам ва 1,5 оралиқ, 2-иловада кўрсатилган бошқа шаклий ўлчамлар) ҳажмида бўлиши лозим. Курс иши режаси унинг мазмунини тўлиқ қамраган бўлиб, иқтисодий жиҳатдан изчанлик таъминланган ҳамда бўлим ва боблар мантиқан боғланган тарзда тузилади. Курс иши матнлари талабанинг ўз сўзи билан мустақил ёритилиши талаб этилади. Курс ишидаги мажбурий элементларга иқтисодий схема, жадваллар, диаграмма ва чизмаларни киритиш мумкин. Уларнинг номлари, манбалари, нечанчи тартибда расм ёки жадвал эканлигинининг тартиби (масалан:1-расм, 5-жадвал) кўрсатилиши шарт, Кўргазмали жиҳозлар сифатли бажарилиш ва матн мазмунлари билан узвий боғланиши лозим.

Диаграмма ва жадвалдаги маълумотларнинг янгилиги ва талаба томонидан таҳлил қилинганлиги курс иши мавқеини оширади.

Курс иши ўзбек тилида ёзилгани маъқул, рус ва инглиз тилларида талаба ўз фикрини бемалол баён эта олса ва ҳимояни ҳам ўша тилда бажара оладиган даражада бўлса унга шу тилларда курс иши ёзишга рухсат берилиш мумкин.

Курс ишига мукаммал, пухта режа тузиш ишнинг энг асосий ютуқларидан ҳисобланади.Чунки ишнинг талабга жавоб берадиган тарзда ёзилиши бевосита режага боғлиқлиги хеч кимни ажаблантирмаса керак. Шу боис, режадаги жузъий камчиликлар ҳам ишнинг савиясини пасайишига ва мавзуни атрофлича тулиқ ёритилмаслигига олиб келиши мумкин.

^ Курс ишининг таркиби ва мазмуни.

1. Титул варақаси – бунда олий ўқув юрти, факультет, кафедра, курс ишининг мавзуси, раҳбари ва талабанинг исми шарифи, шаҳар, йил кўрсатилиши лозим.

2. Мундарижа-бунда курс иши тузилиши ва таркибий мазмуни, матндаги саҳифалари кўрсатилган ҳолда ёритилади.

3. Муқаддима-курс ишининг 3-5 саҳифасини ташкил этиб, унда:

- мавзуни асослаш ва унинг долзарблиги;

-курс ишининг мақсади ва вазифалари баён этилади.

4. Асосий қисм- бу икки бўлимдан иборат бўлиб, яъни :

а) Назарий бўлим : 15-20 та саҳифани ташкил этиб, мавзуга оид энг умумий қоидалар ва усуллар баён этилиб, раҳбар билан келишилган ҳолда тузилган режа асосида мавзунинг моҳияти ёритилади.

б) Таҳлил бўлими : 15-20 та саҳифани ташкил этиб, биринчидан, танланган мавзунинг амалий жиҳатлари баён этилади, иккинчидан эса мавзуга оид иқтисодий –ижтимоий Самара берувчи таклифлар (корхона ёки ташкилотнинг иқтисодий самарадорлигини оширувчи бизнес режа тузилади) асосланади.

5. Хулоса – бу 3-5 саҳифа ҳажмида ёзилиб, унда барча якуний натижалар, умумий хулосалар умумлаштирилиб, қисқғача тарзда баён этилади.

6. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати :

(3-иловага қаранг.)

Курс ишини тугутилгандан кейин ёзилади.Келтирилган адабиётлар манбаи қўйидагича жойлаштирилади.

1) Ўзбекистон Республикаси Президенти асарлари ва фармонлари, Ўзбекистон

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари:

2) Дарсликлар, ўқув қўлланмалар, брошюралар ва бошқа адабиётлар манбаи

библиографик тартиб қоида, алфавит тартибида келтирилади.

Рўйхатда келтириладиган манбалар қўйидаги манбаларга эга бўлиши шарт: муаллиф (лар) исми-шарифи, адабиётнинг номланиши, нашр жойи, нашриёт ном ива нашр йили, саҳифа сони.

Барча фойдаланилган адабиётлар бўйича студент библиографик маълумотларни муаллиф фамилияси, исми, ишнинг номи, нашр йили ва жойи, саҳифаларини кўрсатилган ҳолда тузиши лозим.Адабиётлардан цитаталар келтиришда уларни қўштирноқичига олиш ва библиографик рақамни кўрсатиш тавсия этилади.

Иловаларда курс ишида фойдаланилган ва асосий бўлмаган материаллар, маълумотлар келтирилади.

Курс иши раҳбари боблар, бўлимлар ўрнини ва мазмунини ўзгартиришга ҳақли.

IV. Курс ишини расмийлаштиришга қўйиладиган талаблар.

^ КУРС ИШИНИ ЁЗИШ ТАРТИБИ:

Курс ишини бажаришда қуйидагича масофа қолдирилиши лозим :


Чап томондан - 30мм

Юқори қисмидан -20мм

Ўнг томондан -10мм

Пастки қисмидан-25мм


20мм
30 10

мм мм

25 мм

210 мм


Иш миқдори ўртача ҳуснихатда қўлёзма ёки компьютер ёзуви (Times New Roman ёки Baltika Uzbek шрифти, А4 варақ, 14-ўлчам ва 1,5 оралиқ, 2-иловада кўрсатилган бошқа шаклий ўлчамлар) 35-45 саҳифа ҳажмда иборат бўлиши лозим. Ҳар бир варақ рақамланиши керак. Ишда келтирилган цитата ва рақамларнинг манбаи кўрсатилади. Ҳар бир боб алоҳида варақдан бошланади. Ишнинг бошида мундарижа ва охирида фойдаланилган адабиётлар рўйхати келтирилади. Мундарижада боблар, параграфлар номлари ва уларга курс ишида ажратилган бетлар кўрсатилиши лозим.

Титул варағи махсус талабларга мувофиқ бўлиши керак. (4- иловага қаранг). Барча чизмалар, графиклар жадваллар тушь ёки қора рангли шарикли ручка билан чизилиши талаб қилинади. Жадвал салавҳаси унинг қайси корхона ва қайси даврга хос эканлигининг аниқ мазмунини бериши керак.

^ V. Курс ишини бажариш ва уни ҳимоя қилишга тайёрлаш.

Асосий вазифалар ечимини тўғри танлашда раҳбар талабага қўйилган вазифаларни бажаришнинг ягона тўғри йўлини кўрсатиши керак.

Курс ишини бажаришда талаба қуйидагиларни бажариши керак:

- Ишнинг номланиши, боблари, ва параграфларининг унинг мазмунига мос келишини таъминлаши;

- Ишнинг режа бўйича кетма-кетлигини, боблар, бўлимлар ва параграфлар орасида мантииқий боғлиқлик бўлишини таъминланиши;

- Ишни аниқ, равшан, адабий тилда ёритиши;

- Курс иши матнини график , диаграмма, расм , жадвал ва чизмалар билан акс эттириш;

- Ўрнатилган тартибга мос равишда ишни тўла миқдорда бажариш.

Курс ишида кўплаб цитата келтиришдан сақланиш, сўзни қисқартиришга йўл қўймаслик лозим. Иш раҳбарига тақдим этилишидан олдин, талаба уни синчиклаб кўздан ўтказиши керак.

Раҳбар томонидан ткшириш тугагандан кейин ва тегишли кўрсатмалар берилгандан кейин иш талаба томонидан қўлда оққа кўчирилади.

Курс ишининг охирги варианти текширилгач, раҳбар унга имзо қўяди ва тақриз ёзади. Тақризда раҳбар ишнинг ютуқ ва камчиликларини изоҳлайди ва баҳолайди.

Курс иши ҳимояси кўйидаги шартлар бажарилганида амалга оширилиши мумкин :

1. Курс иши тўла тугалланган бўлса ;

2. Курс ишини расмийлаштириш талаблари тўла бажарилганда;

3. Курс иши бўйича топшириқ берган раҳбарнинг ижобий тақриз ива имзоси, кафедра мудирининг имзоси бўлганда.

«Иқтисодиёт назарияси» кафедраси курс ишини бажариш, ҳимоя қили шва кафедрага топшириш муддатларини ўқув режасига биноан белгилайди. Ҳимояда талаба курс ишининг мазмунини қисқача изоҳлайди, келтираётган фикр-мулоҳазаларини асослайди ва ҳимоя қилади. Кейин курс ишини қабул қилиш комиссияси томонидан талабага саволлар берилади ва баҳоланади.

Бирмунча қимматли ишлар халқаро, республика ва институтлар миқёсидаги илмий-техник, назарий конференцияларда маъруза қилиш учун ва битирув малакавий ишини бижаришда тадқиқотларни давом эттириш учун тавсия этилади.

Мавзу : Ижтимоий иқтисодий иҳтиёжлар ва ресурслар муаммоси.

Режа :

Муқаддима

^ I. Ижтимоий иктисодий эхтиёжлар ва ресурслар.

1.1.Ижтимоий иқтисодий эҳтиёжларнинг шаклланиши ўсиши ва ўзгариши сабаблари.

1.2.Ижтимоий иқтисодий эҳтиёжларни шаклланиши ўсиши ва ўзгаришида асосий омиллар.

1.3.Ресурслар таркиби ва камёблиги муаммоси.

^ II. Ишлаб чиқариш имконияти ва қарор қабул қилиш моделлари.

2.1.Ишлаб чиқариш имконияти ва танловнинг муқобил қиймати.

2.2.Қарор қабул қилишнинг босқичма-босқич модели.

Хулоса

Фойдаланилган адабиётлар

Иловалар.

^ ТАВСИЯ ЭТИЛАЁТГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.


1. «Инвестицион фаолият тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси қонуни.

2. «Чет эллик инвесторлар ҳуқуқларининг кафолатлари ва уларни ҳимоя қилиш чоралари тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси қонуни.

3. Каримов И.А. «Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида». Т. «Ўзбекистон» нашриёти. 1995 й.

4. Каримов И.А. «Ўзбекистон ХХ1 аср бўсағасида», «Ўзбекистон» 1998 й.

5. Каримов И.А. «Ўзбекистон буюк келажак сари». Т. «Ўзбекистон» 1998 йил.

6. Каримов И.А. Ўзбекистон- бозор муносабатларига ўтишнинг ўзига хос ўйли. Т. «Ўзбекистон». 1993.

7. Каримов И.А. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тарққиёт йўли. Т. «Ўзбекистон». 1992.

8. Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт- пировард мақсадимиз.Т. «Ўзбекистон».2000 й.

9. Каримов И.А. Жамиятимиз мафкураси халқни халқ, миллатни миллат қилишга хизмат этсин. Т. «Ўзбекистон». 1998 й.

10.Каримов И.А. Кучли адолатли жамият сари.: Т. «Шарқ». 1998 й.

11.Каримов И.А. Ўз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз. Т. «Ўзбекистон». 1999 й.

12. Каримов И.А. Ислоҳотлар ва инвестицилар бўйича идоралараро мувофиқлаштирувчи кенгаш йиғилишидаги маъруза. «Халқ сўзи», 2 февраль 2000 й.

13. Каримов И.А. Иқтисодиётни эркинлаштириш ва ислоҳотларни чуқурлаштириш-энг муҳим вазифамиз. Ўз.Р. Вазирлар маҳкамаси мажлисидаги маърузаси. «Халқ сўзи», 15 февраль. 2000 й.

14. А.С.Жўраев ва бошқ. Инвестиция лойиҳалар таҳлили.Т: - 2003 й. Шарқ. Ўқув қўлланма.

15. Гулямов С.С. и др. Проектнўй анализ инвестиции Т.: ТГАУ, 1997.

16.Золотогоров В.П. Инвестиционное проектирование. Минск.: ИП Экоперспектива, 1998.

17. Идрисов А.Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций.- М.: Проивестиконсалтинг, 1995.

18. Игошин Н.В. Инвестиций.- М.: Финансў, 1999.

19. Ионов В.И. Инвестиционное проектирование.- М.: Изд. Российской Финансовой Корпорации, 1995.

20.Ишмухаммедов А.Э., Ахмедов Д.К. Лойиҳа таҳлили- Т.: ДДИУ, 1998.

21. Линсиц И.В. Инвестиционнўй проект. М.: БЕК, 1996.

22.Ишмухаммедов А.Э. ва бошқалар «Лойиҳа таҳлили» ўқув қўлланма Т. 2004 й.


2- илова


«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»______

«Иқтисодиёт назарияси»

кафедраси мудири

_________________________

«______» ____________________2006 й.


«Иқтисодий билим ва иқтисодий таълим асосларини ўқитиш методикаси»

фанидан курс ишини бажариш бўйича

ТОПШИРИҚ


Мавзу _______________________________________________________

_______________________________________________________

Талаба :______________________________________________________

Гуруҳ:__________________________________________________

Курс иши раҳбари :___________________________________________________

Топшириқ бериш санаси :______________________________________________


^ Курс ишини бижаришнинг календарь режаси.


Хафталар


Қисмлар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15^ Курс иши режаси
Кириш
^ Асосий кисм
Хулоса
Адабиётлар
Иловалар
Расмийлаштириш
Текшириш
Ҳимоя
Топшириш


(3-илова)

Навоий давлат педагогика институти


«Табиатшунослик» факультети


«Иқтисодиёт назарияси» кафедраси


Ҳимояга рухсат этилади :

«____» _______200_ й

__________________

ф.и.ш.


«Иқтисодий билим ва иқтисодий таълим асосларини ўқитиш методикаси» фанидан

курс иши

Мавзу :________________________________________

______________________________________________


Бажарди :

гуруҳи талабаси_________________


Қабул қилди ____________________Қисмлар

Баҳолаш мезонлари

Баҳолаш натижалари

Имзолар

Кириш

2Асосий қисм

15Хулоса

2Расмийлаштириш

1Ҳимоя

10Жами

30 балл

Навоий -2006 й.


Курс иши мавзулари:


1.Иқтисодий мустақиллик ва иқтисодиётни янгилаш, такомиллаштириш.

2. Иқтисодиёт ва унинг бош масаласи.

3.Фан-техника инқилоби ижтимоий ишлаб чиқаришни ўстиришнинг асосий манбаи.

4. Миллий иқтисод ва унинг таркиби.

5.Ишлаб чиқаришнинг асосий муаммолари ва уларни турли иқтисодий тизимларда ҳал этилиши. (Нима?Қандай? Кимга? ).

6. Мулкчилик иқтисодий категория сифатида.

7. Жамоа мулкчилиги ва унинг намоён бўлиш хиллари.

8.Аралаш мулкчилик: ютуқлар, муаммолар, ҳамда ривожланиш истиқболлари.

9.Хусусий мулк, унинг иқтисодий устунликлари.

10.Мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш ҳозирги босқичининг ўзига хослиги.

11.Қишлоқ мулкдорлар синфини шакллантириш йўллари.

12.Республикада кўп укладли иқтисодиёт асосларин шакллантириш.

13.Бозор иқтисодиётининг устунлиги ва заиф томонлари.

14.Бозорнинг мохияти ва асосий вазифалари.

15.Бозор иқтисодиётига ўтиш «Ўзбек модели» ва унинг ҳаётийлиги.

16.Бозор иқтисодиётини Ўзбекистонда шакллантиришда И.А.Каримов илгари сурган беш тамойилнинг моҳияти.

17.Бошқаришнинг маъмурий-буйруқбозлик тизимидан эркин иқтисодий тизимга ўтиш муаммолари.

18.Аҳолини ижтимоий ҳимоялаш-ўтиш даврининг муҳим муаммолари сифатида.

19.Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастури-муҳим ижтимоий ислоҳотлардан бири.

20.Ўзбекистон иқтисодиётида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар.

21.Миллий валюта-сўмнинг қадрини ошириш йўллари.

22.Бозор инфратузилмаси ва унинг Ўзбекистонда шаклланиши.

23.Бозор иқтисодиёти шароитларида маҳаллий хом-ашёга асосланадиган соҳаларнинг устун равишда ривожлантириш муаммолари.

24.Тадбиркорлар-бозор иқтисодиётининг муҳим субъекти. уларнинг асосий гуруҳлари.

25.Якка тартибдаги иқтисодий фаолият.

26.Кичик, ўрта ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришнинг жаҳон тажрибаси.

27.Бозор иқтисодиёти шароитларида фирмалар.

28.Ўзбекистонда очиқ ҳиссадорлик жамиятларини барпо этиш муаммолари.

29.Бозорни ўрганиш ва унга таъсир этишда маркетинг тизимининг ўрни.

30.Менежмент бошқариш илми.

31.Ишлаб чиқариш ҳаражатларини камайтириш йўллари, унинг зарурияти.

32.Меҳнатга ҳақ тўлаш ва унинг ташкил этилиши.

33.Бозор иқтисодиётида рақобатнинг тутган ўрни.

34.Ўзбекистонда рақобатчилик муҳитини юзага келтириш муаммолари.

35.Аграр секторнинг республика иқтисодиётдаги ўрни.

36.Ўзбекистонда аграр муносабатлар янги типининг қарор топиши.

37.Инвестициялар, унинг даражасини белгиловчи омиллар.

38.Иқтисодий ўсиш тушунчаси, унинг амалий аҳамияти.

39.Иқтисодий мутаносиблик ва унинг турлари.

40.Иш кучи ва ундан самарали фойдаланиш масалалари.

41.Пул, унинг эволюцияси ва иқтисодиётдаги аҳамияти.

42.Пул муомаласининг моҳияти, ташкил топиши.

43.Республиканинг солиқ тизими.

44.Банклар, уларнинг бозор шароитларидаги роли.

45.Суғурталаш-молиянинг муҳим таркибий қисми.

46.Иқтисодиётни тартибга солиш зарурияти ва йўллари.

47.Иқтисодиётга давлат аралашувининг меъёри.

48.Бозор шароитларида даромадларнинг шаклланиши.

49.Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тизими.

50.Жаҳон хўжалиги, унинг шаклланиш асослари.

51.Ўзбекистоннинг жаҳон хўжалигига кириб бориши.

52.Ўзбекистонда чет эл капиталидан фойдаланишнинг асосий йўналишлари.

53.Мустақилликнинг 15 йиллиги:ютуқлар, муаммолар.Ривожланиш истиқболлари.

55.Маҳаллий хом ашё асосида ишловчи соҳаларни ривожлантириш истиқболлари.

56.Ўзбекистон иқтисодиётининг географик ҳолати.

57.Фермер хўжаликларини шакллантириш муаммолари.

58.Буюк ипак йўлининг қайта тикланиши ва унинг иқтисодий аҳамияти.

59.Чекланган ресурслар шароитида чексиз эҳтиёжларни қондириш муаммолари.

60.Таълим-иқтисодий тараққиётнинг бош омили.

61.ХХI асрда Ўзбекистон иқтисодий тараққиётининг асосий йўналишлари.

62.Жамиятда тадбиркорлик руҳини қарор топтириш-тараққиёт гарови.

63.Иқтисодиётни эркинлаштириш-ресурслардан тежамкорлик билан фойдаланиш –бош йўлимиз.Похожие:

Навоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети iconЎзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги Навоий давлат педагогика институти амир темурнинг миллий давлатчилик сиёсати: тарих ва ҳозирги замон
Мазкур тўплам Навоий давлат педагогика институти Илмий кенгаши томонидан нашрга тавсия этилган
Навоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети iconНавоий давлат педагогика институти 2010-2011 йил қабул режаси

Навоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети icon«фан» Ўзбекистон республикаси халқ таълими вазирлиги навоий давлат педагогика институти
Ушбу услубий луғат бозор иқтисодиётининг атамалари ва тушунчаларига изоҳ беришга бағишланган
Навоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети icon2012-2013 ўқув йилида Жиззах давлат педагогика институти битирувчиларининг иқтисодиёт соҳалари ва тармоқлари бўйича ишга тақсимлашиши тўғрисида маълумот (бакалавриат-кундузги бўлим)
Жиззах давлат педагогика институти битирувчиларининг иқтисодиёт соҳалари ва тармоқлари бўйича ишга тақсимлашиши
Навоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети iconА.Қодирий номли Жиззаx давлат педагогика институти 2010-2011 йил қабул режаси

Навоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети iconУзлуксиз таълим. Таълим мазмунини шакллантириш. Таълимнинг принциплари, функциялари, методлари ва воситалари. (2 соат маъруза) Мавзуга қўйилган давлат талаблари; «Таълим тўғрисида»
Шарҳ: А. Авлоний номидаги Халқ таълими раҳбар ходимлар малакасини ошириш Марказий институти «Педагогика психология» кафедраси катта...
Навоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети iconИстон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги низомий номли тошкент давлат педагогика университети умумий педагогика кафедраси
Комил инсон тарбияси – бу таълим – тарбия жараёнида орқали амалга оширилади ва педагогика асосида таркиб топтирилади. Бунинг учун...
Навоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ўзбекистон республикаси ҳАЛҚ таълими вазирлиги жиззах давлат педагогика институти жиззах – 2013
Президентимиз ўзининг “Замонавий кадрлар тайёрлаш – ислоҳотлар муваффақиятининг асоси” номли маърузасида
Навоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети iconЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент педиатрия тиббиёт институти
Олий ҳамшира иши факультети талабалари учун одам анатомияси фанидан амалий машғулотларга
Навоий давлат педагогика институти «Табиатшунослик» факультети iconНавоий вилояти ҳокими қарори
Навоий шаҳридаги “stimul-navoiy” хусусий корхонаси томонидан Навоий шаҳрида аҳолидан йиғиладиган қаттиқ маиший чиқиндиларни тўплаш,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации