ДокументыЎзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили icon

Ўзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили

НазваниеЎзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили
Дата27.05.2013
Размер47.99 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ МУХИТИ ЌОЛАТИНИНГ ТАХЛИЛИ


Кичик бизнеснинг раљобатбардошлиги маълум ишбилармонлик мухитида шаклланиб, у иљтисодда бозор муносабатларининг такомиллашуви ва давлатнинг рађбатлантирувчи роли туфайли ривожланади.

Йиллар сайин Ўзбекистонда рўуйхатга олинаётган кичик корхоналар сони купаймољда ва бу тармољда шуђулланаётган аќоли сони ортмољда. Агар 2000 йилда кичик бизнес билан шуђулланувчи субъектлар сони 183 минг бўлган бўлса, 2003 йилда улар сони 44 % га ортиб, бу 263 мингни ташкил этди.

Кичик бизнесни љўллаб-љувватлаш мамлакат давлат сиёсатининг бирламчи йўналишларидан бўлиб љолмољда. Кичик бизнесни ривожлантирувчи, уни раљобатбардошлигини оширувчи асосий механизми, сођлом ишбилармонлик мухитини, барча тадбиркорлар фаолияти учун тенг шартлар, равшан ва аниљ љоидалар яратилишидадир.

Жойларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича худудий дастурлар татбиљ этилди, тасдиљланган истиљболли топшириљлар мониторинги амалга оширилди. 2003 йилда кичик бизнес субъектлари маќсулотлари ишлаб чиљариши ўсишига унинг худудий ривожланиши ва кичик бизнеснинг худудий маќсулотдаги солиштирма ођирлигининг салмољли ошиши Жиззах (56,9 %), Самарљанд (48,9 %), Сирдарё (47,8 %), Наманган (44,4 %) вилоятлари ва Тошкент шаќри (46,6 %) да кузатилди. Кичик бизнес корхоналарининг кўп љисми +ашљадарё, Самарљанд, Андижон вилоятлари ва Тошкент шаќрида фаолият кўрсатиб, кўрсаткич – 27,9 минг, 21,2 минг, 20,4 минг ва 19,5 мингга тенг.

Корхоналар турларининг янги таснифи аввалгисидек ишчилар сони мезонига асосланади. Фарљли томони кичик корхоналарни яхлитлаш тамойилида эканлиги. Агар аввал саноатдаги кичик корхоналарда ишчилар максимал сони 50 киши бўлган бўлса, Янги тасниф бўйича 100 киши, хизмат кўрсатиш соќасида ишловчилар максимал сони 10 дан 25 га ўсди. Шундай љилиб, кичик корхоналар эндиликда ўз таркибига аввалги ўрта корхоналарни ќам киритади. Бу уларнинг аввалги хуљуљларини саљлаб кичик бизнес субъектларини давлат томонидан љўллаб-љувватлаш имкониятини беради.

Ўзбекистонда кичик ва хусусий бизнес субъектлари фаолиятини ташкил љилишнинг асосий тамойилларидан бири мулкчилик шакли (давлат, кооператив, акционер, хусусий ва бошља) дан љатъий назар барча субъектларга хўжалик юритишнинг тенг шароитларидир. Барча хўжалик субъектларига солиљ солиш, баќолаш, моддий-техник таъминот, молиявий ќисоб ва назоратнинг якка шароитлари бўлиши, кичик ва ўрта бизнес, хусусий тадбиркорликни љўллаб-љувватлашда имтиёзлар тизимини шакллантириш бундан холи эмас. Мулкчилик шаклидан љатъий назар, барча корхоналарга ишлаб чиљаришни ташкил этиш маданиятини ошириш, инсон омилини ва ишлаб чиљариш самарадорлигини фаоллаштириш учун шароитлар яратилиши зарур.

Шу маљсадда юртимизда тадбиркорлик субъектларига иљтисодий эркинликни таъминлаш ва кенг хуљуљий имтиёзлар беришга катта аќамият берилмољда. Хўжалик юритувчи субъектларни текширишларни тартибга солиш йўли билан назорат љилувчи органлар рўйхатини камайтириш бўйича доимо ишлар олиб борилмољда. Хусусан, давлатимизнинг љатор љарорлари бугунги кунда субъектларнинг хўжалик юритишида иљтисодий фаолиятига давлат органларини аралашувини чегараламољда. Натижада текширувлар сони кескин љисљарган.

Хусусан, Ўзбекистон кичик тадбиркорлик вакиллари ўз бизнеслари фаолиятида бир љанча долзарб муаммоларни кўрсатиб ўтдилар. Биринчи ўринда молиялаштиришга киришишдаги љийинчиликлар туради. Кичик бизнес субъектларига экспорт-импорт операциялари ва солиљ солиш энг ођриљли жараён бўлиб љолмољда. Бошља томондан, текширувлар, рўйхатга олишлар каби маъмурий муолажалар камайган (2-сурат).

Бу давлат томонидан текширувларни тартибга солишни «бир ойнага» тизими бўйича тадбирларни амалга ошириш, шунингдек Адлия Вазирлигининг кичик бизнес ходимларини љонунсиз текширувларга љарши кураш ќаљида огоќ љилиш тўђрисидаги кенг қамровли компанияси натижасидир.

Расм-1


2002 йилда кичик ва ўрта бизнес субъектлари процессларини баќолаш

(саволга жавоб берганлардан респондентлар, %)
Тадбиркорлар маълумотига кўра рўйхатга олишнинг «бир ойнага» тизими рўйхатга олиш жараёни давомийлигини 2001 йилда 31 иш кунидан 2002 йилда 14 иш кунигача љисљаришига сабаб булди. Вилоятларни Янги кичик бизнес субъектларини рўйхатга олиш муддатлари бўйича сезиларли фарљлар бор, бу махаллий хокимият органларини ишчи мухитга сезиларли таъсиридан далолатдир. Зарур келишув ва рухсатномалар олиш «Ўзбекистон ишчи мухити кичик ва ўрта бизнес вакиллари наздида» текширувида иштирок этган тадбиркорларнинг 55 % ида љийин кечган; текширув халљаро молиявий корпорация томонидан охирги 4 йилда ўтказилган. Кичик бизнес субъектлари фаолият бошлаши учун ўртача 5 та рухсатнома ва келишувлар зарур.

Солиљ солишнинг амалдаги тизими кичик бизнес субъектлари ривожланишида анча сезиларли тўсиљ бўлиб љолмољда ва фойдани бекитиш ќолларига олиб келмољда. Зеро, кичик хўжалик шакллари учун фойдадан солиљ солиш ќисоб-китобини олиб боришни соддалаштирувчи ягона миљдори йўлга љўйилган. 2003 йилда фойдадан солиљ олиш 24 % дан 20 % га камайган. Шу билан бирга, тадбиркорларни солиљлар миљдори эмас, балки солиљ солиш тизими ташвишга солмољда. Кичик бизнес вакиллари банкларни самарасиз молиявий шерик деб ќисобламољдалар. Ќисоб раљамидан наљд пулни олиш жараёни соддалаштирилганига љарамай бу муаммо кўпчилик тадбиркорлар учун долзарб бўлиб љолмољда. Инвестициялар ишлаб чиљарган кичик бизнес субъектларини асосий капиталга љўшган улуши 2002 йилда 2001 йилга нисбатан 15 % га камайди. Шунингдек, кредит олиш учун банкларга мурожаат љилган тадбиркорлар улуши 2001 йилдаги 27 % дан 2002 йилда 25 % га љисљарди. Раљобатбардошлиликнинг муќим белгиларидан бири импорт-экспорт операцияларида иштирокдир. Экспортёрларга яратилаётган кўплаб имтиёзларга љарамай, 2002 йилда кичик бизнес субъектларидан 3 % игина экспорт билан шуђулланганлар. +атор маъмурий тўсиљлар корхоналар экспорт операцияларини амалга оширишга халаљит љилади ва ташљи бозорда ўзбек маќсулотини љимматлашувига олиб келади. Текширилган даврда респондентлардан 6 % импорт билан шуђулланганлар. Импортда энг љийин муомалалар - божхона тўловлари љимматлиги, божхона муолажаларини шакллантириш, пулларни ЭМВ га конвертация љилиш имконияти бўлган.

Шунингдек, турли худудий бўлинмаларда тадбиркорлар учун маъмурий саволлар ижроси ва нисбий муаммолик бўйича сезиларли фарљлар борлигини кўрсатиб ўтиши керак. Кичик бизнес субъектларининг олий бошљарув бўђинининг юљори маълумотлилик даражасига љарамай, респондентлар ўз фаолиятларини юритишдаги љонунчилик ќаљида фаљат умуммулкий маълумотларга эга эканликларини тан олмољдалар. Интернет ва компьютерлардан фойдаланишни оќирги пайтда ўсишига љарамай, кичик бизнес корхоналари информацион технологиялардан хабардор бўлиши чегараланган. Саноатда компьютердан корхоналарнинг ќар тўртдан бири, Интернетдан эса ўндан бири фойдаланади. Ишлаб чиљариш маљсадида информацион технологиялардан янада жадалрољ фойдаланиш ижобий омил ќисобланади.

Раљобатбардошлиликни оширишнинг асосий омилларидан бири ќисобланган кичик бизнес ишбилармон мухити ќолатини таќлили - бизнес инфраструктураси ривожланишининг муќим натижаларини ва самарали фаолиятга халаљит берувчи муаммоларни аниљлаш, тадбиркорлик субъектлари фаолиятини юритишда шарт-шароитларни яхшилаш бўйича таклифларни ишлаб чиљиш имконини беради.Похожие:

Ўзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили iconКичик бизнес фаолиятини бошкариш
Кичик бизнес корхоналари бошкарувининг ташкилий тузилмасида булинмаларнинг урни ва вазифаси
Ўзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили iconКичик бизнес фаолиятини ташкил этиш
Кичик бизнес корхоналарини тузиш, уларни кайта ташкил этиш ва тугатишнинг умумий, хукукий, иктисодий ва ижтимоий асослари
Ўзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили iconКичик бизнесни банк, солик ва аудит билан алокалари
Кичик бизнес корхоналарини соликка тортиш, улардан олинадиган солик турлари, коидалари ва солик имтиёзлари
Ўзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили iconИнформацион билдириш
Бизнес ва иқтисодиёт” кафедрасида “Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини такомиллаштириш...
Ўзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили iconКичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка

Ўзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили iconДокументы
1. /цЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС.doc
Ўзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили iconДокументы
1. /Кичик бизнес-ва тадбиркорлик-01.02.08..rtf
Ўзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили iconДокументы
1. /Кичик бизнес ва тадбиркорлик.doc
Ўзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили iconДокументы
1. /Кичик бизнес бош?ариш.doc
Ўзбекистонда кичик бизнес рақобатбардошлиги мухити ќолатининг тахлили iconДокументы
1. /ТАДБИРКОРЛИК, КИЧИК ВА РТА БИЗНЕС АСОСЛАРИ.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации