ДокументыЧет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза icon

Чет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза

НазваниеЧет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза
Дата05.07.2013
Размер33.52 Kb.
ТипДокументы
скачать_________________Давлат солиќ инспекциясига


Чет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида

Ариза


1. Аризачининг тўлиќ исми, шарифи ва фамилияси

2. Резидентлик мамлакати:

3. Ариза берувчининг резидентлик мамлакатдаги солиќ раќами:

4. Ариза берувчининг резидент бўлган мамлакатдаги юридик манзили:

5. Ариза берувчининг (ёки у ваколатлаган шахснинг) Ўзбекистон Республикасидаги манзили:


6. Ўзбекистон Республикаси ва

(давлат номи, Битимнинг тўлиќ номи ва у кучга кирган сана)

ўртасида

Халќаро шартнома ќоидаларига мувофиќ


________________ йилдаги ______ сонли контракт (бошќа ћужжат) бўйича

(________________ йилдаги ______ сонли (ќўшимча келишув бўйича)


(сумма раќам билан) (тўлов валютаси)

(сумма ёзув билан)

суммадаги ______________________________________________________ даромадни

(даромад тури кўрсатилади)

(Ўзбекистон Республикасининг даромадни тўлаб берадиган

резидент (норезидент) солиќ агентининг тўлиќ номи )


Солиќ тўловчи солиќ агентининг идентификация раќами:

Солиќ агентининг юридик манзили (жойлашган жойи):


Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ушламаган ћолда, уни ќисман ушлаб ќолган ћолда

(кераксизининг устига чизилади)

тўлаб бериши масаласини кўриб чиќишингизни сўрайман.


Ушбу билан:

- амалда даромад олувчи эканлигимни;

- ушбу аризада таќдим этилган маълумотлар тўѓри ва тўлиќ эканлигини;

- нотўѓри ва тўлиќ бўлмаган маълумотларни кўрсатиш мазкур аризани кўриб чиќишни рад этиш учун асос бўлиши менга маълум.

Норезидент-чет эллик жисмоний

шахснинг фамилияси, исми, шарифи

(ёки у ваколатлаган шахс)

(фамилияси, исми, отасининг исми) (имзо)


« » _____________20__ й.


Ўзбекистон Республикаси солиќ органининг белгиси


Мазкур аризада кўрсатилган маълумотлар Ўзбекистон Республикаси ва _____________

(давлат номи, Битимнинг тўлиќ номи, кучга кирган сана)


ўртасидаги Халќаро Битим ќоидаларига мувофиќ эканлиги ва жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи бўйича ариза берувчидан ундирилиши лозим бўлган, тўлов манбаида ушлаб ќолинадиган сумма


а) __________________________________________да тўлиќ ћажмда тўланиши

(солиќ тўланадиган мамлакат)

ёки ќисман озод ќилинган таќдирда

б) Ўзбекистон Республикасида тўланиши лозим бўлган сумма

(тўланиши лозим бўлган солиќ суммаси ва озод ќилинадиган сумма кўрсатилади)

ташкил этиши тасдиќланади.


Давлат солиќ инспекцияси

бошлиѓи

(фамилияси, исми, отасининг исми) (имзо)


« » _____________20__ й.


Эслатма.

1) Ариза уч нусхада тўлдирилади. Солиќ органи аризада келтирилган маълумотлар ушбу давлат билан тузилган Шартномага мос келишини текшириб, тегишли белги ќўйган ћолда аризанинг икки нусхасини аризачига ќайтариб беради. Аризачи мазкур аризанинг бир нусхасини унга даромад тўловчи корхона, ташкилот, муассасага таќдим этади. Шунга асосан даромад тўловчи корхона, тащкилот, муассаса ушбу фуќародан жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ушламайди ёки ќисман ушлайди.

^ 2) Мазкур аризадаги барча маблаѓлар тўлов амалга оширилган валютада кўрсатилади.

3) Ариза нафаќат аризачи томонидан балки у томонидан ишонч билдирилган шахс томонидан ћам топширилиши мумкин. Бунда, ариза топшириш учун ишонч билдирилган шахс тегишли ћужжатларни таќдим этиши лозим.

4)Ушбу ариза даромад тўлангунга ќадар таќдим этилади ва Ўзбекистон Республикаси иккиёќлама солиќќа тортилишига йўл ќўймаслик учун халќаро шартнома тузган мамлакатдаги хорижий жисмоний шахснинг доимий жойлашган ерини (резидентлигини) тасдиќловчи ћужжат берилган молия йили мобайнида ћаќиќий бўлади.

Тўланиши ариза берилган йилдан кейинги молия йилига ўтадиган даромадларга ариза таќдим этилган таќдирда, хорижий жисмоний шахснинг доимий жойлашган ерини (резидентлигини) тасдиќловчи ћужжат ариза таќдим этилган молия йилининг декабрь ойидан олдин берилмаган бўлиши лозими.

Похожие:

Чет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза iconНорезидент жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадидан тўлов манбаида солиќ агенти томонидан ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ќайтариш тўѓрисида Ариза
Ариза берувчининг (ёки у ваколатлаган шахснинг) Ўзбекистон Республикасидаги манзили
Чет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза iconЎзбекистон Республикаси ҳудудида доимий яшаш жойи бўлмаган чет эллик жисмоний шахснижисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан (тўлиқ ёки қисман) озод қилиш тўғрисида ариза
Республикаси ҳудудида доимий яшаш жойи бўлмаган чет эллик жисмоний шахснижисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан (тўлиқ...
Чет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза iconНорезидентнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий муассаса орқали фаолиятни амалгаошириш билан боғлиқ бўлмаган даромадларидан солиқ агенти томонидан тўлов манбаида ушлаб қолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғини қайтариш тўғрисида ариза
Норезидентнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий муассаса орқали фаолиятни амалгаошириш билан боғлиқ бўлмаган даромадларидан...
Чет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза iconЖисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини ушлаб ќолмаслик тўѓрисида ариза

Чет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза iconЖисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини энг юќори солиќ ставкаси бўйича ушлаб ќолиш тўѓрисида ариза
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓини энг юќори солиќ ставкаси бўйича ушлаб ќолиш тўѓрисида
Чет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза iconОйлар бўйича ћисоблаб ёзилган даромадлар расшифровкаси
Жисмоний шахсга тўланган даромад ва ушланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи тўѓрисидаги маълумотга илова
Чет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза iconТўланган даромадлар ва ушлаб ќолинган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓи суммалари тўѓрисида маълумотнома юридик шахс (иш берувчи) тўѓрисида маълумот

Чет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза iconЎзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 27 майда 2107-сон билан рўйхатга олинган
Республикаси олий ўқув юртларида таълим олишга (ўзининг ўқиши ёки йигирма олти ёшга тўлмаган фарзандларининг таълим олиши учун) йўналтириладиган...
Чет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза iconЯкка тартибда тадбиркорлик фаолияти билан шуѓулланувчи жисмоний шахсларни ягона солиќ тўлови тўловчиси сифатида рўйхатга олиш тўѓрисида ариза
Биргаликдаги оддий ширкат шартномаси асосида фаолият юритаётган тадбиркорлар тўѓрисида маълумот
Чет эллик жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикаси ћудудидаги доимий муассаса билан боѓлиќ бўлмаган даромадини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиѓидан (тўлиќ ёки ќисман) озод ќилиш тўѓрисида Ариза iconДокументы
1. /Олий ч?ув юртларида таълим олиш учун йчналтириладиган мабла?ларга жисмоний шахслардан...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации