ДокументыЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар icon

Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар

НазваниеЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар
страница1/2
Дата20.02.2014
Размер464.67 Kb.
ТипДокументы
скачать
  1   2


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ


ТОШКЕНТ ФАРМАЦЕВТИКА ИНСТИТУТИ


КУРС ИШИНИ БАЖАРИШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МЕТОДИК КЎРСАТМАЛАР


Тошкент фармацевтика институти талабалари “Фармацевтик кимё” фанидан курс ишларини бажаришда қўлланиладиган методик кўрсатма


Тошкент – 2012


Тузувчилар:


Мавлянова М.Б. – Тошфарми фармацевтик кимё кафедраси доценти, к.ф.н.

Иминова И.М. – Тошфарми фармацевтик кимё кафедраси в/б доценти, к.ф.н.

Юнусходжаева Н.А. – Тошфарми фармацевтик кимё кафедраси ассистенти

Зарипова Н.Т. – Тошфарми фармацевтик кимё кафедраси ассистенти


Тақризчилар:


М.А.Тожиев - Тошкент фармацевтика институти Токсилогик кимё

кафедрасининг мудири, профессор

Г.Э.Болтабаева - Дори воситалари ва тиббий техника сифатини назорат

қилиш Бош бошқармасининг Фармакопея қўмитаси котибаси,

ф.ф.н


Ушбу ўқув-услубий қўлланма Тошкент Фармацевтика институти МУКда кўриб чиқилди ва тасдиқланди

«___»_________2011й. Мажлис баёни №___


Ушбу ўқув-услубий қўлланма Тошкент Фармацевтика институти Илмий кенгашида кўриб чиқилди ва тасдиқланди

«___»_________2011й. Мажлис баёни №___


Илмий котиб, проф. Ўрманова Ф.Ф.


^ КУРС ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ

Методик кўрсатмалар

Кириш

Талабалар томонидан бажариладиган мустақил ишларнинг энг асосий шаклларидан бирини курс ишларини ёзиш ташкил қилади. Қуйида келтириладиган материаллар курс ишини ёзиш методикаси масалаларига бағишланган.

Тошкент Фармацевтика институти томонидан тайёрланаётган мутахассисларнинг сифатини ошириш, биз бераётган дипломнинг рақобатбардошлигини таъминлаш масалалари ўқув жараёнининг барча шаклларини, шу жумладан курс ишлари ёзиш жараёнини ҳам такомиллаштириб боришни талаб этади. Бутун ўқув жараёнини ташкил этишда, хусусан, талабалар томонидан курс ишларини тайёрлашда объектив ўзгаришлар рўй бермоқда, бу эса мазкур жараёнларни эътибордан қочирмасликни ва тўғри йўналтириб боришни талаб этади. Ахборот технологияларининг тез суръатлар билан ривожланиши, Интернет тармоғининг вужудга келиши талабаларнинг курс иши ёзишдаги меҳнат сарфини сезиларли даражада камайтириш имкониятини беради, ҳамда бажарилаётган ишларда муаммоларнинг акс этиши, статистик маълумотларга бойлиги ва сифатининг ошиши каби ижобий натижаларда кўзга ташланади.

Курс ишларини бажариш ва ҳимояга тайёрлаш юзасидан мазкур услубий кўрсатмалар фармацевтик кимё мутахассислиги бўйича таҳсил олаётган талабалар учун мўлжалланган.

Услубий кўрсатмалар қуйидаги бўлимлардан ташкил топган: курс ишининг умумий йўналиши ва тузилиши, курс ишининг мазмуни ва расмийлаштирилишига қўйиладиган талаблар.

Услубий кўрсатмалар талабага курс иши талаба томонидан маълум бир фан бўйича курс ишлари мавзулари рўйхати асосида танлаб олинган мавзу доирасида бажариладиган мустақил иш шакли эканини тушуниб етишга ёрдам беради. Курс иши ўқитувчи раҳбарлигида бажарилади, уни тайёрлаш жараёнида талабада илмий изланиш кўникмалари ўстирилади, бир вақтнинг ўзида унинг фармацевтик кимё фанини ўрганиш жараёнида олган билимлари мустаҳкамланади ва ривожлантирилади. Курс ишини бажариш жараёнида талаба ўзининг меъёрий материаллар ва бошқа адабиётлардаги манбалар билан ишлаш, шунингдек мавжуд материални тизимга солиш, таҳлил қилиш ва уни мустақил равишда ижодий фикрлаган ҳолда баён этиш кўникмасини намоён этиши керак бўлади.

Услубий кўрсатмалар талабага курс ишини расмийлаштиришда қўйиладиган стандарт талабларга риоя этган ҳолда тўғри ва малакали ёзиш имкониятини беради.

Пухта бажарилган курс иши талабанинг ўзи танлаган мутахассислик бўйича тайёргарлигига ишончини оширади.

Ишни бажаришда мантиқий фикрлашни, уни тайёрлаш услуб ва усулларини ижодий ривожлантириш – олий мактаб томонидан мутахассислар тайёрлашга қўйилаётган талабларга уларнинг мос келишини белгиловчи омиллардан биридир.


1. Асосий қоидалар.

1.1. Курс ишининг мақсад ва вазифалари.

Курс иши олий мактабнинг ўқув жараёнида муҳим ўрин тутади. Унинг асосий мақсади ва вазифаси талабаларни мустақил равишда татқиқодлар олиб боришга ва мазкур ишни бажаришнинг бирламчи кўникмаларини эгаллашга тайёрлашдан, уларнинг ижодий имкониятларини ривожлантиришдан иборат. Бундан курс ишининг қуйидаги асосий вазифалари келиб чиқади:

1) татқиқод ишлари олиб боришнинг бирламчи кўникмаларини эгаллаш: ҳар бир талабанинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш;

2) талабани илмий-татқиқод фаолиятига тайёрлаш;

3) иш юзасидан ёзувларни саводли юритиш, тайёрлаш ва таҳрир қилиш, шунингдек амалий таҳлилий ишларни: бизнес-режаларни, хулосаларни, шарҳларни, қайдларни, маълумотнома ва бошқаларни тайёрлаш услубларини ўзлаштириш.

Татқиқод олиб боришни билиш, яъни материални танлаш, уни таҳлил қилиш, умумлаштириш, уни илмий тилда тизимли равишда баён этиш, хулосаларни асослаш, ишни ташкил қилиш – олий маълумотли мутахассисни ажратиб турадиган хусусиятларидандир. Курс ишлари битирувчини босқичма-босқич татқиқод ишлари элементлари билан таништириб боради. Талабаларнинг ижодий имкониятларини ривожлантиришнинг бошқа шакллари – рефератлар, эсселар ёзиш, талабалар илмий конференциялари учун илмий маърузалар тайёрлаш орасида курс ишлари етакчи ўрин тутади.

Курс ишининг ўқув жараёнидаги асосий мақсад ва вазифаларидан келиб чиқиб, талабалар томонидан қуйидаги кўникма ва билимлар ўзлаштирилиши назарда тутилади:

а) библиография билан ишлаш: каталоглар ва адабиёт маълумотлари, статистик ва иллюстрацияли адабиётлардан фойдаланиш;

б) ишнинг режасини ишлаб чиқиш;

в) ҳар қандай татқиқод ишига кириш қисмини тўғри англаб етиш ва саводли тарзда ёзиш;

г) иш материалини баён этиш услуби ва методикасини;

д) умумқабул қилинган талаблар асосида ишни тахт қилиш;

е) хулосани ёзиш ва унинг ишдаги ўрнига аниқлик киритиш;

ж) фойдаланилган адабиётлар рўйхатини тузиш.

и) иловаларни тайёрлаш ва уларни безаш.

Шубҳасиз бу кўникмаларни эгаллаш босқичма-босқич, курсдан курсга ўтиш билан юз беради, битта ишдан кейинги ишга ўтиб бориш жараёнида қўйиладиган талаблар доираси кенгайиб, уларнинг даражаси эса ортиб бориши керак.

Юқори курс талабалари учун курс ишининг вазифалари қуйидагилардан иборат бўлади: статистик тўпламлардан олинган, жадвал, графика ва рақамли маълумотларнинг албатта мавжуд бўлиши, ишнинг муаммоли-изланиш характерига эгалиги, келтирилган материални исботлаш методларини эгаллаганлик, ўз нуқтаи назарини ва муаммони ҳал этиш йўлларини асослаб бера олиш. Вазифалар қўйилишида асосий эътибор илмий ишга киритилган жадвал шаклидаги материални тўғри қуриш ва таҳлил қилишга, энг асосийси эса – муаммо ёки хулоса юзасидан ўз нуқтаи назарини исботлай олиш ёки асослаб беришга қаратилади. Талаба нафақат муаммони ва унга ўз муносабатини билдиради, балки уни ҳал этиш йўлларини кўрсатиб беради, усулларини таклиф этади.


^ 1.2. Курс иши мавзусини танлаш.

Ҳар бир фан бўйича курс ишлари мавзулари ўқув режасига асосан ишлаб чиқилади ва кафедрада тасдиқланади, ҳамда одатда, ҳам умумназарий ва тарихий, ҳам замонавий амалиёт талабларига жавоб берадиган мавзуларни ўз ичига олади. Битта ўқув гуруҳидаги талабалар курс иши мавзуларининг мос келиши мақсадга мувофиқ эмас, татқиқод объекти турлича бўлган ҳоллар бундан мустасно. Талаба мазкур фан бўйича ўз татқиқоди йўналишидан келиб чиқиб, кафедранинг мавзулар рўйхатига кирмаган мавзуни ҳам таклиф этиши мумкин, фақат у илмий раҳбар билан келишилган бўлиши керак. Қуйи курсларнинг талабаларига ўз қизиқишлари доирасини аниқлаб олиш, ҳамда курс ишларининг бутун комплексини битта муаммо доирасида бажаришни тавсия этиш мақсадга мувофиқдир. Бу эса унинг имкониятларини кенгайтиришга ва чуқурлаштиришга ҳамда курс ишини бажаришга яхшироқ тайёрлашга ёрдам беради. Иш мавзуси талаба томонидан маълум бир йўналишдаги ўз билимларини кенгайтириш ва тўлдириш, бўлғуси бажариладиган ишга яхшироқ тайёрланиш истагидан, шунингдек талабаларнинг илмий тўгараги мавзулари таъсиридан ёхуд қизиқарли амалий материалларни тадқиқ этишдан келиб чиқиб ҳам танланиши мумкин. Ҳар қандай ҳолатда ҳам мавзу танланиши асосланган бўлиши керак.

Дастлаб мазкур фан ўқитувчиси томонидан талабаларга курс иши учун мавзу танлашнинг охирги муддати белгилаб берилади. Бажарилган курс иши курс бўйича якуний назорат шаклларидан бири ҳисобланади.


^ 1.3. Адабиётларни танлаш ва материални ўрганиб чиқиш.

Адабиётларни танлаш талабалар томонидан мустақил равишда, тавсия этилган рўйхатдан келиб чиқиб амалга оширилади.

Талаба даврий нашрларнинг материалларидан фойдаланиши, уларнинг рўйхатини билиши, уларни тўғри танлай олиши (материални топиш ва саралаш) керак.

Талабалар статистик тўпламлар ва рақамли ахборот манбалари материалларидан, ҳамда қонунчилик материаллари тўпламларидан кенг фойдаланишлари зарур. Илмий раҳбарлар курс ишини бажаришда энг янги статистик маълумотлардан, жумладан, даврий нашрлар ва йўриқнома материалларидан фойдаланишни талаб қилишлари керак. Рақамли материални динамикада – кейинги уч йилликни олиб таҳлил қилиш зарур, шунда таҳлил ишончли чиқади, ҳамда юқори курс талабалари томонидан ўз курс ишларида амалга ошириладиган кичик татқиқоди тўлақонли намоён бўлади.

Адабиётларни ўрганишни дарсликлар ва ўқув қўлланмаларидан, шунингдек, амалий машғулотлар учун тавсия этилган манбалардан бошлаш керак. Биринчи галда курс дастурининг курс иши мавзуси бўйича талабларини ўзлаштириб олиш зарур. Баъзи ҳолларда ишни ҳимоя қилишда талаба таҳлил қилинаётган категория ёки жараённинг элементар асосларини, уларнинг вазифаси ва ўзаро алоқаларининг характеристикасини яхши билмаслиги маълум бўлиб қолади. Бундай ҳолда ишда баён этилган бошқа барча фикрларни, ҳамда уларнинг мустақил эканини баҳолаш қийин кечмайди. Фақатгина мавзуга оид материалларни ҳар жиҳатдан билиш орқалигина уни тадқиқ қилиш методикасини ўрганиб олиш мумкин. Зеро, бу билимлар сирасига нафақат курс дастурига кўра тавсия этилган асосий дарслик, балки бошқа бир қатор манбалар (асосан таржима қилинган) ҳам киритилиши керак, чунки бу талабалар курс мавзусини тўлароқ ўзлаштириб олишларига ёрдам беради. Агар бу адабиётлар етарли бўлмаса, талаба илмий раҳбарга мурожаат этиши зарур, у танланган мавзу ёки унга яқин мавзулар бўйича тадқиқот олиб борадиган мутахассисларнинг ишларини тавсия этади. Мана шу маълумотларга асосланган ҳолда талаба мустақил равишда адабиётлар рўйхатини кенгайтириб боради, уларни танлайди ва ўрганади, бунинг учун кутубхона каталогларидан фойдаланади. Адабиётлар шундай танлашини керакки, улар орасида ҳам умумназарий характердаги, ҳам мавжуд амалиётни акс эттирувчи манбалар бўлиши зарур.

Ахборот манбаларини кейинги ўрганишларни навбатлаштириш шарт эмас, у мавзунинг ўзига хослигидан, манбалар рўйхатининг тўлалигидан, шунингдек талабанинг тайёргарлик даражасидан келиб чиқади. Аксарият ҳолларда монография нашрларини ўрганишга киришиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади, чунки уларда одатда ўқув материали тизимли тарзда такрорланган, фундаментал муаммолар очиб берилган ва уларни ҳал қилиш йўллари кўрсатилган бўлади. Даврий адабиётлар бугунги кун учун долзарб бўлган муаммоларни кун тартибига қўяди, шу боис уларни тушуниш учун тайёргарлик талаб этилади. Газета ва журналлар материалларини энг янги, яқинда эълон қилинганларини ўрганишдан бошлаган маъқул, шундан кейин олдинги йилларнинг нашрларига ўтиш мумкин. Ишни бажаришда айрим муаллифларнинг фикрларидан мисол ва эркин талқинлар келтирилганда тегишли адабиётларга хаволалар бериш талаб этилади.

Ахборот манбаларидан, айниқса Интернет тизимидан фойдаланиш жуда муҳимдир, чунки у талабаларга танланган мавзуни кенгроқ баён этиш имкониятини яратади.


^ 1.4. Режа лойиҳасини ва унинг якуний вариантини тайёрлаш

Иш режасини тузиш – курс ишини бажаришнинг муҳим босқичларидан биридир. У ишнинг йўналишини, унинг фан предметига ва ўрганадиган объектларига мос келишини, ишнинг талабалар томонидан мустақил ва муаммоли тарзда бажарилишини, унинг татқиқод характерига эга бўлишини таъминлайди. Режада ишнинг асосий ғояси акс этади.

Курс ишининг режаси одатда кириш, асосий қисмни ташкил этувчи 2 та боб, ундаги 2-4 та пункт, хулоса, адабиётлар ва иловалар рўйхатидан иборат бўлади. Пунктларнинг баён этилиши ишнинг мақсад йўналишидан, унинг вазифаларидан келиб чиқади.

Юқори курсларда ишнинг режаси татқиқод йўналишининг юқорироқ даражасига чиққан бўлиши: мавжуд амалиётни таҳлил этиши, зарурат ва моҳиятни асослаб бериши, фойдаланиш механизмини ўрганиши, муаммоларни очиб бериши, ҳал этиш йўлларини белгилаши керак ва бошқалар. Мавзунинг ўрганилганлиги ва талабаларнинг тайёргарлик даражасидан келиб чиқиб, саволларнинг бундай тарзда қўйилиши исталган курсда ҳам қўлланилиши мумкин. Одатда, режа лойиҳаси талабалар томонидан адабиётлар кўриб чиқилгандан кейин тузилади. Режанинг якуний варианти илмий раҳбар билан келишилади. Шу нарса кафедранинг талабалар ишлари устидан назоратининг иккинчи нуқтаси ҳисобланади.


^ 1.5. Курс ишини ёзиш.

Кафедранинг курс ишини ёзиш юзасидан талаблари фанларнинг ўзига хослигини, талабаларнинг тайёргарлик даражасини, амалий материалларни қўллаш имкониятларини акс эттиради. Шу боис адабиётлар танланиб диққат билан ўрганиб чиқилгач, режа ишлаб чиқилади ва илмий раҳбар томонидан тасдиқлангандан кейин курс ишини ёзиш жараёни бошланади.

Курс иши ижодий характерга эга бўлиб, ёритилаётган баҳсли масала бўйича турлича нуқтаи назарларнинг таҳлилини, ҳамда уларнинг амалий баҳосини ва уларга шахсий муносабатни ўз ичига олиши керак. Курс ишини ёзиш жараёнида талаба турдош фанларни ўрганиш жараёнида олган билимларидан фойдаланиши, амалий материалларни тўплаши ва таҳлил қилиши зарур. Назарий билимларнинг амалиётга оид мисоллар билан уйғун тарзда берилиши бажарилган курс ишининг сифатини белгилаб беради. Ишда келтирилган айрим қоидалар шартли рақамларга асосланган ўйлаб топилган мисоллар билан эмас, балки тадқиқ этилаётган мавзуга оид асл, режали ва амалий кўрсаткичлар билан исботланиши керак.

Курс ишини бажариш жараёнида талаба танланган мавзунинг назарий саволларига аниқлик киритиб олиши, амалий материални мустақил равишда таҳлил қилиши, амалий таклифларни баён этиши ва асослаб бериши зарур.

Шундай қилиб, сифатли бажарилган курс иши қуйидаги иккита асосий таркибий қисмлар билан характерланади: биринчидан, ўрганилаётган муаммо моҳиятини очиб берилганлиги ва баҳсли масалалар бўйича ўз нуқтаи назарини баён этилганлиги; иккинчидан, аниқ асосли материалларга таянган ҳолда мавжуд амалиётни чуқур ва ҳар томонлама таҳлил этилганлиги. Ўқиган материалларини шунчаки кўчириб олиш, муаммоли масалаларни ўз нуқтаи назарини баён этмаган ҳолда бериш, кундалик йўриқномаларни амалий материални таҳлилий жиҳатдан қайта кўриб чиқмасдан баён этиш бажарилган курс ишининг паст баҳоланишига сабаб бўлиши мумкин. Чунки бундай иш муаллифнинг мавжуд материаллардан ижодий ёндошган ҳолда мустақил равишда фойдалана олиш ва уни мазкур фанни ўрганиш жараёнида олган назарий билимлари билан уйғунлаштириб юбора олиш қобилиятини намоён этмайди.

Курс ишининг матни адабий тилда, кимёвий ва фармакологияга оид атамаларни қўллаган ҳолда баён этилиши, ҳар бир бўлим (пункт)ни ёзиб бўлгандан кейин тегишли хулосалар чиқарилиши керак. Ишнинг барча боблари мантиқий жиҳатдан бир бири билан боғланган бўлиши, аниқ ва оддий тилда ёзилиши, сиқиқ ва мазмундор бўлиши зарур. Матнни баён этишда бир хил сўзларни, сўз бирикмаларини, сўз қурилмаларини такрорлашдан қочиш лозим.

Кафедра томонидан белгиланган муддатда ёзиб тугалланган курс иши илмий раҳбарга текшириш учун топширилади. Илмий раҳбар ишни кўриб чиқиб, мулоҳазаларини ёзма равишда баён этган ҳолда уни қайта ишлаш учун қайтариб бериши мумкин. Талаба билдирилган мулоҳазаларни ўз муддатида бартараф этиб, уни топшириши зарур.


^ 2. Курс ишини расмийлаштирилишига қўйиладиган талаблар.

2.1. Умумий талаблар

Курс иши матни ГОСТ 2301-68 ЕСКД бўйича А4 (210х297) ўлчамдаги стандарт қоғозга ёзилади. Ўлчамлар қуйидаги усуллардан бири билан тўлдирилади /1/:

- қўлёзма тарзида паста, сиёҳ, қора рангли туш билан, бунда матннинг ҳар бир бетида тахминан 30-32 қатор оралиқ бўлиши керак. ҳарфларнинг катталиги 2,5 мм, рақамлар эса 5 мм бўлиши талаб этилади.

- компьютерда териш – 6,0 версиядан паст бўлмаган Word for Windows матн редакторида:

Шрифт шакли: Time New Roman Cyr. Асосий матн шрифти: оддий, ўлчами 14 пт. Боблар номланиши шрифтлари 16 пт ўлчамда, саволлар – 14 пт.да.

Бўлимлар номланиши шрифти ярим тўқ, 12-14 пт.

Белгилар оралиғи: одатий.

Қатор оралиғи интервали: 14 шрифтда бир кенгликда, 12 шрифтда бир ярим кенгликда.

Курс ишининг умумий ҳажми – 20-25 бет.

Курс иши А4 ўлчамдаги четида ҳошиялари бўлмаган қоғозда, варақларнинг четида қуйидаги ўлчамларга риоя этган ҳолда бажарилади: чап томони – 30 мм дан кам бўлмаган, ўнг томони – 10 мм дан кам эмас, юқориси – 15 мм дан кам бўлмаган, пасти – 20 мм дан кам эмас. Хат бошилари 15-17 мм га тенг оралиқ ташлаб ёзилади. Асосий матннинг боблари бутун иш доирасида хат бошидан араб ҳарфларида нуқта қўймасдан ёзилган тартиб рақамига эга бўлиши зарур.

Боблардаги саволлар ҳар бир бўлим доирасида рақамланади. Рақамланиш бўлим ва кичик бўлимнинг нуқта билан ажратилган тартиб рақамидан иборат бўлади. Кичик бўлим рақами охирига нуқта қўйилмайди. Масалан:

1.1

1.2 биринчи боб кичик бўлимларининг рақамланиши

1.3

Агар боб ёки савол битта пунктдан ташкил топган бўлса, у ҳам рақамланади.

Саҳифа охиридаги сарловҳа ва кичик сарлавҳадан кейин камида 3 қатор матн бўлиши зарур.

Пунктлар ва кичик пунктлар ичида саноқлар келтирилиши мумкин. Бунда саноқнинг ҳар бир позицияси олдидан чизиқча ёки қавсча билан ажратилган кичик ҳарфлар қўйилиши зарур. Саноқларни янада деталлаштириш учун қавсчали араб ҳарфларидан фойдаланилади. Барча ҳолатларда саноқлар хат бошидан ёзилади.

Масалан:

а) ________________________________

б) ________________________________

1)_________________________________

2)_________________________________

в)_________________________________

Бўлимларниннг номланиши қисқа бўлиши керак. Номланиш хат бошидан бош ҳарфда ёзилади. Кичик бўлим ва пунктларнинг номланиши ҳам худди шу тарзда ёзилади. Сарлавҳаларда бўғин кўчиришга йўл қўйилмайди. Сарлавҳа охирига нуқта қўйилмайди. Агар сарлавҳа иккита гапдан тузилган бўлса, улар нуқта билан ажратилади.

Матнни ёзишда сарлавҳа ва матн оралиғи 15 мм бўлиши керак. Бўлим, кичик бўлим ва пунктлар сарлавҳалари оралиғи 8 ммга тенг бўлиши зарур.

Асосий матннинг ҳар бир бўлимини янги саҳифадан бошлаб ёзиш тавсия этилади.

Курс иши матнида қуйидагиларга йўл қўйилмайди:

- маҳаллий тилда шу маънони берадиган сўз ва атамалар мавжуд бўлса, хорижий сўз ва атамаларни ишлатиш;

- орфография ва пунктуация қоидаларида, ҳамда тегишли давлат стандартларида белгилангандан ташқари ҳолларда сўзларни қисқартириб қўллаш;

- рақамдан фойдаланилмаган ҳолларда математик белгиларни, № ва % белгиларини қўллаш;

- қайд рақамисиз станларт (ГОСТ, ОСТ) индексларини ишлатиш;

- матндаги сўзларни ажратиб ва белгилаб кўрсатиш.

Матндаги хаволалар ўзлари қўйилган саҳифа пастида хат бошидан ёзилади ва асосий матндан ингичка чизиқ билан ажратилади.

Асосий матнда формула ва реакциялар мавжуд бўлса, улар қатор ўртасига араб рақамлари билан бутун матн доирасида ёзилади. Бўлим доирасида икки сонли рақамлашга йўл қўйилади, бунда рақам бўлим рақами ва формула рақамидан иборат бўлади, улар орасига нуқта қўйилади. Рақам қоғознинг ўнг томонига формула билан бир қаторга қўйилади ва думалоқ қавсга олинади, Формулага кирувчи белги ва сонли коэффициентларнинг қиймати бевосита ўзлари тегишли бўлган формула остида берилиши керак. Матнда формулага хаволалар қавс ичида берилади. Масалан: “(3.1) формулада...”

Асосий матндаги барча иллюстрациялар (расмлар, схемалар, графика ва бошқалар) бутун матн ёки бўлим доирасида араб сонлари билан рақамланади. Иллюстрацияга ҳаволалар уйидагича берилади: “1-расмга асосан...” Расмларга изоҳларни матн ичида ҳам, бевосита иллюстрациянинг тагида ҳам бериш мумкин.

Одатда, рақамли материал жадвал тарзида жойлаштирилади. Матн (бўлим) доирасида барча жадваллар араб сонлари билан рақамланади. “Жадвал” сўзи унинг рақами кўрсатилган ҳолда жадвалнинг чап юқори бурчаги устига ёзилади. Мавзуга оид сарлавҳа мавжуд бўлса, у “жадвал” сўзи билан бир қаторга чизиқча орқали ёзилади. Матнда барча жадвалларга ҳаволалар бўлиши керак, бунда “Жадвал” сўзи унинг рақами кўрсатилган ҳолда тўлиқ ёзилади. Жадвалга “Тартиб рақами” деган устун киритиш шарт эмас. Жадвал кейинги саҳифага ҳам ўтганда, унинг тартиб рақами ва сарлавҳаси фақат олдинги саҳифада бир марта кўрсатилади. Жадвалнинг кейингги қисмлари устига “1-жадвалнинг давоми” тарзида ёзув қўйилади, ҳамда жадвал устунларни рақамлашдан бошланади.

Иллюстрация ва жадваллар одатда улар матнда биринчи марта тилга олиб ўтилгандан кейин жойлаштирилади.

Асосий матнда адабий манбаларга хаволалар бериб бориш керак, бунда манбанинг курс иши охирида келтирилган рўйхат бўйича тартиб рақами кўрсатилади. Бундай хавола иккита қийшиқ чизиқ билан белгиланади, масалан: /5/.

Агар жадвалда рақамли ёки бошқа маълумотлар берилмаса, ўша қаторга чизиқча қўйилади.

Барча иллюстрация ва жадваллар асосий матн билан узвий боғланган, матнда изоҳи берилмаган ортиқча тасвирлардан ҳоли бўлиши керак.


^ 3. Курс ишининг тузилиши.

Курс иши машинкада 1-1,5 оралдиқда 20-25 саҳифадан иборат ҳажмда ёзилади. Иловалари билан бирга 30 саҳифадан ошмаслиги керак. Қуйида курс ишининг тахминий тузилиш келтирилган:

- титул варағи (1 бет) – мавзунинг номи;

- мундарижа (1 бет);

- кириш (1-2 бет);

- 2 боб ва 2-3 та саволлардан тузилган асосий қисмнинг баёни (10-15 бет);

- назарий хулосалар, шунингдек тавсия ва таклифлар баён этиладиган хулоса (2-3 бет);

- фойдаланилган адабиётлар рўйхати (1-2 бет);

- иловалар (5 бетдан ошмаслиги керак).

Кириш қисмида талаба танланган мавзунинг долзарблигини асослаб бериши, унинг ўрганилганлик даражасини, курс ишининг мақсад ва вазифаларини қисқача баён этиши, татқиқод предмети ва объектини очиб бериши керак. Мавзуга оид адабиётларнинг шарҳи татқиқодчи махсус адабиётлар билан қанчалик танишганлигини, унинг манбаларни тизимлаш ва уларни танқидий нуқтьаи назардан кўриб чиқиш, аҳамиятлиларини ажратиб олиш, ўзидан олдинги татқиқодчиларнинг хулосаларини баҳолаш, мавзу ўрганилганлигини ҳозирги ҳолатининг асосий жиҳатларини ажрата олиш қобилиятига эгалигини кўрсатиб беради. Бундай шарҳда материалларни маълум бир мантиқий алоқа ва кетма кетликда тизимлаш керак, шу боис танқидий таҳлилни уларнинг эълон қилиниш хронологияси тартибида бериш шарт эмас. Илмий муаммони баён этиш ва унинг мазкур ишнинг мавзуси бўлган қисми тўла тадқиқ этилмаганлигини, махсус адабиётларда тўлақонли баён этилмаганлигини исботлагандан кейин бўлғуси татқиқод мақсадини баён этишга, ҳамда мазкур мақсаддан келиб чиқиб ҳал этиладиган вазифаларни (3-5 та вазифа) келтириб ўтишга ўтса бўлади. Бу одатда, санаб ўтиш тарзида берилади (ўрганиш, баён этиш, тасвирлаш, формуласини чиқариш, методикасини ишлаб чиқиш ва бошқалар). Мазкур вазифаларни имкон қадар батафсил баён этиш керак, чунки уларни ҳал этишнинг тасвири илмий иш бобларининг мазмунини ташкил этиши лозим. Бу нарса шунингдек, бобларнинг сарлавҳалари бўлғуси татқиқод вазифаларини баён этишдан келиб чиқиши туфайли ҳам зарурдир.

Кириш қисмнинг муҳим элементини татқиқод предмети ва объектининг баёни ташкил этади. Объект - татқиқод учун танланган муаммоли вазиятни келтириб чиқарувчи жараёндир. Предмет – объект доирасида бўлган нарса. Татқиқоднинг объекти ва предмети илмий жараён категорияси сифатида умумий ва алоҳида тарзда ўзаро боғланган бўлади. Объектдан унинг татқиқод предмети бўлган қисми ажратиб олинади. Татқиқодчининг асосий эътибори айнан унга қаратилади. Илмий ишнинг мавзусини айнан татқиқод предмети белгилаб беради ва у титул варағида сарлавҳа сифатида келтирилади.

Асосий қисмда боблар ва мавзу саволларининг мазмуни батафсил баён этилади. Уларнинг кўриб чиқилиши илмийлик, мантиқий кетма кетлик, аниқлик ва исботланганлик талабларига жавоб бериши керак. Замонавий муаммоларга бағишланган татқиқодларда уларнинг ҳаёт билан алоқасини кўрсатиб бериш муҳим аҳамиятга эга.

1-боб. Татқиқод объектининг назарий қисми (унда мавзунинг асоси, моҳияти ва мазмуни, асосий тушунча ва атамаларнинг мазмуни келтирилади, унинг ривожланиш тарихи кўрсатилади, бошқача айтганда, назария – бу нима? Тарих – қаердан пайдо бўлди ва қандай ривожланди, ҳуқуқий – қандай ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади, унинг бошқалар қаторидаги ўрни) 2-4 та саволдан иборат бўлиши мумкин.

2-боб. Таҳлилий (амалий) қисм (ахборотларни қайта ишлашнинг замонавий усулларидан фойдаланган ҳолда татқиқ этилаётган объектнинг амалдаги ҳолати таҳлили ва кучли ва ожиз томонларини аниқлаш, ташқи муҳитнинг ижобий ва салбий омилларини, мавжуд қарама қаршилик ва муаммоларни, ривожланиш тенденцияларини аниқлаштиришдан иборат бўлади, ким? Нимани? Қандай қилмоқда? деган саволларга жавоб беради) 3-4 та саволдан иборат бўлади.

Хулоса ишнинг асосий қисмида баён этилганларни қисқача умумлаштириш, хулосалар чиқариш, тавсия ва таклифлар ишлаб чиқиш, шунингдек, муаммони татқиқ этиш истиқболлари борасида қисқача таъриф кабиларни ўз ичига олади.

Талаба адабиётлар рўйхатига фақат курс ишини ёзишда фойдаланган манбаларни киритади. Улар 15-20 та манбадан кам бўлмаслиги, меъёрий ҳужжатлар албатта киритилиши шарт. Матнда адабиётлар рўйхатидаги манбага хавола бўлиши керак.

Иловага ишнинг матнида хаволалар берилган жадваллар, графикалар, схемалар, ҳужжатларнинг, сўровномаларнинг намуналари ва бошқа қўшимча материаллар чиқарилади. Иловалар асосий муаммони тўлдирса, уни очиб беришга хизмат қилсагина қимматга эга бўлади.


^ КУРС ИШИ МАВЗУЛАРИ

 1. Фармацевтик таҳлилда асосий регламентловчи хужжатлар.

 2. Дори моддаларини яратиш ва илмий изланишларнинг асосий йўллари.

 3. Дори воситаларига қўйилган асосий талаблар.

 4. Дори препаратларида ёт моддаларни аниқлаш .

 5. Дори препаратлари тозалигини аниқлашда ЮҚХ усулини қўлланилиши.

 6. Ёт моддаларни ЮССХ усулида аниқлаш.

 7. Дори препаратлари чинлигини аниқлашда ЮССХ усулини қўлланилиши.

 8. Дори препаратлари миқдорини аниқлащда ЮССХ усулини қўлланилиши.

 9. Дори препаратлари таҳлилида ИҚ – спектроскопия усулини қўллаш.

 10. Дори препаратлари чинлигини аниқлашда УБ- спектрофотометрия усулини қўлланилиши.

 11. Дори препаратлари миқдорий таҳлилида УБ- спектрофотометрия усулини қўлланилиши.

 12. Витаминлар таҳлилида флюориметрик усулни қўлланилиши.

 13. Дори препаратлари таҳлилида Къельдаль усулининг қўлланилиши.

 14. Дори препаратлари таҳлилида комплексонометрия усулининг қўлланилиши.

 15. Дори препаратлари таҳлилида нитритометрия усулининг қўлланилиши.

 16. Радиофармацевтик препаратлар таҳлили.

 17. Галоген сақлаган ишқорий ер металлар препаратлари таҳлили.

 18. Магний сақлаган препаратлар таҳлили.

 19. Пероксид дори препаратлари таҳлили.

 20. Галоген хосилали углеводородлар таҳлилининг ўзига хослиги.

 21. Карбон кислота тузлари таҳлили.

 22. Алифатик аминокислоталар қатори дори препаратлари таҳлили.

 23. Фенол қатори дори препаратлари таҳлили.

 24. Нафтахинон гурухи дори препаратлари таҳлили.

 25. Ароматик кислоталар ва уларнинг тузлари бўлган дори препаратлари

таҳлили.

 1. Тетрациклинлар таҳлили.

 2. Ароматик кислота ва уларнинг хосилалари таҳлили.

 3. Сульфаниламидлар таҳлили.

 4. Сульфанилмочевина хосилалари таҳлили.

 5. Оксифенилалкиламин хосилалари таҳлили.

 6. Нитрофенилалкиламин хосилалари таҳлили.

 7. Терпенлар таҳлили.

 8. Юрак гликозидлари таҳлили.

 9. Кортикостероидлар таҳлили.

 10. Д гурух витаминлар таҳлили.

 11. β лактамид гурухи дори препаратлари таҳлили.

 12. Фуран гурухи дори препаратлар таҳлили.

 13. Бензопиран гурухи дори препаратлар таҳлили.

 14. Имидазол ва имидазолин гурухи препаратлари таҳлили.

 15. Пиридин -3 карбон кислота гурухи ва унинг хосилалари бўлган дори

препаратлари таҳлили.

 1. Пиридин -4 карбон кислота хосилалари бўлган дори препаратлар

таҳлили.

 1. Барбитур кислота хосилалари бўлган дори препаратлар таҳлили.

 2. Тиамин ва унинг эфирлари бўлган препаратлар таҳлили.

 3. Хинолин гурухи дори препаратлар таҳлили.

 4. Изохинолин гурухи дори препаратлар таҳлили.

 5. Пурин гурухи дори препаратлар таҳлили.

 6. Пуринннинг синтетик препаратлари таҳлили.

 7. Бензодиазепин хосилалари таҳлили.

 8. Фенотиазин хосилалари таҳлили.

 9. Кобаламинлар таҳлили.

 10. Дори препаратлари таҳлилида кислород оқимида куйдириш усулини

қўлланилиши.

 1. Дори препаратлари яроқлилик муддати ва барқарорлиги.

 2. Дори препаратларини барқарорлаштириш.

 3. Фармацевтика сохасида дори препаратларини биоэквивалентлиги.

 4. Кукунларни дорихона шароитида назорат қилиш.

 5. Кўз томчиларини дорихона шароитида назорат қилиш.

 6. Микстураларни дорихона шароитида назорат қилиш.

 7. Доривор ўсимлик хом ашёси таҳлили.

 8. Фитопрепаратлар таҳлили.

 9. Дори препаратларини сифатини назорат қилишда элемент таҳлилини

қўлланилиши.

 1. Гомеопатик дори препаратлар таҳлили.

 2. Дорихонада спирт сақловчи дори препаратларини назорат қилиш.

 3. Дори воситаларининг биологик самарадорлиги.

 4. Антигистамин дори препаратлар таҳлили.

 5. Таблетка дори шаклларини сифатини назорат қилиш.

 6. Саноатда ишлаб чиқариладиган инъекцион эритмалар сифатини

назорат қилиш

 1. Саноатда ишлаб чиқариладиган кўз томчилари сифатини назорат

қилиш.

 1. Гел ва суртмаларнинг сифатини назорат қилиш.

 2. Аэрозолларнинг сифатини назорат қилиш.

 3. Капсула дори шаклларини сифатини назорат қилиш.^ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


ТАШКЕНТСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ


МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ


Методическое указание для студентов Ташкентского Фармацевтического института для выполнения курсовых работ по «Фармацевтической химии»


Ташкент – 2012


^ ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Введение

Одной из основных форм самостоятельной работы студентов является написание ими курсовой работы. Настоящие материалы
посвящены вопросам методики написания курсовых работ.

Повышение качества подготовки специалистов, выпускаемых ТашФарми, обеспечение конкурентоспособности нашего диплома, требует совершенствования всех форм учебного процесса и в том числе написания курсовых работ. Происходят объективные изменения в организации всего учебного процесса и в том числе в подготовке студентами курсовых работ, которые необходимо учитывать и направлять. Быстрое развитие информационных технологий, появление системы «Интернет» существенно расширяют возможности студентов по сокращению трудоёмкости выполнения курсовых работ, насыщению их проблемностью, статистическими материалами, способствуют повышению их качества.

Данные методические указания по выполнению и подготовке к защите курсовых работ предназначены для студентов по специальности фармацевтическая химия

Методические указания содержат следующие разделы: общая направленность и структура курсовой работы, требования к содержанию и оформлению курсовой работы.

Методические указания помогают студенту понять, что курсовая работа является формой самостоятельной работы, выполняемой студентом на определенную тему, в соответствии с перечнем тем курсовых работ по данной дисциплине. Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя, в процессе ее написания студент развивает навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя знания, полученные при изучении курса фармацевтической химии. При выполнении курсовой работы студент должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.

Методические указания дадут возможность студенту правильно и квалифицированно написать курсовую работу, соблюдая при этом
все стандарты по ее оформлению.

Хорошо подготовленная курсовая работа дает студенту уверенность в своей подготовленности к специальности.

Творческое развитие логики, методов и приёмов выполнения работ - залог их соответствия нарастающим требованиям подготовки специалистов высшей школы.


^ 1. Основные положения

1.1 Цель и задачи курсовых работ

Курсовая работа занимают важное место в учебном процессе высшей школы. Ее цель и главное назначение состоит в подготовке студентов к самостоятельному выполнению исследовательской работы, в овладении начальными навыками этой работы, в развитии их творческого потенциала. Отсюда основными задачами курсовой работы являются:

 1. овладение первичными навыками ведения исследовательской работы; развитие творческих способностей индивидуально для
  каждого студента;

 2. подготовка студента к научно-исследовательской деятельности;

 3. усвоение методов грамотного ведения, оформления и редактирования деловой переписки, а также выполнения практической
  аналитической работы: бизнес-планов, заключений, обзоров, записок, справок и т.д.

Умение вести исследование - подбирать, анализировать, обобщать материал, системно излагать его научным стилем, обосновывать выводы, оформлять работу - отличает специалиста с высшим образованием. Курсовые работы последовательно готовят выпускника, наращивая владение элементами исследовательской работы. Среди других форм развития творческого потенциала студентов - рефераты, эссе, научные доклады на студенческой научной конференции и др., курсовые работы занимают ведущее место.

В соответствии с целью и задачами назначение курсовой работы в учебном процессе конкретизируются в овладении студентами следующих знаний и навыков:

а) работа с библиографией: пользование каталогами и справочной литературой, статистическими и инструктивными материалами;

б) разработка плана работы;

в) понимание и грамотное написание введения к любой исследовательской работе;

г) методика и стиль изложения материалов работы;

д) редакционного оформления работы в соответствии с общеустановленными требованиями;

е) написание заключения, уяснение его назначения в работе;

ж) составление поиска использованной литературы;
и) назначение приложений и их оформление.

Безусловно, овладение этими знаниями должно происходить постепенно, от курса к курсу, от предыдущей работы к каждой последующей круг требований должен расширяться, а их уровень возрастать.

Для студентов старших курсов задачами курсовой работы являются: обязательность наличия материалов статистических сборников, табличных, цифровых и графических данных; проблемно-поисковый характер работы, овладение методами доказательности приводимого материала, обоснование своей точки зрения и путей решения проблем. Основное внимание в постановке'задач отводится умению строить и анализировать табличный материал, помещаемый в тексте научной работ; , умению его анализировать, а главное - овладеть приёмами доказательности, обоснованности своей точки зрения на проблему или вывод. Студент не только характеризует проблему и своё отношение к ней, но и показывает пути её решения, предлагает методы её преодоления.

^ 1.2 Выбор темы курсовой работы

Тематика курсовых работ по каждой дисциплине, согласно учебному плану, разрабатывается и утверждается кафедрой и, как правило, содержит перечень тем как общетеоретического и исторического содержания, так и темы, отвечающие потребностям современной практики. Совпадение тем курсовых работ у студентов одной учебной группы не желателен, кроме случаев, когда объект исследования разный. Он может предложить и свою тему, не указанную в перечне тем кафедры по направлению своей исследовательской работы по данной дисциплине, но она обязательно должна быть согласована с научным руководителем. Целесообразно рекомендовать студентам начальных курсов определить круг своих интересов и выполнять весь комплекс курсовых работ по одной проблематике, что углубит и расширит его творческие возможности. Тема работы может быть выбрана студентом исходя из желания восполнить недостаток знаний в какой-то области, лучше подготовиться к предполагаемой будущей работе, а также определиться под воздействием тематики научного студенческого кружка или возможности использования интересных практических материалов и др. В любом случае выбор темы работы должен быть обоснован и не носить случайного характера.

Первоначально преподавателем по данной дисциплине для студентов устанавливается конечный срок выбора темы. Выполненная
курсовая работа является формой допуска к итоговому контролю по курсу.


^ 1.3 Подбор литературы и изучение материалов

Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно, с учетом рекомендованного перечня.

Студент должен пользоваться материалами из периодических изданий, знать их перечень, уметь в них ориентироваться (найти и подобрать материал).

Студенты обязаны широко использовать материалы статистических сборников и источников цифровой информации, а также сборники законодательных материалов. Научным руководителям необходимо требовать использования в курсовой работе самой свежей статистической информации, включая периодическую литературу и инструктивный материал. Анализировать цифровой материал следует в динамике - минимум за три последних года, тогда и анализ будет достоверным и более полной будет картина мини-исследования, проводимого студентами старших курсов в своих курсовых работах.

Изучение литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, а также рекомендуемых источников к практическим занятиям. Вначале необходимо твёрдо усвоить требования программы курса по теме курсовой работы. Нередко при защите работ студент обнаруживает незнание элементарных основ анализируемой категории или процесса, их назначение и характеристику самых существенных взаимосвязей. В этом случае не трудно оценить все другие рассуждения, изложенные в работе, а также степень их самостоятельности. Только при наличии всесторонних знаний материалов темы можно научиться методике её исследования. Причём, в сумму этих знаний следует включить не только основной учебник, рекомендованный программой курса, но и ряд других (особенно переводных) с тем, чтобы студенты наиболее полно овладели темой работы. Если данной литературы оказывается недостаточно, студент должен обратиться за помощью к научному руководителю, который указывает работы специалистов, ведущих исследования по выбранной теме или близкой к ней. Опираясь на эти сведения, студент самостоятельно расширяет перечень литературы, подбирает и изучает ее, используя для этого библиотечные каталоги. Литературные источники подбираются так, чтобы в их перечне содержались работы общетеоретического характера и отражающие действующую практику.

Очерёдность дальнейшего изучения информационных источников вряд ли следует регламентировать; что предопределяется спецификой темы, полнотой списка источников, а также подготовленностью студента. В большинстве случаев целесообразно перейти к изучению монографических изданий, т.к. в них, как правило, системно повторяется учебный материал и вскрываются фундаментальные проблемы и возможные пути их решения. Периодическая литература ставит острые, злободневные вопросы сегодняшнего дня и их восприятие должно быть подготовленным. Начинать изучение журнальных и газетных статей лучше с новых, только что опубликованных источников, а затем - изданные в предыдущие годы. При использовании в работе цитат и свободного пересказа принципиальных положений отдельных авторов в тексте необходимо делать ссылки на соответствующий литературный источник.

Исключительно важным является использование информационных источников, а именно системы «Интернет», что даст возможность студентам более полно изложить материал по выбранной им теме.

^ 1.4 Составление проекта плана и его окончательного варианта

Составление плана работы - важнейший этап в подготовке курсовой работы. Он определяет направленность работы, её соответствие специфике предмета и объектов изучаемой дисциплины, самостоятельность и проблемность выполнения работы студентами, её исследовательский характер. План отражает основную идею работы.

План курсовой работы, как правило должен состоять из введения, 2 глав и 2-4 вопросов (пунктов) в них основной части, заключения, списка литературы и приложений. Формулировки пунктов плана определяются целевой направленностью работы, исходят из её задач.

На старших курсах вопросы плана должны иметь более высокий уровень исследовательской направленности: «проанализировать действующую практику», «обосновать необходимость, сущность», «изучить механизм использования», «вскрыть проблемы», «наметить пути решения»... и др. В зависимости от разработанности темы и подготовленности студентов такие формулировки вопросов темы могут быть на любом курсе. Проект плана разрабатывается студентами, как правило, после рассмотрения учебной литературы. Окончательный вариант плана согласовывается с научным руководителем. Этот момент служит второй контрольной точкой кафедры за работой студентов.

^ 1.5 Написание курсовой работы

Требования кафедры к написанию курсовых работ отражают специфику дисциплин, уровень подготовленности студентов, возможность использования практических материалов. Поэтому после подбора и тщательного изучения литературы, составления и утверждения плана у своего научного руководителя начинается процесс написания курсовой работы.

Курсовая работа должна носить творческий характер и содержать анализ различных точек зрения по освещаемым дискуссионным вопросам, а также практическую оценку и свое отношение к ним. В ходе написания курсовой работы студент должен использовать знания, полученные в процессе изучения смежных дисциплин специализации, собирать и анализировать практический материал. Органическое сочетание теоретических знаний с примерами из практики определяют качество выполненной курсовой работы. Содержащиеся в работе отдельные положения должны подтверждаться не выдуманными примерами с условными цифрами, а подлинными плановыми и фактическими показателями в области изучаемой темы.

В процессе написания курсовой работы студент должен разобраться в теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, разобрать и обосновать практические предложения.

Таким образом, качественно выполненная курсовая работа характеризуется двумя основными ее составляющими: во-первых,
раскрытие сущности изучаемой проблемы и изложение собственной позиции по дискуссионным вопросам; во-вторых,

глубокий и всесторонний анализ действующей практики, исходя из конкретного фактического материала. Простое переписывание
прочитанного материала; изложение дискуссионных вопросов без формирования собственной позиции; описание текущих инструкций, без
аналитического осмысливания практического материала может послужить причиной низкой оценки выполненной курсовой работы. Т.к. такая
работа не отражает умение автора самостоятельно и творчески использовать имеющийся материал и сочетать его с теоретическими знаниями,
полученными при изучении данной дисциплины.

Текст курсовой работы следует излагать литературным языком, с применением химических, фармакопейных и других терминов, по окончании написания каждого из разделов (пунктов) курсовой работы необходимо делать соответствующие выводы. Все главы работы должны быть логически связаны между собой, написаны четким и простым языком, сжатым и выразительным. При изложении текста нужно избегать повторений одинаковых слов, словосочетаний, оборотов.

В установленные кафедрой сроки законченная курсовая работа представляется на проверку научному руководителю. Научный руководитель, проверив работу, может возвратить ее для доработки вместе с письменными замечаниями. Студент должен исправить замечания в установленный срок, после чего работа окончательно оценивается.

^ 2. Требования к оформлению курсовой работы

2.1 Общие требования

Текст курсовой работы выполняется на стандартных листах формата А4 (210x297) по ГОСТ 2.301-68 ЕСКД Форматы заполняются, одним из следующих способов [1]:

 • рукописным - пастой, чернилами, тушью черного цвета, при этом каждая страница текста должна содержать примерно 30-32 строки интервала. Высота букв не менее 2,5 мм, а цифр -5мм;

 • машинописным;

 • компьютерным - оформленном в текстовом редакторе Word for Windows, версии не ниже 6.0:

Тип шрифта: Time New Roman Суг.Шрифт основного текста: обычный, размер 14пт. Шрифт заголовков глав полужирный, размер 16пт, вопросов - 14пт.

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 12-14пт.

Межсимвольный интервал: обычный.

Межстрочный интервал: одинарный при 14 и полуторный при 12 шрифте.

Общий объем курсовой работы составляет,20-25 страниц.

Текст курсовой работы выполняется на листах А4 без рамок, соблюдая следующие размеры полей: левое не менее - 30 мм, правое не менее - 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм. Абзацы в тексте начинают с отступом равным 15-17 мм. Для того, чтобы обеспечить соблюдение требований о размещении текста при рукописном варианте целесообразно его писать по трафарету, но без рамочек.

Главы основного текста должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа.

Вопросы в главах должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Например:

1.1

1.2 нумерация подразделов первой главы

1.3

Если глава или вопрос состоит из одного пункта, он также нумеруется.

После заголовка и подзаголовка в конце страницы должно быть не менее 3 строк текста.

Внутри пунктов или подпунктов могут приводиться перечисления. При этом перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений используют арабские цифры со скобкой. Во всех случаях запись перечислений производится с абзацного отступа.

Пример:

а) ____________

б) ____________

1) ____________

2) ____________

в) ____________

Наименования разделов должны быть краткими. Наименование записывают с прописной буквы с абзацного отступа. Аналогично записываются наименования подразделов и пунктов. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении текста должно быть 15 мм. Расстояние между заголовками раздела, подраздела, пункта – 8 мм.

Каждый раздел основного текста рекомендуется начинать с новой страницы.

В тексте курсовой работы не допускается:

- применять иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, пунктуации, а также соответствующими государственными стандартами;

 • употреблять математические знаки без цифр, а также знаки № (номер), % (процент);

 • применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ и др.) без регистрационного номера;

 • не допускаются выделения и подчеркивания слов по тексту.

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой
тонкой горизонтальной чертой слева.

При наличии в основном тексте формул и реакций, они располагаются в середине строки с нумерацией арабскими цифрами в пределах всего текста. Допускается двузначная нумерация в пределах раздела, при этом номер состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер ставится с правой стороны листа на уровне формулы и заключается в круглые скобки. Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под соответствующей формулой. Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например «... в формуле (3.1)».

Все иллюстрации в основном тексте (рисунки, схемы, графики и т.д.) нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста или в пределах раздела. Ссылки на иллюстрации следует делать по типу «... в соответствии с рисунком 1». Пояснения к рисункам можно давать как в тексте, так и под иллюстрацией

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Все таблицы в пределах текста (или раздела) нумеруются арабскими цифрами. Слово «Таблица» с указанием порядкового номера помещается над левым верхним углом таблицы. При наличии тематического заголовка, он записывается на одном уровне со словом «Таблица» через дефис. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» пишут полностью с указанием ее номера. Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не следует. При переносе таблицы на другую страницу заголовок, шапку таблицы указывают один раз над первой частью. Над последующими частями пишут слова «Продолжение таблицы 1» и таблицу начинают со строки с нумерацией столбцов.

Иллюстрации и таблицы располагаются по возможности вслед за первым упоминанием о них в тексте.

В основном тексте необходимо давать ссылки на литературные источники, указывая порядковый номер источника по списку в конце курсовой работы. Ссылка выделяется двумя косыми чертам, например, [5].

Если цифровые или иные данные в таблице не приводятся, то в графе ставят прочерк.

Все иллюстрации и таблицы должны быть органически связаны с текстом и не должны иметь лишних изображений, которые не поясняются в тексте.

^ 3. Структура курсовой работы

Объём курсовой работы от 20 до 25 страниц машинописного текста через 1-1,5 интервала. При наличии приложений не более 30 страниц. Примерная структура курсовой работы:

-титульный лист (1стр.) - наименование темы,

-оглавление (1стр.)

-введение (1-2 стр.);

-изложение основной части, состоящей из 2 глав и 2-3 вопросов (10-15 стр.);

-заключение, в котором должны быть сформулированы теоретические выводы, а также рекомендации и предложения (2-3 стр.);

-список использованной литературы (1-2 стр.);

-приложения (не более 5 стр.).

^ Во введении студент обязан обосновать актуальность выбранной темы, кратко осветить существующий уровень её разработки, сформулировать цель и задачи курсавой работы, раскрыть предмет и объект исследования. Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство исследователя со специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной логической связи и последовательности и потому перечень работ и их критический разбор не обязательно давать только в хронологическом порядке их публикации. От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой проблемы, которая является темой данной работы, еще не получила своей разработки и освещения в специальной литературе, логично перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи (3-5 задач), которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить, описать, установить, выявить, вывести формулу, разработать методику и т.п.). Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав научной работы. Это важно также и потому, что заголовки глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования.

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета исследования. Объект - это процесс, порождающий проблемную ситуацию избранные для изучения. Предмет - это то, что находится в границах объекта. Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание исследователя. Именно предмет работы определяет тему научной работы, которая обозначается на титульном листе как заглавие.

В основной части подробно раскрывается содержание глав и вопросов темы. Их рассмотрение должно отвечать требованиям научности, логической последовательности, конкретности и доказательности. В работах, посвященным современным проблемам важно показать тесную связь с жизнью.

  1   2Похожие:

Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар iconЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тиббий таълимни ривожлантириш маркази тошкент фармацевтика институти фармацевтика маҳсулотларини сертификатлаш- тиришнинг қонуний асослари
Фармацевтика институти магистратура талабалари ва малака ошириш курслари учун тасдиқланган намунавий дастур асосида тузилган
Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар iconЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти
Тошкент фарма­цевтика институти ҳузуридаги д 087. 12. 01 рақамли кенгашнинг 2009 йил соат да ўтадиган мажлисида бўлади. Манзил: 100015,...
Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар iconЎзбекистон соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти
Махкамов С. М., Усуббаев М. У., Нуритдинова А. И. Тайёр дорилар технологияси. Тошкент, 1994
Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар iconЎзбекистон соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти
Маҳкамов С. М., Усуббоев М. У.,Нуритдинова А. И. Тайёр дорилар технологияси (дарслик). Тошкент, 1994
Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар iconЎзбекистон соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти
Корхона шароитида ишлаб чиқариладиган шамчаларни таснифи ва тавсифи. Ишлатиладиган асослар. Технологик босқичлар.”
Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар iconЎзбекистон республикаси соҒлиҚни саҚлаш вазирлиги Тиббий таълимни ривожлантириш маркази тошкент педиатрия тиббиёт институти
Тиббиёт олий ўқувюртлари VI-VII курс талабалари учун амалий машғулотлардан услубий қўлланма
Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар iconЎзбекистон соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти тайёр дори турлари технологияси кафедраси фармация йўналиши учун
Махкамов С. М., Усуббаев М. У., Нуритдинова А. И. Тайёр дорилар технологияси. Тошкент, 1994
Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар iconЎзбекистон соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти тайёр дори турлари технологияси кафедраси саноат фармацияси йўналиши учун
Махкамов С. М., Усуббаев М. У., Нуритдинова А. И. Тайёр дорилар технологияси. Тошкент, 1994
Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар iconЎзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти фармацевтик кимё кафедраси тошкент 2012 Бош муҳаррир
Фармацевтик кимё кафедраси 1939 йилда ташкил этилган бўлиб унинг биринчи мудири этиб кимё фанлари номзоди, доцент Зиновий Эммануилович...
Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти курс ишини бажаришда қЎлланиладиган методик кўрсатмалар iconЎзбекистон соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти тайёр дори турлари технологияси кафедраси саноат фармацияси йўналиши учун
Маҳкамов С. М., Усуббоев М. У.,Нуритдинова А. И. Тайёр дорилар технологияси (дарслик). Тошкент, 1994
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации