ДокументыНодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг icon

Нодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг

НазваниеНодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг
Дата20.02.2014
Размер77.9 Kb.
ТипДокументы
скачать

Нодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази


Илмий –услубият бўлими.


ШАҲРИМ МЕНИНГ—ФАХРИМ МЕНИНГ .


(Наманган шаҳрига бағишлаб услубий қўлланма)


Наманган—2011 й.

Кутубхоначига !


Азиз ҲАМКАСАБАЛАР,


Ушбу методик қўлланмада бой тарихга эга, келажаги бугундан порлоқ .водийнинг гуллар шаҳри бўлмиш гўзал Наманганга бағишланган маълумотлар ,ҳамда ахборот кутубхона ва ахборот ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми берилган. Ушбу қўлланмада Наманганнинг ўтмиши, бугуни ва эртаси хақида сўз боради. Қўлланма кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

Маълумки ,инсоният тарихи бир неча юз миллион йилликлардан иборат . Яъни ,шунча даврдан бери одамлар яшаб ,мехнат қилиб келмоқда. Кишиларнинг саъй –харакатлари билан жамиятда босқичма –босқич ривожланиш юз бераётганлиги хам бор гап. Лекин дунё сахнидаги хаётий ўзгаришлар баъзан миллион,гохида минглаб йилларни ,энг камида асрлар мобайнини қамраб олгани хақидаги илмий далиллардан жуда яхши хабардормиз. Аниқроқ қилиб айтганда ,бирон –бир давлатнинг иқтисодий холати, ахолининг турмуш тарзи саноқли йиллар ичида тез юксалганлиги тўғрисида хали жАхон тарихи Ѕеч қайдай маълумотга эса эдасди.

Кишилик тараққиётининг ана шундай ўзигахос анъанаси бундан йигирма йил муқаддам ммустАқилликиа эрашган Ўзбекистон Ѐеспуаликаси томонидан ўзгартирилганини бугун бутун дунё ахли кўриб турибди. Мамлакатимиз бағоят қисқа муддатда дунёнинг тараққий топган давлатлари қаторига жадал кириб бораётганлиги хам фикримиз исботидир.

Республикамиз халқаро майдонда тез обрў-эътибор топаётганлигига аввало Президентимиз хамда хукуматимизнинг оқилона сиёсати ва халқимизнинг шунга монанд равишда хаёт кечираётганлиги мустахкам асос хисобланади.

Бугун хар бир фуқаро она-Ватанни асраб-авайлаш ,унинг мустақиллигини мустахкамлаш ,куч қудратини янада оширишдек улуғ вазифаларни бажаришга муносиб хисса қўшмоқлик иштиёқи билан яшамоқда.

Агар шахримиз мисолида оладиган бўлсак, Наманганликларнинг йигирма йиллик тарихга эга муваффақиятлари ,бунга эришиш йўлидаги сидқидил мехнатлари ,юксак натижалар эвазига келган қувончлари хақида хар қанча гапирсак хам оз. Эл юртга қайноқ мухаббати ,беқиёс ғайрат-шижоати, ўз хуқуқларининг қонуний кафолати каби омиллар хамюртларимизни чексиз бунёдкорлик ишларига ундамоқда.


^ Пок ниятли Наманган ахлининг

мехнат шухратига мен доимо

чуқур хурмат билан қарайман”.

И.А.Каримов .


.

Сўз боши .


Халқимизда “Давронлар яшарган дамлар” деган ибора бор. Қадимий тарихга эга ,халқи мехнаткаш юртимизнинг эзгу армонлари рўёб топиб,республикамиз истиқлолга эришгандан буён ўтган тарихан қисқа мазмундор давр хақида хам хеч муболағасиз шундай дейиш ўринли бўлур эди. Буни водийнинг салохиятли шахарларидан бири бўлмиш Наманган мисолида хам яққол кўриш мумкин. Наманганликлар мамлакат рахбариятининг ички ва ташқи сиёсатини қизғин қўллаб-қувватлаган холда “Наманган шахрини 2009-2012 йилларда ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмасини ривожлантириш бўйича чора тадбирлар дастури”га амал қилишга , мамлакатимизни тезроқ жахоннинг ривожланган давлатлари қаторига чиқиб олишига муносиб хисса қўшиш ниятида астойдил мехнат қилмоқдалар.

Юртбошимизнинг “Пок ниятли Наманган ахлининг мехнат шухратига мен доимо чуқур хурмат билан қарайман”деган илхомбахш сўзлари наманганликларнинг қалбидан теран жой олган бўлиб, уларни истиқлолни мустахкамлаш йўлидаги бунёдкорлик ишларида янгидан-янги муваффақиятларга рухлантирмоқда. Бинобарин, Наманган шахрида хам иқтисодий ислохотлар тобора чуқурлашиб,ўзининг дастлабки натижаларини бермоқда. Ижтимоий маънавий –маърифий сохалардаги ўзгаришлар тахсинга сазовордир.


Ўн бир оғайнисин ёнига олиб

Гўзалликка шайдо , имонга толиб,

Камолот касб этиб шахрим Наманган

Ўзбекистон ичра бўлғай намоён.


Ха, Наманганликлар истиқлол берган неъматлардан бахраманд бўлиб, келажакка комил ишонч билан янги марраларни кўзлаб, астойдил мехнат қилмоқдалар.

Истиқлолга эришганимиздан сўнг ахоли онги ,тафаккуридаги юз бераётган ўсиш, юксалишлар натижаси бугун хамшахарларимизнинг жамият хаётидаги фаол иштирокларида хам ифодаланяпти. Айни пайтда бирон бир инсон умумманфаатга доир эзгу ишлардан четда қолаётгани йўқ. Аксинча, юртдошларимизда ташаббускорлик фазилати тобора кенг қулоч ёйиб бормоқда. Бугунги кунда кимга қарасангиз ўзига .эл юрт тараққиётига наф келтириш билан машғуллигини кўрасиз. Шу орқали топган даромадини янги уйлар қуриб,тўйлар қилишга ,фарзандлари камолотига сарфлашяпти. Бир сўз билан айтганда ,мамлакатимизнинг тезкор тараққиёти самаралари барчани бахтиёр этяпти. Шу боис истиқлолимизнинг 20 йиллигини беқиёс тантана билан нишонлаш хар бир наманганлик эзгу ахдига айланган. Бу борада эришилаётган ютуқ ,муваффақиятлар эса улуғ тўйга камтарона тўёнамиздир.


^ НАМАНГАН ШАХРИ ТАРИХИ .


Наманган шахри Наманган вилоятининг марказидир.Шимолдан Косонсой ва Янгиқўрғон,шарқдан Уйчи ва Наманган,шимолий-шарқдан Чортоқ,жанубдан Наманган ва ғарбдан Тўрақўрғон туманлари билан чегарадош. Шахар худудидан Намангансой ,Чортоқсой,Ирвадонсой,Янгиариқ анхори,Катта Наманган канали ва Шимолий Фарғона канали оқиб ўтади.

Унча аниқ бўлмаган маълумотларга кўра XV1 аср охирида Наманган шахрида 6000 киши истиқомат қилган .1876йилда шахарни Русия томонидан босиб олиниши ,1912 йилда бу ердан темир йўл ўтказилиши ,шахарда ахоли сонинингортишини тезлатди. 1897 йилда 15000,1917 йилда 16,2 минг,1926 йилда 106,7минг,1939 йилда 133,2минг,1959 йилда 155,6минг ,1979 йилда 226,6минг, 1989йилда 312минг, 1994йилда 375минг киши яшаган.Наманган шахри ахолиси сони жихатдан Республикада Тошкент шахридан кейин 2-ўринда туради.

Наманганнинг шахар сифатидаги ёши ва номининг келиб чиқишига доир маълумотлар ёзма манбаларда турличадир.Шахар Йомининг келИб чиқишига оид фаразлар хам хилма-хилдир. Лекин “Наманган “сўеи Намаккон,яъни тсз кони сўзидан келиб чиққани ,ёки ау номнингНамоён –ўзини кў7-кўз қилганлиги биланбоғлиқлиги Наманвон-шўр ссв,маъдан сув бўлишИ мумкиНлигШ хақидагШ фаразлар мантиқан тасдиғини топГан эмас

Унинг “Н0манган”-“Сой бўйи“даги янги сарой “,”Дарёбњйидаги янги қаср”маъносИ хам мавжуд. Шахар ноМинанг кблиб чиқишига асос бўлгАн икки тахмин хақиқатга яқинроқ туради.

1. Наманган Жуда қадимдан борлаб хунаЀмандлар шахр8 сифатида довруғ с>лгани,жсмладан бу ерда мунчоғ,кўзмунчоқ ишгаб чиқарувфилии ,маржонга ишлоВ беришкасб8 ха< анч0 кеНг тРЀЛалванливи маълум(ўзмунчоқ ва маржкелар аёллар учCнУина эмас бМлалар,бАъзА= эркРкл0р хатто жони2орлар учун хамхос бўлган тақимчоқлар сШрасИга киради ва уйар исломгача бўлган давр археологик ёдгоЀликлар (масалам Мунчжқтепа)да ўтказилган қазишлар чоғида кўплаб то?илган .Уларни иўплаб ишлаб чиқариш эса узоқ давргар мобайнидР таби8й эхтисж хисобланган* Шу маънода атоқли тарихчи А.ВамбЕрининг “Наманг –марЦон,Намангон –маржЮнноми бўлса керак” де3антахмини хақиқатга яқанаШр.

2. Шарқсунос олиЬ А.Жувонмардиевнинг Намангон,Н>мийгон яJйи номдоЀва аЧиз киши;ар шахри деб ёзга=и хам диққатга сазовордир. Бу ерда ўттиз-қирқ кун истиқ>м0т қилган буюк юртдошимиз З.М. Бобур ва шу шАхар фарзандИ Шох Машраб Нам0нганни Ғазнаа НамАнгон деб улуғлайдилар& Қўқонниўқанди Лариф,Ёухорони Бухорои Шарир,Балхни Уммулбалда –шахарлар онаси деб шарафлангани каби бу шахарни Намангони Эшоний номи билан аталгани хам тарихдан маълум. Тараққиёт тарихининг биринчи ярмида –тахминан V1-V11асрларгача Наманган Маржон,Мунчоқ шахри аталиб келган бўлса,юртимизда ислом дини ёйилиши ,1X-Xасрларга келиб тасаввуф таълимотининг гуллаб яшнаши ,хусусан ,Наманганда Пайғамбарнинг кўплаб авлодлари истиқомат қилганликлари ,улар ва ерли халқ орасидан атоқли илм-фан намоёндалари етишиб чиққан давридир. Шундан кейин шахар номида аввалги маржон ,мунчоқ маъноси ўрнида номдор инсонлар –Номийгон маъноси устувор бўлган кўринади.


^ ЯШАРАЁТГАН НАМАНГАН


2011 йил 30 сентябрь куни Давлатимиз рахбари И.Каримов Наманган вилоятига ташриф буюрди. Ташриф давомида И.Каримов Наманган шахрида амалга оширилаётган бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишлари билан танишди. Мамлакатимиз рахбарининг 2009 йил 6 августда қабул қилинган “Наманган шахрини 2009-2012 йилларда ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмасини ривожлантиришга оид чора тадбирлар дастури тў0рисида”ги қарори асосида олиб борилаётган улкан бунёдкорлик ишлари натижасида шахар қиёфаси тубдан ўзгариб ,тобора чирой очмоқда. Наманган аэропорти худуди ободонлаштирилиб,замонавий суғориш ,ёритиш тизимлари ўрнатилди Шунингдек ,Давлатобод мавзесидаги “Яшил дехқон бозори”,”Чорсу”,”Сардоба “бозорларида хам кенг кўламдаги қурилиш-таъмирлаш ишлари амалга оширилди.

Наманганнинг роппа-роса тўрт юз йиллик тарихи бор. Ўтмиши ,кечмиши,ўз маданияти ,хаёт тарзи бор. Одамлари камсуқум. Ширин сухан ,серудум,қўли гул ,инчунин ,умри гул. Луқмасини халол ейди. Оилам дейди, элим дейди. Бу гўша дунёга Шарқнинг машхур оташнафас шоири Боборахим Машрабни берган. Ярим асрки ,Наманган—гуллар шахри номи билан машхур. Шак-шубха йўқки,мамлакат истиқлолга эришгач ,Наманган янада гуллаб яшнади. Қиёфаси тубдан ўзгарди .Кўчалари кенгайди.Мухташам бинолари кўпайди. Озод ва обод гўшага айланди.

Шахарда “Камолот “ёшлар боғи ,”Кичкинтой “боғи барпо этилди.Нодира номидаги вилоят ахборот-кутубхона маркази ,Бобур номидаги маданият ва истирохат боғи,А.Навоий номидаги вилоят мусиқали драма ва комедия театри сингари маданият масканларида хам катта хажмдаги реконструкция ишлари амалга оширилди.

И. Каримов Наманган шахридаги “Баркамол авлод” спорт мажмуасида ёшлар билан мулоқотда бўлди. Президентимиз бу ерда бокс,стол тенниси, бадиий гимнастика ,қўл тўпи ,сузиш билан шуғулланаётган спортчилар билан сухбатда фарзандларимизнинг халқаро мусобақаларда эришаётган муваффақиятлари барчамизга ғурур ва ифтихор бахш этаётганини таъкидлади. Мамлакатимизда ёшларга қаратилаётган эътибор ,фарзандларимизнинг замонавий билимларни эгаллаш борасидаги интилишларига оид фикр мулохазалар Президентимизнинг шахардаги “Ёшлар маркази” да бир гурух иқтидорли ёшлар билан сухбати чоғида давом этди.

--Ёшлар бугунги ва эртанги кунимизнинг хал қилувчи кучидир,--деди Ислом Каримов.—Энг мухими ,сиз кимнинг, қандай буюк зотларнинг авлодлари эканингизни доимо чуқур хис этиб,улуғ аждодларимизга муносиб бўлишга интилиб яшашингиз даркор.

Шахарларнинг буюклиги фақат тарихи-ю бинолари билан белгиланмайди. Уларни улуғ қиладиган нарса,биринчи навбатда ,шу шахарда яшайдиган одамлар,уларнинг фидойилиги, мехнати,ижодкорлиги ва энг мухими—қалбининг мехрга лиммо-лим тўлиқлиги. Келажаги буюк бу юртнинг ўтмиши хам, бугуни хам буюкдир.

Кутубхоналарнинг ўлкашунослик бўлимларида ,АРМ ларда шахримиз тарихи ва келажаги хақида кўплаб тадбирлар: конференциялар ,давра сухбатлари ,билимдонлар беллашуви,савол-жавоб кечалари ,учрашув кечаси,китоб кўргазмаси кабиларни ўтказиш мумкин.

Қуйидаги мавзуларда китоб кўргазмаси ташкил этиш мумкин:

-- Наманган –гуллар шахри

-- Наманган кеча, бугун ва эртага .

-- Шахрим менинг –фахрим менинг ва бошқа мавзуларда.

Қуйидаги мавзуларда учрашув кечалари ўтказиш мумкин:

-- Наманганнинг кўхна тарихи ва маданияти

-- Наманган --хунармандлар шахри

-- Кўрку тароватга бурканган –гўзал Наманган . Фойдаланилган адабиётлар: 1. 2. Халқимиз бунёдкорлик салохиятининг юксак самаралари .-//Ўзбекистон овози .—2011 -1 октябрь 3. Кўрку тароватга бурканган—гўзал Наманган .-//Диёнат .—2011й.- 1дек 4. Озод юртнинг обод кентлари .-//Адолат .—2012й.-6янв.Похожие:

Нодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг iconНаманган вилоят ахборот –кутубхона маркази Илмий-методика бўлими Мустахкам оила –маънавият қўрғони
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили”деб эълон қилинган эди. Йил давомида махсус дастурга асосланган холда иш юритиб бир қанча...
Нодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг iconЎзбекистон республикаси халқ таълими вазирлиги республика болалар кутубхонаси илмий-услубиёт ва ахборот ресурс марказлари мутахассисларини малакасини ошириш бўлими
Илмий-услубиёт ва мактаб армлари мутахасисларини малакасини ошириш бўлими томонидан тайёрланди
Нодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг iconАхборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил қилиш (Ҳужжатлар тўплами)
Ушбу тўпламда ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари фаолиятини белгилаб берувчи меъёрий ҳужжатлар ҳамда ахборот, кутубхоначилик...
Нодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг iconЎзбекистон Республикасининг Қонуни ахборот-кутубхона фаолияти
Ушбу Қонуннинг мақсади ахборот-кутубхона фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат
Нодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг iconЎзбекистон республикасининг қонуни 13. 04. 2011 й. N ўРҚ-280 ахборот-кутубхона фаолияти тўҒрисида
Ушбу Қонуннинг мақсади ахборот-кутубхона фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат
Нодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг iconДокументы
1. /Менинг ч?ригина болам.doc
Нодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг iconДокументы
1. /Менинг ч?ригина болам.doc
Нодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг iconВилоят тиббий диагностика маркази тґІрисида
Ушбу Низом вилоят тиббий диагностика маркази фаолиятини ташкил этиш ва молиялаштириш тартибини белгилайди
Нодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг iconИстиқомат қилувчи фуқаро
Ушбу ортиқча ушлаб қолинган солиқ суммасини менинг банкдаги ҳисоб рақамимга ўтказиб беришингизни сўрайман
Нодира номли Наманган вилоят Ахборот –кутубхона маркази Илмий –услубият бўлими. Шаҳрим менинг—фахрим менинг iconВилоят (Республика) куп тамокли тиббиёт маркази ордерларнинг ишлатилиши буйича чораклик хисоботи
Вилоят (республика) куп тармокли тиббиёт маркази бош врачи имзоси
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации