ДокументыРуководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003 icon

Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003

НазваниеРуководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003
Дата20.02.2014
Размер334.15 Kb.
ТипРуководство
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ  ВАЗИРЛИГИ


ТОШКЕНТ ФАРМАЦЕВТИКА ИНСТИТУТИ


ТОКСИКОЛОГИК КИМЁ КАФЕДРАСИ


Саноат фармацияси факультети 3 курс талабалари учун


токсикологик кимё фанидан

маърузалар матни


Тузувчи: фармацевтика фанлари номзоди

Жaлилов Ф.С.


Тошкент  2009

7 – М А Ъ Р У З А


Хинолин (хинин) ва изохинолин хосилаларига тегишли алкалоидлар. Опий алкалоидлари: морфин, кодеин, наркотин, мекон кислотаси. Қора дори истеъмол қилувчилар, морфинизм. Уларнинг токсикологик ва наркологик аҳамияти, ашёлардан ажратиб олиш ва таҳлил усуллари. Фенотиазин хосилалари. Аминазин.


^ Маъруза вақти - 2 соат.

Ўқитиш мақсади - Талабаларни (опий) алкалоидларини (морфин, кодеин, дионин, героин, ва мекон кислотаси) ва наркотин, папаверин, промедолларни токсикологик аҳамияти ва уларни таҳлили ҳамда опий билан заҳарланишни аниқлаш усуллари билан таништириш.

^ Маъруза режаси: Изохинолин ҳосилалари (опий) алкалоидларининг (морфин, кодеин, дионин, героин ва мекон кислотаси) тиббиётда ишлатилиш, сифат ва миқдор таҳлили усуллари. Наркомания.


Асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар

1. Крамаренко В.Ф. - Токсикологическая химия, Киев, Выша школа, 1989 г.

2. Икрамов Л.Т. ва б. “Суд кимёсидан практикум”. Тошкент 2007й.

3. Икромов Л.Т ва б. – Суд кимёсидан амалий машғулот., 2005й. Электрон дарслик

4. Белова А.В. Руководство к практическими занятием по токсикологической химии. М, "Медицина",1976г.

5.Крамаренко В. Ф. Химико-токсикологический анализ (практикум) Киев, Высша школа, 1982г.

Қўшимча адабиётлар.

1.Лужников Е. Д. Клиническая токсикология. М, "Медицина". 1982г.

4.Байзолданов Т.Б, Байзолданова Ш.Т. Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. – Алматы, 2003.

7.Токсикологическая химия: Учебник для вузов/Т.В.Плетенева, Е.М. Саломатин и др.; под ред. Т.В. Плетеневой. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2005.

8.Clark S. // Isolation and Identification of Drugs. – London: The Pharmaceutical Press, 2004.

9. Бабаян Э.А., Гонопольский “Наркологиядан ўқув қўлланмаси” Тошкент: Медицина. 1988

10. Ереминым С.К., Ермоловой М.Н., Кольдаевим А.А. "Химико-токсикологический анализ веществ, вызывающих одурманивание" Москва -1987

11. Банзолданов Т.. Байэолданова Ш.Т.-Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. - Алматы, 2003

12. Симонов Е.А., Найденова Л.Ф., Ворнаков С.А. "Наркотические средства и психотропные вещества, контролируемые на территории Российской Федерации" М., 2003.

13.Токсикологик кимё фани бўйича лаборатория машғулоти учун услубий қўлланмалар:

а) Биологик объектдан сув буғи ёрдамида ажратиб олинадиган заҳарли моддалар. Тошкент, 2008й.

б) Қутбли эритувчилар ёрдамида ажратиб олинадиган моддалар. Тошкент, 2008й.

10.www.ziyonet.uz

11. www.tokschem.zn.uz

12. www.sudmed.ru

13. www.rc-sme.ru

^ ХИНОЛИН ЯДРОСИНИ САҚЛАГАН АЛКАЛОИДЛАР.


ХИНИНХинин алкалоиди хинолин ва хинуклидин ҳосилаларидан иборат бўлиб, хин дарахтининг пўстлоғидан 1816 йилда аниқланган ва 1920 йилда

ажратиб олинган. Хин дарахти пўстлоғида яна хинидин, цинхонидин каби бир қанча алкалоидларни сақлайди. Хинин эса хинидин алкалоидини изомери ҳисобланади.

Асос ҳолдаги хинин, ишқорий хусусиятга эга рангсиз, ниҳоятда аччиқ таъмли кристалл модда, сувда ёмон эриб, органик эритувчилардан этил спиртида (1:1), хлороформда (1:3), сув билан тўйинтирилган диэтил эфирида (1:4) яхши эрийди.

Тиббиётда хинин хлорид, дигидрохлорид ва сулфат тузлари ҳолида қўлланилади. Хинин гидрохлориди этил спиртида (1:1), хлороформда (1:2), сувда (1:23) яхши, диэтил эфирида ёмон эрийди. Хинин сулфати этил спиртида(1:95) яхши эриб, сувда (1:810), диэтил эфирида ва хлороформда ёмон эрийди.

Қўлланилиши ва токсикологик аҳамияти. Хинин марказий нерв системаси фаолиятини ва юрак уришини сусайтиради, бош оғриғи, бош айланишини чақиради ва кўриш қобилиятини сусайтиради. Хинин безгакка қарши доривор препарат ҳисобланади, у акушер-геникологияда туғиш фаолиятини қўзғатиш ва кучайтириш мақсадида қўлланилади. Хинин қораталоқни кичрайтиради. Аритмияни даволашда қўлланилади.

Хинин кўп миқдорда қабул қилинганда бачадонни кескин қисқартиради, уни бу хусусиятидан фойдаланиб, аёллар сунъий равишда хомилани тушуриш учун қўллаганлар, бу эса айрим ҳолларда бахтсиз ҳолатларга олиб келган.

Метаболизми. Хинин организмда хинолин ва хинуклидин ядроларини оксидланиши натижасида метоболизмга учраб, 2-оксихинин, 21-оксихинин, диоксихинин моддаларини ҳосил қилади. Хинин молекуласидаги винил гуруҳи оксидланиб, хинетин ҳосил бўлади. Хинуклидин қисми оксидланиши ҳисобига гемохин кислотаси ва уларнинг конюгатлари ҳосил бўлади. Метоболитлари ва қисман боғланмаган хинин организмдан пешоб орқали ажралади. Хинин ишқорий муҳитда (рН=9-10) органик эритувчи қатламига ўтади.

Чинлигини аниқлаш.

I-кимёвий усулларда таҳлили:

1. Хининни пешобдан дастлабки аниқлаш усули. Ажратгич воронкасида пешобга аммиак эритмасидан қўшиб ишқорий муҳит ҳосил қилингач хлороформ билан экстракцияланади. Хлороформ қатлами ажратиб олингач 10% сулфат кислотаси эритмаси билан чайқатилади ва сулфат кислотали қатлам УБ нур таъсирида нурлантирилади. Хинин бор бўлса, кўкимтир тобланувчи флуоресценцияланиш ҳосил бўлади.

^ 2. Флуоресценция ҳосил бўлиш реакцияси. Қолдиқни суюлтирилган сулфат кислотада эритиб, у орқали ультрабинафша нур таъсир эттирилса зангори флуоресценция кўринади. Эритмага аммиак эритмаси қўшилганда (рН=9-10) зангори флуоресценцияланиш йўқолиб, бинафша рангли флуоресценция ҳосил бўлади. Реакция сезгирлиги 0,01 мкг хининга тенг.

Хинин сулфат кислотадаги эритмасига зангори флуоресценция йўқолгунча бром сувидан, сўнг концентрланган аммиак эритмаси қўшилса, сарғиш –кўк рангли флуоресценция пайдо бўлади (бу хининни оксидланган маҳсулотларидан биридир).

^ 3. Таллейохин ҳосил қилиш реакцияси. Текширилувчи қолдиқ бромли сув ва аммиак таъсиридан яшил рангли таллейохин моддасини ҳосил қилади. Хлороформ билан экстракцияланса органик қатламга ўтади. Реакция маҳсулотига кислота қўшиб нейтрал муҳитга келтирилса кўк ранг ҳосил бўлади, кислотали муҳитда эса қизил ёки пушти ранг ҳосил бўлади.

Реакцияни боришига ортиқча бром, антипирин, амидопирин, кофеин ва бошқа моддалар ҳалақит беради.

1967 йил таллейохин моддасини тузилиш ИК ва УБ спектрал усулларда таҳлили ўрганилиб, қуйидаги кимёвий формула таклиф этилган.^ 4. Эритрохин ҳосил қилиш реакцияси. Текширилувчи қолдиққа бром суви ва сариқ қон тузи эритмаларидан ва аралашма муҳитини аммиак эритмаси билан ишқорий муҳитга етказилса, пушти ранг ҳосил бўлади. Реакция сезгирлиги 0,01 мкг.

^ 5. Роданид аммоний билан реакцияси. Буюм ойначасидаги ишқорий ажралмадан қолган қолдиққа 0,1 н хлорид кислотаси ва 10% роданид аммоний эритмаси томизилса, бир оздан сўнг микроскоп остида рангсиз кристалллар тўплами хинин борлигини билдиради. Реакция сезгирлиги 3 мкг.

III-физик кимёвий усулларда таҳлили

1. ЮҚХ таҳлили: пластинка - сликагел G, қатлам қалинлиги (қ\қ)250 мкм. HCl ни метанолли эритмаси пуркалган; қўзғалувчи фаза - хлороформ-ацетон-диэтиламин (50:30:2); очувчи реактив - Драгендроф реактиви. Rf= қизил-қўнғир рангли доғ ҳосил бўлади. Шунингдек қўзғалувчи фаза метанол-бутанол (60:40), тасдиқловчи реагент Муне бўйича тайёрланган Драгендроф реактиви пуркалса Rf=0,65 га тенг қўнғир доғ ҳосил бўлади

2. Газ хроматографик таҳлили: колонка - узунлиги 2 м, ички диаметри 2 мм бўлган шиша колонка ичи 3% SE-30 хромосорб G-HP билан тўлдирилган; қўзғалувчи фаза - азот, тезлиги 45 мл/дақ; колонка ҳарорати - 100 0С дан секин аста 300 0С гача кўтарилади. Таҳлил вақтида унинг ушланиш индекси RI га тенг бўлди.

3. Юқори самарали суюқлик хроматографияси: колонка - С18 (250 х 4,6 мм, 5 мкм), темпратура 40 0С; мобил фаза - тозаланган сув – ацетонитрил - 2,5 М сулфат кислотаси (50:50:0,1); детектор - УБ – диод; Таҳлил вақтида ушланиш индекси RI га тенг бўлди.

4. УБ-спектрлари: Асос ҳолидаги хинин этил спиртидаги эритмасида 236, 278 ва 332 нм максимум ҳосил қилади. 0,1 н H2SO4 даги эритмаси эса 250, 316, 346 нмда максимал спектрлар ҳосил қилади.

5. ИҚ- спектрлари.

6. Масс спектрлари:


Миқдорини аниқлаш: 1. Экстракцион фотометрик

2. УБ спектрофотометрик

3. ГСХ ва ЮССХ усулларида аниқланади.


^ ИЗОХИНОЛИН ЯДРОСИНИ САҚЛАГАН АЛКАЛОИДЛАР.


Суд кимёсида токсикологик аҳамиятга эга бўлган алкалоидларнинг бу гуруҳига асосан опий алкалоидлари киради. Улар ўз молекулаларида изохинолин ядросини сақлайдилар. Изохинолин ҳосилалари икки гуруҳчага бўлинади:

1) фенантрен изохинолин ҳосилалари ва

2) бензилизохинолин ҳосилалари.

Фенантренизохинолин ҳосилаларига морфин, кодеин, тебаин, бензилизохинолин ҳосилаларига эса, папаверин ва наркотин алкалоидлари киради.

Изохинолин алкалоидлари кўкнори ўсимлиги пишмаган мевасининг пўстлоқ суюқлигидан олинади. Бунинг учун кўкнори гул бошоғи териси ўткир тиғли кескич билан тилинади. Шу ердан силқиб чиққан суюқлик ҳавода қотгандан сўнг, қириб йиғиб олиб қуритилади ва опий (қора дори) деб номланади.

Абу Али ибн Сино ўзининг тиб қонунлари асарида қора дорини “афюн” деб номлаган ҳамда бир неча касалликларни даволашда қўлланилиши ҳақида маълумот берган.

Опий (Қора дори)


Опий (қора дори), қорамтир-қўнғир рангга эга, ўзига хос ҳидли қуюқ қолдиқ ёки кукун. Мазаси аччиқ.Сувда қисман эрийди, сувли эритмаси нордон муҳитга эга. Опий таркибида 11,1 % морфин, 8-10 % наркотин, 1,5-3 % кодеин, ҳамда тебаин, папаверин каби алкалоидлари борлиги адабиётларда келтирилади.

Опийнинг таркиби алкалоидларга жуда бой бўлиб, уларнинг сони 50 дан ошади. Уларнинг опийга нисбатан умумий миқдори эса 15-20% гача боради. Бу алкалоидлар опий таркибида мекон кислотаси билан бириккан тузлари ҳолида учрайди. Шунинг учун ҳам опий билан заҳарланиш юз берган тақдирда суд кимёгарлари ашёвий далиллар таркибида морфин, наркотин алкалоидларидан ташқари мекон кислотасини ҳам аниқлашлари талаб қилинади. Опий таркибида яна оқсил моддалар, карбон сувлар, тузлар, органик кислоталар ва меконин бўлиши мумкин.

Тиббиётда опий қуритилиб, майдаланган кукуни, экстракти, спиртли эритмаси, таблеткаси ҳолида қўлланилган. Шунингдек қуруқ экстракти омнапон (пантопон) эса опий алкалоидлари морфин, кодеин ўрнида қўлланилади.

Опий ҳамда опий асосида олинадиган барча дори воситалари наркотик таъсирга эга ва “морфинизм” хасталигини келтириб чиқаради.

Опий сақловчи ва ундан ажратиб олинган моддалар тиббиётда турли оғриқли ошқозон - ичак хасталиклари, халокатга учраш каби нохуш ҳолатларда оғриқ қолдирувчи, шокка қарши восита сифатида қўлланилади.

Опий ошқозон-ичаклар орқали шимилиб ёки парентерал йўл билан қонга тушади. Опийни чекилса ўпка орқали тўғридан-тўғри бирикмаган ҳолда қонга сўрилади.

Морфин, кодеин, наркотин ва мекон кислотасини аниқланиши текширилувчи намунада опий борлигини исботлайди. Аммо мекон кислотасини аниқлаш реакциясини сезгирлиги камлиги ҳамда биологик объектда тез парчаланиши сабабли текширилувчи наъмунада камида 0,05г опий бўлса аниқланиши мумкин. Шунинг учун қўшимча меконин моддасини аниқлаш тавсия этилади. Мекон кислотасини аниқланиши токсикологик кимё таҳлилларида опий ва омнопонни фарқлаш учун ҳам аҳамиятли.


Мекон кислотаси

Мекон кислотаси опий таркибида, ундаги алкалоидлар билан бириккан ҳолда учрайди. Эритмасини узоқ қайнатилса углерод (IV) оксидига ва комен кислотасигача парчаланади, сўнг фенол хоссасини берувчи в-оксипиронга айланади. Мекон кислотаси совуқ сувда , этил спиртида, диэтил эфирида ёмон эрийди, иссиқ сувда ва қайноқ этил спиртида яхши эрийди. Кислотали муҳитдан органик эритувчилар билан экстрацияланади.

Биологик объектни кимё токсикологик таҳлилида морфин, кодеин, наркотин ва бошқа опий алкалоидлари аниқланган тақдирда албатта мекон кислотасига ҳам текширилади. Асосий опий алкалоидлари ва қўшимча мекон кислотасини аниқланилиши опий истеъмол қилинганлигини исботлайди.

^ Мекон кислотасини биологик объектдан ажратиб олиш. Биологик объект хлорид кислотаси билан нордонлаштирилади ва этил спирти билан бўктирилади, сўнг филтрлаб ажратилади. Филтратни сув ҳаммомида қуригунча порлатилади. Қуруқ қолдиқ сувда эритилгач, қайнагунча қиздирилади, сўнг унга магний оксиди қўшилиб чайқатилади, ҳамда иссиқ ҳолда филтрланади. Филтратни кам хажм қолгунга қадар порлатилиб хлорид кислота эритмаси қўшиб, сўнг мекон кислотаси учун текширув олиб борилади.^ Чинлигини аниқлаш. 1.Темир (III) хлориди билан реакцияси. Юқоридаги тартибда ажратиб олинган эритмага темир (III) хлориди эритмасидан томизилса, қизил-қон ранги ҳосил бўлади. Ранг қиздирилса ўзгармайди.

^ 2. УБ-спектри бўйича аниқлаш. Мекон кислотаси сувли эритмасида 210, 284 ва 303 нм га тенг спектрал максимумлар ҳосил қилади.

Тавсия этилган усулда мекон кислотасини овқат қолдиқлари, пешоб, қусуқ массаларидан ҳам ажратиб аниқлаш мумкин.

Опий алкалоидлари ва уларнинг синтетик аналогларини суюқ ашёлардан ажратиб олиш ва таҳлили: Бу гуруҳ алкалоидларини қон ва пешобдан суюқлик-суюқлик экстракциясини қўллаб қуйидагича ажратиб олиш тавсия этилади. Текширилувчи қон ёки пешобга бисулфат натрий эритмасидан қўшилади, сўнг аралашма қайнаб турган сув ҳаммомида 30 дақиқа қиздирилади ва уй ҳароратигача совитилгач, устига учхлорсирка кислотаси қўшилади. Чўкмага тушган оқсил моддаларни филтрлаб ажратилгач, филтратни ажратгич варонкасига ўтказилиб, рН-муҳити 6,5-7,0 бўлгунга қадар 25% аммиак эритмаси қўшилади. Аралашма устига бикарбонат натрий тузидан қўшиб бутанол-хлороформ (1:9) аралашмаси билан экстракцияланади. Бутанол-хлороформли ажралма бирлаштирилиб сувсиз сулфат натрий сақлаган филтрдан ўтказилади. Филтрат иккита идишга тенг бўлиб қуригунча порлатилади. Бир қисми юпқа қатламли хроматографик таҳлил қилинади ва хроматографик текширув натижаларига таяниб иккинчи қисмини қўшимча микрокристоллоскопик ва рангли реакциялар ёрдамида текширилади.

Юпқа қатламли хроматографик усул. Қолдиқ 0,5 мл бутанол-хлороформ (1:9) аралашмасида эритилиб, хроматографик пластинкани старт чизиғидаги нуқтага капилляр ёрдамида ўтказилади, 2 см дан масофа қолдирилиб гувоҳ сифатида морфин, кодеин, героин ва бошқа эритмалардан томизилади, қуритилгач этилацетат - метанол-25% аммиак (17:2:1) сақловчи системаси пори билан тўйинтирилган камерада хроматографик жараён амалга оширилади. Қўзғалувчи фаза 10 см масофага кўтарилгач пластинкани олиб эритувчилар ҳиди йўқолгунча қуритилади ва стартдан финиш томон нуқталардан бошлаб капилляр томчилар ёрдамида Марки ёки Фреде реактиви томизилади. Олинган таҳлил натижалари 7.9- жадвалда келтирилган.

Аниқлаш чегараси морфин учун 10-15 мкг. Тавсия этилган усул билан морфинни қондан 83%, пешобдан 71% гача ажратиб аниқлаш мумкинлиги тасдиқланган.

Микрокристаллик реакциялар. Бажариш тартиби: буюм ойначасига иккинчи қисм ажралмани 0,1н хлорид кислотасидаги эритмасидан бир томчи олиб устига реактив томизилади, 10-15 дақиқадан сўнг микроскопда текширилади.

1-жадвал

^ Опий алкалоидлари ва уларнинг синтетик аналогларини хроматографик тақсимланиши

Бирикма

Rf

қиймати

Доғ рангиМарки реактиви билан

Фреде реактиви билан

Морфин

0,32-0,39

қизил-пушти

Пушти

Кодеин

0,39-0,52

пушти

оч-яшил

Дионин

0,41-0,46

кўк-пушти

кўк-яшил

Героин

0,52-0,66

қизил-пушти

Пушти

Наркотин

0,66-0,75

пушти

кўк-яшил

Папаверин

0,79-0,83

пушти

кўк-яшил

Сорбент силикагель, система: этилацетат –метанал-25% аммиак 17:2:1

Морфин. 1. Кадмий йодиднинг 15% эритмаси билан оқ чўкма, сўнг нинасимон кристаллар тўплами ҳосил қилади. Аниқлаш чегараси 2,5 мкг.

2. Рейнеке тузи эритмаси билан пушти рангли нинасимон кристаллар тўплами ҳосил қилади. Аниқлаш чегараси 2 мкг.

Кодеин. 1. Пикролон кислотасининг тўйинган эритмаси билан аввал сариқ аморф чўкма, сўнг икки хил: сариқ сфероидлар ва оқ-сариқ пластинкалар тўплами кўринишида кристаллар ҳосил бўлади. Аниқлаш чегараси 1 мкг.

2. Текширилувчи эритмага 5% симоб (II) хлориди эритмасидан томизилиб, сўнгра буюм ойначасини чинни таёқча билан аста ишқаланса, нинасимон ва пластинкасимон кристаллар тўплами ҳосил бўлади. Аниқлаш чегараси 13 мкг.

Дионин бу ҳолда нинасимон ва призмасимон кристаллар тўпламини ҳосил қилади. Аниқлаш чегараси 14 мкг.

Опий алкалоидлари сақловчи ажралмаларни махсус усулларда тозалангач газ-суюқлик хроматографик усулда, ушланиш параметрларига асосланиб сифатини ва миқдорини, шунингдек СФ, Масс ва ИҚ спектрометрик усулларда спектрал характеристикаларига асосланиб таҳлил қилиш мумкин.


^ ФЕНАНТРЕНИЗОХИНОЛИН АЛКАЛОИДЛАРИ


МОРФИН

Морфин - опийнинг асосий алкалоиди. Уни 1806 йилда кўкнори мевасидан ажратиб олинган. Кимёвий тузилиши эса 1925 йилда аниқланган. Ҳозир морфинни синтезлаб олиш усули ҳам маълум, лекин кўкноридан олинадиган опий ҳамон морфиннинг асосий хом ашёси бўлиб қолмоқда.

Бу алкалоидни ухлатувчи таъсирга эга эканлиги сабабли “уйқу худоси” (Морфея) номи билан боғлаб “морфин” деб атаганлар.

Асос ҳолидаги морфин майда ромб шаклидаги кристалл кукундан иборат, унинг суюқланиш ҳарорати 253-2540С. Морфин асоси совуқ сувда (1 : 5000), қайноқ сувда (1:500), эфирда (1:10600), бензолда (1 : 1600), хлороформда эса, (1 : 1500) ёмон эрийди. Совуқ спирта (1:250), қайноқ сувда (1 : 30) бир оз яхши эрийди. Морфиннинг сувли эритмаси ишқорий хоссага эга, у кислоталар билан осон эрувчи тузларни ҳосил қилади. Ишқор эритмаларида ҳам морфин яхши эрийди, бунда морфолят моддаси ҳосил бўлади:Тиббиётда унинг қуйидаги тузлари ишлатилади.

Морфин ацетати - спиртда (1:100), сувда (1:2,5) яхши эрийди.

Морфин гидрохлориди - этил спиртида (1:100), сувда (1:23) яхши эрийди.

Морфин сулфати - сувда яхши (1:21), этил спиртида (1:1000) кучсиз эрийди.

Морфин тартарати - сувда (1:10), этил спиртида (1:1000) ёмон эрийди.

Барча тузлари диэтил эфирида ва хлороформда деярли эримайди.

Морфин алкалоиди оқсил моддалар билан бирикиб, жуда тез мураккаб конюгатлар ҳосил қилади. Бу бирикмалар нордонлаштирилган спирт ёки нордонлаштирилган сув усуллари ёрдамида биологик объект таркибидан тўлиқ суюқлик қаватига ўтмайди. Натижада суд кимёгари морфиннинг асосий қисмини йўқотади. Таҳлил вақтида морфиннинг кўп қисмини йўқолишига сабаб биринчидан, унинг биологик объектлар таркиби билан барқарор комплекслар ҳосил қилиши бўлса, иккинчидан суд кимёсида ишлатиладиган хлороформ ва эфир каби органик эритувчиларда ёмон эриши билан изоҳланади.

Токсикологик аҳамияти. Тиббиётда морфин асосан гидрохлорид тузи ҳолида қўлланилади, у наркотик аналгетикларни асосий вакили ҳисобланади.

Айрим давлатларда кўкнори экиш ва ундан опий олиш фойда олишнинг бир тури бўлиб, уни маст бўлиш ва наркотик мақсадларда ишлатилади. У ерларда опий ва морфин моддалари аҳолига очиқдан-очиқ сотилади. Россияда ва мустақил ҳамдўстлик давлатларида эса опий ва мoрфинни ҳалқ ўртасида сотиш қатъий тақиқланган.

Морфин кучли оғриқ қолдирувчи таъсирга эга, бош мия оғриқ сезиш марказларини сезувчанлигини пасайтиради, оғир жароҳатларда шокни йўқотиш учун ва бошқа мақсадларда қўлланилади. Морфин таъсиридан оғриқни сезувчи марказлари фалажланиб, уйқу босади, нафас олиш ва йўтал марказлари сезувчанлиги сусаяди.

Морфин ва таркибида морфин сақловчи барча моддалар наркотик таъсирга эга бўлиб морфинизм хасталигини вужудга келтиради. Ашёвий далиллардан морфин аниқланса, жабрланувчи морфин, опий ёки омнопон истеъмол қилган бўлиши мумкин. Мазкур хасталикни келтириб чиқарувчи наркотикларга опий (афюн) ва унинг препаратлари пантопон, омнопон, перегорик, лаудонон, пектол, опионон, 20 га яқин алкалоидлар ва морфин, кодеин, тебаин, героин, лаудонин, опий ҳосилалари, морфинга ўхшаш таъсир этадиган фенадон, промедол каби синтетик моддалар киради.

Морфинизм наркоманияси кўкнор экиб ўстириладиган минтақаларда учрайди. Аксари тиббиёт мақсадларида ишлатиладиган дори воситалардан нотўғри фойдаланиш натижасида ҳамда ахмақона ибрат олиб наркоман бўлиб қоладиган ҳолатлари кўп учрайди.

Морфин типидаги препаратларга ўрганиш нисбатан тез юзага келади. Опийни ичиш, тери остига, венага юбориш, кукунларни бурун орқали нафас билан тортиш ёки чекиш орқали қабул қилинади. Наркоманлар томонидан кодеин ичилади, морфин ва промедол тери остига ёки венага укол қилинади.

Соф ҳолдаги моддалар топилмаган ҳолда наркоманлар таркибида опий сақлаган турли препаратлар ва томчи дорилардан фойдаланилади.

Наркотикларни стерилланмаган шприцларда укол қилишади, препаратларни оддий сувда эритиб тўғри келган жойга нина санчиб юборишади ва турли инфекцион касалликларни юқишига сабабчи бўлади. Опиатларни ўлимга олиб келадиган дозаси соф морфин моддаси ҳисобига 0,3-0,5 г.

Наркоманларда тезда морфинга мойиллик ва препаратларга толерентлик кучайиб бориши юзага келади. Бунинг натижасида нормадан 10 баробар ва ундан ҳам ортиқ дозада қабул қилиш ҳолларини учратиш мумкин.

Ўткир заҳарланиш ғоят кучли ифодаланган қувноқликларни юзага келтирадиган эйфориялар (кайфи чоғлик) билан характерланади. Айни вақтда оғиз қуриб, танага иссиқ югургандек бўлади, одам бўшашиб тушади, қулоқ шанғиллайди, бошда оғриқ туради, терлаш содир бўлади. Кўп пешоб ажралади, юрак, қон-томир ва нафас олиш ритми бузилади. Эс-ҳушини йўқотиш ҳолати юзага келади. Оғир ҳолатларда цианоз (кўкариш), қонли ич кетиши, нафас олиш марказини фалажланиши оқибатида талвасали тутқаноқ каби ҳолатлар пайдо бўлади. Тери қичишади ва турли тошмалар пайдо бўлади. Юз кўкимтир-қизғиш тус оллади, мудроқ босади, сўнг чуқур уйқуга кетади. Сурункали наркотик қабул қилинганда эйфория (мастлик), кайфичоғлик, беғамлик, хотиржамлик, мамнунлик, базан иллюзиялар кузатилади.

Наркотик қабул қилган наркоман ширин ҳаёллар оғушида бўлиб, ажиб хиссиётларга берилади, хузур-халоват гирдобида бўлади. 30-40 дақиқадан кейин эйфория фазаси ўрнини мудроқ эгаллайди ва бўшашиб тушади.

Морфин наркоманиясидаги хуморлик синдроми наркотикнинг охирги миқдорини қабул қилингандан бир неча соат ўтгач бошланади ва 5-7 кун давом этади. Бунда сомато-вегетатив, психоневрологик симптомлар: керишиш, терлаш, кўздан ёш оқиш, бурундан сув оқиши, қалтираш, кўз қорачиғини кескин торайиши ёки кенгайиши, кўнгил айниши, қусиш, тана хароратини кўтарилиши, нафас олишни тезлашиши, қорин ва бошқа мускуллар гуруҳида фалажланиш, мускулларда оғриқ, организмни сувсизланиши, озиш ҳолатлари қайд қилинади. Психик ваҳималар, безовталаниш ва оқибатда ўзидан-ўзи ўлиб қолаётган ҳаёлида бўлиш ҳолатлари кузатилади. Уйқу бузилади, даҳшатли тушлар кўради. Кайфият ўзгариб туради, гоҳо енгил эйфория, ўз шахсини улуғлаш, имкониятларини юқори баҳолаш, гоҳо кайфият бузилиб депрессия ҳолида, таъсирланувчи, ғазабкор, лоқайд, тажаввузкор бўлиб туради. Эс-хуш ўзгариб қисқа муддатли психозлар, амнестик синдром, талвасали тутқаноқлар содир бўлиши ҳам мумкин.

Морфин ошқозондан қонга секин сўрилади, шунинг учун инъекция орқали юборилади, сўнг аста-секин қонда максимал миқдорга етади.

Наркоманлар кўпроқ истеъмол қиладиган айрим опий сақловчи препаратлар ҳақидаги маълумотлар 2 жадвалда келтирилган.

2-жадвал

^ Наркоманлар томонидан кўп истеъмол қилинадиган опий препаратлари
Наркотик ёки дори воситалари фармакологик гуруҳи


Психоактив моддалар

1.

Опиатлар

Опий – алкалоидлар аралашмаси ва мекон кислота

2.

Ярим синтетик опиатлар

Морфин, героин, кодеин, гидроморфин

3.

Синтетик опиатлар

Меперидин, проксифен (дарвон), метадон

4.


Агонист ва антогонист сақловчи аралаш опиатлар

Пентазацин (тальвин), бутерфанол, бупренорфин

5.

Дори воситаси сифатида ишлатилувчи наркотик аналгетиклар

Морфин, омнопон, кодеин, промедол, фентанил, эстоцин, тилидин, пентазоцин, пиридрамин, пентазацин


Морфиннинг одамни ҳалок қилувчи энг кам дозаси 0,1-0,5 г атрофидадир. Баъзида бу доза жуда ҳам кам бўлиши мумкин (0,06 г). Болаларнинг организми морфинга жуда сезгир бўлади, шунинг учун ҳам Ўрта Осиё ҳалқлари ўртасида қўлланиладиган ёш мурғакка тинч ухлаш учун кўкнори бошоқларини дамлаб ичириш ниҳоятда хавфлидир. Опий настойкасининт 1-2 томчиси ёш мурғакни ўлдиради.

Морфин ёки унинг препаратлари билан заҳарланганда, мурда патолого-анатомик текшириш ҳеч қандай характерли аламатлар борлигини кўрсатмайди. Aгap одам опийдан заҳарланиб ўлган бўлса, баъзан мурда ошқозонидан опий ҳиди келиб туриши мумкин, паталого-aнaтом бунда қўнғир рангли қолдиқларни аниқлайди, мияда ва юракда қон қуйилиши аломатлари ҳам бўлиши мумкин.

Организмга киритилган морфин қонra шимилиб, мураккаб ўзгаришларга учрайди, морфиннинг бир қисми эса ичак системаси орқали ташқарига чиқарилади. Морфиннинг тахминан 30 % жигар, буйрак, ўпкаларга боради. Морфин жигарда заҳарли хусусиятини йўқотади.

Метоболизми. Организмга тушган морфин глюкрон кислотаси билан бирикиб глюкронидлар ҳосил қилади. Аввалги 8 соат давомида 50% морфин, 24 соатдан сўнг тахминан 90% морфин глюкронидлар ҳолида пешоб билан чиқарилади. Организмда қисман N-деметилланиб норморфин, О-метилланиб кодеинга айланади.

Мурда аъзоларида аста-секин ўзгаришларга учраб псевдоморфин, дигидроморфин ҳосил қилади.

Морфин организмга киритилганда ва унинг эритмалари узоқ вaқт очиқ идишда сақланганда тез оксидланиб янада кучли заҳарли модда оксидиморфинни ҳосил қилади.
Оксидиморфин барқарор модда, уни қайтариб морфин алкалоидини ҳосил қилиш мумкин эмас.

Кимё токсикологик таҳлил учун юборилган ашёвий далилни морфин учун текшириш олиб бориш шарт ҳисобланади.

Морфин нордонлаштирилган спирт ва сулфат кислотаси билан нордонлаштирилган сув ёрдамида, ишқорий муҳитда рН=8,6-10,2 органик эритувчи билан экстракциялаб ажратилади.

Чинлигини аниқлаш. 1. Ранг ҳосил қилувчи реактивлар билан реакцияси. Кичик чинни идишларда ишқорий муҳитда олинган хлороформли ажралма порлатилиб, қолдиқ устига Марки, Фреде, Манделин ва Эрдман реактивлари томизилса, морфин ёки бошқа опий алкалоидлари бўлган ҳолда бинафша ранг ҳосил қилади.

2. ^ Темир (III) хлориди билан реакцияси. Темир (III) -хлориднинг эритмаси морфин таркибидаги фенол гидроксили билан реакцияга киришиб зангори ранг ҳосил қилади. Бу реакция сезгирлиги юқоридаги реакциялар сезгирлигидан кам, лекин, у морфинни бошқа опий алкалоидлардан фарқ қилишда аҳамиятли. Кодеин, героин, дионин каби моддаларда фенол гидроксили турли радикаллар билан банд бўлганликлари учун темир (III) -хлорид билан реакцияга киришмайди.

3. ^ Вагнер реактиви билан реакцияси. Йоднинг калий йодиддаги эритмаси (Вагнер реактиви) морфин билан кристалл чўкма ҳосил қилади. Чўкмани микроскоп остида қаралса, характерли тўғри тўртбурчакли пластинкалардан иборат кристаллар кўринади. Реакциянинг сезгирлиги 0,03 мг морфинга тенг. Атропин, бруцин, кофеин, скополамин ва бошқа алкалоидлар бу шаклдаги микрокристалларни ҳосил қилмайди.

4. ^ Морфинга фармакологик текшириш ҳам олиб бориш мумкин - у кўз қорачиғини торайтиради.

5. Гексацианоферрат (III) калий ва темир (III) хлориди иштирокидаги реакция. Ишқорий муҳитдан олинган хлороформли ажралмани порлатиб қолдиқ сувда эритилгач устига гексацианферрат (III) калий ва темир (III) хлориди аралашмасидан томизилса, кўк ранг ёки шу рангдаги чўкма ҳосил қилади.

6^ . Юпқа қатлам хроматографик усулда аниқлаш. Система: эфир -ацетон-25%-аммиак 40:20:2 нисбатдаги аралашмаси, аниқловчи реагент модификациялашган Драгендорф реактиви, Rf=0,18 га тенг, қизғиш-қўнғир рандаги доғ ҳосил қилади.

7. ^ УБ-спектри бўйича аниқлаш. Морфин асос ҳолида этил спиртидаги эритмаси 287 нм да, 0,1 н натрий ишқоридаги эритмаси 250 ва 296 нм да, 0,1 н сулфат кислотасидаги эритмаси 284 нм да, морфин гидрохлорид ва сулфат тузларини сувдаги эритмаси эса 285 нм да спектрал максимумлар ҳосил қилади.

8. ИҚ-спектрлари 805, 1243, 1448 ва 945см-1 га тенг.

Миқдорини аниқлаш: 1. УБ спектрларига асосланиб спектрофотометрик усулда аниқланиши мумкин.

2. Морфин миқдорини кремний молибдат комплекси билан фотоколориметрик аниқлаш. Бу усулни амалга ошириш кремний кислотаси (суюқ шиша) эритмаси, хлорид кислотаси, аммоний молибдатлар иштирокида олиб борилади. Сўнг аммиак эритмаси қўшилса кўк ранг ҳосил бўлади, рангли моддани нур ютиш кўрсаткичи фотоэлектроколориметрик ўлчанади, ҳамда ранг интенсивлиги аввалдан тайёрланган колибрлаш чизмасига солиштириб морфин миқдори ҳисобланади. Усул ёрдамида 0,2 дан 4 мг гача морфинни аниқлаш мумкин.

3. Азобўёқ ҳосил қилишга асосланган фотоколориметрик усулни қўллаш мумкин. Бунинг учун сулфанил кислотадан диазобирикма олиниб, сўнг унга морфин моддаси таъсир эттирилса, қизил ранг ҳосил бўлади:

Ана шу тартибда олинган рангли текширилувчи эритмани олдиндан тайёрлаб қўйилган стандарт шкала билан солиштириб аниқланади.


КОДЕИН


Кодеин морфинни монометилли эфири ҳисобланади. Кодеинни 1832 йилда аниқланган, унинг миқдори опий таркибида 0,2-2% атрофида. Шу туфайли тиббиётда ишлатиладиган кодеин морфиндан синтезлаб олинади.

Кодеин кучли асос хоссасига эга, рангсиз, таъми аччиқ кристалл кукун модда бўлиб, совуқ сувда (1 : 120), қайноқ сувда (1:20), диэтил эфирида (1:50), спиртда ва хлороформда (1:2) яхши эрийди. Сувли эритмалари ишқорий хоссага эга. У суюлтирилган кислоталар билан сувда эрувчан тузларни ҳосил қилади. Кодеин ишқор эритмаларида эримайди, бy хусусияти билан у морфиндан фарқ қилади. Кодеиннинг суюқланиш ҳарорати 153-155°C.

Кодеин гидрохлориди хлороформда (1:800) кам, этил спиртида (1:100) ва сувда (1:30) яхши эрийди. Кодеин фосфати этил спиртида (1:450) ёмон, диэтил эфири, хлороформ ва сувда (1:4) яхши эрийди. Кодеин сулфати этил спиртида (1:1300), диэтил эфири ва хлороформда ёмон, сувда (1:30) яхши эрийди. Органик эритувчилар билан ишқорий (рН=8-9,5) муҳитда морфинга нисбатан яхши экстракцияланади.

Токсикологик аҳамияти. Кодеин тиббиётда кенг миқёсда қўлланилади, наркотик таъсири туфайли организм бу моддага ўрганиб қолиши мумкин.

Кодеин ўзининг кимёвий тузилиши жиҳатидан морфинга жуда ўхшаш, аммо организмга физиологик таъсири бўйича морфиндан фарқ қилади. Кодеин нервларнинг сезувчи учларини бутунлай фалажламайди, кўз қорачиғини торайтирмайди, йўтал марказларига таъсир этиб, йўтални тўхтатади. Тиббиётда кодеин асос ва фосфатли тузи ҳолида қўлланилади. Кодеин - аналгин, амидопирин, кофеин, фенобарбитал ва шу каби моддалар билан биргаликда бош оғриганда ва невралгияни даволашда қўлланилади.

Кодеинни кўп миқдорда қабул қилиш организмни заҳарлайди ва бунда худди морфиндан заҳарлангандаги каби аломатлар пайдо бўлади. Кодеиннинг бир мартали энг юқори дозаси 0,05 г.

Метоболизми. Кўп миқдор кодеин истемол қилинса морфин билан заҳарлангандаги каби аломатларни пайдо қилиши унинг организмда парчаланиб морфин ҳосил қилишидан дарак беради:

Кодеин организмда уч хил метаболитланади. Бир қисми глюкрон кислотаси билан бирикиб, глюкронид ҳолида пешоб билан ажралиб чиқади. Қисман О-деметилланиб - морфин, N - деметилланиб - норкодеин ҳосил қилади, улар ҳам глюкронид кислотаси билан комплексланиб пешоб билан чиқарилади. Жуда оз қисми ўзгармаган ҳолда пешоб билан ажралади. Организмга тушган кодеин 24 соат давомида организмдан тўлиқ йўқотилади.

Кимё токсикологик таҳлилларда кодеинга текшириш олиб бориш шарт. Уни биологик объектдан ажратиб олиш учун нордонлаштирилган сув ёки спирт усулларидан фойдаланилади. Ишқорий муҳитда тўлиқ экстракцияланади.

Чинлигини аниқлаш. Суд кимёси таҳлилларида кодеин учун қуйидаги реакциялардан фойдаланилади.

^ 1. Умумий чўктирувчи реактивлар билан – Драгендорф, Майер ва бошқа реактивлар билан чўкма ҳосил қилади.

2. Марки реактиви кодеин билан оч бинафша ранг ҳосил қилади. Реакциянинг сезгирлиги 0,05 мг кодеинга тенг.

3. Фреде реактиви кодеин билан - ифлос кўк ранг ҳосил қилади. Бу ранг бир оздан сўнг зангори рангга ўтади. Айни реакция кодеин учун жуда ҳам характерли бўлиб, сезгирлиги 0,1 мкг га тенг.

^ 4. Темир (III) хлорид ҳамда гексацеаноферрат (III) калий аралашмаси кодеин билан ранг ҳосил қилмайди, чунки кодеинда эркин фенол гуруҳи йўқ, у гуруҳ метил радикали билан боғланган. Бу реакция ҳам кодеинни морфиндан фарқлаш учун қўлланилади.

^ 5. Юпқа қатламли хроматографик аниқлаш. Система: хлороформ-ацетон-диэтиламин 50:30:2, аниқловчи реагент модификацияланган Драгендорф реактиви пуркалса Rf=0,40 оралиғида қўнғир-қизғиш рангдаги доғ ҳосил қилади.

6. УБ-спектри бўйича аниқлаш. Кодеин асос ҳолидаги спиртли эритмаси 286 нм спектрал максимум ҳосил қилади.

^ 7. ИҚ- спектрлари – 1052, 1268, 1500 см-1 га тенг.

Кодеин ва морфинни бир-биридан ажратиш. Бунинг учун ишқорий муҳитда олинган хлороформли ажралма порлатилиб, қолдиққа ишқор эритмаси қўшилади. Бунда морфиндан морфолят ҳосил бўлади ва эфир билан экстракцияланмайди, эфир қатламига кодеин эриб ўтади. Органик қатлам ажратилиб кодеинга, сувли қатлам эса морфинга текширилади.

Миқдорини аниқлаш. 1.Кодеин асосини спиртли эритмаси УБ-спектри бўйича спектрофотометрик аниқланади.

2. Экстракцион-фотометрик усулда аниқлаш. Кодеинни тропеолин ОО билан ион ассоциати ҳосил қилиб, уни хлороформ билан қуруқ шароитда экстракциялангач, муҳит ўзгартирилиб комплекс бузилади ва ҳосил бўлган ранг фотоколориметрик усулда аниқланади.
^ БЕНЗИЛИЗОХИНОЛИН АЛКАЛОИДЛАРИ


НАРКОТИН


Наркотин (гноскапин, носкапин) алкалоиди 1817 йилда опий таркибидан ажратиб олинган. Наркотин морфиндан фарқли ҳолда, органик эритувчиларда яхши эрийди ва шу хусусиятидан фойдаланиб опий таркибидан осон ажратиб олинади. Опий 0,75 % дан 9 % гача наркотин таркибида бўлиши мумкин.

Наркотинни сирка кислотали эритма билан қайнатилса, унинг рацемати гноскапин ҳосил бўлади. Табиий наркотин полярланган нурни чапга буради, гигроскопик.

Туз ва асос ҳолидаги эритмасига натрий ацетати қўшилса наркотин чўкмага тушади, лекин бу ҳолда бошқа опий алкалоидлари чўкмага тушмайди.

Наркотин призма ёки нинасимон рангсиз кристаллардан иборат кучсиз асос хоссали модда. Суюқланиш ҳарорати 176°С.

Наркотин асос ҳолида сувда эримайди, бензолда 1:22, эфирда 1:170, хлороформда яхши эрийди. Кислота қўшилган сувда яхши эрийди.

Наркотин гидрохлориди сувда (1:4), этил спиртида (1:8), хлороформда яхши, диэтил эфирида ёмон эрийди.

Токсикологик аҳамияти. Наркотин соф ҳолда тиббиётда қўлланилмайди. Аммо наркотин опий ва омнопон таркибига киради. Наркотин фармацевтика саноатида бошқа дори-дармонларни, чунончи стиптицин ва гидрастинин препаратларини олишда ҳам хом ашё бўлиб ишлатилади. Наркотик таъсири йўқ.

Метоболизми. Эритмаларга наркотинни қайтарувчи реактивлар қўшилса меконин ҳосил бўлади. Совуқ шароитда ишқор эритмаларида эримайди. Аммо иситилса барқарор наркотатлар ҳосил бўлади. Наркотинга иссиқ сув қўшилса ёки барий гидроксиди қўшилса структура бузилиб гидрокатарнин ҳосил бўлади.

Организмга тушган наркотин қондан тез тўқималарга ўтади. Истеъмол қилингандан кейинги 6 соат давомида ўзгармаган ҳолда, ундан сўнг эса конюгатлари ҳолида пешоб билан чиқарилади. Кучсиз асос хусусиятига эга бўлгани учун ҳам (диссоциация константаси К-10-7,83) унинг тузлари тез гидролизланади ва кислотали муҳитда хлороформ билан экстракцияланади, шунинг учун ҳам наркотинни ҳам ишқорий ҳам кислотали шароитдан олинган хлороформли эритмасидан қидирмоқ лозим. Наркотин pH=5-7 оралиғида максимал экстракцияланади.

Чинлигини аниқлаш. Ашёвий далилларда морфин борлиги аниқланган ҳолда, заҳарланиш опий ёки омнапон истеъмол қилишдан бўлганми деган хулосага келинади ва бу ҳолда наркотин учун текшириш талаб қилинади.

Наркотинни аниқлашда қўлланиладиган реактивлари морфин билан ўхшаш маҳсулотлар ҳосил қилгани учун аввал ажралма таркибидан морфинни ажратиб олиш керак. Бунинг учун морфинни ишқор эритмалари билан органик эритувчиларда эримайдиган модда морфолят ҳосил қилишидан фойдаланилади.

Текширилувчи ажралма қуригунча органик эритувчи порлатилади. Қолдиқ оз миқдор суюлтирилган хлорид кислотасида эритилади ва унга натрий ишқори эритмасидан қўшиб, икки қайта хлороформ билан экстракцияланади. Хлороформли ажралмалар бирлаштирилиб наркотин учун текширилади.

1. ^ Умумий чўктирувчи реактивлар билан реакцияси. Наркотин алкалоидларни чўктирувчи реактивлар билан чўкма ҳосил қилади.

2. Концентирик сулфат кислотаси билан реакцияси. Қолдиққа концентрланган сулфат кислота таъсир эттирилганда, наркотин мавжуд бўлса, кўк-сариқ ранг ҳосил бўлади, ранг тезда сарғиш-қизил рангга ва сўнг кўп вақт ўтгач қизил рангга ўтади.

3. ^ Фреде реактиви билан реакцияси. Фреде реактиви наркотин билан характерли зангори-кўкимтир ранг ҳосил қилади. Қиздириш натижасида бу ранг қизилга ўтади.

4. Марки реактиви билан реакцияси. Марки реактиви наркотин билан бинафша ранг беради. Бу ранг тезда кўк ва сариқ рангга ўтади.

5. ^ Юпқа қатлам хроматографик усулда аниқлаш. Система: хлороформ-ацетон-25%аммиак 30:30:2 нисбатдаги аралашмаси, доғни аниқлаш учун модификацияланган Драгендорф реактиви пуркалса қизғиш-қўнғир рангли доғ ҳосил бўлади ва стандарт наркотин доғи билан солиштирилади.

6. УБ-спектри бўйича аниқлаш. Наркотин асос ҳолида этил спиртида эритилса 291 ва 310 нм спектрал максимумлар ҳосил қилади.

7. ИҚ-спектрлари – 1745, 1276 ва 1038см-1 га тенг.

Миқдорини аниқлаш: УБ - спектри бўйича спектрофотометрик усулда аниқланади.


Фенатиазин ҳосилалари


Фенотиазин (тиодифениламин) авваллари тиббиётда антигелмент ва антисептик таъсирли дори воситаси сифатида , кейинчалик у пешоб йўлларини шамоллаш хасталигини даволаш учун қўлланилган. Бу мақсадлар учун фаоллиги юқори, лекин заҳарли таъсири кам дори воситалари синтезлангани сабабли, ҳозир у тиббиётда ишлатилмайди.

1945 йилга келиб фенотиазин ядросидаги азотда жойлашган водородни алкиламиноалкил радикалларига алмаштириш билан кучли биологик фаолликка эга бўлган тиббиёт учун зарур фармакологик хусусиятли бирикмалар синтезланади. Уларнинг кўплари нейролептик таъсирга эга.

Фенатазин гуруҳи дори воситалари ўзларининг кимёвий тузилишига қараб қуйидаги гуруҳларга бўлинадилар:

1.- алифатик ҳосилалари: аминазин, пропазин, левомепромазин ва бошқалар.

2.-пиперазинли хоссалари: метеперазин, этаперазин, трифтазин, фторфеназин ва бошқалар.

3- пиперидин хоссалари: тиоредазин, перициазин ва бошқалар.

Биринчи гуруҳ дори воситалари антипсихатик таъсиридан ташқари, марказий нерв тизимига тормозловчи таъсири туфайли қувватсизлик, пассивлик, апатик, гипноседатив таъсирларини вужудга келтиради.

Иккинчи гуруҳ вакиллари асосий антипсихатик таъсиридан ташқари, стимулловчи, актив гиперкинетик ва дискинетик ҳолатларни намоён қилади.

Учинчи гуруҳ кучсизроқ антипсихатик активликка эга бўлгани ҳолда гипноседатив таъсир намоён қилмайди.

Фенатиазин ҳосилаларидан айримлари наркотик ва гангитувчи моддалар таъсирини кучайтириш хусусиятига эга. Шу сабабли фенотиазин ҳосилаларига кирувчи моддалардан аминазин, дипразин, тизерцин ва бошқалар токсикологик аҳамиятга эга.


Фенатиазин ҳосилаларини ашёвий далиллардан ажратиб олиш


Улар биологик объектдан Е.М.Саломатин ишлаб чиққан нордонлаштирилган спирт усулида ажратиб олинади. Объект 10% оксалат кислотасини спиртли эритмаси билан 2 соат (3 маротаба) бўктирилади. Спиртли ажралмалар ажратилиб умумлаштирилади ва сув ҳаммомида (400С) қуюқ қиём холатигача буғлатилади. Сўнг қодиқдан ёт моддалар 960 спирт билан чўктирилиб, спиртли ажралмалар қуруқ қолдиқ қолгунча порлатилади ва қолдиқ иссиқ сувда эритилиб, 5% оксалат кислотаси билан (рН=2-3) нордонлаштирилади ва диэтил эфири билан экстракцияланади.

Эфир қатлами барбитуратларни аниқлаш учун қўлланилади ёки ташлаб юборилади.

Сувли эритмани муҳити 50% NaOH эритмаси билан рН=13 гача келтирилади ва диэтил эфири билан 3 қайта экстракцияланади. Ишқорий муҳитдан олинган эфирли экстрактдан фенотиазин ҳосилалари 0,5 н H2SO4 эритмаси билан (10, 10, 10, 5 мл) реэкстракциялаб ажратилади ва таҳлил қилинади.


Фенатиазин хоссаларини аниқлаш учун пешобни дастлабки текшириш


1-усул. 1 мл пешобга, (60 мл 10 % сулфат кислотаси ва 20 мл 5% темир (III) хлориди аралашмасидан таркиб топган) реактивдан 1мл қўшилади. Фенотиазин ва унинг ҳосилаларига кирувчи моддалар бўлса тўқ-қизил-пушти ранг ҳосил бўлади.

2-усул. 1 мл пешобга, (5 мл 5%, FeCl3, 45 мл 20% НNО3 аралашмасидан таркиб топган) реактивдан 1 мл қўшилса, фенотиазин ва унинг ҳосилаларига кирувчи моддалар бўлса, оч қизил пушти ранг ҳосил бўлади.

Реакциялар чиқмаса фенотиазин ҳосилалари йўқ деган хулоса бериш мумкин. Реакциялар фенотиазин ҳосилалари борлигини тасдиқласа, уларни аниқроқ таҳлил қилиш учун қон ва пешобдан суюқлик-суюқлик экстракцияси билан ажратиб олинада ва аниқланади.


Фенатазин ҳосилаларини қон ва пешобдан ажратиб олиш


10 мл пешоб ва 2 мл қон айрим-айрим идишларда 50 % NaОН эритмасини қўшиб, рН муҳити 13 га етказилгач, 10 дақиқа қайнаётган сув ҳаммомида қиздирилади. Олинган гидролизат уй ҳароратигача совитилиб, икки қайта (20 мл) 3% изоамил спирти сақлаган н-гептан аралашмаси билан экстракцияланади. Ажралмалар бирлаштириб гептан билан тўйинтирилгач, сув билан ювилади ва тенг икки қисмга бўлинади. Бир қисми билан фенатиазин ҳосилаларини юпқа қатламли храматографик таҳлил қилинади. Хроматографик таҳлил натижаларидан фойдаланилган ҳолда иккинчи қисмдан чинлигини аниқлаш ва миқдорий таҳлил ўтказилади.


Фенатазин ҳосилаларини ажралмадан ЮҚХ усулида

тозалаш ва аниқлаш

Ажралманинг бир қисми иссиқ ҳаво оқимида қуригунча порлатилади. Қолдиқни 0,2-0,5 мл хлороформда эритилади ва 2та ЮҚХ пластинка старт чизиғига белгиланган нуқталарга капилляр найча ёрдамида ўтказилади. Текширувчи намуна қаторига албатта аминазин стандарт гувоҳ эритмаси ёки бошқа тахмин қилинаётган фенатиазин ҳосиласи эритмаси томизилади. Хроматографик пластинканинг биттаси (1) бензол – діоксан - 25% NH4OH нинг 60:35:5 нисбатдаги системасини сақлаган тўйинтирилган камерага, иккинчиси эса (2) этилацетат-ацетон ва 25% NН4ОH ни этил спирти билан 1:1 аралашмаси-50:45:4 нисбатдаги система сақлаган камерага туширилади. Пластинкадаги доғларни аниқлаш учун концентрланган сулфат кислотаси ва этанол 1:9 аралашмаси пуркалади ёки Марки реактивидан капилляр найчи ёрдамида томизилади.

Юпқа қатлам хромотографик таҳлил бўйича олинган натижалар 7.11 жадвалда келтирилган.

7.11- жадвал

Айрим фенотиазинларни ЮҚХ таҳлил натижалари.
Моддалар

Rfст аминазин бўйича

Доғлар рангиСистема 1

Система

2

H2SO4 + этанол 9:1

Марки реактиви

1

Аминазин

1

1

тўқ қизил

тўқ қизил

2

Дипразин

0,74

2,9

тўқ қизил

тўқ қизил

3

Денизин

2,1

2,9

қизил

қизил

4

Пропазин

1,3

1,08

қизил

қизил

5

Левомепромазин

1,56

1,87

кўк

кўк

6

Мепазин

1,47

1,60

қизил

қизил

7

Трифтазин

0,48

0,26

қизил

қизил

8

Этаперазин

0,34

0,48

тўқ қизил

тўқ қизил

9

Френолон

1,71

3,21

қизил

қизилЮпқа қалам храматографик таҳлил натижаларини баҳолашда, доғлар Rfст қийматини аниқлашдан ташқари, бошқа доғларни ҳосил бўлишига ҳам аҳамият қилинади. Хроматограммада қўшимча доғлар ҳосил бўлса, гептанли аликвотни иккинчи қисмини ЮҚХ усулида тозалаш шарт. Қўшимча моддалар йўқ деган хулосага келинса, иккинчи қисмни тозаламасдан порлатиб қолдиқдан қўшимча реакциялар ва миқдорий таҳлил ўтказилади.

Хроматографик тозалаш учун қолдиқ эритмаси хроматографик пластинка старт чизиғига чизиқ бўйлаб томизилади, ёнига гувоҳ эритма томизилади ва 1 ёки 2-системада хроматографик жараён ўтказилади. Доғ зонаси гувоҳ эритма зонасига реактив томизиш билан аниқланади.

Реактив томизилмаган қисмдан сорбент скалпел ёрдамида қириб олингач этанол ва 25% NH4OH 1:1 нисбатдаги аралашмасида элюация қилинади. Элюат филтрлаб қуригунча порлатилади ва сифат ҳамда миқдорий таҳлил ўтказилади.


А М И Н А З И Н

(2-хлор-10-(3-диметиламинопропил)-фенотиазин, гидрохлориди.

Аминазиннинг хлорпромазин, хлоразин, ларгактил, плегомазин ва бошқа жуда кўп номли синонимлари бор.

Оқ ёки оч қизғиш рангли майда кристалл кукун. Аминазин кукуни жуда гигроскопик ва қуёш нури таъсирида қорамтир рангга ўтади. Сувда, этил спиртида ва хлороформда яхши эриб, диэтил эфирида деярли эримайди.

Сувли эритмаси кислотали шароитни беради. Ишқорий муҳитда органик эритувчиларда яхши эрийди.

Токсикологик аҳамияти. Аминазин нейролептик таъсирли моддаларни асосий намоёндаси. Янги нейролептиклар кўплаб яратилишига қарамасдан аминазин тиббиётда қўлланиб келинмоқда.

Аминазин асосан марказий нерв тизими фаолиятига кучли седатив таъсир этади. У аввал қўзғалиш - ҳимояланиш рефлексига таъсир этиб, скелет мускулларини бўшатиради, онг сезгирлиги эса сақланиб қолади.

Аминазин уйқу дорилар, барбитуратлар, наркотиклар, аналгетиклар, махаллий анестетиклар ва психотроп моддалар таъсирини кучайтиради. Турли рефлексларнинг фаоллигини сўндиради.

Препарат қайд қилишга қарши кучли таъсир этади, хиқчоқни тинчлантиради. Гипотермик таъсирга эга бўлиб, организмни сунъий совитиш учун қўлланилади. Аминазин уйқусизликни даволашда, қичимали дерматозда, психоз, невроз хасталикларида қўлланилади. У қон томирлари ўтказувчанлигини камайтиради, қўрқув ва ваҳимани бўшаштиради.

Аминазин билан даволаш 3-4 ҳафтадан 3-4 ойгача ва ундан ортиқ муддатлар давом этиши мумкин. Суткалик дозаси 0,075 г дан 0,6 г гача етади. Даволаш охирида дори секин аста камайритиб борилиши керак.

Аминазинни барбитуратлар истеъмол қилувчи ва бошқа гангитувчи моддаларга ўрганиб қолган токсикоманлар, наркоманлар, алкоголизмга дучор бўлганларга тавсия этилади.

Метоболизми: Аминазин сулфооксидланиш, деметилланиш, N-оксидланиш, гидроксилланиш каби мураккаб метоболитланади. Адабиётларда кўрсатилишича аминазинни 20 хилдан ортиқ метоболити аниқланган. Асосий метоболитлари пешоб билан ажралади, баъзилари сулфат ва глюкурон кислоталари билан конюгатлар ҳосил қилиб ажралади, оз қисми ўзгармаган ҳолда пешоб орқали ажралгани учун ундан тўғридан-тўғри аминазинни аниқлаш мумкин.

Чинлигини аниқлаш. 1. Концентрланган сулфат кислотаси билан – қизил пурпур ранг ҳосил қилади.

2. Концентрланган нитрат кислотаси билан – қизил пушти ранг ҳосил қилади.

3. Концентрланган хлорид кислотаси билан – аввал пушти – туриши натижасида қизил ранг ҳосил қилади.

4. Марки реактиви билан - аввал яшил, туриши натижасида қизил пушти ранг ҳосил қилади.

5. Манделин реактиви билан - аввал яшил, туриши натижасида пурпур ранг ҳосил қилади.

6. Драгендорф реактиви билан - аввал аморф чўкма сўнг тўрт бурчакли қўнғир рангли кристалларни ҳосил бўлади.

7. ЮҚХ бўйича аниқлаш: Эритувчилар янги тайёрланган бензол-диоксан-аммиак 70:20:5 таркибли аралашмаси, аниқловчи сифатида Марки реактиви ёки концентрланган сулфат кислота ва этил спиртининг (1:9) аралашмасидан фойдаланилади. Аминазин бўлган тақдирда Rf=0,93 қиймат оралиғида пушти-бинафша ранг ҳосил бўлади.

8. УБ спектрал аниқлаш. Аминазинни 0,1 н сулфат кислотасидаги эритмаси 255 ва 307 нм тенг спектрал максимумлар ҳосил қилади. Асосий метоболити сулфоксиди эса худди шундай эритмада 239, 274, 300 ва 341 нм спектр максимумлари бериши билан фарқланади.

9. ИҚ спектрлари 1561, 1455, 1402, 1240 ва 747 см-1 га тенг.

Миқдорини аниқлаш: УБ спектри бўйича спектрофотометрик ёки концентрик сулфат кислотаси билан ҳосил қилган қизил рангига асосланиб фотоэлектроколориметрик усулда аниқланади.Похожие:

Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003 iconРуководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003
Барбитуратлар. Токсикологик ва наркологик аҳамияти, умумий характеристикалари. Барбитуратларни умумий, юпқа қатлам хроматографик...
Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003 iconРуководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003
Талабаларни (опий) алкалоидларини (морфин, кодеин, дионин, героин, ва мекон кислотаси) ва наркотин, папаверин, промедолларни токсикологик...
Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003 iconРуководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003
Учувчи заҳарларни сув буғи ёрдамида биологик объектдан ажратиб олишнинг назарий асослари. Заҳарларни сув буғи ёрдамида хайдаб ажратиб...
Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003 iconДокументы
1. /+ Гарибян Ирина - Руководство к лаб. занятиям по химии (Органика).pdf
Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003 icon«классификация неорганических веществ» Фергана-2011 год. Аннотация. Конспекты лекций по предмету «Классификация неорганических веществ»
Конспекты лекций по предмету «Классификация неорганических веществ» составили в соответствии с утвержденными учебными программами...
Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003 iconРуководство по диагностике, лечению и профилактике язвенной болезни у взрослых в первичном звене здравоохранения
Данное руководство
Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003 iconРуководство по диагностике, лечению и профилактике инфекции мочевых путей у взрослых в первичном звене здравоохранения
Данное руководство [25,26,44]
Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003 iconРуководство по диагностике, лечению и профилактике хронических гепатитов b и c в первичном звене здравоохранения Этапы оказания помощи
Данное руководство
Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003 iconРуководство по диагностике, лечению и профилактике сахарного диабета у взрослых в первичном звене здравоохранения ташкент-2013
Данное руководство
Руководство по токсикологической химии ядовитых веществ, изолируемых методами экстракции. Алматы, 2003 iconРуководство по установке и настройке. Руководство Администратора безопасности
Использование сервисов доверенной третьей стороны в процессах трансграничного информационного взаимодействия: теория и практика
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации