Документы«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни icon

«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни

Название«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни
страница5/7
Дата06.09.2013
Размер0.89 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4   5   6   7
1. /yog-kimyosi-maruza-matni.doc«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни

Юқори молекуляр алифатик спиртлар

Юқори молекуляр алифатик спиртлар мумлар таркибига кирганлиги сабабли уларни купинча мум спиртлари деб хам аташади. Усимликларда асосан нормал тузилишга эга бўлган бир атомли бирламчи тўйинган спиртлар учратилади. Баъзи пайтларда мумлар таркибида тўйинмаган спиртлар хам учратилади. Бу спиртларнинг зичлиги сув зичлигига нисбатан кичик бўлиб, тўйинган С12 - С18 спиртлари учун 20 С да р=830.9-810,0 кг/м3 ни ташкил этади. Спиртлар молекуляр массаси ошиши таркибида уларнинг зичлиги камаяди.

Юқори молекуляр тўйинган спиртлар хидсиз ок кристаллик модалардир. Улар водород боглари ёрдамида узига хос полимер занжирлар ҳосил қилади6


Вакуумда юқори молекуляр спиртлар парчаланмасдан хайдалиши мумкин.

Юқори молекуляр спиртлар сувда эритмайди, диэтил эфирида, ацетонда ва бази бошка эритувчиларда эрийди. Киздирилганда эрувчанлиги ошади.

Юқори малекуляр спиртларга алифатик спиртлар учун характерли бўлган барча реакциялар – гидроксил ва углеводород радикали гуруҳлдари билан боғлиқ барча реацсиялар хосдир. Масалан, улар калий, натрий металлари билан алкоголятлар хосил килиши мумкин, ишкор иштирокида 240-250 С гача киздирилганда ёғ кислоталарининг тузлари хосил бўлади ва бунда водород ажралиб чикади, 350 с да водороднинг 202*105 Па босим остида актив никел иштироаида углеводородларги айланади.

Бу спиртлар учун минерал ва органик кислоталар таъсирида мураккаб эфирлар ҳосил қилиш жуда хам характерлидир.

Турли организмларда инозитлар деб аталувчи олти атомли алицклик спиртлар (С6Н12О6) учдайди. улар циклогексаннинг хосилалари бўлиб, стериоизомер холатида була олади. Улардан бири икки хил оптик актив антиподлар аралашмасидан иборат бўлиб, колган изомерлар мезо-формада учрайди.

Масалан инозитгексафосфор кислотаси С6Н6(ОРО3Н2)6 куйидаги структурага эга:


АМИНОСПИРТЛАР.


Баъзи бир липидлар таркибида спиртларнинг аминли хосилалари – холин, коламин, сфингозинлар учрайди.

Холин усимликлар дунёсида жуда кам кенг таркалган брикма. Формуласи [CH2OH-CH2N(CH3)3]+OH-

Холин жуда хам гигроскопик, щу сабабли унинг кристаллари хаво билан таъсирлашганда кимё симон суюқликга айланади. Холин кучли ишкорийлик намоён этади ва унинг сувли эритмалари хаводан СО2 ни ютади. Сув ва спирт билан кушилади, бензин, бензол ва эфирда эримайди.

Кислоталар билан холин тузлар ҳосил қилади.

Холин трик организмлар хаётида жуда мухим рол уйнайди. Моддалар алмашинувида иштирок этади, жигарда ортикча ёғ тупланишини олдини олади, шу сабабли жигар циррози касалини даволашда қўлланилади. Холин барча тирик организмлар ва микроорганизмлар усиши учун зарур модда хисобланади. Метионин биосинтезида иштирок этади. Ацетил холин (СН3)3N+CH2CH2OCOCH3 мухим нейрогормон хисобланади.

Коламин – этаноламин CH2OН – CH2 NH2 сув билан кушилувчан куюк суюқликдир. Ундан аммиак хиди келиб туради ва анчагина кучли асос хусусиятларини намоён этади. Лигроин, бензол, диэтил эфирларида жуда кам эрийди. Кислоталар билан тузлар ҳосил қилади.

Сфингозин – таркиби куйидаги формулага мувофик келади C18H372 , структукрасига эга:

CH3(CH2)12 – CH=CH – CH(OH) – CHNH2-CH2(OH)

Сувда эримайди, метил ва этил спиртларда ацетонда эрийди. Суюқлантирилганда парчаланади. Кислоталар билан тузлар ҳосил қилади. Масалан сулфат(C18H372)22SO4 ва диацетат C18H372*2С2Н4О2

Таянч иборалар ва калит сузлар:

Глицерин; Кристализацияланиш; Матил ва этил эфирлари; Бензол; Хлороформ;

Назорат саволлари:

 1. Глецириннинг таркиби ва структуравий кўриниши.

 2. Глицериннинг физикавий хоссалари.

 3. Глицериннинг асосий курсатгичлари.

 4. Глицериннинг хусусмятлари ва бошка моддаларни ҳосил қилиши.

 5. Глицеринни кимёвий хосслари.

 6. Юқори молекуляр алифатик спиртлар.

 7. Алифатик спиртлар ва уларнинг хосилалари.

 8. Аминоспиртлар уларнинг хосилалари.Маъруза № 7


Ацилглицеринлар структураси, физик-кимёвий хоссалари. Ацилглицеринларни синтез қилиш усуллари.


Режа:


 1. Ацилглицеринлар молекуласи структураси.

 2. Қаттик ва суюқ ҳолатлардаги глицеридлар структураси.

 3. Триацилглицеридларнинг кристаллик модификацияси.

 4. Ацилглециринларнинг физикавий ва кимёвий хоссалари.

 5. Ацилглицеринлар таркибидаги мураккаб эфир гуруҳлари иштирокида борадиган реакциялар.

 6. Глицеринлар гидрогенизацияси.

 7. Ацилглицеринларнинг оксидланиши.

 8. Ацилглицеринларни синтез қилиш усуллари.


Озиқ-овқат саноатида ишлатиладиган асосий ёғ маҳсулотлари – бу ўсимлик липидлари ва уларни қайта ишлаш натижасида ҳосил бўлган маҳсулотлар ҳамда ҳайвон ёғларидир. Умуман ёғлар оддий липидлар жумласига кириб кимё тилида уларни ацилглицеринлар (глицеридлар) деб аташади. Ацилглицеринлар, яъни ёғлар глицерин хамда юқори молекулали карбон кислоталари (ёғ кислоталари) нинг мураккаб эфирларидир. Умуман, липидларнинг 95-96%ни мойлар ва ёғлар ташкил этади.

Мой ва ёғлар асосан триацилглицеринлардан иборат бўлиб, уларнинг таркибига ди- ва моноацилглицеринлар хамда бошка йўлдош бирикмалар (пигментлар, фосфолипидлар, бошка мураккаб липидлар) кириши мумкин:


Куриниб турибдики, ёғларнинг структура компонентларидан бири глицерин бўлиб, ёғларнинг маълум хоссалари улардаги ёғ кислоталари таркиби ва бу ёғ кислоталари қолдиқларининг (ацилларнинг) 1- , 2- ва 3-холатларда (sn-1, sn-2 ва sn-3 холатларда) кайси тартибда жойлашганлиги билан белгиланади.

Мойлар ва ёғлар таркибида 300 дан ортик карбон (ёғ) кислоталари аниқланган. Лекин бу ёғ кислоталарининг кўпчилиги жуда кам микдорда ёғ (ёки мой) таркибида бўлади. Энг куп таркалган ёғ кислоталари 12 тадан 18 тагача углерод атомига эга бўлиб, жуфт сонли углерод атомларидан иборат бўлган тармокланмаган углерод – углерод занжирларидан иборатдир. (1-кургазма).

Деярли барча табиий мой ва ёғлар таркибига стеарин ва пальмитин кислоталари киради, рапс мойи таркибига эса эрук кислотаси (С221) хам киради. Энг кенг таркалган мойлар таркибига 1-3 та кушбогли тўйинмаган ёғ кислоталари – олеин, линол ва линолеин ёғ кислоталари киради. 4 та кушбогли арахидон кислотаси эса хайвонлар ёғида учрайди. Балик ва сув хайвонлари ёғида 5-6 та кушбогли ёғ кислоталари борлиги хам аникланган. Шуни таъкидлаб утиш керакки, деярли барча табиий мой ва ёғлар таркибидаги тўйинмаган ёғ кислоталари цис – конфигурацияли изомер холатида бўлади.

Табиий ёғлар асосан триацилглицеринлардан ташкил топган, бу триацилглицеринлар таркибига эса хар хил тўйинган ва тўйинмаган ёғ кислоталари қолдиқлари (ациллар) киради.

Табиий ўсимлик мойларида триацилглицеринларнинг sn-1 ва sn-3 холатларида асосан тўйинган ёғ кислоталари қолдиқлари, sn-2 холатида эса асосан тўйинмаган ёғ кислоталари колдиқлари учрайди. Хайвон ёғларининг sn-1, sn-2 ва sn-3 холати таркиби эса аксинча бўлади. sn-1, sn-2 ва sn-3 холатлардаги ацилларнинг жойлашуви тартиби ацилглицеринларнинг физико – кимёвий хоссаларига катта таъсир кўрсатади.

Ацилглицеринлар – кайнаш температураси жуда юқори ва суюқланиш температураси паст (40 Сгача) бўлган, етар даражада ковушқоқ (мойсимон), рангсиз, хидсиз, учувчан булмаган, сувдан енгил суюқ ва қаттиқ моддалардир. Ёғларнинг кайнаш температураси ковуриш имконини яратади, уларнинг учувчанмаслиги сабабли ковуриш пайтида товадан учиб бугланиб кетмайди. Ёғларнинг суюқланиш температурасининг пастлиги уларни конитер маҳсулотларида ишлатишга (шоколад, холвалар ва х.к.) имкон яратади, бунда тайёр маҳсулотлар таркибидаги ёғлар истемол пайтида огизда эриб (суюқланиб) ажойиб таъм-маза хиссиёти уйготади. Қаттиқ холдаги триацилглицеринлар одатда бир неча хил кристаллик холатда булиши мумкин (полиморфизм).

Ёғли хом-ашёдан ажратиб олинган мойлар таркибида ацилглицеринлардан ташкири йулдош ёғда эрувчан бошка моддалар хам бўлади. Бу моддалар – стероидлар, пигментлар, ёғда эрувчан витаминлар ва бошка бирикмалардир. Бу йулдош моддалар озик-овкат технологиясида катта роль уйнайди, маҳсулотларнинг озукавийлик кийматига катта таъсир курсатади. Масалан, витамин А, В – каратин каби моддаларнинг организмга фойдаси хакида гапирилса, хомсериннинг зарари хакида гапириш мумкин.

Ёғлардан ажратиб олинадиган мураккаб лпидлардан бири – фосфолипидлар озик-овкат саноатида (нон-кандолат, маргарин маноатларида) ажойиб эмульгаторлар сифатида қўлланилади.

Липидли маҳсулотларни меъёри билан истеъмол қилиб туриш шарт. Чунки улар организм учун пластик-структура материали ва энергия манбаи (1г ёғ оксидланганда 37,66 кдж ёки 9 ккал энергия ажралади) бўлиб хизмат килади. Липидларнинг бир суткалик истеъмол нормаси ўртача 90 – 100г ни ташкил этади. Липидларни кам истеъмол қилиш ёки бутунлай истеъмол қилмаслик одам организмининг иммунитети бузилишига, нерв системаси фаолияти бузилишига ва умрнинг қисқаришига сабаб бўлади. Лекин липидларни маъёрдан ортик истеъмол қилиш хам хаддан ташкари семириб кетишга, юрак-томир касалликларига олиб келиши мумкин.

Шуни таъкидлаб ўтиш керакки озиқланишда липидларнинг факатгина микдори эмас, балки кимёвий таркиби ҳам катта аҳамиятга эга, хусусан улардаги ўта тўйинмаган ёғ кислоталари (линол С182 , линолен С183 ва арахидон С204) ҳақида алоҳида тўхталиб ўтиш лозим. Чунки бу ёғ кислоталари эссенциал (яъни алмашиб бўлмайдиган, организмда синтез бўлмайдиган) кислоталари ҳисобланади. Бу кислоталар одам организмидаги ҳужайралар мембранасининг тузилишида, простогландилар (ҳужайраларидаги модда алмашинуви, қон босимининг ва тромбоцитлар агрегациясини бошқарувчи мураккаб органик бирикмалар) синтезида, организмдаги ортиқча холестеринни чиқариб ташлашда иштирок этишади. Лекин бу функцияларнинг фақатгина цис-изомер озиқланишда кўпроқ табиий ўсимлик мойларини қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Лекин, озиқ-овқат саноатида маълум бир технологик талабларга мувофиқ қаттиқ ёғларга бўлган эҳтиёж кундан-кунга ўсиб бораётир (маргарин, кондитер маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун). Аммо, ҳайвон ёғлари ва бошқа табиий қаттиқ ёғлар (какос, пальмоядро ёғлари) запаси камлиги туфайли, ҳозирги пайтда суюқ ўсимлик мойларини қайта ишлаб (гидрогенлаш ва переэтерификациялаш усуллари билан) қаттиқ (маълум қаттиқликка, суюқланиш температурасига эга бўлган) ёғлар олиш технологиялари қўлланилади.

Гидрогенлашда тўйинмаган ёғ кислоталари қолдиқларининг катализаторлар иштирокида водород билан тўйиниши натижасида мойнинг ёғ кислоталари таркиби ва ацилглицерин (ТАГ) таркиби ўзгаради. Бунда унинг қаттиқлиги, суюқланиш температураси, пластиклиги ва бошка физика-кимёвий хоссалари ўзгаради. Бундан ташкари гидрогенлаштирилган ёғлар оксидланиш таъсирига чидамли бўлади, тез бузилмайди.

Переэтерификациялашда маълум катализаторлар (натрий метилат, натрий этлат, натрий оксиди) таъсирида ацилларнинг жой алмашинуви натижасида ацилглицеринларнинг таркиби ўзгаради ва бу хам ёғларнинг физик-кимёвий хоссаларининг ўзгаришига олиб келади. Лекин бунда ёғларнинг ёғ кислоталари таркиби ўзгармайди. Шу билан бирга переэтерификацияланган ёғлардан транс-изомерлар гидрогенланган ёғлардан кўра кам ҳосил бўлади. Бу эса ёғларнинг озуқавийлик кийматини белгилаб беради.

Ёғларни гидрогенлаш, переэтерификациялаш ва фракцияларга ажратиб қўллаш, улардан озиқ-овқат саноатида ҳар хил тайёр маҳсулотлар олиш имконини яратади. (кондитер маҳсулотлари, нон маҳсулотлари, маргарин маҳсулотлари ва х. к.).


Ацилглицеринлар молекуласи структураси.


Триацилглицеринлар (триглицеридлар) молекулаларининг структураси уларни текшириш қийинлиги сабабли ҳали унчалик яхши аниқланмаган деб ҳисобланади. Фақатгина охирги ўн- йигирма йилликларда текширишларнинг физикавий усуларини қўллаш натижасида баъзи бир хона температураси шароитида қаттиқ бўлган триглицеридлар молекуласи структураси ҳақида бирмунча аниқроқ маълумотлар олинган.

Қаттиқ триглицеридлар – кристаллик массадир. Глицеридлар (ацилглицеринлар) кристалларини рентгено – структура усулида текширишлар шуни кўрсатадики, бир хил кислотали тўйинган триглицерид молекуласи структураси «камертон» ёки «вилка» нинг деярли бир текисликда жойлашган икки тиши ва бир дастаги тартибида мой кислоталарининг ациллари жойлашган.

Ушбу кўргазмада икки карра узунликдаги (бу термин тафсилоти қуйида берилади) триглицерид молекуласи занжири кўрсатилган. Бунда штрихланган айланалар углерод атомлари, катта оқ айланалар кислород атомлари, кичкина оқ айланалар – водород атомлари.


Қаттик ва суюқ ҳолатлардаги глицеридлар структураси.


Тўйинган бир хил кислотали триглицеридлар молекулаларининг жуфтликлари кристалл ҳосил қилишда бир-бирига нисбатан параллел жойлашган қаторлар ҳосил қилади.


Бунда ҳар бир шундай молекула жуфтларининг «тишлари» ва «дастаклари» фазовий бир-бирига қарама – қарши ҳолатда, глицерид молекуласи ацилларининг метил гуруҳлари эса умумий (четдаги) текисликларда жойлашган. Кристалларда молекулаларнинг бундай қаторлари «кўп қаватли конструкциялар» ҳосил қилиб, ҳам текисликларда, ҳам вертикал бўйича жойлашган.

Кристалларда глицерид молекулаларининг бундай жойлашиши шуни кўрсатадики, бир кислотали тўйинган глицеридларнинг четдан метил гуруҳлари текисликлари орасидаги масофа (d001) иккита мой кислотасининг узунлигига тенг. Шунинг учун глицеридларнинг бундай структураси «занжирнинг икки карра узунликдаги структураси» деб аталади.

Бундай глицерид молекулалари жойлашув текислиги кристалл молекуласининг полиморф модификациясига боғлиқ равишда метил гуруҳлари текислигига нисбатан вертикал ёки кия жойлашиши мумкин. Қиялик даражаси кристалнинг полиморф модификацияси ва глицериднинг молекуляр массасига боғлиқдир.

Худди шундай тузилишга эга бўлган глицеридлар яна қуйидагилардир:

- икки хил кислотали тўйинган глицеридлар кристаллари, фақатгина уларнинг ациллари таркибидаги углерод атомлари сони фарқи иккитадан ортиқ бўлмаган тақдирда;

- таркибида транс-конфигурациядаги С18 кислоталари бўлган бир хил ва икки хил тўйинмаган кислотали глицеридлар.

Бошқа хил триглицеридларда рентгенограмманинг катта интерваллари (d001) бир хил кислотали тўйинган триглицеридларникига нисбатан катта бўлиб, занжирнинг уч карра узунликдаги структураси деб аталади:


Суюқ ҳолатдаги глицеридлар структураси жуда кам ўрганилган. Глицерид қиздириб суюлтирилганда температурага боғлиқ равишда ундаги молекулалар озми-кўпми ассоциацияланган ҳолда бўлади. Бу ассоциатлар асосан Ван – дер – Вавльс кучлари ёрдамида ҳосил бўлади. Котиш температурасига яқин температураларда эса глицерид молекулаларининг кристаллик структура ҳосил қилиш учун ўзига хос жойлашуви бошланади.

Табиатдаги маҳсулотларда одатда триглицеридларнинг аралашмалари учрайди. Афсуски бундай аралашмалар структураси ҳали етарли даражада ўрганилгани йўқ. Фақатгина бинар аралашмалар (икки турдаги глицеридлар аралашма структураси жуда оз тадқиқот этилган. Бу муаммолар ҳозирги пайтда ёғлар кимёсидан ҳали ечилмаган долзарб муаммолардан ҳисобланади.


Триглицеринларнинг (триглицеридларнинг) кристаллик модификациялари (полиморфизми).


Ацилглицеринлар полиморф бирикмаларидир. Уларнинг полиморфизми монотрон бўлиб, ҳали унчалик яхши ўрганилмаган.

Т. Малкин ренгеноструктура анализларига асосан триглицеридларнинг, жумладан, тристеарининг полиморф модификацияларда бўлиши мумкинлигини аниқлади. Булардан суюлтирилган тристларинни тез совутилганда шишасимон модификацияси ҳосил бўлади. Унинг рентинограммасида катта интервал (d001) кўринмайди, қолган учта модификациянинг эса катта интервали мавжуд бўлиб, улар кристаллик тузилишга эга. Аммо бу уч модификациядан ҳам модификациялар ностабилдир (турғун эмас). Турғун модификациянинг суюқланиш температураси энг юқоридир.

Турли полиморф модификациялардаги триглицеридларнинг кристаллари бир-биридан ёғ кислоталари ацилларининг чекка гуруҳлар текислигига нисбатан қиялиги бурчаги фарқ қилади. ва модификациядаги кристалларда бу бурчак одатда 65 С ни ташкил этади. Суюқланиш температураси паст бўлган -модификациядаги кристалларда ёғ кислоталари ациллари чекка гуруҳлар текислигига нисбатан перпендикуляр жойлашган бўлади.

Қўш сонли углерод атомларидан ташкил топган ёғ кислоталари бўлган триглицеридлар учта полиморф модификация ҳосил қила олади, тоқ сонли углерод атомларидан ташкил топганлари эса тўртта полиморф модификациядаги триглицеридларда кислота ациллари вертикал ўқ атрофига эркин айлана олади. модификацияда эса ациллар маълум тартибда (фикеацияланган) жойлашган.

Суюлтирилган триглицеринларни совутиб қотирилганда, совутиш темпига қараб, биринчи навбатда турли модификациялар ҳосил бўлади. Тез совутилганда одатда биринчи навбатда - модификация ҳосил бўлади. Жуда секинлик билан совутилганда эса биринчи навбатда модификацияси ҳам ҳосил бўлиши мумкин. модификация эса асосан -модификациядан ҳосил бўлади. В1 модификациянинг модификацияга айланиши жуда тез содир бўлади. Бундан ташқари модификация глицеридларни эритувчилардан кристаллизациялаб олишда ҳам ҳосил бўлади.

-модификациянинг модификацияга айланиши қиздирилганда тез амалга ошади.

Тоқ сонли углерод атомларидан иборат ёғ кислоталаридан ташкил топган глицеридларга полиморф ўзгаришлар жуфт сонлиларига нисбатан секинроқ амалга ошади.

-модификациянинг турғунлиги (стабиллиги) глицеридларда ёғ кислоталари молекуляр массаси ошиши билан бирга ошади. Шиша капилярларда глицеридларни жуда тез совутишлганда ҳам -модификация ҳосил бўлади.

Адабиётларда кўрсатилишича моноглицеридлар учта полиморф модификация ҳосил қилади. Унчалик юқори молекуляр бўлмаган диглицеридлар ҳам учта полиморф модификация ҳосил қилади. Юқори молекуляр ёғ кислоталаридан иборат диглицеридлар эса фақат - ва полиморф модификациялар ҳосил қилади.


Ацилглицеринларнинг (глицеридларнинг) физикавий хоссалари.


Глицеридларнинг физикавий хоссалари энг аввало ёғ кислоталарининг таркиби ва структурасига боғлиқ бўлади. Ҳар бир ёғ кислоталаридан ташкил топган глицеридларнинг физикавий хоссаларига яна бу ёғ кислоталари қолдиқларининг (ацилларнинг) молекуладаги жойлашув тартиби ҳам таъсир кўрсатади.

Консистенция. Суюқ ёғ кислоталари глицеридлари суюқ консистенцияга, қаттиқ ёғ кислоталари глицеридлари эса қаттиқ консистенцияга эгадир. Ҳар хил кислотали глицеридлар консистенцияси ёғ кислоталари такибига боғлиқ равишда қаттиқ, суюқ ёки малҳамсимон (мазеобразная) бўлиши мумкин. Глицеридлар консистенциясига ҳосил бўладиган кристаллар ўлчами ва уларнинг полиморф модификациялари таъсир кўрсатади. Кристаллар ўлчами ошиши билан глицеридларнинг қаттиқлиги камаяди. Ностабил полиморф формалардаги глицеридлар стабил формадагиларига нисбатан қаттиқрокдир. Юқорида зикр этилган икки сабаб туфайли совутилган глицеридларнинг қаттиқлик даражаси секин тезликда совутилган глицеридларникига нисбатан юқорироқдир.

Зичлик. Бир хил кислотали триглицеридлар зичлик ёғ кислоталари зичлиги бўйсунадиган қонунларга асосан ўзгаради. Уларнинг зичлиги сувникидан кам бўлиб, температура кўтарилиши билан камая бошлайди. Глицеридлар зичлиги ўзгаришиининг температура коэффицентининг тахминан +/-0,7кг/(м3.град).

Индивидуал глицеридларнинг суюқланиш температураси уларнинг ёғ кислоталари таркиби ва полиморф ҳолатига боғлиқ. Одатда бир хил кислотали қаттиқ кислоталар триглицеридлар стабил суюқланиш температурасидан бирмунча юқорироқ суюқланиш температураларини номоён этади.

Глицеридлар полиморф формалари суюқланиш температураси куйидаги тартибда фарқ қилади:
Ҳар хил кислотали триглицеридлар полиморфизми монотропдир.

Глицеридларнинг қотиш температураси уларнинг суюқланиш температурасига нисбатан уларнинг суюқланиш температурасига нисбатан бирмунча пастрокдир.

Эрувчанлик. Барча глицеридлар перол эфирида, бензин, хлороформ, углерод-(IV) хлоридида, бензолда, диэтил эфирида ва ацетонда яхши эрийди. Суюқланиш температураси юқори бўлган глицеридлар киздирилганда яхши эрийди ва совутилганда эритмадан кристаллизацияланиб ажрала бошлайди.Глицеридларни эритмалардан кристаллизациялаб олиш усули шунга асосланган. Аммо бу усул жуда куп мехнат ва вакт талаб килади. Масалан, 1 кг глицеридлар аралашмасини 20-30 марта қайта кристаллизациялаб бор-йўғи бир неча грамм керакли глицеридни ажратиб олиш мумкин.

Метанол ва этинолда (хусусан киздирилганда) диглицеридлар ва моноглицеридларнинг эрувчанлиги триглицеридларникига нисбатан анчагина юқорироқдир. Аммо шуни хам таъкидлаш керакки ушбу эритувчиларда ўрта ва юқори молекуляр тўйинган ва тўйинмаган кислотали триглицеридларнинг эрувчанлиги деярли нолга тенг .Бу спиртларда кайнатилганла хам ушбу триглицеридлар эрувчанлиги жуда паст .

Қовушқоқлик :Глицеридлар қовушқоқлик фақатгина баъзи бир узил кислотали триглицеридлар учунгина ўрганилган холас . Уларнинг ковушкоклигип уларни ташкил этадиган ё- кислоталари ковушоклигидан анчагина юқори бўлиб уларнинг молекуляр массаси пасайиши билан бирга камаяди . Тўйинмаган ёғ кислоталарига эга бўлган глицеридлар таркибидаги углерод атломлари бир хил бўлган холда қўшбоғлар сони ошиши билан бирга пастрок ковушқоқлик намоён эта бошлайди . Глицеридлар таркибидаги уларнинг қовушқоқлиги камая бошлайди .

1   2   3   4   5   6   7Похожие:

«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Озик -овкат кимёси фанидан маърузалар матни .doc
«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни iconУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти "Экология ва сув ресурслари" кафедраси. Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й
...
«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни iconУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва мелиорация институти экология ва сув ресурсларини бошкариш кафедраси. Экология фанидан маърузалар туплами тошкент 2005 й
Ушбу маърузалар туплами тикхмии илмий-услубий кенгашида куриб чи-килган ва чоп этишга тавсия килинган
«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Валеология фанидан маърузалар матни.doc
«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Генетика фанидан маърузалар матни.doc
«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Математика фанидан маърузалар матни.doc
«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Валеология фанидан маърузалар матни.doc
«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Маънавият асослари фанидан маърузалар матни.doc
«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Менежмент асослари фанидан маърузалар матни.doc
«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Биотехнология асослари фанидан маърузалар матни.doc
«Ёғ ва мойлар технологияси» кафедраси «Ёғлар кимёси» фанидан маърузалар матни iconДокументы
1. /Сервисдаги технологик жараёнлар фанидан Маърузалар матни.doc
Загрузка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации