ДокументыДарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш icon

Дарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш

НазваниеДарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш
Дата21.02.2014
Размер33.05 Kb.
ТипДокументы
скачать

Дарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш.


Мактаб таълимини ривожлантириш давлат умуммиллий дастурининг амалга оширилиши 2009 йилга келиб барча мактабларни компьютер техникаси билан таъминлаш имкониятини яратди ва таълим жараёнида ушбу замоновий техникадан самарали фойдаланиш кераклигини йулга куйилди.

Агар ривожланган мамлакатларда таълим тизими олдида яна билимларни кашф эта оладиган мутахассисларни тарбиялаш биринчи вазифа булса, иктисодиёти утиш ёки ривожланиш даврида булган мамлакатларда эса янги техналогияларни узлаштирилишини таъминловчи мутахассислар вазифаси куйилмокда. Дунёнинг барча давлатларида таълим тизимининг самарадорлигини ошириш стратегик вазифалар каторига куйилган. Муайян укув фанини самарали укитиш максадида яратилган хамда ушбу фанни узлаштириш жараёнида укувчиларнинг фаоллигини оширишга каратилган энг янги услубиятга асосланган укув материалини махсус дастурий таъминот ва мультимедия информацион техналогиялар ёрдамида дидактик ишлаб чикариш натижасида яратилган укув жараёнини ташкил этувчи куп функцияли дастурий воситани инновацион дастурий дидактик мажмуа (ИДДМ) деб аталади. Фаннинг ИДДМ си услубий тизим сифатида дидактик материалларнинг мукаммаллиги ва яхлитлигини таъминлайди. Хар бир ИДДМ да янги укув материалини урганиш, мустахкамлаш ва узлаштириш даражасини назорат килиш назарда тутилади. Уз вактида иннавацион мажмуаларни яратишдан максад-янги билимларни узлаштириш буйича курсатгичларни оширишдир. Бу максадларга эришиш учун авволо янги мавзуларни утишда анъанавий баённомойиш услуби урнига укувчилар фаоллигини оширишга йуналтирилган тамайилларга асосланиш керак.

Укув материалларининг электрон шаклларини яратишга анъанавий-дидактик ишланмаларни яратишга нисбатан махсус дидактик ёндашувлврнинг кулланишини талаб этади. ИДДМ барча турдаги укув машгулотларида компьютер дастурларининг кулланишларини таъминлайди. Кенг маънода мухокама этилаётган мажмуалар укувчиларни информацион техналогиялардан фойдаланишга эхтиёж ва мойилликни шакллантиради. Билим мохияти самарадорлиги куп жихатдан фойдаланаётган укув воситасининг хусусиятларига боглик. Бундан ташкари янги информацион техналогияларнинг кулланиши факатгина амалий узлаштириш жараёнидаги ифода этишни талаб этмокда. Шунинг учун янги педагогик восита сифатида кулланилаётган турли шакллардаги электрон укув материалларни укув жараёнида уларнинг дидактик хоссалари ва интеграция усулларни тахлил килиш зарурияти пайдо булади. Бундай тахлил ижодий ва узаро талабчанлик асосида олиб борилиши керак.


^ Фаннинг ИДДМ си куйидагилардан иборат.

А) Фанга оид анъанавий укув-услубий комплекс. ДТС даги мажбурий билим ва куникмалар мажмуаси, намунавий дастур, техналогик карта, ишчи дастур ва х.к.

Б) Иннавацион компонент. Укувчилар фаоллигини оширишга йуналтирилган ва амалиётда узининг самарадорлигини тасдикланган услубий тамойиллар. Уларга мос дидактик материаллар, кургазмали воситалар ва дастурий таъминот, мустакил машгулотлар буйича дидактик вазифалар фан буйича компьютер амалиёти, фан буйича узлаштирилган билимлар сифатини аникловчи тест вазифалари туплами, укув жараёнининг сифатини курсатувчи маниторинг.

С) Электрон шаклдаги укув услубий материаллар. Электрон дарслик, электрон укув кулланмалар, электрон маъруза матнлари, электрон кутубхоналар, интерфаол укув дарслари, компьютерда хисоблаш тажрибасини утказиш учун амалий вазифалар, тест синовини утказиш буйича тизимлар.

Д) ИДДМ нинг ашёвий баъзаси.

Компьютер синфлари, компьютерлашган лабараториялар, WEB -серверлар, интернет медиатеналар.

Мен бу машгулотларни ноанъанавий усуллардан фойдаланиб, укитувчи укувчилар уртасида тусик йуколишини, укувчиларнинг ижодкорлигини ва кузатувчанлигини ривожланишини курдим.

Дарсларни электрон воситалар оркали ташкил этилиши укувчилар эътиборини анъанавий дарсларга нисбатан купрок тортди. Чунки хар бир дарс кичик сенарийлар асосида ташкил этилди ва унда асосий роллар укувчилар ва укитувчи томонидан амалга оширилди.

Хулоса килиб айтадиган булсам, мазкур техналогияларни интеграциялашган таълим жараёнида куллаш натижасида мен бу жараённи янада мукаммал, кизикарли, мазмунли булади деб уйлайман. Мен хар бир укувчида муайян максадга интилишни, мустакил, танкидий ва ижодий фикрлаш крбилиятини уз индивидуаллигини , уз-узини бахолаш, узини намайиш этишга интилишини тажрибам асосида курдим.

Бу сифатлар таълим жараёнида канчалик ривожланишини укитувчининг педагогик махорати, укувчининг юксак умумий ва касб маданиятли, ижодкор, ижтимоий фаол, ижтимоий сиёсий хаётга мустакил фикрли, истикболли вазифаларни белгилай ва хал эта олиш малакасига эга булган баркамол шахс сифатида шаклланишига ишонч билдираман.


28-мактабнинг Информатика фани укитувчиси Ахатова Дилфуза Нурмахаматовна.Похожие:

Дарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш iconДокументы
1. /Кимё фанини укитишда янги педагогик технологиялардан фойдаланиш..doc
Дарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш iconТабиий ва амалий фанлар” кафедраси томонидан “Фан ўқитувчиларининг илғор педагогик ва ахборот технологиялари бўйича назарий ва амалий билимларини ошириш тадбирлари” ҳақида
Ги янгиликлари, илғор педагогик ва янги ахборот технлогиялар билан таништириш хамда уларда интерфаол методлари ва замонавий мулоқот...
Дарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш iconЮқори тезликдаги йўловчи поездлар ҳаракатини ташкиллаштириш ва хавфсизликни таъминлаш юзасидан эслатма
Республикасида темир йўлларни кесиб ўтиш жойларидан фойдаланиш бўйича 18. 05. 1998 йилдаги п 51/98 сон Йўриқнома (7 илова) Молларни...
Дарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш iconМатериаллар хисоби
Корхоналарнинг ишлаб чиқариш захираларига ишлаб чиқариш жараёнида мехнат предметлари киради. Улар ҳар бир ишлаб чиқариш жараёнида...
Дарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш iconЗамонавий педагогик технология асосида немис тили фанидан 6-,7- синфлар учун дарс ишланмалари тошкент -2011
Замонавий педагогик технология асосида немис тили фанидан 6-,7- синфлар учун дарс ишланмалари
Дарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш iconДокументы
1. /"Педагогик амалиёт жараёнида талабалар касбий мослашишининг ташкилий-методлик омиллари"...
Дарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш iconДокументы
1. /Малака ошириш жараёнида тренинг маш?улотларидан фойдаланиш.doc
Дарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш iconДокументы
1. /Янги педагогик технологиялар.pdf
Дарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш icon-
Туркистон ўлкасида илғор педагогик фикрлар: Туркистонда жадидчилик ҳаракати. Янги усул мактабларининг пайдо бўлиши
Дарс утиш жараёнида янги педагогик -техналогия усулларидан фойдаланиш iconДокументы
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации