ДокументыЎзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007 icon

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007

НазваниеЎзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007
страница7/17
Дата01.09.2013
Размер3.47 Mb.
ТипДокументы
скачать
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
1. /Дунёвийлик фалсафаси.docЎзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007
доц. М.Шарипов

5. XIV-XV асрлардаги дунёвий илмлар тараққиётига

Амир Темур фаолиятининг кўрсатган таъсири

Ўрта Осиёнинг мўғуллар томонидан босиб олиниши шу худудда яшаган халқларнинг ҳаётига катта салбий таъсир кўрсатди. Хусусан, илм масканларининг йўқ қилиниши, зиёлиларнинг қувғин остига олиниши IX-XII асрларда яратилган юксак маданиятнинг, шу жумладан илм-фаннинг тараққиётини вақтинча сусайтириб қўйди. Унинг қайтадан гуллаб яшнаши, юқори натижаларга эришиши Амир Темурнинг эзилган халқнинг озодлик, мустақиллик йўлидаги ҳаракатларига бошчилик қилиб, Мовароуннаҳрда кучли марказлашган давлат тузиши, давлат бошлиғи сифатида юритган сиёсати, ташкилотчилик ишлари билан бевосита боғлиқдир. Соҳибқирон, И. Мўминов таъкидлаб ўтганидек, давр эҳтиёжларини англаган ҳолда “аҳоли талабларига пешвоз чиқиб, мамлакатнинг кўп жойларида қурилишлар қилдирди, камида юз йигирма йил давомида нисбий осойишталик ўрнатди. Бу шубҳасиз, мамлакатда экономика, маданият, адабиёт ва санъатнинг ўсишида муҳим омил бўлди”.1

Темур даврида илм-фаннинг тараққий этишига таъсир кўрсатган омиллар ҳақида гапирар эканмиз, биринчи навбатда қатъий тартиб ўрна-тишга эришганини, ҳар бир ишни, шу жумладан, илм ва таълим ишлари-ни белгиланган қонун ва қоидаларга мувофиқ амалга оширганини, бу қо-нун-қоидаларни эса салтанатдаги кишиларнинг турли хил тоифалари билан боғлаб тузганини таъкидлаб ўтиш зарур. Бу ҳақда “Темур тузклари” да қуйидаги сўзлар битилган: “Салтанатим мартабасига зебу–зийнат бердим. Салтанатимни ўн икки тоифага бўлиб, уларга таянган ҳолда иш юргиздим. Салтанатим қонун-қоидаларини ҳам ана шу ўн икки тоифага боғлаб туздим”2.

Амир Темурнинг уламо, фузало, фозиллар тоифасига (биринчи тоифа) алоҳида этибор бергани, уларни ўзига яқинлаштиришга ҳаракат қилган, давлат миқёсида амалга ошириладиган тадбирларни белгилаш, муҳим қарорлар қабул қилишдан аввал кенгашлар чақириб, улар билан маслаҳатлашгани соҳибқироннинг илм-фан аҳлига катта ишонч билдирганлигидан далолат беради.1 Темур кенгашиб, маслаҳатлашиб ўтказилган тадбир саноқсиз лашкар ожизлик қилган кучни енгишга имкон беради, деб ҳисоблаган. Ана шунинг учун ҳам у олимлар ва руҳонийларга мурожаат қилиб, улардан мамлакатни бошқаришда ўз маслаҳатлари билан ёрдам беришларини сўраган.

Бу жиҳатдан Шарофуддин Али Яздийнинг “Зафарнома” китобида берилган Темурнинг янгидан бунёд этилган Боилкан шаҳрида олим-фузалолар билан ўтказган кенгаши ҳақидаги маълумот диққатга сазовордир. Бу кенгашдаги нутқида у шундай деган: “Фан ва диннинг машҳур кишилари ўз маслаҳатлари билан подшоҳларга ёрдам бериб келганлар. Сизлар эса менга нисбатан бундай қилмаяпсизлар. Менинг мақсадим мамлакатда адолат ўрнатиш, тартиб ва тинчликни мустаҳкамлаш, фуқаронинг турмушини яхшилаш, юртимизда қурилишни кучайтириш, давлатимизни ривожлантиришдир.Сизлар бу ишларни амалга оширишга менга ўз маслаҳатларингиз билан кўмаклашишларингиз керак”2.

Амир темурнинг илм-фан аҳлига бўлган муносабати давлатни идора қилиш, салтанат саройида ўтириш, маошлар тайинлаш ва шу кабилар ҳақидаги тузукларида алоҳида қайд қилинган3. Хусусан, у олимлар, донишмандларга саройда ўтказиладиган мажлисларда ўзининг ўнг тарафидан-улуғ кишилар учун мўлжалланган томонидан ўрин берган4.

Худди ана шундай ҳурмат ва эҳтиромни Соҳибқирон ўзи забт этган мамлакатлардаги олиму фузало, доно кишиларга нисбатан ҳам кўрсатган. “Қайси мамлакатни забт этган бўлсам, -деб таъкидлайди бу ҳақда Амир Темур, -ўша ернинг обрў-эътиборлик кишиларинии азиз тутдим, саййидлари, уламолари, фузало ва машойихларига таъзим бажо келтирдим ва ҳурматладим, уларга суюрғол, вазифалар бериб, маошларини белгиладим”.1

Темур даврида илм-фаннинг қайтадан ривож топишига таъсир кўрсатган омиллардан яна бири қўшни мамлакатлар, айниқса Хитой, ҳиндистон билан иқтисодий ва маданий алоқаларнинг кучайиши бўлди. Турли мамлакатлардаги илмий марказлар, олимлар ўртасидаги алоқаларнинг ўрнатилиши, халқларнинг бир-бирининг тарихини, маданиятини ўрганиши, илм-фан соҳасидаги эришган натижалари билан танишиши илмий билимлар тараққиёти учун қулай шароит туғдирган.

Темур салтанатида илм-фаннинг тараққий этишида ўтмиш маданий бойликларини ўрганишга эътибор берилиши ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлди. Бу давр олимлари Қадимги Юнонистон мутафаккирларининг илмий мерослари, хусусан Арасту асарларининг Ал-Киндий томонидан амалга оширилган таржимаси, Евклиднинг математикага оид 13 китобини ўз ичига олган “Асослар” асарининг, Птоломейнинг “Алмагест” китобининг Беруний томонидан санскрит тилига таржималари ва шу кабилар билан таниш эдилар. Уларда Хитой ва Ҳинд олимларининг риёзиёт, фалакиёт, тиббиёт, кимё, адабиёт, тарих каби илм соҳаларидаги тадқиқотларига, чунончи ҳиндларнинг “Калила ва Димна” асарига бўлган қизиқиши кучли эди.2Шунингдек, XIV-XV асрларда илм-фаннинг юксалиши учун IX-XII асрларда Ўрта Осиёда яратилган маданиятнинг, хусусан Хоразмий, Форобий, Ибн Сино, Беруний, Умар Хайём, Насриддин Тусий каби жаҳонга машҳур бўлган алломаларнинг илмий меросининг ғоявий манбаа бўлиб хизмат қилганлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш зарур. Юқорида қайд этиб ўтилган олимлар ва бошқа шунга ўхшаш ҳодисалар Ўрта Осиёда илм-фаннинг истилолар, сиёсий вазиятларининг ўзгариши таъсирида тараққиётдан тўхтаб қолишга йўл қўймаган ва илмий билимлар ривожидаги ворисликнинг сақланишига ёрдам берган. Бундай ворисликни Темур ва темурийлар давридаги илму-фан тараққиётининг барча йўналишларида,, хусусан риёзиёт соҳасида кузатиш мумкин. Таниқли голландиялик математик ва фан тарихи билимдони Д.Я.Стройкнигнг фикрича, “ислом дунёсида бўлган кўп урушлар, сиёсий ва этнологик ўзгаришлар математика ва астрономия ривожида юксалиш ва қулашларга сабаб бўлсада, илмий марказлардан бирининг йўқолиши ва бошқаларининг пайдо бўлишига олиб келган бўлсада, бу фанларнинг умумий ҳарактери, тараққиётининг асосий йўналишига таъсир эта олмаган”.1

Ҳақиқатан ҳам ал-Хоразмийнинг асарларидаги ҳиндларнинг ўнлик саноқ системасининг талқини ва ривожлантирилиши, “Китоб ал-жабр вал-муқобала” да таклиф қилинган тенгламаларни ечишнинг икки хил усули ва шу каби муҳим кашфиётлар ал-Кошийнинг ўнлик касрларни ихтиро қилишида, учичи дарражали тенгламаларни ечиш усулини топишида ва умуман юқори даражали алгебраик тенламаларни ечиш методини кўрсатишда ўз давомини топган ва чуқурлаштирган бўлиб, риёзиётдаги алгоритмик-алгебраик руҳнинг мустаҳкамланишига хизмат қилган.

Шуниси диққатга сазоворки, ислом мамлакатларида риёзиёт айнан ана шу алгоритмик-алгебраик йўналишда қадимги дунёдаги риёзиётга нисбатан илгарилаб кетган ва у даражага Ғарбий Европада фақат XVI асрдагина эришган. 2

Яна шуни айтиш керакки, XIX аср ўрталаригача алгебрада унинг Шарқдан келиб чиққанлиги, аксиоматик методнинг ишлатилмаслиги билан Евклид геометриясидан кескин фарқ қилиши сезилиб турган. Уларнинг келиб чиқишидаги фарқ хато ҳозирги пайтдаги алгебра ва геометрияга оид мактаб дарсликларида ҳам сезилиб туради.1

Албатта, юқорида билдирилган фикрлар ислом мамлакатларида, шу жумладан Темур ва темурийлар бошқарган давлатда риёзиётнинг бошқа йўналишларида тадқиқотлар етарли даражада олиб борилмаган, деган маънони англатмайди. Буни тасдиқловчи далиллар мавжуд. Масалан, Умар Хайёмнинг “Евклид китобининг қийин постулатларига шарҳлар” асарида Евклиднинг параллел чизиқлар ҳақидаги постулатини исбот қилишга уриниб, тўртбурчакнинг ўткир, ўтмас ва тўғри бурчаклари тўғрисида қурган учта фарази, илгари сурган ғоялари Насриддин Тусий асарларида тасдиқланади, ҳамда кейинчалик ал-Кошийнинг айлананинг узунлигини ўлчаши, П сонининг қийматини аниқлаши билан тўлдирилади. Риёзиётнинг бу йўналишида қилинган ишлар геометрия, тригонометрияларни юсак чўққиларга кўтариб, XIX асрда ноэвклид геметриясини яратиш учун зарур шарт-шароитларини ташкил этган.2

XIV-XV асрларда фалакиёт илмида ҳам катта муваффақиётлар қўлга киритилганлигини таъкидлаб ўтиш зарур. 1929 йилда Улуғбекнинг Самарқандда расадхона қурдириши, фалакиёт-риёзиёт мактабига асос солиши, жуда кўп жойларда мадрасалар барпо қилдириши Темур даврида илм-фан йўлида бошланган ишларнинг давоми ва натижаси бўлди. Улуғбек мактабидан Мансур Коший, Марям Чалабий, Қозизода Румий, Али Қушчи, Ғиёсиддин Жамшид каби олимлар етишиб чиқиб, улар фалакиёт ҳамда риёзиёт илмларининг тараққиётига улкан ҳисса қўшдилар.

Расадхонада ўрганилган 1018 юлдузнинг координаталари-ю уларнинг юлдузлар тўпламларидаги ҳолатлари ва ҳаракатлари ҳақида маълумотларни ўз ичига олган “Зижи Кўрагоний” (“Янги астрономик жадваллар”) асари XIV-XV асрлардаги илм-фан тараққиётининг энг юксак чўққисини ташкил этади. Бу асарда расадхонада ўлчаш натижасида ҳосил бўлган рақамлар риёзиёт қолипига тушурилиб, уларга хос қонуниятлар аниқланган, қоидалар яратилган, яъни тадқиқот натижалари каталог ҳолига келтирилган, вақт (йил, ой, кун) ҳақида 20 та жадвал тузилган.1

XIV-XV асрларда Ўрта осиёда табиатшуносликнинг ҳам турли соҳалрида тадқиқот ишлари олиб борилган.2 Бу даврда тилшунос олимлар, ижодкорлар ҳам кўзга кўринарли асарлар яратган. Темур уларнинг ижодини диққат билан кузатиб ьорган, ишларини қўллаб-қувватлаган. Ўзи ҳам бадиий адабиётга. Айниқса паоэзияга жуда қизиққан. Бунга А.Навоийнинг қуйидаги сўзлари гувоҳлик беради. “Темур Кўрагон... агарчи назм айтмоққа илтифот қилмайдурлар, аммо назм ва насрни андоқ хўўб маҳал ва мавқеда ўқубдурларким, анингдек бир байт ўқуғони минг яхши байт айтконича бор.3

Бадиий адабиётга ана шундай катта эътибор бўлганлиги учун ҳам Темур замонидан Шоҳруҳ Султон замонининг охиригача турк тилида ижод қилувчи Саккокий, Ҳайдар Хоразмий, Атоий, Яқиний, Амирий, Гадоий ва бошқа шоир ҳамда ёзувчилар етишиб қчиққанини Навоий мамнунлик билан қайд қилади4. Айнан ана шу даврда Давлатшоҳ Самарқандий “Тазкират уш-шуаро” (Шоирлар ҳақида тазкира) рисоласини, “Дурбек “Юсуф ва Зулайҳо” достонини, Ҳайдар Хоразмий “Маҳзун ул-асрор (сирлар хазинаси) асарини , Жомий эса бир неча ўнлаб йирик бадиий асарларни яратган.

Ниҳоят XV асрда адабиёт, бадиий ижодиёт Алишер Навои тимсолида ўзининг баланд чўққисига кўтарилганлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш зарур. XIV-XV асрларда Ўрта Осиёда фалсафа, мантиқ фанлари ҳам ривож топди. Бунга Умар Тафтозоний, Мир Сайид Журжонийларнинг қўшган ҳиссалари каттадир. Хусусан, Журжоний ислом фалсафаси билан Калом, мантиқ, табиатшуносликка ойид билимларни чуқур ўрганиб, элликдан ортиқроқ илмий асарлар, шу жумладан “Борлиқ ҳақида рисола”, “Дунё акс этувчи кўзгу”, “Мантиқ усули”, “Мунозара олиб боришнинг қоидалари ҳақида рисола”ларни ёзди. Чағминий, Насриддин Тусий каби мутаффаккирларнинг китобларини шарҳлади ва тарғиб қилди. Ислом динининг негизида ётган ғояларнинг чуқур фалсафий маънога эгалигини, унда меҳнат, адолат, иймон, эътиқод, ҳалоллик, ватанпарварлик кабиларнинг умуланишини таъкидлайди ва шунинг учун ҳам давлатниг мустаҳкам бўлишини таминлайдиган омиллардан бири сифатида уни мавжуд шароит билан боғлаб янгилашни ва кенг тарғиб қилишни таклиф этади.

Бу ерда Журжонийнинг Амир Темурга йўллаган мактубини эслаш ўринлидир. Ўзининг хатида мутафаккир ислом олимларининг Аллоҳи таоло ҳазрати ҳар юз йилда бир кишини динни янгиловчи ва ривожлантирувчи сифатида ихтиёр этган, хусусан, хижрада саккизинчи юз йиллик бошида Амир Соҳибқиронни ана шундай киши деб қабул қилгани тўғрисида якдиллик билан фикр билдираётганларини маълум қилиб, Темурга дину-шариатни ривожлантириш йўлида олиб борилаётган ишларни кучайтиришга чақиради ва омад тилаб қолади.1 Бу мактубни Соҳибқирон пири бўлмиш Абу Бакр Тойбадийга жўнатади ва у мактуб четига қуйидаги сўзларни битиб қайтаради: “...Дин янгилаш, шариатга ривож беришдек улкан ишда Тангри таоло сенга ёрдам бағишлашидир...”2

Шундан сўнг Соҳибқирон шариат ривожи учун илгаригидан ҳам кўпроқ сайи-ҳаракат қилганини, мактуб мазмуни бошидан ўтказган воқеалари тўпланган тарих дафтарига3 ёзишларини ҳамда дину-шариат ишлари тузукини тартибга келтиришларини тугатганини айтади1. Умуман у динга салтанат биносини мустаҳкамлайдиган омил деб қарайди ва шунга мувофиқ иш тутади.2 Темур ҳар бир шаҳарда масжид ва мадрасалар, хонақолар қуришни буюради, ҳар бир шаҳарга ислом дини илмлари бўлган тафсир (Қуръон шарҳи), ҳадис (Муҳаммад пайғамбарнинг айтганлари), фикҳ (мусулмон ҳуқуқшунослиги)дан дарс бериш учун олимлар ва мударрислар тайинлайди.3

Темур даврида ислом динини янгилаш ва кенг тарғиб қилиш, уни ривожлантиришга эътибор берилиши, ислом дини илмларининг билимнинг муҳим бир йўналиши деб ҳисобланиши маълум бир даражада ислом дини доирасида, Қуръон ва Хадис аҳкомига мос равишда пайдо бўлган таълимотларининг катта таъсир кучига эга бўлганлиги билан боғлиқдир. Тасаввуфнинг, айниқса, XIV асрда Ўрта Осиёда пайдо бўлган Нақшбандия тариқатида илгари сурилган таркидунёчиликдан воз кечиш, инсоф, иймон, мехнатсеварлик, ватанпарварлик ҳақидаги фикрларни, биринчи навбатда Баҳоввуддин Нақшбанднинг “Дилингга оллоҳни жо қил, қулингни илмга тут”, деган сўзларини Темур давридаги илм-марифатнинг, адабиётнинг йирик номаёндалари акс эттирганлар, кенг тарғиб қилганлар.

Юқорида билдирилган фикрларга якун ясар эканмиз, Амир Темур фаолиятининг илм фан тараққиётига катта таъсир кўрсатганини, илмий билимнинг турли соҳаларида улкан натижаларга эришишга имкон берганини қайд этиш лозим. Темур даврида фан Ўрта Осиёдаги илмий билишга хос анъаналарни, хусусан, IX-XII асрларда яратилган ва Шарқдаги Уйгониш даврини ташкил этган илмий билимлар ва умуман маънавий қадриятларни ўзида ифода қилган, уларни бойитган ҳолда жаҳон фани ва маданиятининг ривожига улкан ҳисса бўлиб қўшилди. Бу давр фани эришган натижаларни ўрганиш маънавий қадриятларимизни англашнинг муҳим воситаларидан биридир.

доц. Г.Абдуллаханова

6. Хорезмская Академия Мамуна крупнейщий

центр светской науки и просвещении

в средневековья

В историю человеческой цивилизации народы всего мира внесли свой вклад, как в развитие науки, так и культуры. Центрально-Азиатский регион также внес свою значительную лепту в развитие человеческой цивилизации. В средневековые времена, в Центральной Азии было много ученых и научных школ, и Академия Мамуна в Хорезме может послужить тому ярким примером.

Сегодня, благодаря бережному отношению к материальным и духовным ценностям, являющимся достоянием всего человечества, изучению древних источников в их первозданном виде и сохранению их для грядущих поколений заново открываются многие, еще недостаточно исследованные грани нашей истории.

11 ноября 1997 г. был издан Указ Президента Республики Узбекистан И.Каримова "О возрождении Хорезмской Академии Мамуна".

Этот шаг был продиктован необходимостью повышения научного потенциала и дальнейшего развития науки в регионе, создал возможность привлечения в науку и поддержки талантливых ученых.

Хорезмская земля издревле славилась учеными и образованными людьми, великими мыслителями. Из истории известно, что научно-культурная среда Хорезма имела большое значение в жизни и деятельности таких всемирно известных ученых, как Абу Райхон Беруни, Абу Сахл Масихий, Ал-Хорезми, Замахшари, Кубро и других, оставивших неизгладимый след в истории человечества.

Созданная в ХI в. Хорезмская академия Мамуна сыграла важную роль в развитии науки не только нашей страны, но и всего мира. За короткий срок своего существования (1004 -1017 гг.) она оставила светлый след в научной и культурной жизни средневекового общества.

В 2003 г. была принята Резолюция 32 сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО, а 9 ноября 2004 г. было принято постановление Кабинета Министров "О праздновании 1000-летия Хорезмской академии Мамуна". Это дало толчок к мировым исследованиям известной средневековой учебной Академии и увеличило общественное понятие о научном и культурном наследии Узбекистана.

«Возрожденная академия Мамуна, тысячелетие которой с участием широкой международной общественности готовится отметить вся наша страна, может и должна быть не просто региональным отделением республиканской Академии наук, а уникальным в своем роде, известным во всем мире исследовательским центром, - отмечает И.Каримов. - Для этого необходимо тщательно выбирать направления научных исследований. Ученые современной академии Мамуна призваны открыть все неизвестные страницы истории. Именно отсюда ученые должны также сказать свое авторитетное, подтвержденное научными исследованиями слово об экологии края, проблемах минерализации местных подземных вод и почв, о многом другом, чем отличается Хорезм от других регионов».

Академия - название некоторых научных учреждений, обществ и учебных заведений.

Слово «Академия» происходит от имени мифического героя Академа (Akademos), в честь которого была названа местность вблизи Афин, где в IV в. до н. э. (388 г.) Платон читал лекции своим ученикам.

Платоновская Академии - древнегреческая философская школа, основана Платоном около 387 г. до н. э. в Афинах и имела статус культового союза. Члены Академии платили ежемесячные членские взносы. Учителя и ученики жили совместно в пригородных домах. Учебные занятия и диспуты проходили по строго определенному расписанию. Эта академия была закрыта в 529 г.

Традиция Платоновской академии возобновилась в Афинской школе среднего платонизма (сер. I - II вв.) и неоплатонизма (IV – середина VI вв.). В эпоху Возрождения Платоновская академия учреждена во Флоренции (1459 – 1521 гг.) во главе с М. Фичино.

В эпоху эллинизма возникли научные общества, приближавшиеся по типу к Академии (Александрийский Мусейон, III в. до н. э.).

В Европе XV – XVI вв. Академией назывались различные научные общества Италии, деятельность которых имела преимущественно гуманитарную направленность.

В XVII в. возникает ряд научных обществ - Академий, ставивших в центре внимания проблемы естествознания.

Со 2-й половины XVII в., при поддержке государственных властей, начинают создаваться Академии как национальные научные центры: Королевское общество в Лондоне (1660 г.), АН в Париже (1666 г.), Прусская АН в Берлине (1700 г.), Петербургская АН (1724 г.) и др. В 1783 - 1841 гг. в России, кроме АН, существовала Академия Российская, занимавшаяся вопросами русского языка и словесности.

На Востоке в средние века наибольшую известность получили «Дом мудрости» («Байтул -хикма») в Багдаде (IX в.), «Академия Мамуна» («Дорул-хикма» (по некоторым источникам: «Мажлиси Уламо» - «Собрание мудрых») в Хорезме (начало XI в.), научные общества при обсерваториях в Мараге (XIII в.), Самарканде (XV в.).

Необходимо отметить, что в Багдадской академии «Байтул -хикма» трудились наши соотечественники - выходцы из Туркестанского края. Среди них: аль-Хорезми, Фергани, Хабаш Хосиб. Основателем Багдадской Академии был Маму́н, Аль-Мамун (786833 гг.) — багдадский халиф из династии Аббасидов, сын Харуна аль-Рашида. Мать Мамуна была персидского происхождения. После смерти отца халифом стал его брат Аль-Амин, а Мамун стал губернатором Хорасана. В ходе вспыхнувшей гражданской войны, Мамун захватил Багдад и стал халифом (с 813 по 833 гг.) Он стал привлекать к управлению государством ученых и создал Дом Мудрости (Бейт аль-Хикма). Сотрудниками Дома мудрости были многие великие ученые Арабского халифата, такие как аль-Хорезми и аль-Кинди. Одним из значимых направлений деятельности Дома мудрости был перевод манускриптов древнегреческих ученых на арабский язык.

Толчком к развитию мусульманской науки для Мамуна послужило сновидение, которое дало ему “сверхъестественный” стимул. Во сне Мамуну явился дух Аристотеля (халиф прекрасно знал его сочинения), доказавшего халифу, что между религией и разумом нет противоречия. Поэтому не обременённый больше никакими колебаниями Мамун распорядился построить Дом мудрости – библиотеку. Здесь были собраны и переведены на арабский язык труды греческих, персидских, индийских учёных, а извлечённое при этом знание – исследовано, воспроизведено и развито.

Если эпоха Возрождения в Европе приходилась на ХVI в., то подобный светлый период в Азии был раньше – в IX-X вв.. Тогда бурное развитие получили различные науки, и здесь особую роль сыграла Хорезмская академия Мамуна. Она как научная школа была создана в условиях политической стабильности, экономического и социального развития Хорезма в 1004 г. в Гурганче (нынешний Ургенч).

В организации этого научного заведения, которому не было равных в то время и где были собраны самые известные в мире ученые, заслуга Мамунидов несравненна. Они правили великим государством Хорезма  с 992 по 1017 годы.

Справка

Хорезмшахи (995 – 1511 гг.). Хорезм (Хварасм). Столица - Гургандж (Ургенч). Титул: хорезмшах.
Мамуниды (995 – 1017 гг.).
1. Мамун I (995 – 997 гг.).
2. Абу-ль-Хасан Али, сын (997 – 1009 гг.).
3. Абу-ль-Аббас Мамун II, брат (1009 – 1017 гг.) Мамун II погиб в 1017 г., когда Хорезм завоевал султан Махмуд Газневи
4. Абу-ль-Харис Муҳаммед, сын (1017 г.)


Под патронажем влиятельного хорезмшаха Мамуна (997-1010 гг.) в 1004-1005 гг. сложилось и развивалось научное сообщество, известное под названием Академия Мамуна. В 996 г. правителем Хорезма Мамун ибн Муҳаммедом была создана «Академия хорезмшаха Мамуна» (вошедшая в историю с легкой руки известного немецкого востоковеда Карла Брокельмана как Академия Мамуна).

Хорезмский шах Али ибн Мамун (997-1010 гг.) предоставил широкие возможности ученым  для ведения всесторонних научных исследований, творческой деятельности. Он собрал вокруг себя свободомыслящих людей с широким кругозором, людей талантливых, с большим багажом знаний. По приглашению дяди шаха, ученого своего времени Абу Насра ибн Ирака в 1004 г. в Гурганжу вернулся Абу Райхан Беруни, живший в то время за границей.

Их взгляды по многим вопросам совпадали, у них было много общих интересов. С  Ближнего и Среднего Востока в Гурганжу они пригласили многих талантливых ученых. В Академии Мамуна трудились такие ученые, как Абу Райхон Беруни (являлся руководителем академии), Абу Али ибн Сино,  Абу Сахл аль Масихий аль Журджаний, Абу Наср ибн Ирак, Абу Саид ибн Муҳаммад ибн Мискавайх, Абул Хайр Хаммор, Абу Мансур ас-Саолиби, Ахмад Муҳаммад ас-Сахрий, Зайниддин Журжони, Абул Хасан Маъмун, Абу Муҳаммад Хоразми, Абу-л-Фараж ибн Хинду и другие.

В 1004 г. в Гурганже по высочайшему указу шаха Мамуна ибн Мамуна были созданы все условия для всесторонней деятельности академии, а необходимые средства выделялись из  государственной казны. Здесь, как и в академиях Платона (Афины), «Байт-ул-хикма» (Багдад) велись научные исследования  по математике, астрономии, химии, геодезии, минералогии, медицине, фармацевтике. В академии изучались и переводились научные труды арабских, индийских и греческих ученых, глубоко исследовались  известные научные открытия Аль-Хорезми и Аль-Фергани, впервые в мире призадумались над идеей полета человека в космос и старались ее осуществить.  Есть сведения о том, что астроном Абу Наср Исмаил ибн Хаммод  Фараби аль Жавҳари (940-1008 гг.) впервые на территории Хорезма создал крылья и полетел. Это зафиксировано в рукописи, которая сегодня хранится в Санкт-Петербурге.

Идеи, над которыми работали в академии Мамуна, еще более пятисот лет служили фактором развития науки во всем мире. И не случайно. Например, ученый Абу Наср ибн Ирак аль Жади по прозвищу «Математик  всех математиков», получил почетное звание Второго Птоломея за научные произведения по астрономии.  Известный философ Абдулхайр ибн Хаммор за научные труды по медицине был удостоен звания «Второй Гиппократ», а ученый-медик Абу Сахл аль-Масихий был даже наставником самого Ибн Сино. Руководитель же академии Абу Рейхан Беруни занимался почти всеми областями науки и благодаря своим исследованиям был примером для остальных ученых.  Его произведения по геодезии и математике до сих пор являются настольными книгами для многих ученых. Беруни первым в Средней Азии написал «Фармацевтическую книгу в медицине». О существовании американского континента он знал задолго до европейцев, примерно за 450 лет. В своем произведении «Памятники древних народов» ученый оставил бесценные сведения  о летоисчислении, календарях, праздниках, обычаях таких древних народов, как греки, иранцы, хорезмийцы. По мнению Беруни, в древности астрономы Хорезма  лучше знали порядок расположения звезд, чем  арабы. Нельзя не вспомнить, конечно, и об известном энциклопедисте академии Мамуна Ибн Сино, который  прославился на весь мир своим «Каноном врачебной науки» и получил прозвище «Отец медицины». В Хорезме он занимался также математикой и астрономией. А такой ученый академии, как Абу Мансур ас-Саолибий, известен своими научными трудами по истории, философии, литературе, логике, арабскому языку. Он написал 51 произведение.  В его брошюре «Единственная  жемчужина о добродетельных людях времени» приводятся  сведения об  Абу Бакре Муҳаммаде ибн аль-Аббасе аль-Харезми, Абу Саиде Ахмад ибн Шабиб ат-Шабибий, Абул Хасане Мамун ибн Муҳаммаде ибн Мамуне и еще о 124 ученых, литераторах, государственных деятелях Средней Азии и Хорезма. В становлении астрономической школы Улугбека велика роль Хорезмской академии Мамуна. Произведения  по астрономии  Абу Насра ибн Ирака, Беруни и Чагмони здесь изучались в качестве учебников.

Девизом академии Мамуна были слова: «Наука во благо людей».

Ученые, творившие в Академии Мамуна, создали основополагающие для своего времени фундаментальные труды по важнейшим отраслям знаний: астрономии, математике, географии, медицине, физиологии, химии, алгебре, геометрии и истории религии. Здесь выполнялись переводческие работы, изучались труды арабских, индийских, греческих мыслителей.

Исследования в математике проводили Абу Мансур бин Ирок, Беруни и Абу Хайр Хаммор. Ибр Ирок, учитель Беруни, написал около 30 научных книг по математике и астрономии. Сам Беруни, в своих 150 книгах, писал статьи по математике и астрономии. Теорема о качествах равнобедренного треугольника была доказана Абу Хайр Хаммором и широко известна как «Теорема Хаммори» (Аш-Шакл ал-Хаммори).

Беруни и Ибн Сино внесли свой вклад в развитие химии. Беруни доказал связь между сравнительной массой субстанции и её химическим составом в своей статье о «Сравнительной массе». Ибн Сино провел химические эксперименты по преобразованию субстанций и эти результаты были описаны в статье «Трактат о Философском Камне». Как известно, эта статья появилась в Хорезме в 1005г.

Учеными Абу Сахл ал-Масихи, Абу Хайр Хамором, Ибн Сино и Беруни написаны научные работы по медицине. В частности, Абу Хайр Хаммор был известен как «Второй Гиппократ» за свои инновационные теоретические учения в таких сферах медицины, как человеческая анатомия, диеты пожилых людей, методы медицинских экспериментов, продовольственные субстанции и эпилепсия. Абу Сахл ал-Масихи получил известность своими практическими учениями в медицине. Ибн Сино, несмотря на свое короткое 5-летнее пребывание в Хорезме (1005-1010 гг.), написал очень важные статьи по лечению ран (Дафал-мадор).

Исследования по географии были в основном, связаны с именем Беруни. С 16 лет он проводил много времени, измеряя географическую широту различных мест, к примеру, он рассчитал географическую широту города Кят в Хорезме. В 994 г. он смог измерить точный уровень отклонения эклиптической плоскости села Бушканз (между западным берегом Амударьи и городом Кят) по отношению к экватору. В 995 г. Беруни начал исследования по созданию картины Земли в форме глобуса. Это было первым рисунком Земли в форме глобуса с рельефом. Беруни написал научные статьи по различным направлениям географии, таким как, естественная география, гидрология и минералогия.

Академия Мамуна в Хорезме также славилась своими исследованиями по социальным наукам. Философия была глубоко изучена во время переписки Беруни с Ибн Сино. Оба ученых выразили свои точки зрения по философским идеям Аристотеля о конце мира. Беруни и Ибн Сино были сторонниками существования других миров и других культур.

Широко были развернуты в Академии Мамуна в Хорезме. исследования по истории. Для продолжения академических традиций Беруни написал книгу - «Известные Личности Хорезма» или «Историю Хорезма». К сожалению, книга не сохранилась и основная часть книги была описана в книге Абу Фазл Байхахий «История Масуди», которая была посвящена султану Масуд Газнавий. Помимо этого учеными была найдена информация об истории в других книгах Беруни, таких как «Памятники», «Знание» (Ат-Тафхим) и «Индия».

Судя по книгам ас-Саолиби «Удивительная информация» («Латоиф ал-маориф», Х-ХI вв.), ас-Самони «Книга о Предках» («Китоб ал-ансоб» ХII в.), Ёкут ал-Хамавий «Энциклопедия писателей» (Мужам ал-удабо) и других, Академия Мамуна пользовалась славой центра литературы и искусства. Много поэтов и писателей, такие как, Ахмад бин Муҳаммад бин Сахрий, Абдуллох бин Хамид, Абу Сайид бин Шабиб, Абу Хасан бин Мамун, Абу Абдуллох ат-Тохир, Иброхим Ракконий, работали в Академии Мамуна. Советник при Хорезшахе ас-Сахлий писал стихи и регулярно организовывал соревнования по литературе в Академии Мамуна в Хорезме.

В эту эпоху ученые-лингвисты в Академии Мамуна разработали грамматику арабского языка и словарь, который был важным инструментом для научного общения.

Видным крупнейший ученый своего времени был Абу Сахл ал-Масихи. Он занимался астрономией, математикой, философией и медициной, но в истории науки он больше известен как врач. По приглашению хорезмшаха Мамуна ибн Муҳаммада Масихи приезжает в Хорезм, где встречается со многими крупными учеными своего времени. А с Ибн Синой у него были не только дружеские отношения — согласно средневековым источникам, Масихи был учителем Ибн Сины в области медицины. В 1010 г. Масихи отказывается ехать в Газну ко двору султана Махмуда и вместе с Ибн Синой тайно отправляется в Хорасан, но, не выдержав трудностей в пути, умирает в возрасте 40 лет. Точное количество трудов Масихи неизвестно. Согласно источникам, только для Беруни он написал двенадцать сочинений, время их написания попадает на 998—1004 гг. Будучи ученым, Масихи также увлекался поэзией и писал стихи. Самым значительным его трудом является «Сто книг по медицинскому искусству», охватывающий почти все вопросы медицины того времени. Позднее это сочинение было использовано Ибн Синой в его «Каноне врачебной науки».

Еще одно известное имя - Абу Наср ибн Ирак, принадлежащий к семейству хорезмшахов Афригидов. Был одним из известных ученых Академии Мамуна, являлся воспитателем и учителем Беруни. Он работал в Кяте, а после 1017 г. — в Газне. Его исследования и труды в области математики и астрономии способствовали развитию точных наук того времени. Труды ученого оказали большое влияние в первую очередь на Беруни. С самого рождения (973 г.) до последних дней жизни Абу Насра (1036 г.), то есть более 60 лет, Беруни был вместе с учителем. Это пожизненное сотрудничество двух великих ученых было чрезвычайно плодовитым для средневековых точных наук. Ибн Ирак впервые в истории науки доказал теорему синусов не только для плоских, но и для сферических треугольников. Введение теоремы синусов явилось важным открытием в истории математики, она по существу заменила в средневековой восточной математике теорему греческого ученого Менелая о «шести величинах». Оценивая его труды, Омар Хайям писал: «Самым великим из тех ученых, кто занимался математикой, является Абу Наср ибн Ирак». Но главной заслугой Ибн Ирака считается то, что он воспитал такого ученика, как Беруни.

Гиппократом своего времени называли Ибн ал-Хаммара. Он родился в 942 г. в Багдаде. Позже приезжает в Хорезм. Начав здесь свою научную деятельность при дворе хорезмшаха Мамуна, становится одним из ведущих ученых Академии Мамуна. После 1017 г. последние годы жизни он проводит в Газне, где и умер в 1030 г. Ал-Хаммар был популярен как искусный переводчик сочинений Аристотеля. В частности, он перевел его «Метеорологию». Кроме переводов, перу Ибн ал-Хаммара принадлежат несколько оригинальных трудов по философии и медицине, которые, к сожалению, не дошли до нас. В его трудах говорится об анатомии, питании, эпилепсии.

Согласно средневековым источникам, известным литератором и поэтом, а также искусным писарем своего времени был еще один член академии - ас-Сахри. В юные годы он служил у буидского визиря ас-Сахиба Исмаила ибн Аббада и участвовал в поэтических диспутах. Во времена правления хорезмшаха Мамуна ибн Мамуна ас-Сахри приезжает в Хорезм, где его хорошо принимают. Ас-Сахри некоторое время служит во дворце, но его жизнь закончилась трагически — в 1015 г. он был казнен. Причины его казни неизвестны.

Также нельзя не упомянуть ас-Сахли - одного из высокообразованных людей своего времени, визиря хорезмшаха Мамуна. Он не только покровительствовал ученым и поэтам, чем снискал их уважение и признательность, но и сам писал стихи. Видные ученые Хорезмской академии, такие, как Ибн Сина, Беруни, посвящали ему свои труды.

В Рее работал Абу Махмуд Хамид ал-Худжанди (умер около 1000 г.), уроженец Ходжента (бывший Ленинабад, ныне Ходжент). Ал-Беруни, лично с ним знакомый, говорил о нем, что "Абу Махмуд - исключительное явление своей эпохи в деле изготовления астролябий и других астрономических инструментов". Ал-Худжанди построил огромный секстант, названный им в честь султана "Фахриевым секстантом". Ал-Беруни посвятил описанию этого секстанта специальный трактат "Сообщение об инструменте, называемом Фахриевым секстантом" (Хикайа ал-ала ал-мусамма ас-суде ал-Фахри). Ал-Худжанди был также автором нескольких трактатов о построении астролябий и других инструментов, из которых выделяются "Книга о всеохватывающем астрономическом инструменте" (Китаб ал-ала аш-шамила фи-л-фа-лак), "Трактат об универсальном тимпане [для всех] горизонтов" (Рисала ас-сафиха ал-афакиййа ал-джами`а) и "Книга о действиях с [астролябией] заркала" (Китаб ал-`амал би-з-заркала). Последние два трактата, от которых сохранились только названия, по-видимому, были посвящены построению и применению астролябии заркала, впоследствии получившей значительное распространение в связи с деятельностью испанского астронома аз-Заркали, получившего имя по этой астролябии. Слово "заркала" - не арабское, возможно, что название этого инструмента, изображающего небесный свод "как зеркало", происходит от русского слова "зеркало" и попало к ал-Худжанди от какого-нибудь выходца из Руси.

Ибн Мискавайх Абу Али Ахмед ибн Муҳаммед (также Ибн Йакуб Мискавайх) (около 932/9361030 гг.) - арабоязычный историк, поэт и философ. Написал труды по всеобщей истории, трактаты по философии и этике. Автор «Книги опытов народов» — первого после сочинения Табари значительного труда по всеобщей истории. В ней особенно важны разделы о политической истории Халифата X в.

Ибн Мискавайха нередко именуют «Третьим Учителем» в истории исламской философской мысли и «первым мусульманином, подошедшим к изучению этической философии с научной точки зрения».

Ибн Мискавайх родился в городе ар-Рее (современный город Рай в Иране), неподалёку от современного Тегерана. Упоминается несколько дат рождения Ибн Мискавайха, но условно годом его рождения считают 320-й год хиджры (932 г. н. э.).

В раннем детстве Ибн Мискавайх начал изучать литературу, медицину, алхимию и историю. С юношества он находился на службе в качестве секретаря и библиотекаря у визирей династии Бувайхидов: ал-Мухаллаби, Ибн ал-Амида, Адуд ад-Даула, Самсам ад-Даула. Служба у визирей Му’изза ал-Даула, ал-Мухаллаби и Адуд ад-Даула проходила в Багдаде, столице Халифата и главном центре арабо-мусульманской культуры X в. Ибн ал-Амид был выдающейся фигурой в литературе того времени, его сын Абд ал-Фаз также знаменит своими литературными дарованиями. Известно, что Ибн Мискавайх писал касыды, посвящённые названным выше визирям.

Последние годы своей жизни он провёл в научных исследованиях и творческой работе. Прожив более 90 лет, Ибн Мискавайх умер 9-го сафара 421 г. хиджры (1031 г. н. э.).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17Похожие:

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007 iconИқтисодиёт” Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети
«Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари»
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007 iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги олий таълим муассасалари деканатларида иш юритиш тизимини такомиллаштириш юзасидан й ў р и қ нома тошкент 2011
Йўриқнома Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ўқув-услубий Кенгашининг 2010 йилдаги мажлисида муҳокама қилинган...
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007 iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги олий таълим муассасалари кафедраларида иш юритиш тизимини такомиллаштириш юзасидан й ў р и қ нома тошкент 2011
Йўриқнома Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ўқув-услубий Кенгашининг 2010 йилдаги мажлисида муҳокама қилинган...
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007 iconЎзбекистон республикаси президентининг фармони 19. 07. 2005 й. N пф-3629
Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг тугатилаётган Биринчи ва Иккинчи Тошкент давлат...
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007 iconБажарди: Эрматов н текширди: Мирзахаджаев А
Узбекистон Республикаси Олий ва Урта-Махсус Таълим Вазирлиги Самарканд Давлат Университети
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007 iconЎзбекистон республикаси президентининг єарори 20. 06. 2006 й. N пє-381
Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халє таълими вазирлиги, Ўзбекистон Алоєа ва...
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007 iconПресс-релиз 2012 йилнинг 19 январь куни Тошкент ахборот технологиялари университети мажлислар залида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасидаги Ўзбекистон “Адолат” сдп фракцияси,
Сизни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасидаги “Адолат” сдп фракцияси томонидан Ўзбекистон Олий ва ўрта махсус...
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007 iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари президент Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози,
Президент Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли...
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007 iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари президент Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози,
Президент Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли...
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007 iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Фаннинг ўқув дастури Тошкент ирригация ва мелиорация институтида ишлаб чиқилди
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети Дунёвийлик фалсафаси Тошкент – 2007 iconЎзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ўзбекистон республикаси соғликни сақлаш вазирлиги олий ва ўрта тиббиёт бўйича ўҚув-услуб идораси
Бухоро Давлат Тиббиет Институтининг “факультет ва госпитал хирургия” кафедраси томонидан тузилган
Загрузка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации