ДокументыТўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот icon

Тўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот

НазваниеТўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот
Дата05.07.2013
Размер195.74 Kb.
ТипДокументы
скачать

Вараќ

0

1


Тўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад

солиѓи суммалари тўѓрисида

МАЪЛУМОТНОМА


Юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот


СТИР


Юридик шахснинг тўлиќ номи


Юридик шахснинг жойлашган жойи

Фаолият юритиш жойи
Почта адресиТелефон: код
Раќам


^ Жисмоний шахс тўѓрисида маълумотлар (даромад олувчи)


СТИР


ШЖБПЋ
Статус (1-резидент / 0 – норезидент)Иш тури (1-асосий/ 0-асосий бўлмаган)


Паспорт маълумотлари: сериясираќами

Берилган сана

ИИБ


Доимий яшаш

вилоят
шаћарманзили

туман
аћоли пункти


кўча
уйхонадонМазкур маълумотасосий ва тасдиќловчи ћужжатлар


вараќдан

Ўлчов бирлиги


ёки уларнинг нусхаларидан ќўшимча


иборат

сўм^ Мазкур маълумотномада кўрсатилган

маълумотларнинг ишончлилиги

ва тўлиқлигини тасдиқлайман:

Бош бухгалтер (жисмоний шахснинг янги иш (ўќиш) жойидаги) ёки давлат солиќ хизмати ходими томонидан тўлдирилади

Раћбар
Мазкур декларация

СТИР
(кераклисига «V» белгиси ќўйилади)

Ф. И. Ш.ќоѓоз шаклда
электрон шаклда

Имзошахсан
почта
электрон почта орќали

Бош бухгалтерСТИР
вараќда таќдим этилди

Ф. И. Ш.
Рўйхатга олинди №Имзо
Таќдим этиш санаси(кун/ой/йил)

ДатаФ. И. Ш.(дд/мм/гг)

Имзо
М.Ў.


вараќ

0

2


^ Солиќ солинадиган базани белгилаш чоѓида ћисобга олинадиган даромадлар

I гурућ


Ставкалар

Даромад турлари

Ћисобланган даромад

Даромад солиѓи-

нинг умумий суммаси


Шундан

Бошќа ушланма ва

ўтказишлар

бюд-

жетга ушлаб

ќолин-

ган сумма

^

ШЖБПЋга

ушлаб

ќолинган

сумма


9%-22%


Берилган ставкалар бўйича тўлиќ солиќ солинадиган даромадлар


х

х

х

х

Аёлларнинг ўта зарарли, ўта оѓир мећнат шароитларига эга бўлган ишлаб чиќаришларда олган даромад суммаси (20%дан кўп эмас)
х

х

х

х

Корхонада кўрсатиладиган моддий ёрдам суммаси
х

х

х

х

Вафот этган ходимнинг оила аъзоларига ёки унинг оила аъзолари вафоти муносабати билан ходимга кўрсатиладиган моддий ёрдам суммаси


х

х

х

х

Юридик шахслардан олинган ќимматли совѓалар ќиймати
х

х

х

х

Маћнат шартномаси бекор ќилинганда тўланадиган ишдан бўшатиш нафаќаси
х

х

х

х

I гурућ бўйича жами

II гурућ


Став-ка

Даромад турлари

Ћисобланган даромад

Даромад солиѓи-

нинг умумий суммаси


Шундан

Бошќа ушланма ва

ўтказишлар

бюд-

жетга ушлаб

ќолин-

ган сумма

^

ШЖБПЋга

ушлаб

ќолинган

сумма


9%


Нохуш табиий-иќлимий шароитлар билан боѓлиќ ќўшимча тўловлар
Ќишлоќ хўжалиги ишларини бажарганлик учун олинган даромадлар (ќишлоќ хўжалиги корхонаси томонидан тўлдирилади).
^ II гурућ бўйича
III гурућ


Став-ка

Даромад турлари

Ћисобланган даромад

Даромад солиѓи-

нинг умумий суммаси


Шундан

Бошќа ушланма ва

Ўтказишлар

бюд-

жетга ушлаб

ќолин-

ган сумма

^

ШЖБПЋга

ушлаб

ќолинган

сумма


10 %

Дивиденд ва фоизлар

Жамих

(2)

Шу жумладан (1)х


х

х

(2)

III гурућ бўйича жами^ 1) хусусийлаштирилган корхоналарнинг акцияларидан олинган дивидендлар;

2) юридик шахснинг акцияларини сотиб олишга ёуи устав капиталига йўналтирилган дивидендлар;вараќ

0

3


Ћисобланган даромад

Даромад солиѓи-

нинг умумий суммаси


Шундан

Бошќа ушланма ва

ўтказишлар

бюд-

жетга ушлаб

ќолин-

ган сумма

^

ШЖБПЋга

ушлаб

ќолинган

сумма


I, II ва III гурућлар бўйича жамивараќ

0

4


IV гурућ


Став-ка

Даромад турлари

Ћисобланган даромад

Даромад солиѓи-

нинг умумий суммаси


Шундан

Бошќа ушланма ва

ўтказишлар

бюд-

жетга ушлаб

ќолин-

ган сумма

^

ШЖБПЋга

ушлаб

ќолинган

сумма0%
Солиќќа тортилмайдиган даромадлар


х

х

х^ IV гурућ бўйича жами
х

х

х


V гурућ


Ставка


Норезидентларнинг доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадлари

Ћисобланган даромад

Даромад солиѓи-

нинг умумий суммаси


Шундан

Бошќа ушланма ва

ўтказишлар

бюд-

жетга ушлаб

ќолин-

ган сумма

^

ШЖБПЋга

ушлаб

ќолинган

сумма


10%

Дивиденд ва фоизлар
Таваккалчиликларни суѓурта ќилишга ёки ќайта суѓурта ќилишга тўланган суѓурта мукофотлари
6%

Ўзбекистон Республикаси билан бошќа давлатлар ўртасида ћаракат ќилишда халќаро алоќа учун телекоммуникациялар ёки транспорт хизматлари (фрахтдан даромадлар).
20%

Роялти, ижарадан (лизингдан) олинган даромадлар, хизматлар кўрсатиш, шу жумладан бошќарув, маслаћат хизматлари кўрсатишдан келадиган даромадлар ва бошќа даромадлар, даромад солиѓи солинган даромадлар (фойда) бунга кирмайди.
V гурућ бўйича жами


Раћбар

(имзо)

Бош бухгалтер

(имзо)


М.Ў.Похожие:

Тўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот iconОйлар бўйича ћисоблаб ёзилган даромадлар расшифровкаси
Жисмоний шахсга тўланган даромад ва ушланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи тўѓрисидаги маълумотга илова
Тўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот iconЖисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ушлаб ќолмаслик тўѓрисида ариза

Тўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот iconЖисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини энг юќори солиќ ставкаси бўйича ушлаб ќолиш тўѓрисида ариза
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини энг юќори солиќ ставкаси бўйича ушлаб ќолиш тўѓрисида
Тўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот iconНорезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза
Ариза берувчининг (ёки у ваколатлаган шахснинг) Ўзбекистон Республикасидаги манзили
Тўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот iconЧет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза
Ариза берувчининг (ёки у ваколатлаган шахснинг) Ўзбекистон Республикасидаги манзили
Тўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот iconЯкка тартибда тадбиркорлик фаолияти билан шуѓулланувчи жисмоний шахсларни ягона солиќ тўлови тўловчиси сифатида рўйхатга олиш тўѓрисида ариза
Биргаликдаги оддий ширкат шартномаси асосида фаолият юритаётган тадбиркорлар тўѓрисида маълумот
Тўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот iconЎзбекистон Республикаси ҳудудида доимий яшаш жойи бўлмаган чет эллик жисмоний шахснижисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан (тўлиқ ёки қисман) озод қилиш тўғрисида ариза
Республикаси ҳудудида доимий яшаш жойи бўлмаган чет эллик жисмоний шахснижисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан (тўлиқ...
Тўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот iconНорезидентнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий муассаса орқали фаолиятни амалгаошириш билан боғлиқ бўлмаган даромадларидан солиқ агенти томонидан тўлов манбаида ушлаб қолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғини қайтариш тўғрисида ариза
Норезидентнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий муассаса орқали фаолиятни амалгаошириш билан боғлиқ бўлмаган даромадларидан...
Тўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот iconДокументы
1. /Олий ч?ув юртларида таълим олиш учун йчналтириладиган мабла?ларга жисмоний шахслардан...
Тўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 27 майда 2107-сон билан рўйхатга олинган
Республикаси олий ўқув юртларида таълим олишга (ўзининг ўқиши ёки йигирма олти ёшга тўлмаган фарзандларининг таълим олиши учун) йўналтириладиган...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации